3. DA LI JE SA BIBLIJOM BOŽJA RIJEČ KOMPLETIRANA?!

Bertha Dudde, br. 1857, 22 Ožujak 1941
LJUDSKO PREPIRANJE KAKO JE BOŽJA RIJEČ KOMPLETIRANA
 
Ozbiljna je pogreška pretpostaviti kako je Božja Riječ kompletirana i odbaciti svako Božansko Otkrovenje kao proizvod zlih sila. Dobre i zle sile pokušavaju vršiti utjecaj na ljudsko biće. Svi dobri utjecaji ispunjavaju Božju volju, zle sile djeluju u suprotnosti sa Božanskom voljom. Neupućene sile ne mogu i ne bi željele prenijeti dobre misli, zbog njihovog stanja zamračenosti one su i dalje podložne Božjem neprijatelju (Sotoni) i stoga su više prijemljive za njegov utjecaj nego za utjecaj svjetlosnih bića. Međutim, čim postanu svjesni one će sebe predati brizi svjetlosnih bića i podrediti se Božanskoj volji, one prepoznaju njihov nedostatak znanja i sada prenose drugima informaciju koju primaju od svjetlosnih bića. Ovo najprije treba biti razjašnjeno kako bi se opovrgnula pogrešna pretpostavka da sile u onostranom proizvoljno sebe izražavaju gdje su takva otkrovenja dana čovječanstvu. Gospod Osobno je podučavao na Zemlji i Njegovu Riječ učinio dostupnom ljudima. Bila je Njegova volja da ta Riječ treba biti zapsisana za buduće generacije. Sa Njegovom Riječju On je najavio ljudima djelovanje Njegovog duha. Istovremeno je dao obećanje da će ostati sa njima u Njegovoj Riječi vječno… ‘Poslat ću vam Utješitelja, Duha Istine…’ (Ivan 14:16, 17)
 
Međutim, ne postoji izjava Gospoda koja stavlja do znanja kako se Njegova Riječ mora smatrati kompletnom… Ona je trebala ostati nepromijenjenom i prema tome niti jedna Riječ nije trebala biti dodana ili oduzeta od Evanđelja što bi moglo promijeniti značenje Božanske Riječi koju je Gospod bio dao ljudima. Ali ljudska mudrost je pokušala promijeniti i poboljšati (Otkrovenje 22:18, 19)… Volja da se Božja Riječ učini više shvatljivom je često iskrivila ili zamračila njezino značenje sa rezultatom da se čak Njegovo obećano/najavljeno djelovanje duha više ne može razumjeti kako treba i otud također nije ni priznato. Čovječansto je potpuno izgubilo znanje da Bog govori i želi govoriti ljudskim bićima opet i iznova, da je zvučna Riječ Božja u direktnom sjedinjenju sa Njime, naposlijetku, ono za čime ljudsko biće treba stremiti na Zemlji. Umjesto toga ljudska bića su zastrašena/odvraćena izražajem Božanske volje na ovaj način. Bog Osobno im pristupa u Njegovoj Riječi ipak oni Ga više ne poznaju (Ivan 1:11)… Riječ više nije živa u ljudima, oni čitaju mrtvu Riječ ali ne mogu dokučiti njezino začenje (2 Korinćanima 3:6). Duhovna suša je nastupila, zdenac žive vode samo što nije presušio. I još jednom Bog izvodi živu vodu iz kamena u pustinji (Ponovljeni Zakon 8:15)… On pušta potocima žive vode poteći iz najunutarnijeg bića onih koji, u čežnji za slasnim osvježavajućim pićem, otvaraju njihova srca i uši da bi primili Njegovu Božansku Riječ (Ivan 4:14). I tako su Sveta Pisma ispunjena… Doista, Gospodnje Riječi tijekom Njegova života na Zemlji bi bile nevažeće ako Bog više ne bi Sebe objavljivao i ne bi bio sa ljudima u Njegovoj Riječi. Ljudsko biće nema autoritet tvrditi da je Njegovo Djelo završeno; prisvajajući ovaj autoritet on jedino dokazuje svoju neupućenost i nedostatak shvaćanja pisane Riječi. On bi na taj način obezvrijedio/poništio mnoge navode o djelovanju duha sam nerazumijevajući značenje Božanske Riječi. Posljedično tome on pripada onima koji su sami obmanuti i koji žele prenijeti njihovo krivo shvaćanje drugim ljudima, ne prepoznajući Čistu Istinu i uskraćujući Ju stoga njihovim bližnjim ljudskim bićima. Božja ljubav je bezgranična i nikada sebe ne potroši… Ova će ljubav uvijek i zauvijek izraziti sebe kroz davanje, i svatko tko živi u ljubavi i traži Božansku ljubav ju može uvijek primiti. Bog je ljubav (1 Ivanova 4:8, 16), Bog je Riječ (Ivan 1:1, 2)… Tkogod žudi Božju ljubav prima Njegovu Riječ i može Ju primati vječno. AMEN
 
***
 

 Bertha Dudde, br. 8054, 3 Prosinac 1961

DA LI JE BIBILJA KOMPLETIRANA?

 
Kako ste samo obamanuti pretpostaviti kako je sa Svetim Pismom, Knjigom Otaca, Moja Riječ dokončala… da Sam Ja Osobno postavio limit utoliko da sada više ne želim komunicirati, da Ja više ne govorim ljudima… Tko vam daje autoritet izvesti takvu pretpostavku? … Tko će Mi zabraniti da kao Otac opet i iznova govorim Svojoj djeci? Tko vam daje pravo dati izjavu da je Biblija sama po sebi dovoljna, da vi ljudi ne trebate nikakvu drugu Riječ? 
 
Oni od vas koji odbacuju svako novo otkrovenje su i dalje zatočeni u tami duha… I u ovoj tami vi nećete niti Bibliju razumjeti, otud je ona za vas i dalje zatvorena knjiga budući vi ne razumijete duhovno značenje slova, ili bi također pronašli navode u ovoj Knjizi koji se tiču Mojih neprestanih otkrovenja i djelovanje Mojega duha bi vam bilo shvatljivo… Ali sve dok je vaš duh i dalje neprosvjetljen vi ne možete dokučiti značenje Riječi koju Sam Ja Osobno govorio Mojim učenicima dok Sam živio na Zemlji… Vi ljudi bi bili bijedni/žaljenja vrijedni/nesretni(ci) ako bi sebe morali zadovoljtiti sa Knjigom koja se od strane vas samih više ne može provjeriti s obzirom na promjene u njezinu sadržaju… da vam od gore nije neprestano nuđena Čista Istina kao vodeći princip po pitanju toga da li vi sami živite u Istini…
 
Oni od vas koji jedino prihvaćaju Knjigu Otaca još niste sami proniknuli u ’Riječ’, vi ste ju jedino intelektualno čitali ali niste dozvolili duhu unutar vas da govori, koji vas podučava i objašnjava vam duhovno značenje Riječi… Vi prianjate uz slovo i ne razumijete njegovo značenje… I kada vas Ja Osobno želim uvesti u Istinu vi negirate Moju aktivnost, i vi sumnjičite Moje sluge za združivanje sa Mojim neprijateljem (Sotonom)… vi dovodite u pitanje/dvojbite Moju volju i silu/sposobnost da govorim onima koji Meni revnosno ponude njihove usluge i koji su tako također sposobni čuti Moj glas unutar njih samih…
 
I vi se tvrdoglavo držite vašeg mišljenja kako je Moja Riječ zaključena sa Pismima, koja vi priznajete kao jedinu knjigu kroz koju Sam Ja Sebe objavio… I to je vaš gubitak, budući odbacivanjem Moje Riječi odgore vi za sebe dokazujete kako ste samo mrtvi Kršćani, budući je Živo Kršćanstvo jedna ’aktivnost ljubavi’, a ova bi rezultirala u vašem duhovnom prosvjetljenju i time također u razumjevanju za Moju izuzetnu pomoć u vremenim duhovne nevolje…
 
Onda bi vi također shvatili Biblijske riječi, obećanja, Koja Sam vam Ja Osobno dao i koja ukazuju da ću Ja Sebe otkriti onima koji vrše Moje Zapovijedi (Ivan 14:21, 23)… Stoga kako namjeravate protumačiti Moja obećanja, ako negirate svako ’Novo Otkrovenje’… Da li Me želite nazvati lašcem kada vama ’koje ću uvesti u svaku Istinu’ (Ivan 16:13) najavljujem Mojeg ’Utješitelja’ (Ivan 14:26; 15:26; 16:7). Kako razumijete te Riječi koje se moraju ispuniti, budući svako obećanje koje Sam dao ljudima tijekom Mojeg života na Zemlji sebe ispunjava… I zašto ne želite vjerovati? Budući je vaš duh ohol, budući vama nedostaje unutarnji život, duhovno buđenje, i tako vi vjerujete kako ste sposobni odlučiti i ograničiti Mene i Moju aktivnost kako vama odgovara… Ali griješite, čak ako vjerujete kako ste namaknuli znanje kroz vaše studije koje vam daje pravo odbaciti Moju Riječ odgore… Vi ste duhovno oholi i prema tome sami ne možete nikada primiti otkrovenje od Mene, budući Ja jedino podarujem moju milost poniznima (Mudre Izreke 3:34; Jakovljeva 4:6; 1 Petrova 5:5), a vama ove poniznosti nedostaje… I tako vi i dalje hodate u tami, i nećete ju biti u stanju probiti budući izbjegavate svjetlo koje bi vam moglo dati uvid da ste htjeli stupiti na njegov sjaj…  
Moja ljubav za Moja živa bića neće nikada prestati, i stoga Ja nikada neću podbaciti govoriti vama ljudima gdjegod su uvjeti da to napravim ispunjeni. I Moja će Riječ uvijek odjeknuti u onima koji su dobre volje, kojima Otac može govoriti kao Njegovoj djeci i koji imaju živu vjeru u Mene. I njima ću dati dokaz o Samom Sebi, i Moji vlastiti će prepoznati Moj glas (Ivan 10:27) budući im Ja mogu biti prisutan… Ja im mogu Sebe otkriti kao što Sam obećao. AMEN
 
***
 
Bertha Dudde, br. 8284, 26 Rujan 1962
OBEĆANJA GLEDE BOŽJIH OTKROVENJA
 
’Ja ću vam Se(be) objaviti’(Ivan 14:21)… To je Moje obećanje koje čak ni vi, koji bi željeli negirati takva otkrovenja, ne možete osporiti… Ali kako vam Ja Sebe mogu objaviti ako ne vjerujete kako je Moja Riječ Istina koju Sam vam osobno rekao kada Sam živio na Zemlji? Ja vam želim očitovati Sebe i Moj je jedini uvjet da Me ljubite i vršite Moje zapovijedi… Ipak Moje obećanje vama ništa ne znači inače bi vjerno slušali i prihvatili Moju komunikaciju. Vi se oslanjate na Sveta Pisma, na Knjigu nad Knjigama, a ipak ne vjerujete što je u Njoj zapisano. Jer ona sadrži puno više obećanja koja najavljuju Moje djelovanje kroz duh putem kojeg Ja Sebe želim objaviti…
 
Tako, kako razumijete Moje Riječi ’Poslat ću vam Utješitelja…’ (Ivan 14:16, 26; 15:26; 16:7) i ’Ja ću ostati sa vama uvijek sve do kraja vremena…’ (Matej 28:20)? Kako tumačite Riječi ’Iz vaših će slabina poteći rijeke žive vode…’ (Ivan 7:38; Izaija 44:3; 55:1; 58:11; Ivan 4:10) i ’Izlit ću Svoga duha na svako tijelo…’(Joel 2:28-30; Djela Apostolska 2:17, 18)? Zašto odbijate vjerovati da Otac nastavlja govoriti Njegovoj djeci? Zašto ograničavate Moju aktivnost do one mjere kako to vama odgovara? Uzmite u obzir da vaš intelekt može prouzročiti puno štete ako isključite vaše srce, ako ne dozvolite srcu da govori, koje vas uistinu drugačije naučava… Vi želite zaustaviti direktni kontakt Mojih živih tvorevina sa Mnom, vi želite vjerovati/smatrati nemogućim za Mene Osobno govoriti Mojoj djeci a ipak Ja Sam također rekao ’Moje ovce poznaju Moj glas…’ (Ivan 10:27) 
 
Zbog toga im Ja moram govoriti, i Ja to činim i činit ću to za cijelu vječnost… Jer jedino što izlazi iz Mojih usta je Čista Istina, posljedično tome vi bi trebali također prihvatiti kao Istinu što nazivate ’Mojom Riječju’, što je zapisano u Svetim Pismima…
 
Opet iz iznova Ja moram govoriti vama ljudima budući vi… zbog vašeg nesavršenstva… opetovano iskrivite/izopačite ili pogrešno protumačite Moju Čistu riječ… Prema tome najprije trebate stremiti probuditi vaš duh, nastojte živjeti po mojem Evanđelju Ljubavi koje Sam podučavao na Zemlji, i vaše će razmišljanje postati prosvjetljeno i jasno, i vi ćete Me tražiti da vam Sebe otkrijem/objavim… Vi ćete Mi apelirati za dokaz Mojega Prisustva  i uistinu… vi ćete ga priimti, jer vaša će vjera postati živa; vi ćete uspostaviti živi kontakt sa Mnom i što ranije niste bili sposobni vjerovati će onda posati potpuno očigledno, naime, da vječni Otac, vaš Bog i Stvoritelj, otkriva Sebe Njegovim živim tvorevinama budući On želi biti prepoznat i ljubljen od strane njih. To je zašto On Sebe očituje, On otkriva Sebe kao Boga Ljubavi mudrosti, i sile… I ako se vi ljudi stvarno/istinski želite priblžiti ovom najviše savršenom Biću, On će vam podariti prosvjetljeno znanje, tako da više nećete živjeti u duhovnoj tami koja je bila rezultat vašeg prošlog otpadništva od Mene.
 
Bez obzira koliko gorljivo vi studirate Sveta Pisma, u kojoj mjeri naučite napamet svako slovo… vaš će intelekt jedino uvijek primiti znanje koje je od male koristi za vašu dušu… Jedino probuđeni duh će pronaći potpuno razjašnjenje, to jest, jedino oblikovanje vaše prirode u ljubav, jedino ispunjenje Mojih Božanskih zapovijedi ljubavi, će vam podariti jasnu realizaciju… U tom slučaju, međutim, vi ćete također ispravno razumjeti Knjigu nad Knjigama, to jest, u skladu sa njezinim duhovnim značenjem, dok će do tada to jedino ostati ispravno poznavanje slova, jer jedino duh daje život slovu (2 Korinčanima 3:6)…
 
Ako Mi vi ljudi doista želite služiti i vršiti uspješan vinogradarski posao vi ćete najprije morati uspostaviti blizak kontakt sa Mnom, vašim vječnim Ocem, i jedino onda ćete sami postati duhovno prosvjetljeni i također znati da vam Ja Sebe otkrivam/objavljujem, kao što Sam vam obećao, jer Moja je Riječ Istina i mora se ispuniti… I ona će sebe ispuniti istog onog trenutka kada se ispune uvjeti… čim vi živite život ljubavi i čeznete za Mnom i Mojim prisustvom… onda ćete slušati na-unutra i više nećete dvojbiti ljubav Oca, Koji Sebe otkriva kroz Njegov duh. AMEN
Scroll to Top