3393 ‘RADITE I STVARAJTE DOK JE JOŠ DAN…’

Bertha Dudde, br. 3393, 5 Siječanj 1945

 „RADITE I STVARAJTE DOK JE JOŠ DAN…“

(Ivan 9:4)

 Radite dok je još dan, jer dolazi noć, kada vi više nećete moći djelovati… Vi  stojite usred vremena milosti, vi još stojite u vašoj životnoj snazi, i možete ju koristiti za spasenje svoje duše. Još nisu postavljena nikakva ograničenja, budući vam Moja snaga i milost stoje neograničeno na raspolaganju. Stoga se vi također možete neprestano kretati u svjetlu, vi možete težiti svjetlu kada je oko vas mračno, i vi možete pojačati prigušeni sjaj malog svjetla,tako da ono jasno osvijetli vašu okolinu. Za vas je još uvijek dan, ako vi samo u slobodnoj volji želite hodati u svjetlu, a ne u tami. Ali, ovaj dan će također doći do kraja, i u noć smrti će potonuti svi oni koji su izbjegavali svjetlo, a iz ove noći više neće biti spasa vječnostima. Vi ćete željeti pobjeći, ali to nećete moći, jer noć traje toliko dugo, dok opet ne svane novi dan, a ova noć će vam se činiti vječna. Jer,vi ste upoznali svjetlo, a niste ga prihvatili… Još uvijek vam Ja dovikujem: Iskoristite kraj dana, djelujte u Ljubavi, i u vama samima zapalite svjetlo, tako da više za vječnost ne trebate hodati u tami. Uzmite od Mojega svjetla, koje vas obasjava u svoj punini, zapalite na tome vaše slabo malo svjetlo, i donesite ga Meni, vječnoj Vatri, tako da vatra Ljubavi pređe na njega, i vaše vlastito svjetlo bude povećano u svom sjaju, te sva tama oko vas bude odagnana. Jer jedino svjetlo je život… radite i stvarajte (činite, savladavajte), tako da vi steknete život duše… budite aktivni u Ljubavi, i vi ćete sebi steći pravo, da stojite usred svjetla, da hodate slobodni u rasvijetljenom danu, obasjani suncem Duha, i da na kraju stignete do vječnog svjetla, do duhovnog Sunca, u sfere gdje ste vi okupani svjetlom, i u neprestanom blaženstvu. Tama je, međutim, smrt; tko prebiva u tami, on je bez snage, budući do njega ne prodire ni jedna zraka svjetla, koje je u sebi snaga. A kada se spusti noć, prekasno je za stvaranje i djelovanje, jer sam vam Ja postavio granicu, granicu periodu iskupljenja, do koje vam je dozvoljena sloboda vaše volje. A do isteka ovog perioda je još dan, kojeg svatko može iskoristiti da svoje duševno stanje učini svijetlim. Ali, kada prođe ovo vrijeme, onda tone u najdublju noć, onaj koji svoju volju nije koristio na ispravan način. Bit će mrtav i beživotan, jer ću mu Ja oduzeti svu snagu i njegova volja će biti iznova zavezana, budući ju je on zloupotrijebio u svojoj slobodi, i oko bića je noć… najmračnija noć koja je iznimno mučna. Tek nekolicina obraća pažnju na Moj poziv, tek nekolicina uzima Moju Riječ ozbiljno, da stvaraju i djeluju dok je dan. Ali, bez upozorenja i opomene, neće ostati nijedan čovjek na Zemlji, koji ih treba… Ja želim svima donijeti svjetlo, ali onoga tko daje prednost noći, Ja ne prisiljavam prihvatiti svjetlo. I tako on također mora na sebe uzeti i posljedice toga što je odbio Božanski dar Ljubavi… Jer, Moja je Riječ svjetlo, koje šalje zraku u srce svakog čovjeka, ako joj se ovaj otvori. Moja Riječ opominje na djelovanje u Ljubavi, i svaki čovjek je već čuo ovu Riječ… Ali, da li ju on slijedi, da li on stvara i radi u Ljubavi na Zemlji, prepušteno je njemu. No uskoro dan završava, a noć će obuhvatiti sve, koji nisu obratili pažnju na Moju Riječ.

AMEN

Scroll to Top