4892 „TRAŽITE NAJPRIJE KRALJEVSTVO BOŽJE…“

Bertha Dudde, br. 4892, 7. Svibanj 1950

„TRAŽITE NAJPRIJE KRALJEVSTVO BOŽJE…“

(Matej 6:33)

Tražite najprije Kraljevstvo Božje i pravednost Njegovu, sve ostalo će vam se nadodati!… Čujte što vam želim reći ovim Riječima: uvijek se možete pouzdati u Moju Očinsku skrb, ako živite po Mojoj volji. A Moja volja je da najprije mislite na potrebe duše, prije nego dopustite da vam pristupi zemaljska briga. Međutim, zbog stanja u kakvom ste vi ljudi danas, nećete prihvatiti ove Moje Riječi, jer je vaša vjera tako malena i slaba, da vam izgleda nemoguće biti zemaljski sačuvani, jer stavljate na prvo mjesto ovaj zemaljski život i mislite i radite samo za njega. Ali Moja je volja da najprije treba biti zbrinuta duša, i ako ispunite ovaj uvjet, Ja ću preuzeti zemaljsku brigu za vas. To je Obećanje koje Ja nisam dao uzalud u vrijeme Mojeg zemaljskog života, jer sam znao za stalno rastuću pohlepu za materijalnim, a također i za Moj protu-lijek, kojeg moram primijeniti da bih naučio ljude. Moram dopustiti da im priđe zemaljska nevolja da skrenem njihove misli na Mene, i želio sam im dati najsigurnije sredstvo da se oslobode od zemaljske nevolje. Stoga sam postavio uvjet… da traže Moje Kraljevstvo na Zemlji… čije ispunjenje želim nagraditi zemaljskom skrbi, kako bi mogli potpuno dovršiti rad na njihovim dušama. Moje Riječi su bile jasne i razgovijetne, i tako kako su pročitane mogu biti i protumačene: Ja ću se pobrinuti za sve vaše fizičke potrebe, čim čovjek čini ono za što mu je dan ovaj život, da poveća zrelost svoje duše, razvija se duhovno naviše, dakle da svim žarom traži Moje Kraljevstvo, kako bi postao blažen. Ali, tko ove Moje Riječi prihvaća ozbiljno, tko otresa svaku zemaljsku brigu da bi je stavio na Mene s punim povjerenjem u Moju pomoć? Na Zemlji zaista ne bi trebalo biti nikakve nevolje ako bi se dalo povjerenje ovim Mojim Riječima, što bi dokazalo ispravan odnos Mojih stvorenja prema Meni kao njihovom Ocu od Vječnosti i otud također jamčilo ispunjenje. Malo tko je sam priskrbio dokaz, malo tko nastoji ozbiljno steći Moje Kraljevstvo i stoga se osloboditi od svake zemaljske brige, budući za ovu nekolicinu Ja brinem kao pravi Otac za Svoju djecu. Ja njima dopuštam dobiti sve što im je potrebno i njima često na čudesan način pritječu Moji darovi Milosti, jer ne ostavljam u zemaljskoj nevolji nikoga tko se bezuvjetno pouzdaje u Mene i tko nastoji osvojiti Moje Kraljevstvo. Ali ostalima je Moja Riječ samo jedna govorna figura; ne uzimaju je ozbiljno i tako dugo ne doživljavaju ispunjenje Mojeg Obećanja, dok god sami stoje udaljeni od Mene i Moga Kraljevstva, dok god nastoje posjedovati zemaljski svijet sa njegovim dobrima i na taj način zaboravljaju svoju dušu. Oni moraju sami o sebi voditi brigu, jer Sam Moje zbrinjavanje učinio ovisnim o ispunjavanju uvjeta da traže Moje Kraljevstvo i Njegovu Pravednost. Svatko se može sam uvjeriti u istinitost Mojeg Obećanja, čim se brine za svoju dušu prije svega ostaloga, čim nastoji k Meni i stoga bude dohvaćen od Mene sa svom Očinskom Ljubavi i skrbi.

AMEN

Scroll to Top