5597 LJUBAV JE ŽIVOT KRISTA U ČOVJEKU…. “MOJ JARAM JE SLADAK….”

Bertha Dudde, br. 5597, 9 Veljače 1953

LJUBAV JE ŽIVOT KRISTA U ČOVJEKU…. “MOJ JARAM JE SLADAK….”

Božju volju neprestano činiti svojom, to je vaš zadatak, rad koji trebate sami na sebi izvršiti. To može biti naporan posao, ali on se može i lako odvijati, već s obzirom na to kakva je vaša volja, tj. koliko daleko ste vi još od Boga udaljeni i time Mu dakle suprotne volje. Jer, za ogromnu udaljenost od Boga treba i ogroman put povratka, tada vaš rad mora biti naporan, no on se može savladati, tada “Kraljevstvo Nebesko treba silu” (Matej 11:12) kako bi ga vi sebi prigrabili …. Ali ako ste Mu već prišli bliže, vi u vašem otporu više niste tako tvrdokorni, imate li volju, tj. žudnju upravljenu k Njemu, onda će vam i rad na vašoj duši lako pasti, tada je “breme lako i jaram nije težak ….” (Matej 11:30).

Postanite jedno sa Božjom voljom …. pokorite Mu se potpuno i podredite se Njegovim zapovijedima …. tad Božju volju činite vašom vlastitom voljom, i tada sasvim izvjesno postižete vaš cilj, sjedinjenje s Bogom na ovoj Zemlji. No vi s Bogu-nasuprotnom voljom stupate na ovu Zemlju, u zemaljski svijet, u kojem dakle vi sebe i svoju volju trebate preobraziti. I vi zato još i pripadate onome koji je u vas i usadio tu Bogu-nasuprotnu volju, koja je bila uzrokom vašeg nekadašnjeg otpada od Boga ….

Vi sami, kao ljudi, njegovoj moći i lukavstvu niste dorasli, ne bi vam nikada pošlo za rukom, u vašoj slabosti, u vašoj nemoći koja je posljedica vašeg udaljavanja od Boga, da se toj njegovoj sili otmete, ma nikada vam ne bi uspjelo iz vlastite snage Bogu usmjeriti vašu volju …. I zato je Isus Krist došao u pomoć …. Sada se dakle možete uz pomoć Isusa Krista odriješiti od protivnika vaše duše i vašu volju potpuno podrediti Božjoj volji, no bez Isusa Krista to vam je nemoguće. 

Tako da je tad vaš zemaljski zadatak vrlo jednostavan …. poslužiti se Njegovom pomoći za rad na duši, pri promjeni vaše volje …. I Njegovu pomoć sebi osiguravate kad u Njega vjerujete i držite Njegove zapovijedi …. jer to su Božje zapovijedi kojima vas je čovjek Isus učio, ispunjavate Božansku volju kad živite Kristovo učenje …. No sami biste bili pre-slabi za ispuniti te zapovijedi kad se ne biste služili Njegovom pomoći, Njegovim na Križu stečenom milostima, koje vam omogućuju činiti sve što je Božja volja …. 

Vi trebate živjeti u Ljubavi …. jer Ljubav je sila, a od nje ste dobrovoljno odustali kad ste postali ne-Ljubav-ni, kad ste radi toga propali u ponor. Živjeti život Ljubavi lako je za onoga koji je Bogu-naklonjene volje, ali i to jedino onda kad je Krist u njemu zaživio, kad je Njegova Ljubav prema ljudima prepoznata i kad je isto tako probudila Ljubav u vlastitom srcu …. jer Ljubav nepogrešivo okreće volju i upravlja ju k Bogu …. Ljubav je dakle Kristov život u čovjeku, i Ljubav je i promjena volje i bića u čovjeku ….

Nitko bez Isusa Krista ne može postati blažen, jer nitko bez Ljubavi ne može postati blažen …. Isus Krist je utjelovljena Ljubav i stoga Sâm Bog. Tako da je vaš zemaljski zadatak povratak k Bogu, ponovno oživljavanje Ljubavi u vama Koju ste nekoć dobrovoljno otkazali …. no Koja isto tako neizbježno vašu volju upravlja k Bogu …. A pošto ste sami pre-slabi kao ljudi na ovoj Zemlji, zazovite u pomoć vječnu Ljubav, Koja vam u Isusu Kristu sigurno i hita u pomoć …. 

Priznajte Isusa Krista kao Sina Božjega i Spasitelja svijeta, tada i krećete na vaš povratak, tada vas On Sam obuhvaća Svojom Ljubavlju i privlači vas, jer On je Sam na to stekao pravo putem Svoje smrti na križu, On vas je putem Svoje Krvi otkupio od onoga koji vas drži zatočenima, tako da sad možete, samo ako to želite, postati blaženi, jer tu volju On snaži, da se ona više ne bi okrenula od Boga, nego da Mu teži, sve dok on živi na Zemlji ….

AMEN

Scroll to Top