5908 PRAVI ODNOS DJETETA… POSTANITE POPUT DJEČICE…

Bertha Dudde, br. 5908, 19 Ožujak 1954

PRAVI ODNOS DJETETA… POSTANITE POPUT DJEČICE…

Ne postanete li poput dječice, nećete moći ući u Nebesko Kraljevstvo… Ovim Riječima Sam vam već na Zemlji nastojao učiniti razumljivim da morate stupiti u ispravan odnos sa Mnom, vašim Ocem od vječnosti, ako želite uzeti u posjed Moje kraljevstvo… da se trebate povjeriti kao djeca Ocu i predati Mu se, tako da se kroz ovaj iskren odnos stvori jamstvo za priljev Moje milosti, koja vam pomaže uspeti se uvis. Moj trud se uvijek odnosi samo na to da pojasni vaše nedostatke, da ste slabi, i sami nesposobni za viši razvoj, ako se ne poslužite Mojom snagom. Uvijek vam samo želim objasniti da je primanje Moje snage moguće jedino onda kada se uspostavi veza od vas do Mene. A Ja vam uvijek dajem upute pomoću kojih ćete ući u ovu vezu sa Mnom… I uvijek su jedino Ljubav i dječja odanost Meni povjerljiv odnos, koji dijete dovodi Ocu, koji Me potiče ispuniti vas snagom i milošću. I stoga trebate postati poput dječice… predati Mi se bez razmišljanja; morate se prepustiti Mojoj brizi, morate potpuno uvjereni vjerovati da vas vaš Otac vodi za ruku, i nećete se moći izgubiti, sve dok se s punim pouzdanjem predajete Njemu. Ova djetinja vjera ne može se postidjeti… Ja ću vas dohvatiti i privući Mome srcu, Ja sada preuzimam odgovornost za vas, jer Mi se više ne opirete, jer više ne dajete značaj vlastitoj volji, nego je potpuno podlažete Mojoj… jer ste sada uistinu postali Moja djeca, koja su pronašla put povratka u kuću svog Oca, jer sada pripadate Mojim vlastitima, kojima je otvoreno nebesko kraljevstvo koje smiju uzeti u posjed, i nikada više ne žele otići od Mene, jer su sada kroz svoju djetinju Ljubav neraskidivo povezani sa Mnom. Dok god se čovjek smatra jakim, tako dugo je slab i nesposoban steći Moje kraljevstvo… Ali, ako se prigne u poniznosti i Ljubavi, i u osjećaju nemoći preda Mnom, ako on molećivo podigne svoje ruke k Meni, ako kao dijete poziva Oca za pomoć, onda će također dohvatiti Očevu ruku, i onda su njegova vjera i njegova Ljubav njegova snaga koja može sve prevladati i sve može dobiti. Budite poput dječice… Priznajte da trebate pomoć i dobit ćete je… Moja milost će dohvatiti svako dijete koje Me poziva i podignut će ga uvis… Jer, želim od vas biti prepoznat i ljubljen kao Otac, tako da Moja snaga Ljubavi može protjecati kroz vas, da vas učini zauvijek blaženima.

AMEN

Scroll to Top