6225 ‘BOG JE U MENI…’ AKTIVNOST LJUBAVI…

Bertha Dudde, br. 6225, 1 Travanj 1955

“BOG JE U MENI…” AKTIVNOST LJUBAVI…

Ako se Sama Vječna Ljubav prigiba k vama, onda više ne može biti ponovnog pada u ponor, jer vas dohvaća Ona, Koja vas čvrsto drži za vječnost… jer Ljubav je pronašla Ljubav… Zato se vi ljudi pobrinite da steknete Moju naklonost, postarajte se da vi živite u Mojoj volji, i tako sebe same oblikujte u Ljubav, jer se Ja mogu sjediniti s vama, jer vas Ja onda mogu dohvatiti (zahvatiti, obuzeti), i s vama ostati povezan za svu vječnost… Vi se zaista možete osjetiti dohvaćenima od Mene, ako vi prakticirate Ljubav, ako vi uvijek činite samo ono što je Moja volja, jer se onda vi podlažete Mojoj volji, i Moja Ljubav teče kroz vas, i nagoni vas na uvijek novo djelovanje u Ljubavi. Čim vi činite dobro iz najdubljeg poriva, Ja sam već u vama, jer ovaj unutarnji poticaj dokazuje Mene, on dokazuje Moj Duh Ljubavi, Koji sada utječe na vas, Koji vas vodi i  pokreće na uvijek novo Ljubav-no djelovanje. Čim vi vršite djela Ljubavi, vi ste također povezani s Bogom… On je u vama… No jedino ako ste vi Ljubav-no aktivni… Stih „ja imam mojega Boga u meni…“ je opravdan jedino onda ako je vaše srce voljno ljubiti, jer Ja mogu biti prisutan jedino tamo gdje je Ljubav, budući sam Ja Sam Ljubav… A tada ćete vi također moći prosuditi, da li i kada čovjek koristi samo prazne riječi… Jer nikada se ne može govoriti o Mojemu prisustvu, tamo gdje je srce bez Ljubavi. Ljubav i Ja smo isto, Ljubav je međutim nesebična, ona je uvijek spremna žrtvovati, dati, ublažiti nevolju… ona brine jedino za dobrobit bližnjega… Ljubav je Božanska, i ona također čini biće Božanskim stvorenjem, s kojim se Ja Sam mogu povezati… Dok je Moje prisustvo nemoguće kod čovjeka koji ne-Ljubavno postupa i misli, koji je sam kroz svoju narav istupio iz kruga strujanja Moje Ljubavi, koji stoga nema nikakvu drugu povezanost sa Vječnom Ljubavlju nego jedino tu da kroz njega teče Moja oživljujuća snaga, koja međutim ne prisiljava ući u povezanost u Ljubavi sa Mnom… „Bog“ nikada ne može biti zanijekan od jednog „mislećeg“ čovjeka… Povezanost s Bogom međutim, čovjek mora sam učiniti mogućom, on ju mora uspostaviti kroz Ljubav-no djelovanje… Tek onda on može s pravom reći: „Bog je u meni…“, jer sam ga onda Ja dohvatio i više ga ne puštam od Mene, onda je čovjek ispunio uvjete koji ga povezuju sa Mnom… On je ušao u Zakon vječnog reda, on je svoje biće promijenio u Ljubav, on je sebi iznudio Moje prisustvo, jer Ja uvijek moram biti tamo gdje je Ljubav… ali nikada ne mogu biti tamo gdje nedostaje Ljubav. Jedino Ljubav jamči Moje prisustvo… Ljubavna iskra tinja u svakom čovjeku kao Moj udio, no tako dugo je potpuno neučinkovita, dok nije upaljena… što mora učiniti vlastita volja čovjeka, no on onda ostaje povezan sa Mnom za vječnost.

AMEN

Scroll to Top