7305 ‘JA SAM PUT, ISTINA I ŽIVOT…’

Bertha Dudde, br. 7305, 12 Ožujak 1959

‘JA SAM PUT, ISTINA I ŽIVOT…’

(Ivan 14:6)

Nijedan čovjek nema Život, osim ako Ga primi od Mene… jer Ja sam Život, i od Mene proizlazi sav Život. Na početku svog utjelovljenja, čovjek još uvijek mnogo više pripada smrti, i on treba postići stvarni Život jedino na Zemlji. Stoga on mora proći određen Put, a ovaj Put sam opet Ja Sam. Mora prihvatiti Istinu iz Moje ruke, jer sam Ja također i Vječna Istina. I tako postoji jedino ovaj jedinstveni Put prema Istini i prema Životu, i Ovaj se zove Isus Krist, jer svaki čovjek mora najprije biti otkupljen po Njemu, ako želi dosegnuti vječni Život. Iz ovog razloga Sam Ja Sam sišao na Zemlju u čovjeku Isusu, kako bih ljudima pokazao Put, prethodeći njima, Kojim bi Me svatko samo trebao slijediti i na taj način doći do Istine za Život. Međutim, prije nego što su oni otkupljeni po Isusu Kristu, još uvijek hodaju u noći smrti, oni ne znaju Istinu, oni ne poznaju pravi Put Koji vodi u Život, a kada bi Ga i poznavali, ne bi imali Snage slijediti Ga. Ali, Isus Krist im daje tu Snagu, On ih vodi, te ih oslobađa od mrtvih, da bi mogli ući u Život u blaženstvu. Zato sam rekao: „Ja Sam Put, Istina i Život…“ Bez Mene nitko ne može doći do Istine i do Života, jer sve dok nema Mene za Vođu, ide nekim drugim putem, koji zacijelo ne vodi iz smrti u Život. Ali, čovjek mora također željeti doći u Život, treba voditi borbu protiv onih koji ga nastoje zadržati u smrti, koji će učiniti sve što je moguće kako bi ga spriječili da pronađe ispravan Put, Put prema Životu. Čovjek sam treba željeti da živi i obratiti se Gospodaru Života, moleći Ga za Snagu i Vodstvo, jer on sam je preslab ići ovim Putem. Jer Put vodi u visinu i zahtijeva Snagu, Put je težak i neprivlačan i također traži čvrstu volju čovjeka, da bi Ga on slijedio do cilja. Budući je Cilj predivan: Cilj je Život u blaženstvu, u Svjetlu i Snazi i Slobodi… Ali nijedan čovjek ne bi trebao očajavati ili brinuti da će mu nedostajati Snage, ako se samo okrene Isusu Kristu, Onome u Kojem sam Ja Sam hodao na Zemlji da bih otkupio vas ljude od grijeha i smrti, od slabosti i od tame. Tko se obrati Njemu, obraća se Meni, ako samo vjeruje da Sam Ja Put, Istina i Život, ako samo vjeruje da jedino Jedan može dati Život, Onaj Koji je Sam Gospodar nad životom i smrću. A, kada govorim o ‘Životu’, govorim o Životu Koji traje zauvijek, ne o kratkom zemaljskom životu koji vam je dan jedino u svrhu stjecanja Vječnog Života. Ja želim da živite u Vječnosti, i da je vaš Život blagoslovljen, ali vi morate uzeti Put Isusa Krista, i vi ćete sasvim sigurno stići do Života u potpunoj Slobodi i Istinitosti, opet ćete biti sjedinjeni sa Mnom kao što je bilo na početku, vi ćete živjeti zauvijek i nikada više nećete izgubiti ovaj Život.

AMEN

Scroll to Top