7473 ‘DOĐITE K MENI…’

Bertha Dudde, br. 7473, 7 Prosinac 1959

„DOĐITE K MENI…“

Moja je volja da se vi okupite u molitvi i svoj pogled k Meni podignete, čim se nađete u nevolji tijela ili duše. Onda će one od vas otpasti, kako sam vam Ja to obećao s Riječima: „Dođite k Meni svi koji ste umorni i opterećeni, Ja ću vas odmoriti (obnoviti, okrijepiti, oživjeti).“ A Meni se uistinu nije teško obratiti, o Kojem vi znate da vas On Ljubi i da će vas uvijek Ljubiti do u svu vječnost. Vi stoga također znate da vam nijedna molitva neće biti neuslišana, ako vi Meni povjerite vaše nevolje u svoj iskrenosti, i Mene molite za pomoć. „Dođite k Meni…“ Mogu li vas Ja privlačiti i pozivati jasnije nego ovim riječima? „Ja vas želim odmoriti (obnoviti, okrijepiti, oživjeti).“ Ja želim od vas preuzeti nevolju, i vas osnažiti i okrijepiti, Ja vam želim dati ono što vaša duša treba kada ste u ‘duhovnoj’ nevolji, no Ja vas želim i zemaljski opskrbiti, kada se nađete u fizičkoj nevolji, Ja se uvijek želim u Ljubavi za vas pobrinuti, budući Ja Osobno ne želim da vi patite, ali vi sami stvarate sve ove patnje i nevolje, kroz vaše razne pogreške i nedostatke, koje vi s Mojom snagom trebate i možete ukloniti, pa u tu svrhu vi stoga najprije trebate snagu, koju vi trebate primiti u iskrenoj i srdačnoj povezanosti sa Mnom u molitvi ili kroz Ljubavno djelovanje… Zato na vas često moraju doći takve nevolje, koje međutim ne trebaju potrajati, ako se vi samo ispravno prema tome postavite… ako vi uđete u sebe i upitate se, gdje i kako ste vi još nepotpuno oblikovani, i onda se potrudite odstraniti te vaše slabosti. Ja ne želim ništa drugo, nego da vi sami radite na vašoj duši i priskrbite joj potrebnu zrelost, da vi otvorite kraljevstvo svjetla pri odvajanju od ove Zemlje… Ja želim jedino da vi što je moguće zreliji uđete u onostrano kraljevstvo, a zbog toga ponekad morate proći kroz kušnje, gdje se vaša vjera treba dokazati. Vjera da sam Ja uvijek spreman pomoći, ako Me vi samo na ispravan način zazovete, da Ja vama hoću pomoći… a moliti Me na „ispravan način“ znači jedino to, da se vi iskreno i srdačno povežete sa Mnom, i sa Mnom govorite tako neusiljeno, kako jedno dijete razgovara sa svojim ocem… Kada ste jednom uspostavili sa Mnom ovaj ispravni odnos djeteta, tek onda ćete vidjeti kako lako ćete se vi osloboditi vaših briga, kako brzo će se sve razriješiti, i vi ćete biti izbavljeni iz vaše nevolje, bila to duhovna ili zemaljska opterećenja koja vas tlače… Sva ona mogu biti preuzeta od Mene, tako da vas križ ne pritišće tako teško… Jer, Moja Ljubav vam pomaže nositi, ili vam ga potpuno preuzima, kako je to dobro za vašu dušu… I stoga vam Ja uvijek mogu jedino reći: uspostavite sa Mnom iskrenu vezu u molitvi… Ona je najjednostavnije sredstvo da se oslobodite vašeg tereta, i vi Mi nećete uputiti uzalud nijednu molitvu, koja se iz dubine vašeg srca podiže k Meni, i stoga također i doseže Moje uho. Ja ću vas saslušati, i vratit ću vam mir vašeg srca, ako ste vi njega izgubili kroz utjecaj Mojega protivnika, koji vrlo dobro poznaje vaše slabosti i zato vas napada tamo gdje ste ranjivi… A on zna i za vašu slabost vjere, pa stoga on i tamo zahvaća. Oduprite mu se, te u najpotpunijem povjerenju dođite k Meni, Koji sam ipak jači od njega, i mogu vas i hoću u svako doba zaštititi od njega i njegovih nasrtaja, kada se vi puni pouzdanja predate Meni, tako da Ja imam puno pravo nad vama pred Mojim protivnikom, kojega Ja međutim ne mogu istisnuti, dok god mu vi i dalje dodjeljujete pravo nad vama i vašim srcem… da vi tako slabovjerni podliježete njegovim kušnjama. A, iskrena molitva Meni će vam pokloniti tako mnogo snage, da ćete se vi njemu moći oduprijeti, i sve prisnije se Meni priljubiti, Meni Koji samo čekam vaš poziv, kako bih vas mogao obraniti od njega. Nemojte podcijeniti veliku snagu koja leži u ispravnoj molitvi… Uvijek iznova iskoristite ovu veliku milost, jer kroz ispravnu molitvu u Duhu i u Istini, vi sa Mnom sve možete postići.

AMEN

Scroll to Top