8061 ‘TKO SLUŠA VAS, SLUŠA MENE OSOBNO…’

Bertha Dudde, br. 8061, 12 Prosinac 1961

“TKO SLUŠA VAS, SLUŠA MENE OSOBNO…”

(Luka 10:16)

Vama je razdjeljivanje Moje Riječi učinjeno zadatkom… A vi Mi zaista pružate blagoslovljenu službu, ako ste vi aktivni kao posrednici između Mene i ljudi, kojima se Ja Osobno ne mogu obratiti, koji međutim ipak trebaju primiti Moju Riječ, tako da ona dotakne njihova srca, i oni poslušaju Moj glas. Moja Riječ odjekuje odozgor dolje na Zemlju… Ja Sam kao da silazim k vama i obraćam vam se. No, uvijek je tek nekoliko onih koji Me čuju, kojima Ja mogu direktno govoriti i koji također Moj glas prepoznaju kao glas Oca… Ipak, Moja Riječ bi trebala posvuda odjekivati, a za to Ja trebam vas, budući vi nalazite pristup vašim bližnjima, a što vi njima dostavite, to oni i prihvaćaju, oni međutim… kako bi mogli čuti Moje direktno obraćanje… moraju sebe svjesno otvoriti Meni i Mojemu Ljubav-nom zračenju, a to ne čine sami od sebe. Vi stoga trebate poslužiti kao posrednici, vi trebate Meni učiniti mogućim da Ja govorim kroz vaša usta, vi trebate učiniti mogućim da oni mogu čitati Moju Riječ, da onda zaista ni ne izostane njen učinak. I tako mnogo ljudi može biti adresirano od Mene, ako vi vaš zadatak uzmete ozbiljno, ako vi uvijek brinete jedino da ljudi mogu primiti znanje o Mojemu iznimnom daru milosti, koji može imati veliki učinak, tamo gdje je samo jedan čovjek dobre volje. Kako često oni u crkvenim zajednicama ne nalaze ono što njihova srca u potpunosti zadovoljava… oni jesu i ostaju prazni, budući njima nedostaje snaga Moje Riječi, koju pak jamči Moja Čista Riječ odozgor. Čim Ja Osobno mogu govoriti jednom čovjeku, on će i snagu Moje Riječi primjetno (znatno) osjetiti, i on će ju zadovoljno prihvatiti, i neće ju više htjeti propustiti… Uvijek samo iznesite Moju Riječ u svijet… budite gorljivi u vašem radu u Mojemu vinogradu, i to će vama samima i bližnjima donijeti najveći blagoslov. Većina ljudi zaista zna za Mene kao Boga i Stvoritelja, oni također znaju za Moju volju… Ali ovo znanje za njih više nije živo. Ono im je bilo dostavljeno kada sami još nisu bili sposobni prosuditi, ono je u njima bilo uzgojeno, ali je izgubilo unutarnji Duh, ili također: duh još nije postao živ, i sve što oni znaju o Meni i Mojoj volji, samo je mrtvo znanje, koje u njima ne nalazi i nije našlo odjeka, i stoga je bezvrijedno… A to znanje kroz vas mora postati živo u njima, ono treba djelovati kao snaga, ono treba ljude potaknuti na aktivnost u njihovim dušama; ono treba doprinijeti tome da oni ozbiljno potraže vezu sa Mnom, i da oni sada svjesno ispune njihov zemaljski cilj… Oni moraju doći u posjed znanja o njihovom zemaljskom životnom zadatku. O njihovom ishodištu i njihovom cilju… I zato vas Ja uvijek iznova pozivam na gorljivi rad u vinogradu… Ne propustite prenijeti Moju Riječ, tamo gdje se pruži samo jedna prilika… Mislite uvijek na to da jedna duša može biti iznova pridobivena za Moje kraljevstvo, da se duše nalaze u velikoj duhovnoj nevolji, da su sasvim udaljene od Mene, da još nisu uspostavile nikakav kontakt sa Onim, Koji ih je stvorio… Donesite Moju Riječ, svima koje vam Ja dovedem na put, budući Ja znam tko je potrebit, tko ima zrelost da ju u sebi oživi… Jer neće proći još dugo, i Moj glas će čujno odjeknuti (zaoriti se), no onda će također ogromna snaga biti svojstvena svima onima koji su Moju Riječ primili u sebe, koji su stekli znanje o Meni i Mojemu djelovanju na vas, o Mojoj Ljubavi za sva Moja stvorenja, i Mojoj spremnosti  da pomognem onima koji Me mole u velikoj nevolji. Posijte još puno sjemena, da pusti korijen i donese još bogat urod… I budite Mi vjerni sluge, jer vas Ja trebam, to više što je bliži Kraj… Jer Ja se borim za svaku dušu, da ona nađe put k Meni, prije Kraja… A Ja Osobno ću vama otvoriti vrata, kroz koja vi trebate ući, kako bi ljudima ponudili darove njihovog Gospodara, kako bi im donijeli Evanđelje… A tko vas sluša, sluša i Mene Osobno, i on uistinu neće biti izgubljen…  

AMEN

Scroll to Top