8141 ‘I RIJEČ JE TIJELOM POSTALA…’

Bertha Dudde, br. 8141, 1 Travanj 1962

‘I RIJEČ JE TIJELOM POSTALA…’

‘I Riječ je tijelom postala i živjela među nama…’ (Ivan 1:14) Ja Osobno, vječna Riječ, došao Sam na Zemlju i postao tijelo… To je bio jedan čin silne Ljubavi i milosrđa koji Me potakao uspostaviti kontakt sa ljudskim bićima koja su sebe bila udaljila od Mene do točke da oni više nisu bili sposobni čuti Moj glas, da oni više nisu mogli čuti Moju Riječ unutar njih samih, i koji više nisu imali odnos sa Riječju od vječnosti… Oni su sami prouzročili ovu ogromnu udaljenost od Mene, i oni nikada ne bi bili sposobni premostiti ovu razdaljinu sami od sebe, oni nikada ne bi bili sposobni opet čuti Moju Riječ onako kako je to bilo u početku kada Sam mogao komunicirati sa svim Mojim živim tvorevinama kroz Riječ… Iz ovog razloga Moja je Ljubav Sama premostila ogromnu udaljenost… Ja Osobno Sam sišao na Zemlju i postao tijelo i onda pokušao doći u kontakt sa Mojim živim tvorevinama kako bi im opet govorio i izgradio most za njih koji bi ih vodio nazad k Meni u kraljevstvo svjetla i blaženstva…

Ja Osobno Sam vječna Riječ ali Ja nisam mogao govoriti direktno ijednom ljudskom biću odgore bez da postavim one koji su jednom potekli iz Mene kao slobodne žive tvorevine u stanje prisile. Oni su morali preći most do Mene dobrovoljno i Ja Sam to mogao postići jedino posredstvom Moje Riječi koja, međutim, nije trebala zvučati izvanredno nego poput izgovorene riječi između ljudskih bića. I iz ovog razloga Ja Sam postao tijelom… Ja Sam se nastanio u ljudskom omotaču Isusa i govorio ljudima kroz Njega… Ali bila je to Moja Riječ koja im je sada bila izgovorena, i kroz ovu Riječ Ja Sam bio sposoban ukazati ljudima put. Ja Sam bio sposoban podučiti ih i reći im Moju volju, Ja Sam bio sposoban otkriti im Evanđelje, Božansko učenje Ljubavi, koje bi trebalo još jednom promijeniti njihove duše u stanje koje bi omogućilo svakoj osobi da čuje Moju Riječ unutar sebe samoga ako je to bila njegova iskrena volja… Ali najprije je čovječanstvo moralo biti oslobođeno od grijeha i smrti. Prijašnja krivnja grijeha, prouzročena od strane otpadništva od Mene, je naprije morala biti iskupljena, tako da je naknadna veza sa Mnom mogla biti okrunjena sa ‘izlijevanjem Mojega Duha’… tako da je samo ljudsko biće opet moglo čuti Moj glas unutar sebe kako je to bilo na početku… 

‘I Riječ je tijelom postala i živjela među nama…’ Jedino nekolicina ljudi je razumjelo značenje ovih riječi; vječna Riječ Osobno je došla na Zemlju budući je čovječanstvo bilo u najvećoj tegobi, ono nije bilo svjesno svojeg kukavnog stanja, svojeg nedostatka svjetla, duhovne tame u kojoj je živjelo… Ono je bilo potpuno razdvojeno od Mene i nije činilo ništa da bi umanjilo svoju golemu udaljenost od Mene. Jedini put da se pomogne ljudima je bio putem poduke koja je korespondirala sa Istinom… Oni su morali biti obaviješteni o volji njihova Boga i Stvoritelja, i ova im je volja morala biti saopćena od strane Mene Osobno… Ja Sam im morao govoriti Osobno i mogao sam to učiniti jedino kroz ljudsko biće… Time Sam Ja utjelovio Sebe u ovom ljudskom biću, i jedino na ovaj način je bilo moguće podučiti ljude istinito, skrenuti njihovu pažnju na njihov pogrešan način života, obavijestiti ih o Mojoj volji i primjerom ukazati vrstu života koju bi oni sami trebali voditi kako bi izbjegli duhovnoj tami, kako bi hodali stazom koju Sam im Ja prvi ukazao tako da bi mogli iznova postići vječni život (Ivan 14:6). Jer oni su bili pod utjecajem Mojeg protivnika koji ih je neprestano provocirao da vode život bez Ljubavi što ih je naknadno učinilo i održalo nejakima i oni su bili nesposobni doprinjeti išta spram njihova uspona.

Ja Osobno Sam im priskrbio dokaz da Ljubav rezultira u snazi. Ja Sam ozdravio bolesne i vršio druga čudesa što je jedino snaga Ljubavi mogla ostvariti… Ja Sam ih također obavijestio o posljedicama bezosjećajnog načina života… jer Ja Sam najprije morao objasniti ljudima zašto su oni doživljavali fizičku i duhovnu nedaću… Ja Sam ih morao obavijestiti da se njihovo stanje kao ljudskih bića nije moglo smatrati sretnim i što bi oni prema tome trebali napraviti da bi postigli apsolutnu sreću… i oni su trebali čuti sve ovo iz usta Boga… Oni su trebali biti sposobni čuti Moju Riječ, i time je Sama Riječ sišla dolje na Zemlju i postala tijelom… U izvornom stanju Riječ je odjekivala unutar svakog bića i bila je uzrokom nezamislivog blaženstva… I bića su sama odbacila ovo ushićenje time što su dobrovoljno sebe udaljila od Mene i time više nisu mogla čuti Moju Riječ, budući je ova Riječ bila direktno zračenje Ljubavi od strane Mene koje su oni onda odbacili.

Pretjerana tegoba čovječanstva na Zemlji je ponukala Moju Ljubav i milosrđe da im priđe bliže i da im se konfrontira u Riječi unatoč njihovu otporu… I svatko tko je potpirio samo sićušnu iskricu Ljubavi unutar sebe Me prepoznao i prihvatio Moju Riječ… On je također prepoznao Božanstvo u Meni i slijedio Me… Ali općenito ljudi su samo vidjeli ljudsko biće u Meni i prema tome vrednovali Moju Riječ jednostavno kao onu ljudskog bića… Ja Sam bio među njima i oni Me nisu prepoznali… Unatoč tome, Ja Sam bio sposoban proglasiti Evanđelje Ljubavi, opetovano priopćiti Božansko učenje Ljubavi ljudima i educirati Moje apostole Osobno i onda ih poslati u svijet sa zadatkom proglašavanja Mojeg Evanđelja i da svjedoče za Mene… ‘Sama Riječ’ je sišla dolje na Zemlju, i Ona se utjelovila za dobrobit čovječanstva… I svaki puta kada je Moja Riječ izgovorena, Moja se beskrajna Ljubav i milosrđe prigiba dolje spram čovječanstva i odašilja Svoju Ljubav u ona ljudska srca koja voljno prihvaćaju Moju Riječ, koji ju slušaju i prepoznaju ju kao glas njihova Oca i koji su zahvalni za ovaj veliki dar milosti… Jer Ja Osobno Sam vječna Riječ, i svatko tko Me sluša ulazi u najbliži kontakt sa Mnom, i on će doista postići njegov kranji cilj na ovoj Zemlji, on će pronaći kompletno ujedinjenje sa Mnom, njegovim Bogom i Ocem, Kome se on konačno vratio da bude vječno blažen.

AMEN

Scroll to Top