8527 ‘PO MILOSTI ĆETE BITI SPAŠENI…’

Bertha Dudde, br. 8527, 13 Lipanj 1963

“PO MILOSTI ĆETE BITI SPAŠENI…”

Ostanite sa Mnom najdublje povezani, i Ja ću na vas neograničeno izliti Svoje milosti. Vi ih trebate samo zahvalno prihvatiti, i vi Moj Ljubav-ni dar nećete odbiti, ako ste se vi sami Meni priljubili, ako se molite Meni ili vršite djela Ljubavi, i kroz to ste usko povezani sa Mnom. Sve što vam pomaže naviše, Ja vam dajem, a to su milosti, jer su to Ljubav-ni darovi, koji nisu vaša vlastita zasluga, jer ste vi jednom odbacili Moju Ljubav, i stoga više nemate nikakvo pravo na nju… No, Moja Ljubav je nadasve velika, i ona Sebe želi pokloniti, i zato vas ona slijedi, i nudi vam darove milosti, koji su za vas doista značajni, jer su oni sredstva koja omogućavaju vaše sazrijevanje. A vaš tijek života je od Mene tako vođen, da svaki događaj može poslužiti za najbolje. Tako je milost sve što susrećete u životu, jer to može unaprijediti vaš razvoj naviše. No, kako vi koristite ove milosti, to je vama prepušteno, budući prisila ne izlazi s Moje strane… Ja vam darujem, ali vas ne prisiljavam da prihvatite Moje darove, o čemu mora odlučiti vaša slobodna volja. No, bez Moje pomoći bi vi bili potpuno nesposobni da sazrijete još na Zemlji, ali ako vi sami tražite vezu sa Mnom, onda vi sigurno koristite darove milosti koje vam Ja nudim, budući povezanost sa Mnom dokazuje vašu Meni okrenutu volju, a ova će onda također sebe podrediti Mojoj, te stoga i Moju Ljubav prepoznati u svemu što susreće… I on će biti spašen po milosti… Cijeli zemaljski život kao čovjek je milost, jer Ja njemu otvaram posljednju priliku, da se kao savršeno biće opet vrati u kraljevstvo, koje je on jednom dobrovoljno napustio… A što se s Moje strane može dogoditi tijekom zemaljskog života, da čovjeku pomogne do savršenstva, to se i događa. Sve su to milosti, koje Moje Ljubav okreće Mojim stvorenjima, koje ni jedno biće ne može zahtijevati, budući je Mene jednom dobrovoljno napustilo, što međutim dokazuje Moju veliku Ljubav, koju Ja kao Otac osjećam prema Svojoj djeci. Veliku slabost ljudi, njihovu manjkavost (nedostatnost, nepotpunost), Ja želim popraviti, i okrenuti im tako puno milosti i snage, da oni sami mogu ostvariti povratak k Meni, i Ja im također želim osnažiti njihovu volju, koja sama mora poduzeti čin preobrazbe… Ja neću propustiti ništa što bi moglo doprinijeti usponu duše k Meni… samo jedno Ja ne mogu… vašu volju učiniti neslobodnom, i nasilno vas povući uvis… Zato vi ljudi sami postavljate granice i priljevu Moje milosti, jer čim vi nju dobrovoljno ne iskorištavate, ona ostaje bez uspjeha, pa i ako je Moja Ljubav tako duboka, i želi vas pridobiti za Mene. Ipak, Ja slobodno neću učiniti neslobodnim, Ja nijednom čovjeku neću uskratiti slobodnu volju… A to je razlog za duhovnu depresiju ljudi, koji sve Moje darove milosti ostavljaju neiskorištenima i zanemarenima, i zato ne mogu napredovati ni jedan korak u njihovom razvoju, i stoga će također još jednom biti postavljeni pred odluku u posljednjoj borbi vjere… gdje će im biti predstavljena njihova odgovornost. Jer, i onda iznova o njima samima ovisi to kako se postavljaju prema Meni, njihovom Bogu i Stvoritelju, Kojega oni jednom nisu htjeli priznati, i zato su postali nesretni. I sada je potrebna jedino ispravna odluka volje, da čovjeku bude pružena pomoć u velikoj mjeri… da mu iznova stoje na raspolaganju milosti bez mjere, da on uistinu može postići cilj, uspostaviti konačno sjedinjenje sa Mnom, koje ga iznova čini Mojim djetetom, izvornim bićem, koje je bilo u početku… Ja na svaki način nastojim promijeniti volju čovjeka, koja je još suprotstavljena Meni, na svaki način Ja čovjeku donosim Moju Ljubav, a on se jedino treba osjetiti dotaknut njome, da sada također Meni pokloni cijelu svoju volju… No, sve se mora dobrovoljno dogoditi… A tome mora pomoći Moja Riječ, koja odozgor dopire dolje na Zemlju… Moja Riječ treba potaknuti čovjeka na življenje Moje Ljubav-ne zapovijedi, i uistinu, čovjek će se sada Meni dobrovoljno okrenuti, jer on svakim djelom Ljubavi također uspostavlja vezu sa Mnom, i Ja ga onda zahvaćam, i nikad više ne dopuštam da padne… Zato je Moja Riječ odozgor najveći i najučinkovitiji dar milosti, kojeg svi vi smijete primiti, i onda vaše srce samo trebate otvoriti, kada vi budete oslovljeni od Mene, jer onda vi Meni predajete svoju volju, i Ja vas više neću pustiti od Mene, Ja ću vas pratiti na svim vašim putovima, i vi ćete sve češće uspostavljati vezu sa Mnom, jer Me vi više nećete ispuštati iz vaših misli… Onda vi također ispravno koristite sve milosti, vi koristite svaku priliku gdje vi možete Ljubav-no djelovati, jer Moj priljev milosti znači i priljev snage, koju ćete vi uvijek upotrijebiti za Ljubav-no djelovanje. A onda ste vi uistinu spašeni po milosti, i vi se kao Moja djeca vraćate u vašu Očinsku Kuću.

AMEN

Scroll to Top