‘Misterij’ Svetog Trojstva

Ekipice moja draga i mila, radosti moja prevelika u ove posljednje dane pred veliku žetvu (Matej 13:40-42), dobar vam dan želim ovdje iz moje male radionice i to u imenu Isusa Krista, u imenu koje je nad svakim drugim imenom bilo na nebu, bilo na Zemlji bilo ispod Zemlje (Filipljanima 2:9, 10). Kako ste mi vi danas krenuli u dan, je l’ širite oko vas ugodan Kristov miris?! (2 Korinćanima 2:14-16).

Evo mene kod vas nakon završnih radova na Knjižici „Evanđelje Ljubavi – 1”, koja će sutra biti spremna za „pećnicu”, i nakon svježih smokava… he-he… ja vam moram reći kako kužim Isusa zašto je pohitao k smokvi kad je ogladnio… mljac, mljac, mljac…

Eh da, ta čuvena prokleta smokva predstavlja Židovsku Crkvu u Kristovo vrijeme, koja je bila sasvim vanjska i ceremonijalna, i nije bilo kod njih čak ni pravog prirodnog dobra, a to vam je dobro recimo prema siromasima, tj. milostinja i tako to, koje je predstavljeno s plodovima smokve, stoga je Isus dao njihovo stanje na glas, a to je da su time sami sebe osudili!

***

No danas sam se mislio dotaknuti Svetog Trojstva što je tema koju neupućeni nazivaju „misterijem” ili „neobjašnjivim” ili kako kaže Websterov rječnik – misterij je nešto neshvaćeno ili što nadilazi shvaćanje!

Ali blagoslovljen bio naš Bog Otac Koji je ispunio Svoja obećanja u Riječi, poglavito ono iz Ivana 16:13, pa onda mi ne moramo biti u tami, kako ni On nije u tami, tj. za Njega nema misterija niti nejasnoća (1 Ivanova 1:5) i onda je fino na jedan razumljiv i lako shvatljiv način objasnio tu čuvenu zagonetku u svezi Trojstva… koja je, možda ne znate, razlog da nam se veliki dio svijeta, znači muslimani, smiju jer ne smatraju, i to s pravom, normalnima one koji obožavaju tri Božanske OSOBE, što će reći tri boga! Nije im stvarno za zamjeriti…

S terena je situacija doista simpatična, naravno ako malo zagrebete površinu, jer na površini svi kažu kako oni štuju jednog Boga, no ako ih pitate malo dublje, kome se mole, kako i zašto, jao meni, kuku lele… ili kako bi rekla naša M. iz faze prije nego je mene upoznala i preko mene Čistu Istinu:

„…pa onda nedoumice oko toga kako da Ga oslovljavam u molitvi, pa sam se malo molila Ocu, malo Isusu, malo Duhu… razdvajajući Ga kao da su to tri Boga, a Duha Svetoga me bilo strah… mislila sam da je to Sila koja će me „strefiti” kao munja… pa sam se toga bojala… nisam znala da On dolazi u lahoru,… a ne gromu i oluji 🙂 :)”.

Znali ili ne znali, u ovoj je nedoumici 99% kršćana, a kako je ne znaju riješiti, niti im je ima tko riješiti kako je cijelo Kršćanstvo u neistini o tri Božanske Osobe, onda oni to, tako reći, stave pod mentalni tepih, a u međuvremenu i dalje ne znaju kome se obratiti u molitvi, tj. s kime uspostaviti osoban i intiman kontakt što je u stvari i svrha naših duhovnih nastojanja!

Naravno, kao i kod ostalih spornih stvari koje neprestano naglašavam, tj. na koje upirem prstom, i ovdje je problem dublji nego se to može razumjeti na prvu… no nekako bih htio na početku [op. pomoći], naravno vama koji ovo još nemate raščišćeno, recimo našoj se M. promijenilo stanje nakon što je čula Istinu o stvari, pa je ovako izvijestila:

„Mogu ti reći da svaki dan zahvaljujem Isusu Kristu što je On moj Otac (što to nisu tri osobe). To mi je svaki dan tako divna spoznaja istine da svaki put čim se toga sjetim, toliko me to razveseli, učvršćuje vjeru u Njega. Tako da sam i tebi zahvalna jako na tome… jer pri našem prvom susretu to je bilo prvo što si mi rekao i time stvarno približio Našem voljenom Ocu, Isusu Kristu, koji je utjelovljeni Jehova. Sada u molitvi kažem: “Kriste, hvala ti što si ti moj Otac, Otac Abrahamov, Izakov, Jakovljev i M.“ 🙂

Dakle, Istina o stvari je da postoji trojstvo, ali NE POSTOJE TRI BOŽANSKE OSOBE, jer „osoba” označava zaseban entitet ili postojanje koje je odvojeno od druge i ima svoje zasebne karakteristike… stoga… u Bogu Vječnom Ocu doista postoji trojstvo i to Ljubavi, Mudrosti i Sile djelovanja… i taj je Bog Otac, Koji je Duh (Ivan 4:24), i time nije Osoba jer Božanski Duh nadilazi pojam osobe koji je pripadan ljudskoj ograničenoj percepciji, radi nas i radi potreba Spasenja, „sišao” na Zemlju u tijelu i liku Isusa Krista, Koji je jedan od nepalih prvobitnih anđela, znači NIJE SU-VJEČAN S OCEM već je stvoreno biće i kao takvo posuda za primanje Božanskog Duha u kojem je iznad spomenuto trojstvo, i onda mu je taj Isus Krist, Sin Božji, u tijelu koje je dobio od Marije i u kojem se nazivao Sinom Čovječjim, dozvolio poradi svoga života da se On u Njemu očituje sve više i više sve dok se nakon žrtve na Križu njih dvoje nisu potpuno stopili u jedno (Ivan 10:30), iliti Isus Krist je postao potpuno prožet Božanskim Duhom da je postao taj Božanski Duh i od tada taj nevidljivi i nespoznatljivi Božanski Duh, ili Bog Otac, u Kojem je Trojstvo Ljubavi, Mudrosti i Sile djelovanja, za nas vidljiv nastavlja djelovati i stvarati na Svoje, ali i na naše zadovoljstvo, jer sada možemo biti i prebivati u Njegovoj neposrednoj blizini, tj. s Njime Koji je vidljiv, tj. Emanuel, ili „Bog-nevidljivi-sa-nama-u-vidiljivom-Isusu” (Ivan 1:18!!!!!)

Stoga… Božanska je Osoba samo jedna, ona Isusa Krista,… a Bog Otac Koji je Duh Sveti, tj. Svet i Duh, onda kroz Isusa Krista može ponovno uzeti prebivalište u svima koji su iskupljeni kroz Isusa Krista jer do tada Duh Svetosti ne može prebivati tamo gdje vlada Sotona i grijeh, znači u dušama nespašenih ljudi i to Njegovo opetovano prebivanje ili nastanjivanje u čovjeku koji je iskupljen Kristovom Krvlju naziva se djelovanje Duha Svetoga, što će reći, cijeli proces daljnjeg usavršavanja duše do potpunog savršenstva jeste djelovanje Boga Oca kroz Isusa u nama spašenima.

Posljedica pravog shvaćanja ove dinamike je da se vi više ne molite Duhu Svetome kao zasebnom Bogu jer to je potpuno bedasto, već se molite uvijek i jedino Isusu Kristu, tj. Ocu u Isusu Kristu, ili Isusu Kristu Ocu jer tko vidi Isusa onda vidi Oca s Kojim je On Jedno, tj. Koji je utjelovljenje Boga Oca na nama dohvatnom nivou i to potpuno utjelovljenje prema Kološanima 1:19 i 2:9 što i omogućava da se obraćamo Ocu u Isusu

Bertha Dudde, br. 8674, 15 Studeni 1963

ZAZIVANJE ‘SVETOG DUHA’...

Vi ljudi često zazivate ‘Svetog Duha’ da može sići na vas, i niste svjesni činjenice da je on (kada kaže ‘on’ to se ne odnosi na muški rod, već na ‘it’, tj. na ‘ono’) unutar vas i jedino zahtjeva vašu slobodnu volju tako da bi vam bio sposoban govoriti… Duh je dio Mene, on je nerazdvojivo povezan sa Ocem-Duhom… time je on Božanska iskra koja je bila dodana vašoj duši kada se ona utjelovila kao ljudsko biće na ovoj Zemlji, drugim riječima: vi ste jednom potekli iz Mene kao zračenje ljubavi i prema tome se sastojite od iste temeljne supstance kao Ja Osobno… Ova supstanca se ukrutila nakon vašeg prošlog otpadništva od Mene i vi, koji ste jednom bili puni života, ste postali beživotna bića. Jer Moja snaga Ljubavi vas je prožimala i ova snaga je bila jedino sposobna biti neprestano aktivnom. Međutim, budući ste vi odbili Moju snagu Ljubavi ona vas je također ostavila nesposobnima za ikakvu vrstu aktivnosti. I vi ste i dalje u ovom nemoćnom stanju kada uđete na Zemlju kao ljudsko biće. Sa ciljem da bi bili sposobni ostvariti zadatak dan vam u vašem zemaljskom životu Ja zračim iskru Moje vječne snage Ljubavi u svako ljudsko srce, koja je kako slijedi opet Moj udio… Vi ste živi sa jednom isijanom snagom i to znači da ste u posjedu vitalnosti, da vi možete biti aktivni na jedan zemaljski način i prema tome također udovoljiti vašem zadatku kao ljudsko biće… Vaš stvarni zadatak, međutim, jeste i ostaje vaše produhovljavanje, ponovna preobrazba vaše prirode u njezino izvorno stanje. I vi jedino možete ostvariti ovaj zadatak ako sebe promijenite u Ljubav… Kako bi to bili sposobni napraviti iskra Ljubavi mora najprije biti zračena u vas, budući ste vi, zbog vašeg prošlog otpadništva od Mene, potpuno bez Ljubavi. Ova iskra Ljubavi je zračenje Mene Osobno… ona je zračenje Mojeg Duha u vašu dušu koje, međutim, jedino probuđuje vas ljude u život ako primjenite vašu volju… Svi vi posjedujete duhovnu iskru, koja je dio Mene Osobno, unutar vas… Otud nije više potrebno da ona dođe k vama, ona je unutar vas ali može očitovati sebe ako, kroz život Ljubavi, vi njoj osigurate mogućnost, budući ona neće sebe nametnuti i utjecati na vas protiv vaše volje na bilo koji način… Prema tome vi možete u svako vrijeme probuditi duh u vama ali vi na to nećete biti prisiljeni.

Kada se molite za to da Sveti Duh siđe na vas, vi prikazujete vaš nedostatak znanja u svezi ispravnih međuodnosa, nadalje, vi dokazujete da imate krivu ideju o njemu, budući ga vi uosobljavate do izvjesne mjere i zazivate ga kao jedno biće… On je, međutim, Moje ‘zračenje’, jer Ja Osobno Sam Sveti Duh od vječnosti, i Ja Sam prisutan svakome tko Me zaziva. Međutim, vi nikada ne smijete misliti kako je duh kojeg zazivate razdvojen od Mene, i on neće i ne može uslišiti vaš poziv sve dok sebe ne oblikujete u Ljubav, jer čak ako je Moja snaga Ljubavi neograničena ona neće nikada biti sposobna zračiti u zatvoreno srce, a srce ostaje neprijemčivo sve dok je nevoljno ljubiti… pošto je baš zbog duhovne iskre ili iskre Ljubavi koju je primila od Mene ona sposobna ljubiti… Voljnost da se ljubi, međutim, potiče duh da vam sebe otkrije, čak ako ga izrijekom/izričito/napose ne zazivate… On je u vama ali će ostati nijem sve dok vi zanemarujete Ljubav, budući je on sama Ljubav i prema tome može jedino govoriti ljubavi. On je nerazdvojivo povezan sa vječnim Ocem-Duhom, i prema tome omogućuje ‘Mojem duhu’… ili Božanskoj vatri Ljubavi… da utječe u vas ljude u izobilju i tako uzrokuje duhovnoj iskri da vas neprestano podučava iz-unutar-vas; jer onda Božansko svjetlo Ljubavi mora također osvijetliti vaša srca a to predstavlja najblistaviju realizaciju, to predstavlja primanje znanja koje korespondira sa Istinom, budući Moj duh zna sve i može vam prema tome dodijeliti Čistu Istinu. Prema tome vi možete jedino uvijek moliti da vam Ja Osobno uvijek budem prisutan, ali to također zahtjeva od vas da oblikujete sebe u Ljubav, inače vam Vječna Ljubav ne može biti prisutna. Vi možete prema tome jedino moliti da vam bude podarena snaga da ispunite Moje zapovijedi, onda ćete uvijek postati svjesni Mojeg prisustva, jer sa svakim djelom Ljubavi vi Me privlačite bliže k vama budući Sam Ja Sama Ljubav… I onda ću Ja također djelovati kroz Moj duh u vama, kao što Sam vam obećao.

AMEN

Dakle, tekstovi koje treba razmatrati u srcu iz Svetog Pisma su prije svega Ivan 1:18, Ivan 14:8, 9 te također Izaija 9:6 jer tamo se, pri najavi pojave Isusa, kaže da će se taj Isus nazivati „Bog silni” i „Otac Vječni”, prema tome, vi imate potpuno pravo po Pismu, čak i da ne znate Objave Čiste Istine, gledati u Isusa i u Njemu vidjeti Oca… te se onda u Isusu vidljivom moliti Ocu nevidljivom Koji je u Isusu među vama u svoj punini!

Tako ste riješili veliki, veliki praktičan problem, a taj je da se konačno možete sasvim fokusirati na jedno Božansko Biće i da tom Biću, kako Mu i pripada, možete predati cijelog sebe!

Bertha Dudde, br. 7828, 17 Veljače 1961

BOG JE DUH KOJI JE SEBE MANIFESTIRAO U ISUSU...

Vi ne bi trebali zamišljati vašeg Boga i Stvoritelja kao striktno ograničeno Biće, vi Ga ne bi trebali pokušati dovesti u vezu sa formom, jer onda bi vaša ideja uvijek bila pogrešna, budući nešto ograničeno nikada ne može korespondirati sa Mojom prirodom, koja je potpuno savršena, time beskonačna. Jer Ja Sam Duh (Ivan 4:24) Koji ispunjava i prožima sve. U Mojoj prirodi ću Ja biti vječno nedokučiv za Moje žive tvorevine, jer iako su Moje žive tvorevine bile eksternalizirane od strane Mene u najvišem savršenstvu one su ipak jedino iskrice ljubavi, isijane od strane vatre Moje Ljubavi i eksternalizirane kao individualna bića koja bi, međutim, bila nesposobna ugledati vječni izvor svjetla i snage ako bi im Ja Sebe ukazao u Mojem punom izobilju blistavosti, pošto bi oni bili uništeni kad bi se suočili sa zračećim svjetlom (Izlazak 33:20, 23)…

Vi Me pak ne trebate vizualizirati na nijedan drugi način nego kao Božanskog Iskupitelja Isusa Krista… U Njemu Sam Ja postao ‘vidljivi’ Bog za vas, u Njemu je vječni, beskonačni Duh Sebe manifestirao, u Njemu vi vidite Mene i sposobni ste Ga gledati licem u lice (Ivan 1:18; Otkrovenje 22:4)… Time Sam vam Ja Osobno dao formu, vama koje Sam bio eksternalizirao iz Moje Ljubavi i Moje snage kao Moje žive tvorevine… Vječni Duh Koji ispunjava svu beskonačnost je ovu formu prožeo sa svjetlom i postao za vas vidljivi Bog… A ipak Ja vladam i djelujem kroz cijelu vječnost i stoga Moje Biće isto tako ne može biti ograničeno, Ja Sam za vas, koji ste i sami još konačni, koji još niste postigli najviše savršenstvo, mogao postati zamisliva ideja jedino u formi Isusa Krista, jer morao Sam vam dati ono što korespondira sa vašim stanjem, koje je i dalje daleko od savršenstva.

Međutim, Ja Jesam i također ostajem nedokučiv u Mojoj prirodi za najsavršenije duhove, što je, međutim, uzrokom povećanog blaženstva, budući Moja djeca neprestano streme ka Meni, i Ja ih neprestano oduševljavam (ili ‘neprestano im pružam užitke’) time što ispunjavam njihove žudnje a ipak Me nikad nisu sposobni dohvatiti… a u drugu ruku mogu Me gledati licem u lice u Isusu Kristu… Ovo će, također, za vas ostati enigma, i jedino u stanju prosvjetljenja ćete vi početi shvaćati a ipak vječno biti nesposobni dokučiti Moju prirodu. Vama Ja izgledam beskonačno daleko a ipak Ja Sam vam tako blizu kako jedino otac može prići svojem djetetu. Ali ova svjesnost vas čini užasno sretnima, i vaša se Ljubav spram Mene neprestano povećava i također je uzrok blaženstva, budući uvijek biva ispunjena.

I otud će sve većom gorljivošću plamtjeti vaša Ljubav spram Isusa Krista, u Kojem ste prepoznali vašeg Oca od vječnosti (Izaija 9:6) i u Kojem vam Ja dodjeljujem beskonačno blaženstvo… Jer u Njemu Sam Ja sada u stanju biti blizu Mojoj djeci (Izaija 7:14; Matej 1:23), premda Ja nisam ograničen na formu, premda Ja ispunjavam svu beskonačnost sa Mojim svjetlom i Mojom snagom, sa Mojim Bićem, koje jeste i ostaje nedokučivo. Ali vi, Moje žive tvorevine, ćete Me tražiti i pronaći u Isusu, jer Ja Sam Ga odabrao kao formu koja je primila Mene; i ova jednom ljudska izvanjska forma je potpuno produhovila sebe a ipak je ostala vidljiva za svako biće koje je postiglo stanje zrelosti duhovne vizije…

Prema tome vi vidite Moj vječni Duh kada vidite Isusa, jer On i Ja smo jedno (Ivan 10:30), vi vidite Oca kada vidite Isusa (Ivan 14:8, 9; Matej 6:9), jer Ja Sam vama, Mojim stvorenim bićima, želio biti vidljiv kako bi zadobio svu vašu Ljubav. Ipak vi Me nikad nećete biti sposobni ugledati u Mojem beskonačnom izobilju snage i svjetla bez da prestanete postojati… Ali Ja želim biti sposoban stvarati i djelovati sa Mojom djecom i tako im također Sebe otkriti kako bi povisio njihovo blaženstvo… I Ja Osobno želim doživjeti njihovu Ljubav i stoga ću uvijek biti blizu Moje djece.   AMEN

U Ljubavi Isusa Krista…

Lorens 🙂

Scroll to Top