PROTIV OBMANJUJUĆE DOKTRINE O VJEČNOM PROKLETSTVU

….. SADRŽAJ …………………………………………….

Ivan 16:13, 25… Istinski prikaz prirode našeg Nebeskog Oca… 

‘Negativni rezultati obmanjujućih učenja…’, (BD 6710) ………………………………

‘Istina otkriva Božje savršenstvo…’, (BD 6467) …………………………………………

‘Pogrešna slika o Bogu… Obmanjujuća učenja…’, (BD 8035) ……………………….

‘Bog želi da Ga ljube a ne da Ga se boje…’, (BD 8348) ………………………………..

‘Bog ne osuđuje nego želi iskupiti…’, (BD 5593) ………………………………………..

Doktrina o vječnom prokletstvu je lažno i obmanjujuće učenje…

‘Doktrina o prokletstvu je obmanjujuće učenje…’, (BD 7910) ……………………….

‘Vječno prokletstvo…’, (BD 4602) ………………………………………………………….

‘Ništa neće ostati neiskupljeno zauvijek…’, (BD 8443) ………………………………..

Sami ljudi stvaraju sudbinu u onostranom… Spasenje čak iz najdubljeg pakla…

‘Nemojte proigrati vaš vječni život…’, (BD 7096) ………………………………………..

‘Nebo i pakao…’, (BD 4488) ……………………………………………………………………..

Pred sudištem Božjim…

‘Čas obračuna – Sud… Zaslužena kazna…’, (BD 6103) …………………………………

‘Odgovornost pred Božjom sudačkom stolicom…’, (BD 6236) ………………………

”Sud’… Sama Riječ će proglasiti Sud…’, (BD 6799) ……………………………………. 

Ivan 16:13, 25… Istinski prikaz prirode našeg Nebeskog Oca…

***

Bertha Dudde, br. 6710, 9 Prosinac 1956 

NEGATIVNI REZULTATI OBMANJUJUĆIH UČENJA…

Jedino Istina je svjetlo. I time ljudi koji su bili obmanuti posredstvom neispravnih učenja ne mogu pronaći nikakve suvislosti. U njima je mračno, i u ovoj tami je nemoguće za njih videti pravilno Moju sliku, njima je dana izopačena slika o Meni i prema tome Me isto tako ne mogu ljubiti kako treba. U stvari, oni Me se jedino boje kao Boga osvete i suca koji kažnjava, dok Čista Istina od Mene razotkriva jednu sliku koja ih privlači, koja probuđuje Ljubav unutar njih budući Me prikazuje onakvog kakav Ja Jesam: … Bog Ljubavi (1 Ivanova 4:8, 16), Otac Njegovoj djeci (Matej 6:9 + Knjižica br. 41), Gospodar, Kojem su sve Njegove sluge privrženo odane. Ako bi ljudi ljubili njhova Boga i Oca oni ne bi grješili, oni bi zauvjek smjerali vršiti Moju volju i time živjeti život unutar Božanskog Reda… I da je ljudima uvijek jedino bila dana Istina oni bi Me također ljubili… Ali kakva je situacija u svijetu?…Duhovno nizak stupanj čovječanstva, njegova nemilosrdnost, dokazuuje da ljudska bića ne žive na svjetlu Istine, time su im pogrešne doktrine o Meni i obmanjujuće misli bile priopćene, inače oni ne bi bili u stanju živjeti u ovoj tami. Ali ljudi više čak nisu ni sposobni prihvatiti svjetlo Istine, njihova sljepoća je tako teška da ju nijedna zraka svjetla ne može probiti, i da prema tome Istina isto tako više ne može biti prepoznata… Moj protivnik (Sotona) je uspio u tome da učini noć tako tamnom na način da osoba može rijetko pronaći jutarnje svjetlo… A ipak ova naizgled neprodirna noć će također biti osvijetljena od strane svjetlucajućih svjetala, i opet i iznova ljudskim bićima je ukazan put koji vodi kroz tamu na svjetlo dana. I čak potpuno slijepima su dani vodiči koji nude njihovu pomoć. I sve što je potrebno je malo dobre volje. Ali gdje volja nedostaje ne može se puno toga postići, međutim, sva ljudska bića će biti suočena sa slikom njihova Boga i Oca od vječnosti prije ili poslije… tj. svakom će ljudskom biću biti ponuđena Istina jednog dana i Ja ću mu biti prikazan kakav Ja Jesam u stvarnosti… kao savršeno Biće, kao Ljubav, mudrost i sila… I svako ljudsko biće može prihvatiti ovu sliku Mene unutar sebe samoga i opetovano o njoj reflektirati, i ona će mu se postojano ukazivati jasnijom i bistrijom i neće iznova iščeznuti iz njegovih misli… Ali on također može odvratiti pogled u ozlojađenosti, onda će najdublja tama ostati u njegovu srcu i ponuđena mu Istina je neće dodirnuti.Važnost Moje izopačene slike u odnosu na ljudski razvoj je jasno očita u duhovno niskom stupnju ljudi… budući ljudska bića ne bi nikada propala tako nisko da im je uvijek bila ponuđena Istina… sa ispravnim doktrinama oni se nikada ne bi bili u stanju toliko daleko odmaknuti od Mene, što se već dogodilo poradi obmanjujućih učenja… Budući je vjerovanje u Mene zastranilo u onima koji su bili voljni vjerovati ali koji su se osjećali odbijeni obmanutim učenjima i koji nisu zatražili ispravak, Istinu, od Mene Osobno, pošto nalaze teškim za vjerovati u vrstu Bića o kojem su bili podučeni.Obmanjujuća učenja su oružja Mojega protivnika, i ona su uvijek usmjerena protiv Mene, time ona su također vrlo korisna u uništavanju vjere u Mene, što je namjera Mojega protvinika. I time razlog za prevladavajući ateizam se mora potražiti u distribuciji pogrešnog duhovnog znanja, u izopačenju Moje slike koja je bila dana ljudima. I jedino Čista Istina Me može prikazati ljudima na takav način da će Me oni biti u stanju voljeti i još jednom uspostaviti ispravnu vrstu odnosa sa Mnom (Ivan 16:25)… Jedino najblistavije svjetlo može raspršiti tamu, ali jedino ako ljudi sami otvore njihove oči kako bi vidjeli. AMEN

*** 

Bertha Dudde, br. 6467, 4 Veljače 1956 

ISTINA OTKRIVA BOŽJE SAVRŠENSTVO…

(Ivan 16:13, 25)

Što trebate znati kako bi uspješno ostvarili vašu misiju će vam uvijek biti saopćeno čim vi to naumljavate iskoristiti za vaš duhovni rad i prema tome to zatražite od Mene (Matej 7:7-11). Ako vam Ja dam zadatak da branite Mene i Moje ime, da proglasite Moje učenje Ljubavi i da govorite o Mojoj Ljubavi za vas, onda štogod kažete vašim bližnjim ljudskim bićima također mora učiniti ovu Moju Ljubav prepoznatljivom… Vi morate uvijek biti sposobni prepoznati Moju Božansku prirodu, čije su karakteristike od najvišeg savršenstva, i ne dopustiti da se sumnje ikada pojave u vama, vi nikada ne bi trebali nešto izjaviti što vam uzrokuje da dvojbite Moje savršenstvo… Čak prividna proturječja moraju biti objašnjiva sa vašim znanjem, tako da ćete uvijek svjedočiti o savršenstvu Moje prirode kada podučavate vaša bližnja ljudska bića. Ipak ovo može biti postignuto uvijek jedino pomoću Istine, dok će svako obmanjujuće učenje biti izobličavanje Mojega Bića, jedna slika koja Me ne karakterizira kao savršeno nego kao nesavršeno Biće, i prema tome vi ljudi već možete napraviti vaš vlastiti test i bez oklijevanja odbaciti kao pogrešno sve što vam uzrokuje da dvojbite savršenstvo Mojega Bića… štogod čini da Moja Ljubav, Moja mudrost i Moja svemoć izgledaju dvojbeni…

Ja želim da Me prepoznate kao naj-osjećajnijeg/odanijeg Oca od vječnosti, Čija je mudrost nenadmašiva i za Kojeg nikakva ograničenja moći ne postoje… Ja ovo želim budući vi možete ljubiti jedino savršeno Biće i budući Ja želim zadobiti vašu Ljubav… Prema tome ću Ja uvijek dati vama ljudima istinsko svjetlo, i Ja ću baciti takvo svjetlo na svako obmanjujuće učenje tako da vi možete prepoznati da je ono obmanjujuće, inače bi vi vječno ostali u tami i uskratili Mi vašu Ljubav budući Me ne poznajete. Iz tog razloga Ja vam Osobno prenosim Istinu jer ona se još jedino rijetko može pronaći na Zemlji… iz tog razloga odabrao Sam način da vam Osobno govorim (= kroz Berthu Dudde), budući ni jedna neistina nikada ne može proizaći iz Mojih usta, i budući se vi onda ne trebate bojati da je Moja Riječ već postala iskrivljena kroz ljudsku volju, na koju utjecaj može vršiti Moj protivnik (Sotona)

Moja direktna Riječ odgore vam osigurava apsolutnu Istinu, budući Ja želim da vam Istina bude priopćena i budući Ja doista jesam u stanju učiniti Moju volju učinkovitom. A svatko tko unatoč tome i dalje dvojbi da Ja Osobno prenosim Moju Riječ vama ljudima bi stoga trebao testirati da li saopćeno znanje otkriva Boga Ljubavi, mudrosti i svemoći, da li ono svjedoči o najviše savršenom Biću… I vi nećete pronaći ništa u njoj što bi moglo uzrokovati da sumnjate… Ali sada ih također poredite sa učenjima koja ste do sada čuli i podržavali kao ‘istinu’… i prikazani vam Bog će demonstrirati mnoge ljudske nedostatke i slabosti… On će vam sebe prikazati kao kažnjavajućeg, nepravednog Boga koji jedva da je Ljubavi-prepun i, kojeg se vi zasigurno bojite ali nikada nećete biti sposobni Ljubiti… koji vam se ne prikazuje mudar i silan u njegovom nesavršenstvu, budući vam ispravna objašnjenja nikada ne mogu biti dana pošto Ja ova rezerviram za Sebe Samoga, i Ja distribuiram Istinu gdje je temelj za nju bio uspostavljen u ljudskom srcu, tako da on može čuti Moju Riječ direktno. I ako vi ljudi vjerujete u Boga onda ćete također morati biti uvjereni u savršenstvo Njegove prirode. I ova vjera, ovo uvjerenje, je što vam Ja želim darivati kroz Moju Riječ, tako da će vas Istina usrećiti i onda ćete također naučiti ljubiti Me i imati žudnju sjediniti se sa Mnom (Ivan 17:21-23)… Jedino će Čista Istina omogućiti da se ova žudnja pojavi u vama… Ali Ja želim da Mi pristupite dobrovoljno… Otud Ja ovo jedino mogu postići kroz prijenos Istine koja će vam otkriti Moje Biće (Ivan 16:25), koje je u sebi Ljubav, mudrost i svemoć u apsolutnom savršenstvu. AMEN

*** 

Bertha Dudde, br. 8035, 7 Studeni 1961 

POGREŠNA SLIKA O BOGU… OBMANJUJUĆA UČENJA…

Kakvu vrstu izobličene slike Mojeg Bića vi dobijate kada Sam vam prikazan kao Bog gnjeva i osvete, kao strog sudac bez milosrđa, Koji jedino kažnjava i osuđuje a nikada ne ukazuje milosrđe… Vi se takvog Boga možete jedino bojati, vi ćete Mu biti poslušni poradi straha, vi ćete također vršiti Njegove Zapovijedi jedino zbog straha od kazne ali vi Ga nikada nećete ljubiti na način kako Ja želim da Me vi ljubite… Posljedično tome, sve dok vam je prikazivana takva jedna slika o Meni Osobno vi ne hodate u Istini, vi ste i dalje u duhovnoj tami i teško ćete postići vaš cilj da pronađete sjedinjenje sa Mnom… Budući jedino Ljubav može ovo ostvariti, a vi jedva da možete osjećati Ljubav za Biće koje vam je predstavljeno na takav način. Ja, međutim, želim zadobiti vašu Ljubav, jedino će vaše potpuno povjerenje to postići, Ja želim biti prepoznat od strane vas kao vjerni Otac Koji želi biti blisko sjedinjen sa Njegovom djecom radi Ljubavi. I to je zašto vi morate imati ispravnu sliku o Meni, vama mora biti dana Istina u svezi Mojega Bića koje je u Sebi Ljubav, Mudrost i Sila… Koje je najviše savršeno i Koje vi zauzvrat možete ljubiti kada se osjećate prigrljeni od strane Moje Ljubavi, koja vam je vječno naumljena…

Vi se Boga Koji vas kažnjava kada ste prekršili zakon (ili ‘nešto skrivili’) možete jedino bojati, vi Ga ne možete ljubiti… Ja vas, međutim, ne želim kazniti nego vam jedino uvijek pomoći da izbjegnete vaše grešno stanje i obdariti vas sa snagom i milosrđem da to postignete. I Ja neću nikada baciti u bezdan ono što je postalo grešno, Ja ga nikada neću osuditi/prokleti nego ću ga uvijek pokušati izdići iz bezdana budući se sažaljevam nad njime budući se zaputilo stazom u bezdan samo… I sve metode koje ću koristiti da podignem što je palo, što je postalo grešno, su dokaz Moje Ljubavi a ne činovi kazne koji su nespojivi sa Mojom beskonačnom Ljubavlju… Vi nikada ne trebate vjerovati učenjima koja Me prikazuju kao Boga Koji se osvećuje i kažnjava… I prema tome možete zasigurno odbaciti učenje o vječnom prokletstvu budući Ja nikada ne proklinjem živu tvorevinu… nego je ona žudjela ponor svojom vlastitom slobodnom voljom i vječno ju Ja jedino želim osloboditi opet iz ponora. Međutim, da Moja pravednost ne može biti poništena bi vam trebalo objasniti da Ja ne mogu dati sreću biću koje je sebe dobrovoljno udaljilo od Mene i žudjelo ponor…

Ali kada mislite o Meni vi Me uvijek trebate promatrati kao blagonaklonog, izuzetno nježnog i osjećajnog Oca Koji je uvijek voljan dati vam Njegovu Ljubav ali Koji, zbog Njegovog savršenstva, ne može djelovati neovisno o vječnom redu… Unatoč tome, staza ka Meni je uvijek dostupna biću… Čak oni koji su pali do najniže točke trebaju jedino čeznutljivo ispružiti njihove ruke spram Mene i Ja ću ih dohvatiti i podići ih budući su Moja Ljubav i Moje milosrđe tako veliki da Ja zanemarujem svaku krivnju ako Mi se biće preda dobrovoljno… Onda Ja mogu izbrisati krivnju, jer iz tog razloga Sam prolio Moju Krv na Križu u čovjeku Isusu, time je krivnja bila otplaćena kako pravda potražuje. I ako vam je Moje Biće opisano u svoj istinitosti vi nećete naći teškim zaputiti se stazom ka Meni dobrovoljno… Ali vi ćete dati malo Ljubavi Bogu Kojeg se morate bojati i zato vam mora biti dana Čista Istina… duhovno znanje koje vam daje jasnu informaciju u svezi Mene, vašeg Boga i Stvoritelja, Koji želi biti vaš Otac (Ivan 16:25)… Budući vas obmanjujuća učenja ne mogu uvesti u sreću. Posljedično ona trebaju biti prokazana budući potječu od Mojeg protivnika (Sotone) koji vas želi držati u tami duha… koji će učiniti sve da bi vas spriječio pronaći vaš put do Mene… koji postavlja strah od Mene u ljudska srca da bi spriječio pojavljivanje Ljubavi koja sjedinjuje dijete sa Ocem… Ja, međutim, želim vašu Ljubav i prema tome ću vam opetovano donijeti Istinu u svezi Mene i Mojega Bića, i vi ćete biti sretni kada živite u Istini.   AMEN

*** 

Bertha Dudde, br. 8348, 5 Prosinac 1962 

BOG ŽELI DA GA LJUBE A NE DA GA SE BOJE…

Ja ne želim da na Mene gledate kao na osvetoljubivog Boga Koji kažnjava i Koji okrutno osuđuje i nameće najteže kazne na sve one koji djeluju protivno Njemu… Ja ne želim prouzročiti da Me se bojite kao surovog Suca budući Ja jedino želim da Me ljubite… Ja želim zadobiti vašu Ljubav, prema tome Me vi također trebate prepoznati u Mojoj prirodi i ne davati povjerenja onima koji vam priskrbljuju potpuno pogrešnu sliku o Meni koja neće nikada biti prikladna probuditi Ljubav za vašeg Boga i Stvoritelja Koji je također vaš Otac i želi biti prepoznat kao Otac… Svaka doktrina koja Me prikazuje kao Boga osvete i vječno gnjevnog Suca je pogrešna, jer takva obmanjujuća učenja će jedino uvijek povećati udaljenost između vas i Mene, budući sve dok Ljubav spram Mene nije u vama, vi Mi se isto tako ne možete približiti… Moja temeljna supstanca je Ljubav (1 Ivanova 4:8, 16) i vi ste potekli iz ove Ljubavi… Ali ova Ljubav ostaje nepromjenjiva i neprestano zahtjeva uzvraćenu Ljubav… Ona ne može sebe niti promijeniti niti će iščeznuti, i prema tome Moja Ljubav će važiti za vas za cijelu vječnost. Ona će vas slijediti u najdublji bezdan kako bi vas iz njega opet izbavila (Matej 18:12-14)…. ali nikad vas Ja neću baciti u ovaj bezdan, Ja nikada neću osuditi ono što je poteklo iz Mene, čak ako Mi se protivi i odbacuje Moju Ljubav. Ali ova će Ljubav učiniti štogod je potrebno kako bi vas ohrabrila, Moje žive tvorevine, da Mi se opet približite… Moja će Ljubav tražiti da privuče vašu Ljubav sve dok se, jednog dana, vi sami nećete povratiti k Meni sa gorućom Ljubavlju i pokušati pronaći sjedinjenje sa Mnom. I onda će vaša sudbina biti neograničeno blaženstvo kao što je to bilo na početku prije nego ste odbacili Moje zračenje svjetla. Moja je priroda bila pogrešno prikazana vama ljudima na Zemlji, u najboljem slučaju Me se vi bojite ako Me priznajete kao Silu koja je sve dovela u postojanje…. ali vi se ne usudite prići Mi poput djece i apelirati Mi za nešto budući ste nesvjesni Moje već od najveće Ljubavi spram vas koja želi sebe predati ipak zahtjeva od vas da Mi pristupite dobrovoljno…

Međutim, Ja ne želim biti prepoznat samo kao Bog sile nego također kao Bog Ljubavi i prema tome Ja neprestano otkrivam Sebe ljudima koji doživljavaju nevolju ili tužne događaje jedan neizreciv broj puta u zemaljskom životu i oni su opet i iznova pomognuti prevladati ih… Oni bi zasigurno bili sposobni prepoznati Me kao Ljubavi-prepunog Boga Koji zna sve i opetovano je voljan pomoći… Jer Ja se približavam svakom ljudskom biću u zemaljskom životu, i samo obraćajući pažnju na to on bi bio sposoban otkriti višu providnost u njegovom zemaljskom životu, u njegovoj sudbini, u svim doživljajima koje susreće. Ali Ja također otkrivam Sebe ljudima kroz Riječ, Ja im govorim i također im dajem znak Moje velike Ljubavi opominjući ih i upozoravajući ih, nudeći im savjet i utjehu, time što im jednostavno objašnjavam njihovu svrhu života i obećajem im snagu i pomoć za njihov zemaljski napredak tako da on može voditi do cilja, do sjedinjenja sa Mnom… Jer Otac čezne za Svojom djecom koja su potekla iz Njegove Ljubavi… i Ljubav neće nikada odbaciti njezinu djecu. Međutim, sve dok ljudsko biće podbacuje prepoznati Božju Ljubav budući su ga lažne doktrine podučile da se boji Boga… on niti neće uspostaviti ispravan odnos djeteta sa njegovim Ocem (Knjižica br. 41!!), i njegov će povratak k Meni biti u opasnosti. I vi možete odbaciti svaku doktrinu kao pogrešnu/zabludu ako vam uzrokuje da budete uplašeni od vašeg Boga i Stvoritelja, jer Ja se sažaljevam na najvećeg grešnika i pokušavam mu pomoći, ali Ja ne pogoršavam njegovo stanje mučenja koje je on sam pospješio (u smislu: kojem je sam bio uzrokom)… Ja ne osuđujem nego uzdižem opet sva pala bića… Ja ne kažnjavam, namjesto biće sebe kažnjava kao rezultat njegove krivnje grijeha a Ja mu pokušavam donijeti iskupljenje. I što smatrate Božanskim Sudom je samo pravedna kompenzacija i pomoćni čin s Moje strane, budući svaki prijestup protiv Mojeg vječnog reda mora imati zakonske posljedice, u kojem slučaju Ja uvijek jedino pomažem onome što je postalo nezakonito vratiti se nazad u red, budući Moja Ljubav i mudrost prepoznaju to kao korisno, jer Ja Sebe želim predati i Ja Sam to jedino u stanju učiniti unutar okvira Mojega vječnog reda… I štogod vi ljudi smatrate za tužno vam jedino pomaže uklopiti se opet u Moj vječni red jednog dana tako da ću Ja onda biti sposoban još jednom podariti vam darove, tako da ću biti u stanju učiniti vas sretnima sa Mojom beskonačnom Ljubavlju, kao što je bilo na početku. AMEN

*** 

Bertha Dudde, br. 5593, 2 Veljače 1953 

BOG NE OSUĐUJE NEGO ŽELI ISKUPITI…

Nisam Ja Koji osuđujem čovječanstvo i guram duše u tamu, oni streme spram bezdana sami, oni donose njihov vlastiti sud time što žive način života koji omogućuje princu tame da ih zaposjedne i povuče dolje u njegovo područje. Ja Sam Bog Ljubavi (1 Ivanova 4:8, 16), i Ja se sažaljevam nad svim tim dušama, budući je Moj princip dati zadovoljstvo svemu što je jednom proizašlo iz Mene. Ja vidim njihovu nedaću, Ja vidim njihovo žaljenja vrijedno stanje i želio bi pomoći svima njima; ipak sve dok Me oni ne žele znati, sve dok oni ne žele prihvatiti Moju pmoć, Moj protivnik će ih držati čvrsto pod njegovom kontrolom, jer njihova volja mu daje ovlast da to napravi, baš kao što bi njihova suprotna volja Mene ovlastila da im pomognem uspeti se u više sfere. Ja ne želim držati krivim za grijeh nijedno ljudsko biće, premda kao Bog pravde Ja moram zahtjevati naknadu, okajanje. Ipak Moja milosrdna Ljubav je stvorila mogućnost za sve grešnike da odbace njihovu krivnju grijeha, Moja milosrdna Ljubav je uzela svačiju krivnju grijeha na sebe i platila otkupninu kroz žrtvenu smrt na Križu… A ipak ostaje na svakoj duši da se njome okoristi, budući je ona primila od Mene slobodnu volju, koju Ja neću nikada narušiti. To je, međutim, pogrešno orijentirana slobodna volja koja će nju uroniti u prokletstvo; u stanje koje je toliko puno agonije da je ono poput najgroznijeg zarobljeništva, i za koje ona vjeruje kako joj je bilo nametnuto od strane Mene i time Me smatra za jednog osvetoljubivog Boga Koji kažnjava, Koji ju je otjerao u tamu…

Duša stvara svoju vlastitu sudbinu, jer kakva ona jest i gdje ona jeste, je stanje za kojim se stremilo u slobodnoj volji, koje jedino može biti promijenjeno kroz njezinu vlastitu slobodnu volju, ali koje će također smjesta biti poboljšano ako duša usmjeri njezine misli spram Mene. Moja Ljubav zahvaća svaku dušu i pomaže joj uspeti se ako ona želi stremiti spram uspona, otud spram Mene. Ja Sam doista Bog pravde, ipak što zahtjevam u zamjenu je okajanje za krivnju grijeha prošlog buntovništva spram Mene, je jedino priznavanje Mojeg čina Spasenja, time priznavanje Isusa Krista kao Sina Božjega… Baš kao što se duh jednom okrenuo od Mene i pao, on se treba opet okrenuti spram Mene u Isusu Kristu kako bi se popeo u više sfere… Ja jedino zahtjevam priznavanje Njegovog Božanstva budući ću onda Ja Osobno biti priznat, jer Ja Sam utjelovio Sebe u čovjeku Isusu na Zemlji kako bi to učinio lakšim za ljude, za duhove koji su jednom otpali od Mene, da isprave njihov prošli grijeh…

Ljudi su daleko odmaknuti od Boga, oni su duhovna bića koja su Me napustila zbog njihove vlastite volje; to nisam Ja Koji Sam osudio ova duhovna bića nego su oni koji su stremili spram bezdana njihovom vlastitom slobodnom voljom, Ja bi ih želio iznova podignuti, ipak ne mogu ih postaviti u različitu sferu protivno njihovoj slobodnoj volji; Ja Sam bio i uvijek ću ostati Bog Ljubavi, i čak Moja Pravda je nadmašena od strane Moje milosrdne Ljubavi koja je tražila način da bi zadovoljila Moju pravdu a ipak pomogla živim tvorevinama, tako da bi se oni mogli iznova približiti Njemu ako bi imali volju to napraviti. I Moja Ljubav će vječno nastojati iskupiti duše iz bezdana, koje su sebe (bespovratno) izgubile; Moja Ljubav će vječno pružati svoju pomoćnu ruku koja jedino treba biti uhvaćena kako bi se bilo u stanju izbjeći bezdanu, jer Ja nisam Bog Koji kažnjava, Koji osuđuje, Ja Sam Bog Ljubavi i milosrđa, Koji jedino uvijek želi pružiti zadovoljstvo onome što je jednom proizašlo iz Njegove Ljubavi. AMEN

 

Doktrina o vječnom prokletstvu kako se to naučava u svim glavnim Kršćanskim Crkvama je prema tome lažno i obmanjujuće učenje, i stoga od Sotone, koji želi izobličiti istinsku sliku o našem Nebeskom Ocu i tako nam otežati ili sasvim onemogućiti da Ga istinski i vrlo duboko ljubimo…

 

Bertha Dudde, br. 7910, 4 Lipanj 1961 

DOKTRINA O PROKLETSTVU JE OBMANJUJUĆE UČENJE

Ne plašite se kako ćete postati izgubljeni u nepovrat kada Me nosite u vašem srcu… ne vjerujte kako će vas osvetoljubivi Bog kazniti za vaše grijehe, kako On nema milosti, kako će vas On zauvijek osuditi/prokleti… Ja Sam Bog Ljubavi i milosrđa, i uvijek ću vam pomoći uzdignuti se iz bezdana u kojeg ste sebe zaronili vašom slobodnom voljom. Kao posljedica vaših grijeha vi ste sebe postavili u nesretno/jadno stanje; stvorili ste patničko stanje u kojem se nalazite… Pa ipak Ja ću vas uvijek podržati pri pronalaženju vašeg puta nazad iz bezdana, opetovano ću vam pomoći da ponovno postanete blaženi kako ste bili na početku. Vi sami ste željeli zlo i privukli ste ga blizu k vama, posljedica vaše prošle dobrovoljne težnje i akcije nije nikad mogla biti sreća već je rezultirala u bijednom stanju…

Ali vaš Bog i Otac vas voli pošto ste proizašli iz Njegove Ljubavi… i ta Ljubav neće nikad prestati. Zato će uvijek nastojati ohrabriti vas na povratak, učinit će sve da bi vam podarila blaženu sudbinu, ali ona zahtjeva vašu slobodnu volju, Pošto ste Me jednom napustili dobrovoljno, pošto ste jednom sebe opteretili sa teškim grijehom, vi Mi se također morate ponovno vratiti vašom slobodnom voljom, vi morate shvatiti vašu krivnju, vi ju morate zažaliti i zatražiti Me za oproštenje… i sve će biti kako je bilo na početku, biti ćete blaženo sretni u vašem odnosu sa Mnom…

Tako vi možete uvijek vjerovati u Boga Ljubavi i milosrđa… jer iako Sam Ja također pravedan Bog, usprkos tome vas neću ostaviti vašoj samo-odabranoj sudbini ili vam nametnuti kazne… Prema tome, pogrešno je reći kako vas Ja osuđujem za vaše grijehe. Da sam vas želio vječno osuditi/kazniti za vašu prošlu krivnju grijeha Moje djelo Spasenja uistinu ne bi bilo nužno. Ali dao Sam vam dokaz Moje Ljubavi i milosrđa… žrtvovao Sam Sebe, umro Sam za vas, predao Sam Moj život na Križu za vašu krivnju grijeha… Samo iz ovog možete vidjeti da je doktrina o vječnom prokletstvu obmanjujuća doktrina, pošto Moje djelo Spasenja dokazuje suprotno… ono vam daje dokaz o Bogu Ljubavi i milosrđa, Koji Sebe žrtvuje kako bi iskupio vašu krivnju, Koji vas prema tome neće nikad vječno prokleti/osuditi… Bog Koji kažnjava nije istinska slika o Meni i Mojem biću, Ja Sam Ljubav i nikad neću potopiti Moja živa bića u još veću bijedu od one koju su već doživjeli kroz svoje otpadništvo od Mene… Ja ih želim opet zadobiti i prema tome Sam uzeo njihov grijeh na Sebe kako bi ih iskupio, pošto Sam se sažalio na sudbinu palih duša i želio Sam im pomoći uzdići se.

Ali živa tvorevina… ljudsko biće u posljednoj etapi na Zemlji… može također odbiti prihvatiti Moju milost i ostati tvrdoglavo udaljen od Mene, onda će on zaista ostati bijedan i stvoriti svoje vlastito stanje prokletstva koje, međutim, može uvijek zaustaviti samo time što će Mi pristupiti, priznajući Moje djelo Spasenja i pozivajući se na njega… On će u Meni uvijek pronaći ljubavlju ispunjenog Oca Koji želi pomoći Svojem djetetu, Koji Sam žudi za Svojim djetetom i uvijek će ga podržati… On samo poštuje djetetovu slobodnu volju i ne forsira ga na povratak. Ali onda će ono trpjeti nesretnu sudbinu sve dok se ne dogodi dobrovoljni povratak k Meni.

Ja Sam Bog ljubavi i milosrđa… Ali pravednost, koja je također dio Moje savršene prirode, Mi ne dozvoljava osigurati vam blaženu sudbinu pošto je bila vaša vlastita greška da ste postali grešni… Vi najprije morate prihvatiti okajanje vaše krivnje kroz Moje spasenje, morate Me(ne) priznati u Isusu Kristu i željeti pripadati onima za koje Sam na Križu prolio Svoju krv… I zaista, više nećete govoriti o gnjevnom Bogu, Koji vas osuđuje nemilosno… Vi ćete doživjeti Moju Ljubav na vama samima, jer Onaj Koji je uzeo vašu prošlu krivnju grijeha na Sebe i okajao ju, se ponovno želi sjediniti sa vama i prožeti vas Svojom snagom Ljubavi, i biti ćete i ostati blaženo sretni za cijelu vječnost. AMEN

***

Bertha Dudde, br. 4602, 30 Ožujak 1949

VJEČNO PROKLETSTVO…

Božje milosrđe ne poznaje granica, Božja je Ljubav beskonačna, Njegovo strpljenje neizmjerno, i iz ovog razloga Njegova živa tvorevina ne može biti zauvijek izgubljena ili On ne bi bio savršen. Iz ovog razloga je pogrešno govoriti o vječnom prokletstvu, ako se to razumije kao koncept vremena koji ima namjeru opisati nešto što je bez-kraja. Jer ova bi vrsta vječnog prokletstva onda predstavljala nešto potpuno izgubljeno za Boga… time bi duhovno biće bilo konačno ostavljeno (u smislu: Bog bi se odrekao Svoje žive tvorevine u korist…) Njegovom protivniku (…Sotoni), koje je izvorno poteklo od Boga i bilo Mu je oduzeto od strane Njegova protivnika… Ali u tom slučaju ovaj bi protivnik bio veći od Boga (!!!), do izvjesne mjere on bi bio pobjednik i nadmoćan Božjoj sili i snazi (!!!) što, međutim, nije i neće nikada biti moguće, jer ni jedno biće nije sposobno premašiti/nadvisiti Njegovo savršenstvo, moć i mudrost.

Što je poteklo iz Njega će vječno ostati Njegovo vlasništvo, ono će samo biti razdvojeno od Njega jedno vrijeme, to jest, ono je udaljilo sebe od Njega do najveće mjere zahvaljujući svojoj vlastitoj volji. Ipak čak ova udaljenost nije trajno stanje budući biće, kako bi bilo sretno, mora biti afektirano od strane Božjeg zračenja snage i… ako njemu samome za ovo nedostaje volje, ono će biti zahvaćeno od strane Božje Ljubavi i milosrđa koji mu žele osigurati stanje blaženstva. Otud bi vječno prokletstvo proturječilo Božjoj Ljubavi i milosrđu, ili bi oni bili ograničeni, gdje bi Božje savršenstvo trpjelo gubitak (!!!). Jedno potpuno savršeno Biće nema ljudskih slabosti, ali vječni gnjev bi bila jedna manje vrijedna ljudska osobina, baš kao što se svako stanje kazne vječnog trajanja ne bi moglo zvati Božanskim principom, jer Božanstvo je karakterizirnano Ljubavlju… Ljubav, međutim, spašava i pomaže; ona oprašta i neće nikada odgurnuti nešto od Sebe zauvijek.

Tome nasuprot, protivniku nedostaje Božanskog principa Ljubavi, i uvijek će biti njegov cilj povući duhovna bića dolje k sebi zauvijek. On je onaj koji uzrokuje zbrku ljudskom konceptu vječnosti, koji pokušava prikazati Boga kao nemilosrdnog i grubog/strogog kako bi ugušio Ljubav ljudi spram Njega… on je onaj koji sam ne poznaje milosrđe i prema tome bez oklijevanja smjera učiniti duše bijednima, koji ih želi lišiti svake mogućnosti pomoći kako bi ih zauvijek pokvario. I on pronalazi mnoge sljedbenike njegove doktrine o vječnom prokletstvu… koji ne prepoznaju Boga u Njegovoj vječnoj Ljubavi ili bi oni bili nesposobni vjerovati ovom učenju. Ipak Istina će uvijek biti dostavljena ljudima i zabluda/pogreška napadno dovedena na svjetlo, tako da će Bog biti prepoznat i ljubljen kao najsavršenije Biće, tako da će Mu se ljudi pridružiti i gnušati se Njegova suparnika. AMEN

***

Bertha Dudde, br. 8443, 20 Ožujak 1963 

NIŠTA NEĆE OSTATI NEISKUPLJENO ZAUVIJEK…

Svako je ljudsko biće samo odgovorno za stanje zrelosti njegove duše, posljedično tome ljudsko biće također odlučuje koliko dugo će ostati udaljeno od Mene, to jest, svaki prvobitni duh… utjelovljena duša u osobi… će se Meni povratiti bez greške, ipak dužina vremena njoj potrebna da ostvari ovaj povratak zavisi o slobodnoj volji, i zbog toga mogu proći vječnosti dok duša ne postane što je bila u početku: savršeno biće koje je blisko sjedinjeno sa Mnom, koje će onda biti sposobno raditi pored Mene u svjetlu i snazi i slobodi… Činjenica da će se ovaj povratak Meni dogoditi prije ili poslije je sigurna, budući je temeljni zakon vječnosti da će se sve što je iz Mene bilo isijano kao snaga Meni morati opet vratiti… Ipak trajanje povratka Meni se može protegnuti kroz vječnosti i vi ste ljudi nesposobni pojmiti ovaj period, jer je vaše razmišljanje ograničeno… Unatoč tome, ne postoji takva stvar poput ‘vječne’ smrti, ako se pod time razumije biti trajno udaljen od Mene… Vi doista možete govoriti o vječnostima ali ne o stanju koje će trajati zauvijek, koje je time bez kraja… Jer takav koncept nije kompatibilan sa Mojom prirodom, koja je Ljubav i mudrost i sila… Da li doista mislite kako Moja mudrost i sila nemaju sredstva na njihovom raspolaganju DA POSTIGNU SVE (!!!), čak konačni povratak duhova koji su jednom otpali od Mene? Ili da li mislite kako je Moja Ljubav tako ograničena da bi ona ostavila čak samo jedno biće u stanju vječne smrti (Matej 18:14)?… Vi znate da će se čak Moj protivnik (Sotona) vratiti u Očevu kuću jednog dana i da će on biti prihvaćen od strane njegova Oca kao sin koji se vratio kući, čak ako će proći beskonačna vremena (Luka 15:11-32)… Unatoč tome, on neće biti protjeran pred Mojim licem zauvijek, on će, također, čeznuti za Mojom Ljubavlju jednog dana i svojevoljno se vratiti k Meni. I ništa neće ostati u neiskupljenom stanju, jer čak najtvrđa materija će se razložiti jednog dana, ona će osloboditi zarobljenu duhovnu supstancu i komadić po komadić sebe produhoviti, jer sve u postojanju u cijelom svemiru je duhovna snaga, kojoj Sam Ja bio i jesam izvor, jedino što njezin učinak sebe očituje u različitim stupnjevima tvrdoće, stoga posljedično otvrdnuta ili već omekšana ona se približava njezinom produhovljavanju… ali produhovljavanje sve materije će se zasigurno zbiti i ništa što Mi prkosi neće ostati… Ova pogrešna pretpostavka je također proizvod ljudske intelektualne misli koja mora biti ispravljena kroz Moju direktnu instrukciju od gore, jer takvo učenje nije nikada bilo dostavljeno vama ljudima od strane Mene…

Opet i iznova će se Moj protivnik umiješati i utjecati na ljude da promijene duhovno znanje sa namjerom da vas zavede i probudi sumnje u Moju Prirodu, jer čim vi vjerujete kako neiskupljeni duhovi moraju ostati u njihovom stanju zauvijek onda vi također dovodite u pitanje Moju beskonačnu Ljubav… ona bi bila ograničena, što je nemoguće kod Bića, Koje jeste i ostati će najviše savršeno za cijelu vječnost. Moj protivnik ima doista mnogo mogućnosti uklizati i stvoriti zbrku, i on će uvijek to učiniti kada je aktivnost Mojega Duha zamjenjena od strane intelektualne misli, što je jedino moguće kada ljudi nisu zadovoljni sa jednostavnim objašnjenjem i osjećaju se obavezni dodati ili izbrisati nešto. Ako bi se oni, međutim, ustručavali praviti ikakve promjene, takve se pogreške ne bi ugmizale, jer onda bi se oni striktno držali Moje Riječi i ne bi postali žrtvom zabludi… I prema tome Ja moram nastaviti opet svugdje prokazivati zablude/pogreške, Ja moram dostaviti Moju čistu Riječ vama ljudima, Ja moram ispraviti sve tako da nećete steći duhovnu informaciju koja nije potekla od Mene ali koja je gorljivo zastupana kao Moja Riječ… Ona je bila dostavljena na Zemlju u svoj čistoći i istinitosti, ipak ako čovjek uzme na sebe da pravi izmjene on ne može biti spriječen od strane Mene, ali Ja ću se uvijek potruditi da ćete vi ljudi doći u posjed Čiste Istine od mene opet i iznova… I ako žudite znati Istinu onda ćete vi također ispitivati/sumnjati u svako obmanjujuće učenje i nećete ga biti sposobni uskladiti sa najuzvišenije savršenom prirodom vašeg Boga i Oca od vječnosti… A najbolji i najsigurniji test kojeg možete napraviti je zapitati sebe da li Ljubav i mudrost vašeg Boga opravdavaju učenje, jer čim jedna kvaliteta nedostaje vi ga možete također odbaciti kao neispravnog… I doista, Ja ću također potkrijepiti zašto je učenje o vječnom prokletstvu obmanjujuće… tako da možete vjerovati i biti sigurni da živite u Istini, koju ću Ja nastaviti otkrivati ljudima budući je Istina jedina svjetlo koje osvjetljuje put uspona. AMEN

Sami ljudi, svojim nepromišljenim životom na Zemlji u odvojenosti od Boga, su uzrokom agonije koja ih čeka u onostranom… ali i iz pakla IMA spasenja…


Bertha Dudde, br. 7096, 18 Travanj 1958
 

NEMOJTE PROIGRATI VAŠ VJEČNI ŽIVOT…

Nemojte proigrati vaš vječni život… Treba priznati, jednog dana će on biti podaren svima vama, ali vječnosti beskrajne agonije i tame mogu i dalje proći kada ste u stanju smrti i potpuno bez snage i svjetla. I vi možete produžiti ovo stanje agonije neograničeno tako da doista možete govoriti o ‘vječnom prokletstvu’… ali koje vam nisam Ja dao, namjesto toga vi ste ga dobrovoljno uzrokovali i nastavljate ga uzrokovati sami ako podbacite iskoristiti vaše ljudsko postojanje da bi za sebe postigli vječni život. Ja vas neću pustiti da budete izgubljeni zauvijek, budući ste vi Moje žive tvorevine koje Sam Ja ljubio od početka i isto tako neću nikada prestati ljubiti, ali vam Ja ne mogu dati život prerano ako vi sami radije birate stanje smrti, ako ste nevoljni prihvatiti život od Mene… Međutim, vi ga možete sa lakoćom steći time samo što ćete sebe povjeriti Meni, Koji Osobno jesam vječni život… I u ovu svrhu vam je dan zemaljski život, gdje ste u posjedu razuma i slobodne volje, gdje možete prihvatiti poduke u svezi vašeg zadatka na Zemlji i time vi jedino trebate htjeti izroniti iz stanja smrti. I ovo vrijeme na Zemlji je vrlo kratko, nikakve se velike žrtve ne očekuju od vas s obzirom na to što ćete primiti ako iskoristite vašu volju ispravno. Životni vijek ljudskog bića je vrlo kratak ali je dovoljan da vam omogući postići cilj… Ipak vaš pripremni razvoj je uzeo jedno beskonačno dugo vrijeme dok niste bili sposobni ući u stadij ljudskog bića… I on će uzeti jedno jednako beskrajno dugo vrijeme dok vi opet nećete primiti milost da ponovite vašu probu volje. Dužina ovih beskonačnih vremena nadilazi vaše ljudsko poimanje budući je vaše razmišljanje ograničeno u vašem nesavršenom stanju… I baš kao što vi ne poznajete ovu agoniju, budući vam je retrospekcija vašeg pripremnog razvoja oduzeta tijekom vašeg zemaljskog života, vi isto tako ne poznajete neopisivo blaženstvo koje je integralno pojmu ‘vječnog života’… Vi ne znate o divotama koje vas očekuju u Mojem kraljevstvu kada se vi konačno odlučite povratiti k Meni… A niti jedna niti druga informacija vam ne može biti dokazana, budući bi onda bilo nemoguće donijeti slobodnu odluku volje. Ali vi trebate vjerovati čak bez dokaza i živjeti vaš zemaljski život sukladno, vi ne bi trebali proigrati blaženstvo ‘života’ u Mojem kraljevstvu, vi svi trebate uključiti ovu mogućnost u vaše razumsko razmatranje čak ako vam ona izgleda nevjerojatna… i vi trebate živjeti tako da ne trebate sebe prekoravati kada je čas vašeg odlaska sa ove Zemlje pristigao jednog dana. Vi trebate također slušati one koji govore o takvim stvarima koje se ne odnose na fizički svijet… I vi trebate promišljati o tome i zamišljati kako bi prošli ako su oni u pravu… Previše toga je u opasnosti da bude izgubljeno za vas ljude, to nije samo pitanje nekolicine godina poput vašeg života na Zemlji… to se tiče vječnog života, to se tiče bez-krajnog stanja najuzvišenijeg blaženstva… stanja u svjetlu i snazi koje je bilo vaše u početku… I za ovu vječnost u svjetlu i snazi vi se jedino trebate odreći potpuno bezvrijednih stvari za jedno vrlo kratko vrijeme, za ‘trenutak’ ove vječnosti… Ali vi vrednujete ove stvari iznimno visoko, i stoga ćete proigrati ‘život’ i produžiti ostajanje u stanju smrti opet za jedno beskrajno vrijeme… I sve što Ja mogu učiniti da vam pomognem postići život je neprestano slati Moje glasnike vama ljudima, koji vas upozoravaju i opominju namjesto Mene, koji vas trebaju nadahnuti da pokušate pristići do Istine… koji vam ukazuju da Ja, kao jedina Istina, prosvjetljujem vaše misli, koji vas savjetujem da uspostavite vezu sa Mnom Osobno, tako da vas onda mogu dohvatiti i privući k Sebi… Ali vi morate napraviti prvi korak, budući vas Ja neću prisiliti poradi vaše apsolutne sreće. Ali Ja ću poduprijeti i osnažiti čak najslabiju volju koja se okrene ka Meni. Prouzročio Sam da cijelo stvaranje dođe u postojanje kako bi vam dao život. Ja ne želim vašu smrt, Ja želim da živite i konačno izbjegnete vašem stanju smrti, koje je već trajalo jedno beskonačno vrijeme… Ja vam želim iznova pružiti Moju Ljubav i ponuditi vam predivnu sudbinu koja nikada opet neće dokončati… Ali vas Ja ne mogu zaustaviti da se još jednom zaputite stazom u bezdan ako vi iznova dobrovoljno slijedite Mojega protivnika (Sotonu) koji je jednom bio uzeo vaš život i izručio vas u smrt. Ja vas jedino uvijek iznova pozivam ‘Nemojte proigrati vaš vječni život…’ ali vi trebate slijediti Moj poziv dobrovoljno, vi trebate nastojati postići život dok živite na Zemlji, i Ja ću vam ga doista pomoći postići budući vas ljubim.

***

Bertha Dudde, br. 4488, 17 Studeni 1948

NEBO I PAKAO

Ja neću dopustiti nikome tko sebe preda Meni kao Moj Vlastiti da ikada opet propadne. Ali svatko tko ostane u protivljenju Meni je u velikoj opasnosti izgubiti snagu Moje Ljubavi u potpunosti i da postane otvrdnut u njegovoj temeljnoj supstanci, što je stanje jedne izuzetne agonije koje bi Ja želio spriječiti. Ova Istina, koja nije bila sakrivena od čovječanstva od početka, je rezultirala u konceptu ‘neba i pakla’, blaženog i bijednog stanja, koje je u ljudskoj mašti ograničeni prostor, sve dok konačno stvarna Istina… stanje… ne postane manje važna u njihovoj mašti i jedino prostor ostane, zamišljen od strane fantazije na svaki zamisliv način. Ovo je dalo prostora mnogim obmanjujućim mislima tako da je Istina sada potpuno izopačena i ljudsko biće više nema nikakvog znanja o onome što nebo i pakao doista znače. Život i smrt su nebo i pakao… Zaposlena, radosna aktivnost u najblistavijem zračećem svjetlu je život… Slabost, bespomoćnost i najdublja tama su smrt… I svako stanje se može neprestano povećavati u obadva smjera sve dok konačni cilj, blaženo sjedinjenje sa Mnom ili najdublji silazak, beskonačna udaljenost od Mene, nije bio postignut… Nezamislivo je blaženstvo prijašnjeg, nezamislivo je također mučenje i patnja prokletih, koji skapavaju vječnostima i nemaju snage za iskupljenjem. To su duše koje trebate uzeti u obzir… Obmanjujuće učenje je da nema spasenja iz pakla, da su te duše vječno osuđene/proklete od strane Mene… Nisam Ja Koji ih osuđujem nego su oni sami koji su odabrali prokletstvo, nisam Ja Koji Sam ih gurnuo u bezdan, nego su oni sami smjerali spram najdublje točke. Međutim, Moja Ljubav ne ostavlja ništa tako daleko zauvijek i prema tome postoji čak spasenje iz pakla, budući Sam Ja umro na Križu za ta bića također i prihvatio njihovu krivnju, budući je Moja Ljubav veća nego Moj gnjev, nego Moja Pravda. Čak pakao će morati osloboditi svoje posljednje žrtve, to jest čak će najtvrđa materija biti razložena jednog dana, oslobađajući duhove unutra u svrhu uzdignuća ka životu (ili ‘u život’)… Jer pakao se, kako vi ljudi zamišljate, ne sastoji od jednog vječno razbuktanog izvora vatre, to nije mjesto koje sadrži osuđene. Pakao je jedno neopisivo stanje agonije, stanje koje započinje na Zemlji kada ljudi ne priznaju Mene, otud oni sebe razdvajaju od Mene i ostaju bez snage Moje Ljubavi. Oni zasigurno nastavljaju živjeti njihov fizički život bez Mene i još za sada ne osjećaju slabomoćno stanje, koje njihova udaljenost od Mene vuče sa sobom, kao mučenje, ali čim je njihov tjelesni život gotov agonija započinje: svjesnost da su potpuno bez snage a ipak postoje… I dalje je moguće isprva odustati od otpora ako duša sluša savjet upućenih bića, ali ove se mogućnosti rijetko cijene i duša propada sve dublje, udaljenost od Mene postaje sve veća i slabost se povećava sve dok se konačno stvrdnjavanje ne dogodi… novo prognanstvo u najtvrđu materiju… Onda će jedan beskonačno dug razvojni period proći neuspješno za duhovnu supstancu koja je jednom bila zavezana u materiji i onda bila osobođena kao ljudsko biće kako bi dobrovoljno stremila ka tome da odbaci svako fizičko ograničenje. To što je podbacio je njegova slobodna volja budući Ja doista ne uskraćujem direktna opominjanja i upozorenja. Ali pakao ima daleko veću privlačnost nego nebo… i ljudsko biće stremi iznova sa krajnjom gorljivošću spram materije koju je duša bila odavno prevladala. I prema tome je to također njezina sudbina… materija će još jednom biti ovojnica za duhovnu supstancu koja je podbacila na njezinom konačnom testu volje. Pakao je otvorio širom njegove kapije, i bezbrojne duše će dobrovoljno ući u tamu… Pakao će trijumfirati, to jest njegov će princ imati, što se brojeva tiče, veliki uspjeh, ali Ja ću silom oduzeti sve te duše od njega tako što ću ih postaviti iznova u novu tvorevinu, i istovremeno otkloniti svaku moć Mojeg protivnika (Sotone) nad tim bićima prognajući ga u centar Zemlje… to jest, njemu će biti dan najtvrđi pokrov kao ograničenje, kojeg će on biti opet nesposoban napustiti sve dok mu volja ljudskog bića opet ne da moć, time što će ljudi žudjeti materijalna dobra i sebe opet rastuće udaljiti od Mene. Onda će se on iznova boriti za duše i ova će borba biti dozvoljena tako da duše sebe mogu dokazati time što će odabrati između Mene i njega, budući bez ispravne odluke ni jedna osoba ne može postići blaženstvo. AMEN

Prema tome, ne Bog-Otac, već čovjek sam donosi ‘sud’ nad sobom samim, tj. sam sebi dosuđuje kvalitetu života koju će uživati u onostranom:

 Bertha Dudde, br. 6103, 9 Studeni 1954 

ČAS OBRAČUNA – SUD… ZASLUŽENA KAZNA…

Bilo na visokom bilo na niskom položaju… bilo siromašan, bilo bogat, mlad ili star… jednog dana svi vi ćete morati položiti račun za vaš način života na Zemlji kada je došao vaš posljednji čas. Nitko neće biti u stanju izbjeći ovu odgovornost, jer jednog dana će čas obračuna doći, čas suda koji će onda odlučiti stanje vaše duše i vašu naknadnu sudbinu… Premda vi ljudi dvojbite dušin život nakon smrti, premda vi smatrate kako će vaš život biti završen nakon smrti vašeg tijela.. vi isto tako nećete izbjeći ovom Sudu… i na vaš užas vi ćete morati shvatiti da ste razmišljali pogrešno i da je vaš život bio gubitak vremena, jer jedino nekolicina onih koji su nijekali život nakon smrti su živjeli život Ljubavi… I ovih nekolicina će početi razumjeti i imati žudnju ispraviti što su učinili krivo. I oni će uskoro pronaći pomagače da im pomognu u njihovom duhovnom vođenju… Ipak gdje sva vjera nedostaje i malo je Ljubavi prisutno čas suda će biti gorak, jer sudbina koja ih očekuje će biti u skladu sa njihovim stanjem zrelosti… bez snage i svjetla… oni će bespomoćno vegetirati u tami punoj agonije… Ni jedna duša ne može izbjeći ovu sudbinu, čak ako je držala najuvaženiju istaknutu poziciju na Zemlji, jer svi oni koji nisu za sebe stvorili duhovno odijelo na Zemlji će pristići goli i siromašni u onostrano… koji se jedino brinu za tijelo ali ne za dušu, čije namjere i misli se jedino tiču zemaljskih vlasništava i koji nemaju ama baš nikakvog vjerovanja u zasluženu kaznu, u život nakon smrti. Stvoriti duhovno odijelo za sebe u kraljevstvu onostranog, što predstavlja jedno poboljšanje, je nevjerojatno teško za dušu… ali ne nemoguće… Međutim, često uzme dugo vremena prije nego takve duše mogu prikupiti volju za to. I pošto se duša mora sama latiti transformacije, često mogu biti potrebne vječnosti dok ona ne odluči to napraviti. Ljudi na Zemlji ne uzimaju u obzir njihov kraj i odgovornost kojoj se približavaju, posljedično tome, oni sebe ne pripremaju za njega; i ako, nakon njihove smrti, oni samo nejasno shvate njihovu situaciju oni ju više neće biti sposobni promijeniti, budući će im nedostajati snaga koju su bili imali na njihovu raspolaganju na Zemlji u izobilju. Jer baš kao što jedino Ljubavi-puna aktivnost pomaže duši postići savršenstvo na Zemlji, tako to ona čini u kraljevstvu onostranog… ali Ljubavi-puna aktivnost znači: htjeti dati, pomoći i udovoljiti… Duše, međutim, pristignu u vrlo siromašnom stanju i ne posjeduju ništa što bi bile sposobne dati; one nemaju nikakve snage kako bi bile u stanju pomoći, one su same jadne i prema tome ne mogu dodijeliti sreću… one su siromašne i bijedne i same trebaju pomoć. Ljudi ne shvaćaju da će jednog dana požnjeti što su posijali na Zemlji… Ipak, sukladno Božanskoj pravdi, sve treba biti kompenzirano, i svatko će primiti sukladno zasluzi. Svaka će duša morati prihvatiti sudbinu koju je stekla njezinim životom na Zemlji…. I čas će doći za svakoga kada će morati sebe opravdati… čas suda dolazi za svaku dušu na njezin posljednji dan.AMEN

*** 

Bertha Dudde, br. 6236, 12 Travanj 1955 

ODGOVORNOST PRED BOŽJOM SUDAČKOM STOLICOM…

Jednog dana ćete svi vi morati sebe opravdati pred Božjom sudačkom stolicom… pobrinite se da možete stupiti pred Njega bez straha i drhtavice; pobrinite se da ćete biti prihvatljivi u Božjim očima tako da možete dijeliti Njegovo kraljevstvo sa Njime… Ovo je ozbiljna opomena, jer vi ćete to uvelike zažaliti jednog dana, ako sebe zaniječete podrediti Njegovim zapovijedima, ako ne obratite pažnju na Njegovu volju na Zemlji i onda shvatite posljedice vaše ravnodušnosti i protivljenja. Za sada svi vi još imate mogućnost promijeniti se ako ne živite na ispravan način, ako ne marite za Božju volju, vaš zemaljski zadatak vam je i dalje neprestano ukazivan, Riječ Božja vam je i dalje učinjena pristupačnom i Njegova moć vam je opet i iznova otkrivena kroz svakojake vrste događaja… Vi se i dalje možete promijeniti ako to ozbiljno želite… Međutim, jednom kada je došao vaš čas, kada ste opozvani sa ovog svijeta, onda je čas vaše odgovornosti također došao, i vi više nećete biti sposobni poništiti niti nadoknaditi što ste napravili ili zanemarili učiniti tijekom vašeg zemaljskog života, onda ćete biti suđeni sukladno pravednosti i pravdi, onda će svi vaši grijesi biti otkriveni i vi ćete sebe prepoznati… jer onda ćete živjeti u tami i pronaći sebe u bijednom stanju… kojeg ste, međutim, vi stvorili sami za sebe kroz vaš način života na Zemlji… Ne živite nepromišljeno iz dana u dan, uzmite u obzir činjenicu da vam je bilo jedino dozvoljeno utjeloviti sebe na Zemlji poradi svrhe, da vi niste proizvoljno došli u postojanje kao hir Stvoritelja… da vam je bio dan cilj i da ovaj cilj može biti ostvaren jedino ako sebe podredite Božjoj volji, ako sebe prilagodite Božanskom redu… ako radite na unapređivanju sebe samih, tako da će sve što je napustilo red živjeti iznova u vječnom redu… kada vi, koji ste nesavršeni, sebe oblikujete iznova u savršenstvo time što ćete ispunjavati Božanske Zapovijedi, koje zahtjevaju Ljubav spram Njega i vašeg bližnjega. Bog vam je dao ove Zapovijedi budući ste bili lišeni Ljubavi koja je, međutim, sažetak Božanskog reda… On vam ih je dao kao vodeći princip za vaš život na Zemlji, sukladno kojem vi prema tome možete upravljati sebe u životu… Jedino ispunjenje ovih Zapovijedi je Njegova volja… koju On ipet i iznova proglašava kroz Njegovu Riječ… Time, slušajte Njegovu Riječ i pokušajte ju ispuniti time što ćete jedino uvijek ostvarivati djela Ljubavi kako bi se na taj način uvijek približili Njemu. Onda se doista ne morate bojati dana Suda, onda ćete biti u stanju istupiti pred Božju sudačku stolicu, pred Njegove oči, i On će biti uvelike zadovoljan sa vama… čas odlaska sa ove Zemlje će također biti čas vašeg iskupljenja i vi ćete biti u stanju ući u duhovno carstvo u slobodnom i neopterećenom stanju… Poslušajte Moju opomenu koja vam odjekuje odgore, ne budite malodušni i ravnodušni budući smatrate kako je dan umiranja još daleko… Pokorite se Njegovoj volji i prilagodite joj se… živite u Ljubavi, budući ćete onda živjeti u i sa Bogom i jednog dana ćete biti prihvaćeni u Njegovo kraljevstvo, gdje Ljubav jedina vlada i gdje Ljubav podaruje blaženstva bez ograničenja.AMEN

***

Bertha Dudde, br. 6799, 6 Travanj 1957 

‘SUD’… SAMA RIJEČ ĆE PROGLASITI SUD…

(Ivan 12:48)

Jednog dana ćete svi vi morati sebe opravdati s obzirom na to kako ste vrednovali Moju Riječ koja vam je bila ponuđena od strane Moje Ljubavi. I Sama Riječ će biti vaš Sudac. Ali razumite ovo ispravno: Nikakav sudac koji kažnjava neće nad vama sprovesti sudsku istragu; vi ćete samo biti premješteni tamo gdje pripadate sukladno vašem stanju zrelosti. I vaše stanje zrelosti će, zauzvrat, korespondirati vašem načinu života na Zemlji, u svezi sa time kako je vaša volja dozvolila sebi da na nju izvrši utjecaj Moja Riječ. Jer vi ste ili ušli u srdačan kontakt sa Mnom kao rezultat Mojih Ljubav-nih Riječi naumljenih za vas ili ste ih opet odbacili, ostavljajući vašu dušu nesposobnom promijeniti njezin oblik, prema tome ona može boraviti jedino u takvim sferama koje također korespondiraju sa njezinom prirodom. Sama Riječ će vas suditi, jer ona vam je bila dana od strane Moje Božanske Ljubavi i neopozivo vam mora pomoći postići punu zrelost ako je bila prihvaćena… Ipak odbijanje Moje Riječi je također odbacivanje Mene Osobno, i ovo ponovljeno odbacivanje može jedino rezultirati u ponovnom boravku u mračnim sferama, budući je sama duša ustuknula od svjetla i radije odabrala tamu. Moja Riječ je svjetlo i svatko tko ju odbije neće nikada doseći svjetlo… Ali budući je volja ljudskog bića slobodna ona također po vlastitoj želji određuje sud, naime stanje koje korespondira sa njezinim otporom a koje ne može biti nazvano slobodnim. Duša će biti ‘suđena’, to jest, ona će biti premještena tamo gdje pripada… I prije ili poslije svakoj će osobi biti ponuđena Moja Riječ, svatko će je biti sposoban čuti gdjegod su javne propovijedi održane u korist Mene i Mojeg kraljevstva. I Ja također pristupam onima u Mojoj Riječi koji su izvan crkvenih zajednica, koji su time već u obrambenom stavu budući im nije pristupano na ispravan način… Drugi će, opet, postati prijemčivi za Moju direktnu unutarnju komunikaciju kao rezultat razgovora ili čitanja knjiga, i njihove će misli biti tako vođene da oni mogu o njima razmišljati… Ja pokušavam na svaki način ući u srca ljudi kako bi ih stimulirao da slušaju Moju Riječ bez obzira gdje i kako je proglašavana, budući volja ljudskog bića odlučuje da li Riječ ima učinak na njega. Međutim, čas odgovornosti će doći prije ili poslije, čas koji otkriva stanje duše, i ovo stanje će ju također postaviti u njezinu prikladnu sferu… I time će ona biti suđena, jer ponovo i ponovo će red morati biti iznova uspostavljen… Ali blaženi su oni koji slušaju Mene i Moju Riječ, koji nastoje živjeti sukladno Mojoj volji koja im je otkrivena kroz Moju Riječ… blaženi su oni, jer oni će također biti suđeni i njihov sud će za njih značiti čas ulaska u nezamisliva blaženstva, jer oni će, također, biti smješteni u sfere sukladno njihovoj prirodi i Moja im je Riječ pomogla zadobiti odijelo od svjetla, tako da se onda mogu kretati unutar nezamislivog izobilja svjetla bez da prestanu postojati. A svjetlo je blaženstvo… Razumite ovo ispravno, nikakav nemilosrdan sudac ne vrši njegovu dužnost i baca dušu u tamu, namjesto toga, to je sudbina odabrana po vlastitom izboru kojoj se svaka duša približava, ali razumite također da ova gruba i bolna sudbina može biti odvraćena voljnim prihvaćanjem Moje Riječi i njenim vršenjem… i prema tome ‘Sama Riječ’ će proglasiti sud nad svakom dušom. I ovaj sud će se dogoditi u svoj pravednosti, jer svaka misao, svaka aktivnost, pravilna i pogrešna ljubav… će biti otkriveni i odlučuju sudbinu svake pojedinačne duše (Luka 12:2, 3). Međutim, ako je Moja Riječ prihvaćena onda će se transformacija duše dogoditi već na Zemlji i time se ona ne treba plašiti suda budući će on jedino rezultirati u svjetlu i blaženstvu, dok će odbacivanje Moje Riječi čak zgustiti tamu koja okružuje dušu i ona će ući u duhovno kraljevstvo potpuno izobličena, posljedično njezina sudbina ne može biti ni jedna druga nego nedostatak svjetla i agonija. AMEN

Scroll to Top