Oče sviju nas..

Ivan 16:25 "To Sam vam govorio u poredbama. Dolazi čas kad vam više neću govoriti u poredbama, nego ću vam otvoreno navješćivati Oca.

 

 

SADRŽAJ.......................................................................

Najuzvišenije Biće ne želi biti jedino naš Bog i Stvoritelj, već prije svega naš Voljeni Otac...

‚Bog kao voljeni Otac‘, (BD 7648) ........................................................................................

... Koji želi da sa Njime uspostavimo iskren i prisan, a ne formalan odnos...

‚Bog... Otac...‘, (BD 5481) ....................................................................................................

(‚Ispravna vrsta molitve... Odnos djeteta sa Ocem‘), (BD 5720) ..........................................

‚Istinska Crkvena služba zahtjeva odnos Otac-dijete‘, (BD 8673) .......................................

... odnos jednog djeteta sa njegovim Ocem, djeteta koje jedino žudi za Očevom Ljubavlju...

‚Ispravan Otac-dijete odnos‘, (BD 7165) ..............................................................................

‚Ljubav djece... Roditeljska Ljubav‘, (BD 3292) ..................................................................

‚Odnos djeteta sa Njegovim Ocem‘, (BD 4153) ...................................................................

... Čija je Očinska Ljubav spram Njegove djece beskonačna... i mi Ju uvijek možemo zatražiti...

‚Božja beskonačna Ljubav... Žrtva na Križu‘, (BD 6331) ................................................... 

‚Božja beskonačna očinska Ljubav‘, (BD 7353) ..................................................................

‚Božja beskonačna očinska Ljubav‘, (BD 8223) .................................................................

I zato naš Voljeni Otac svih poziva: ''Dođite k Meni, priđite Mi u čvrstoj vjeri...'

‚Dođite k Meni...‘, (BD 5508) ..............................................................................................

‚Utješne Očeve riječi...‘, (BD 3485) ................................................................................... 

‚Utješne Očeve riječi...‘, (BD 3487) ....................................................................................

‚Očeve riječi Ljubavi‘, (BD 3532) ........................................................................................

‚Očeve riječi utjehe‘, (BD 3565) ..........................................................................................

‚Utješne očinske riječi...‘, (BD 5616) ..................................................................................

A kada smo tako u dubokoj vjeri sebe izručili Njegovoj Očinskoj srkbi i vođenju...

‚Zemaljska briga nepotrebna... Božja očinska Ljubav‘, (BD 4414) ...................................

‚Ivan 14:8... Neću vas ostaviti kao siročad‘, (BD 7702) ......................................................

‚Iskreno povjerenje osigurava Božju pomoć‘, (BD 5940) ..................................................

‚Budite poput male dječice...‘, (BD 3624) .........................................................................

‚Srdačne Očeve riječi utjehe...‘, (BD 5057) ........................................................................

‚Ljubavlju ispunjene Očeve riječi‘, (BD 3775) .....................................................................

... i sve će nam služiti dobroj svrsi, čak i patnje sa kojima se susrećemo...

‚Ljubavlju pune Očeve riječi... Vođenje‘, (BD 4704) ..........................................................

‚Očinske riječi Ljubavi‘, (BD 2752) .....................................................................................

‚Udarci sudbine... Očinska Ljubav‘, (BD 6277) ..................................................................

Ali ako hoćemo da nas naš Bog-Otac doista čuje u molitvi... i da nam usliši naše molitve...

‚Štogod od Oca zatražite u Moje ime‘, (BD 6374) ..............................................................

... i nikako ne smijemo sumnjati u to kako će nam On pomoći....

‚Očeve riječi... ‚Pitajte, i bit će vam dano‘‘, (BD 2516) ......................................................

‚Ne-sumnjiva vjera u Boga...‘, (BD 7417) ...........................................................................

Ona Njegova djeca koja su se ponudila za rad u Vinogradu pod Njegovim vođenjem...

‚Očev dokaz milosti tijekom posljednjih dana‘, (BD 8305) ................................................

‚‘Vi doista imate Oca‘... Odnos Oca i djeteta‘, (BD 5699) ..................................................

‚Glava kuće riješava sve brige‘, (BD 7901) .........................................................................

Sudbina koja u Očevoj kući na nebesima očekuje onu vjernu djecu koja su za života na Zemlji...

‚Blaženstvo povratka‘, (BD 7680) ......................................................................................

‚Oko nije vidjelo...‘, (BD 7963) ...........................................................................................

‚Očeva kuća i blaženstvo...‘, (BD 5617) ..............................................................................

(‚Stanje svjetla‘), (BD 0977) ................................................................................................

 

‚Autobiografija‘ – Bertha Dudde (Izvadak) .........................................................................

 

Najuzvišenije Biće ne želi biti jedino naš Bog i Stvoritelj,

već prije svega naš Voljeni Otac...

 

Bertha Dudde, br. 7648, 15 Srpanj 1960

 

BOG KAO VOLJENI OTAC

 

Za većinu ljudi sam Ja udaljeni, nepristupačni Bog, pod pretpostavkom da oni još uvijek vjeruju u Mene... Ali oni nisu sa Mnom povezani, oni Me traže u daljini, oni, nesumnjivo, u Meni vide svoga Boga i Stvoritelja ali ne svoga Oca... oni još nisu uspostavili odnos djeteta sa njegovim Ocem i prema tome Mi se ne usuđuju obratiti kao Ocu niti očekuju pomoć pošto isključuju Moju Očevu Ljubav i u Meni jedino vide Boga Koji kažnjava, nemilosrdnog Suca Koji ih osuđuje bez sažaljenja/milosti ako ne žive u skladu sa Njegovom voljom. Ljudi ne znaju za Moju ogromnu (ili ‚veću od najveće’) Ljubav prema njima ili bi Mi prilazili sa povjerenjem i komunicirali sa Mnom... Oni ne znaju da su proizašli iz Moje Ljubavi i da im Moja Ljubav pripada usprkos činjenici da su postali grešni... Oni su i dalje udaljeni od Mene i prema tome ne mogu biti prožeti niti sa Mojom snagom, jer onda bi se oni vjerno okrenuli ka Meni... jer oni bi tražili Moje prisustvo i prikupili volju da s Moje strane budu prihvaćeni kao Moje dijete...

 

I teško je prenijeti im ovo saznanje... jer Ja Jesam i ostat ću za te ljude nedohvatno Biće, Koje stoji izuzetno visoko iznad čovječanstva i ima malo ili pak nema uopće nikakvog kontakta sa njima. Oni ne vjeruju u suodnos između Stvoritelja i Njegove žive tvorevine, oni se osjećaju i zaista jesu izolirani sve dok sami ne otklone izolaciju i pokušaju Mi se pripojiti. Ja, međutim, želim biti Otac Moje djece; Ja želim biti blizu ljudima, tako blizu da će Me oni biti sposobni čuti. Ali ovo najprije zahtjeva da slobodna volja ljudskog bića bude u kontaktu sa Mnom. Ljudsko biće Mi, također, mora htjeti pristupiti, ono osobno mora poništiti ogromnu razdaljinu između nas uz pomoć svoje vlastite volje da bude u kontaktu sa Mnom. I ova odluka/odlučnost se može probuditi u ljudskom biću ako mu se Moja Ljubav besprekidno proglašava, ako Sam mu Ja predstavljen kao najuzvišenije savršeno Biće Koje je čista Ljubav i Koje želi dati Svoju veliku Ljubav Svojim živim tvorevinama sa ciljem da ih učini sretnima. Ja moram biti predstavljen ljudima kao naj-savršeniji (= najviše savršenstvo), a savršenstvo uključuje obilje Ljubavi za Moje žive tvorevine. Jedino kada ljudsko biće može vjerovati u Moju Ljubav će se njegova Ljubav za Mene zapaliti i on će čeznuti za kontaktom sa Mnom...

 

I onda će se on također osjećati kao Moje dijete i žudjeti za Ocem sa ciljem da intimno komunicira sa Njime. On više neće osjećati nikakve zapreke, on će govoriti sa Mnom kao što dijete govori sa svojim Ocem, i on će također osjećati Moju Ljubav i stoga Mi pristupiti sa povjerenjem.... I onda Ja mogu biti prisutan sa njime, onda će ogromna udaljenost biti ukinuta, onda će dijete također biti u stanju čuti Moj glas pošto je... ako ono teži ka Meni...  i samo također postalo Ljubav, koja uzrokuje sjedinjenost djeteta sa Ocem... I čim ste Me u stanju prikazati/opisati/dočarati vašim bližnjima kao njihovog Boga i Stvoritelja, kao najvoljenijeg Oca Koji jedino žudi opet biti sjedinjen sa Svojom djecom kao što je bio na početku... čim Me predstavite kao Boga Ljubavi, ljudi će izgubiti njihovu ogromnu stidljivost u odnosu na Mene i okrenuti se ka Meni sa povjerenjem kada su u nevolji. Oni će primiti Moju pomoć i onda Mi se uvijek pokušati još više približiti, jer onda će oni biti zahvaćeni sa Mojom Ljubavlju i nježno ali sigurno biti povučeni/privučeni nagore. I jednog dana će se sjedinjenje također dogoditi, jer jednom kada je ljudsko biće osjetilo Moju Ljubav ono se više neće odvojiti od Mene ponovno već će sve više težiti prema Meni, i ogromna udaljenost će konačno biti prevladana, od strane ljudskog bića koje u Meni više ne vidi jedino svoga Boga i Stvoritelja već svoga Oca, Kojem će se onda uputiti i sa sigurnošću također doseći/postići svoj cilj. AMEN

 

 

... Koji želi da sa Njime uspostavimo iskren i prisan, a ne formalan odnos...

 

Bertha Dudde, br. 5481, 6 Rujan 1952

 

BOG… OTAC…

 

Ne dopustite da vam budem udaljen Bog, Kojem se jedino molite za pomoć u određeno vrijeme kada to od vas potražuju upute koje su propisali ljudi, već Me zazivajte k sebi uvijek, dopustite Mi da vam uvijek budem blizu… gledajte na Mene kao na Oca Koji čezne za Svojom djecom sa nježnom Ljubavlju, i govorite sa Mnom kao što dijete govori sa svojim ocem… neustrašivo, sa sigurnošću/pouzdanošću i jednostavno, tako će Moje srce uživati u dječjem zamuckivanju. Jedino kada Me vi ljudi prestanete tražiti na udaljenosti, jedino kada osjetite Moje prisustvo, će ispravna veza sa Mnom biti uspostavljena… što će rezultirati u tome… da će Moja Ljubav biti djelotvorna u vama, koji ste Moja djeca i koji se također trebate (o)koristiti svojim sinovstvom. Onda više nećete hodati sami na Zemlji, onda ćete pored vas imati najvjernijeg prijatelja i pomagača, onda ćete naučiti razmišljati ispravno te (ćete) također pravilno iskoristiti vaš zemaljski život, pošto ću vam onda Ja dati uputstva koja ćete primiti mentalno i također ćete djelovati tome sukladno, jer istinsko dijete vrši ono što njegov Otac traži od njega…

 

Naučite u Meni prepoznati Oca… Jer Ja želim da Me ljubite a ne samo da Me se bojite kao Boga… Onda ćete također moliti tako da mogu udovoljiti vašoj molitvi, pošto ćete na taj način izražavati vašu Ljubav i vjeru… Međutim, vi nikad nećete govoriti tako prisno i povjerljivo sa Bogom kao što ćete biti u stanju govoriti sa Ocem. Jer onda ćete jedino izgovarati riječi koje ste naučili tradicionalno, kako su bile postavljene/određene od strane crkvene vjere koja vrlo lako može ostati formalnost, molitva koja Mi nije poslata u duhu i istini. Ja ne uslišujem usmene molitve, Ja od strane Moje djece želim biti adresiran kao Otac, Ja želim čuti kako vaše srce govori, onda ću se Ja također blagonaklono približiti i udovoljiti njegovoj molitvi...

 

Bertha Dudde, br. 5720, 10 Srpanj 1953

 

ISPRAVNA VRSTA MOLITVE… ODNOS DJETETA SA OCEM

 

(Matej 7:7-11)

 

Vi ljudi bi trebali vjerovati kako od Mene možete dobiti štogod (po)želite samo ako Mi se molite/obratite na ispravan način… Pa jedan zemaljski otac neće (za)nijekati svojem djetetu ništa ako ga on povjerljivo zatraži nešto, jedan zemaljski otac ne može djetetu odbiti ništa zato što ga voli sa svim svojim srcem i također želi posjedivati djetetovu ljubav. Jedan zemaljski otac je, međutim, osoba sa slabostima i nedostacima u usporedbi sa vašim Ocem na nebu, Čija ljubav prema Njegovoj djeci, za čijom ljubavlju je On žudio od početka, je daleko dublja. Volja Moje djece je ono što ih je razdvojilo od Mene, ono što ih je okrenulo prema Mojem neprijatelju (= Sotoni) i koju Ja žudim posjedovati. I Ja prihvaćam da se ta volja aplicira Meni  ako Me osoba zaziva u molitvi (u smislu, ‘da ta volja od Mene nešto potražuje u molitvi’), ako je to ispravna vrsta molitve koja prikazuje poziv djeteta Ocu. Onda će ljudsko biće biti na putu povratka k Meni, onda ću Ja već zadobiti nazad Svoje dijete, i onda će Moja ljubav biti voljna dati što god je zatraženo kako bi također zadobila ljubav Mojeg djetea, tako da se ono više nikad neće iznova okrenuti od Mene.

Ali ljudske molitve su rijetko ono što bi trebale biti… oni se mogu i dalje moliti njihovom Bogu ali ne Ocu, i njihovim molitvama nedostaje snage pošto (nj)im(a) nedostaje dječjeg povjerenja baš kao i vjere da ću Ja odgovoriti na njihove molitve… A to nije znak ispravnog odnosa između djeteta i njegovog Oca, oni su i dalje jako udaljeni od Mene, oni samo pokušavaju i onda su čak još više nevjerni/skeptični kada su njihove molitve bile uzaludne… Najprije naučite prepoznati Oca u Meni i onda Mi govorite, onda ćete sami otkriti koliko će vaša molitva biti puno djelotvornija. Vaša nevolja je naumljena da vas osvjesti za činjenicu (= da postanete svjesni činjenice) kako ste vašom vlastitom snagom nesposobni išta napraviti i da bi se, u vašoj bespomoćnosti, vi trebali i sposobni ste okrenuti se ka Onome koji je moćan, Koji vam može i također želi pomoći pošto vas voli (Ivan 15:5)… U ovoj svjesnosti ćete vi za sebe osjećati kako ste Njegova djeca i onda Mu u poniznoj i iskrenoj molitvi predstavite vašu nevolju i On će vam pomoći, i time ispuniti obećanje: ‘Tražite/MOLITE, i dat će vam se… kucajte, i otvorit će vam se (Matej 7:7-11).’           AMEN

 

...Kao što je svima poznato, vi ljudi najprije morate naučiti prepoznati Boga i Stvoritelja od vječnosti kako bi u vama probudili vjeru, ali onda ta vjera mora oživjeti kroz Ljubav… morate naučiti ljubiti Boga kao vašeg Oca, onda odnos imeđu nas neće biti mrtav ili formalan, onda ćete uspostaviti iskrenu vezu sa Mnom, što Ja očekujem od vas tako da vas mogu priviti k Sebi sa svom Svojom Ljubavlju. Onda ćete napraviti veliki korak naprijed na putu k savršenstvu, i onda vas Ja nikad više neću pustiti i Moja predana/požrtvovna Očeva Ljubav će vas voditi prema cilju… Ući ćete u vječni dom, kuću vašega Oca, kao Moja istinska djeca… dobit ćete Očevo nasljeđe… biti ćete sposobni djelovati i stvarati u svjetlu i snazi poput Mene i u skladu sa Mojom voljom, i biti ćete neopisivo sretni. AMEN

 

***

 

Bertha Dudde, br. 8673, 14 Studeni 1963

 

ISTINSKA CRKVENA SLUŽBA ZAHTJEVA ODNOS OTAC-DIJETE

 

Mnogi ljudi vjeruju kako razmišljaju i djeluju na religiozan/vjerski/pobožan način, ali (nj)im(a) nedostaje ispravan odnos prema Meni... Oni zasigurno misle o Meni kao o svom Bogu i Stvoritelju, ali ne kao o svom Ocu, i tako ne uspostavljaju odnos djeteta sa njegovim ocem. Kao rezultat Mi se ni u molitvi neće povjeriti, oni u Meni vide jedino udaljenog svemogućeg Boga Kojem su kao ljudska bića podvrgnuti (= u smislu, 'Kojem su pokoreni') i Kojeg se prije plaše nego Ga ljube... pošto i dalje nisu u stanju prepoznati/uvidjeti Moju istinsku prirodu.

 

I opet treba biti objašnjeno da stupanj čovjekove Ljubavi određuje njegov ispravan odnos prema Meni... da će Ljubav prepoznati Oca, Koji je (i) Sâm Ljubav, i da će ljudsko biće onda težiti za Mnom sa Ljubavlju i zazivati Me kao Moje dijete. Jedino tadse može govoriti o 'religioznom/pobožnom' načinu života, pošto će ovakav način života zasigurno voditi nazad do Mene (= 'religio' = povratak Bogu, ponovno uspostavljanje izgubljenog odnosa između palog čovjeka i Boga). Ali sve dok Sam Ja i dalje čovjekov udaljeni Bog i Stvoritelj Kojeg se, zahvaljujući Njegovoj moći, treba bojati, postoji jako malo izgleda da će Mi čovjek prići sa Ljubavlju. On će samo ispuniti, formalno, stvari koje od njega zahtjeva njegova crkva. Njega jedino njegov odgoj motivira da se ponaša sukladno ali to neće garantirati promjenu njegovog unutarnjeg bića što je svrha i cilj (ovo)zemaljskog života.

 

Posljedično tome, ako vi ljudi doživite teške udare sudbine njihova namjera je jedino da vas učine živima (= da vas pokrenu), da napustite same formalnosti i počnete više razmišljati o Bogu, Koji vas je stvorio... da počnete razmišljati zašto živite na Zemlji, i onda se dobrovoljno podredite sili Kojoj dugujete svoj život: pošto vaš ravnodušan/nezainteresiran odnos prema Meni neće rezultirati vašim duhovnim napretkom... Međutim, ako najozbiljnije želite saznati što vaš Bog i Stvoritelj od vas zahtjeva za vrijeme vašeg zemaljskog života, vi ćete to zasigurno i otkriti. Najprije trebate razmišljati o prirodi svoga Boga i Stvoritelja, i poriv da djelujete sa Ljubavlju će se pojaviti (= u smislu, 'biti će uzdignut') u vama... jer to je Moj glas sa kojim Ja govorim vašoj savjesti i početno vam se objavljujem/obznanjujem.

 

Prateći glas vaše savjesti vi ćete Mi se približiti, i onda ćete također uspostaviti sa Mnom vrstu odnosa/veze koji/koja korespondira sa odnosom između djeteta i oca... Moj nježni glas će vas uvijek usmjeravati k akcijama Ljubavi koje će vam donijeti svjetlo znanja i sa njime razumijevanje Moje prirode, Koja je sâma Ljubav... Onda ćete ostaviti 'isprazne ceremonije' iza vas i postati živi u vašoj suštini i djelima. Vi više nećete obavljati/izvoditi formalna djela već ćete pored zemaljskog života započeti voditi drugi život... Vi ćete se zaputiti duhovnim putem, pošto ćete zahvaljujući svom novom životu Ljubavi iznutra biti upravljeni k Meni.

 

I stoga vi znate kako je sve ono što teži Ljubavi, što je poučeno od Ljubavi i jeste aktivnost Ljubavi, dobro i Meni prihvatljivo. Jer Ljubav je pokazatelj Istine a također i pokazatelj duhovne zrelosti čovjeka koji, kao Moj predstavnik, želi voditi svoje bližnje nazad k Meni. Sve dok i sam nema Ljubavi njegove će propovijedi također biti bez snage: biti će to formalna, beživotna služba koja (ili 'formalno, beživotno služenje koje') nikome ne donosi dobrobiti pošto sam mu (= propovjedniku) Ja Osobno udaljen, pošto bivaju izgovorene samo isprazne riječi koje nikad ne mogu dosegnuti Moje uho. Samo će bliska veza sa Mnom uspostavljena/ostvarena kroz Ljubav učiniti vaše razmišljanje, htjenje i djelovanje živima. Jedino tada ćete i sami postići život, jer sve dok ste bez Ljubavi vi ste i dalje mrtvi.

 

I prema tome, sudjelovanje u 'crkvenoj službi' (= ceremoniji) je uvijek samo izvanjska formalnost, i tamo ne može biti ni govora o Mojoj prisutnosti sve dok vi ljudi jedino vjerujete samo u Boga i Stvoritelja ali ne pronalazite ispravan odnos prema Meni... Najprije morate doći k Ocu kao djeca i sa povjerenjem pričati sa Mnom, jedino onda možete biti sigurni da Sam vam blizu. A onda će i vaša vjera također oživjeti, pošto će 'dijete' uvijek težiti/nastojati ispuniti volju svoga oca. Ono neće više samo ispunjavati (= pridržavati se) izvanjske formalnosti već će svim svojim srcem žudjeti za Mojom prisutnošću, koju će također zasigurno i dobiti.

 

Ja jedino želim da oživite, da ostavite (ili 'da se odreknete') beskorisne navike i običaje koje su vas naučili da ih se pridržavate ali koji jesu i ostaju potpuno beskorisni za vašu dušu. Vi ćete Me biti u stanju Ljubiti jedino kada Me prepoznate kao svoga Oca, i jedino onda ćete ispuniti svrhu vašeg (ovo)zemaljskog života... jedino onda možete sazrijeti (= usavršiti se), što je uvijek ostvareno jedino Ljubavlju.  AMEN

 

 

 

 

 

... odnos jednog djeteta sa njegovim Ocem, djeteta koje jedino žudi za Očevom Ljubavlju i sjedinjenjem sa voljenim Ocem...

 

Bertha Dudde, br. 7165, 14 Srpanj 1958

 

ISPRAVAN OTAC-DIJETE ODNOS...

 

(Matej 18:3)

 

‘Ako ne postanete poput male dječice, vi nećete ući u kraljevstvo nebesko...’To je jedna čudna izjava da Ja očekujem da postanete djeca, naposlijetku, dao Sam vam cijeli životni vijek, od djetinstva do starosti, tako da sazrijete na Zemlji. Međutim, vi ne bi trebali koristiti dječju manjkavost i nedostatak razumijevanja kao primjer već dječje povjerenje spram Oca, koje čini Moje Očinsko srce prijemčivim, koje Ja neću odbaciti, koje za vas otvara kraljevstvo nebesko... Uistinu dječja vjera koju dijete polaže u njegova Oca, i povjerljive zamolbe su što jamči da ću ih Ja uslišiti; to je poniznost djeteta koje stoga može primiti jedno obilje blagoslova. A može li Ljubav biti više čista i nesebična nego ona djeteta za njegova Oca? Dijete ne odmjerava/procjenjuje najprije intelektualno osjećaje koje ima za Oca; ono je vođeno njegovim srcem ka Ocu i jedino srce se zapućuje direktnim putem ka Meni i potpuno Mi sebe izručuje. A gdje je čovjekovo srce pokrenuto takvom Ljubavlju, Moja je Riječ potvrđena, jer on će uistinu ući u Moje kraljevstvo, budući ga Ja više nikada neću ostaviti, Ja ću privući dijete ka Mojem srcu i podariti mu vječni život u blaženoj sreći... Nadalje, Moje su Riječi naumljene reći vam da ćete vi ljudi teško postići vaš cilj na Zemlji koristeći se intelektualnim razmišljanjem... da stoga rastuća adultna dob, ispunjenje života ili čak intelektualni zaključci ne mogu nadomjestiti dječju Ljubav spram Mene... da ispravan odnos sa Mnom mora biti onaj djeteta sa njegovim Ocem, jer ovaj odnos uključuje sve što je potrebno za postignuće psihološke zrelosti: Ljubav, poniznost i potpunu podređenost Mojoj volji... ali koliko puno ljudi uspostavlja ovaj srdačan odnos sa Mnom... koliko puno ljudi je sposobno zazivati Me u njihovom srcu kao Oca Koji se brine za Njegovo dijete sa vatrenom Ljubavlju i pomaže mu u svakoj nevolji i opasnosti... I kako li nekolicina Mene dohvate sa njihovom dječjom Ljubavlju i na taj način Me nerazdvojivo privežu k sebi. Ti su ljudi, međutim, zadobili kraljevstvo nebesko, jer ono automatski dolazi onima u kojima Ja mogu boraviti, privučen ljubavlju Mojega djeteta. I stoga ćete vi razumjeti da Ja ne gledam na one koji su veliki, namjesto toga, Ja se prigibam onima koji su maleni; da Ja ne vrednujem što ljudsko biće ostvaruje ili je ostvarilo sa njegovim ljudskim sposobnostima i njihovim treningom, namjesto, Ja jedino gledam u njegovo srce kao takvo, i da je svaka zraka Ljubavi koju otkrijem unutra Meni ugodna, jer ova zraka Ljubavi nema ništa sa ljudskim sposobnostima, ona je bila zapaljena jedino kroz iskrenu vezu sa Mnom, koja karakterizira ispravan Otac-dijete odnos. I prema tome jedino ‘istinsko dijete’ će doći u posjed Mojega Kraljevstva, kao što Sam obećao kroz Moju Riječ. AMEN

 

***

 

Bertha Dudde, br. 3292, 13 Listopad 1944

 

LJUBAV DJECE... RODITELJSKA LJUBAV...

 

Postanite poput male dječice (Matej 18:3), onda ćete Me biti sposobni ljubiti kao što dijete ljubi njegova Oca. Ne suprotstavljajte/protivite se Mojoj volji nego Mi dopustite da vas vodim; primite Moju Očinsku ruku i slijedite Me bez otpora i sa potpunim povjerenjem da ću vas voditi ispravno. U tom slučaju biti ćete odriješeni sve odgovornosti, jer Otac neće pozvati na odgovornost Njegovo dijete ako Mu ono uvijek ostane blizu i, sa dječjom poslušnošću, prihvati Očevu volju. Onda ću se Ja brinuti za Moju djecu sa većom od najveće Ljubavi, Ja ću ih privući ka Svome srcu i više ih nikada neću pustiti od Sebe, jer onda će Oni biti Moji Vlastiti zauvijek. Ja ne tražim ništa drugo osim njihovu Ljubav, i ako Me smatrate za vašeg Oca, ako se osjećate kao Moja djeca, Ljubav će doista biti potpaljena u vama i vi ćete željeti pripadati Meni i tako također ispuniti Moju volju. Dijete zna kako će pronaći potrebnu zaštitu kod njegova Oca, ono zna kako će biti čuvano i opskrbljeno sa svime što potrebuje, jer Očeva Ljubav neće ostaviti njegovo dijete u nevolji, i budući dijete zna kako je ljubljeno od strane Njega ono će Ga Ljubiti zauzvrat... To je zašto Ja želim da Me prepoznate kao vašeg Oca, budući Ja žudim za vašom Ljubavlju i želim vas pridobiti k Sebi. Vi ste Mi pripadali još od početka, ipak jedino kada sebe izručite Meni ćete vi biti u Istini Moja djeca, inače ćete samo biti Moje žive tvorevine, vi ste zasigurno proizašli iz Mene ali vi niste ujedinjeni sa Mnom u Ljubavi. Jedino Ljubav će vas okrenuti u Moju djecu kojoj Ja želim biti stvarni Otac... Jedino Ljubav spram Mene će uspostaviti ispravan odnos i ova Ljubav je ono što želim privući već jedno beskonačno dugo vrijeme. Dijete koje Me ljubi sa svim njegovim srcem će pronaći apsolutno blaženstvo na Mojem Očevom srcu, jer ovo kuca u gorljivoj Ljubavi za ovo dijete i svatko tko posjeduje Moju Ljubav je sretan iznad svake mjere, čak ako to/ju tijelo još ne osjeća dok ono i dalje živi na Zemlji. Unatoč tome, duša osjeća snagu Moje Ljubavi i, u neprestanoj čežnji, okreće se ka Meni. Ona stremi spram Mene i žudi za Mojom Riječju... Jer Ljubav traži sjedinjenje, i pošto Me zemaljsko dijete ne može vidjeti, ono Me želi čuti i prema tome pomno sluša Moju Riječ koja odjekuje u njegovu srcu. I Ja ću govoriti Riječi Ljubavi i utjehe Mojem djetetu, Riječi snage i milosti... Ja ću mu dati ono za čim žudi, svjetlo i snagu... tako da će ono rasti snažno i njegova će Ljubav buknuti u blistavi plamen. Onda ću se Ja njemu približiti i povući ga ka Sebi... Ja ću ga podići iz carstva tame u kraljevstvo svjetla čim ono ne žudi više za ničime drugime na Zemlji osim za Mojom Ljubavi... onda će ono biti spremno za duhovno kraljevstvo, jer ako ono ima Ljubav, ono će postati poput Mene i više se nikada ne mora rastati od Mene, budući će biti ujedinjeno sa Mnom za svu vječnost budući će ono zapaliti njegovu Ljubav spram Mene u njegovu srcu. I zato se vi trebate spram Mene odnositi kao djeca, onda ćete također biti sposobni ljubiti Me poput djece i žudjeti Me sa svim vašim srcem, i onda će Moja Očinska Ljubav pripadati vama i vi ćete biti blaženo sretni. AMEN

 

***

 

Bertha Dudde, br. 4153, 26 Listopad 1947

 

ODNOS DJETETA SA NJEGOVIM OCEM...

 

Vi trebate postati Moji Vlastiti i nikada sebe opet ne razdvajati od Mene, vi trebate ući u sjedinjenje sa Mnom, izručiti Mi sebe i žudjeti ništa više nego Moju Ljubav, i ako ste dosegli ovaj stadij odricanja od svih zemaljskih stvari, vi možete vaš život napustiti bez žaljenja, jer onda ste prošli vaš konačni test na Zemlji i biti ćete spremni za duhovno carstvo. Ali što vam je potrebno da ostvarite ovaj stupanj Ljubavi za Mene koji će vas učiniti blaženo sretnima zauvijek? Vi morate imati odnos djeteta sa njegovim Ocem, onda nećete žudjeti ništa drugo nego da budete ujedinjeni sa Mnom, jer dijete jedino žudi biti sa ocem budući ono osjeća njegovu roditeljsku Ljubav i zna da je njome ono prikladno zaštićeno. Dijete je slabo i zahtjeva zaštitu i potporu; ono zahtjeva darove koje mu jedino očeva Ljubav može podariti, tako da mu ono prilazi povjerljivo i traži ga puno dječje poniznosti, i otac neće zanijekati djetetu išta budući ga ljubi. Vi  se svi morate osjećati poput Moje djece i imati ovo povjerenje u Mene tako da Mi možete predstaviti sve vaše brige, nevolje i jade i vjerno čekati na Mene da ih oduzmem od vas, da ih otklonim i pustim da vam vaša sudbina na Zemlji bude podnošljiva. I tako vi snažite vašu vezu sa Mnom, vašim Ocem od vječnosti, vi Mi sebe povjeravate, i prema tome Mi se osjećate tako blizu da govorite sa Mnom bez sustezanja i također ulažete napor da zadobijete Moje zadovoljstvo i pri tome iznova Moju Ljubav, i biti ćete svjesni da vi, kao Moja djeca, posjedujete Moju Ljubav i ova svjesnost će vam dati unutarnji mir i snagu u izobilju. A ipak vi nećete postati oholi, vi ćete ostati vrloduboko vjerni i biti obasuti sa Mojom milošću... Onda ću Ja biti u stanju u vama ostvariti učinak, biti ću sposoban govoriti vam kroz Moj duh i vi ćete biti u stanju čuti Me... veza sa Mnom će vas voditi do obilja blagoslova, jer onda ćete vi pripadati Meni Ja vas nikada više neću pustiti. Sjedinjenje će se dogoditi koje bi trebalo biti cilj svih ljudi na Zemlji tako da će oni biti u stanju ući u kraljevstvo mira kada je njihov život na Zemlji svršen.  AMEN

 

 

 

 

... Čija je Očinska Ljubav spram Njegove djece beskonačna... i mi Ju uvijek možemo zatražiti u svakoj poteškoći i nevolji...

 

 

Bertha Dudde, br. 6331, 11 Kolovoz 1955

 

BOŽJA BESKONAČNA LJUBAV... ŽRTVA NA KRIŽU...

 

(1 Ivanova 3:16)

 

Ljubav neće nikada dokončati... Neka vam ove Riječi budu utjeha čak i u najtežoj situaciji u životu, jer čim vjerujte u Boga Ljubavi, vi ćete također znati da vas On neće ostaviti u vašoj nevolji, jer budući ste vi Njegova djeca vi također možete biti sigurni da će vam vaš Otac također neprestano dati Njegovu Ljubav... Vjerujte u Moju bez-kraj-nu Ljubav koja vam pripada za cijelu vječnost... onda ćete biti utješeni u vašoj patnji i imati snagu za podnijeti, za prevladati sve poteškoće, jer Ljubav vas neće razočarati. I ako nađete teškim vjerovati u Ljubav moćnog Boga, ako počnete sumnjati da će vam On pomoći... onda se prisjetite raspeća Isusa Krista... On je umro za vas na križu i to je napravio jedino iz veće od najveće Ljubavi spram vas ljudi, jer On je bio svjestan vaše patnje, koja je rezultat grijeha, i želio vas je osloboditi od ove patnje, koju ste sebi bili sami prouzročili kroz grijeh vašeg prošlog odbacivanja Mene... Jedino Ga je Njegova ogromna Ljubav motivirala da ostvari ovaj čin Spasenja... Isus, ljudsko biće, je bio pun Ljubavi, jer Ja Osobno Sam boravio u Njemu... I ova Ljubav vas je željela izbaviti od grijeha i smrti. Da li vjerujte da Moja Ljubav neće nikada biti u stanju dokončati, što vam je dokazala time što je na sebe uzela najteži teret i nosila ga za vas? Ja Osobno nisam bio u stanju dati vam vidljivi dokaz Moje Ljubavi, to je zašto je Isus, čovjek, to napravio za Mene... Svjetlosna duša je sišla na Zemlju budući je voljela vas ljude kao svoju palu braću... budući je svako savršeno biće prepuno Ljubavi koja proizlazi iz Mene, i prožima ga... I ova Ljubav se neće zaustaviti u vječnosti... Otud se vi ljudi ne trebate brinuti da ću Ja povući Moju Ljubav od vas i ne skakati u krive zaključke kada vidite toliko puno toga oko vas što naizgled ukazuje dokaz protivnome od Moje Ljubavi... Svi ljudi su Moje žive tvorevine koje Ja želim voditi do blaženstva, ipak svi se zapućuju različitima stazama i Ja ih također moram tretirati različito, Moje vođenje nije uvijek isto ali cilj jeste i uvijek će ostati isti... I Ja ću ga zasigurno ostvariti, čak ako je dužina vremena koju ljudi potrebuju različita naračun njihove slobodne volje... Vjerujte da Sam Ja Ljubav ali Sam Ja također mudrost... i vjerujte da znam itekako dobro što svaka pojedinačna osoba potrebuje za spasenje... Unatoč tome, vi također trebate znati da se puno više zanimam za spasenje njezine duše nego za njezino fizičko blagostanje, premda ću također poduprijeti svakoga u zemaljkoj nevolji ako Mi priđe sa potpunom vjerom i apelira Ocu kao istinsko dijete... Onda će njegova molitva biti čudesno uslišena, budući vjerno dijete može od Mene dobiti sve... Samo ne revoltirajte... Ne prkosite Mojoj Ljubavi nego se poklonite Meni i Mojoj volji... Jer Ja doista jedino činim što je ispravno... Ja jedino činim što će za vas biti blagoslov. AMEN

 

***

 

Bertha Dudde, br. 7353, 3 Svibanj 1959

 

BOŽJA BESKONAČNA OČINSKA LJUBAV...

 

Moja Ljubav će vas ponijeti preko svih prepreka samo ako Mi vi povjerite sebe i ne želite ništa drugo nego ispuniti Moju volju... budući je Moja Ljubav spram vas bezgranična, i kada bi bili sposobni zamisliti stupanj Moje Ljubavi, vi ne bi više doživjeli nikakvu nevolju ili brigu budući bi znali da ću Ja Moje zaštitničke ruke držati nad vama i štititi i blagosloviti vas. Međutim, vaše tjeskobne sumnje Me drže na udaljenosti od vas tako da puna snaga Moje Ljubavi ne može ostvariti učinak. I Ja moram dozvoliti da se ovo dogodi ako ne želim ograničiti vašu volju, koja mora stremiti ka Meni u potpunoj slobodi... Ali premda vam Ja nastavljam govoriti da vas Ljubim sa svom žestinom i da se ničega ne trebate bojati... vi morate dobro proučiti ove Riječi unutar vas, jer jedino onda vas njihov učinak može prožeti i učiniti vas uistinu sretnim... Zamislite Oca Koji vjerno vodi Njegovu djecu za njihovu ruku i neće dopustiti opasnostima da im pristupe. Očeva je Ljubav doista nesebična i jedino želi dijete učiniti sretnim, ali dijete mora također neustrašivo ostati blizu Oca i mora činiti što Otac traži. I ovo je što bi vi trebali također napraviti time što ćete vršiti Moje zapovijedi, koje Sam vam Ja jedino dao tako da bi vas mogao učiniti neopisivo sretnima. Ako vršite Moje zapovijedi Ljubavi spram Boga i vašeg bližnjega (Marko 12:29-31), vi ćete Mi također pružiti veliko zadovoljstvo, jer onda ćete se vi dobrovoljno vratiti k Meni, vi ćete dobrovoljno uhvatiti Moju ruku i dopustiti sebi biti vođenima na vašoj budućoj stazi života. 

 

Od toga trenutka nadalje vi ćete biti oslobođeni od sve nevolje i brige, budući ću se Ja za vas pobrinuti o ovima, budući ću se Ja za sve pobrinuti namjesto vas, budući će vas Moja moć i snaga nositi preko svega za što se čini da vas ometa na vašem putu spram uspona. Samo često i iskreno zamislite da vas Ja držim za vašu ruku i čuvam vas... da vas Ja Ljubim i da Mi je stalo da sazrijete... da vas neću prepustiti Mojem protivniku (Sotoni) jednom kada se okrenete ka Meni vašom vlastitom slobodnom voljom... Pokušajte proniknuti u prirodu Mojeg Božanstva još dublje, Koje je Sama Ljubav (1 Ivanova 4:8, 16)... I vi ćete sve više i više osjetiti da Bog Ljubavi neće željeti vašu nesreću, da će ona biti držana na udaljenosti samo ako bi Ga slijedili... ako samo uhvatite Moju ruku, koju ću Ja uvijek pružiti ka vama ako hodate sami, i hodate sa Mnom. Moje oči vas neprestano motre i prepoznaju sve opasnosti... Da li doista vjerujete da će vas Moja Ljubav ostaviti nezaštićenima u takvim opasnostima? Da li mislite da ću vas pustiti da hodate sami čak ako ste to željeli? Ja vas slijedim budući znam vas i vaša srca i budući znam da pripadate Meni kao rezultat vaše volje. Ali biti ćete izloženi pritisku i opterećeni sve dok hodate sami ne hvatajući Moju ruku, i doživjet ćete probleme koji će vas podsjetiti na Mene i nagnati vas da Me zazovete.. I Ja ću biti sa vama u svakoj nevolji duše i tijela, jer Moja Ljubav vam je uvijek blizu i jedino čeka na vaš poziv kako bi opet hodala pored vas i osigurala vam pouzdanu zaštitu, koja će učiniti da se osjećate sigurnima i zaštićenima budući ćete vi onda hodati svjesno pored Mene. Ne izgubite ovu svjesnost o Mojem prisustvu... Opet i iznova vi svoje misli trebate okrenuti ka Meni, i opet i iznova vi trebate misliti o Onome Koji vas slijedi sa neumornom Ljubavlju i strpljenjem, Koji vas želi kompletno posjedovati, Kojemu vi trebate sebe izručiti u potpunoj vjeri da će vas On izvesti iz sve nevolje. AMEN 

 

***

 

Bertha Dudde, br. 8223, 25 Srpanj 1962

 

BOŽJA BESKONAČNA OČINSKA LJUBAV...

 

Ja želim da uspostavite odnos sa Mnom kao dijete sa njegovim Ocem, ukazujući Mi Ljubav i povjerenje i da ste uvijek sigurni da ću vam pomoći i nikad ne dvojbite Moju Ljubav. I time samo što ćete steći čvrstu vjeru u Moju Ljubav spram vas vi ćete Mi uvijek prići poput djeteta k Ocu, predstavljajući Mi sve vaše poteškoće i brige i apelirajući za Moju pomoć... I Ja ću vam pomoći... Jer Ja također želim zadobiti vašu Ljubav, budući ćete onda iznova stremiti ka Meni, Kojeg ste jednom napustili vašom vlastitom slobodnom voljom. Otud vi ne smijete dopustiti nijednoj nevolji da vas obori (isto tako: ‘baci u depresiju’), namjesto toga, predstavite je Meni, vašem Ocu od vječnosti, sa potpunim povjerenjem i, uistinu, primit ćete Očinsku pomoć, budući je Moja Ljubav spram vas daleko više duboka nego ljubav ijednog zemaljskog Oca (Matej 7:7-11). Ali baš realizacija o Mojoj beskonačno dubokoj Ljubavi u vama nedostaje, i stoga vi sumnjate i oklijevate... Unatoč tome, vi ste jednom potekli iz Moje Ljubavi i trebate čvrsto vjerovati kako ćete ostati povezani sa Mnom za cijelu vječnost... Čak ako je vaša slobodna volja davno prije stremila od Mene, ona nije bila sposobna prekinuti vezu, inače bi bili prestali postojati. Ali ono što je jednom bilo stvoreno od strane Mene je vječno, premda privremeno razdvojeno od Mene svojom vlastitom voljom. I baš je ova slobodna volja koju vi trebate Meni dati time što Mi prilazite sa svakim zahtjevom i ulazeći tako iznova u ispravan odnos koji je postojao između Mene i vas u samom početku koji vas je činio neopisivo sretnima. Kadgod mislite o Meni vi uvijek trebate biti sigurni kako će se Moja Ljubav vama smjesta (pre)dati, da ću vas osvijetliti, što Mi vi omogućavate učiniti naračun vaših misli koje su naklonjene ka Meni... Onda trebate postati uvjereni u činjenicu da Sam Ja jedino zainteresiran za vašu dobro-bit, da vas Ja želim obasuti s duhovnim i fizičkim darovima milosti i jedino uvijek zahtjevam vaša otvorena srca... vašu naklonost spram Mene... koja Mi dozvoljava da u vama ostvarim učinak (Otkrovenje 3:20). Moja je Ljubav spram vas neograničena i nikada neće dokončati, i prema tome Ja također čeznem za vama, Mojim živim tvorevinama, da Mi se povratite kao ‘djeca’... da Me naučite prepoznati, vašeg Oca od vječnosti, tijekom vašeg zemaljskog razvoja. I Ja doista ulažem svaki napor da vam osiguram istinski dojam/sliku o Meni, o Mojem Biću i Mojoj Ljubavi spram vas (Ivan 16:25), tako da vi također možete ljubiti ovo biće sa cijelim vašim srcem i sa svakim osjetilom (Marko 12:29, 30)... Ja Sam čeznuo za ovom Ljubavlju još od kako ste otpali od Mene, ipak Ja ću ostati strpljiv sve dok Mi ne podarite ovu Ljubav dobrovoljno... Ipak jednom kada Me prepoznate ispravno, vama neće biti teško ljubiti Me... Ako ste, međutim, pogrešno podučeni, ako Sam vam prikazan neispravno tako da ne možete vidjeti Boga Ljubavi nego jedino osvetoljubivog i gnjevnog Boga u Meni, vi Me nećete nikada naučiti Ljubiti kao vašega Oca... Prema tome vi najprije morate biti obaviješteni o Čistoj Istini, vi morate biti istinski podučeni od strane vašeg Boga i Stvoritelja, Čija je Ljubav beskonačna i Koji je vaš Otac i koji također želi biti priznat od strane vas kao vaš Otac...

 

‘Dođite k Meni, svi vi koji ste umorni i teško opterećeni, i Ja ću vas odmoriti...’(Matej 11:28) Takve Riječi mogu biti izgovorene jedino od strane Onoga Koji vas Ljubi i jedino uvijek želi što je najbolje za vas... vašeg Oca od vječnosti, Koji poziva Njegovu djecu k Sebi kako bi im pomogao u svakoj duhovnoj i zemaljskoj nevolji... I vi ćete doživjeti dokaz Moje Očinske Ljubavi opet i iznova, ako se osjećate kao Moja djeca i povjerljivo se zaputite stazom ka Ocu... Jer svaka naklonost ka Meni Mi daje pravo da u vama ostvarim učinak, inače će vas Moj protivnik (Sotona) odgurnuti od Mene te i dalje vršiti utjecaj na vas, kojeg mu Ja ne mogu zanijekati sve dok se vi ne odbranite od njega zazivajući za pomoć Mene, vašeg Oca od vječnosti, pružajući Mi na taj način pravo da vas, Moju djecu, zaštitim od njega... Moja je Ljubav spram vas bezgranična, i vi ju uvijek možete zatražiti, Moja vam je pomoć uvijek osigurana kada trpite nevolju. I čim ste uvjereni da vam Moja Ljubav pripada, vi ćete se također osjećati kao Moja djeca i dobrovoljno ćete Mi se vratiti u kuću vašeg Oca iz koje ste jednom potekli. AMEN

 

 

 

 

 

 

 

 

I zato naš Voljeni Otac svih poziva: ''Dođite k Meni, priđite Mi u čvrstoj vjeri i sa potpunim povjerenjem, i Ja ću od vas otkloniti svaku brigu!'

 

Bertha Dudde, br. 5508, 15 Listopad 1952

 

‘DOĐITE K MENI...’

 

(Matej 11:28; Ivan 6:37)

 

Svi vi koji se mučite i teško ste opterećeni možete pronaći utočište u Mojim rukama... Jer Moja ljubav želi prigrliti svih vas i nitko tko dođe k Meni u njegovoj nevolji i apelira Mi za pomoć neće s Moje strane biti odgurnut nazad... Ja želim utješiti i dati snagu, Ja želim iscjeliti rane i osnažiti slabe, Ja želim probuditi nadu i utjehu u svim srcima, Ja svima želim podariti Moje blagoslove, jer ničija se duša ne može oporaviti bez milosti. ‘Dođite k Meni, svi vi koji se mučite i teško ste opterećeni... Ja ću vas odmoriti...’ Međutim, netko tko je slab u vjeri može dobro čuti ove riječi ali ih on neće prihvatiti kao da su također njemu upućene... on će nastaviti nositi njegov teret, kojeg bi Ja rado skinuo sa njega da Mi ga je on predao u ruke. Dođite k Meni... vaša vlastita volja vas mora nagnati k Meni, jer Ja jedino postavljam teret na vaša ramena tako da pronađete stazu ka Meni... Svaka je nevolja laskav poziv od strane vašeg Nebeskog Oca Koji, u Njegovoj Ljubavi, žudi za vašom Ljubavlju, za vašim dolaskom k Njemu, kako bi bio u stanju ugoditi vam. I time, psihološka nevolja će vas također voditi ka Meni, vi Mi trebate povjeriti sve, jer Moja je volja da Me upoznate sa onim što vas muči... Treba priznati, Ja znam sve vaše nevolje i probleme, ipak Ja vam jedino mogu pomoći kada Mi ih predočite, jer Moja je volja da se vi ponašate kao djeca spram Oca, Moja je volja da se vi uvijek zaputite stazom kojom kreću sva dobra djeca... stazom do Oca Koji ih, u Njegovoj Ljubavi, želi osloboditi od svake brige i poduprijeti ih potpomaganjem i savjetom kako bi ih usrećio sada i zauvijek. Nađite utočište u Mojim rukama u sva vremena, one će vas zaštitnički sačuvati/odbraniti, nositi vas preko litica i kamenih tjesnaca, one će se sa brižnom Ljubavlju pobrinuti za vas sve dok živite na Zemlji. Položite vaše povjerenje u Mene uvijek i zauvijek, jer Ja neću nikoga otjerati od Mene, čak ako su grešni... Ja vas želim osloboditi od grijeha i krivnje, samo dođite k Meni, svi vi koji se mučite i teško ste opterećeni... Zazivajte Moje milosrđe i Ja ću uslišiti vašu molitvu, Ja ću protegnuti Moje ruke ka vama da bi olakšao vaš put ka Meni, jer Ja vam želim pomoći i iscjeliti vas, Ja želim ugoditi bolesnima i slabima koji više ne mogu pomoći sebi samima, i svi vi trebate prepoznati u Meni Onog Koji vas je iskupio poradi Njegove beskrajne Ljubavi spram vas...  AMEN

 

***

 

 

Bertha Dudde, br. 3485, 22 Svibanj 1945

 

UTJEŠNE OČEVE RIJEČI...

 

Sve vaše brige donesite k Meni, Ja vas želim slušati i pomoći... Dokažite vašu vjeru u Mene time što ćete doći k Meni i moliti Me pokorno za pomoć... Pokažite vašu bespomoćnost time što ćete Mi ponizno pristupiti u molitvi, onda ćete Me priznati kao vašeg vječnog Oca Koji želi pomoći i to je sposoban učiniti. Ako prema tome vjerujete da vam Moja Ljubav neće dopustiti ostati u nevolji onda vam Ja doista mogu pomoći, jer Ja potrebujem vašu vjeru u Mene ako će Moja snaga u vama postati učinkovita. Ako Mi povjerite vaše brige, biti ćete Moja djeca o kojoj ću se brinuti kao Otac... Prema tome, ne budite uplašeni i obeshrabreni ako vas oblaci zasjene nego znajte da će Moje sunce milosti uvijek sijati za vas i vi Me nikada nećete zazivati uzalud... Samo Mi dopustite da budem u kontroli i krotko otrpite mjesto koje Sam vam dodijelio; ne dopustite da se pojave ikakve sumnje u Mene, ili u Moju Ljubav, i jedino obraćajte pažnju na Moju Riječ koja vas tješi i snaži u svakoj situaciji u životu... I ništa vas neće biti u stanju učiniti depresivnim, bez obzira što je to što vas zadesi. Dozvolite Mi da vam govorim u Riječi time što ćete uspostaviti srdačan kontakt sa Mnom i prvi Mi se obratiti, i onda sebe izručite utjecaju Moje Riječi... I Ona će vas uvijek okrijepiti i utješiti, Ona će odgovoriti svako vaše pitanje, ona će vam učiniti Moje prisustvo perceptibilnim i vaša će vjera biti osnažena, kao što Sam obećao, budući je Moja Riječ blagoslovljena sa Mojom snagom koja teče svakome tko Ju prihvati sa gladnim srcem i žudi Me čuti. AMEN

 

***

 

Bertha Dudde, br. 3487, 26 Svibanj 1945

 

UTJEŠNE OČEVE RIJEČI...

 

Svi oni od vas koje brine budućnost imate snažnog Pomagača pored vas Kojem možete sebe vjerno povjeriti, pod uvjetom da želite prihvatiti Njegovu pomoć... Ja Osobno ću vas voditi i štititi od sve opasnosti tijela i duše, samo ako ćete Mene odabrati kao vašeg Vodiča. Okrenite se ka Meni, zazivajte Me u vašoj nevolji, i kad god ste u opasnosti u Meni nađite utočište, i čvrsto vjerujte da ću vam Ja pomoći, da vas neću ostaviti u nevolji i da ću sve usmjeravati tako da će biti od dobrobiti za vas... Onda ćete biti u stanju očekivati svaki dan bez brige, sve nevolje će iščeznuti u ništavilo, riješenje se uvijek može pronaći i, opet i iznova, Moja će pomoć biti prepoznatljiva. Ne skrivajte sebe od Mene, namjesto toga, sve vaše probleme donesite k Meni (Matej 11:28)... tražite Me tako da mogu Sebi dopustiti biti pronađenim... Ne držite se na udaljenosti od Mene nego žudite za Mojim prisustvom i Ja ću uvijek biti sa vama i nikada vas opet neću napustiti, bez obzira što se dogodilo. I vjerujte da je Riječ koju Sam vam dao Istina kada Sam obećao kako ni jedna molitva neće dodirnuti Moje uho bez da bude uslišena ako vrlo-duboko vjerujete u Mene i imate bezgranično povjerenje u Mene. Ne popuštajte u vašoj vjeri, nego opetovano predočite da vas Ja ljubim kako otac ljubi njegovu djecu kojoj neće zanijekati ni jednu želju ako ih to neće ozlijediti... Izručite sebe Meni kao Moji Vlastiti sa svime što vam je drago i Ja ću usmjeriti vašu sudbinu tako da nećete biti uskraćeni (u smislu: da će vam nečega nedostajati),Ja ću vas voditi kroz sve opasnosti i oblikovati vaš život na Zemlji tako da će biti podnošljiv za vas. Samo ne zaboravite Mene i Moje kraljevstvo... Pustite da vaše razmišljanje bude duhovno naklonjeno, podignite vaše oči ka Meni i uvijek Me nosite u vašem srcu; uđite u dijalog sa Mnom, ostanite tako intimno povezani sa Mnom i Ja ću vam biti naklonjen (isto tako: brinuti se za vas), i na duhovan i na zemaljski način. Ništa vas neće uznemiravati, jer Ja ću vas paziti i to doista na ispravan način... budući je Moja Ljubav spram vas nepromjenjiva i Ja uvijek natkriljujem Svoje zaštitničke ruke nad onima od vas koji žele biti Moji Vlastiti i streme ispuniti Moju volju.  AMEN

 

***

 

Bertha Dudde, br. 3532, 1 Rujan 1945

 

OČEVE RIJEČI LJUBAVI...

 

Vi pokraj vas (ili ‘na vašoj strani’) imate silnog Pomagača, a ipak i dalje hoćete očajavati/gubiti nadu? Vi Mi možete pristupiti u molitvi u svako vrijeme samo time što ćete iskoristiti ovu milost i prizvat ćete Me k vama i možete sa sigurnošću primiti podršku. Bez obzira na opasnost u kojoj se nađete... Moja je sila veća i može prognati svaku nesreću u jednom trenutku. Imajte ovo na umu ako ste u opasnosti postati zabrinutima i obeshrabrenima. Vaš Otac na Nebu vas neće odbaciti, u krizi vam je On bliže nego ikada sve dok sebe smatrate Njegovom djecom i povjerljivo Ga zazivate za pomoć. Opet i iznova vas Ja uvjeravam u Moju zaštitu, opet i iznova vas Ja podižem kroz Moju Riječ, i opet i iznova vam dodjeljujem snagu da bi se oduprli zlu. I Moja će vas Ljubav prigrliti još čvršće nego ikada ako trpite nevolju tijela i duše i u Meni nađete pribježište u potpunom povjerenju da ću vam pomoći. Vi uvijek možete sebe smatrati sigurnima i osiguranima kada je svijet oko vas u gunguli, kada vas zemaljska mjera/faktor plaši i čini da drhtite... Onda vi jednostavno trebate pružiti vašu ruku ka Meni tako da ću vas voditi, i Ja ću vas povesti duž staze koja odvodi od katastrofe... Jer Ja ću hodati pored vas, i sila zla doista neće doći blizu Mene. On (Sotona) Me izbjegava i odabire ljude koji hodaju u tami poput njega samoga i zanemaruje one koji hodaju pored Mene u svjetlu i koji su mu prema tome izvan dohvata. Vjerujte i imajte povjerenja u Mene i ne dozvolite zemaljskim nevoljama da vas sruše/slomiju (isto tako: ‘bace na pod’). Jedino obraćajte pažnju na vaše duše i pustite Meni da se brinem za vaš zemaljski život... i dajte Mi pravo da se pobrinem za vas time što ćete Mi potpuno izručiti vašu volju. I vaš život na Zemlji će biti za vas podnošljiv...  Jer Ja Sam uvijek sa vama sve dok vaše misli pošaljete nagore ka Meni i žudite biti u kontaktu sa Mnom. Ja ću pozvati Moje male ovčice kada Sam ih pronašao, kada su se vratile njihovu pastiru, Ja ih neću opet pustiti da zalutaju, Ja ću ostati sa svima onima koji žele ostati sa Mnom i nikada ih opet neću napustiti. Zato ako Sam vam dao ovo osiguranje, zašto ste i dalje zabrinuti? Moja Riječ je Istina i ostati će Istina za cijelu vječnost. Ja se uvijek približavam Mojoj djeci sa svom Mojom Ljubavlju čim i najmanji poziv dopre do Mene, i prema tome vi uvijek trebate doći k Meni ako ste umorni i opterećeni (Matej 11:28)... Moja je Ljubav uvijek voljna dati, Moja je Ljubav uvijek voljna pomoći, Ja vam mogu pomoći i želim vam pomoći, Ja jedino zahtjevam vašu vjeru, vaše povjerenje tako da Moja snaga Ljubavi može biti učinkovita. AMEN

 

***

 

Bertha Dudde, br. 3565, 2 Listopad 1945

 

OČEVE RIJEČI UTJEHE...

 

(Matej 11:28-30)

 

Onaj koji se osjeća slab u duhu treba doći k Meni, Ja ću mu dati snagu... onaj čija je vjera u opasnosti posrnuti/pokolebati se Me treba pozvati i Ja ću opet oživjeti njegovu vjeru... Ja ga želim podići opet kroz Moju Riječ tako da će on postati duhovno i fizički tako snažan da će prevladati sve prepreke koje ga obeshrabruju. Ja ću ga nahraniti i okrijepiti i on će zasigurno osjetititi snagu Moje nebeske mane u njemu time što će uvjereno ispuniti njegove zemaljske obaveze i podizati češće njegovo srce gore ka Meni u molitvi. Nalaženje utočišta u Meni će ga uvijek podignuti, jer nitko Meni ne prilazi uzalud, nitko ne kuca na Moja vrata bez da mu ona bivaju otvorena (Matej 7:7, 8), i nitko tko žudi za darom neće odšetati od Mene praznih ruku. Ali Ja posebice uzimam u obzir duhovnu nevolju i kako bi ju riješio često puštam ljudima da hodaju teškim stazama tako da će naučiti prepoznati Me i zatražiti Moju pomoć. Međutim, svatko tko dolazi k Meni vlastitom voljom, tko Me prihvati kao njegovog dnevnog Savjetnika, tko ne započinje ništa bez da Mi se najprije pomolio za Moj blagoslov, tko sebe otvara za Moj upliv snage kroz molitvu i dobro-dušnu aktivnost dnevno i u svakom satu, tko prema tome živi svjesno i radi na unapređivanju njegove duše, će neprestano biti zbrinut od strane Mene i biti sposoban uvjerljivo prepustiti njegovo duhovno i zemaljsko blagostanje Meni... on neće biti ozlijeđen, čak ako je pritisnut od strane zemaljske nevolje kako bi se njegova vjera testirala.

 

Staza ka Meni je uvijek otvorena i most je, u svakom trenutku, molitva, srdačan kontakt sa Mnom i zazivanje Mojega imena... Onda ćete uvijek primiti odgovor, vaša nevolja će uvijek biti ispravljena/riješena čim vi samo čvrsto vjerujete i uvjereno postavite vaše povjerenje u Mene. Ja Sam svjestan vašeg svakog problema i brige i uvijek znam kako riješiti situaciju, ipak trebate vjerovati kako bi prepoznali snagu vjere kada primite pomoć. Dopustite Mi biti u kontroli i jedino uzmite u obzir vaše duše tako da one neće živjeti u oskudici, jer to potpuno zavisi o vašoj vlastitoj volji, dok ću se Ja pobrinuti za tijelo ako vjerujete u Mene i svjesno stremite ka Meni. I prema tome, ‘Uvijek dođite k Meni ako ste umorni i teško opterećeni, Ja ću vas odmoriti’... Ja Sam vam dao ovo obećanje i Ja ću ga doista održati, vi Me nikada nećete zazivati uzalud ako trpite nevolju tijela i duše, Ja Sam uvijek voljan pomoći budući vas ljubim za svu vječnost.  AMEN

 

***

 

Bertha Dudde, br. 5616, 8 Ožujak 1953

 

UTJEŠNE OČINSKE RIJEČI...

 

Ja Sam vam doista blizu čak kada se osjećate napuštenima/odbačenima s Moje strane... Ja vas neću zaboraviti, Ja samo često Sebe skrivam kako bi vas nagnao da Me pozovete... jer vi Me ne smijete zaboraviti. Vaš mentalni kontakt sa Mnom ima doista čudesan učinak na vašu dušu, i to je ono što želim osigurati/priskrbiti vašoj duši. Prema tome ne bi trebali postati malodušni u vašoj čežnji za Mnom, morate misliti o Meni opet i iznova, budući ćete onda postati prijemčivi i privući Moj dotok snage ka vama, koji teče ka svima koji uspostave vezu sa Mnom. To je zašto ćete također doživjeti časove depresije, kada ste preplašeni nevoljom/zlom kobi i tražite Me za pomoć. I nećete tražiti uzalud, jer ako Me zazovete Ja ću vas poslušati i dati vam što potrebujete... Moje prisustvo, koje uvijek predstavlja pomoć za vas. Sav strah i sva briga su doista nepotrebni sve dok vam je dozvoljeno pristupiti Mi u mislima ili kroz dobrodušnu aktivnost. Ja vam nisam udaljen, i čak kada bi to bio, vaš poziv za Mojim prisustvom bi doista bio najbolje sredstvo da vam osigura Moje društvo, jer Ja udovoljavam svakoj žudnji srca, budući bi Me jedino vjerno srce pozvalo i Ja ga nikada neću razočarati. Svaka od vaših misli Me privlači ka vama sve dok je pozitivno naklonjena Meni. Posljedično tome, ni jedna nevolja ne bi trebala postojati na Zemlji, vi bi bili sposobni protjerati svu brigu jednostavno Me zazivajući i prikazujući Mi vaše strepnje/more i probleme, budući Ja mogu i želim vam pomoći ako Mi povjerite sebe. A vaše povjerenje sebe očituje u vašem mentalnom kontaktu sa Mnom, u nadi koju postavljate u Mene kao vašeg Oca Koji ljubi Njegovu djecu i prema tome ih neće ostaviti u nevolji. Ne zaboravite Me... uvijek ostanite mentalno u kontaktu sa Mnom i Ja ću vam uvijek biti prisutan, i gdjegod Sam Ja tamo neće biti nevolje, gdjegod Sam Ja tamo će uvijek biti Pomagač Koji je sposoban protjerati svu nevolju.  AMEN

 

 

A kada smo tako u dubokoj vjeri sebe izručili Njegovoj Očinskoj srkbi i vođenju, mi naš zemaljski život možemo živjeti potpuno spokojno...

 

 

Bertha Dudde, br. 4414, 22 Kolovoz 1948

 

ZEMALJSKA BRIGA NEPOTREBNA... BOŽJA OČINSKA LJUBAV...

 

(Matej 6:31-34)

 

Zašto brinete o vašem zemaljskom životu kojeg Sam Ja oblikovao za svakoga od vas od samog početka? Vi ga ni najmanje ne možete promijeniti, budući ga je Moja volja odredila kako je Moja mudrost odlučila da je dobro za vas, i štogod vas snađe će biti za vas blagotvorno. Prema tome putujte vašom zemaljskom stazom bez brige, jer svaki se dan odvija u skladu sa Mojom voljom, i svaki događaj je bio naumljen od početka. Međutim, to nije kao reći da vi ne trebate činiti ništa i zanemariti vaš zemaljski zadatak, jer to također pripada vašoj određenoj sudbini, i sva aktivnost rezultira u blagoslovima. Ali ne brinite o posljedicama vaših akcija; i stoga možete također postaviti sve terete na Mene koje ću Ja rado nositi namjesto vas; vi Mi možete povjeriti svaku vašu želju, izraziti sve zabrinutosti, Ja vas želim osloboditi od svake tjeskobe, jer vi trebate putovati vašim zemaljskim putem spokojno i radosno, budući štogod vas može snaći, Ja znam svaki incident i predodredio Sam ga, i što Ja činim je doista ispravno. Sva briga je nepotrebna jednom kada ste sebe izručili Meni, jednom kada ste sebe povjerili Meni i Mojoj milosti. Onda ću se Ja, kao vaš Otac, pobrinuti o svakoj vašoj brizi, djeco Moja. O vašoj se duši, međutim, vi morate pobrinuti sami... Ovo je briga koju ne mogu otkloniti od vas, Ja vas jedino mogu savjetovati i ponuditi vam svaku mogućnost, koju vi trebate koristiti za spasenje vaših duša. Što se više pobrinete o njoj, to se manje trebate brinuti o dobrobiti vašeg tijela, budući ću se Ja pobrinuti o tome, kao što Sam obećao. I po ovome ćete vi također prepoznati Istinu Moje Riječi, da ću Ja udovoljiti svakoj potrebi koju vi, kao Moja djeca, imate, jer kao takvima će vaše potrebe biti male, dok će djeca svijeta imati velike zahtjeve, koje Ja moram zanijekati poradi vas samih. Ipak Ja neću dopustiti da Moja djeca gladuju, jer oni će uvijek prepoznati Ljubav njihova Oca Nebeskog, i u realizaciji Moje Ljubavi oni će imati povjerenja u Mene i njihova će vjera postati tako snažna da im Ja mogu dati sve što potražuju, poradi njihove vrlo duboke vjere. AMEN

 

***

Bertha Dudde, br. 7702, 17 Rujan 1960

 

IVAN 14:8... ‘NEĆU VAS OSTAVITI KAO SIROČAD...’

(Ivan 10:1-16; Matej 18:12-14; Luka 15:11-32)

 

Neću vas ostaviti kao siročad... Brinut ću se za vas kao Otac i osigurati vam dokaz Moje Očeve Ljubavi... Nije Moja volja da ćete nastaviti živjeti na Zemlji bez vođenja, da ste bez odbrane ostavljeni milosti Mojega protivnika (Sotone) koji će vam smjesta prići kada otkrije kako ste odbačeni. Ja vas ljubim budući ste Moja djeca koja su jednom proizašla iz Mene i napustila ispravan put, iako dobrovoljno, ali Ja unatoč tome neću od njih uskratiti Moju Ljubav. I Moja očeva Ljubav će jedino nastojati da se opet povratite u Očevu kuću... Iz ovog razloga Ja ću preuzeti vaše vođenje pod uvjetom da Mi se tvrdokorno ne suprotstavljate, da sebi voljno dopustite biti vođeni od strane Mene. Ali u tom slučaju ćete biti pod Božanskom skrbi i ništa vam se ne može dogoditi, vi se ne trebate osjećati kao siročići koji su sami u svijetu i prema tome su također često u opasnosti. To je Moja Ljubav da sakupljam Moju jagnjad tako da oni neće vrludati svugdje unaokolo, da ih mamim i pozivam poput dobrog Pastira Koji ne želi izgubiti čak ni jednu od njegovih ovaca (Matej 18:14). Moje ovce poznaju glas njihova Pastira, one Ga slijede i On će ih voditi kući, On će zaštititi Njegovo stado od neprijatelja, koji prilazi opet i iznova kako bi prouzročio zbrku i gdjegod može raspršio male ovčice. Onda će Moj mameći poziv odzvoniti budući ih Ja neću prepustiti Mojem neprijatelju...

 

Ja ću tražiti one koji su izgubili njihov put ili su u opasnosti od propadanja u bezdan... Jer Ja ne želim izgubiti ni jednu od Mojih ovaca budući ih ljubim... I stoga nitko se ne treba bojati toga da će biti napušten, jer Ja se brinem o svakome tko trpi nevolju, tko je sam i zavisi o pomoći... Ja Sam blizu svima koji samo pomisle na Mene, koji Mi sebe povjere u njihovoj nevolji... I, poput dobrog Pastira, Ja ću pogozbiti sve one koji su sebe udaljili od Mene i koji će biti vođeni nazad sa mamećim pozivima Ljubavi ka njihovom ishodištu... ‘Ja vas neću ostaviti kao siročad...’ (isto tako: ‘neutješne’) Ovo je Moje obećanje vama, i time vi možete pouzdano računati na Moju zaštitu, vi se uvijek možete okoristiti Mojom pomoći, jer znate kako postoji Jedan Koji želi biti i ostati vaš Otac za cijelu vječnost... I vi sebe trebate povjeriti ovom Ocu, bez obzira što vas muči. Onda će vas on uzeti za vašu ruku i sigurno vas voditi kroz sve poteškoće, On će vam dati snagu da prevladate sve prepreke, On će poravnati sve vaše staze tako da ćete sigurno doseći vaš cilj, tako da ćete Me pronaći i ostati sa Mnom zauvijek. Jer svi vi ste Moja djeca koja su jednom napustila Očevu kuću ali koji će se iznova vratiti i to mogu postići jedino uz Moju pomoć... Oni se ne trebaju osjećati bespomoćni, jer kao voljeni Otac Ja snabdjevam Moju djecu sa snagom tako da će biti u stanju putovati stazom do njihova istinskog doma... tako da će se povratiti k Meni, njihovu Ocu od vječnosti.  AMEN

***

 

Bertha Dudde, br. 5940, 24 Travanj 1954

 

ISKRENO POVJERENJE OSIGURAVA BOŽJU POMOĆ

 

Ja Sam vam blizu… Pomisao samo će Me pozvati k vama, i vi Mi možete povjeriti sve vaše brige i probleme… Ja vas čujem i uvijek Sam voljan pomoći. Međutim, morate postaviti vaše povjerenje u Mene… Vi morate vjerovati kako ste vi, kao Moja djeca, uvijek prigrljeni Mojom ljubavlju, da vas Ja nikada neću ostaviti bez nadzora nego uvijek motrim na vas kao što dobar otac motri njegovu djecu. U tom slučaju vi možete počivati potpuno sigurni da vas ništa neće ozlijediti, kako će sve što je određeno pristupiti vam biti dobro za vašu dušu. Ali vaš vjerni poziv Meni će također otjerati što vam izgleda nepodnošljivo, jer Moja vam Ljubav ne može zanijekati išta ako me povjerljivo zatražite za to (Matej 7:7-11). Ali ako vi dvojbite Moju Ljubav ili Moju snagu učinit ćete nemogućim za Mene da vam uslišim vašu molitvu. Unatoč tome, Ja neću razočarati snažnu vjeru… Prema tome Ja ću vas uvijek opominjati: Pobrinite se da steknete snažnu vjeru… pobrinite se da vaša vjera oživi kroz Ljubav… To je Moja neprestana instrukcija, Moj neprestani poziv na buđenje, budući je Ljubav jedina solucija za otklanjanje sve nevolje, budući ćete vi kroz život Ljubavi steći takvu snažnu vjeru da ćete naknadno biti u stanju prognati svu nevolju… Vi doista ne bi trebali patiti ili trpjeti zemaljsku nevolju ako bi imali na vašem raspolaganju snagu vjere koja je rezultat ne-sebične dobrodušne aktivnosti. Onda bi svrha vašeg zemaljskog života (koja je) mijenjanje vaše prirode u Ljubav i, kroz Ljubav, uspostavljanje iskrenog kontakta sa Mnom, bila već ispunjena… budući Moje prisustvo odstranjuje svaku nevolju. Ipak vi ljudi ste i dalje slabi u vjeri i time također slabi u Ljubavi…

 

 Iz ovog razloga vi se uvijek trebate okrenuti k Meni sa zamolbom za pomoć da vas osnažim. Zatražite snagu koja vam nedostaje i vjerujte kako ću vam pomoći jer vas ljubim i želim također zadobiti vašu Ljubav. Srdačna unija sa Mnom kroz molitvu će vam osigurati Moju podršku, i čak ako bude dana i sati u vašem životu kada ste malodušni i želite očajavati… vi niste nikada napušteni od strane vašeg Oca na nebu, i On će uvijek pomoći kada je pravo vrijeme.  AMEN

 

 

***

 

 

 

 

 

Bertha Dudde, br. 3624, 10 Prosinac 1945

 

‘BUDITE POPUT MALE DJEČICE…’

 

(Matej 18:3; Marko 10:14; Luka 18:16, 17)

 

Budite poput male dječice i u svakoj nevolji kod Mene nađite utočište … i ne plašite se, jer vaš Nebeski Otac ne dopušta da se išta dogodi što za vas nije od dobrobiti. Imajte vjere i povjerenja u Mene, vašeg Oca od vječnosti, da ću Ja Svoje ruke zaštitnički držati nad vama i jednostavno gledajte na svaku bolest tijela kao na brižan način pomaganja vašoj duši. Međutim, trebate znati da ću Ja, također, izliječiti tjelesnu nedaću ako u to čvrsto vjerujete i u svemu prepoznate Moju Očevu ljubav, bez obzira što se događa(lo). Budite bezbrižni poput djece i prepustite Ocu da se brine za vas, samo se pobrinite da vršite volju vašeg Nebeskog Oca i Moja će vas Očeva ljubav zahvatiti/ščepati i privući vas k Mojem srcu. Ne zapitkujte i ne mozgajte plašljivo o onome što vam se može dogoditi, već ostanite mirni i jednostavno čekajte na Očevu pomoć ako vas pritisne nevolja (ili ‘ako ste opterećeni nevoljom’). Potpuno se oslonite na Mene Koji vas vodi gdjegod idete. Vaša snaga počiva u vašem dječjem povjerenju i poniznoj molitvi, jer Ja vas u tome neću razočarati i uvijek ću uslišiti vašu molitvu. Pa ipak, ne brinite i ne sumnjajte... Moja Očeva ljubav će vas spasiti od svake opasnosti i poziv Mojeg djeteta neće nikad proći neopažen… No da bi postali poput dječice vi morate odustati od sveg otpora, vi morate uvijek jedino htjeti da vas Ja vodim za ruku i morate Me slijediti dobrovoljno i nikad ne htjeti krenuti drugim stazama… I na taj način morate moliti sa vjernim i iskrenim povjerenjem i odano se osloniti na Mene i onda gledati na svaki događaj kao na Moju volju… Jer Moja je to volja (u smislu, ‘taj je događaj Moja volja’), ništa se ne događa protiv Moje volje ako vi svoje probleme povjerite Meni. Jedino netko tko djeluje samostalno, bez da je apelirao za Moj blagoslov i Moju podršku aktivira svoju volju sa prikladnim rezultatima, pa ipak ne uvijek njemu na korist. Ja mu ne mogu podariti Moju pomoć pošto ju on ne bi prepoznao kao Moju pomoć već bi na nju gledao kao na svoju vlastitu zaslugu. Ipak Mojoj ću djeci poravnati svaku njihovu stazu, čak ako se ona pričinjava teškom za hoditi. Samo sebe prepustite Mojem rukovođenju sa potpunim povjerenjem i uvijek ćete osjetiti ljubavi prepunu Očevu ruku koja će vas voditi sigurno i bez pogreške kroz svaku nesreću ovog svijeta. I uvijek izvlačite utjehu i snagu iz Moje Riječi… Dozvolite Ocu da govori Svojoj djeci, i prihvatite svaku Riječ ljubavi tako da će vas ona opet nagnati ljubiti. Nikad ne dozvolite da Očev glas prođe pored vas nezamjećen već budite radosni da ga možete čuti, da vam Otac na taj način otkriva Svoju ljubav, i slijedite Njega i Njegovu Riječ sa radosnom strašću… I zadobit ćete Moju pohvalu/odobrenje, povećavajuće više ćete osjećati Moju Očevu ljubav, više se nećete bojati ijedne nevolje i bit ćete sigurni i bezbrižni na Mojem srcu. AMEN

 

***

 

Bertha Dudde, br. 5057, 8 Veljače 1951

 

SRDAČNE OČEVE RIJEČI UTJEHE...

 

Dignite pogled ka Meni u svakoj nevolji i ne prepuštajte se tjeskobnim mislima koje zaustavljaju/onemogućavaju vaše duhovno stremljenje, koje vas slabe i čine da se kolebate budući ste učinkovito zarobljeni od strane materijalnog svijeta. Sva je zemaljska briga suvišna pod uvjetom da prepoznate vašeg Oca u Meni Kojem se možete okrenuti sa svim vašim zemaljskim problemima sa potpunom povjerenjem. Uvijek imajte na umu Moju veliku Ljubav, razmišljajte o vama samima kako stojite unutar ovog preobilja Ljubavi i znajte da nikakva nevolja ne postoji koju Ja ne mogu riješiti i da vas Ja osiguravam sa svime što tražite kako bi vam omogućio da budete Meni u službi bez brige. Ja uvijek imam otvoreno uho za vaše zahtjeve i probleme, i Ja nikada neću pustiti da zovete uzalud budući želim da imate živu vjeru da vam omogući(m) da doživite snagu takve vjere. Ja vam želim pomoći i Ja vam hoću pomoći... I ako čvrsto vjerujete u ovo, vi ćete prognati svu nevolju od vas i sjediniti se sa Mnom još više intimno, što je Moja namjera, tako da ćete stajati čvrsto i puni snage kada vas snađe vrijeme nevolje, koje je neizbježno za cijelo čovječanstvo. Tražite pomoć od Mene u svako vrijeme i dignite pogled ka Meni u apsolutnom povjerenju, i Moja će pomoć biti očigledna, budući Sam vam sve oduzeo kako bi vam mogao priskrbiti (ili ‘se pobrinuti za vas’) bez ograničenja.  AMEN

 

***

 

Bertha Dudde, br. 3775, 19 Svibanj 1946

 

LJUBAVLJU ISPUNJENE OČEVE RIJEČI...

 

Ostat ćete pod Mojom brigom do kraja vašeg života, i prema tome vas ništa ne bi trebalo (u)plašiti, ništa vas ne bi trebalo učiniti uznemirenim i činiti se nepremostivim jednom kada ste stekli vjeru u Moju snagu, Ljubav i mudrost. Tko će vas zaštititi ako ne Onaj Koji je Sama Ljubav?... Tko ima silu to učiniti i Tko vas želi približiti k Sebi? I tako ću Ja otkloniti vašu zemaljsku nevolju od vas jednom kada ste stekli potpunu vjeru (Matej 8:26). I prema tome ne budite uplašeni. Podnosite sve sa strpljenjem i u podređenosti Mojoj volji i znajte kako je nužno za spasenje vaše duše ali da vas Ja neću opteretiti sa više nego možete nositi, i Ja ću vas u svakom trenutku poduprijeti (ili ‘davati vam snagu’) ako vi više ne možete situaciju sami držati pod kontrolom. Međutim, činjenica kako Ja ne mogu sasvim odvratiti nevolju od vas je također čisto utemeljena na Mojoj Ljubavi, jer vrijeme do kraja je kratko i Ja vama, koji ste Moji Vlastiti, želim učiniti pristupačnim vječni život sa svom njegovom slavom, i prema tome očistiti vaše duše da postanu prikladne za duhovno kraljevstvo. Uvijek imajte Moju neizmjernu Ljubav na umu ako patite, budući vam Ona tijekom vašeg zaključnog kratkog vremena želi pomoći postići potpuno oslobođenje... I vi ćete podnositi sve puno lakše i jedino uvijek naučiti ljubiti Me više iskreno budući vas Moja Ljubav silno privlači bliže. Pa ipak, Ja vas nikada neću odbaciti... Otkloniti nevolju od čovječanstva bi značilo apsolutnu propast jedno beskonačno dugo vrijeme; ali Ja još želim spasiti ono što ne izbjegava Moju Ljubav-nu pomoć. I vi, također, morate doživjeti ovu nevolju, unatoč tome što ju ne trebate u istom opsegu, ipak ona će čak imati blaženi rezultat za vas i, jednog dana, vi ćete ju prepoznati kao specijalnu milost od Mene. Ali ako Me ne isključite iz vaših misli, vi ćete biti sposobni otrpjeti čak najveću nevolju, jer ‘Moje je breme lagano, i teret Moj lak za nošenje’ (Matej 11:28-30)... I Moja je Riječ Istina... Ako vam Ja Osobno obećam Moju pomoć, ako vam želim pomoći nositi vaš križ u svakom trenutku kada Me zatražite to napraviti, vi se ne trebate bojati kako ćete se slomiti pod teretom kojeg Sam položio na vas poradi vas samih. Zazivajte Me u vašoj nevolji i Ja ću uvijek biti spreman pomoći... Vjerujte u Mene, i snaga vaše vjere će ju prognati u trenutku... I shvatite kako ćete trpjeti jedino ako je vaša vjera pre-slaba... Prema tome potrudite se i neprestano molite za snažnu vjeru i vi ćete prevladati svaku nevolju i vaš kraj će biti blažen.  AMEN

 

 

... i sve će nam služiti dobroj svrsi, čak i patnje sa kojima se susrećemo...

 

Bertha Dudde, br. 4704, 3 Kolovoz 1949

 

LJUBAVI PUNE OČEVE RIJEČI... VOĐENJE...

 

Vi sebe uvijek možete povjeriti Mojem vođenju, i vi ćete ga uvijek također osjećati ako ste pažljivi/pronicljivi. Vi nećete sami poduzeti jedan korak sve dok Me ne isključite iz vaših misli, sve dok nastojite živjeti sa Mnom i za Mene, sve dok svjesno stremite ka Meni. Tako prepoznate u svakom događaju Moje vođenje, Moju ruku, i postavite vaše povjerenje u Mene, jer svatko tko odabere Mene za Svojega pouzdanika će uistinu pronaći naj-odanijeg prijatelja, naj-voljenijeg zaručnika, naj-brižnijeg Oca i Zaštitnika, Kojega nitko na Zemlji ne može nadomjestiti ali Koji također želi biti ljubljen od strane vas na isti način kao što On ljubi vas. Ja ću uvijek hodati pored vas jednom kada ste Mene odabrali za svojega vodiča, i Ja ću vas doista izvesti na pravi put jednom kada Sam preuzeo brigu nad vama, onda će vam sve prilaziti tako da će pomoći vašoj duši napredovati. Ako možete uvesti ovu vjeru u vaš život uistinu ćete hodati vašom zemaljskom stazom bez brige i u miru, jer Ja ću paziti na vas i sve sam uredio na najbolji mogući način. Sve će služiti dobroj svrsi; čak nevolja i patnja će koristiti vašoj duši ako Me nosite u vašim srcima, stoga, ako mentalno ostanete u kontaktu sa Mnom i ne želite Me izgubiti. Jer jedino ovo će vas učiniti dragima i vrijednima za Mene, i jednom kada je čovjek usvojio ovu volju, on Me nikada opet neće izgubiti, Ja ću mu biti blizu i on će neprestano osjećati Moju Ljubav i brigu. On nikada neće biti sam i napušten, on će uvijek pronaći u Meni povjerljivu osobu Kojoj se može obratiti u svako vrijeme i Koja će uvijek pronaći Riječi Ljubavi i utjehe za njega i zauvijek stajati pored njega sa savjetom i praktičnom potporom. AMEN

 

***

 

Bertha Dudde, br. 2752, 24 Svibanj 1943

 

OČINSKE RIJEČI LJUBAVI...

 

Jednostavno Mi ostanite privrženi u Ljubavi, onda se nećete ničega morati bojati, bez obzira što će se dogoditi. I ne zaboravite kako Sam Ja u kontroli nad vašom sudbinom, da je sve što vam se dogodi dobro (Rimljanima 8:28). Ne zaboravite kako Moja Ljubav uređuje vaš život tako da će to koristiti vašem višem razvoju. Vjerujte u Moju Ljubav, onda ćete također sve razumjeti, vi ćete strpljivo otrpjeti čak najtežu situaciju i povjerljivo očekivati Moju pomoć ako vam život izgleda nepodnošljiv. Naposlijetku, Moja Ljubav i Moja volja jedino naumljuju ostvariti vaše savršenstvo, a Moja mudrost zna sredstva i načine za vas; prema tome imajte povjerenja u Mene da Ja jedino imam vašu duhovnu dobrobit na srcu i neću vam poslati ništa što ne bi koristilo potonjoj. Postanite poput male dječice, dopustite biti vođenima od strane Mene bez oklijevanja, uvijek se nadajući i vjerujući da vam Ja neću dopustiti da se zaputite pogrešnom stazom, čak ako je staza trnovita i mučna. Vaša će Mi duša zahvaliti jednog dana da Sam vam dopustio da patite tijekom vašeg života na Zemlji. Što je kratak zemaljski život u poredbi sa vječnošću... gdje divote čekaju na vas koje su za vas, kao ljudskih bića, iznad vaše mašte. Zašto očajavate ako vjerujete u Mene?... Ja Sam Ljubav... i Ljubav vam doista ne bi dopustila da patite da vi niste trebali ovu patnju za vašu dušu...  Ja vas puštam da patite budući vas ljubim i želim vam pomoći, i budući vi nećete pronaći stazu do Mene pomoću nijednih drugih sredstava. Vaš je put trnovit i naporan/mučan, ipak prostran lako prolazan put ne vodi do Mene, namjesto toga, on vodi do tabora Mojega protivnika (Sotone), i Moja Ljubav ne može nikada dopustiti da se zaputite ovom stazom koja će neizbježno voditi u katastrofu (Matej 7:13, 14). Uzdajte se u Mene i dobrovoljno Mi sebe izručite, uzmite vaš križ na sebe i apelirajte Mi za pomoć da ga možete nositi; ne postanite obeshrabreni i depresivni nego budite radosni, da kroz patnju, vi postajete svjesni Moje Ljubavi koju trebate prepoznati u svakoj nevolji. Budite strpljivi i čekajte na Moju pomoć koja će zasigurno doći samo ako vjerujete... I ako ste prevladani sa slabošću, ako se kolebate u vjeri, onda molite... Zazivajte Me za snagu, pošaljite Mi samo misao i preporučite sebe Mojoj milosti... Ja vas doista neću ostaviti bez utjehe, Ja ću vas osnažiti i vaša će se duša radovati. Jer ona će osjetiti Moje prisustvo i doživjeti snagu koju prima od iskrene molitve upućene Meni. Jer sve dok možete ući u razgovor sa Mnom, vi nećete biti usamljeni i zaboravljeni, jer Ja ću vas uvijek čuti i Ja se neprestano brinem da će vaša duša sazrijeti sve dok još živite na Zemlji. I Ja ću vam pomoći, čak ako vaše tijelo ne osjeća ovu pomoć... Moja se pomoć primjenjuje na ono što je besmrtno, budući ovaj besmrtan dio pripada Meni i prema tome će Me također zadobiti. I zato vi trebate prepoznati Moju Ljubav u svako vrijeme i ponizno prihvatiti sve iz Moje ruke, bila to radost ili patnja... Vaša nevolja na Zemlji se može nazvati malenom ako se poredi sa nevoljom/bijedom u onostranom, koje vas Ja želim poštedjeti tretirajući vas grubo na Zemlji. Budite vjerni i uzdajte se u Mene... Jednog dana ćete shvatiti kako Sam bio jedino motiviran sa Ljubavlju da pošaljem takvu ogromnu patnju na Zemlju, da Sam vas prisilio naučiti teži put kako bi vas pridobio za Moje kraljevstvo, kako bi vam pomogao steći vječni život u blaženoj sreći u ovom kraljevstvu. Sve dok ste i dalje opterećeni od strane zemaljskih poteškoća vi ne prepoznajete Ljubav vašega Oca u potpunosti, ipak Ja vas svih pozivam sa utješnim Riječima: Ne odustajte od vaše Ljubavi za Mene, tako da će Moja Ljubav biti sposobna dohvatiti vas i kompenzirati vam tisućerostruko za svu zemaljsku patnju i nevolje... Nađite pribježište u Meni, tako da  vam mogu pomoći (pod)nositi vašu patnju i ne očajavajte, jer vaš život na Zemlji neće trajati zauvijek... Ja ću ga dokončati kada je došao vaš čas i pozvati vašu dušu k Meni.  AMEN

 

***

 

Bertha Dudde, br. 6277, 6 Lipanj 1955

 

UDARCI SUDBINE... OČINSKA LJUBAV...

 

Moja vas briga slijedi sa nikad-promjenjivom Ljubavlju, jer Ja ne želim vašu propast nego vašu sreću... Ja želim vaše spasenje iz tame i vaš pristup na svjetlo. To je zašto vas neću baciti u bijedu i nevolju iz ijednog drugog motiva nego da bi pripomogao vašem usponu, budući vi i dalje venete u tami i ne možete sakupiti snagu da bi se sami popeli. Ali Moje metode i njihova učinkovitost su vama nepoznati, i vi ste lako skloni vjerovati kako Sam okrutan... Ipak vjerujte u Moju Ljubav i vjerujte kako je Moje djelovanje uvijek jedino motivirano Ljubavlju, da sa svakim događajem Ja jedino naum-ljujem vašu najveću sreću... Jedino Ja znam ishod takvih događaja, jedino Ja znam koju bi stazu vi slijedili bez Mojih udaraca sudbine... i jedino Ja znam kada će vas staza zavesti u stranu. I što Ja onda dopuštam da se dogodi da bi to spriječio je uvijek jedino utemeljeno na Mojoj Ljubavi i imati će blagotvorne rezultate čak ako se to vama ljudima čini neshvatljivim. 

 

Otud, posljednji dani prije kraja hitno potrebuju bolne intervencije s Moje strane, i one će se ponavljati mnogo puta, Moja će ruka rastuće morati riješiti probleme i biti će puno patnje i jadikovanja, ali će duše također biti izbavljene, ljudi će biti očigledno usmjereni ka Onome Koji drži svačiju sudbinu u Njegovim rukama... premda će Ga se oni onda jedino bojati budući Ga neće biti u stanju voljeti... ali će Ga priznati, oni će vjerovati u Boga i Kontrolora neba i Zemlje... I ovo vjerovanje im može ukazati put naprijed ako su dobre volje... Moja Ljubav pripada najmanjem stvorenju i Ja jedini održavam sav život tako da će jednog dana ući u stadij slobodne volje i biti sposoban ispuniti svoj posljednji zadatak na Zemlji... Ali koliko puno više ću motriti na one koji su već dosegli ovaj stadij tako da oni ne počnu nazadovati i neće hodati njihovom zemaljskom stazom uzalud...

 

Ali Ja također prepoznajem prepreke na zemaljskoj stazi svakog čovjeka. I Ja znam da li će se ljudsko biće uzdići iznad ove prepone ili da li je ono u opasnosti pasti... I prema tome ga Ja slijedim sa Mojom brigom i povlačim ga nazad ili ga nastavljam voditi drugim putem... Ali Ja nikada neću htjeti njegovu propast... Pored toga, vi trebate znati da Sam Ja uvijek obziran Otac... i da je Moja Očinska briga doista više vrijedna za zemaljsko ljudsko biće nego briga ijedne osobe za njegovo bližnje ljudsko biće...

 

Uvijek se ovoga trebate držati kada u sumnji zapitkujete sebe s obzirom na to kako mogu dopustiti djeci da postanu siročići, obiteljima da budu lišeni njihovog brižnika (oca), da od ljudi bude oduzeto najdragocjenije vlasništvo... Ja svima mogu pružiti utjehu, mogu od svih uzeti njihove brige, i Ja Sam Otac svima koji su usamljeni i napušteni... ipak oni moraju pronaći njihov put do Mene... I to je što naum-ljavam, da uspostave odnos sa Mnom u krajnjoj nevolji... Jer kakve koristi od riječi koje ispovijedaju vjeru u Mene ako nisu pretvorene u akciju, ako Mi ljudi ne prilaze kada im zemaljska patnja prijeti depresijom... Živa vjera će biti istinska podrška za ljude... ali mrtva vjera će probuditi jednu sumnju za drugom u svezi Božje Ljubavi i svemoći... I svako je ljudsko biće suočeno sa satima intenzivne nevolje... Onda se oni trebaju zaputiti stazom ka Meni i Ja ću im doista pomoći u njihovoj nevolji...

 

Ja Sam jedini Koji može oduzeti ali također i dati. I ako vi ljudi to znate onda bi trebali također vjerovati kako Ja mogu izliječiti rane koje Sam vam nanio jedino poradi vaše krajnje sreće... vjerujte čvrsto i bez sumnje kako neće sve što vi smatrate kao dobro i korisno uvijek voditi do najviše sreće... Moji su puti često drugačiji ali će oni zasigurno voditi do cilja. Uvijek Mi priđite u ovom vjerovanju, i onda možete iskusiti Moju ljubav budući vjerujete u Mene. AMEN

 

 

 

Ali ako hoćemo da nas naš Bog-Otac doista čuje u molitvi... i da nam usliši naše molitve... mi Ga moramo zazivati u Isusu Kristu...

 

Bertha Dudde, br. 6374, 10 Listopad 1955

 

‘ŠTOGOD OD OCA TRAŽITE U MOJE IME...’

(Ivan 15:16; 16:23, 24, 26)

 

I vi ćete doista primiti štogod zatražite u Moje ime... Vi Me morate zazivati u Isusu Kristu... Jedino će nekome tko priznaje Mene, Božanskog Iskupitelja Isusa Krista, tko prepoznaje njegovog Boga i Oca u Njemu i time se moli ‘Ocu’, njegov zahtjev biti uslišen, jer On će biti vođen od strane Mojeg duha do Onoga iz Kojeg je jednom proizašao... Tkogod ne prizna Isusa, Sina Čovječjega, kao predstavnika Nebeskog Oca... tkogod ne vjeruje kako Sam Ja Sebe utjelovio u Isusu ljudskom biću (Ivan 1:1, 14; Izaija 7:14; 1 Ivanova 4:2, 3; 2 Ivanova 1:7), Mi isto tako neće uputiti molitvu u potpunom povjerenju... čak ako on i ne niječe ‘Boga’, već je namjesto toga njegovo vjerovanje u Boga i Stvoritelja jednostavno bilo stečeno i u njemu nije oživjelo... Jer živa je vjera rezultat Ljubavi, ali Ljubav također prepoznaje Isusa Krista kao Božjeg Sina i Iskupitelja svijeta, Koji se stopio sa Njegovim Ocem od vječnosti... Tako on više neće razdvojiti Iskupitelja Isusa Krista od Vječnog Božanstva, on bi od strane njegovog duha bio prosvjetljen kako smo On i Ja jedno (Ivan 10:30)... I njegova će molitva uvijek biti uslišena, je on će jedino uvijek zatražiti nešto što mu mogu dati bez nanošenja štete njegovoj duši... Vi ljudi ćete jedino biti sposobni razumjeti istinsko značenje Mojih Riječi ako Moj Duh može djelovati u vama (2 Korinćanima 3:6)... Moj Duh, međutim, može jedino djelovati u vama ako mu vi to dopustite, ako mu vi, kroz život Ljubavi, pružite mogućnost da sebe izrazi u vama (Ivan 14:21, 23)... Ali onda ćete vi prihvatiti Moju Riječ kao da vam je bila direktno izgovorena, jer onda ću Ja adresirati Moju djecu i Moja će im Riječ također istodobno dati razumijevanje za nju... I onda ćete biti u stanju sebe smatrati blaženima, jer vaša će duša primiti svjetlo... ona će početi razumjeti, ona će sazrijeti, jer onda ćete vi također napraviti sve što tražim od vas. Vi ćete udovoljiti Mojoj volji i sebe sve više oblikovati u Ljubav, i vaša će duša sebe usavršiti još dok živi na Zemlji... Zazivajte Me u Isusu Kristu i prije svega se molite da ovo savršenstvo postignete na Zemlji (Matej 5:48)... I doista, vi Mi ovu molitvu nećete upućivati uzalud... Jer slušanje duhovnog zahtjeva je Meni najugodnije, duhovni će zahtjev biti ispunjen, budući Otac Njegovom djetetu ništa neće zanijekati (Matej 7:7-11) i zato što ljudsko biće već demonstrira njegovo sinovstvo time što Mi apelira za pomoć da postane savršen... I uvijek molite da budete i ostanete svjesni Mojeg prisustva... Onda ćete neprestano hodati vašom zemaljskom stazom u društvu sa vašim vječnim Ocem, onda vi nikad ne možete pogrešno ići, onda ćete mentalno sve više i više boraviti u duhovnim sferama i vaš će napredak biti osiguran. Vi bi mogli postići tako puno ako se prisjetite Moje Riječi i ponašate se u skladu sa Mojim Riječima... ako ‘od Oca tražite u Moje ime...’ (Ivan 15:16; 16:23, 24, 26) Zemaljski i duhovno vi ne možete postaviti neprikladan zahtjev, Ja ću vam uvijek uslišiti vaše želje, jer Ja Sam vam dao ovo obećanje i Ja držim Moju Riječ. Zazivajte Božanskog Iskupitelja sa Kojim je Otac Sebe ujedinio...  Zazivajte Boga u Isusu Kristu (Ivan 14:6-11)... Onda ćete vi, također, pripadati iskupljenima, onda ste vi prodrli u tajnu Božje ljudske manifestacije (Kološanima 1:19; 2:9; 1 Timoteju 3:16)... Jer neiskupljenim ljudima potpuno nedostaje vjerovanje kako Sam Ja Sebe utjelovio u ljudskom biću Isusu... Ali vi demonstrirate ovo vjerovanje kada ‘od Oca tražite u Moje ime...’   AMEN

 

 

... i nikako ne smijemo sumnjati u to kako će nam On pomoći....

 

Bertha Dudde, br. 2516, 17 Listopad 1942

 

OČEVE RIJEČI... ‘PITAJTE, I BIT ĆE VAM DANO...’

(Matej 7:7, 8)

 

Povjerljivo Mi povjerite sve što vas pritišće... Treba priznati, Ja znam sve vaše poteškoće, Ja znam sve vaše probleme, ipak vi trebate pronaći vaš put ka Meni, vi trebate doći k Meni kao djeca ka Ocu i zamoliti za Njegovu podršku, i Ja ću vam pomoći... I prema tome vi se ne trebate brinuti jer Ja ću uzeti sve vaše brige na Sebe Samoga ako Me zatražite to napraviti... Kako je slabo vaše povjerenje, kako slaba vaša vjera u Moju Ljubav, kada vi sumnjate kako će vaše molitve biti uslišene... Pitajte, i bit će vam dano... To je obećanje koje Sam vam dao, i vi, koji ste slabe vjere, trebate obnoviti vašu slabu vjeru u ovo obećanje; imajte na umu kako su Moje Riječi najčišća Istina i da se one moraju obistiniti, i stoga vaše zamolbe trebate predstaviti Meni bez sumnje, tako da vam Ja, kao vaš voljeni Otac, mogu dati sukladno vašoj vjeri. Ja jedino gledam na snagu vaše vjere, i to je također garancija da će vaše molitve biti uslišene. Ako je, međutim, vaša vjera plitka, molitva koju Mi šaljete neće biti tako duboka i srdačna kao što je potrebno za Mene da bi ju odgovorio. Jer Ja ne obraćam pažnju na riječi no sigurno na vašu privrženost Meni koju prouzrokuje vrloduboka vjera. Ja jedino čitam ogledalo vaše duše i znam dubinu vaše vjere i kako je srdačna vaša molitva. I gdje se takva srdačna molitva može čuti Ja Sam uvijek voljan pomoći. Vjerno povjerenje u odgovor na vaše molitve će prema tome uvijek voditi do ispravnog rezultata, jer Ja nikada neću razočarati čovjekovu snažnu vjeru. Ali Ja ću zasigurno blagosloviti one koji se uvijek prisjete Mojega obećanja i predstave Meni sve njihove brige i poteškoće. Moja Ljubav će im sebe dokazati, jer oni će od Mene sve dobiti. Međutim, sve dok oni i dalje kolebaju u vjeri Ja ću zadržati odgovor na njihove molitve, jer Ja želim da Mi se pridruže sa svim njihovim srcem i sve Mi povjere. Slaba vjera, međutim, spriječava iskrenu povezanost sa Mnom. Ali Ja želim biti prepoznat kao voljeni Otac Koji neće dopustiti Njegovom djetetu da ostane u nevolji. AMEN

***

 

Bertha Dudde, br. 7417, 27 Rujan 1959

 

NE-SUMNJIVA VJERA U BOGA...

(Ivan 4:21-24; Matej 7:7, 8)

 

Sve vaše molitve će biti uslišene samo ako molite na ispravan način... Ali za sada vi ne znate što podrazumijeva ‘ispravan način molitve’; inače bi živjeli potpuno bezbrižan život na Zemlji, budući bi Mi vi vjerovali (ili ‘uzdali se u Mene’) u svakom trenutku. Međutim, vama nedostaje ovo čvrsto pouzdanje u Mene, otud vi niti ne možete moliti pravilno, vi sumnjate te i dalje nastavljate tražiti premda vi trebate jedino čekati na pomoć bez sumnjanja. Opet i iznova sićušne sumnje će se pojaviti u vama s obzirom na to da li ću Ja u stvari ispuniti vaše zahtjeve, i onda vaša molitva već nije kako bi trebala biti da bi bila uslišena. Uvijek trebate znati da je Moja Ljubav spram vas beskonačna i da Ljubav sebe nikada ne niječe/uskraćuje... Ako molite svjesni ovoga, onda ćete također znati da Ja ne mogu odbiti ništa za što se molite, budući Moja Ljubav želi odvratiti sve poteškoće od vas, Moja Ljubav vas želi usrećiti, i Moja sila je tako velika da za Mene ništa nije nemoguće, čak ako se to čini nemogućim za vas ljude. Pa ipak, vi ste nesposobni dokučiti Moju bezgraničnu Ljubav i ovo uzrokuje da sumnjate, što slabi vaše povjerenje u ispunjenje vaših zahtjeva i pri tom također ograničava Moje djelovanje... Vi jedino uvijek primjenjujete jard-mjerilo koje je primjenjivo na vas ljude; vi također ograničavate Moju Ljubav budući nemate nikakve ideje što znači ljubiti bez ograničenja i podariti bezgraničnu Ljubav. Ali za Mene ne postoje nikakva ograničenja, niti za Moju Ljubav niti Moju silu, i prema tome Meni ništa nije nemoguće, baš kao što Ja ne smanjujem/ograničavam Moju volju da ljubim one od vas koji Mi se mole iz dubine vaših srdaca i sa potpunim povjerenjem da ću pomoći, da ću uslišiti vaše molitve. Jedino je vaše povjerenje koje se mora osnažiti... čvrsto uvjerenje da Ja čujem vašu zamolbu i da ću vam doći u pomoć, štogod to moglo biti... Vaše povjerenje može prevladati sve, budući ćete vi onda jedino djelovati sa Mnom Osobno i tako ćete također biti sposobni poduzeti što želite... to će uvijek biti blagoslovljeno od strane Mene... Vi ćete jasno osjetiti Moju ruku nakon iskrene i povjerljive molitve Meni... Biti ćete vođeni kako će to biti u vašem najboljem interesu, i sve brige će otpasti od vas, tako da možete hodati kroz zemaljski život radosno i neopterećeno, uvijek držeći se za Moju ruku i nikada opet ne odustajući budući se neprestano sjedinjujete sa Mnom u molitvi. Pronalazeći ovu jednostavnu vezu sa Mnom, vi ćete biti sposobni moliti ispravno, onda ćete Mi govoriti na najjednostavniji način i Ja ću vas čuti i neću produžiti vrijeme kako bi pomogao Mojem djetetu... Međutim, vi Meni morate vjerovati (ili ‘u Mene imati pouzdanja’)... Ja moram na ovome inzistirati budući Me svaka sumnja spriječava od Moje aktivnosti Ljubavi u vama... ako se uzme da je jedan vječni zakon da se Ljubav ne smije susresti sa otporom, ali da nedostatak povjerenja sačinjava otpor koji spriječava snagu Moje Ljubavi da postane uistinu učinkovita... Ja Sam zabrinut za dobrobit svake pojedinačne osobe i svaka pojedinačna osoba može govoriti sa Mnom kako dijete govori sa svojim Ocem... Time svatko tko to čini će uistinu biti dobro zbrinut u vremenu i vječnosti, on će uvijek i zauvijek primiti pomoć, jer čim dijete položi njegovo povjerenje u Mene Ja mogu u njemu ostvariti učinak u skladu sa njegovom voljom. I jedino onda će on biti u stanju moliti ispravno u duhu i u istini, jedino onda on može biti siguran da će njegove molitve biti uslišene, jer Ja neću Sebe zanijekati ikome tko Me potpuno i povjerljivo zaziva za pomoć.  AMEN

 

 

Ona Njegova djeca koja su se ponudila za rad u Vinogradu pod Njegovim vođenjem, zbog važnosti te njihove misije u Posljednjim Danima, uživaju Njegovu posebnu zaštitu...

 

 

Bertha Dudde, br. 8305, 21 Listopad 1962

 

OČEV DOKAZ MILOSTI TIJEKOM POSLJEDNJIH DANA...

 

Vama neće nedostajati dokaz milosti tijekom posljednjih dana prije kraja, jer vama će on trebati kako bi postali i ostali snažni i nepokolebljivo se oduprijeli nasrtajima protivnika (Sotone). Ali Ja, također, ću vam Sebe otkriti jednako očigledno i vi jedino trebate obratiti pažnju na vaš dnevni kurs života kako bi uvijek osjećali Moje prisustvo. Jer Ja vam želim dokazati da znam sve vaše probleme i nevolje i da se brinem za vas. Treba priznati, izvjesne patnje ne možete biti pošteđeni budući želim da zaključite vaš život na Zemlji sa najvećom mogućom zrelošću duše, i ona će jedino trajati kratko vrijeme, onda će sva patnja biti gotova i vi ćete se sa zahvalnošću prisjetiti onog što ste morali proživjeti... budući ćete vidjeti uspjeh kojeg vam je vaša patnja donijela. Unatoč tome Ja Sam vam blizu i brinut ću se za vas i voditi vas kroz sve što sudbina još ima pohranjeno za vas. Jedino je važno da vaša vjera postane snažnija, budući ćete onda biti sposobni ostvariti sve i ne trebate se bojati neuspjeha. Opet i iznova ću vam govoriti, objasniti vam sve što trebate znati. Ja vam otkrivam Svoju prirodu tako da ćete Mi povjerljivo ispovjediti sve probleme i apelirati Mi direktno za pomoć, koje ću vam Ja zasigurno podariti. I bez obzira što vam prilazi svakog dana, opet i iznova vi u tome trebate prepoznati Moje vođenje, vi trebate znati da Ja Osobno sve usmjeravam i vodim i da vam se ni jedan događaj ne približava proizvoljno, namjesto toga, sve je namišljeno od strane Moje Ljubavi i mudrosti tako da će biti blagoslov za vas i vaša bližnja ljudska bića.  Oni od vas koji imate za ostvariti očigledan zadatak na Zemlji... oni od vas koji Mi svjesno služite vašom vlastitom slobodnom voljom... ste pod Mojom posebnom zaštitom i doista ne trebate brinuti, jer Ja ću se brinuti za vas, i Ja ću vam pomoći da kompletirate vaš zadatak, jer Ja znam kako je on nužan i koliko puno dobrobiti još može iz njega proizaći... Prema tome, položite sebe povjerljivo u Moje ruke, jer tko bi se mogao bolje brinuti o vama nego Otac Koji ljubi Njegovu djecu i jedino želi što je najbolje za njih?... Samo uvijek budite voljni dopustiti Mi da vam govorim, jer mnoga su objašnjenja još potrebna budući čovječanstvo živi u zabludi i duhovnoj tami... Vi ćete često još biti iznenađeni Mojim vođenjem i možete doživjeti takav očigledan dokaz milosti da će to intenzivirati vašu Ljubav za Mene i, opet i iznova, to će osnažiti vašu vjeru, što će zasigurno biti nužno u nadolazećem vremenu. Jer Moj protivnik će vas također opet i iznova kušati, on vas zauvijek pokušava odvratiti od vaše duhovne misije, od sveg duhovnog stremljenja. Blistavo svjetlo koje vas osvjetljava, kao rezultat vaše stalne veze sa Mnom, njega smeta i on ga želi utrnuti... Ipak on neće uspjeti, budući Moje protumjere djeluju protiv njega, ne jedino vaše... I on doista neće biti u stanju nadvladati Mene... Vi ste, međutim, pod Mojom zaštitom, vi već pripadate Meni naračun vaše voljne suradnje, i stoga ću zasigurno znati kako vas zaštititi od njega i njegove aktivnosti. Prema tome ne brinite o ničemu što vam prilazi s njegove strane, od njegovih podanika... koji će pokušati sve da bi vas spriječili da nastavite Moj rad, koji žele postaviti sumnje u vaše srce kako bi vas onesposobili da nastavite raditi za Mene... Vaša vjera i vaša čvrsta veza sa Mnom će sve ignorirati, i opet i iznova Ja ću dati nagovještaj/dokaz Mene Samoga i biti vam prisutan. Međutim, trebate znati kako možete biti potpuno učinkoviti za Mene jedino kada ste sebe potpuno odvojili od svijeta... I tako ćete razumjeti zašto vam Ja Osobno pomažem da se oslobodite od svih svjetovnih žudnji, razumjet ćete zašto ste često fizički spriječeni dati čak i najmanje ustupke svijetu... Ipak vjerujte da ću Ja blagosloviti vašu patnju, i štogod ćete morati odbaciti (ili ‘od čega ćete morati odustati’) će vam jednog dana biti obilato nagrađeno (Matej 19:27-29)... Za sada Ja još potrebujem vaše usluge, jer Zemlja trpi ekstremnu nevolju, ljudi ne uzimaju u obzir kraj, oni nepromišljeno žive iz dana u dan i ne razmišljaju o onome što će doći, o njihovom stanju nakon smrti, budući ne vjeruju kako je njihov život na Zemlji od značaja, da trebaju ispuniti zadatak i da oni sami stvaraju stanje u kojem će biti nakon njihove smrti kojeg, međutim, više ne mogu izbjeći ako se ozbiljno ne posvete sebi i promjene. Iz ovog razloga ću pokušati sve što je u Mojoj moći kako bi obavijestio ljude o svrsi njihova zemaljskog života, kako bi još spasio duše prije kraja, kojeg neće još dugo trebati čekati... Jer vrijeme je kompletirano, kraj je blizu.  AMEN

 

 

***

 

 

 

 

Bertha Dudde, br. 5699, 16 Lipanj 1953

 

‘VI DOISTA IMATE OCA’... ODNOS OCA I DJETETA...

 

Ništa ne bi bilo nemoguće za vas da ste sebe sjedinili sa Mnom, da ste Mi apelirali za snagu... da Mi tako dopustite da djelujem kroz vas. Vi samo još nemate dovoljno vjere, i sve dok sumnjate vi Me sami spriječavate od djelovanja u skladu sa vašom voljom. Ipak vi trebate pokušati steći ovu vjeru. Postavite sebe u poziciju da sa Mnom razgovarate sa dječjim povjerenjem, tako da se doista osjećate kao djeca koja prilaze k Ocu u svakoj poteškoći, bila ona duhovne ili zemaljske prirode. Kada bi bili sposobni uspostaviti ovaj odnos sa Mnom vi više ne bi sumnjali da bi vam Ja uslišio vaš zahtjev. Jer ako Mi se obratite kao vašem Ocu vi ćete također biti uvjereni u Moju Ljubav koja se okreće ka Mojoj djeci i podaruje im pomoć u svakoj nevolji. Vi doista imate Oca, vi niste djeca bez roditelja, vi imate Onoga Koji zna vaše poteškoće i brige, Koji jedino želi biti zazivan budući žudi Ljubav Njegove djece i želi na nju reagirati/odgovoriti... Kako li ste bogato blagoslovljeni doista... Vi imate Oca na nebu Koji je snažniji nego sve sile na svijetu, Koji prema tome može odvratiti sve što vas afektira od strane svijeta... I budući imate tako moćnog i Ljubavi punog Oca isto tako za vas ništa nije nemoguće, budući ću Ja uvijek stajati pored vas sa Mojom snagom, budući vi jedino trebate čvrsto vjerovati kako bi Me potaknuli izraziti Moju moć. Sve dok ste udaljeni od Mene vi ćete također biti bespomoćni, ali čim uspostavite iskreni odnos sa Mnom Moja će snaga morati pritjecati ka vama, i onda ćete postići i biti sposobni učiniti sve, i neće za vas postojati nikakvog ograničenja, je sva ograničenja iščezavaju gdje je Moja snaga bila korištena. Samo imajte apsolutnu vjeru u Ljubav vašeg nebeskog Oca i sve će se brige umanjiti/nestati, one će uvijek biti otklonjene u pravo vrijeme, budući vrijeme vi sami određujete snagom vaše vjere...  Ja želim blagosloviti vaš rad i voditi vaše misli i dozvoliti da ćete djelovati u skladu sa Mojom voljom. Prema tome dajte vašem duhovnom radu prednost nad vašom zemaljskom okupacijom, koju ću Ja onda također blagosloviti i osigurati vam duhovnu potporu  tamo gdje zemaljska snaga izgleda nedovoljna. I budući vas Ja blagoslivljam sve će uspjeti, budući vas Ja blagoslivljam, vi ne možete biti napadnuti od strane zlih sila, jer Moj blagoslov podiže zaštitni štit iza kojeg se možete osjećati sigurni, zaštitni štit koji raspršuje sve što je neprijateljsko, budući je Moja zaštitnička ruka nad vama sve dok radite za Mene i Moje kraljevstvo... Ja želim biti dobar skrbnik svima vama čim vi radite kao Moje sluge u Mojem vinogradu, čim ste Mi u službi i cilj vam je proširiti Moje kraljevstvo na Zemlji... I vama neće nedostajati ničega, Ja ću vas opskrbiti sa snagom, i vi ćete tako sprovoditi vaš iskupiteljski rad za kojeg Sam vas odredio u posljednjim danima prije kraja. AMEN

 

***

 

Bertha Dudde, br. 7901, 26 Svibanj 1961

 

GLAVA KUĆE RIJEŠAVA SVE BRIGE...

 

Samo sebe povjerite Meni i Mojem vođenju, i štogod činite ili ne činite će biti ispravno preda Mnom... vi ćete se zaputiti stazama na kojima možete uspješno raditi za Mene i Moje kraljevstvo... Vi ćete Mi služiti u skladu sa Mojom voljom, jer onda ću Ja uvijek biti sposoban ostvariti učinak u i kroz vas. Potrebna je jedino vaša privrženost Meni i vaša zemaljska staza neće biti mrtva točka/zastoj, ona će voditi do cilja. A Ja i dalje imam još puno posla za vas prije nego dođe kraj... Ja i dalje želim donijeti spasenje mnogim ljudima u njihovoj duhovnoj nevolji i trebam vas za to, budući je za vas lakše pristupiti onima koji još nisu pronašli put do Mene. I budući vas potrebujem, Ja ću se također pobrinuti da možete raditi za Mene u miru... Ja ću tako oblikovati vašu zemaljsku sudbinu da će biti podnošljiva za vas, da možete koristiti svu vašu snagu za Mene i tako Mi biti u službi sukladno Mojoj volji. Jer vaša potpuna privrženost/predanost Meni će Mi također dopustiti da pazim na vas i vodim vas, tako da možete ostvariti rad za Mene, tako da ćete biti potaknuti iznutra raditi u skladu sa Mojom voljom. Zato budite zadovoljni sa Mojim osiguranjem/obećanjem da ću riješiti svaku vašu brigu... Glava kuće će imati dobrobit Njegovih vjernih slugu na srcu... Ali Otac će također vjerno motriti Njegovu djecu i sa Ljubavlju se pobrinuti za njih... I vi trebate znati da je sve uređeno u skladu sa misijom koju ste slobodno prihvatili, jer ova je misija izuzetno važna i značajna, budući još mnogo iskupiteljskog rada treba biti učinjeno prije kraja... tako što ćete vašim bližnjim ljudskim bićima nuditi Moju Riječ namjesto Mene, budući im Ja Osobno ne mogu još govoriti i stoga se to treba dogoditi kroz vas, tako da oni neće zalutati... Jer mnogi ljudi žele vjerovati ali ne mogu pronaći ispravno duhovno znanje koje će ih dovesti do žive vjere... Donositi im Moju Riječ i skretati njihovu pažnju na Boga i Stvoritelja, Koji također želi biti njihov Otac, je doista zahvalan zadatak koji može imati učinak za cijelu vječnost... Čak ako to spasi samo jednu dušu od ponavljanja njezinog napretka kroz djela stvaranja... rad u Mojem vinogradu neće biti uzaludan i rezultirati će u vašim duhovnim baš kao i zemaljskim blagoslovima... Ali budući vam Ja Osobno mogu govoriti, vi ste u posjedu neprocjenjivog duhovnog znanja, duhovnog znanja koje afektira svaku voljnu dušu, koje ju može uvesti u vjeru tako da će biti spašena zauvijek... I vi možete predati dalje ovo znanje; vi možete opetovano nanovo primiti Moje darove milosti i raditi sa njima... Vi ste u posjedu izvrsnog sjemena kojeg možete sijati, i vi ćete Mi uistinu služiti kao vjerne sluge ako ispunite Moju volju i nosite Evanđelje cijelim svijetom... Prema tome možete vjerovati kako ću Ja pripremiti staze kojima se trebate zaputiti... Vi možete vjerovati kako ću vam Ja uvijek dati podršku, da Mi možete prići kao vašoj Glavi kuće sa čak i najbeznačajnijim zahtjevom i Ja ću doista otkloniti svaku vašu brigu... Vi možete vjerovati da ću Ja preuzeti brige na Sebe sve dok ste Mi vi u službi, sve dok ste zainteresirani raditi za Mene i Moje kraljevstvo. Posljedično tome, vi trebate pustiti sve brige koje vas i dalje iscrpljuju na zemaljski način, jer Ja želim da prepoznate kako imate Oca Koji vas Ljubi... da ste vi u službi dobrom Gospodaru... da vas Ja motrim/pazim budući ste Mi u službi, i da ću Ja blagosloviti vaš rad za Mene i Moje kraljevstvo.  AMEN

 

Sudbina koja u Očevoj kući na nebesima očekuje onu vjernu djecu koja su za života na Zemlji čeznula za Njime i ljubila Ga svom svojom dušom, svim srcem, svom pameću i svim silama tijela svoga...

 

Bertha Dudde, br. 7680, 22 Kolovoz 1960

 

BLAŽENSTVO POVRATKA...

(Luka 15:11-24)

 

Vi trebate znati da za Mene ne postoji većeg blaženstva nego gledati vas, Moje žive tvorevine, kako se razvijate u djecu koja prepoznaju njihova Oca i žele biti sjedinjeni sa Njime... Ovo je blaženstvo za vas nezamislivo budući vi niste bili sposobni odmjeriti Moju ogromnu Ljubav kada Sam vas stvorio i ova Ljubav se neće nikada umanjiti sve dok još jednom nije našla konačno sjedinjenje sa vama, to jest, dok Mi se opet niste vratili vašom vlastitom pobudom... Ljubav je Moja temeljna supstanca, Ljubav je snaga koja je sve stvorila, Ljubav je ona koja osigurava vaše nastavljeno postojanje i beskonačna Ljubav vas želi učiniti blaženo sretnima za cijelu vječnost... Vi ste dakle potekli iz Ljubavi kao savršena stvorenja, budući je sve što Sam stvorio moglo jedino biti savršeno. A ipak vi ste bili ‘stvorena’ bića koja nisu mogla biti ništa drugo nego savršena kada su proizašla iz Moje ruke. Međutim, Ja nisam bio zadovoljan sa ovim stupnjem savršenstva. Ja Sam želio djecu pored Mene koja bi dobrovoljno stremila ka konačnom savršenstvu, ali u tom slučaju su oni također mogli sebe oblikovati u nesavršena bića ako je to bilo što su oni željeli. I bezbrojna bića su sebe izobličila u ovo nesavršenstvo kada su se namjerno udaljili od Mene i okrenuli sve Božanske karakteristike u suprotno. To nije bila Moja volja, unatoč tome dogodilo se sa Mojim dopuštenjem, budući Sam Ja znao kako je ponovna preobrazba u savršenstvo bila moguća za bića i da će ovaj preporod biti ostvaren jednog dana, pa čak ako i nakon beskonačno dugog vremena... Ali bića koja uspiju ostvariti ovaj čin preporoda postaju što Ja Osobno nisam mogao ostvariti sa Mojom moći/silom: istinska djeca njihova Oca, koja tako postaju onako savršena kako je njihov Otac na Nebu savršen (Matej 5:48)... koja dobrovoljno streme nazad k Meni i čine Me izuzetno sretnim kada ih mogu privući ka Svojem srcu kao Moju istinsku djecu, kada su oni postali i ostaju sjedinjeni sa Mnom za svu vječnost... To je jedno izuzetno sretno stanje za Mene gledati ovu Moju djecu kako hodaju korak po korak ka cilju sjedinjenja sa Mnom... čak ako ovaj povratak k Meni potrebuje beskonačno dugo vrijeme... Ja znam da će on jednog dana dokončati, da ni jedno biće neće ostati udaljeno od Mene... Ja znam da će se rad, koji je započelo sa činom otpadništva bića, nastaviti sa apsolutnom izvjesnošću, čak ako slobodna volja bića povremeno učini da ono nazaduje... čak ako vječnosti prođu dok se ova slobodna volja ne promijeni i ne čezne za Mnom. Unatoč tome, Moja Ljubav se neće zaustaviti pomoći biću da od ispod dođe gore... Opet i iznova Moja Ljubav će doći u susret stvorenju i Moja čežnja za sjedinjenjem će se neprestano povećavati i jednog će dana doista naći ispunjenje, baš kao što će stvorenje jednog dana čeznuti za Mnom i stremiti ka sjedinjenju. Ali onda će biće biti vječno sretno...  Prema tome od malog je značaja za Mene kada će se ovo sjedinjenje dogoditi, budući je za Mene tisuću godina kao jedan dan... ali Ja znam kao činjenicu da će se ono dogoditi jednog dana i Ja jedino želim skratiti vrijeme povratka ka Meni poradi Mojih živih tvorevina, ali ga Ja neću požurivati ako je volja bića Meni i dalje protivna. Međutim, jednom kada Moja djeca osjete blaženstvo koje rezultira iz našeg sjedinjenja ono će biti nesposobno razumjeti zašto su Mi se suprotstavljala tako dugo, jer njihova Ljubav spram Mene će se također potpuno razbuktati i biće se više nikada opet neće željeti razdvojiti od Mene. Jedino onda će bića shvatiti što je Ljubav... onda će oni znati kako ništa što je poteklo iz Mene ne može nestati i da sve doista mora biti najviše savršeno kako bi bilo permanentno sjedinjeno sa Mnom, kako bi izdržalo Moje prisustvo, kako bi stvaralo i oblikovalo pored Mene, kao što Sam planirao od samog početka... I Stvoritelj će biti blaženo sretan sa Njegovim živim tvorevinama... Otac će biti nezamislivo blažen sa Njegovim djetetom.AMEN

 

***

 

Bertha Dudde, br. 7963, 10 Kolovoz 1961

 

‘OKO NIJE VIDJELO...’

(Izaija 64:4; 1 Korinćanima 2:9)

 

Ja nemam ni jedan drugi cilj nego vas usrećiti, podariti vam divote Mojeg kraljevstva, dopustiti vam da vidite što ni jedno oko nikada nije vidjelo, dati vam beskonačno zadovoljstvo... i privući vas ka Mojem srcu kao Moju djecu, budući je Moja Ljubav spram vas iznad svake mjere... I jednog dana ću Ja doista postići ovaj cilj. Unatoč tome, beskonačni periodi vremena još mogu proći, budući je nužno... da vi, također, Meni podarite vašu Ljubav, da se vi dobrovoljno žudite povratiti k Meni iz Koga ste jednom potekli... I prema tome Ja neprestano žudim privući vašu Ljubav, pokušavam vas obavijestiti o Mojoj prirodi, koja je beskrajno savršena, tako da ću Ja također zadobiti vašu Ljubav kada vi prepoznate Moju prirodu ispravno... To je zašto vam Ja Sebe otkrivam... Ja vam osiguravam dokaz da postojim, i dajem vam objašnjenje u svezi Moje prirode, Moje vladavine i aktivnosti, Mojeg vječnog plana Spasenja (Ivan 16:25!!!)... Ja razotkrivam sliku pred vašim očima koju možete, i doista hoćete, ljubiti samo ako otvorite vaše oči da bi prihvatili tu sliku u vaše srce... I zato da Me možete prepoznati ispravno, Ja vam govorim... Vi ljudi ste i dalje duhovno slijepi i prema tome nesposobni formirati ispravan koncept o Meni, vašem Bogu i Stvoritelju, Koji želi biti vaš Otac... Kao rezultat vašeg prošlog (ot)pada(nja) od Mene u bezdan vi ste izgubili svu realizaciju i na početku vašeg ljudskog postojanja vi ste i dalje u ovom mračnom duhovnom stanju... Zato ako Ja želim zadobiti vašu Ljubav Ja moram prosvjetliti vaš duh, moram vam podariti malo svjetlo koje osvjetljuje sliku vašeg Boga i Stvoritelja za vas, tako da ćete Me naučiti prepoznati... Ja vam moram dati objašnjenje u svezi vašeg stvaranja, vašeg porijekla iz najviše savršenog Bića Koje vas je, premda ste Ga vi bili nesposobni ugledati, unatoč tome činilo užasno sretnima... Ja vas moram obavijestiti o onome što ste bili, što jeste i što trebate iznova postati... Ovo znanje će prema tome doprinjeti da ćete Me vi naučiti prepoznati i ljubiti, da ćete stremiti ka Meni i željeli bi opet biti sjedinjeni sa Mnom... Cilj tijekom vašeg života na Zemlji je zamjeniti vaše stanje tame sa stanjem najblistavijeg svjetla, u kojem duh u vama, budući je dio Mene, vama može govoriti i sve vas blistavije prosvjetliti... Onda ćete vi doći sve bliže vašem Bogu i Stvoritelju i biti ćete sposobni postići cilj tijekom vašeg života na Zemlji: potpuno sjedinjenje sa Mnom i tako također blaženstvo, koje Ja želim podariti svima vama u preobilju Moje Ljubavi... U tom slučaju se dogodio vaš konačni povratak; Moje udvaranje za vašu Ljubav je bilo uspješno i Moja Ljubav vas sada može učiniti sretnima, i vi ćete Me biti sposobni vidjeti licem u lice... Jer sada Sam Ja za vas postao vidljivi Bog u Isusu Kristu (Ivan 14:8-9) i vaša žudnja, koja vas je jednom natjerala da se okrenete od Mene ka onome kojeg ste priznali kao vidljivog Boga (Lucifer) ali koji je postao Moj protivnik (Sotona) budući je revoltirao protiv Mene, je bila udovoljena. Zahvaljujući vašem otpadništvu od Mene vi ste bili razdvojeni od Mene jedno beskonačno dugo vrijeme u stanju jada... Ali sada možete vidjeti Mene Osobno u svoj sili i slavi, jer u Isusu Kristu Ja Sam postao vidljivi Bog za vas (Kološanima 1:15; 2:9)... I vaše blaženstvo će biti bez kraja, vi ćete neprestano žudjeti za Mnom i Mojim prisustvom i vaša će žudnja uvijek biti podarena... I što ni jedno oko nije vidjelo i ni jedno uho čulo, to je ono što Sam pripremio onima koji Me ljube... budući Moja beskonačna Ljubav pripada vama, Mojoj djeci, za cijelu vječnost.  AMEN

 

***

 

Bertha Dudde, br. 5617, 9 Ožujak 1953

 

OČEVA KUĆA I BLAŽENSTVO...

(1 Korinćanima 2:9)

 

Vi trebate ući u Moju roditeljsku kuću, vi trebate boraviti u vječnosti gdje Sam vas jednom postavio da budete najblaženije aktivni. Ali onda ćete biti u stanju ugledati vašeg Boga i Oca od vječnosti u Isusu Kristu, Ja Osobno ću biti među vama i vaše će blaženstvo biti i ostati bez granica, jer u vječnosti slava/divota Mojega kraljevstva nema kraja. Ono što možete postići na Zemlji je tako nezamislivo i neodoljivo/golemo da vi više ne bi stremili za ničime drugim na Zemlji kada bi bili sposobni zamisliti ovu slavu/divotu...

 

Bertha Dudde, br. 0977, 23 Lipanj 1939

 

STANJE SVJETLA...

 

Život u onostranom u stanju svjetla je isto tako nezamisliv ljudima. On nadilazi sve zemaljske užitke tisućerostruko; unatoč tome, on se potpuno razlikuje od vrste zemaljskih užitaka i, prema tome, dodjeljuje sreću i blaženstvo iznad svake mjere. I nikakva količina mašte ljudskog bića ne bi bila dovoljna da čak ugrubo zamisli sliku koja korespondira sa Istinom, jer nebeska zadovoljstva koja očekuju savršeno biće u ovim sferama su neusporediva sa ičime na Zemlji. U stanju svjetla osjećajna/emotivna sposobnost jednako prevazilazi sve zemaljske osjećaje, iz ovog razloga nitko na Zemlji neće nikada biti sposoban razumjeti stupanj zadovoljstva koji je podaren tim bićima. Tijekom vremena na Zemlji to mora također ostati nezamislivo za biće, tako da će ljudsko biće stremiti samo od sebe spram savršenstva a ne poradi nagrade. Ipak znanje o ovoj neizmjernoj sreći u onostranom bi učinilo da svi ljudi streme za njime sa najvećom žestinom.; unatoč tome, da bi se bilo uistinu savršenim dobro mora biti učinjeno poradi dobra, i nagrada ne bi trebala doći prva. I prema tome Nebeski Otac je mudro uredio da ostavi čovječanstvo u neznanju u svezi onog što je pripremio za one koji Ga ljube... On želi posjedovati Ljubav zemaljske djece, On želi biti njihov Otac i nagraditi njihovu Ljubav na Očinski način... dajući djetetu sve što pripada Njemu... Prema tome stremite postati istinska djeca Božja, tako da možete sudjelovati u svim nebeskim užicima... i vi ćete biti blaženo sretni iznad svake mjere za cijelu vječnost.  AMEN

 

... Ali vi morate stremiti ka Mojem kraljevstvu bez ovoga znanja, vi se morate vratiti u kuću vašega Oca vašom vlastitom slobodnom voljom, budući će blaženstvo jedino biti vaša sudbina pod uvjetom da je biće dobrovoljno postiglo savršenstvo (Matej 5:48). Jednog je dana ovo blaženstvo određeno za vas, unatoč tome, vama je ostavljeno koliko dugo vi i dalje želite odgađati vaš povratak kući u Očev dom, vrijeme je odlučeno od vas samih, i kada vaše tijelo umre ono već može biti dokončano i donijelo vam je savršenstvo na ovoj Zemlji. Ja čekam svih vas i pripremio Sam palaču za vas... Dopustite ovim Mojim Riječima da u vama ostvare učinak, dopustite sebi biti motiviranima da ozbiljno stremite spram toga da Mi dođete u Mojem kraljevstvu, zamislite najveličanstveniju sudbinu i vi nećete ni najmanje blizu doći istinske ideje o tome što Sam pripremio za Moje Vlastite, za one koji Me ljube sa svim njihovim srcem i dušom... A vi možete postići sve ovo samo time što ćete vršiti Moje zapovijedi da ljubite Mene i vašeg bližnjega (Marko 12:29-31)... Kroz nesebičnu Ljubav vi trebate sebe oblikovati tako da možete biti prihvaćeni u duhovno kraljevstvo sa svim njegovim svjetlom bez da potpuno iščeznete (ili ‘zamrete’). Onda ćete biti u stanju ući u kuću vašega Oca, onda ću vam Ja Osobno doći u susret i voditi svih vas spram divota i u Mojem prisustvu, prožeti od strane Moje Ljubavi, biti ćete i ostati neopisivo sretnima za svu vječnost.  AMEN

 

 

 

Bertha Dudde – Autobiografija (izvadak)                                

 

Objave‘UnutarnjeRiječi’ dobijam i zapisujem od dana15. Lipnja1937 godine. Da bi ispunila želje mnogih svojih prijatelja Ja ću vam dati opis svoga zemaljskog života, kratko objašnjenje o onome što sam na duhovan način primila, kao i moje vlastite osjećaje u svezi svega toga.

Rođenasam1. Travnja1891 godineuLiegnitzuuŠleziji, današnjaPoljska, kaodrugakćerjednogumjetničkogslikara. Djetinstvo sam u svom roditeljskom domu uz svojih šestoro sestara proživjela harmonično. Egzistencijalne nevolje sam upoznala vrlo rano. Mojim roditeljima je trebao novac tako da sam svoju sklonost ka šivenju iskoristila ne bi li bila od koristi svojoj obitelji. No i pored toga su roditelji imali novčanih problema, a time i brige, tako da sam se sve do nedavno trudila pomoći svojoj obitelji.

Moji roditelji su bili različitih vjeroispovijesti. Otac je bio Protestant, a majka Katolkinja. Mi djeca smo bili odgajani u Katoličkoj vjeri, ali na nas nitko nije vršio pritisak ili nas pak prisiljavao da slijedimo crkvene običaje, tako da je kasnije svaki od nas mogao sam za sebe i u potpunoj slobodi odlučivati o svojoj vjerskoj pripadnosti.

Ja osobno (je)sam bila religiozna, ali doktrinu katoličkog sistema nisam mogla prihvatiti, iako sam poštivala crkvu. Jednostavno nisam mogla na van zastupati nešto što moja unutrašnja savjest nije prihvaćala sa potpunim uvjerenjem. Tako sam prestala odlaziti u crkvu, od propovijedi sam čula samo malo, i nisam imala nikakvo poznavanje Biblije. Nisam čitala nikakvu religijsku ili pak naučnu literaturu i nisam se priključila nekoj drugoj grupi ili religijskoj sekti.

Tko poznaje katolički oblik vjere, zna u kakve sve nevolje/muke zapadne čovjek sa svojom savjesti ako je se želi osloboditi. Ja također toga nisam bila pošteđena. Ali u meni je ostalo pitanje: što i gdje je ono što je ispravno (ili ‘što je Istina, i gdje je čovjek može pronaći?’)?

Često bi dok sam molila Gospodnju Molitvu preklinjala Gospoda da mi dozvoli pronaći Njegovo Kraljevstvo. Ova molitva se ispunila 15. Lipnja 1937 godine. Molila sam se tiho i osluškivala svoju unutrašnjost – bila sam skroz mirna – u takvom stanju sam se često nalazila, jer me prilikom toga uvijek obuzimao čudesan mir, i misli koje su mi pritom dolazile – u predjelu srca, ne u glavi – su mi pružale utjehu i davale snagu.

(Tada)još nisam znala da su mi te misli bile ´dane´, sve dok u jednom neobičnom snu nisam doživjela nešto, što se kasnije ispostavilo kao Istina, što me ponukalo zapisivati te `misli’.

Tako mi je jednog određenog dana, dok sam osluškivala svoju unutrašnjost, jasno i glasno došao niz reči, koje sam zapisala.To je bila prva poruka koju sam zapisala i ona je započinjala ovako: ‘U početku bijaše Riječ! Te Deum (= početna riječ himne ‘Te Deum laudamus’, tj. ‘Tebe Bože slavimo’)Stvoritelju Neba i Zemlje!’ 

A onda su se pojavile sumnje: ‘Da li si to sama od sebe napisala?’ – Ukratko, hrvala sam se, molila se i vodila mnoge unutarnje borbe, ali uvijek su riječi iznova nadolazile poput rijeke, poput velikog toka mudrosti pred kojim sam drhtala. – A onda me Sam Bog oslobodio sumnji, On mi je odgovorio i prepoznala sam Njega u Njegovoj Riječi kao našeg Oca. Moja vjera je rasla, sumnje su postajale sve manje a ja sam primala i zapisivala svakodnevno …

(Ovdje je dio iz Autobiografije izvađen)

... U nedostatku sveukupnog obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me spriječavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.

Baš moje nepoznavanje Biblije i katoličke doktrine mi je omogućilo da prihvatim Riječ odozgo bez ikakva otpora.Moje iskustvo me uči kako je ozbiljan Katolik ili Protestant čije je znanje ukorijenjeno u dogmatskim teorijama previše vezan za njihovu dogmu da bi prihvatio i prigrlio Božanske objave bez otpora.

Međutim, ipak postoje naučnici na više fakulteta, koji sa pojačanim zanimanjem najozbiljnije diskutiraju ova Božanska učenja. Ne samo da ih interesiraju neoboriva objašnjenja nastanka materije kao i njenog mogućeg razlaganja, već i nastanak pogrešnih učenja i raznih religijskih sistema i vjeroispovijesti. U porukama koje sam primila je pokazano u čemu se sastoje te zablude, i od svih se zahtjeva skretanje pažnje na svako od tih pogrešnih učenja, kad god se za to pruži prilika. 

Ali, svakome je ostavljeno na slobodu da prihvati ili pak ne prihvati u svoje srce RiječGospodnju. Ali onome koji je razumio duh tih Očevih Riječi, a ne djeluje u skladu s njima, taj samo povećava razmak između sebe i našeg Oca Nebeskog. Kada ne slijedi riječi opomene Ljubavi on se time neizbježno postavlja pod Zakon. A u istoj toj mjeri, u kojoj ne bude poštovao Božje zapovijedi Ljubavi, će izgubiti i Božju Milost. 

Božjom milošću se ljudima iznova daje Evanđelje, i prilično ozbiljno im je skrenuta pažnja na svrhu ljudskog postojanja. Jer milostiva Ljubav Božja želi spasiti sve one koji se još mogu spasiti prije nego što dođe preokret – a on sigurno dolazi!Vrijeme koje su svi vidovnjaci i proroci svih vremena najavljivali – Posljednje vrijeme (´die Endzeit´) – je započelo!

Prema mojim zapisima, Gospod ne pravi razliku među Svojom djecom – ‘Priđite Mi svi’ (Matej 11:28) – glasi Njegov zov. Blago onome koji čuje Njegove riječi i koji Ga slijedi. Bog ljubi Svoju djecu, On ih sve želi usrećiti – pa čak i ako ona ne žele znati išta o Njemu.

 

Zapisano: 22. 11. 1953.                      Potpisano: Bertha Dudde