Matej 5:15

Matej 5:15 Niti se užiže svjetiljka da se stavi pod posudu, nego na svijećnjak da svijetli svima u kući.

 

 

................... SADRŽAJ...................................................................

'Božji poziv na služenje... Unutarnji Glas' (Bertha Dudde, br. 2099) ........................

'Božji Poziv unutar vašeg srca' (Bertha Dudde, br. 4170) .........................................

'Podsjetnik za marljiv rad za Kraljevstvo Božje' (Bertha Dudde, br. 4742) .............

'Rad za Kraljevstvo Božje' (Bertha Dudde, br. 3284) .................................................

'Dužnost distribuiranja Božanskih Otkrovenja' (Bertha Dudde, br. 1797) ..............

('Predavati dalje duhovno znanje je obaveza' – Bertha Dudde, br. 3390) ...................

'Zadatak širenja Istine' (Bertha Dudde, br. 8663) ......................................................

'Bodrenje na marljivi vinogradarski rad' (Bertha Dudde, br. 8529) .........................

('Pobuđivanje duhovne gladi'- Bertha Dudde, br. 5518) ..........................................

 

'Predavati dalje Božanske Riječi... Knjižice' (Bertha Dudde, br. 4561) ..................

 

'Nesebična distribucija Riječi... Materijalni interes' (Bertha Dudde, br. 7744) ......

'Nesebična distribucija Riječi' (Bertha Dudde, br. 7734) ..........................................

'Nesebičan vinogradarski rad' (Bertha Dudde, br. 7809) .........................................

'Obraćanje radnicima u Vinogradu... Hitnost širenja Riječi' (Bertha Dudde, br. 8821) .............................................................................................................................

 

'Odgovor Habermannu' (Bertha Dudde, br. 8899) ....................................................

'Vinogradarski rad u skladu sa Božjom voljom' (Bertha Dudde, br. 8635) ............

'Vinogradarski rad u skladu sa Božanskom voljom' (Bertha Dudde, br. 8442) .....

 

'Služba radnika u Vinogradu za bližnja ljudska bića' (Bertha Dudde, br. 7990) ... 

'Božja skrb za radnike u Vinogradu' (Bertha Dudde, br. 8356) ..............................

 

'Povjerenje u Božansko vođenje radnika u Vinogradu' (Bertha Dudde, br. 8645)..............................................................................................................................

'Božje milosrdno vođenje radnika u Vinogradu' (Bertha Dudde, br. 8928) ...........

 

'Duhovna zajednica... Zajednički rad' (Bertha Dudde, br. 5091) .............................

'Obmanjujuća pretjerana revnost' (Bertha Dudde, br. 6783) .................................

'Pozivanje Vinogradarskih radnika' (Bertha Dudde, br. 7677) ...............................

('Važnost misionarskog rada... Primjena znanja' – Bertha Dudde, br. 8855) ..........

('Svjetlo Istine... Svjetiljke bez ulja... Iznošena odjeća' – Bertha Dudde, br. 5824) ..

('Riječi ljubavi... Riječi mudrosti... Učiteljska služba... Kritika objave u tisku' – Bertha Dudde, br. 4963) .............................................................................................

 

 'Važna misija... Širenje Evanđelja' (Bertha Dudde, br. 5977) ..............................

 

'Podjeljivanje Božanske Riječi' (Bertha Dudde, br. 7531) ....................................

 

('Oživljavanje mrtvih kroz Božju Riječ' – Bertha Dudde, br. 5605) ........................

 

'Nosite Moje Evanđelje u svijet...' (Bertha Dudde, br. 5725) ................................

 

('Božja instrukcija da se bližnji poduče o Isusu' – Bertha Dudde, br. 8464) ............

 

'Radnici za Božje Kraljevstvo... Isus Krist' (Bertha Dudde, br. 6736 ) ...................

 

 

 

 

Božji poziv na marljivo služenje: Obaveza širenja Istine...

 

 

Bertha Dudde, br. 2099, 5 Listopad 1941

 

BOŽJI POZIV NA SLUŽENJE... UNUTARNJI GLAS...

 

Vi sebe trebate u svakom pogledu podrediti Gospodu, to jest, vi uvijek trebate biti voljni učiniti ono što je Bogu po volji/milo. Vi bi uvijek jedino trebali prihvatiti Njegovu volju i štogod vas unutarnji glas onda savjetuje učiniti će biti ispravno, jer Bog Osobno vam očituje Svoju volju kroz unutarnji glas. Kako slijedi, vi tako reći vršite svoju volju, a ipak ona ide ruku pod ruku sa Božjom voljom. U tom slučaju, vi više ne trebate brinuti, jer onda ćete živjeti na Zemlji pod zaštitom vaših duhovnih prijatelja koji će vas mentalno obavijestiti o Božanskoj volji. A od vas će uvijek biti prvo potraživano duhovno stremljenje, iako vaš zemaljski rad ne smije biti zanemaren, ipak ako vi ponudite vaše službe Bogu Njegova je volja da ste vi u svako vrijeme Njemu na raspolaganju, da Mu služite kada vas On pozove to napraviti... A vi čujete Njegov glas kada slušate na-unutra. Služiti Bogu znači biti uvijek spreman za Njega i slijediti Njegov poziv (Matej 4:18-22; Marko 1:16-19). Međutim, poziv odgore zvuči blago i suptilno u vašem srcu, i kako bi ga čuli vi morate prakticirati poniznost, ljubav, blagost i miroljubivost. Na taj način oblikujete uho vašeg srca koje će percipirati najsuptilniji poziv i vi ćete uvijek znati kada vas Gospod potrebuje... Onda vas On više neće zvati uzalud, jer onda ćete čuti Njegov glas i požuriti Mu biti na/u službi. AMEN

 

***

 

Bertha Dudde, br. 4170, 18 Studeni 1947

 

BOŽJI POZIV UNUTAR VAŠEG SRCA…

 

Vi morate obratiti pažnju na potrebu trenutka, to jest, trebate biti spremni, tako da ćete kada čujete Moj poziv unutar vašeg srca biti sposobni služiti Mi bez oklijevanja, jer čas vašeg stupanja u službu je blizu. A znak i dokaz istinitosti Moje Riječi počiva u činjenici da vam svjetovne obaveze više ne izgledaju važne jednom kada ste čuli Moj glas, koji vas jasno podučava što činiti. Vi nećete imati nikakve dalje žudnje za ovim svijetom već radost pronalazite jedino u vašem duhovnom radu, i primit ćete pomoć u njegovu ostvarivanju budući je to Moja volja. Ovom će vremenu prethoditi duhovna suša/žeđ, vrijeme kada ćete gladovati za Mojom Riječju, za poletnom aktivnošću na duhovnom području, i kada će vam nedostajati svake mogućnosti za duhovnu debatu. Premda ćete vi primiti Moju Riječ, i Moja će se ljubav uvijek pobrinuti za vas, sebe ćete naći izoliranima sred za-uživanjem gladnog svijeta koji vam nije u stanju pružiti ništa. Dobit ćete malo razumijevanja/sućuti od drugih ljudi i stoga ćete se osjećati utučeni ali se Meni sve više približavate (ili ‘sve više ste sjedinjeni sa Mnom’), i tako će se vaša glad za Mojom prehranom za vašu dušu povećati, sve dok Me iznenada ne začujete unutar vas… I onda je došao čas da vaša misija započne… I Ja ću se pobrinuti da ćete biti sposobni započeti vaš rad, da ćete izgubiti svu plahost, da će vas sva rezerviranost i strah napustiti.

 

Vi ćete jedino govoriti, misliti i djelovati u skladu sa Mojom voljom, vi ćete reprezentirati Mene Osobno na Zemlji, to jest, govorit ćete što primite kroz Moj duh, biti ćete živi svjedoci Moje Riječi. Ići ćete opet među ljude kao Moji učenici i proglašavati im Moju Riječ, sa dodatkom da je kraj blizu i da ću Ja doći dohvatiti Moje Vlastite kada je došlo vrijeme koje Sam odlučio od vječnosti. I, kako bi mogli govoriti slobodno i neometano, Ja ću postaviti ljude kraj vas koji će vam osigurati svjetovnu/zemaljsku podršku, koji će vas pratiti kao vjerni sljedbenici, koji će vas braniti i štititi od svijeta, premda ćete vi uvijek uživati Moju zaštitu i Ja vas neću napustiti sve do kraja. Ali Ja ću se također pobrinuti za vas na zemaljski način i vi bez zabrinutosti trebate ispuniti vaš zadatak (ili ‘bezbrižno se trebate uhvatiti vašeg služenja’), budući će vam vaša misija potpuno iscrpsti snagu, i prema tome trebate biti slobodni od svih zemaljskih briga. Ali tražim od vas da predajete dalje darove koje primate od Mene i tako ih činite pristupačnima za druge ljude; da nosite Moju Riječ u svijet verbalno baš kao i u tisku, da širite Istinu i tako informirate bližnja ljudska bića o Mojem djelovanju, tako da su njihove misli usmjerene ka duhovnom kraljevstvu. I Ja ću blagosloviti vaše služenje Meni, dat ću vam snagu sve do kraja i jednog dana nagraditi vaš rad u vječnosti. AMEN

 

***

 

Bertha Dudde, br. 4742, 18 Rujan 1949

 

PODSJETNIK ZA MARLJIV RAD ZA KRALJEVSTVO BOŽJE...

 

Vi trebate neumorno raditi za Mene i Moje kraljevstvo... onda ćete ispuniti vaš zemaljski zadatak u skladu sa Mojom voljom, i onda ćete također (za)gospodariti vašim zemaljskim životom, vi se nećete morati bojati da ne možete ispuniti vaše svjetovne obaveze, jer zemaljski će život tek biti sekundaran kada duhovni život postane više važan.

Radite marljivo za Mene i Moje kraljevstvo, to jest, pokušajte obavijestiti vaša bližnja ljudska bića o Mojoj aktivnosti sa/u vama, pokušajte ih obavijestiti o Istini, i skrenuti njihovu pažnju na kraj i znakove vremena... Zainteresirajte se za stanje duše vaših bližnjih ljudskih bića i objasnite im kako su isprazna i nebitna/nerealna svjetovna dobra, kako ljudi samo čeznu za bezvrijednom robom i skoro ništa ne daju njihovim dušama budući oni ne znaju za njihov zemaljski zadatak. Recite svima koje vam pošaljem putem. Vi ste bili podučeni o Istini od strane Mene i stoga ste sposobni raditi kao predstavnici Istine među vašim bližnjim ljudskim bićima. Dao sam vam profitabilan zadatak koji će imati blagotvorne učinke za vas također baš kao i za vaša bližnja ljudska bića, jer postignuća neće važiti samo za zemaljski život već za vječnost... Ispunite ovaj zadatak sa entuzijazmom i činite sve što promovira/ohrabruje distribuciju Istine koju ste primili od Mene. Ne postanite ravnodušni u vašem radu za Mene i Moje kraljevstvo nego znajte kako osušene i gladne duše svugdje iščekuju prehranu, koju im vi trebate dati sa Mojim darom odgore.

 

I prisjećajući ih se vi ćete prakticirati ljubav spram bližnjega, jer njihove duše potrebuju izdržavanje sa nebesa, oni potrebuju hranu i piće da bi sebe osnažili za njihov put uspona. Radite neumorno, jer vrijeme je kratko i zahtjeva marljiv rad za Mene u Mojem vinogradu, duše trpe nevolju, one su pregladnjele budući se previše pažnje obraća na potrebe tijela i tako su potrebe duše zaboravljene. Prema tome, pomognite tim dušama, skrenite pažnju ljudi na stanje njihovih duša, na iznenadan kraj i njihovu sudbinu nakon smrti. Koristite svaku priliku za duhovne razgovore i tako motivirajte ljude da razmišljaju o tome. I onda ćete vršiti rad za kojeg Sam vas zaposlio kao radnike, i Ja ću vas blagosloviti, sada i u vječnosti. AMEN

 

***

 

Bertha Dudde, br. 3284, 8 Listopad 1944

 

RAD ZA KRALJEVSTVO BOŽJE…

 

Ljudi koji su prožeti duhom Istine su odabrani širiti tu/ovu Istinu, i to je odgovoran zadatak na Zemlji, jer primanje Istine je također obveza preda(va)ti ju dalje. Neprestana aktivnost je očekivana od njih, aktivnost za kraljevstvo Boga Koji dostavlja Istinu na Zemlju kroz te ljude. Ipak srca tih odabranih to raditi su sposobna ljubiti, inače duh Božji ne bi bio sposoban u njima proizvesti učinak. I ta sposobnost da ljube čini da rad širenja Božanske Istine postane radostan zadatak kojeg oni veselo i spremno vrše. Čim je čovjek ispunjen sa Božanskom Istinom (ili ‘pod snažnim utjecajem Božanske Istine’) on također gubi osjećaj za zadovoljstva i dobra svijeta; njemu pruža radost jedino duhovno znanje i prema tome duhovan rad postaje njegova svrha u životu. A ipak to je odgovoran zadatak ako on ima na pameti kako ima priliku izvesti nebrojene duše na pravi put, na put realizacije, i da on mora najbolje što može iskoristiti ovu priliku na svaki mogući način... Kao Božji predstavnik on je postavljen na polje aktivnosti gdje može raditi izuzetno uspješno; međutim, potrebni su čvrsta volja, velika ljubav, strpljenje i ustrajnost, potrebna je oduševljena aktivnost tijela i duše, obadvoje trebaju podleći nagonjenju duha, koji ih neprestano podbada vršiti ovaj rad. Zato ljudsko biće mora sebe postaviti u potpunosti na raspolaganje Bogu koji obavještava ljudsko biće kroz Njegov duh u čemu se njegov rad sastoji. Sve dok je duša i dalje podijeljena uma ona ne može čuti glas duha dovoljno jasno i mora pokušati prognati ovo stanje time što će sebe bezrezervno izručiti Bogu i apelirati Mu da ga u svakom pogledu ispravno vodi... On ne smije tjeskobno kalkulirati i razmišljati već mora potpuno i sa povjerenjem izručiti sebe vođenju duha i on će se uvijek zaputiti pravom stazom... Onda će svi događaji u životu čovjeku prilaziti tako da on može ostvariti njegov duhovni rad, tako da on može raditi za kraljevstvo Božje.

 

Ovaj rad na početku nije očigledan, jer vrijeme još nije došlo za djelovanje/aktivnost radnika Gospodnjih... Za sada su Njegovi radnici pripremani u tišini, i njihova je aktivnost, također, ograničena; međutim, oni čak trebaju biti aktivni u tišini dok ne dođe vrijeme kada će započeti velika aktivnost za spasenje duša koje će trpiti veliku nevolju. Ali duh u ljudskom biću će ga voditi gdje je njegov rad potreban. Jer opet i iznova će duše biti pripremljene koje će također biti odgovorne za rad za kraljevstvo Božje, jer mnogi radnici će biti potrebni u vinogradu Gospodnjem. Prethodno tome Božanska Istina će im biti saopćenena/dostavljena, tako da će oni postati kompetentni radnici i biti sposobni raditi za kraljevstvo Božje u nadolazećem vremenu. Jer oni će biti potrebni bezbrojnim dušama koje i dalje venu u duhovnoj tami i neće biti sposobne pronaći stazu ka svjetlu... ali gdje Božanska Istina postoji tamo je gdje svjetlo blista, i ako je svjetlo ljudima dano na pravilan način, ako im je Istina ponuđena sa ljubavlju, mnoga će se srca otvoriti i dopustiti sebi biti prosvjetljenima. Biti sposoban spasiti duše za vječnost je misija koja pobuđuje sreću, to je misija koja je neprestano popraćena Božjim blagoslovom, i svaki radnik u vinogradu Gospodnjem može biti uvjeren u Božansku pomoć samo što će gorljivo stremiti govoriti u ime kraljevstva Božjega na Zemlji, jer onda će on uvijek biti podupiran od strane duhovnih sila i njegov će rad biti blagoslovljen. AMEN

 

***

 

Bertha Dudde, br. 1797, 30 Siječanj 1941

 

DUŽNOST DISTRIBUIRANJA BOŽANSKIH OTKROVENJA...

 

Neopisivo je hvalevrijedno/preporučljivo širiti Riječ Božju. Ono što je ljudima dostavljeno kroz Božju milost ne treba ostati isključivo vlasništvo pojedinca već treba biti predano dalje mnogim ljudima koji to potrebuju za spasenje njihovih duša. Čovječanstvo je u ozbiljnoj nevolji, ono je toliko udaljeno od Boga da više čak ne prepoznaje Njegovu volju i prolazi kroz zemaljski život u potpunom neznanju. Međutim, ljudsko biće treba znati što Bog očekuje od ljudi, posljedično tome treba im biti prenešena informacija. I iz tog razloga zemaljska djeca koja su Mu voljna služiti su odabrana od strane Boga sa zadatkom da Njegovu volju obznane bližnjim ljudskim bićima. On Sam ih najprije podučava tako da mogu naknadno predati dalje njihovo znanje bližnjim ljudskim bićima.

 

Bertha Dudde, br. 3390, 3 Siječanj 1945

 

PREDAVATI DALJE DUHOVNO ZNANJE JE OBAVEZA…

 

Neprestano ste podučavani povećati vaše znanje, i snaga vam je također neprestano dostavljana koju također trebate koristiti za duhovni rad. Prema tome trebate iskoristiti ovu snagu time što ćete distribuirati što vam je dostavljeno kroz duhovnu instrukciju, koristite ju tako što ćete predavati dalje što ste sami primili. Duhovna snaga nikada ne bi trebala počivati, to jest, čovjek sa snagom na njegovom raspolaganju ne bi nikada trebao ostati neaktivan, i time bi duhovna snaga trebala također neprestano biti korištena ili će biti oduzeta od čovjeka koji ju ostavlja ležati neiskorištenu (Matej 25:24-30). Duhovni rad je, međutim, sve što doprinosi saznanju druge osobe... Svejedno je na koji način mu je ovo znanje dodjeljeno, jedino činjenica da ono jeste dodjeljeno je važna. I ovaj zadatak je dan vama koji od Boga primate duhovno znanje ili direktno ili kroz Njegove instrumente. Svatko kome je ponuđeno duhovno znanje, tko ga prihvaća i, nakon što je o njemu promislio, ga prihvati kao njegovo duhovno vlasništvo, će jedino izvući koristi od njega ako ga predaje dalje sa ljubavlju. Jer jednom kada mu je ono postalo vrijedno on će ga također dijeliti sa njegovim bližnjim ljudskim bićem, inače je i dalje zahvaćen snažnom sebičnom ljubavlju i blagoslov Božje milosti će se od strane njega jedva osjetiti. Duhovno znanje nikada ne bi smjelo ležati neposijano ako čovjek ne želi riskirati da mu ono bude u potpunosti oduzeto. Jer Božanski je zakon kako će onaj koji daje i primiti, budući je nesebična ljubav spram bližnjega preduvjet da ljudsko biće može primiti (Luka 6:38). Duhovno stremeći kandidat treba obratiti pažnju na njegove osjećaje... njegove će mu želje biti udovoljene ali to ga također obavezuje da daje Istinu onome koji ju, poput njega, želi znati. Nadalje, to ga također obavezuje dostaviti Istinu gdjegod zabluda i dalje postoji, jer Istina mora zamjeniti zabludu.

I stoga se nositelj Istine mora aktivno potruditi donijeti svjetlo na sva mjesta gdje i dalje postoji tama. To je duhovni rad koji nikada opet ne smije biti isključen ako je ljudsko biće blagoslovljeno biti podučeno od strane duhovnog kraljevstva. Jer ljudsko biće je jedino uvijek organ svjetlosnih bića koje žele udijeliti Istinu svim ljudima, posebice onima koji su povjereni njihovoj brizi da od strane njih budu duhovno vođeni. Sami ljudi mogu jedino rijetko čuti nježan glas svjetlosnih bića; prema tome oni kultiviraju instrumente za sebe same koji će govoriti namjesto njih... Ova se aktivnost nikada ne smije zanemariti od strane primatelja svjetla, on treba govoriti gdjegod prilika sebe predstavi, on treba komunicirati verbalno i pismeno, on treba iskoristi svaki dan i svaki sat i tako vršiti rad kojeg je on sam ponudio učiniti za Boga, i stalno postignuće će mu biti podareno. On sam će biti u stanju napredovati duhovno i također ljudi koji su od strane njega duhovno obdareni. Ova opomena važi za sve vas koji ste bili okrijepljeni na izvoru vječnog života i crpite snagu i odvažnost iz Božanske Riječi. Svatko se kreće unutar područja dužnosti gdje može biti vrlo radin, i to ne bi smio zanemariti, inače čini sebe nedostojnim primanja Istine koja mu je ponuđena odgore. Jer to je dragocjeno znanje i mora biti predano dalje za dobrobit ljudi, tako da popravi ogromnu duhovnu nevolju koja je uzrok duhovnog propadanja čovječanstva i koja također rezultira u zemaljskoj nevolji i patnji. AMEN

 

Ljudska bi rasa bila uništena bez aktivne pomoći, a aktivna se pomoć može pronaći jedino u Riječi Božjoj. Ali trenutno je sve odbačeno od strane ljudi ako ih opominje da se prisjete Boga ili ako su podučeni o Bogu na uobičajen tradicionalan način. To je zašto Bog daje opet Svoju Riječ ljudima... On im dobavlja objašnjenje u svezi njihove svrhe i njihova zadatka... On im se želi približiti kroz Njegovu Riječ, On ih želi upoznati sa svime što je vezano uz stvaranje; On im otkriva međuodnose svih stvari i daje im zapovijedi, koje su temeljni uvjeti za njihov uspon do Boga. I voljni ljudi će pomoći distribuirati Božanski dar; oni će marljivo stremiti učiniti Božanska otkrovenja pristupačnima ljudskoj rasi; kao Božji revnosni sluge oni će uvijek i zauvijek činiti Njegovu aktivnost poznatom; oni će dopustiti njihovim bližnjim ljudskim bićima sudjelovati u izvrsnom daru milosti, tako da će Božanska Riječ biti prihvaćena među ljudima, da će osnažiti njihovu vjeru i motivirati ih da učine štogod je potrebno kako bi živjeli na Bogu ugodan način... time da ispune zapovijedi ljubavi spram Boga i njihova bližnjega. Jedino kada čovjek ima znanje o Božjoj volji ga se može držati odgovornim ako on ne živi u skladu sa njima. Treba priznati, neobaviješteni ljudi se ne mogu smatrati odgovornima ali oni niti ne mogu iskoristiti njihov život na Zemlji i postići viši stupanj duhovne zrelosti, jer oni bi trebali biti izvanredno ljubav-no aktivni sami od sebe, to jest, ljubav mora biti u njima, ali u tom slučaju oni bi također poznavali značenje i svrhu zemaljskog života i njihov zadatak. Jer Bog daje Njegovu Riječ svima koji Ju žude, samo to nije uvijek izvanjski primjetno osim u obliku mentalnih transmisija. Ali oni koji prime Riječ tako da su ju u stanju zapisati su posebice odgovorni za distribuciju ove Riječi, jer oni primaju puno milosti i trebaju je prema tome također dijeliti. Oni trebaju proglasiti Evanđelje svima onima koji ga ne odbijaju. AMEN

 

***

 

Bertha Dudde, br. 8663, 3 Studeni 1963

 

ZADATAK ŠIRENJA ISTINE...

 

Duhovno blago koje posjedujete također vas obavezuje da ga predajete dalje, A pošto je Moja volja da širite Istinu Ja ću također uvijek blagosloviti vaše napore. Prema tome, ne dopustite sebi da vas obeshrabre prepreke ili poteškoće koje će vam Moj neprijatelj uvijek postaviti na vašem putu, jer ako vam Ja obećajem Moj blagoslov aktivnost Mojeg neprijatelja će biti jalova. Ja jedino želim da vi imate potpuno povjerenje u Mene, Ja ne želim da poduzmete išta bez da ste apelirali za Moj blagoslov i Moju pomoć... Ja ne želim da zaboravite za Koga radite, budući vi ne vršite zemaljski posao kada pokušavate raširiti Istinu... to je ispunjenje zadatka kojeg Sam vam Ja Osobno dao, i čak ako radite na više manje zemaljski način, vi ćete ga unatoč tome ipak jedino poduzeti uz podršku duhovnih sila koje na vas mogu vršiti utjecaj u Moje ime u svakoj vrsti posla kojeg činite za Mene i Moje kraljevstvo. Jer opet i iznova vam kažem da ljudi najhitnije potrebuju svjetlo... Pa čak ako samo nekolicina žudi za njime, ali čak tih nekolicina mogu biti učinkoviti u njihovom krugu, i biti ćete iznenađeni gdje će Istina od Mene zasjati, primjetit ćete najčudnije međuodnose i biti sretni da ste bili sposobni doprinijeti spram činjenice da ljudi prime svjetlo. I premda je Moje vođenje očigledno, ljudi unatoč tome moraju biti zaposleni tako da sve proslijedi unutar okvira prirodnog napretka i ni jedan čovjek nije prisiljen vjerovati, ipak uvijek prikazuje ljubav, mudrost i silu Boga i Stvoritelja. Međutim, vi, Moje sluge, ćete također opet i iznova doživjeti Moju ljubav i brigu, jer svaki dobar Nadzornik pazi na svoje radnike. Samo sebe izručite Mojoj Očinskoj brizi, sebe Mi predajte potpuno i, uistinu, Ja ću vas voditi gdjegod idete, Ja ću blagosloviti vaš rad za Mene i Moje kraljevstvo i pobrinuti se da bude uspješan. Vi uvijek trebate znati da vas Ja trebam, jer ljudi moraju vršiti što Ja smatram da je dobro i uspješno, ali zbog slobodne volje ljudi Ja Sam ne mogu raditi vidljivo budući mora biti prepušteno ljudima da li žele ili ne žele prihvatiti Istinu od Mene koja im je od strane vas ponuđena. Unatoč tome, oni su u najhitnijoj potrebi za ovom Čistom Istinom, i prema tome Ja opetovano želim privući vjerne su-radnike, i oni mogu biti uvjereni u Moj Očinski blagoslov. AMEN

 

 

***

 

Bertha Dudde, br. 8529, 15 Lipanj 1963

 

BODRENJE NA MARLJIVI VINOGRADARSKI RAD...

 

Činjenica da Ja Osobno izazivam/potičem misli u vama da dostavite Moju Riječ onima koji će izvući najveću korist od nje vas također treba pogurati da vršite marljivi duhovni rad. Ljudi takočesto promišljaju o pitanjima koja im Ja odgovaram kroz vas, i često su oduševljeni da im je taj odgovor podaren* i pri tom također prepoznaju Mene i Moju aktivnost... Ništa se uistinu ne dogodi slučajno i Meni je poznata svaka misao... Ja vam dostavljam Moju Riječ i prema tome Sam u neprestanom kontaktu sa onima od vas koji također misle o Meni, jer potrebna je iskrena veza da bi vas Moja Riječ afektirala, bilo direktno bilo također indirektno, ako ju primate kroz Moje glasnike. Ali vi, kojima mogu govoriti direktno, trebate koristiti svaku priliku da ju predate dalje i uvijek znajte da vi na taj način zračite mnoge blagoslove, da ništa nije učinjeno uzalud i da vas Ja Osobno vodim i usmjeravam vaše misli i jedino potrebujem vašu volju da sebi dopustite biti vođeni od strane Mene...

 

Jednom kada je čovjek prepoznao Moj glas, svaka Riječ od Mene će biti tonik za njegovu dušu, i on će neprestano žudjeti za pravom hranom i pravim osvježenjem... On više neće biti zadovoljen sa ljudskim riječima, Moja Riječ jedina će mu podariti snagu i njegova će duša sebe hraniti onime što mu je ponuđeno od strane Oca Osobno... I tako vi možete vjerovati da ću Ja uvijek biti voljan dodati/pružiti nebeski kruh onima koji žude za njime...

 

 

 

Bertha Dudde, br. 5518, 27 Listopad 1952

 

POBUĐIVANJE DUHOVNE GLADI...*

 

Među ljudima treba biti pobuđena duhovna glad. To zahtjeva ponudu uskusnih zalogaja koji sadržavaju baš ono znanje koje je bilo dvojbeno/nejasno ljudskom biću. Svaki se čovjek negdje može dotaći, svaki čovjek ima specifično pitanje koje ga okupira i ako mu ono može biti razjašnjeno on će također otvoriti svoje srce za daljnje znanje, i onda će biti od najvećeg uspjeha ako mu učitelj ne zaniječe odgovor, ako su njemu svi koncepti poznati i dovoljno jasni tako da on može svoje znanje prenijeti drugoj osobi... tako da može utažiti glad nekoga tko žudi za istinom.

Žudnja za istinom još nije bila pobuđena/potaknuta u ljudskoj rasi, ljudi nehajno/nonšalantno odbijaju/ne uvažavaju što im je nejasno, oni ne žude za razjašnjenjem i prema tome im ono niti ne može biti ponuđeno. Ali razlog za ovo se uvijek može pronaći u činjenici da njihovo razmišljanje nije bilo stimulirano da im nikakvi uzorci nisu bili ponuđeni, da oni nisu bili ponukani sebe izraziti, jasno izjasniti svoje vlastite misli; pitanje im može biti izuzetno zanimljivo ako je zapitano u pravo vrijeme i na pravi način i odgovor može biti iznimno zadovoljavajući ako je dan od strane ovlaštenog učitelja koji reprezentira Čistu Istinu i može ju predati dalje. Onda će se žudnja za više znanja sama po sebi pojaviti u njima, i jedino onda će izgladnjela osoba biti nahranjena sa nebeskim kruhom. Odgovor koji odaje neznanje ne zadovoljava i može spriječiti ljude od toga da hoće pronaći izvjesnu vrstu razjašnjenja; Čista Istina, međutim, govori za sebe i prema tome također svakoj osobi koja ju želi upoznati. I ovoj će osobi uvijek biti ponuđen nebeski kruh koji joj je donešen odgore, ona više neće moći gladovati i živjeti u oskudici, ona će uvijek primiti u skladu sa potrebama i vrijednošću/dostojnošću...

Za uživanje nebeskog kruha potrebna je jedino volja da se ispravno oživi duša, potrebno je biti prijemčiv za ono što mu Božja ljubav nudi. Prema tome bi vi, kao istinski predstavnici Boga i Njegovog kraljevstva, trebali uvijek proglašavati Njegovu Riječ, čak ako još i ne postoji žudnja za njom, jer On Osobno će vas blagosloviti ako govorite i vi ćete doživjeti taj blagoslov, budući će slušatelji sami htjeti znati više, oni će tražiti svaku priliku gdje im je Božanska Riječ proglašena. Što ste sami primili kroz Božju veliku ljubav to mora s vaše strane biti raspača(va)no sa ljubavlju... Onda to neće podbaciti ostaviti utisak na vaša bližnja ljudska bića... Onda ćete vi promicati Boga i Njegovo kraljevstvo i vršit ćete podan/istinit rad u vinogradu, jer vi ste Njegove sluge, vi trebate ukazati stol Gospodnji onima koji žele jesti i tako podarivati dobre darove; vi uvijek trebate proglašavati Riječ Božju gdjegod su vam poslani duhovno izgladnjeli, vi im trebate ponuditi nebeski kruh i održavati njihovu duhovnu glad, tako da će opet i iznova nova hrana biti zatražena od strane duša koje su jednom kušale nebeski kruh... AMEN

 

Vi ćete se također osjećati potaknuti predavati Moju Riječ dalje i uvijek ćete udovoljiti vašem unutarnjem nagonjenju i uistinu, raspršivat ćete iskrice svjetla u mnoga srca koje pak opet potpaljuju vatru. I žudnja za Mnom i Mojim prisustvom će rasti sve snažnijom, svrha je Mojeg obraćanja odgore da će ljudi biti afektirani njime i da će njihova vjera u Mene postati povećavajuće više živa, da će njihova želja da se ujedine sa Mnom postajati sve snažnija i da se Mojoj volji, koja je ljudima otkrivena kroz Moju Riječ, naknadno također udovoljava...

 

Kroz marljivi vinogradarski rad vi možete mnogo tome doprinjeti, otud se vi ljudi ne bi trebali umoriti distribuirati Moju Riječ i iskoristiti svaku mogućnost da obavijestite vaša bližnja ljudska bića o Božanskim transmisijama iz duhovnog kraljevstva... o radu duha u ljudskom biću... kojeg Sam Ja Sâm obećao kada Sam živio na Zemlji... Vi trebate pokušati skrenuti pažnju vaših ljudskih bića na duhovni stupanj, što je zasigurno težak rad ali se može ostvariti... Vaša voljnost da Mi služite, i vaša ljubav za vašeg bližnjega će vam uvijek omogućiti pronaći ispravan put, jer Ja Osobno usmjeravam vaše misli u uvijek ću također biti aktivan u vama. Ja ću vam dovesti ljude kojima vi opet trebate udovoljiti, i Ja motrim na vas tako da vaš rad neće biti ometan od strane Mojega neprijatelja (Sotone). I prema tome možete biti sigurni kako niste prepušteni njegovoj milosti premda bi on želio zaustaviti vas i vašu aktivnost na Zemlji...

 

Kraj se približava i Ja trebam vaš rad u Mojem vinogradu, jer ljudi trebaju progovoriti tamo gdje Ja Osobno ne mogu Sebe izraziti ali gdje također želim biti aktivan tako da će ljudi postići blaženstvo... Jer vrijeme se približava kraju i mnogo posla još treba biti učinjeno, to je zašto Ja blagoslivljam svakoga od Mojih slugu koji radi za Mene i Moje kraljevstvo.AMEN

 

 

 

 

 

 

... također i u tisku...

 

 

Bertha Dudde, br. 4561, 8 Veljače 1949

 

PREDAVATI DALJE BOŽANSKE RIJEČI... KNJIŽICE...

 

Riječ-po-riječ predaja/prijevod informacije koju primate kroz unutarnji glas će uvijek imati najveći učinak, čak ako ste vi sami također sposobni educirati vaša bližnja ljudska bića ljudi će unatoč tome biti manje u stanju sebe zatvoriti za direktnu Riječ od gore, iz ovog razloga pisana distribucija je blagoslov. I prema tome Ja ću blagosloviti svaki rad koji se tiče distribucije Moje Riječi i pomoći vam na svaki način, jer je posebice nužno da ljudi zamjete/obrate pažnju na Moje izvanredno djelovanje, kojeg oni mogu ustanoviti kroz zapisane Riječi ako su dobre volje. Svatko tko ih želi odbaciti će ih odbaciti u bilo kojem obliku. Ali u zapisanom prijevodu/predaji će ljudi prepoznati Moj duh, Moj glas, i otvoriti sebe za njihov učinak, jer Moja Riječ govori sama za sebe, nikakvo objašnjenje ne treba biti dodano, ona će uvijek biti razumljiva ljudima budući Ja Sam govorim svakoj pojedinačnoj osobi ako pažljivo i, sa žudnjom za Istinom, nju prihvati u svoje srce, dobro promisli o njoj (ili ‘detaljno ju razmotri’)i obrati pažnju na osjećaje koje doživljava kao rezultat. Vi ljudi imate toliko puno sredstava pomoći na vašem raspolaganju, od kojih su svi darovi milosti od Mene da bi vam put uspona učinili lakšim... Međutim, Moja Riječ ponuđena vam od gore je najveće i najučinkovitije sredstvo milosti koje će vas voditi nagore zasigurno, jer je blagoslovljena sa Mojom snagom, ona je direktno zračenje od Mene Samoga koje uvijek mora imati izvanredan učinak na vas, što samo zavisi o vašoj volji da dopusti da u vama ostvari učinak. I to je zašto će mnogi ljudi primiti znanje o Njoj, mnogi će ljudi doživjeti blagoslov Moje Riječi na njima samima, oni će biti nanovo rođeni, oni će opet živjeti i sve beživotno napustiti, sve formalnosti za Moju Riječ. Oni će prepoznati Mene Osobno u Riječi, vjerovati u Mene i naučiti Me ljubiti, oni će prihvatiti Riječi mudrosti koje njima neće nikada biti ponuđene nigdje drugdje ako nisu potekle od Mene. Oni će znati kako Ja, kao Stvoritelj o vječnosti, ne zaboravljam Moje žive tvorevine, da Ja kao Otac ne ostavljam Moju djecu njima samima, da Ja želim pomoći svakome da se vrati u Očevu kuću, i da oni očajnički trebaju Moju pomoći da Mi oni prema tome trebaju pristupiti u molitvi i apelirati Mi za milost i snagu kako bi bili u stanju sebe oblikovati u ljubav... da oni Moraju poznavati Moju volju kako bi ju ispunili. Svaki rad koji se tiče ovog nastojanja je blagoslovljen, jer vrijeme se brzo približava kraju. AMEN

 

 

... ali nikad zbog materijalnog interesa... ili nagrade (već jedino motivirani ljubavlju i željom za pomaganjem bližnjima)...

 

 

Bertha Dudde, br. 7744, 13 Studeni 1960

 

NESEBIČNA DISTRIBUCIJA RIJEČI...

MATERIJALNI INTERES

 

Stoga stupite u kolanje Mojeg toka ljubavi i dopustite sebi da vas podučim: Ogroman je dar milosti kojeg možete primiti od Mene, i ovaj dar milosti vam dotiče nezasluženo. To je, tako reći, dokaz Moje beskonačne ljubavi spram vas, koji ste svojom vlastitom voljom postali grešni i morate Mi se vratiti dobrovoljno. I napomol skorog kraja Ja doista pokušavam sve kako bi vam ovaj povratak omogućio, kako bi promijenio vašu volju i dobavio vam snagu da se zaputite putem uspona, koji će vas voditi nazad k Meni. Vi ljudi niste zaslužili ovu milost sve dok ste i dalje promišljeno okrenuti od Mene. A ipak Ja vam ju dostavljam budući vas ljubim. Ja odabirem prikladan instrument za Sebe koji je voljan prihvatiti Moju Riječ direktno i prenijeti ju dalje njegovim bližnjim ljudskim bićima... To se, prema tome, događa s Moje strane kako bi još pridobio sve vas koji ste se odmetnuli od Mene i u velikoj mjeri ste to i dalje... Ali sada započinje vaš zadatak time što ispravno koristite ovaj veliki dar milosti... I to uključuje prije svega nesebično distribuiranje onog što vam je podareno od strane Moje ljubavi. Stoga vi trebate činiti isto što Ja činim: dopustiti da se Moj dotok milosti izlije u posude koje sebe otvore... Vi trebate dati što ste primili, baš kao što Ja dajem vama... iz ljubavi. Prije svega trebate zapamtiti da je to duhovno znanje koje vam je s Moje strane prenešeno, i da ovo duhovno znanje ne smije nikada biti iskorišteno u materijalnom smislu. Samo je po sebi razumljivo za svakoga tko prepozna Mene i Moju ljubav u ovom neobičnom daru milosti kako je jedino moguće na duhovnom nivou dostaviti Moju Riječ do njezina odredišta, dušama koje potrebuju prehranu, koje moraju biti adresirane od strane Mene tako da bi zadobili blagoslov Mojih Riječi... tako da bi pronašle i krenule stazom nazad k Meni u kuću Njihova Oca. I stoga ćete također razumjeti kako ni jedan zemaljski interes bilo kakve vrste ne smije umanjiti vrijednost ovog dara milosti. Vi imate Oca Koji je bogat i također može dijeliti Njegovo bogatstvo sa vama... Koji može i također hoće osigurati vam zemaljske blagoslove samo ako Mu nesebično služite.

 

Sve dok niste razumjeli ovu istinu, vi niste prikladni za distribuiranje Božanskog dara milosti, i onda vi trebate držati vaše ruke podalje od njega jer ćete jedino oskvrnuti što vam vaš Bog i Otac daje u Njegovoj ljubavi i jer to neće biti ni za vas blagoslov, budući Ja ne podržavam što proturječi Mojoj volji... Ja nikada neću dati Moj blagoslov takvom pothvatu čim on povlači sa sobom zemaljsku žudnju za dobrima ovoga svijeta. Moja je volja da vi trebate Meni nesebično služiti i dao Sam vam obećanje da ću se pobrinuti i zemaljski i duhovno za vas pod uvjetom da uvijek i jedino smatrate za najvažniju stvar spasenje vaše duše. Vi samo dokazujete vašu nevjeru ako previše brinete u svezi vašeg zemaljskog života, jer onda vi nećete primarno uzeti u obzir spasenje vaše duše... jer Ja Sam vam rekao ‘Tražite najprije kraljevstvo Božje... i sve te stvari će vam biti nadodane...’(Matej 6:33) I ako vi sada čak primate dar sa Neba, koji vam doista treba demonstrirati Moju ljubav baš kao i Moje prisustvo, onda također trebate zanemariti sve zemaljske brige... vi trebate sebi dopustiti biti vođenima s Moje strane i jedino uvijek pokušati ispuniti Moju volju... Međutim, distribucija Moje Riječi od gore je nužna, i iz tog razloga Ja vam dostavljam ovu ozbiljnu Moju Riječ na koju trebate obratiti pažnju... Povjerite Mi sebe u potpunosti i vjerujte kako Ja neću dopustiti vama, koji ste Mi voljni nesebično pomoći, upasti u poteškoće... ali također znajte da reducirate vrijednost Mojeg dara sami ako ga asocirate sa zemaljskim očekivanjima koja Ja nikada neću ispuniti ali koja mogu naškoditi širenju Moje Riječi sa rezultatom da će se blagoslovi od gore podbaciti materijalizirati. I stoga najprije trebate shvatiti kakav neobičan dar milosti vi primate od Mene... Onda će vas ljubav i zahvalnost zasuti i jedino onda ćete biti istinski vinogradarski radnici za Mene, jer ćete također znati da će Moj blagoslov popratiti svaki rad koji činite i da ćete raditi uspješno za Mene i Moje kraljevstvo... I onda ćete doživjeti obilje blagoslova, jer Moja će vas ljubav zahvatiti i popratiti do kraja... I onda ćete Mi služiti zauvijek i biti blaženo sretni. AMEN

 

***

 

Bertha Dudde, br. 7734, 30 Listopad 1960

 

NESEBIČNA DISTRIBUCIJA RIJEČI...

 

Kada sudjelujete u distribuciji Moje Riječi vi jedino trebate biti motivirani vašom ljubavlju za Mene i druge ljude. Trebate željeti sprovoditi zadatak kojeg Sam vam odredio činiti, i trebate pokušati umanjiti duhovnu oskudicu drugog čovjeka što Me je nagnalo da vas izobilno obdarim sa darovima milosti, tako da ove možete dijeliti gdje Ja Sam ne mogu poduzeti akciju. Vaš rad za Mene i Moje kraljevstvo treba uvijek jedino biti nadahnut sa ljubavlju. Onda uspjeh neće podbaciti budući je ljubav snaga koja nikada nije bez rezultata. Premda će vaš duhovni rad biti ismijavan od strane ljudi koji nemaju nikakve vjere budući im je nerazumljivo zašto bi netko želio raditi bez materijalne dobiti... ali onda vi još više možete biti uvjereni u Moj blagoslov koji počiva na svakom nesebičnom činu napora u Mojem vinogradu... Vi niste razumjeli vrijednost Mojih darova milosti sve dok ih ne smatrate za duhovne vrijednosti što jedino može rezultirati u duhovnom uspjehu. Jedino onda ste korisni sluge za Mene koji ne služe njihovog gospodara za njihovu vlastitu korist nego koji traže povećati Njegov profit... A to se sastoji od stjecanja duša za božanstveno kraljevstvo (Matej 4:19; Marko 1:17).

 

Jednog dana ćete vi, također, morati odbaciti vaše tijelo i u Moje kraljevstvo ne možete donijeti zemaljska vlasništva... A ipak možete ući u njega bogato blagoslovljeni budući vas duhovna vlasništva prate u vječnost, koja su bila zanemarena na Zemlji od strane onih koji nisu postali svjesni značenja i svrhe zemaljskog života. Oni su na Zemlji za sebe stekli zemaljska dobra i posljedično su već primili njihovu određenu nagradu za njihova djelovanja i način života. Ali oni će imati malo za prikazati na vratima vječnosti budući nisu obraćali pažnju na duhovno blago. Oni od vas koji želite raditi za Mene i Moje kraljevstvo trebate zanemariti zemaljsku zaradu, jedino ljubav vas treba motivirati da činite vaš rad... Vi trebate gledati oko vas i prepoznati duhovno siromaštvo u životu čovječanstva... Vi trebate željeti pomoći u saznanju da se čovječanstvo približava bezdanu, i trebate raditi neumorno budući je to nužno s obzirom na kraj.

 

Onda ćete također razumjeti zašto ste postali izolirani od izvanjskog svijeta koji može odvratiti vašu pažnju od zadatka kojeg trebate ispuniti... Razumjet ćete da opet i iznova Ja tražim vjerne sluge da sudjeluju u radu, koji žele donijeti Evanđelje njihovim bližnjim ljudskim bićima, budući ljudi moraju čuti Moju Riječ koju im opetovano šaljem kroz vas... I razumjet ćete da ću kucati na svaka vrata, da vas šaljem preda Mnom da najavite Gospoda, Koji želi doći Osobno, koji se želi nastaniti kod njih... Budući Me oni još ne mogu čuti vi trebate ići preda Mnom tako da im mogu govoriti kroz vas, budući je za njih prijeko potrebno da budu obaviješteni o Meni, o Mojoj ljubavi, koja ih želi spasiti prije kraja. I zato sve treba biti učinjeno da bi se ljude obavijestilo da Ja djelujem kroz Moj duh u srcu svakog ljudskog bića koje je dobre volje... Trebate im reći sa ljubavlju i susretljivo o Meni i Mojim djelovanjima, vi im trebate donijeti Moju Riječ koju Sam blagoslovio sa Mojom snagom, i ne smijete se umarati brinuti za duhovno siromaštvo vaših bližnjih ljudskih bića time što ćete pomagati širiti Moju Riječ... i Ja Osobno ću ljude voditi ka vama, Ja ću blagosloviti svaki nesebičan rad učinjen od strane vas za Mene i Moje kraljevstvo. AMEN

 

***

 

Bertha Dudde, br. 7809, 27 Siječanj 1961

 

NESEBIČAN VINOGRADARSKI RAD...

 

Vama je bio dan zadatak širiti Moju Riječ koja vam je od strane Mene priopćena/dostavljena od gore... Ja uistinu želim za vas poravnati put, Ja vam želim pomoći odnijeti Moju Riječ gdjegod su ljudi gladni i žedni za njom. Jer Ja znam čija srca neće odbaciti Moju Riječ kada im je ona ponuđena. I stoga vi uvijek jedino sprovodite rad kojeg ste sposobni raditi i trebate znati kako ću Ja Osobno aranžirati sve ostalo da poslužuje distribuciji Moje Riječi. Jer ovo(liko) je izvjesno, Ja ne dostavljam Moju Riječ na Zemlju bez svrhe, čak ako vam povremeno izgleda kako duhovna informacija ne ispunjava nikakvu stvarnu svrhu...

 

Vi jedino trebate strpljivo i sa ustrajnošću surađivati i sprovoditi rad koji treba biti učinjen od strane ljudi, budući Ja ne mogu afektirati sve ljude direktno i prema tome trebam vas da Mi služite kao posrednici; jer neće Mi svi ljudi dozvoliti da na njih vršim direktni utjecaj, a ipak i oni, također, trebaju primiti Moju Riječ kako bi se omogućilo sazrijevanje njihovih duša. I opet i iznova mogućnosti će se pojaviti kada Moj izvanredan rad sa/na vama može biti spomenut; biti će prijemčivih srdaca koja prepoznaju da je to jedan izvanredan dar milosti i zahvalno se nude pripomagati u Mojem vinogradu, i čija je voljnost za pomoći od strane Mene rado prihvaćena. Jer jedino ljubav će ostvariti duhovni uspjeh. Prema tome ne vjerujte da takvog (uspjeha) možete postići gdje ova ljubav nedostaje. Ne vjerujte da ću Ja dati Moj blagoslov za pothvat koji jasno otkriva duh svjetovnih interesa...

 

Moja Riječ treba govoriti srcu, i Ja uistinu mogu pronaći druge načine (puteve) od načina (puta) kojeg oni ljudi što su posred svijeta žele poduzeti... Jer oni nisu zainteresirani za Moju Riječ, oni su i dalje svjetovno orijentirani, i prema tome oni neće doprinijeti širenju Moje Riječi koja treba imati učinak da oslobađa od svijeta... Ljudska srca koja će prihvatiti Moju Riječ su već morala nadvladati svijet, baš kao što su Moji su-radnici na Zemlji morali nadvladati svijet kako bi bili sposobni raditi za dobrobit njihovih bližnjih ljudskih bića. Time svjetovno orijentirani ljudi ne mogu biti prihvaćeni kao radnici u Mojem Vinogradu, jer oni nikada neće raditi u skladu sa Mojom voljom nego će ganjati svoje vlastite interese, budući su oni potaknuti to činiti od strane gospodara svijeta, kome oni i dalje pripadaju. Ali Ja imam dovoljno sredstava i načina za ostvariti Moj cilj čak bez takvih ‘asistenata’. Ljubav uvijek treba sudjelovati u tome ako će se postići uspjeh, i ljubav će također prepoznati Moju riječ kao neprocjenjiv dar milosti i stoga ju također poduprijeti.

 

I tako ćete vi također prepoznati vaše istinske su-radnike koji rado nude njihovu pomoć, i vi nećete oklijevati prihvatiti njihovu pomoć; i vi ćete također znati da Moj blagoslov počiva jedino na vašem radu kada ga svi vi vršite sa ljubavlju i ne očekujete nikakve svjetovne dobrobiti od njega... Jer kako ste primili tako također trebate predati dalje; kako Moja ljubav ima učinak na vas, vaša ljubav, također, treba imati učinak na vaša bližnja ljudska bića. A to se zbiva kada je Moja Riječ nesebično distribuirana, koja vam je dostavljena od gore i, kao najdragocjeniji dar milosti, treba pružiti pomoć i snagu ljudima u njihovoj duhovnoj nevolji tijekom posljednjih dana, tako da će oni izdržati do kraja. AMEN

 

***

 

Bertha Dudde, br. 8821, 26 Lipanj 1964

 

OBRAĆANJE RADNICIMA U VINOGRADU...

HITNOST ŠIRENJA RIJEČI

 

Svaki dan kojeg Mi podarite time što poduzimate duhovni rad će biti blagoslovljen, i vaša nagrada doista neće biti mala... Ipak vi za Mene ne bi trebali raditi nagrade radi, umjesto toga, vaša ljubav spram Mene i vaših bližnjih ljudskih bića vas iznutra treba potaknuti da to činite. Vi niste u stanju procijeniti ogromnu duhovnu nevolju, ali ona je Meni poznata i vodit ću vas kamogod Ja i dalje znam kako postoji čovjek koji će biti dodirnut primanjem Moje Riječi tako da ih možete obavijestiti o Mojoj ljubavi (Otac), mudrosti (Sin) i sili (Duh Sveti; Matej 28:19), o Mojoj čežnji za njima i Mojoj neprestanoj voljnosti da pomognem... Vi Me trebate revnosno podupirati, pa čak ako vas samo nekolicina sluša... ali svaki od njih će govoriti umjesto Mene i opet spomenuti Moje Riječi. Jer on će biti upućen/u posjedu znanja, on će zapaliti svjetlo unutar njega i razumjeti i više neće željeti propustiti Moju Riječ... I ti će ljudi živjeti u Istini... Ali oni će također znati da je to Istina koju primaju od Mene kroz vas. Iz tog razloga će jedino rijetko jedan od njih otpasti budući su oni bili ozbiljni po pitanju primanja Istine. Ali Ja znam gdje se Moje čisto Evanđelje može dostaviti, tko će ga prihvatiti sa zahvalnim srcem... I sa Mojom Riječju Ja Osobno Sam sa svakime tko ju prima. Budući ću Ja Osobno onda biti u stanju obratiti mu se kroz vas, Ja također mogu odgovoriti svako pitanje koje oni iznutra pitaju što će blistavo (pr)osvijetliti njihovo razmišljanje i izvor njihovog mentalnog znanja, zajedno sa Mojom Riječju, će postati njihovo najunutarnije uvjerenje... oni više neće sumnjati i zahvalno će prihvatiti sve iz Moje ruke. I vjerujte da nijedan rad neće biti učinjen uzalud... jer bezbrojne duše u kraljevstvu onostranog se mogu pridružiti gdjegod se čita Moja Riječ...

 

Krug ljudi se okuplja oko svakog čovjeka i svima njima je ponuđen Nebeski kruh tako da će biti u stanju sebe prehraniti sa hranom koju Ja Osobno imam pohranjenu za njih. I tako vi također možete raditi u tom kraljevstvu (onostranog) gdje bezbrojne duše crpe snagu iz ove prehrane. Otud svi vi koji sudjelujete u distribuiranju ovih zapisa vršite iskupljujući rad, i svaki će radnik primiti njegovu nagradu... Međutim, ne smijete posustati/umoriti se, jer distribucija Moje Riječi će postati povećavajuće više nužna što se kraj više približava... sve manji broj ljudi će biti voljan slušati vas. Ipak to vas ne smije obeshrabriti, jer svaka pojedinačna duša je dobitak za Mene, prema tome vi ih trebate nastojati privući sa svom vašom ljubavlju, pokušajte ih izbaviti iz duhovnog mraka i neprestano potražujte snagu od Mene. Istina može postići puno, ni jedna osoba sebe ne može zatvoriti za Istinu... pod uvjetom da je i dalje dobre volje, pod uvjetom da Me i dalje prihvaća i želi znati Istinu o Meni... Vi ste u posjedu Istine od Mene... Distribuirajte Ju gdjegod možete i ne dopustite da vas neuspjesi obeshrabre... Ja vas želim blagosloviti već na Zemlji i kasnije u vječnosti, gdje će sav rad za Mene biti nagrađen. AMEN

 

 

Još neki savjeti i upozorenja u svezi distribucije ove Božje Riječi (Obraćanje velikim masama?)

 

 

Bertha Dudde, br. 8899, 24 Prosinac 1964

 

ODGOVOR HABERMANNU...

(Vrijeme printanja – Printanje i distribuiranje Objava)

 

Bilo vam je već više puta rečeno kako je širenje Istine izvanredno važno, budući vječni život ljudi zavisi o njihovom stavu spram Istine, i prema tome, sve treba biti učinjeno da bi im se predstavila Istina. Ali Ja znam svako ljudsko srce, znam tko je prijemčiv, i također znam puteve kojima (ili ‘načine kako’) doseći ona ljudska bića koja su još sposobna primiti, čija su srca voljna ljubiti i koji tako također mogu razumjeti Riječ koja im je dana odgore. I Ja im dopuštam imati ovo znanje tako što uzrokujem najneobičnije koneksije/spojeve i šaljem Moju Riječ gdjegod će ona biti primljena sa zahvalnim srcem. I tamo će ona biti opet predana dalje, premda jedino ne-učestalo budući svjetovni ljudi nemaju žudnju za njome i samo je nekolicina kojima se može pristupiti. Ali ne zaboravite da Moja Riječ treba biti ponuđena sa ljubavlju kako bi postala učinkovita, i da je potrebno srce sklono ljubavi da ju se primi. Prema tome svaki rad izvršen sa ovim ciljem je blagoslovljen...

 

I sada možete razumjeti da Me svaki mali napor zadovoljava ako Osobno mogu govoriti srcu svakog čovjeka i Moja se direktna komunikacija također osjeti kao takva, baš kao što blagoslivljam svakog prinosnika/suradnika koji nesebično potpomaže/promiče cirkulaciju Moje Riječi... Budući Ja doista brinem za svakoga tko radi za Mene, Ja se brinem za njega kao dobar skrbnik tako da on može predati dalje Moju Riječ na isti način kako ju je sam primio; kao dar ljubavi... Štoviše, Moja Riječ nije trgovačka roba, ali što će uvijek postati kada neprosvjetljeni ljudi njome rukuju, koji ne mogu niti cijeniti njezinu vrijednost niti prikupiti nužno razumijevanje za nju i okreću je u robu široke potrošnje... što jedino umanjuje vrijednost Riječi i opet dolazi do onih koji ju slično ne cijene kao Moju poruku. Krug onih koji još mogu biti impresionirani njome je vrlo mali i Ja ću zasigurno doći do njega. Katkada ćete vi pronaći nekoliko duša ali onda su one također potpuno uvjerene u Moju ljubav i milosrđe. Ali namjeravati apelirati (= u dva značenja: 1... Tražiti razumijevanje od... 2. Obratiti se...) masama sa njom je besmislen poduhvat... budući će ljudi biti sve više opčinjeni sa svijetom i radije će slušati glas svijeta...

 

Svaki duhovno prosvjetljeni čovjek zna kako je teško uvjeriti druge ljude da prihvate Riječi od gore... on zna da su djelovanja neprijatelja (Sotone) tako jasno očigledna da oni nemaju žudnje za darom ljubavi ponuđenim iz Moje ruke... I vi također trebate uzeti u obzir da to samo nadodaje brojnim publikacijama, koje su također duhovne prirode ali ne potječu od Mene Samoga, koja zahtjeva duhovno buđenje kako bi ju se prepoznalo kao ‘Moju Riječ’, ali ovo se buđenje teško ikada više pronalazi... Ja Osobno, međutim, znam duše kojima mogu poslati Moju Riječ. Ne bi bilo od koristi vašim dušama znati trajanje vremena kojeg vi i dalje imate na vašem raspolaganju ali bi bili užasnuti (sa)znati koliko ste blizu kraja. Iz tog razloga Ja neprestano urgiram radnike u Mojem Vinogradu da rade marljivo... svatko treba napraviti najviše što može, on se ne smije umarati, budući će ga sve što je bilo i što će još biti ponuđeno ljudima slijediti jednog dana u vječnost kao dragocjeno/obilno blago ili će mu dati utjehu i snagu u vremenima teške duhovne nevolje, koja će tek doći. Ali Ja Osobno ću biti sa onima koji Mi služe i blagosloviti njihov rad, jer je izvanredno važan i naumljen za sve one koji su uhvaćeni u obmanjujuće ideje i žude Istinu sa svim njihovim srcem. AMEN

 

***

 

Bertha Dudde, br. 8635, 4 Listopad 1963

 

VINOGRADARSKI RAD U SKLADU SA BOŽJOM VOLJOM...

 

Svaki od Mojih su-radnika je blagoslovljen od strane Mene i dano mu je tiho osiguranje Moje podrške čim on radi za Mene. Jer Ja trebam njegovu suradnju, premda je doista unutar Moje moći oblikovati sve u skladu sa Mojom voljom, i tako također usavršiti vas ljude kroz Moju volju. Međutim, Moj plan za dovesti vas do savršenstva zahtjeva slobodnu volju ljudskog bića, iz tog razloga iskupiteljski rad mora također biti vršen od strane ljudi, tako da se sve zbiva unutar okvira prirodnog napretka i nikakva neobična aktivnost ne prisiljava čovjeka vjerovati... Opet i iznova vam dajem osiguranje da ću voditi vašu svaku misao i da ćete vi onda također poduzeti vinogradarski rad u skladu sa Mojom voljom. Ipak Ja vas nastavljam podsjećati da radite marljivo i uživate u vašoj voljnosti da pomognete. Međutim, u konačnoj analizi, blaženi će se vinogradarski posao uvijek sastojati od poletnog i marljivog detaljnog rada... distribucija Mojeg Evanđelja će se uvijek odvijati na maloj skali, jer čak ako bi se mase okupile kako bi čule proglašenje Moje Riječi, Moja bi Riječ unatoč tome pustila korijena u nekoliko srdaca gdje bi sjeme raslo. Uspjeh će se umanjiti još više tijekom posljednjih dana, jer većina ljudi će otići, oni će začepati njihove uši budući više ne vjeruju. Ali Ja znam pojedinačna srca i njima ću dostaviti darove milosti; Ja ću ih sakupiti sa Mojim vinogradarskim radnicima (isto tako u smislu: ‘dovesti do...’) kako bi im kroz njih (pro)govorio direktno...

 

Vi možete vjerovati kako Ja neću ispustiti jednu dušu gdje i dalje ima nade kako će Me ona rado poslušati. A vi, Moje sluge na Zemlji, ćete doista postići više sa poletnim i marljivim detaljnim radom nego sa velikim kampanjama koje neće pobrati uspjeh kojem se nadate. Ali ako Ja Osobno predvidim uspjeh, onda ću Ja također voditi vaše misli ispravno i postaviti sredstva na vaše raspolaganje tako da možete opet raditi u skladu sa Mojom voljom. Ipak vi ne trebate hrliti u stvari (u smislu: ishitreno raditi) niti brinuti, samo Mi podarite vašu volju i dopustite sebi biti vođenima, i ostavite sve drugo Meni. Kako je samo nekolicina ljudi otvorena duhovnom znanju budući samo nekolicina imaju probuđeni duh... Morate imati na umu da ga većina ljudi ne razumiju čak ako im je i dostavljeno budući oni žive bez ljubavi i duhovno su potpuno neprosvjetljeni. To je zašto duhovno znanje koje potječe od Mene direktno ne može biti distribuirano u istom opsegu kao bilo koji drugi zapis koji jeste i može biti ponuđen širokoj masi populacije, budući svijet jedino cijeni svjetovna dobra. Ali Ja znam što će biti uspješno, i s Moje strane će sve biti napravljeno kako bi se povećao broj onih koji će biti spašeni, i vi ćete također uvijek jedino učiniti što je unutar vaše sile, i uvijek ljubav-no pomoći vašim bližnjim bićima u njihovoj nevolji. I Ja ću blagosloviti svaki napor vezan za ovaj izbaviteljski rad. Ja Osobno ću ih u svakom pogledu podržati ali Ja također predviđam postignuće i prema tome također znam koji je rad besplodan, stoga ću ga Ja spriječiti da vi ne bi koristili vašu snagu i napor neučinkovito. Ipak postignuća vinogradarskog rada učinjenog u tišini ne mogu biti procijenjena s vaše strane, gdje duše hvataju i promatraju svaku misao koja vas pokreće, i prema tome vaš iskupiteljski rad nikada neće biti uzaludan, jer Ja želim adresirati sve duše, što ćete Mi vi uvijek omogućiti učiniti ako nesebično radite za Mene. AMEN

 

***

 

Bertha Dudde, br. 8442, 18 Ožujak 1963

 

VINOGRADARSKI RAD U SKLADU SA BOŽANSKOM VOLJOM...

 

Ja ću blagosloviti svaki napor koji se odnosi na distribuiranje Moje Riječi. Vi ne možete zamisliti kako je nužno za ljude da budu obaviješteni o svrsi njihova zemaljskog života, jer oni smatraju kako je ona jedino u održavanju njihova tijela i žive život koji se može nazvati sve samo ne duhovnim. Mračna noć svugdje prevladava i ništa drugo neće pomoći nego širiti iskre svjetla koje paraju tamu i mogu stimulirati ljude da slijede ispravan put kojeg oni prepoznaju na odsjevu svjetla, i Ja ću se doista pobrinuti da će se iluminacija svjetla povećati... Ja ću i dalje učiniti Moju Riječ odgore dostupnom svima onima koji još mogu biti afektirani njome tako da će slušati Onoga Koji im se obraća i prihvatiti Njegova opominjanja, tako da će konačno sebi dozvoliti da budu vođeni i više neće biti sposobni zalutati. Ja znam sredstva i načine i doista ću ih upotrijebiti. Ja ne ostavljam ni jednu mogućnost neiskorištenu a vi, Moje sluge, ćete uvijek jedino voljno vršiti što ste nagnani učiniti iznutra, jer ovo nagonjenje dolazi od Mene, Kome ste vi ponudili vaše usluge. Zato Mi dopustite da vam kažem da se isto tako ne trebate bojati slabosti vašega tijela, da ću vam Ja dati snagu da radite za Mene, budući trebam marljive radnike u Mojem vinogradu i itekako dobro prepoznajem tko Mi služi sa potpunom privrženošću... Ipak ne trgajte sebe time što se gorljivo upuštate u stvari koje vam nisam odredio... Vi uvijek trebate obratiti pažnju na Moje instrukcije i činiti što tražim od vas... Jer možete Mi vjerovati da će istinski uspjeh biti ostvaren u tihoj aktivnosti, da ću Ja Osobno jedino silno očitovati Sebe kada se inače ništa više ne može postići i kada je kraj blizu... Ali ako želite pridobiti ‘svijet’, ako želite podučavati mase, puno će vašeg rada biti učinjeno uzalud, jer biti će još samo nekolicina i vi nećete uspjeti promjetiti ‘ljudsku rasu’, vi nećete uspjeti u tome da mnogo ljudi privedete k zdravom razumu, umjesto, jedino će pojedinci nagraditi takve previše-gorljive napore... Onda ste svoju snagu uzalud uposlili, jer ovih nekoliko će... budući misle dobro (ili ‘imaju dobre namjere’)... biti također pridobijeni kroz tihu aktivnost, budući su oni Meni poznati i Ja ću im također učiniti Moju Riječ pristupačnom...

 

Međutim, Moji su puti/načini drugačiji od vaših, otud trebate obratiti pažnju na unutarnji glas i udovoljiti mu kao Mojim instrukcijama. Ovaj unutarnji glas vas nikada neće navesti da na sebe privlačite posebnu pažnju ili da se zaputite na velike kampanje za koje Ja znam kako neće biti vrlo uspješne. Ja ću stoga odvojiti/isključiti/odalečiti Moje su-radnike iz svijeta opet i iznova, budući onda rad za Mene i Moje kraljevstvo može biti sprovođen više intenzivno i budući Moji vinogradarski radnici trebaju također rastuće sebe usavršavati, što će postići iskreno posvećivanje Meni i više je vjerojatno da će se dogoditi u povučenosti/osami nego u pometnji svijeta, jer sve što vi očekujete da bude jako uspješno zahtjeva svjetovne pripreme koje, zauzvrat, nisu prikladne za internalizaciju osobe. Iz ovog razloga Ja vas opetovano savjetujem da sprovodite tihi/nijemi vinogradarski posao, koji se sastoji u tome da ljubav-no vršite utjecaj na vaša bližnja ljudska bića da sebe oblikuju u ljubav i da ih obavijestite o Mojoj Riječi... time u pridonošenju najvažnijoj stvari spram distribuiranja Moje Riječi koja vam je dostavljena direktno odgore... Vjerujte Mi da će učinak Moje Riječi još postići najveći blagoslov i duhovni napredak... Vjerujte Mi, da ćete steći izvanredne zasluge ako iskoristite sve mogućnosti da obavijestite vaša bližnja ljudska bića o Mojoj Riječi, jer Ja ću afektirati svakoga tko je još dobre volje... dok će ljudi jedino prihvatiti sve druge napore da ih se poduči duhovnom znanju sa njihovim intelektom bez da uključuju njihovo srce osim nekolicine, koje ću, međutim, Ja također pridobiti za Mene drugim sredstvima, budući Ja poznajem ljudska srca. Uzmite u obzir činjenicu kako je potrebna intelektualna misao da bi se Moja duhovna otkrovenja predstavila ljudima tako da će ona od strane njih biti do/s-hvaćena... ali da je jedino intelekt adresiran i da će to rijetko voditi do duhovnog uspjeha... ali da će direktno dostavljanje Moje Riječi ili predavanje dalje Mojih direktnih otkrovenja biti daleko više uspješno budući je Moja Riječ blagoslovljena sa Mojom snagom i budući oni ljudi koji će doprinositi spram poticanja duhovnog napretka među ljudima trebaju prethodno tome već posjedovati izvjesni stupanj zrelosti... Vjerujte Mi da ću Ja blagosliviti sav tihi rad za Mene i Moje kraljevstvo, i uložite svaki napor da budete marljivi radnici za Mene koji će uvijek jedino slijediti instrukcije njihovog Gospoda i Skrbnika i sa ljubavlju se brinuti o njihovim bližnjim ljudskim bićima... Ja ću učiniti sve drugo za vas i također vas voditi tako da ćete ponuditi Moju Riječ onima koji će ju zahvalno prihvatiti kao izvanredan/nesvakidašnji dar milosti koji će uistinu imati željeni rezultat. AMEN

 

 

 

Bog vodi... te duhovno i materijalno zbrinjava Svoje radnike...

 

 

Bertha Dudde, br. 7990, 13 Rujan 1961

 

SLUŽBA RADNIKA U VINOGRADU ZA BLIŽNJA LJUDSKA BIĆA...

 

Bio vam je dan zadatak širenja Riječi Gospodnje i biti ćete vođeni tako da će to koristiti vašem zadatku. On vas neprestano promatra, ne trebate nigdje ići sami, vi sebe jedino trebate izručiti Njemu i onda ćete uvijek djelovati u skladu sa Njegovom voljom... Biti ćete vođeni u zemaljskom i duhovnom smislu i prema tome također raditi u Njegovu vinogradu u skladu sa Njegovom voljom. Očeva ljubav prigrljuje sve Njegove žive tvorevine i On zna da Mnoga Njegova stvorenja i dalje trpe veliku duhovnu nevolju... Ipak On je nesposoban govoriti im primjetno, Njegov glas ne može zvučati unutar njih ili bi to vršilo prisilnu vjeru ili nasilno usmjerilo njihovu volju spram Njega. Ali On im može govoriti kroz vas, Njegove sluge na Zemlji, i On će to doista učiniti čim mogućnost za to sebe predstavi, koju će vaša volja omogućiti. I pošto je svaka pojedinačna duša Njemu draga, On će vas uvijek voditi tako da će te duše Njemu postati pristupačne kroz vas. To je jedno ogromno duhovno postignuće ako se misli o životu nakon smrti mogu potaknuti u ljudima, ako njihova pažnja može biti privučena ka kraljevstvu koje nije od ovog svijeta, ako oni samo jednom razmotre svrhu njihova života na Zemlji i mentalno pokušaju sebe odvojiti od ovog svijeta, ali to je teško postići sa ljudima koji su toliko potpuno zarobljeni od strane svijeta da neće dozvoliti da se ikakve duhovne misli pojave u njima.

 

Otud je teško za radnike u vinogradu uspostaviti kontakt sa njima; ali ako oni uspiju u njihovom pokušaju to će biti čak još više blagotvorno, i to će uvijek biti ostvareno kroz blagoslov Boga, Kome ste vi u službi. Posljedično tome, ni jedan rad za Njega nikada neće biti uzalud(an), duše će uvijek izvući koristi iz toga, budući ste vi neprestano popraćeni dušama u onostranom koje osjećaju ublažujući učinak vašeg zračenja svjetla i halapljivo konzumiraju duhovnu hranu koja im je ponuđena od strane vas kada primate Božansku Riječ i predajete ju dalje bližnjim ljudskim bićima koja vas voljno slušaju (Matej 5:14)...

 

Vi morate jedino uvijek biti voljni Njemu služiti, jer to je služba koju činite za vaša bližnja ljudska bića ako ih podupirete namjesto Boga, ako činite što bi On Osobno učinio za njih... ako im saopćite Njegovu Riječ, ako ih obavijestite o Očevoj ljubavi i odnosu kojeg bi On htio da oni upostave sa Njime... ako vratite Ocu djecu za kojom On žudi. Vi trebate govoriti u Njegovo ime, vi trebate biti tek usta kroz koja Otac može Sebe izraziti... jer ljudske riječi će i dalje prije biti prihvaćene kao Riječ Božja sve dok ljudsko biće nema vjere... Ali on može biti vođen do vjere kroz ljudska bića, i ova ljudska bića će onda raditi za Boga i Njegovo kraljevstvo, onda će oni biti prikladni radnici u Njegovom vinogradu i njihov rad neće biti neplodan. AMEN

 

***

 

Bertha Dudde, br. 8356, 17 Prosinac 1962

 

BOŽJA SKRB ZA RADNIKE U VINOGRADU...

 

Oni od vas koji se nude raditi u Mojemu vinogradu su vođeni i upravljani od strane Mene... Pri svemu tom, vi taj rad morate smatrati prioritetom, jer vi primate i distribuirate vječna duhovna vlasništva... dok vam svaki svjetovni posao samo priskrbljuje prolazna dobra... A da li vi znate koliko će vaše postojanje na Zemlji trajati?... Otud, vi možete raditi i raditi a ipak ne izvući koristi od onog što steknete zemaljskim naprezanjem... Rad za Mene i Moje kraljevstvo, međutim, je popraćen mnogim duhovnim blagoslovima koji će biti trajni i također će osigurati zemaljske dobrobiti, jer vi doista nećete morati živjeti u oskudici/potrebi sve dok, kao Moje sluge, ispunjavate volju vašeg Skrbnika, sve dok ste Mi u službi tijekom posljednjih dana prije kraja kada ću Ja posebice potrebovati vašu asistenciju. Vi doista možete vjerovati kako će se vaše zemaljske brige umanjiti sve dok vaš rad za Mene smatrate više važnim, jer Ja Sam rekao ‘Tražite najprije kraljevstvo Božje... i sve te stvari će vam biti nadodane...’(Matej 6:33)Pa ipak, sve dok se pažnja najprije obraća na svjetovne potrebe, rad za Mene će se iščeznuti u pozadini i onda ćete otkriti povećavajuće više teškim sebe posvetiti Meni i Mojemu kraljevstvu... Vaše misli će biti daleko više naklonjene ka svijetu; Moje kraljevstvo, međutim, nije od ovoga svijeta i ljudsko se biće mora boriti ako opet želi uspostaviti srdačan kontakt sa Mnom... Ali Ja vas hitno trebam kao su-radnike, budući Ja nikoga ne silim postaviti Sebe Meni na raspolaganje budući će jedino slobodan čin suradnje rezultirati u blagoslovu da će iskupiteljski rad biti uspješan, bez obzira koji rad ostvarite za Mene... Čim ste prožeti ljubavlju za Mene i vašeg bližnjega vi ste prikladni pomoćnici za Mene i ta će ljubav vama uvijek dati snagu da radite za Mene.

 

Prema tome, ne dozvolite sebi da vas učine depresivnim svjetovne brige koje Ja sa lakoćom mogu odvratiti i to ću doista učiniti jednom kada prevladavajuće sebe posvetite duhovnom profitu kojeg ćete zaraditi kroz vašu revnu/strastvenu suradnju... i to i za vas same također i za duše koje potrebuju iskupljenje i, nikako najmanje važno, za Mene također, jednom kada Sam za Sebe povratio te duše kroz vašu aktivnost za Mene i Moje kraljevstvo.

 

Vi uvijek trebate imati na umu kako život svakog čovjeka može dokončati sutra i da ni jedna količina zemaljske zarade vama neće više biti od koristi, ali da možete ponijeti duhovno stečeno bogato blago sa vama u kraljevstvo onostranog (Matej 6:19-21; Luka 12:13-31) i da će vaša aktivnost u ovom kraljevstvu onda biti blažena, budući onda možete distribuirati i opet primati bez ograničenja. I ako oni od vas koji Mi žele služiti kao vjerne sluge uvijek na umu imaju skori kraj, bez obzira da li se to tiče cijele ljudske rase ili samo vas samih... onda ćete prepoznati ispraznost zemaljskog truda i sigurno ćete dati prioritet vašem duhovnom radu, i vi ćete sigurno također biti uzdržavani od strane Mene Osobno. Vi nećete trebati trpjeti nevolju, budući ću Ja Osobno, kao vaš Skrbnik, brinuti o vašim zemaljskim potrebama također tako da ćete biti u stanju ostvariti vaš zadatak... Vi trebate vjerovati da ću Ja uvijek pronaći sredstva i načine, da Meni ništa nije nemoguće, da vi jedino trebate ispuniti Moju volju da budete u svakom trenutku sigurni u Moju pomoć...

 

Međutim, Ja ću vas često također staviti na probu s obzirom na to da li ste se voljni oduprijeti nasrtanju svijeta, i vi trebate proći takve probe vjere budući baš vaša vjera mora biti posebice snažna ako se želite oduprijeti kušnjama Mojega neprijatelja (Sotone), budući će vam se on opet i iznova suprotstaviti kako bi vas spriječio raditi za Mene i Moje kraljevstvo... Ali onda trebate znati da je Moja moć/sila snažnija i da ću vas Ja zasigurno zaštititi od njega samo ako ste Mi vi voljni služiti. AMEN

 

 

 

 

 

... i, ako Ga oni za to zatraže, osigurava im neprestanu zaštitu od neprijatelja...

 

 

Bertha Dudde, br. 8645, 15 Listopad, 1963

 

POVJERENJE U BOŽANSKO VOĐENJE RADNIKA U VINOGRADU...

 

Vi se uvijek možete pouzdati u Moje vođenje samo postavljajući sebe pod Moju zaštitu i odabirući Me kao vašeg vodiča. U tom slučaju možete počivati uvjereni da ću vas Ja zaštititi od svakog juriša Mojeg neprijatelja (Sotone), da ćete uvijek primiti snagu da mu se oduprete ako vas on želi kušati, jer jednom kada vaša volja pripada Meni, Ja Sam također ovlašten zaštiti vas od njega, inače, međutim, Ja ga neću zaustaviti budući se on, također, bori za duše tako da ih ne bi izgubio. Uvijek je to vlastita odluka ljudskog bića kojoj sili on sebe povjerava... Ipak Ja ću uvijek asistirati osobu koja je pronašla put ka Meni. Onda će on također biti aktivan u skladu sa Mojom voljom, jer Moj se utjecaj sastoji u hrabrenju ljudskog bića da živi način života koji je Meni ugodan... Onda će se on uvijek osijećati iznutra nagnan učiniti ili ne učiniti ovo ili ono i on može biti siguran u činjenicu da Ja Osobno u njega postavljam taj poriv/nagonjenje, da je to Moj izražaj koji se osjeća od strane srca ljudskog bića koje Sebe povjerava Meni. Slično tome, Ja ću postaviti ispravne misli u vaša srca, Moje sluge na Zemlji, kada radite za Mene u Mojem vinogradu, budući to također treba biti učinjeno u skladu sa Mojim podukama, čak ako vam se to povremeno čini dvojbeno. Čim ste Mi ponudili vaše usluge Ja ću također za vas odrediti rad i vi možete sigurno slijediti vašu unutarnju sklonost. Ništa se ne događa nepromišljeno, Ja uvijek slijedim specifični plan ili svrhu, i vi jedino uvijek ostvarujete što bi Ja Osobno napravio kada bi na ovoj Zemlji živio u tijelu... Time vi reprezentirate Mene, i možete vjerovati da Ja postavljam Moju volju u vas tako da vi naizgled djelujete u skladu sa vašom vlastitom voljom, ali da je ta odluka/namisao uvijek prouzročena od strane Mene budući se vi dobrovoljno nudite raditi za Mene. Ali ne obraćaju svi ljudi pažnju na unutarnji glas i prema tome Ja im ne mogu govoriti direktno, niti im Ja mogu govoriti tako iskreno da će oni biti uvjereni da su bili adresirani od strane Oca Osobno... Ja moram govoriti ljudima kroz posrednike čije će riječi oni ili prihvatiti ili odbiti, ipak to je na njima naračun njihove slobode volje. Unatoč tome, ni jedno ljudsko biće neće ostati bez Moje milosrdne brige, Ja se brinem za svakoga i pokazujem im ispravan put kada zalutaju... Iz tog razloga Ja ih obavještavam kroz Moje glasnike o ispravnom putu kojeg oni, u njihovoj duhovnoj tami, često ne mogu pronaći ili kreću putem koji ih vodi u stranu budući je osvijetljen obmanjujućim svjetlima koje je Moj neprijatelj zapalio kako bi zaveo ljude koji žele doseći više sfere... Ali čim ovi zazovu Mene Osobno i apeliraju za Moju zaštitu i vođenje oni su već na ispravnom putu i Ja ću poslati Moje glasnike da ih susretnu kako bi pomogli u njihovom usponu do Mene. Unatoč tome, samo rijetko se zaziva za Moju zaštitu i vođenje, ljudi vjeruju kako imaju dovoljno snage i svjetla na njihovom raspolaganju i da će oni onda također biti prijemčivi za utjecaj Mojega neprijatelja koji zna kako im prikazati puteve prekrivene cvijećem i dočarati najprivlačnije predjele koji će, međutim, bezpogrešno završiti u tami... i tako se ljudsko biće uopće nije popelo nego je sišlo dolje u bezdan. Jedino čovjek koji Sebe dobrovoljno povjeri Mojem vođenju može putovati njegovom zemaljskom stazom bez brige, jer on će ostvariti cilj... On je sebe izručio Meni njegovom vlastitom voljom, i Ja ću doista biti njegov konačni cilj, on će se pridružiti Meni, Onome Kojeg je uvijek namjeravao doseći... Ja jedino želim da Mi dobrovoljno date pravo da vas vodim kroz vaš život na Zemlji, onda se nikada nećete trebati bojati da ćete zalutati ili biti neuspješni, jer onda ćete vi također uvijek činiti što je ispravno pred Mojim očima, budući je ova volja u vama jednom kada ste prihvatili Moju volju i odustali od vaše vlastite volje... u tom slučaju Moj neprijatelj neće više imati moći nad vama, budući ćete se vi oduprijeti njegovim kušnjama, vi ćete Mi ostati vjerni i Ja ću vam uvijek podariti Moju zaštitu. AMEN

 

***

 

Bertha Dudde, br. 8928, 7 Veljače 1965

 

BOŽJE MILOSRDNO VOĐENJE RADNIKA U VINOGRADU...

 

Vi trebate obratiti pažnju na Moju volju, koju ću Ja uvijek postaviti u vaše srce kada Mi apelirate za savjet i pomoć. Onda ćete ju vi osjećati kao unutarnji poriv kojemu trebate udovoljiti. Preduvjet je, međutim, da vi najprije uspostavite kontakt sa Mnom u molitvi, da je vaša vlastita volja da primate Moje instrukcije, budući vi ne možete pretpostaviti kako svaka misao potječe od Mene već morate također uzeti u obzir da se Moj neprijatelj (Sotona) miješa u vaše misli ako osjeća da se mlako molite, da ne vaše srce već da jedino vaša usta govore. Prema tome vi trebate neprestano sebe promatrati (1 Ivanova 4:1), ali uvijek povjerljivo dođite k Meni sa svakim zahtjevom i apelirajte Mi za podršku. Vi uvijek trebate znati kako ćete od strane Mene biti vođeni čim želite biti aktivni za Mene, jer ova vaša aktivnost je željena s Moje strane i prema tome nikad ne može biti pogrešna ako je vaša ozbiljna volja da Mi na taj način budete u službi. Jer bezbrojna svjetlosna bića vas štite tako što ne daju blizu/tjeraju sve pogrešne misli tako da vi prema tome možete ostvariti vaš duhovni zadatak sa potpunim mirom uma i ne morate se bojati kako vas je iskoristio neprijatelj... I vi morate biti sigurni u to/ovo, budući trebate istupiti za braniti vaše duhovno znanje i biti ćete jedino u stanju to napraviti ako ste sigurni u Moju zaštitu. Posljedično tome, ne trebate se brinuti kako ćete ikada izgubiti Moju ljubav, jer Ja sam svjestan vaše borbe i znam svaku sumnju koja se javlja u vama, ipak Ja također znam da ćete vi ugušiti te sumnje sami budući ćete za to primiti snagu od Mene. Međutim, vi morate ostati čvrsto povezani sa Mnom tako da ću vas biti u stanju afektirati direktno. Jer neprijatelj će također nastojati prevladati, ali on će biti neuspješan ako vi uvjek žudite za Mnom i Mojim prisustvom, jer on će pobjeći od svjetla i time od Mene Osobno, Koji za vas potpaljujem svjetlo... Opet i iznova ćete primjetiti Moje milosrdno vođenje ako jedino obratite pažnju kako Ja upravljam svime, ako držite vaše oči i uši otvorenima, ako primjetite kako sve sjeda na svoje mjesto i uvijek prikazuje Moju brigu... jer sve dok ste spremni za Mene, Ja Sam također voljan poravnati svaku vašu stazu. Jer sve to je rezultat vaše volje da Mi nesebično služite, što Ja smatram kao dokaz vaše ljubavi za Mene. I prema tome vama je bilo predstavljeno znanje koje uvijek jedino služi da bi vas prosvjetlilo, koje dokazuje Moju ogromnu ljubav za vas i iz čega možete zaključiti da Ja ne želim biti jedino vaš Bog i Stvoritelj već da vi u Meni namjesto toga trebate prepoznati vašeg Oca. To je zašto vam Ja dostavljam informaciju koja vam omogućava izvoditi zaključke o najviše-savršenom Biću Koje se sagiba dolje u Njegovoj beskonačnoj ljubavi da bi vam dozvolio sudjelovati u onome što vam Moja sfera ljubavi ima za ponuditi... Jer sve slave u Mojem kraljevstvu su bile stvorene od strane Oca za Njegovu djecu kako bi ih učinile beskrajno sretnima. Međutim, vi morate znati za to... I to znanje vam mora biti saopćeno od strane onih koje Sam Ja bio u stanju inicirati u Moj plan Stvaranja, koji dobrovoljno sebe otvaraju sa zrake svjetla. I ako vi sada uzmete u obzir kako malo svjetla može sjajiti među ljudskom rasom, onda ćete također razumjeti da ću Ja opetovano uvjeriti/ohrabriti one o kojima se brinem koji žele izvršiti zadatak predstavljanja ovog znanja njihovim bližnjima, jer premda je njihova misija izvanredno blagotvorna, to je također težak zadatak, budući se ne može pronaći mnogo ljudi koji se pitaju o svrsi njihova života na Zemlji i koji su prema tome također voljni prihvatiti instrukcije. Ali Moj blagoslov će zauvijek biti sa onima koji rade za Mene i Moje kraljevstvo, budući je jedina važna stvar da oni prosvijetle njihova bližnja ljudska bića o značenju i svrsi života na Zemlji, o Mojoj volji i da oni također šire znanje o značenju djela Spasenja, jer ova je informacija je od suštinske važnosti ako ljudi žele postati blaženi. AMEN

 

 

 

O sferi djelovanja radnika u vinogradu...

 

 

Bertha Dudde, br. 5091, 22 Ožujak 1951

 

DUHOVNA ZAJEDNICA... ZAJEDNIČKI RAD...

 

Duhovna zajednica može prenijeti mnogo blagoslova, jer ona distribuira Moje Evanđelje u Riječima i djelima. Međutim, Ja ne zovem članove jednog organiziranog udruženja duhovnom zajednicom već jedino ljude koji, u duhovnom jedinstvu, teže ka istom cilju približavanja Istini i time ka Meni i koji prema tome također žele voditi njihova bližnja ljudska bića ka Meni. Jer organizacije mogu također postojati bez uistinu duhovno stremećih članova, a Ja jedino priznajem duhovno stremljenje kao ispravnu žudnju za Mnom. Jedno udruženje ljudi koje ozbiljno raspravlja duhovne teme, čija srca Me nečujno ljube i žude vezu sa Mnom, je duhovna zajednica koja Mi je po volji (mila), Moj će blagoslov uvijek počivati na njima i sam duhovni rad koji rade će biti blagoslovljen s Moje strane. Kadgod su oni zajedno Ja boravim među njima i vodim njihove misli u ispravnom pravcu, Ja se Osobno miješam/interveniram u njihove razgovore tako što Sebe izražavam kroz osobu koja je Meni posebice privržena, koja će onda učinkovito podučiti druge i također biti priznata budući će drugi osjetiti kako Sam Ja na djelu, budući se oni osjećaju adresirani s Moje strane i biti će uvjereni kako je ono što čuju istinito. Duhovna zajednica će Mi uvijek biti od velike koristi, jer oni će postići puno više nego pojedinačna osoba može ostvariti radeći samo za Mene i Moje kraljevstvo. Ipak svaka pojedinačna osoba treba pokušati zadobiti sljedbenike za Mene, svaki pojedinac treba težiti proširiti duhovnu zajednicu i uvijek voditi nove radnike ka Meni budući će mnogi žetaoci biti potrebni tijekom posljednjih dana i rad koji još treba biti napravljen prije kraja će zahtjevati svaki napor. Zajedno vi možete biti jako uspješni, jer ljudi će uvijek gledati na usamljenog čovjeka sa nepouzdanjem i ukazati malo povjerenja njegovim riječima. Međutim, čim mu se drugi ljudi istomišljenici pridruže sve što on radi i čini postaje značajno. Prema tome pokušajte pronaći ljude istomišljenike koji teže ka istome da Mi budu u službi i čine iskupiteljski rad na Zemlji tijekom posljednjih dana prije kraja. Čineći tako vi sami ćete jako puno steći ali vi ćete također zadobiti nove duše koje možete voditi k Meni, koje vi možete pripremiti za njihovu misiju postajanja su-radnika za Mene i Moje kraljevstvo kojima možete proglasiti Evanđelje tako da će ga oni preda(va)ti dalje onima koji trpe duhovnu nevolju. Što nije moguće pojedinačnom čovjeku može biti ostvareno od strane mnogih; njima će se lakše povjerovati i biti će uvijek osnaženi od strane Mene, jer Ja blagoslivljam svakoga tko Mi služi. AMEN

 

***

 

Bertha Dudde, br. 6783, 13 Ožujak 1957

 

OBMANJUJUĆA PRETJERANA REVNOST...

 

Veličina polja kojeg ćete kultivirati će uvijek korespondirati vašoj volji da budete aktivni i vašoj prikladnosti... Ono može biti vrlo veliko ako vi potpuno podupirete ovu stvar/svrhu, a može biti tek jedno malo područje, zavisno o vašoj volji i vašoj revnosti da služite, jer Ja ne vršim nikakav pritisak ili prisilu, Ja dajem kako vi žudite... Ali često Moji radnici u vinogradu očekuju previše od sebe samih utoliko što poduzimaju zadatke koji su iznad njihovih mogućnosti za koje ih Ja nisam odredio... da oni žele proizvoljno baratati područjima zbog izvjesne ambicije u neku ruku umišljeno/pretenciozno, sa namjerom da sebe istaknu. U tom slučaju oni će prouzročiti više štete nego koristi, jer zbog njihove ambicije oni napuštaju Moju sferu a to predstavlja vrlo dobrodošlu priliku za Mojeg neprijatelja (Sotonu) da dâ njegove instrukcije, koje su vrlo često poslušane. I to je opasnost koja prijeti svakom radniku u vinogradu koji se striktno ne pridržava Mojih instrukcija, koji je nagnan pretjeranom revnošću budući je izgubio njegovu unutarnju poniznost... budući on želi postići puno ali ne želi pomoći mnogima. To je tek profinjena razlika ali Moji radnici u vinogradu trebaju iskreno provjeriti koji ih motivi nagone raditi u Mojem vinogradu. Oni ne smiju zakazati pristupiti k Meni u šutljivoj molitvi za Moje instrukcije i onda uvijek sprovoditi ono što ih iznutra nagoni. Ali oni ne smiju poduzimati zadatke koje im Ja nisam odredio i koji stoga moraju biti opisani više kao svjetovni rad iako oni prividno teže ka duhovnim ciljevima... Vi ljudi nemate ideju kakvim se metodama Moj neprijatelj služi i kako vas lako on može uvući u svoju mrežu laži; ali vi mu ne trebate postati žrtvom sve dok god sebe podredite Meni sa vrlo dubokom poniznošću i žudite jedino za tim da vas Ja vodim. Ali Ja vam neću povjeriti rad u jednom području sve dok vi niste stučnjaci na tom području. Ako, međutim, vi u njega uđete bez Moje instrukcije onda ćete biti pod utjecajem opozicije, budući on zna vašu slabost da se želite istaknuti. I onda će vas poslužiti u skladu sa vašim željama...

 

Često su ljudi ranije krenuli ovom stazom, oni su Mi bili voljni služiti ali nisu željeli raditi u malom krugu, umjesto toga oni su tražili područje aktivnosti koje im je omogućilo da postanu javno više poznati bez da su, međutim, od Mene primili instrukcije da tako naprave... I tako je bilo moguće da inicijalno dobri sluge postanu neprikladni za rad u Mojem vinogradu budući previše svjetovnih instikata i dalje leži uspavano u njima koji su izbili u prvi plan i opravdali njihovu obmanutu pretjeranu revnost... U drugu ruku, međutim, ne treba se svatko tko Mi želi služiti bojati ove opasnosti ako oni Mene Osobno smatraju kao najvišeg, ako oni također povjere svoje slabosti i nesavršenstva Meni i mole Mi se za zaštitu od njihovog vlastitog neuspjeha i uvijek čekaju na Moje instrukcije prije nego se zapute na zadatak. Iskušenja zasigurno pristupaju svim Mojim slugama također, budući svaki i dalje ima slabosti i nesavršenstva za prikazati koje on (Sotona) (po)zna(je) i pokušava ih iskoristiti. Ali prisna veza ljudskog bića sa Mnom štiti ga od toga da mu postane žrtvom... dok veza sa svijetom slabi čovjekov otpor i naknadno ga postavlja u rizik da mu podlegne. Prema tome vi uvijek trebate gledati na-unutra, ne obraćajte puno pažnje na svjetovna zbivanja već više na duhovni razvoj u svijetu, u vašem okruženju i u vama samima... Onda ćete vi također marljivo obaviti detaljan posao, vi ćete raditi na unapređivanju vas samih, vi ćete uvijek pomoćno stajati pored vaših bližnjih ljudskih bića, vi ćete im priskrbiti duhovnu prehranu koja im nedostaje... I ovo polje aktivnosti će biti onoliko veliko koliko ste vi sposobni raditi. Međutim, vi ne smijete dopustiti sebi previše daleko istrčavati ako ne želite raditi za onoga koji je Moj i vaš neprijatelj. AMEN

 

 

***

 

Bertha Dudde, br. 7677, 19 Kolovoz 1960

 

POZIVANJE VINOGRADARSKIH RADNIKA…

 

Svatko tko izrazi njegovu voljnost da čini vinogradarski posao će biti prihvaćen, budući se nikada ne može napraviti dovoljno posla za Mene i Moje kraljevstvo. I ljudima će uvijek biti dodijeljeno njihovo mjesto u skladu sa njihovom mogućnošću da ispravno vrše zadatak koji se od njih potražuje. U vrijeme Mojega života na Zemlji Ja Sam Osobno odabrao Moje učenike budući Sam bio svjestan njihova unutarnjeg života, njihove iskrenosti u ljubavi i njihove žudnje za Istinom. I Ja ću uvijek Sam odabrati Moje učenike koji će nositi Moje Evanđelje u svijet tijekom posljednjih dana prije kraja. Međutim, samo ih je nekolicina koji sebe svim srcem predaju Meni, koji su već prevladali svijet i voljni su Mi služiti kada se to tiče širenja Istine. Jer to je prije svega stvar uvođenja ljudi u Istinu, to jest, dostavljanja njima istinskog znanja o Meni Samome, Koji Sam živio na Zemlji u Isusu i ostvario čin Spasenja. To je prije svega stvar proglašavanja imena Isusovog, Njegovog Božanskog učenja ljubavi...

 

 

 

Bertha Dudde, br. 8855, 19 Rujan 1964

 

VAŽNOST MISIONARSKOG RADA... PRIMJENA ZNANJA...

 

Opet i iznova vam treba biti rečeno kako se vaš zadatak jedino sastoji od potrage za Mnom tako da mogu dopustiti Sebi da Me pronađete, budući Ja želim biti objekt vaše ljubavi, a što tražite je ono za čime žudite, što ljubite... Ja jedino želim zadobiti vašu ljubav i onda ste vi ostvarili svrhu vašeg života. Onda ću biti u stanju povratiti vam vašu izgubljenu realizaciju dok ste još na Zemlji i vi ćete ući u prosvjetljeno stanje, sva tama će biti prevladana, vi možete pustiti svim sposobnostima da ponovno izbiju kroz vas, vaš će zemaljski život rezultirati u vidljivom napretku budući ste vi uspostavili iskrenu vezu sa Mnom koja vam daje svjetlo i snagu u izobilju. I ako ste prema tome podučeni od strane Mene Osobno u svezi vašeg izvornog stanja, u svezi svrhe i cilja zemaljskog života, vi se ne morate više bojati opadanja, jer ova će realizacija ostati sa vama zauvijek. Vaš jedini zadatak ostaje dopustiti vašim bližnjim ljudskim bićima sudjelovati u ovoj vašoj realizaciji, premda je na njima da li oni žele ili ne ovo prihvatiti. Vi, međutim, posjedujete znanje, i ovo vam više ne može biti oduzeto... Međutim, sve dok i dalje živite na Zemlji vi također morate iskoristiti ovo znanje, vi ga ne možete jedino koristiti za sebe same, ono je povezano sa zadatkom predaje ovog znanja dalje vašim bližnjim ljudskim bićima koja su i dalje potpuno neupućena i koja će na njega reagirati potpuno različito. Ono što se vama čini savršeno prirodnim je njima neshvatljivo sve dok sami nisu tražitelji i imaju utvoreno uho za vaša otkrića. Stoga je to rad kojeg trebate činiti za Mene, budući je Moja volja da blistavo svjetlo zasvijetli na svim mjestima, budući Ja želim spriječiti Mojega neprijatelja (Sotonu) i budući Ja želim da vi sudjelujete u ovoj borbi. Jer on je učinio izvrstan posao time što je čovječanstvo prekrio neprodirnom tamom... on je učinio sve u njegovoj moći kako bi potkopao Čistu Istinu od Mene. I on je bio uspješan, jer jedino nekolicina ljudi znaju njihovu svrhu u zemaljskom životu, jedino nekolicina ljudi vrše Moje dvije zapovijedi ljubavi koje Sam Ja dao ljudima kao temeljni preduvjet kako bi ponovno stekli znanje. Ljubav je doista nužna kako bi se razumjela ponuđena informacija, bez ljubavi će u njima ostati mračno, i bez ljubavi oni ne mogu uspostaviti kontakt sa Mnom koji bi im dao razumijevanje znanja. I prema tome Ja vam jedino uvijek mogu opet reći: Obavijestite ljude o Mojim zapovijedima ljubavi i, zavisno o njihovom odnosu spram njih, znanje koje im je ponuđeno im je privlačno ili ne. Ali vi ne smijete zakazati neprestano skretati njihovu pažnju na Moju ljubav i objasniti im kako Ja ne sprovodim ništa što nije utemeljeno na Mojoj ljubavi... Jer ljudi ne mogu razumjeti da će ih svakojake vrste nesreća jedino uvijek prisiliti okrenuti se ka Meni, apelirati Meni za savjet i pomoć, i Ja ću im doista također pomoći, ali ovo se ne može dogoditi ako oni ne vjeruju u Mene... Otud ih morate podučiti da vjeruju (‘Kristiti...) u Boga ljubavi (... u ime Oca...), mudrosti (... Sina...) i sile (... i Duha Svetoga’ = Matej 28:19)... Jednom kada su stekli ovu vjeru oni će se sami zaputiti putem ka Meni, i onda će vaša pomoć postati očigledna, oni će onda također prihvatiti znanje i ono će im donijeti mir i radost, baš kao što ste vi sami primili. Ja se želim približiti svim ljudima, Ja želim voditi sve ljude ka svjetlu, svaki od njih je Meni drag i Ja želim zadobiti Njihovu ljubav. Unatoč tome, aktivnost Mojega neprijatelja će se nastaviti sve do kraja i on će još mnoge žrtve pridobiti za sebe. Iz ovog razloga vi sebe trebate klasificirati kao Moje borce koji se bore uz Mene za spasenje duša. Čak ako vas samo nekolicina sluša, svaka pojedinačna duša je dobitak za Mene i ona će vam biti vječno zahvalna da ste ju zaštitili od sudbine obnovljenog zarobljeništva. Uvijek slušajte što vam imam za reći i ne mislite kako Ja ne trebam vašu pomoć... Ja Sam uvijek voljan govoriti vam i neprestano povećati vaše znanje, i zato vas Ja želim nastaviti podučavati budući Ja i dalje imam puno toga za reći... Vrijeme se približava njegovu svršetku i vi ne možete biti dovoljno hranjeni Mojom Riječju, jer sa Mojom Riječju vi neprestano primate snagu, koja je hitno potrebna svima vama za rad u Mojemu vinogradu. AMEN

 

... i Njegove patnje i umiranja na križu. Ako ljudi ne žele zastraniti, onda su oni morali na Zemlji pronaći Isusa, budući duši neće biti lako pronaći Ga u kraljevstvu onostranog. Ipak bez Isusa Krista oni ne mogu ući u kraljevstvo svjetla i postići blaženstvo. Otud, od presudne je važnosti da Moji vinogradarski radnici proglašavaju Njega na Zemlji i skreću pažnju njihovih bližnjih ljudskih bića na njihova Spasitelja i Iskupitelja… A kako bi Ju mogli proglašavati oni sami moraju najprije biti uvedeni u Čistu Božansku Istinu. To stoga također uključuje činjenicu da Moj duh može djelovati u onima čiji će naknadni rad za Mene u vinogradu biti uspješan. A Moj duh jedino može raditi kada su nužni preduvjeti na svom mjestu: vrlo duboka ljubav spram Mene, koja sebe izražava u milosrdnoj ljubavi spram bližnjega, živoj vjeri i žudnji za Istinom, koja iz Mene može teći ka njima jedino ako su voljni širiti ovu Istinu. Onda ću Ja Osobno biti sposoban podučiti ih, tako, kao njihov Gospodar mogu omogućiti Mojim slugama da dostave Istinu njihovim bližnjim ljudskim bićima, da ih obavijeste o Mojoj vladavini i aktivnosti, o Mojoj prirodi, koja je u sebi ljubav, mudrost i svemoć, i o Mojem vječnom planu Spasenja, koji će im također otkriti razlog i svrhu njihova života na Zemlji. Oni će biti u stanju obavijestiti njihova bližnja ljudska bića o Mojoj volji, koju moraju ispuniti kako bi postali blaženi. I oni će proglasiti Moje učenje ljubavi i opomenuti/savjetovati njihova bližnja ljudska bića da sebe oblikuju u ljubav…

 

Bertha Dudde, br. 5824, 10 Prosinac 1953

 

SVJETLO ISTINE... SVJETILJKE BEZ ULJA... IZNOŠENA ODJEĆA...

 

Vaš je posao da rasvijetlite, da (do)nosite svjetlo u tamu noći, jer vi ste okruženi sa tamom u kojoj još nikakvo svjetlo nije bilo zapaljeno. Noć je svugdje gdje se ne može pronaći Čista Istina, gdje ljudi žive u zabludi, gdje oni još nisu bili ispravno obaviješteni na duhovnom nivou... Noć je gdje duh ljudskog bića još nije bio probuđen u život, koji jedini zapaljuje svjetlo u njegovu srcu... Kakvogogd duhovno znanje vi ljudi primate će vama ostati beskorisno sve dok ne živite život ljubavi, jer ono će samo ostati mrtvo znanje... Ali ako se osvrnete oko vas, vi nećete biti sposobni pronaći mnoge ljubavi sklone ljude i prema tome niti puno svjetla, budući ljubav zrači svjetlo na prvom mjestu, budući znanje jedino dobija život kada je bilo oživljeno ljubavlju...

Gdjegod se ljubav podučava Moj je temeljni zakon proglašavan, i tamo je također Istina... Tamo su istinski predstavnici Krista i oni govore u Mojem duhu... Da li oni uspiju u tome da će njihovi slušatelji ispuniti zapovijedi ljubavi to je na potonjima, ali stanje zrelosti ljudskog bića i time također njegovo duhovno prosvjetljenje, potpuna realizacija, čovjekovo unutarnje rasvjetljenje, jedino zavisi o njegovom ispunjavanju zapovijedi ljubavi spram Mene i njegovih bližnjih ljudskih bića... Ispunjenje zapovijedi ljubavi zahtjeva način života u skladu sa Mojom voljom, kretanje unutar Mojeg vječnog reda, time promjenu iz zla u dobro... To jedino je Moja volja, i Moji istinski predstavnici na Zemlji će motivirati ljude to činiti, to jedino je vinogradarski posao kojeg Moje sluge trebaju vršiti, obavijestiti ljudsko biće da on jedino može postati savršen kroz život ljubavi, da jedino ljubav može uspostaviti uniju sa Mnom (1 Ivanova 4:16).

Posljedično tome, sve što je predstavljeno ljudima kao Moje Evanđelje treba jedino ciljati ostvariti oplemenjivanje ljudskog bića, transformirati ga u ljubav, onda će Moje sluge na Zemlji vršiti istinski vinogradarski posao... Ali zašto ima toliko malo svjetla na Zemlji, budući je Moje Evanđelje naposlijetku proglašavano diljem svijeta?... Ili se više važnosti daje ceremonijama nego proglašavanju Mojeg Evanđelja?... Da li je proglašavanje Božanskog učenja ljubavi tretirano kao manje važno kako bi se pioritet dao namjesto toga drugim doktrinama? I da li ljudi obraćaju više pažnje na ta dodatna učenja i zapovijedi nego na Moje učenje ljubavi?

Promislite ozbiljno o ovim pitanjima i izvucite iz njih ispravne zaključke... Ako Ja duhovno sazrijevanje činim zavisnim o ispunjavanju Mojih zapovijedi ljubavi (može također, ‘povezujem sa ispunjavanjem...’), ako duhovna aspiracija reducira ili čak poriče zemaljsku nevolju, ali ako vi možete primjetiti više zemaljske nevolje nego ikada u svijetu, onda duhovnom napretku još puno toga nedostaje i stoga slijedi da ljudi također zanemaruju što im opetovano ponavljam kako je najvažnija potreba: prakticirati ljubav... I stoga Evanđelje ljubavi nije bilo propovijedano ljudima dovoljno naglašeno... Posljedično tome, mora da ima tek nekoliko istinskih predstavnika Mojeg učenja ljubavi, samo nekoliko vjernih slugu na Zemlji koji Mi služe, premda svi oni vjeruju kako govore u Moje ime...

Previše je pretvaranja a premalo istine, i smrt se također može pronaći tamo gdje Ja trebam biti proglašavam i gdje se vjeruje kako Ja jesam proglašavan, ništa više nije živo osim tradiconalne pojave/nastupa, tek odraza onog što je jednom blistavo sijalo u krajnjoj vitalnosti... To je zašto niti nema više života među ljudima, ni realizacije, ni istine niti duhovnog napretka... sve što je ostavljeno je iznošeno odijelo koje više ne poslužuje svrsi, ali koje se pretjerano cijeni... Oni su svjetiljke bez ulja, lažno predstavljene ljudima kao izvori svjetla ali koji nisu u stanju zračiti ni najmanji tračak svjetla. Otud je tama svugdje, duhovna je noć svugdje okolo, i jedino vrlo rijetko se zapale sićušna svjetla, jedino vrlo rijetko će istinski predstavnik Mojeg kraljevstva dobiti pristup/ulaz u tamu sa njegovim svjetlom... Ipak njihovo će svjetlo sijati blistavo, oni će biti sposobni ponuditi razjašnjenje i donijeti Istinu... svjetlo realizacije, koje će blagotvorno afektirati svakoga tko traži svjetlo. AMEN

 

…budući njihov stupanj blaženstva, kada duša uđe u kraljevstvo onostranog nakon smrti tijela, jedino o tome zavisi. Moje sluge jedino mogu raditi za Mene ako mogu pošteno odraditi zadatak širenja Istine… Oni sami moraju biti u posjedu Istine, oni su Ju stoga morali primiti od Mene, ako žele vršiti istinski vinogradarski rad… Ali onda su oni također bili odabrani od strane Mene da idu u svijet kao Moji učenici tijekom posljednjih dana i proglašavaju Evanđelje ljudima. Znak Mojih istinskih predstavnika na Zemlji je činjenica da su oni bili uvedeni u Istinu od strane Mene Osobno, da namjesto Mene govore isto što bi Ja Sam bio rekao ljudima dok Sam i dalje živio među njima u tijelu, kao što Sam činio tijekom Mojeg života na Zemlji. Prema tome, svatko tko osobno primi Moje Evanđelje je Moj istinski učenik. A ‘Moje Evanđelje’ je istinska doktrina o Spasenju: znanje o svrsi postojanja… znanje o izvornom grijehu i otpadništvu od Mene… znanje o Mojem vječnom planu Spasenja da vodim Moje žive tvorevine nazad k Meni i do sreće unatoč ogromnog izvornog grijeha… ali to najprije potrebuje znanje o Isusu Kristu i Njegovom činu Spasenja. Jedino kada čovjek ima potpuno znanje onog što sačinjava ‘plan Spasenja’ on može biti istinski učenik za Mene… On mora biti sposoban objasniti sve međuodnose, on mora znati o ogromnoj krivnji živih tvorevina koje su potekle iz Mene u svom savršenstvu a ipak postale nesavršene svojom slobodnom voljom…Jedino kada učitelj sam zna sve će on također biti sposoban podučavati uspješno,

 

Bertha Dudde, br. 4963, 5 Rujan 1950

 

RIJEČI LJUBAVI... RIJEČI MUDROSTI... UČITELJSKA SLUŽBA... KRITIKA OBJAVE U TISKU...

 

Jednom kada shvatite vaš zadatak u životu, koji se sastoji u distribuciji čiste Riječi Božje, sve što nije proizašlo iz prvobitnog izvora Istine će uzrokovati vaše odbijanje. Ali ove unatoč tome mogu biti Riječi ljubavi u kojima nema prebivajućeg Bogu-protivnog duha, i sve što Meni nije naklonjeno je dobro ako nadahnjuje ljubav. U duhovnom kraljevstvu bića kojima je dozvoljeno podučavati prepoznaju jedni druge po njihovoj sjajnosti/zračenju, nemoguće je prema tome za i dalje duhovno neprosvjetljeno biće da se umiješa. Zemaljsko dijete koje sebe dobrovoljno otvori za duhovni upliv će biti ljubav-no ščepano i zaštićeno od strane svjetlosnih bića... Ja, vaš Bog i Otac od vječnosti, Sam prisutan u duhu svima onima koji žele biti u kontaktu sa Mnom. Ja ne odbacujem te ljude, jer oni su Moja djeca koja su Me već obavijestila o njihovoj volji. Otud oni također osjećaju Moje prisustvo, oni čuju Riječi ohrabrenja i utjehe od Mene, oni čuju Riječi ljubavi, koje Ja imam pri ruci za sve ljude koji Me žele slušati. Također je Moja volja da oni govore njihovim bližnjim ljudskim bićima o Mojoj ljubavi, Ja želim da oni Mene aktivno brane, da motiviraju njihova bližnja ljudska bića da također uspostave kontakt sa Mnom, da prema tome vode sve one u živu vjeru koji sebi dozvole biti vođenima, stoga koji su Me voljni prepoznati. Ja im također dajem sposobnost govoriti umjesto Mene tako da mogu biti uspješni kada živo opisuju Moje djelovanje u njima ispunjavajući njihova srca sa vrlodubokom ljubavlju za Mene i njihovom naknadnom čuje-nju Božanskih Riječi ljubavi. Ovo treba biti rečeno svima onima koji Me mogu čuti govoriti u duhu, kojima Ja otkrivam Sebe tako da će Me naučiti prepoznati i ljubiti. Oni trebaju proglasiti kako su oni sami doživjeli Moje djelovanje u njima.

Međutim, nije svima dodijeljen zadatak podučavanja njihovih bližnjih ljudskih bića, zadatak dodjeljivanja/saopćavanja Božanske mudrosti, vječne Istine njima. Jer ova učiteljska služba potrebuje puno više, jedino odabrani među onima koje Sam pozvao trebaju obavljati takvu učiteljsku službu i oni su koji najprije moraju biti podučeni od strane Mene za učiteljsku službu prije nego mogu raditi po Mojim instrukcijama. Svatko tko želi proglašavati mudrost mora sam biti mudar i tu mudrost prihvatiti od Mene, jer ono što treba adresirati čovjekovo srce treba također biti prihvaćeno od strane intelekta. Mudrost mora biti prepoznata kao mudrost, jer iako zahtjeva dobru volju da bi se to učinilo najprije ona mora također izdržati ozbiljno pomno/kritičko ispitivanje, što se može očekivati jedino od istinskog znanja. Intelekt ne smije biti isključen gdje se tiče prihvaćanja Mojih čistih učenja vjere. Budući Sam dao ljudskom biću sposobnost razmišljanja Ja mu također moram priskrbiti znanje koje je njegov intelekt nesposoban odbaciti ako je srce otvoreno za Moje instrukcije. Uzmite u obzir ovo, onda ćete razumjeti kako ne može svatko biti učitelj njegovim bližnjim ljudskim bićima, da čovjek najprije mora prodrijeti sam u mudrost prije nego može podučavati druge ljude. Nadalje, uzmite u obzir da sve instrukcije rasprostirane kroz tisak ili u rukopisu jesu naumljene da budu blagoslov... da vi prema tome morate prosljediti vrlo pronicavo ako ne želite dovesti u opasnost Čistu Istinu, koja ne može biti podučavana od strane svakoga tko za to nije bio pozvan. Jer vi dovodite u opasnost Istinu ako će istinski tražitelj dobra otkriti mane koje Moju prirodu njemu čine neprihvatljivom ili nesavršenom, budući njegov intelekt također želi formirati mišljenje. Ja, vaš Bog i Otac od vječnosti, zasigurno prepoznajem vašu volju da Mi budete u službi i blagoslivljam vas zbog nje, ipak vi ne bi trebali stupiti na javno područje bez Moje specifične instrukcije, budući imate mnoštvo mogućnosti djelovati u privatnosti, to jest, u krugu kojeg vam Ja Osobno dovodim blizu. Jer Ja gledam u ljudska srca i znam koga dovodim zajedno tako da oni mogu pronaći Mene. Ipak Ja također znam što uzrokuje promišljeno odbijanje ako nije ponuđeno ljudima na pravi način. Ja zasigurno dajem dokaz Moje ljubavi svima onima koji to žude, ipak nisu svi oni postigli stupanj zrelosti kako bi čuli Moju Riječ zvučno, baš kao što nije svaka duša sposobna ponoviti ono što joj Moja ljubav dostavlja/saopćava mentalno. Iz ovog razloga takve duše nisu pozvane za učiteljski rad, iako one mogu biti vrlo korisne komunicirajući njihove misli ljudima u njihovoj blizini jer, ako Me ljube, njihove misli ne mogu biti pogrešne čim govore u ime Mene i Moga kraljevstva.

S druge strane, prilično je drugačija situacija gdje se to tiče javne distribucije duhovne informacije ljudskoj rasi, koja polaže pravo na to da je potekla iz Mene direktno i koja treba biti prihvaćena kao Čista Istina. Onda oni koji ozbiljno i sa dobrom voljom nju pomno ispitaju intelektualno ju također moraju biti u stanju prihvatiti, budući Čista Istina, kako je potekla od Mene, može sigurno izdržati svaki test, budući ona govori sama za sebe. Čak će se Čista Istina susresti sa više odbijanja nego prihvaćanja, ali razlog za to se ne može pronaći u činjenici kako je ona neprihvatljiva za čovjeka, nego da čovjek, zahvaljujući Bogu-protivnom odnosu, nju više nije sposoban prepoznati. Ali čak čovjek naj-nesposobniji za prepoznavanje nepopustljivo/bezdušno razotkriva što ga spriječava prihvatiti duhovno znanje i sretan je ako susretne metu kako bi dvojbio Čistu Istinu. I vi mu ne smijete osigurati te mete ako želite raditi za Mene i Moje kraljevstvo. Vi zasigurno Meni možete biti u službi i neprestano Me prikazivati vašim bližnjim ljudskim bićima kao Boga ljubavi i milosrđa; vi trebate, kad god je to moguće, vršiti utjecaj na vaša ljudska bića da prakticiraju ljubav, time što ćete živjeti način života u skladu sa Mojom voljom vi trebate biti primjer za njih, vi trebate stremiti duhovno i također stremiti ohrabriti vaša bližnja ljudska bića da učine isto, vi trebate iskreno sebe ujediniti sa Mnom i moliti Mi u duhu i istini, i vi ćete osjetiti Moje zračenje ljubavi povećavajuće više, vi ćete misliti, djelovati i govoriti ispravno i tako biti moji vjerni borci u borbi protiv onoga čiji je cilj uništiti sve one koji mu se ne odupiru. I stoga trebate čekati sve dok ne čujete Moj poziv da vršite specifični zadatak u Mojem vinogradu, jer vrijeme nije daleko kada ću Ja trebati one od vas koji Mi žele služiti, i kada ću odrediti zadatak svakome u skladu sa njegovim mogućnostima... i blažen će biti onaj koji služi Meni. AMEN

 

… i jedino onda on može biti poslan u svijet od strane Mene kako bi proglašavao Evanđelje ljudima. Prema tome, učenik kojeg Sam odabrao mora sam posjedovati veliko znanje tako da može ostvariti ovaj zadatak… A nema ih mnogo koji sebi dopuste biti tako podučeni da ih kroz Moj duh mogu uvesti u Istinu (Ivan 16:13)… nema ih mnogo koji mogu biti inicirani u Moj plan Spasenja, premda se u mnogima javila žudnja da Me čuju, da unutar sebe percipiraju Moj glas. Unatoč tome, Ja adresiram sve one koji žele biti adresirani od strane Mene i dajem što su sposobni primiti. I, uvijek, Moja će Riječ, Moj govor, biti za njih blagoslov i često također pasti na tlo koje Mi može donijeti dobar urod… I zato, svakome tko Mi je željan služiti će biti dodijeljena aktivnost sukladno njezinu uspjehu, ali sfera aktivnosti Mojih radnika će se uvijek razlikovati zavisno o sjemenju kojeg im distribuiram… zavisno o znanju kojeg su primili iznutra kroz djelovanje Mojega duha… I svatko može raditi sa njime u skladu sa njegovom sposobnošću i on će biti blagoslovljen od strane Mene… jer mnogi su pozvani ali samo ih je nekolicina odabranih. AMEN

 

 

 

Nosite Moje Evanđelje u svijet...

 

 

 

 

Bertha Dudde, br. 5977, 15 Lipanj 1954

 

 

 

VAŽNA MISIJA... ŠIRENJE EVANĐELJA...

 

 

 

Vaša je misija toliko važna budući Moje Evanđelje mora biti propovijedano u svoj čistoći, jer to što Sam jednom dao ljudima nije ostalo čisto nego je progresivno postalo iskvareno tako da više ne sadrži snagu koja može biti pronađena u Mojoj Čistoj Riječi. Ali ljudima je hitno potrebna ova snaga koja im dotječe iz Moje Riječi... oni su slabi i nesposobni za daljnji razvoj i Ja im jedino mogu dati snagu tako što ću im dodijeliti Moju Riječ... onako neiskvarenu i čistu kako izvire iz Mene. Jedino ova Riječ je sposobna dati im snagu, jedino ova Riječ je ispravna ishrana za duše koja im omogućava da sazriju potpuno, koja im daje snagu. To je zašto nitko ne može postići vječni život bez Moje Riječi, i prema tome Ja Ju dostavljam ljudima na način koji se čini neobičnim a ipak je potpuno prirodan proces... time što Osobno govorim kroz ljudska usta, Ja govorim svim ljudima i na taj način apsolutna čistoća Riječi afektira uši i srca onih koji Ju voljno slušaju... to je stvarno i doista zračenje Moje ljubavi koju možete dohvatiti budući Sam Ja Osobno Koji vam govori... To Sam Ja, o Kojem je pisano, ‘Gle, Ja stojim pred vratima i kucam... ako itko čuje Moj glas, i otvori vrata, ući ću k njemu, i večerati sa njime, i on sa Mnom...’ (Otkrovenje 3:20). Ja vam želim dati nebeski kruh, Ja vas želim oživjeti i okrijepiti sa prehranom koju vaša duša hitno potrebuje...

 

 

 

Ja vas želim osnažiti i donijeti spasenje vašoj duši... Ja joj želim osigurati što joj je potrebno kako bi postala blaženo sretnom. Na Zemlji je ogromna nevolja; t(am)o je suša koja duše ostavlja bez sredstava za život, tako da oni gladuju i u njihovom krajnje oslabljenom stanju su nesposobni sebe podignuti sa tla... I Ja znam ovu nevolju i želim pomoći ljudima. Iz Moje ruke će oni primiti snažeću ishranu, Ja Osobno ih želim primamiti na izvor gdje mogu crpsti izvrsnu vodu života i na taj način steći obnovljenu snagu... I sva je nevolja morala prestati za onoga tko prihvati što mu nudim; Moju Riječ odgore, koju dodjeljujem onima koji Mi žele biti u službi, koja treba biti predana dalje kroz vas ljudima kako bi im pomogla... Moja Riječ, koja je jedino učinkovita ako može dodirnuti srce u njezinoj čistoj formi i bez da je bila iskvarenai koja stoga mora biti nanovo širena svijetom od strane učenika koje Ja Osobno odabirem... Jer nevolja je ogromna i Moja ljubav želi pomoći... ona želi ozdraviti bolesne i osnažiti slabe; ona želi dati život onima koji su mrtvi i prema tome poslati dotok života u opustjelu zemlju... u Posljednji čas Moja ljubav još želi otrgnuti od smrti duše koje joj ne mogu odoljeti i kroz Moju Riječ ih učiniti blaženo sretnima.              AMEN

 

***

 

Bertha Dudde, br. 7531, 25 Veljače 1960

 

 

 

PODJELJIVANJE BOŽANSKE RIJEČI…

 

 

 

Trebate proglašavati Moje čisto Evanđelje… Među ljudima koji više ne čuju Moju čistu Riječ vlada velika duhovna bijeda/patnja, budući njihova vjera nije živa ili bi im omogućila razumjeti Moju Riječ kad god im je ponuđena… Jer da su za Nju zamolili sa živom vjerom oni bi onda također uistinu primili Riječ (Matej 7:7, 8) tako da bi Ju mogli razumjeti i iz Nje crpsti snagu. Ali ljudima nedostaje ove žive vjere, baš kao što glasnicima nedostaje snage duha koja bi im omogućila prihvatiti Moju Riječ direktno od Mene, ili Mi čak dozvoliti da kroz glasnike Osobno govorim ljudima. Jer jedino Riječ koju Sam Ja priopćio/prenio ima snagu prodrijeti u ljudsko srce i postati učinkovita.

 

 

 

Bertha Dudde, br. 5605, 18 Veljače 1953

 

 

 

OŽIVLJAVANJE MRTVIH KROZ BOŽJU RIJEČ

 

 

 

Vi mrtve morate probuditi u život... vi beživotno morate izvući iz bezdana i udahnuti mu život; vi ga morate dodirnuti sa snagom koja će mu dati život... A ta snaga je Moja Riječ koja vam dolazi odgore, koju vam Ja osobno dostavljam, tako da ćete Ju vi, kao posrednici, predati dalje kako bi Moja snaga također dodirnula one koji su i dalje mrtvi u duhu. Vi posjedujete nešto izvanredno, dar koji ima čudesan učinak, vi posjedujete duhovnu snagu i možete ju iskoristiti da bi mrtve povratili nazad u život. Ali budući ste ju primili od Vječne Ljubavi vi također morate dodijeliti/prenositi Moju Riječ sa ljubavlju; vaša volja za pomaganjem mora nagnati dijeliti što je vas probudilo uživot... Onda ćete uvijek biti uspješni i sposobni raditi korisno/blagotvorno na Zemlji baš kao i u duhovnom kraljevstvu. Postoji ogromna duhovna tama svugdje i bezbrojne duhovno mrtve duše prebivaju u toj tami. Ali život također znači/naznačava svjetlo...

 

 

 

Jedino duša koja je dodirnuta zrakom svjetla koja zrači toplinu ljubavi i otud ima snažeći učinak na otvrdnutu dušu će se probuditi uživot. Te mrtve duše trebaju biti dodirnute sa svjetlom ljubavi, onda će se one zasigurno probuditi u život. I vi im trebate odnijeti ovu zraku svjetla dajući im Moju Riječ, Koja ima naj-okrepljujući učinak na njih ako je ponuđena sa ljubavlju. Ova iscjeliteljska voda života neprestano teče ka vama kao rezultat Moje ljubavi i milosti Tako da će se vaše duše oporaviti i pronaći istinski život, i tako se vi više ne trebate bojati smrti duše... Ipak mnoge duše koje počivaju u njihovim grobovima... koje u njihovim mislima i dalje žive na Zemlji a ipak su duhovno mrtve i u depresivnoj tami... vas okružuju, i vi im trebate pomoći tako što ćete ih podići iz noći smrti na svjetlo života. Jer vi imate učinkovitu medicinu, vi imate jedinu medicinu koja im može pomoći, vi imate Moju Riječ, zračenje snage i svjetla od Mene Samoga, koje nikada neće ostati neučinkovito samo ako može dodirnuti dušu...

 

 

 

Sve dok Moja Riječ samo doseže čovjekovo uho ona još ne može afektirati dušu, jer jedino je duša prijemčiva za učinak Moje Riječi. Ipak jedino ljubav će otvoriti vrata tako da Ja Osobno mogu dodirnuti dušu sa snagom Moje ljubavi. I vaša će ljubav otvoriti vrata za Mene ako nastojite pomoći tim mrtvim dušama i proglasite im Moju Riječ sa ljubavlju. Uzmite u obzir koliko vam je puno sile/moći dano: Vi ste sposobni probuditi mrtve u život sa Mojom Riječju.... I ako ste jedino ljubavlju nagnani širiti Moju Riječ Ja ću blagosloviti vaše napore... Nosite Riječ u tamu gdjegod ona mogla biti (ili 'gdjegod se nalazila')... tražite one koji su mrtvi u duhu, prisjetite se vaših beživotnih ljudskih bića baš kao i mrtvih u onostranom... želite da se probude u život i donesite im Moju Riječ sa ljubavlju... I snaga Moje Riječi će raditi čuda, duše će se probuditi u život i svjetlo, i one više nikada ponovno neće izgubiti njihov život. AMEN

 

 

 

I zbog toga trebate svugdje spomenuti kako vam je Moja Riječ poslana direktno odozgo i da vam Ona doista može pružiti blagoslov Evanđelja ako Ju prihvatite sa zahvalnošću i niste samo slušatelji već također i vršioci Moje Riječi (Matej 7:21).

 

 

 

Trebate proglašavati Moju Riječ gdje god se za to pruži prilika, jer ljudi moraju znati za Moje Evanđelje, oni moraju znati za Moje Božansko učenje Ljubavi, oni moraju (up)oznati Moju volju kako bi na Zemlji živjeli sukladno, kako bi ispunili Moje zapovijedi Ljubavi i uvijek koristili Moje Evanđelje kao vodeći princip za njihov način života. Jer jedino se onda promjena karaktera može dogoditi u ljudskom biću, jedino onda on može sebe oblikovati u ljubav i ispuniti svrhu svojeg zemaljskog postojanja. Zato Ja opet i iznova dostavljam/priopćavam Svoju Riječ odozgo vama ljudima, zato koristim svaku mogućnost da Sebe otkrijem ljudskom biću kako bi kroz njega dobio pristup svim ljudima, kako bi svih obavijestio o Mojoj volji i Mojim zapovijedima.

 

 

 

I štogod vi ljudi možete napraviti kako bi širili/podjeljivali Moju Riječ, kako bi ju nosili u svijet, vi to trebate napraviti (Matej 28:19, 20), i pažnja vaših bližnjih treba biti skrenuta na izvanrednu milost koja je ljudima podarena primanjem Moje Riječi. Vi ih trebate upoznati sa živim Bogom sa Kojim se trebate družiti/spojiti, Koji želi biti prihvaćen u vaša srca i Kojem vi sami morate pristupati ako se želite ujediniti sa Njime. Vi ih trebate obavijestiti da Sam Ja ljudima Vječni Otac i također želim biti od strane njih priznat kao njihov Otac… Trebate ih ohrabriti da steknu živu vjeru i time proglašavati zapovijedi ljubavi, ispunjenje kojih će u njima probuditi živu vjeru i njihov duh, tako da će sami od sebe stremiti ka Meni i uspostaviti uniju sa Mnom budući se njihova priroda promijenila u ljubav, a ljubav stremi ka ljubavi…. Jer Vječna Ljubav je ta koja Sebe otkriva vama ljudima, Vječna je Ljubav ta Koja žudi sa Svojom djecom, Vječni je Otac Taj Koji se saginje ka vama kako bi vas obavijestio o Njegovoj volji.

 

 

 

I glasnici Mojeg Evanđelja će biti blaženi; oni će doživjeti Moju milost i Moju zaštitu sve dok žive na Zemlji i također jedan dan u duhovnom kraljevstvu, jer oni su Mi bili vjerni sluge koji će primiti njihovu nagradu. AMEN

 

 

 

***

 

 

 

Bertha Dudde, br. 5725, 17 Srpanj 1953

 

 

 

NOSITE MOJE EVANĐELJE U SVIJET...

 

 

 

Nosite Moje Evanđelje u svijet... vi ne shvaćate kako li je nužno da su ljudi podučeni, da čuju Moju Riječ i tako otkriju Moju volju... Premda poznaju sve što im činite dostupnim kao Moju Riječ, oni to više ne smatraju Mojom Riječju, to su samo isprazne fraze koje ne uzimaju ozbiljno, posljedično tome, oni ne čine ništa kako bi poboljšali zrelost njihovih duša, oni žive za trenutak bez da razmišljaju o svrsi njihovog života na Zemlji...

 

 

 

I sada im vi morate nanovo odnijeti Moju Riječ (Bertha Dudde), oni će ju zasigurno prepoznati kao istu Riječ (Biblija) ali će im izgledati više živa budući ćete im donijeti dar kojeg ste primili od Mene Osobno i koji njima više neće izgledati mrtav, umjesto toga, on će im odgovarati/goditi čim im Moju Riječ ponudite sa ljubavlju.

 

 

 

Nosite Moje Evanđelje u svijet... To je jedini mogući način da se ljude upozna sa njihovim Bogom i Stvoriteljem, sa njihovim Ocem od vječnosti, Kojega oni moraju upoznati kako bi sami sa Njime uspostavili kontakt. Trebate ih obavijestiti o Meni, o Mojoj ljubavi za Moje žive tvorevine, o Mojem vječnom planu Spasenja i nadolazećem kraju koji ih ne smije dočekati nespremne. Trebate im donijeti Istinu, znanje koje ste primili od Mene koje je naumljeno pomoći ljudima postići blaženstvo. Pokušajte usmjeriti njihove umove ka duhovnim sferama i, iznad svega, skrećite njihovu pažnju na Božanskog Iskupitelja Isusa Krista;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bertha Dudde, br. 8464, 11 Travanj 1963

 

 

 

BOŽJA INSTRUKCIJA DA SE BLIŽNJI PODUČE O ISUSU...

 

 

 

(1 Timoteju 2:5-7)

 

               

 

Gdje god vam se ukaže prilika spomenuti Božanskog Iskupitelja Isusa Krista, vi trebate govoriti o Njemu i naglasiti Njegov veliki značaj za svakog pojedinačnog čovjeka... Gdjegod je to moguće, vi trebate motivirati ljude da Ga pamte (ili ‘da Ga se prisjete’), jer svatko Ga zna, svatko je čuo za Njega, pa ipak samo nekolicina imaju živu vjeru u Njega, i jedino oni mogu sudjelovati u blagoslovima djela Spasenja... Ali baš oni su ti koji bi trebali pokušati osnažiti vjeru njihovih bližnjih ljudskih bića u Njega, Koji ih jedini može spasiti od duhovne nevolje, koja će se perceptibilno osjetiti tek nakon što njihovo tijelo umre. Vi ne bi smjeli podbaciti u tome da iskoristite svaki prilaz kako bi razgovor usmjerili spram Isusa Krista, čak ako se druga osoba po tom pitanju osjeća nelagodno... vi bi ga jednostavno trebali pitati što mu Isus Krist predstavlja, da li je on već razmišljao o doktrinama u svezi Njega i do kakvih je zaključaka došao... Pa čak ako ga oni žele prihvatiti jedino kao čovjeka, Koji je zastupao/branio Njegove vlastite životne filozofije te za ta stajališta žrtvovao Svoj život, vi im unatoč toga možete objasniti kako je On zasigurno bio čovjek Koji je živio među ljudima, ali da je On trebao ispuniti duhovnu misiju i da svaki čovjek može iz te misije izvući koristi ako to želi... Doista, većina ljudi smatra život na Zemlji kao sam cilj i ne vjeruju u nastavak života njihove duše... Usprkos tome, vi također trebate pokušati pokolebati ta mišljenja i doista, Ja ću postaviti ispravne riječi u vaša usta ako je sve što pokušavate napraviti potpaliti malo svjetlo tim slijepim ljudima, ako im želite pomoći ispuniti njihovu svrhu zemaljskog života. Ako ste prožeti/nadahnuti sa znanjem koje korespondira sa Istinom, vi ćete se opet i iznova osjećati nagnani prenijeti ovo znanje ljudima i onda će se pojaviti mogućnosti gdje vam je to moguće, i Ja doista blagoslivljam svakoga tko pokušava uvjeriti njegova bližnja ljudska bića da povjeruju u Isusa, jer Isus se ne smije zaobići ako duša želi ostvariti blaženstvo jednog dana kada nakon fizičke smrti uđe u duhovno carstvo. Ova vjera u nastavak dušinog života isto tako nedostaje u većine ljudi, posljedično tome, teško ih je podučiti, pa ipak ni jedan kamen ne smije ostati neprevrnut, jer mizerija kojoj se takve duše približavaju je neopisiva i ako im vi možete pomoći da budu pošteđeni takve nesreće/bijede one će vam vječno biti zahvalne, jer jednog dana će svaka duša steći realizaciju, čak ako do tada prođu vječnosti...

 

 

 

Sve što se odnosi spram Isusa, Njegova života na Zemlji, Njegovog raspeća i Njegovog uznešenja, je za ljude mit kojeg oni zasigurno poznaju, ali ne mogu vjerovati da su ti događaji, koji su od ogromne važnosti za svaku pojedinačnu i dalje neprosvjetljenu dušu, i istiniti. Kakogod, vi ljudi živite na ovoj Zemlji da bi postigli cilj vlastitog oslobađanja od svake forme i da bi ušli u kraljevstvo onostranog u produhovljenom stanju. Ali da bi to napravili od ključne je važnosti da pronađete iskupljenje kroz Isusa Krista, da vam On pomogne ostvariti slobodu, jer jedino On može osloboditi okove koji vas i dalje vežu za Božjeg neprijatelja (= Sotonu). On jedini vam može pomoći postići vječni život, jer jedini On može osloboditi lance koji vas i dalje vežu za Božjeg neprijatelja. On jedini vam može pomoći postići vječni život, i zbog toga Ga morate priznati i predati Mu sebe tako da On uzme vašu ogromnu krivnju na Sebe i tako da je On i za vas također mogao dati Svoju krv, koju je prolio na križu za sve ljude, prošle, sadašnje i buduće. Ako Ga prihvatite i apelirate Mu da odnese vašu ogromnu krivnju, vi ćete također iznenada biti sposobni razmišljati drugačije... mnoge stvari koje prethodno niste bili sposobni razumjeti će vam postati razumljive. Iz tog razloga vi trebate bar prihvatiti informaciju u svezi Njega kada vam je dostavljena, jer nitko ne treba zalutati, ali je na samom ljudskom biću da li želi dopustiti sebi da bude spašen... Dozvolite sebi biti podučeni u svezi Isusa i Njegovog djela Spasenja, o duhovnom razlogu za njega i o vašem prošlom izvornom grijehu, kojeg vi ne možete okajati sami već od njega možete biti oslobođeni jedino kroz Božanskog Iskupitelja Isusa Krista... I ne zaobilazite Ga u zemaljskom životu, pokušajte sakupiti/namaknuti razumijevanje za vrstu misije koju je On bio trebao ispuniti na Zemlji i vjerujte kako se svaki čovjek mora zaputiti putem ka križu... vjerujte da svako ljudsko biće mora donijeti njegovu krivnju grijeha pod križ, što znači, da on mora priznati Isusa Krista za Sina Božjega i Iskupitelja svijeta, u Kojem je Bog Osobno postao čovjekom kako bi iskupio čovječanstvo od grijeha i smrti. AMEN

 

 

 

... trebate ih pokušati ohrabriti da gledaju unutar sebe, da rade na unapređenju njihovih duša, da streme za duhovnim životom, za preporodom njihovih duša... Pokušajte ih uvjeriti u nastavak dušinog života i odgovornosti koju nose kao ljudska bića spram njihovih duša, prikažite im sudbinu duše nakon njihove smrti i skrenite im pažnju na činjenicu da postoji Pomagač, da oni trebaju apelirati Isusu Kristu za snaženje njihove volje ako je ona preslaba i, prije svega, ohrabrite ih da budu ljubav-no aktivni... Predajte dalje sve što vas Osobno podučavam, i tako budite istinski distributeri Mojeg učenja ljubavi i radite za Mene i Moje kraljevstvo, budući su ljudima potrebna objašnjenja, oni trebaju Moju Riječ, i Ona im mora biti vidljivo ponuđena, inače će Ju odbaciti a ipak ne mogu postati blaženi bez Moje Riječi.

 

 

 

Pamtite kako vrijeme ističe, da vaš rad ne dozvoljava nikakvog odgađanja, da morate raditi marljivo budući čovječanstvo trpi veliku duhovnu nevolju. Prisjetite se da nije puno vremena preostalo do kraja i da prema tome ne smijete biti malodušni ili tromi, ali da također možete biti sigurni u Moj blagoslov, Moju podršku i neprestane instrukcije, da ću Ja uvijek i zauvijek dati tako da opet možete predati dalje onima koji su u potrebi i zavise o vašoj pomoći... Prema tome, budite gorljivi radnici u Mojemu vinogradu, služite Mi kao vjerne sluge i izvodite ljude iz tame noći na svjetlo dana... Propovijedajte Moje Evanđelje ljubavi svim ljudima, tako da će oni postići život i postati blaženo sretni. AMEN

 

 

 

***

 

 

 

Bertha Dudde, br. 6736, 14 Siječanj 1957

 

 

 

RADNICI ZA BOŽJE KRALJEVSTVO... ISUS KRIST...

 

 

 

Raditi za Kraljevstvo Božje je naj-slavniji/veličanstveniji zadatak kojeg ljudsko biće može ostvariti na Zemlji, koji će mu povećati zrelost duše i također je od najveće dobrobiti za nebrojena bića, jer jedino širenje Božanske Riječi može prosvjetliti duše i voditi ih do Mene, do njihova Stvoritelja i Oca od vječnosti. I prema tome Ja ću blagosloviti svakoga tko Mi ponudi njegove usluge, i Ja ću obdariti svakog čovjeka sa snagom da rukovodi sa njegovom pozicijom na Zemlji ispravno... Jednom kada se on potrudi učiniti Mene i Moju Riječ pristupačnu ljudima u realizaciji da je to nužno za spasenje njihovih duša, on će biti istinski radnik u Mojem vinogradu. Ali ova voljnost za pomaganjem čovječanstvu mora prevladavati u njemu, on ne smije biti nagnan od strane sebičnih motiva ostvariti zadatak koji bi onda... umjesto da bude duhovni rad... jedino bio svjetovni zadatak, čak ako se naizgled čini da stremi ka duhovnoj koristi. A Ja doista mogu prosuditi tko služi Meni ili čisto svome vlastitom egu... I po tome jedino Ja prosuđujem rad ljudi koji imaju duhovni položaj, i jedino po tome. To vas ljude treba za trenutak zamisliti, jer onda ćete vi također razumjeti kako možete izvući blagoslov iz svake škole mišljenja (= misli se na doktrinalno učenje svake Kršćanske sekte) ako voljnost da služi Meni motivira propovjednika da njegova bližnja ljudska bića upozna sa Mojom Riječju. U tom slučaju će on također uvijek dobiti Moju podršku i Ja ću ispravno voditi njegovo razmišljanje tako da će on govoriti ljudima namjesto Mene. Ali onda će on uvijek govoriti u skladu sa Istinom, budući ću Ja Osobno adresirati ljude kroz njega i Ja im uvijek jedino mogu ponuditi Istinu. Čovječanstvo trpi ogromnu duhovnu nevolju koja može biti uklonjena jedino nuđenjem Moje Riječi, jer Moja Riječ je svjetlo i snaga koji u ljudima nedostaju. Moja Riječ podučava ljubav, a svjetlo i snaga teku ka ljudima jedino kroz ljubav-nu aktivnost... Stoga ljudi najprije moraju biti podučeni kroz Moje Evanđelje da moraju živjeti u ljubavi kako bi usavršili njihove duše. I svaki je čovjek blagoslovljen od strane Mene koji proglašava ovo Božansko učenje ljubavi ljudima i, istovremeno, upućuje ih na Onoga Koji je, iz ljubavi prema čovječanstvu, trpio i umro na križu... na Isusa Krista, Božanskog Iskupitelja, u Kojem Sam se Ja Osobno utjelovio na Zemlji... Svi ljudi trebaju znati o ovom najvećem činu ljubavi i milosrđa i u svezi Isusa, čovjeka, u Čijoj Sam čauri Ja Osobno ostvario ovaj čin. I moja poduka za sve koji idu u svijet kao Moji istinski učenici je da saopće znanje o Isusu Kristu i Njegovom Božanskom učenju ljubavi njihovim bližnjim ljudskim bićima... I svatko tko voljno udovoljava ovoj instrukciji iz ljubavi za Mene i njegovog bližnjega je istinski sluga za Mene, on je radnik u Mojemu Vinogradu čiji rad će uvijek biti blagoslovljen... I ako on otvori njegovo srce i uši za Mene, on će uvijek također čuti Moje direktive unutar sebe, bilo kroz zvučnu Riječ ili kroz njegove osjećaje koji će ga nagnati govoriti i djelovati u skladu sa Mojom voljom... Svaka osoba koja je sebe totalno izručila Meni, koja želi udovoljiti Mojoj volji, koja je Mene prepoznala kao jedini poželjni cilj za kojim stremiti, je Meni vjerni sluga... Jer ovaj će sluga također uspostaviti suštinsku/prijeko potrebnu vezu sa Mnom kako bi Mi služio kao prikladna alatka, tako da Mene i Moje kraljevstvo učini pristupačnim ljudima... I njegova će djela uvijek biti blagoslovljena. AMEN