Molitve koje se traže od nas prema Objavama koje je primila Bertha Dudde

Sve što vi sami ne posjedujete, vi možete primiti od Mene. (B.D. 7741)

1. Molitva kad smo nemoćni i slabi

Ljubav vam daje snagu… pa ako ste vi nemoćni, onda također znajte da vam nedostaje Ljubavi, da vi još morate raditi na vašoj duši, da vi vaše biće još morate oblikovati u Ljubav, i da se vi onda više nećete osjećati nemoćnima. I stoga, budući da vi sami još niste ispunjeni Ljubavlju, vi morate moliti… vi morate doći k Meni i zamoliti Me da vam pomognem, da vas Ja ispunim snagom… da Ja u vama zapalim Ljubav i da vam želim prenijeti snagu… I vaša molitva će biti uslišana… Sve što vi sami ne posjedujete, vi možete primiti od Mene. I tako Ja također mogu u vama zapaliti Ljubav do sjajnog žara, ako je to vaša volja, i ako vi Meni podastrete vaš nedostatak Ljubavi, i zamolite Me za pomoć… Onda Ja uistinu mogu pustiti da se Moja snaga izlije u vas, a to će uvijek u vama rezultirati povećanim nagonjenjem ka Ljubav-nom djelovanju. (BD 7741; Knjižica br. 85 ‘Molitva za snagu i/kao milost’)

2. Molitve za čvrstu Vjeru

I opet je vjera duše presudna za ispunjenje molitve, a to vas posebno mora poticati na to da se borite za to da se molite za jaku neuzdrmljivu vjeru. Jer jednom kad ju imate, uistinu ćete moći savladati sve, biti će vam podane sve stvari na Nebu i na Zemlji, jer tada ste prožeti snagom Božjom i time možete djelovati kroz Njegovu volju (Njegovom voljom) ….’ (BD 0984)

Isto tako se može izmoliti i snažna vjera, i Bog će uslišiti i ovu molitvu, jer kad-god čovjek moli za duhovna dobra, nikad mu molitva nije pogrešna. (BD 2351)

Vjera u Moju Riječ najveće je blago koje posjedujete, pošto s njom sve možete postići, sve svladati, i oduprijeti se svakom neprijateljskom napadu, jer istovremeno vam daje snagu i rastjeruje svaku slabost. S druge strane, ovakva jedna duboka vjera takva je milost, i zajamčena je svima, međutim od rijetkih biva zaista i korištena. U slučaju da molite za ovaj dar milosti, tada ćete i moći vjerovati pošto tada i želite vjerovati, a takvu volju Ja blagoslivljam i pomažem vam da dođete do snažne vjere. (BD 4679)

‘A kad se molite, onda se molite za duboku, neuzdrmljivu vjeru, pošto tada možete sve i puni ste snage i nepobjedivi!’   (BD 2816)

Ako vam Ja Osobno obećam Moju pomoć, ako vam želim pomoći nositi vaš križ u svakom trenutku kada Me zatražite to napraviti, vi se ne trebate bojati kako ćete se slomiti pod teretom kojeg Sam položio na vas poradi vas samih. Zazivajte Me u vašoj nevolji i Ja ću uvijek biti spreman pomoći…Vjerujte u Mene, i snaga vaše vjere će ju prognati u trenutku…I shvatite kako ćete trpjeti jedino ako je vaša vjera pre-slaba… Prema tome potrudite se i neprestano molite za snažnu vjeru i vi ćete prevladati svaku nevolju i vaš kraj će biti blažen. AMEN (BD 3775)

3. Molitve za prosvjetljenje i spoznaju Čiste Istine

Molite Boga za prosvjetljenje i provjeravajte, no s najdubljom žudnjom za Istinom, inače vaše srce i uho opet otvarate samo onoj duhovnoj građi koja nije Istina, pošto će Istina biti prepoznata kao Istina jedino od onoga koji ju ozbiljno žudi, koji je spreman od svakog znanja, od svakog duhovnog gradiva odustati, kako bi to zamijenio Čistom Istinom…. provjeravajte ozbiljno i molite Boga za Njegov blagoslov, za prosvjetljenje vašeg duha…. za Čistu Istinu…. Tad će djelovanje protivnika ostati bez utjecaja, tad će svjetlosna bića sve snage zablude od vas odbiti, tada će vaše misli biti pravo vođene, vi ćete moći razlikovati Istinu od neistine a tako postići i visoke duhovne napretke, jer samo Čista Istina vodi vas u visinu, k Bogu kao Vječnoj Istini…. (BD 3638)

Ali to je bila njihova vlastita slobodna volja, koju sam Ja poštovao i time će oni ostati udaljeni od Mene sve dok se dobrovoljno Meni iznova ne približe i upute Mi zamolbu za Mojim osvjetljenjem Ljubavi… (BD 8672; Knjižica br. 61 ‘Konačni cilj’)

Mudar je onaj koji se smatra malenim i nemoćnim, te traži pomoć od Boga…jer će njemu biti poklonjena milost, i rasti će u svjetlu i spoznaji, jer izvor svjetla je Bog, i ako je Bog zazvan za Njegovu milost, čovjek žudi crpiti iz Izvora znanja, on žudi svjetlo, pa Bog također može podariti sukladno želji. Čovjek ima povlasticu da u svako vrijeme može Boga moliti za pravo na Njegovu milost, može uvijek doći kao dijete Ocu i sebe Njemu povjeriti, i nikada neće moliti uzalud, čim želi duhovno znanje…Jer Bog želi prenijeti Istinu ljudima i postavlja kao jedini uvjet žudnju za njom, i molitvu upućenu Njemu. A On ne postavlja granice, nego Istina i znanje tako neograničeno pristižu čovjeku, dok god on to želi. Ali, ponizna molitva je uvijek uvjet da čovjeku pritječe Božanska milost, koja se izražava u prijenosu Božanske Riječi, koja čovjeka uvodi u Istinu. Čovjek se mora osjećati malen i slab, jedino onda dolazi ponizno Bogu i sada je dostojan Božje milosti. Ali, tko ostaje u oholosti, još je vrlo daleko od svjetla i Istine, i također će on teško biti nosilac svjetla, sve dok sebe samoga ne unizi i promijeni se u ponizno biće. Jer, jedino ponizni će primiti milost. AMEN (B.D. 2055)

Svatko tko stremi prispjeti do istine…

Svatko tko stremi prispjeti do istine ostavlja iza sebe svu tamu, on će za sve imati objašnjenje, poznavat će međuodnos između svih stvari, on će prepoznati kako njegov put vodi nagore, da je pronašao sjedinjenje sa Bogom, kako više ne može griješiti pošto mu Sam Bog dostavlja istinu. Ali stremljenje za istinom znači da za njom najprije treba iskreno žudjeti, i onda znanje koje prima… bilo ono izvani ili iznutra u obliku misli… treba biti prihvaćeno sa otvorenim srcem. Jer srce će biti voljno ili prihvatiti ili odbaciti istinu i pogrešku i na taj način sukladno utjecati na osobu.

Za istinom treba čeznuti u tolikoj mjeri da volja ljudskog bića mora biti aktivno uključena… nju se ne može jednostavno dati potpuno pasivnoj osobi koja ju sama ne želi i koja neće poduzeti nužne korake da bi ju stekla. Jer onda će on ostati u duhovnom mraku i neće ostvariti napredak. Istina je, međutim, uzlazni put… Istina je duhovno znanje dostavljeno ljudima od strane Samog Boga koja nastoji pronaći primatelja u svakom ljudskom biću, koja može biti stečena od strane volje svakog čovjeka budući može biti prenijeta ljudima na mnoge različite načine… ali za njom uvijek najprije treba čeznuti. No svatko tko je stekao istinu (ili ‘prispjeo do istine’) više ne živi u mraku, sve mu je kristalno jasno, on više ne sumnja, jer što god je još nejasno će mu biti objašnjeno kada to zatraži pod uvjetom da se okrene izvoru istine… pod uvjetom da svoje sumnje i pitanja postavi Samom Bogu i onda čeka da mu Bog odgovori kroz njegovo srce… Žudnja za istinom, misaoni kontakt sa Bogom i njegovo unutarnje osluškivanje mu također osigurava jasan i istinit odgovor. Vi ljudi bi trebali znati da za vas ne treba postojati ni jedno neriješeno pitanje samo pod uvjetom da želite objašnjenje te svako pitanje predstavite Onome Koji je Sama istina i Koji ju također želi dodijeliti Svojoj djeci kako bi ih prosvjetlio, kako bi osvijetlio njihov put uzlaska… (BD 5802)

I razumska aktivnost mora biti korištena na ispravan način, znači, Boga se mora uključiti, mora Ga se moliti za pomoć, za prosvjetljenje duha, za ispravno, tj. istinsko razmišljanje. Jer razumska aktivnost može i u svojim rezultatima biti ukrivo, ako čovjek sam sebe drži sposobnim da putem svog razuma dokuči sve. Čovjekova volja je slobodna, a sloboda volje mora i ostati neograničena, tako da čovjek može misliti pravo i krivo, tj. da je ispravno razmišljanje isto tako ovisno o njegovoj volji. A da bi sve bilo uređeno i odgovaralo Božanskom zakonu ako stoji u istoj volji sa Bogom, ta volja mora prvo biti okrenuta Bogu da bi i razmišljanje bilo sređeno…

…U svako doba će mu Božja pomoć biti osigurana, samo ako Ga on za to moli, jer Bog je uvijek spreman na čovjeka djelovati putem Svog Duha, njegovo razmišljanje urediti i upravljati na ispravan način, no On želi da Ga se za Njegovu pomoć zamoli, pošto to svjedoči za volju koja je Njemu usmjerena, koja u svoj slobodi treba stremiti savršenstvu, kako bi postao blažen… (BD 3581)

Ali ako se ozbiljno obratite Meni da vam Ja prosvijetlim vaš duh i dâm vam ispravan osjećaj za to što je pravo a što krivo…. tu molbu nećete izgovarati uzaludno, jer Ja štitim od neistine svakoga tko zbilja žudi za Istinom. (BD 8783)

A vi trebate uvijek moliti za to da ispravno prepoznate ono što služi za spasenje vaše duše, i uistinu, jedna takva molitva će vam biti uslišana… Jer, čim vi duhovno dobro vidite kao ključno, bit će vam i na svaki način pružena pomoć, tako da se vi također u rastućoj zrelosti odvojite od svijeta i zanemarite njegove zahtjeve. (BD 8474)

Ali, dok god je Duh još neprobuđen, ni čovjek još neće biti potpuno u Istini, jer se ja Osobno suzdržavam ovu dati, ali ju ne uskraćujem ni jednom čovjeku koji Me ljubi i koji vrši Moje zapovijedi…koji Mi ovo dokazuje kroz nesebičnu Ljubav prema bližnjemu, i onda Me iskreno moli za Istinu, za prosvjetljenje njegovog duha. Njemu će sve biti razumljivo, i niti sumnje niti neistinite misli se neće pojaviti u njemu, jer onda Moj Duh može u Njemu djelovati, Utješitelj, kojeg sam vam Ja obećao, koji vas uvodi u svu Istinu (Ivan 16:13) i podsjeća vas na sve što sam vam rekao (Ivan 14:26). (BD 5163; Knjižica br. 70 ‘Zato Čista Istina’)

Ja ću otkriti Sebe u Mojoj Ljubavi, mudrosti i moći svakoj osobi koja jednostavno žudi u njegovom srcu čuti Me, da bude uveden u Istinu od strane Mene…Ovo je najvažnija molitva koju Mi možete uputiti, jer ova zamolba prikazuje vašu ozbiljnu volju za povratkom, ona Mi također dokazuje da vi Mene priznajete kao vašeg Boga i Oca, i to je duhovni zahtjev koji će vam sigurno biti uslišen… (BD 8700)

Svako ljudsko biće može apelirati/zamoliti za milost unutarnjeg prosvjetljenja i primit će od Boga ono za čim žudi. (BD 3597)

Prema tome, molite za milost unutarnjeg prosvjetljenja, molite za djelovanje Božanskog duha u vama, i onda dopustite sebi biti rukovođeni od strane misli koje vam pritječu… udovoljite nagonjenju vašeg srca i nećete se morati plašiti da ćete djelovati ili razmišljati pogrešno, jer Bog će uslišiti vaše molitve i On Sam će kroz Svoj Duh djelovati u ljudima koji Mu sebe povjere…kao što je i obećao. (BD 3597)

Traži li čovjek intelektualni put do spoznaje, onda je isto tako ubjeđen u istinitost njegovih misaonih rezultata, što potvrđuje svaki zastupnik nekog pravca razmišljanja, no čovjek koji se zbiljski bori za Istinu mora si u svoj poniznosti srca ozbiljno postaviti pitanje da li je temelj njegovog znanja molitva za čistu Istinu i istinsku spoznaju…. jer Bog je davatelj Istine, i Bog je daje onome koji Mu svjesno usmjerava svoju volju i to dokazuje u iskrenoj molitvi. To je uvjet od kojega Bog ne odustaje i koji je zato probni kamen* tamo gdje se kod različitih rezultata tvrdi da se radi o čistoj Istini… (BD 3132)

*    “ Za ispitivanje zlata, srebra i platine neophodno je imati probni kamen. Prema vrsti kamena koji je najprije korišten, često se te pločice zovu LIDIJSKI kamen. U stvari mogu se koristiti pločice od crnog silikatnog kamena koji treba biti više tvrd nego mekan i biti obrađen tako da ima glatku ali ne poliranu površinu. Probni kamen se poslije ispitivanja može očistiti od tragova prethodne crte pomoću mekog kamena ili prašine od drvenog uglja laganim trljanjem. Poslije toga, kako bi kamen bio čist i lijepe crne boje, protrlja se dlanom koji je prethodno malo namazan bademovim ili biljnim uljem. “

Božja Ljubav i Dobrota uistinu zna zaštititi Svoju Istinu i neiskrivljenu ju ponuditi čovjeku koji žudi za Istinom, no ako žudnja čovjeka nije okrenuta isključivo Istini, onda će i njegova sposobnost za ispitivanje popustiti; on onda teško može razlikovati Istinu od neistine. I sva slabost volje, svaki nedostatak žudnje za Istinom koristi neprijatelj Boga kako bi u čovjeku učvrstio neistinu, kako bi ga sručio u sumnje i potkopao Istinu, pošto je nastojanje protivnika potisnuti Istinu koja pak vodi k Bogu….A toj sili vi ljudi možete umaći jedino kad Boga duboko molite za prosvjetljenje Duha, kad Mu pristupate kao slaba, neupućena dječica, koja mole za Snagu i Milost i spoznaju Čiste Istine….Tu molitvu Bog uistinu ne ostavlja neuslišenu, On vas snaži i osposobljava za to da možete razlikovati Istinu od neistine….AMEN (BD 2849)

A vi trebate uvijek moliti za to da ispravno prepoznate ono što služi za spasenje vaše duše, i uistinu, jedna takva molitva će vam biti uslišana… (BD 8474)

4. Molitve za duhovnu skrb i Isusovo vodstvo

Gospodaru, budi sa Mnom i vodi me….ne daj da iti jedan korak idem sam…. Gospodaru, daj mi da Te neprestano spoznajem, daj da uvijek budem Tvoj štićenik…. budi mi blizu u svakoj nevolji i prihvati me se….pomozi, da se mogu Tebi, mom vjernom Bogu, srdačno moliti….daj mi Milost i snagu vjere te vazda čistu pamet i usmjeri moj pogled k Tebi, ka vječnoj domovini ….   (BD 2125) 

Tko si izmoli Milost, neće ni biti ostavljen bez nje, a primati Božansku Milost znači biti oslobođen ikakve vlastite odgovornosti, jer Gospodar Sam uzima Svoje dijete za ruku i vodi ga, pošto je se ono svojom voljom opredijelilo za Njega i Njemu se povjerilo …. “Primi me i štiti me, ja ne želim ništa drugo nego biti vođen od strane Tebe ….”, tako vaša molitva treba zvučati u duhu…. I Otac u Nebu Svoje dijete od tada pa nadalje neće ostaviti da ide samo. (BD 1023)

5. Molitve za milost samospoznaje

Samospoznaja je prva, želi li čovjek iz temelja promijeniti svoju dušu, jer on će jedino onda stremiti poboljšanju, promjeni na bolje, ako on u sebi opazi nedostatke. On treba u svoj poniznosti moliti Boga za milost spoznaje sebe samoga, on se treba često postaviti pred ogledalo svoje duše i suprotstaviti svemu nečistome, on se treba vježbati u blagosti, miroljubivosti, strpljivosti i milosrđu, on treba služiti u Ljubavi i ne biti ohola duha, onda će mu također prići i snaga da prepozna svoje pogreške, te da ih ukloni. Jer, čovjek ne može ništa bez Božje potpore, njegova volja i njegova snaga su preslabi, ako oni ne doživljavaju snaženje kroz Božansku Ljubav. (BD 3411)

On(čovjek) treba u svoj poniznosti moliti Boga za milost spoznaje sebe samoga… (BD 3411)

6. Molitve za Ljubav, Snagu i Milost

Neka vaša stalna molitva bude i ostane: “Oče, ispuni nas Tvojim Duhom, Tvojom snagom i Tvojom Milošću ….”. Tom molitvom vi svjedočite duhovno siromaštvo priznajući vašu slabost i molite Mene za dostavu Ljubavi, za snagu i Milost i za prosvjetljenje kroz Duh. A Ja ću vas uslišiti, jer svaku molitvu, koja se tiče vaše duhovne skrbi, Ja čujem, i uslišavam, i pomažem vam prema gore. (BD 5168)

Kao Ljudsko biće znao Sam da bi Ja jedino bio sposoban ostvariti ovaj čin sa snagom Božje Ljubavi, i prema tome Sam zazivao za ‘Ljubav’, Ja Sam Ju preklinjao da Mi preda Sebe’…   (BD 7056; Knjižica Isus kao Sin Čovječji)

I onda će on ispuniti svrhu njegova zemaljskog života, on će ostvariti preobrazbu njegove prirode, on će živjeti u svjesnosti o razlogu zašto mu je zemaljski život bio dan: On će pokušati postati onako savršen kao što je bio u početku(Matej 5:48). Sa Mojom milošću i potporom On će zasigurno uspjeti to učiniti ali nikada bez Mene, budući je preslab za to. On mora sebi osigurati Moje prisustvo… On Mi mora apelirati i time kroz molitvu doći bliže k Meni jednog dana, on Me mora preklinjati da mu podarim snagu za njegovu promjenu karaktera u Ljubav… Ova molitva će mu biti uslišena bez sumnje, jer ona daje dokaz njegove iskrene volje da ostvari ovu promjenu karaktera, i jednom kada Mi je osoba apelirala za ovo će opet i iznova susresti prilike gdje može prakticirati Ljubav, gdje to za njega nije stvaran napor volje budući će on jasno primiti snagu koju je zatražio od Mene. Samo uzmite vašu promjenu karaktera u Ljubav ozbiljno… i apelirajte Mi za pomoć… I uistinu, Ja ću vam ostati prisutan i iznutra vas nagnati da budete aktivni sa Ljubavlju gdjegod prilika sebe predstavi, jer Ja želim biti ujedinjen sa vama i ovo se može dogoditi jedino kroz Ljubav koju vi trebate dobrovoljno demonstrirati, ali vi ćete uvijek biti poduprti od strane Mene pod uvjetom da Me ozbiljno potražujete za snagu da ostvarite vašu namjeru. Vi ste nesposobni učiniti išta bez Mojeg prisustva, ali vi uvijek možete osigurati Moje prisustvo kroz aktivnost Ljubavi ili molitvu u duhu i Istini. Ja ću je čuti i uslišiti vam vašu molitvu, Ja ću biti i ostati sa vama, Ja ću vas privlačiti sve dok vi više nećete željeti sebe odvojiti od Mene, sve dok niste toliko osnažili vezu sa Mnom kroz vašu aktivnost Ljubavi da vam Ja mogu biti neprestano prisutan i onda će ponovna preobrazba u Ljubav biti ostvarena, vi ste doveli vašu prirodu u istu liniju sa Mojom i s tim ispunili vašu svrhu zemaljskog života, i vi ćete biti sposobni iznova raditi kao što ste bili određeni u samom početku. (BD 7351)

Položite vaše povjerenje u Mene uvijek i zauvijek, jer Ja neću nikoga otjerati od Mene, čak ako su grešni… Ja vas želim osloboditi od grijeha i krivnje, samo dođite k Meni, svi vi koji se mučite i teško ste opterećeni… Zazivajte Moje milosrđe i Ja ću uslišiti vašu molitvu, Ja ću protegnuti Moje ruke ka vama da bi olakšao vaš put ka Meni, jer Ja vam želim pomoći i iscijeliti vas, Ja želim ugoditi bolesnima i slabima koji više ne mogu pomoći sebi samima, i svi vi trebate prepoznati u Meni Onog Koji vas je iskupio poradi Njegove beskrajne Ljubavi spram vas… AMEN (BD 5508)

Mudar je onaj tko uvijek stremi ka Božanskoj Milosti…. Ono što mu samome nikada ne uspjeva, to može postići kroz igru, samo kad je potpomognut Božjom Milošću, a možete crpsti koliko god želite…. jer, samo je na vama samima da ju izmolite…. Vaša molitva za Milost Božju uvijek će biti ispunjena. Stoga pokušavajte uvijek nanovo nebeskom Učitelju predstaviti vaše duhovno siromaštvo, kako bi vam se smilovao i kako bi vas poučio Svojom Nauci, i neće biti niti dana u kojem ne sabirete blago i duh vam se ne bilda po Očevoj želji i volji.  “Molite i bit’ će vam dano….” I vaš udio bit’ će Čista Istina i jasna vizija, i ako Boga i vašeg bližnjega učite ljubiti sve jačom snagom, duh vam se rasvjetljava sve većim svjetlom…. jer, jedino čovjek postavlja granice zemaljskih sposobnosti, ali Bog, sve-obuhvaćajući Duh, dopušta bezgranično duhovno sazrijevanje, i svako biće se penje u sve više sfere duhovne prosvjetljenosti, sve dok mu se duh konačno ne sjedini s Vječnim Duhom Oca. ( BD 0326)

Biće je opterećeno sa grijehom njegova prošlog protivljenja Bogu, ali može sebe osloboditi koristeći se Božjom snagom koju je jednom odbilo; međutim ono treba ovu zadobiti kroz djela Ljubavi i tako što će ju svjesno zatražiti od Boga u molitvi. (BD 4551; Knjižica br. 61 ‘Konačni cilj’)

Izmoli li si on snagu od Boga, onda će sasvim izvjesno njome i biti obdaren, a nikako se ne može nazadno razvijati onaj tko traži snagu iz Boga. Jer Bog neće dopustiti da se niti jedan čovjek uzaludno moli za neki dar koji je duši od koristi. (BD 2157)

Ako ste stalno uvjeravani u Moju Ljubav i milost vi ju također trebate zatražiti, jer učinak na vas jedino postaje zamjetan kada vaša volja podari pristup Mojoj Ljubavi i milosti. Moja Ljubav za vas je doista veća od najveće; međutim, Ja to moram postaviti za uvjet da vi žudite Moju Ljubav, da Me zaklinjete da vam priskrbim Ljubavlju pune darove milosti, budući ste vi jednom odbacili Moju Ljubav i time se sada također morate složiti da iznova uđete u krug Mojeg toka Ljubavi… Onda ćete biti osigurani jednom neograničenom opskrbom snage Ljubavi. Činjenica da Moja Ljubav za vas neće nikada dokončati unatoč tome ne isključuje vašu voljnost da ju primite, i sve dok ova voljnost nedostaje u vama, biti će nemoguće za Moju Ljubav da ostvari učinak, budući je vječni zakon da Ljubav ne tolerira otpor, ali niti ona prisiljava na odustajanje od otpora. Posljedično tome, vi imate jedno golemo bogatstvo milosti na vašem raspolaganju, jer sve što vam Moja Ljubav nudi su blagoslovi, budući su vam oni nezasluženo podareni ako ste ih samo voljni primiti. Prema tome vi se možete nazivati strahovito bogatima na Zemlji, budući vi možete odlučiti vašu vlastitu količinu bogatstva… Nikakva vam ograničenja nisu nametnuta od strane Mene, vi jedino trebate pitati i Moja Ljubav će vam podariti što žudite… (BD 7109)

Vi ljudi ste nesposobni prikupiti ovu goruću Ljubav za Mene i sva stvorena bića, koja vas čini božanskima već na Zemlji, vi živite u svijetu lišenom Ljubavi, i to također ima učinak na one koji su sami voljni ljubiti ali koji su, zbog ponavljajuće neljubaznosti, iznutra spriječeni vršiti Ljubav-ne akcije koje bi, međutim, mogle probuditi uzvraćenu Ljubav. A ipak vi bi trebali sprovoditi ovaj rad na duši, vi bi trebali ljubiti čak kad vas mrze, i vi ćete se uzdignuti iznad sebe i postati sposobni za još veću Ljubav. I vi u to možete itekako vjerovati, kako je to za vas moguće napraviti… samo ako bi uvijek Mene molili za snagu kada ste vi sami preslabi… Nema neke posebne zasluge u tome ako se ljubi nešto što je dobro i lijepo… Ipak ukazati Ljubav osobi koja vas tretira loše ili ima mnoge nedostatke i mane je daleko više teško ali također daleko više hvalevrijedno(preporučljivo), i onda će se vaš stupanj Ljubavi doista podići i vi ćete se sve više približavati Meni, Vječnoj Ljubavi. Kako bi bili u stanju ovo učiniti vi trebate sebe otvoriti za Moju zraku svjetla… vi trebate Mene moliti da omeškam vaša srca, da radim u vama Osobno čim se susretnete sa ljudima koji su zlonamjerni ili koji vam ne izgledaju prijazni… Vi ste doista sposobni razviti visok stupanj Ljubavi u vama samo ako Me mentalno zazivate i molite za pritok Moje snage, time za Moje osvjetljenje Ljubavi, i otvorite sebe da bi ga primili. I prema tome zahtjeva se također da Me ne isključite iz vaših misli… I ovo je ključ, to je jedino objašnjenje koje vam je potrebno da dođete do stanja savršenstva još dok ste na Zemlji… Jer čim Me vaše misli neprestano obuhvaćaju pritjecanje Moje snage Ljubavi vas također mora neprestano afektirati, i onda vam Ja također mogu uvijek biti prisutan… Moje vam prisustvo, međutim, daje dokaz vašeg sjedinjenja sa Mnom, koje je uvijek jedino ostvareno kroz Ljubav. (BD 8711)

Jedino se od vas potražuje da sebe oblikujete u Ljubav, za što će vama ljudima snaga biti dopremljena ako ju ozbiljno želite i zamolite Isusa Krista za potporu.

(Knjižica br. 61 ‘Konačni cilj’ – BD 5490; ‘Zadatak ljudskog bića na Zemlji’…Dijete-štvo Božje…)

Vi ljudi bi Me trebali slijediti, vi bi isto tako trebali započeti voditi borbu spram svih neduhovnih stvari u i oko vas… Međutim, vi bi bili nesposobni to napraviti vašom vlastitom snagom budući vama i dalje nedostaje Ljubavi koja povećava vašu snagu…Ali sada se možete okrenuti ka Meni sa apelom za upliv snage i ona će vam doista biti dana po milosti čina Spasenja koju Sam stekao u vaše ime kroz Moju smrt na Križu. Ipak bez Mene vi nećete sebe osloboditi od protivne sile, bez Mene je vaša odluka preslaba i vama nedostaje snage… (BD 7872)

7. Molitve djeteta Ocu za postizanje savršenstva i svjesnost Očevog prisustva

Jedino uvijek vjerujte u Mene sa živom vjerom, tj. ne budite zadovoljni sa riječima ili jamstvima drugih ljudi nego se blisko ujedinite sa Mnom u mislima i govorite Mi kako dijete govori njegovu ocu, otvoreno i jednostavno i puni dječjeg povjerenja; uvijek mi dozvolite da hodam pored vas kao vaš prijatelj i brat, i recite Mi sve što vas iznutra uzrujava i muči, uvijek zaklinjite za Moju podršku da vam pomognem postići savršenstvo dok ste i dalje na Zemlji. (BD 8503)

Zazivajte Me u Isusu Kristu i prije svega se molite da ovo savršenstvo postignete na Zemlji(Matej 5:48)… I doista, vi Mi ovu molitvu nećete upućivati uzalud… Jer slušanje duhovnog zahtijeva je Meni najugodnije, duhovni će zahtjev biti ispunjen, budući Otac Njegovom djetetu ništa neće zanijekati (Matej 7:7-11) i zato što ljudsko biće već prikazuje njegovo dijeteštvo time što Me zaklinje za pomoć da postane savršen… I uvijek molite da budete i ostanete svjesni Mojeg prisustva… Onda ćete neprestano hodati vašom zemaljskom stazom u društvu sa vašim vječnim Ocem, onda vi nikad ne možete pogrešno ići, onda ćete mentalno sve više i više boraviti u duhovnim sferama i vaš će napredak biti osiguran. Vi bi mogli postići tako puno ako se prisjetite Moje Riječi i ponašate se u skladu sa Mojim Riječima… ako‘tražite od Oca u Moje ime…’ (BD 6374)

8. Molitve za pomoć bližnjemu

Ljudsko biće je sposobno izraziti njegovu Ljubav na svaki način i njegova će se Ljubav uvijek osjetiti sa zahvalnošću i probuditi zauzvrat Ljubav… Prema tome ni jedna osoba neće biti sposobna reći da je on bio spriječen od Ljubavlju-ispunjene aktivnosti kao rezultat siromaštva…Ljubav nema ama baš ništa sa materijalnim bogatstvom, jer čak najnepovlaštenija osoba može mene zaklinjati iz dubine njegova srca da se pobrinem za i pomognem njegovom nesretnom bližnjemu budući je on sam nesposoban to učiniti… Ali molitva poput te najprije zahtjeva Ljubav u čovjekovu srcu, i jedino onda će ona biti učinkovita… Jer Ja ću vidjeti njegovu dobru volju i poradi njegove Ljubavi Ja Sam s veseljem voljan pomoći… (BD 6365)

Otud će Ljubav jedne prosvjetljene osobe, to jest, nekoga tko poznaje Istinu, prepoznati nedaću takvih duša i neće popustiti u njegovim naporima za njih. On će im pokušati pomoći kroz srdačnu molitvu, on će prikazati dušinu nedaću Ocu na nebesima i apelirati Mu za snagu da ostvari iskupiteljski rad, ako njegova vlastita snaga nije dovoljna i osoba će se započeti umarati prije nego je duša bila pridobijena za vječni život. Prema tome vi bi trebali biti neprestano aktivni sa Ljubavlju, i dati svu vašu Ljubav dušama vaših bližnjih ljudskih bića koje trpe nevolju. Ne dopustite sebi biti potišteni neuspjesima nego uvijek žudite snagu od Boga, onda ćete biti sposobni riješiti najteže zadatke, vi ćete otrgnuti duše od suparnika i voditi ih do nebeskog Oca, i ove duše će vam biti zahvalne za svu vječnost. (BD 1504)

9. Molitva za povratak u Kraljevstvo Svjetla

Zemaljski život za vas ljude je kratki pripremni period, kako bi opet dospjeli u stanje u kojem ste se nalazili kad sam vas stvorio… Jer, bili ste proizišli iz Moje Ljubavi, bili ste savršeni i neprestano prožeti Mojom Ljubavlju, koja vas je činila neopisivo sretnima. Pošto ste si slobodnom voljom sâmi proigrali tu sreću, morate se slobodnom voljom i potaknuti na povratak, tj. slobodnom voljom opet doći do savršenstva i vratiti se Meni, jer razdvojenost od Mene je ne-sretnost, a spoj sa Mnom neograničena prožetost Ljubavlju i time blaženost. Kad biste u zemaljskom životu u to mogli vjerovati, kad biste to bezrezervno prihvatili, kad biste žudili tome da Mi se vratite i molili Me za pomoć, time bi si ispunili svrhu zemaljskog života, time bi vas obuhvatila Moja Ljubav i nikad više vas ne bi pustila, jer time ste se slobodnom voljom priklonili Meni, Kojeg ste jednom davno odbili i zbog toga izvrnuli vaše biće… (BD 7826)

10. Molitve za zaštitu od zla

Vi ljudska bića morate biti izuzetno oprezni i uvijek se bojati utjecaja protivnika/neprijatelja sve dok sebe u potpunosti ne predate Meni i tražite Moju zaštitu, koju ću Ja uistinu dodijeliti svima koji iskreno žele živjeti u najvišoj Istini i zauzvrat ju predati dalje njihovim bližnjima, ako su od strane Mene određeni za ovu Istinu… (BD 8555; Knjižica br. 36 ‘Rad u Vinogradu Gospodnjem u Posljednjim Danima II)

Zagledajte se unutar vas samih i ozbiljno sebe ispitajte s obzirom na to da li loše navike ili mane čine vaše srce nedostojnim da prihvatite Mene Osobno u njega; donesite čvrstu odluku da se borite protiv njih i iznad svega, apelirajte Mi za Moju pomoć tako da nećete biti poraženi u ovoj borbi, da loše navike i mane neće prouzročiti vaš pad(krah) i na taj vas način lišiti Mojeg prisustva u vama… Vi morate tražiti za Moju asistenciju budući ste preslabi da se sami borite protiv zla. Bez Mene ne možete ostvariti ništa(Ivan 15:5), ali sa Mojom pomoći vi možete ostvariti štogod želite(Filipljanima 4:13). Moj će se protivnik okoristiti vašom slabom voljom i vi ćete doista biti prepušteni njemu na milost ako vam Ja ne pomognem u vašim slabostima. Otud vi morate ostati u neprestanoj molitvi za pomoć protiv utjecaja vašeg neprijatelja, i ova molitva će vam doista osigurati snagu da sebe oslobodite od njega. Ja ću se Osobno suočiti sa njime i on će pobjeći od Mene, on će se sigurno vratiti sa velikom gomilom zlobnih znakova čim vi pokažete vašu slabost, ipak on više neće biti sposoban dominirati nad vama, Ja ću ga spriječiti od toga da utječe na vas sve dok vi čeznete za Mnom i Mojom Ljubavlju, sve dok vi želite da Ja Osobno ostanem u vama. I zato vi trebate uvijek moliti ‘Sprovedi nas kroz kušnju i izbavi nas iz zla…’(Matej 6:11) Vi bi uvijek trebali zazivati Mene i kroz ovaj poziv, svjedočiti o vašoj žudnji za Mojim prisustvom, i nijedan poziv u svezi vašeg spasenja duše neće mimoići Moje uho nečut. (BD 5373)

Međutim, čak najslabija volja za Mene je Meni već dovoljna da vam podarim snagu i neprestano potvrdim Moju beskrajnu Ljubav spram vas… Ako prema tome vi Mene Osobno zazivate u Isusu za pomoć protiv njega, vaša odluka će biti osnažena i vi ćete pobjeći Mojem protivniku, vi ćete stremiti spram svjetla, živjeti vaš život svrhovito i doista doseći konačan cilj, sjedinjenje sa Mnom (Ivan 17:21-23). (BD 8973; Knjižica br. 61 ‘Konačni cilj’)

Ali uvijek zazivajte Isusa Krista, Koji zasigurno prepoznaje Njegovog neprijatelja i protivnika, i apelirajte Mu za zaštitu. Jer On i Ja smo Jedno, i ako Mi se molite za ispravno razmišljanje i za zaštitu u svakoj duhovnoj nevolji onda se više nećete morati brinuti, jer onda ćete biti vođeni gdje god išli. (BD 7668)

“Uvijek budi uz mene…”, na taj se način moli Spasitelju, i uvijek će te štititi od opasnosti koja bi mogla prijetiti tvojoj duši…. Presudan za tebe uvijek je tvoj stav prema Bogu…. u odnosu na to, svaku borbu duše ili ćeš dobiti ili izgubiti…. ako Boga zaklinješ za milost, pobjeda ti je osigurana. (BD 0226)

11. Molitva za snaženje vjere i volje da ljubimo

Ljubav nas sjedinjuje trajno i Ljubav daje rođenje nepokolebljivoj, živoj vjeri. I kada molite za čvrstu vjeru onda se istovremeno trebate moliti za snažnu volju da ljubite i vi ćete doista postići čvrstu vjeru… I time vi uvijek trebate moliti: ‘Oče, pomozi mi da vršim djela Ljubavi i dopusti da moja volja da ljubim postane još snažnija…’  Tražite Me svakog dana za snaženje vaše vjere i volje da ljubite, pošto je ovo duhovni zahtjev kojeg ću Ja zasigurno ispuniti budući su Ljubav i vjera nužni za vaše savršenstvo. (BD 7951)

12. Molitva za duhovne Darove

Onaj koji žudi mnogo će također primiti mnogo…Ja neću praviti razlike u razdjeljivanju Mojih darova gdjegod se žudi za njima od Mene i Ljubav djetetova srca zaklinje Oca za njih… Molite Mi se kao djeca i zahvalno primajte darove koji su vam podareni od strane Moje Očinske Ljubavi onoliko često koliko ih vi žudite. AMEN (BD 5107)

13. Molitva kada ne znamo moliti

I ako ponekad zaista ne znate što trebate napraviti, misliti ili reći onda uvijek možete zazivati Boga u svoj iskrenosti i On će vas obavijestiti o tome tako da će sva sumnja, sva neodlučnost iščeznuti a vaše akcije će postati svjesne i razumljive/nedvosmislene. (BD 1565)

14. Neprestana molitva Ocu

Toliko puno misli vas pokreće svaki dan, vi imate toliko puno želja, neke veće neke manje, i vi bi ih jedino uvijek trebali predstaviti Meni, i doista, Ja bi se pobrinuo čak o najmanjoj stvari ako Me zamolite za nju, onda bi postali rastuće više svjesni Mojeg prisustva i vaš život na Zemlji bi bio puno lakši. Opet i iznova Ja želim biti u vašim mislima, u svemu što činite vi bi trebali imati nešto sa Mnom i bili bi u neprestanom kontaktu sa Mnom kroz molitvu… Nikad ne prestanite moliti… Ovo se ne odnosi na neprestane formalne molitve koje će jedino uvijek biti izgovarane od strane vaših usta ali nikad ne proizlaze iz vašeg srca… Ipak vi bi trebali tražiti Moj savjet u svemu što mislite i činite, onda ćete voditi način života sukladno Mojoj volji, uvijek biti vođeni od strane Mene i motivirani na svaku akciju, koja će onda također biti ispravna. Kao Otac Ja želim vaše apsolutno povjerenje u Moju Ljubav i moć… Moja Ljubav neće sebe nikada zanijekati, ipak vi ju morate sami žudjeti, čemu istinska molitva u poniznosti svjedoči. I čak ako vi započnete svako poduzimanje sa samo mišlju o Meni, ili zahtjevom kojeg prikažete Meni, Ja vam uvijek želim dokazati Moje prisustvo time što ću biti uključen u sve, jer ova srdačna veza rezultira u jednom obilju snage i također je uspješno prokušavanje volje, budući ste neprestano nagonjeni spram Mene, time vi tražite sjedinjenje sa Mnom kojeg ste jednom prekinuli. Vi možete postići puno sa vašom molitvom, za vas same baš kao i za one namjesto kojih posredujete. Vaša je molitva izvor snage za vas same i za vaša bližnja ljudska bića koji nikada neće presušiti, jer vi trebate moliti ‘neprestano’… (BD 8607)

Scroll to Top