ČINITE OVO U SJEĆANJU NA MENE… (Luka 22:19) – (POSLJEDNJA) VEČERA

Bertha Dudde, br. 3740, 9 Travanj 1946

‘ČINITE OVO U SIJEĆANJU NA MENE…’ (Luka 22:19) – (POSLJEDNJA) VEČERA 

Od Mene proizlazi snaga, mudrost, kao i život … Tako da moram biti prepoznat kao izvor snage i svjetla, i mora se tražiti veza sa Mnom, kako bi se kroz prijem snage i svjetla dospjelo do života. Dakle Ja Sebe moram moći ponovo pronaći u vama, što znači, svjetlo i snaga, odnosno poznavanje vječne istine i kao posljedica toga snaga u svoj punini, mora-ju biti u vama …. Moj Duh mora djelovati u vama …. I Sam Ja time u vama moram moći biti na djelu, tek tada ćete živjeti, ali tada, vječno nećete više izgubiti život. Tada ste sa Mnom u/s-jedinjeni, i to sjedinjenje (= ta unija) je prava pričest …. Sjedinjenje sa Mnom je nužno, inače ne možete primiti ni snagu ni svjetlo, pošto prvo mora doći do spoja sa vječnim pra-izvorom, kako bi struja/tok Moje ljubavi mogao preteći u srce čovjeka. Ali da bi se uspostavio taj spoj, prvo je za to potrebna volja za primanjem nečega od Mene …. A volja zahtjeva misaonu aktivnost, dakle Ja od strane srca i razuma moram biti prepoznat kao Izvor i time kao Davalac onoga za čime čovjek žudi, i misaono čovjek mora težiti k Meni …. Tek tada volja postaje aktivna i ona ispunjava uvjete koji dovode do spajanja sa Mnom. Aktivirana volja je jednaka djelovanju u ljubavi …. A ono je opet nužno, i tako je Moja zapovijed ljubavi nezaobilazna od strane onih koji uistinu žele komunikaciju i sjedinjenje sa Mnom. 

Dijelite darove, nudite hranu i piće vašem bližnjemu, pomozite mu u njegovoj duhovnoj i zemaljskoj nevolji/teškoći/oskudici, dajte mu (onako) kako sam Ja davao vama, okrijepite tijelo i dušu vašeg bližnjeg, smilujte se slabima i bolesnima, tješite tužne, dižite potištene, svugdje/neprestano i uvijek ublažujte/umanjujte nevolju, i uvijek tako činite s obzirom na (ili ‘gledajući u’) Mene Koji sam vam primjerom ukazao zemaljski put… Dijelite sve što imate sa siromašnima… onda ćete ispuniti Moju zapovijed ljubavi i time prvi uvjet sjedinjenja sa Mnom, jer jedino kada ste vaše srce oblikovali u ljubav (ili ‘da voli’) ću se Ja biti u stanju sjediniti sa vama, inače će sjedinjenje sa Mnom biti nemoguće, bez obzira koliko izvanjskih formalnosti vi vršite koje nemaju efekta/utjecaja na stanje vašeg srca (= vaše duše).

Ja vam želim dati život, dati vam snagu i svjetlo u izobilju, međutim to nikad neće biti moguće sve dok vi ne aktivirate vašu volju, sve dok ne prakticirate ljubav… Ali Ja sam vas Osobno poučio/uputio kako trebate prakticirati ovu ljubav i neprestano sam vas opominjao/savjetovao da Me slijedite… sjetite se Mene i Mog učenja, onda ćete se ponašati shodno tome, i uistinu ćete postati posude za Moj duh (= u smislu, ‘za prijem Moga duha’), na taj način ćete omogućiti dijelu Mene da stupi na snagu (= djeluje) u vama… Vi Mene Samoga privlačite k sebi djelima ljubavi, i time se dakle sjedinjujete sa Mnom, Pra-izvorom snage i svjetla od vječnosti, i time možete primiti bezgraničnu količinu svjetla i snage … znanja i moći ….

Sjedinjenje sa Mnom mora biti ostvareno najprije kroz akcije ljubavi, jedino onda Ja Osobno mogu biti prisutan u vama… i u duhu, i jedino onda vas Ja mogu hraniti i okrijepiti duhovnom hranom, tijelom i krvlju, Mojim tijelom u duhovnom smislu… Jer Ja Osobno sam Riječ, stoga vam Ja nudim Večeru kada vam dostavljam Svoju Riječ, koja je duhovna hrana za vašu dušu. Vi doduše možete također prihvatiti ovu hranu bez prethodne aktivnosti ljubavi, ali onda to nije komuniciranje, to nije (ili ‘nikakvo’) sjedinjenje sa Mnom, pošto onda to još nije Večera, ali može vas voditi do nje ako Riječ ne prihvatite samo sa vašim ušima već također sa vašim srcima i živite na taj način (ili ‘shodno tome’)… tek aktivnost vaše volje, akcija ljubavi, uspostavlja duhovni savez/ujedinjenje, udruženje sa Mnom. Međutim, te aktivnosti ljubavi se sastoje od davanja, od neprestanog predavanja i dijeljenja onog što posjedujete, onog što vas osobno čini sretnima sa ciljem da također ugodite vašem bližnjem koji je u potrebi za time. I ako ne prakticirate ovo, ako Me ne pokušavate slijediti u ovome, vi ne možete niti biti hranjeni za Mojim stolom, vi nećete biti u stanju blagovati Večeru sa Mnom (= u smislu, ‘pričestiti se’), pošto vi sebe isključujete kao Moje goste, jer onda ću Ja ostati nedostižan/nepristupačan za vas dok sebe niste promijenili u ljubav, koja jeste i koja će vječno biti Moja temeljna/osnovna supstanca.

Ako prihvatite Večeru (= Pričest) u obliku odabranom od vas ljudi to će uvijek samo ostati jedan izvanjski čin koji ima duboko (profound) duhovno značenje jedino kada je vaše srce ispunjeno dubokom (deep) ljubavlju koja vas, međutim, ne treba samo pokretati emocionalno već također treba pronaći svoj izražaj u djelima nesebične ljubavi prema bližnjem. Jer jedino tko ostaje u ljubavi ostaje u Meni i Ja u njemu (Ivan 6:56) … Ova Moja Riječ je također temelj Večere (= Pričesti) koju sam Ja uspostavio… Vi bi uvijek trebali imati na pameti Moj način života na Zemlji i slijediti svaki Moj primjer… I kako dajete tako ćete i primiti, duhovno i zemaljski; vi ćete, pod uvjetom da ste u bliskoj vezi sa Mnom putem ljubavi, uvijek biti hranjeni i snaženi.

Neprestano vršiti djela ljubavi u sjećanju na Mene… i na taj način ustanoviti sigurnu uniju sa Mnom, koja vam garantira prijem Moje Riječi, Mojeg tijela i krvi… to je duboko (profound) duhovno značenje riječi ‘Činite ovo u sijećanju na Mene…’ (Luka 22:19) koje ćete svi vi sigurno shvatiti ako ste ozbiljne volje dokučiti duhovno značenje Mojih Riječi.

AMEN

Scroll to Top