NE BOJTE SE ONIH KOJI UBIJAJU TIJELO, ALI NISU SPOSOBNI UBITI DUŠU…

Bertha Dudde, br. 4566, 14 Veljače 1949

 NE BOJTE SE ONIH KOJI UBIJAJU TIJELO, ALI NISU SPOSOBNI UBITI DUŠU…

 (Matej 10:28) 

Ne plašite se onih koji vas mogu fizički ozlijediti već jedino onoga (Sotone) koji vam može duše povući u bezdan. Ipak vi se čak sa njime možete suočiti odvažno ako Me pozovete na vašu stranu, u slučaju čega on vama neće biti sposoban učiniti ništa budući ćete vi onda imati štit koji vas čini nepobjedivima, time će vaša duša biti zaštićena od sve opasnosti. Svijet će vas, međutim, strašno ugnjetavati i vlasti će vas pokušati uništiti, budući će se oni ustati protiv svega što je odano Meni (2 Solunjanima 2:4) budući oni ne žele priznati Mene kao Gospoda i prema tome zahtjevaju svu moć i štovanje za sebe same jedino. Vi ćete biti strašno ugnjetavani a možete se unatoč tome suočiti sa svakom borbom neustrašeni i bez brige, budući ću Ja ići u borbu sa vama kao vrhovni zapovjednik i boriti se na vašoj strani baš kao što se vi borite na Mojoj strani i u Moje ime. I pobjeda će biti vaša… Učinite sve što možete da bi postigli jednu sve dublju i nepokolebljiviju vjeru, onda ćete vi također izgubiti sav strah od onih koji jedino mogu ubiti tijelo. Ako obratite više pažnje na život vaše duše vi ćete također ostati potpuno neafektirani od strane svega svjetovne prirode, mamljenja/iskušavanja i prijetnji… vi ćete jedino živjeti sukladno Mojoj volji, i ako se potraživanja svjetovnih vlasti suprotstavljaju Mojoj volji, vi ćete ih prepoznati kao Sotonine zagovornike i prestati ih se bojati, jer vaša će vam vjera dati snagu da im se oduprete; onda se vi više nećete strašiti svijeta i njegovih zastupnika nego ćete Me rastuće više podupirati (u borbi baš kao i u prepirkama) kao Jednoga, Kojeg se vi plašite i Ljubite ga u isto vrijeme.

 Svatko tko je slabe vjere će biti uznemiren i također promatrati zemaljske događaje sa brigom; Ja nisam neprestano prisutan ikome slabe vjere. On i dalje obraća previše pažnje na svijet, premda on ne žudi za njime on unatoč tome neće ostati neimpresioniran, on će i dalje okupirati njegov um, on će ga neprestano odvlačiti od duhovnog stremljenja. I on će biti uplašen i pod teškim pritiskom od strane zemaljskih vlasti. Ja bi mu želio pomoći riješiti se ovog straha, Ja bi mu želio uputiti poziv: Vi ćete uvijek pronaći Spasitelja u Meni samo ako imate potpunu vjeru u Moju Ljubav i Moju silu. Ja mogu postići sve, i Ja želim štogod je blagotvorno za vas. Vjerute ovo i znajte da ću Ja uvijek stajati pored vas kada vam prijete Sotonini zagovornici koji vas žele odgurnuti od Mene. I jednom kada ste postali svjesni Mojega prisustva vi ćete izgubiti sav strah i hrabro se suočiti sa neprijateljem. Vi ćete biti snažni zahvaljujući vašoj vjeri u Mene i više se nećete bojati vaše fizičke smrti budući ćete znati kako smrt ne postoji za one koji vjeruju u Mene… da prema tome vaše tijelo može biti ubijeno ali nikada vaša duša, ali da ću Ja također zaštititi vaš fizički život sve dok vaš čas još nije došao.

 AMEN

Scroll to Top