ONAJ KOJI OSTAJE U LJUBAVI OSTAJE U MENI…

Bertha Dudde, br. 5963, 21 Svibanj 1954

LJUBAV: ‘ONAJ KOJI OSTAJE U LJUBAVI OSTAJE U MENI…’

(1 Ivanova 4:8, 16; Ivan 15:9, 10)

U sjedinjenju sa Mnom vi nalazite mir vašeg uma. Vaša je žudnja zadovoljena čim znate za sebe da ste jedno sa Mnom, ako ste sebe ujedinili sa Mnom kroz Ljubav ili srdačnu molitvu odaslanu Meni u duhu i Istini. Molitva je volja za sjedinjenjem sa Mnom, aktivnost Ljubavi, međutim, je ispunjenje, jer ‘Onaj koji ostaje u Ljubavi ostaje u Meni i Ja u njemu…’ Ljubav je najvažnija… i sve što je opisano kao sazrijevanje duše, povratak u Očevu kuću i vječno blaženstvo zavisi o djelima Ljubavi… I ako uvijek jedino držite ove riječi na pameti ‘Onaj koji ostaje u Ljubavi ostaje u Meni i Ja u njemu…’, ako se uvijek jedino prisjetite da Sam Ja Sama Ljubav, onda ćete uzeti u obzir da ispunjenje Mojih zapovijedi Ljubavi jeste najvažnija stvar, i onda ćete nastojati živjeti život Ljubavi kako bi tim putem bili vječno sjedinjeni sa Mnom. Ljubav je sve… ona je iskupljujuća snaga, ona je svjetlo, ona je Božanski princip, centar vječnog reda… Ako ljudsko biće živi bez Ljubavi onda je on potpuno napustio ovaj red, njegove misli i aktivnost su potpuno u protivljenju sa Bogom, on je duhovno slijep, to jest, on je neupućen (može i ‘van svjesnosti’), i on je neiskupljen u rukama protivnika (Sotone) koji ga želi isključiti iz sve sreće…

Ja Sam Sama Ljubav, nemilosrdnost je Moj protivnik… i svatko tko prema tome žudi biti ujedinjen sa Mnom, tko želi zadobiti Mene mora živjeti život Ljubavi, jer onda Ja također moram biti sa njime, budući Ljubav jeste i bila je Moja temeljna supstanca od vječnosti. Ja zasigurno darujem neograničene blagoslove, Ja vam zasigurno dodjeljujem što ne zaslužujete i sami za time ne stremite, ipak svi su Moji darovi milosti jedino naumljeni postići jednu stvar, da vi sebe oblikujete u Ljubav, jer čak ako bi vam želio podariti sve… vi bi unatoč tome ostali mrtvi bez Ljubavi, bez Ljubavi vi bi ostali osuđena bića… vi bi jedino uvijek ostali Moje žive tvorevine ali nikada ne bi bili sposobni postati Mojom djecom. Jedino Ljubav može ostvariti deifikaciju Mojih živih tvorevina, jedino Ljubav nas može ujediniti, inače ćete vi uvijek samo voditi bijedno postojanje kao izolirana bića izvan Mene. I to je zašto je prva i najvažnija zapovijed Ljubiti Boga iznad svega i vašeg bližnjega kao sebe samoga (Matej 22:36-40; Marko 12:28-31)… I vaše duhovno stanje na Zemlji baš kao i u vječnosti jednog dana zavisi o vašem ispunjenju ove zapovijedi… To je zašto Sam Ja podučio Moje učenike da idu u svijet i da proglašavaju Moje Božansko učenje Ljubavi čovječanstvu… to je zašto Sam Ja Osobno primjerom ukazao ljudima na Zemlji život Ljubavi i zapečatio Moje učenje Ljubavi sa smrću na Križu (Rimljanima 5:6-8; 1 Ivanova 3:16; 4:10), koju Sam pretrpio namjesto Mojih bližnjih ljudskih bića poradi Moje veće od najveće Ljubavi… budući Sam prepoznao njihovu beskrajnu nedaću i želio Sam im pomoći.

I sve dok vi ljudi zanemarujete ove Moje zapovijedi vi ćete biti nesposobni postići blaženstvo, bez obzira koliko duboko vi sebe ponizno bacite u prašinu preda Mnom, zaklinjući Me za milosrđe… Moja Ljubav spram vas ne može biti išta više prekoračena i Ja želim pridobiti sve vas za Mene, ipak Moje blaženstvo se jedino sastoji od vaše uzvraćene Ljubavi, i vi Mi morate ovu podariti dobrovoljno… I vaš apel za milosrđem mora biti utemeljen na vašoj žudnji za Mnom budući Me vi ljubite… i budući vi shvaćate koliko ste još daleko od Mene. Vi Me morate pokušati doseći, vi morate željeti postići sjedinjenje sa Mnom, i prema tome morate živjeti život Ljubavi sami ili sjedinjenje neće biti moguće postići nikada. Uzmite u obzir činjenicu da sa svakim djelom Ljubavi vi privlačite vječnu Ljubav Osobno ka vama samima… ali da Ona ne može ući u vaša srca ako ona i dalje potpuno proturječe Božjoj temeljnoj prirodi… Vi sebe sjedinjujete sa Mnom jedino kroz Ljubav, i to je što trebate imati na umu i težiti ispuniti zapovijed Ljubavi kao najvažniju… vi trebate znati da ni jedno ljudsko biće ne može postati blaženo sretno bez Ljubavi.

AMEN

Scroll to Top