GDJE SU DVOJE ILI TROJE OKUPLJENI…

Bertha Dudde, br. 7075, 28 Ožujak 1958

 ‘GDJE SU DVOJE ILI TROJE OKUPLJENI…’

 (Matej 18:20)

Gdjegod su dvoje ili troje okupljeni u Moje ime, tamo Sam Ja među njima, jer svaka srdačna misao o Meni Me privlači k vama, i prema tome vi uvijek možete biti sigurni u Moje prisustvo ako Mene Osobno učinite predmetom vaših razgovora i misli. Ali čim Sam vam Ja prisutan vi ćete također biti duhovno prosvjetljeni od strane Mene, time vi također uvijek trebate izvući blagoslov iz toga koji će se blagotvorno osjetiti od strane vaše duše. I time bi se trebali često okupiti u Moje ime kako bi uzeli dijela u ovom blagoslovu, jer vi neprestano potrebujete Moj dar snage koji će pomoći vašoj duši da napreduje. Treba priznati, svaka pojedinačna osobe može također tražiti srdačnu vezu sa Mnom izručujući sebe Meni u mislima i time isto tako primiti snage u izobilju, ipak svaki duhovni razgovor je blagoslovljen pošto mnoge duše u onostranom mogu isto tako sudjelovati i, zauzvrat, duhovno same napredovati.Pored toga, to Mi također omogućuje intervenirati u takve razgovore kormilareći vaše misli spram pitanja koja zaokupljaju um ljudi i duša u onostranom, koja će njima biti odgovorena. Vi bi se trebali okupiti u Moje ime, jer čineći tako vi također dokazujete vašu Ljubav za Mene, budući se svaka osoba želi združiti sa predmetom njegove Ljubavi… Ljudi jedino rijetko imaju potrebu izmjeniti njihova gledišta u duhovnim raspravama; tome nasuprot, oni tjeskobno izbjegavaju prikazati njihov unutarnji stav… Duhovni se razgovori rijetko odvijaju, i čak još rijeđe će se ljudi naći u tu svrhu. I time oni takođe sebi niječu blagoslov kojeg bi mogli zadobiti iz takvih okupljanja. Pa ipak u drugu ruku oni vjeruju kako udovoljavaju njihovoj duhovnoj dužnosti na javnim okupljanjima… Oni podbacuju razmotriti Moje Riječi: ‘Gdje su dvoje ili troje okupljeni zajedno u Moje ime, tamo Sam Ja među njima…’.

Jer ove bi Riječi trebale nagnati sve te ljude da nanovo razmisle u slučajevima gdje vjeruju za sebe da su dovoljno izvršili njihov duhovni zadatak tako što su učestvovali u ‘crkvenoj službi’ gdje osoba može također sa lakoćom promisliti druge više svjetovne misli i gdje o predanosti Meni ili srdačnoj vezi sa Mnom ne može biti ni govora. Opet i iznova Ja moram ukazati ljudima da Ja jedino cijenim živu vjeru, da Ja nisam zadovoljan sa Tobožnjim (Pseudo)-Kršćanstvom… Opet i iznova Ja moram naglasiti da Ja žudim biti u kontaktu sa svakom pojedinačnom osobom, ali da ovaj kontakt mora također biti uspostavljen od strane svake pojedinačne osobe, kojeg on sasvim izvjesno može uspostaviti u svako vrijeme i na bilo kojem mjestu ako je to njegova ozbiljna volja i srdačna žudnja… Onda će on zamjetno osjetiti Moj blagoslov, i on će se osjećati nagnanim tražiti kontakt sa njegovim bližnjim ljudskim bićima, baš kako bi raspravio ono što ga tako snažno pokreće (dira iznutra)… budući Moje prisustvo njega nagoni govoriti bez obzira što se dogodilo, budući će se duhovno stremeći ljudi koji su puni Ljubavi za Mene uvijek okupiti u svrhu duhovnih razmjena. Ovo Moje obećanje bi vas također trebalo ohrabriti da ispitate snagu Mojeg imena, jer ako imate vjere vi ćete također znati da ćete vi, u vašem kontaktu sa Mnom, također imati snagu na vašem raspolaganju koju onda opet možete koristiti za dobrobit vaših bližnjih ljudskih bića… Za sada je vaša vjera još slaba, ali opet i iznova Ja podsjećam vas ljude na Moje Riječi, i ako ozbiljno razmišljate o njima vi ćete dati čak još više značenja ovom obećanju; vi ćete znati da Ja Osobno mogu raditi kroz vas ako dozvolite Moje djelovanje kroz snagu vaše vjere. Jer gdje Sam Ja prisutan tamo nema ograničenja za Moju moć… pod uvjetom da vi sami ne postavljate ograničenja kroz vašu vrlo slabu vjeru. Međutim, Ja ću vas blagosloviti tako da će vaša snaga rasti snažnijom kroz ove Moje Riječi: ‘Gdje su dvoje ili troje okupljeni zajedno u Moje ime, tamo Sam Ja među njima…’. A gdje Sam Ja Moj Duh može djelovati i Moja Ljubav, mudrost i moć mogu biti otkriveni.

AMEN

Scroll to Top