JA SAM SA VAMA UVIJEK, SVE DO KRAJA SVIJETA…

Bertha Dudde, br. 7681, 24 Kolovoz 1960

‘JA SAM SA VAMA UVIJEK, SVE DO KRAJA SVIJETA…’ (Matej 28:20) 

‘Poslat ću vam utješitelja, Duha Istine…’ (Ivan 16:7) Svatko od vas ima inherentnu/urođenu sposobnost čuti Glas Mojeg Duha, jer dio Mene, duhovna iskra Mojeg Božanskog Duha Ljubavi, počiva unutar vas i uvijek će biti u stanju uspostaviti kontakt sa Mnom, kroz nju će Moja Riječ isijavati u vas, jer ova duhovna iskra je zračenje Mene Samog koje će vas zahvatiti učinkovito ako ste spremni za to. Sve dok ostanete izolirani od Mene ova će duhovna iskra biti tiha/mučaljiva… Ako se sjedinite sa Mnom, onda će duhovna iskra biti u kontaktu sa Mnom također i može vam dati snagu koja proizlazi iz Mene; ona će biti sposobna prenijeti vam čistu istinu od Mene i primanjem te istine omogućiti vam stjecanje realizacije i tako da iskoračite iz tame noći u svjetlo dana. Ja Osobno Sam vam obećao kada Sam živio na Zemlji da vas više neću ostaviti same… da ću uvijek biti sa vama sve do kraja svijeta… Ukazao Sam vam (ili ‘uputio Sam vas na’) djelovanje Mojeg Duha, koji će vas uvesti u istinu… no što će jedino postati moguće nakon Mojeg uskrsnuća, budući je prije toga duša i dalje bila opterećena izvornim grijehom koji je učinio nemogućim da veza između ljudskog bića i Mene postane tako intimna da bi on čuo Moj Glas unutar sebe. Najprije se mora dogoditi iskupljenje kroz Isusa Krista, koje je poništilo razdvajanje od Mene… Ljudsko biće Me mora potpuno svjesno priznati u Isusu Kristu… tako je ono moralo promišljeno krenuti stazom povratka k Meni, što je onda također rezultiralo u zračenjima Moje snage Ljubavi, što je omogućilo da je čuo Moj glas ako je to htio, ako je prema tome svjesno sebe otvorio i tako aktivirao duhovnu iskru u njemu da sebe ujedini sa vječnim Ocem Duhom. Jer potrebna je jedino iskrena volja da bi se ušlo u Moju volju, potrebno je priznavanje Mene Osobno Koga je biće jednom odbilo priznati, i potreban je život ljubavi da bi Moj Duh sebe izrazio kako Sam obećao.

Fizički Ja nisam bio u stanju ostati sa vama ljudima ali Sam vam dao tješenje kako ću vam poslati Svojeg duha i tako uvijek ostati sa vama do kraja svijeta. I ovo obećanje se mora shvatiti ozbiljno. Vi uvijek možete biti i ostati svjesni Mojeg Prisustva, vi jedino trebate volju da vam Ja budem prisutan i uspostaviti kontakt sa Mnom u mislima, u molitvi ili dobrodušnoj aktivnosti… U tom slučaju ćete Me vi uvijek biti u stanju čuti, jer Ja Osobno Sam u vama, i duhovna iskra neće nikad izgubiti kontakt sa vječnim Ocem Duhom… ona je jedino nesposobna sebe izraziti ako ljudsko biće nije prijemčivo svojom vlastitom voljom, ako ono ne sluša pažljivo kako bi čulo što mu Moj duh priopćuje kroz duhovnu iskru. I stoga uvijek ovisi o samom ljudskom biću da potpali iskru u njemu, da joj pruži mogućnost sebe izraziti time što će apelirati Meni Osobno da mogu biti prisutan sa njime i učiti ga i uvesti u svu istinu u skladu sa Mojim obećanjem (Ivan 16:13)… I Ja ću uistinu stajati pored njega kao Utješitelj; Ja ću ga uvesti u istinu i pružit ću mu dokaz o Sebi kroz Riječ… Ja ću ‘uvijek biti sa njime, sve do kraja svijeta…’

AMEN

Scroll to Top