U POČETKU JE BILA RIJEČ…

Bertha Dudde, nr. 8739, 29 Siječanj 1964

’U POČETKU JE BILA RIJEČ…’


Opet i iznova želim naglasiti činjenicu da Sam Ja Riječ od vječnosti… Ja Sam Riječ… Ipak u početku je Riječ bila sa Bogom… Kako ćete to razumjeti? Ja Osobno Jesam Sve u svemu 
(u smislu, ‘Alfa i Omega, Početak i Kraj’ = Otkrovenje 1:8, 17), sve što postoji je emanirana/isijana snaga kojoj Sam dao život… Stvorio Sam za Sebe bića slične prirode čija je temeljna priroda bila ista kao i Ja Sam: Božanska snaga ljubavi… I Ja Sam bio u kontaktu sa tim bićima od samog početka kroz ‘Riječ’… Tako je Riječ bila ‘u početku’… kada sam u postojanje doveo bića… Prije toga ništa nije postojalo što je bilo sposobno čuti Moju Riječ, iako Sam Ja uvijek i zauvijek nosio Riječ u Sebi, jer Ja Sam samo-svjesno misaono Biće Koje Svoju volju sprovodi u djelo i tako je bilo sposobno stvoriti štogod Mu je palo na pamet kao ideja ili misao… Iako su bića koja su proizašla iz Moje snage bila eksternalizirana (= postavljena ‘izvan’ Mene) od strane Mene kao neovisna, Ja Sam usprkos tome ostao u neprestanom kontaktu sa njima kroz ‘Moju Riječ’… Ja Sam im govorio, oni su Me razumjeli i stoga su bili neizmjerno sretni… Ja Osobno Sam bio Riječ, jer iako oni nisu bili u stanju ugledati Me Moja im je Riječ usprkos tome dokazala Moje postojanje, znali su kako su proizašli iz Bića Koje ih je stvorilo i Koje ih je strahovito puno voljelo. Ta Moja Riječ je bila stvaran život u njima; ona je bila neprestan (pri)tok snage koja im je darivala najuzvišeniju realizaciju, pošto im je kroz Moju riječ sve postalo razumljivo, oni su dokučili sve međuodnose, znali su kako su proizašli iz elementarne Sile i bili su u neprestanom kontaktu sa tom elementarnom Silom, jer Ona je sa njima komunicirala u beskrajnoj ljubavi kroz Riječ i oni su Ju čuli… Ja Sam bio Sama Riječ, ali Ona je jedino Sebe očitovala kada Sam ta bića doveo u postojanje… I stoga je za ta bića postojao početak, dok Sam Ja Osobno oduvijek/vječan… Međutim, za Moja stvorena bića neće biti kraja… Oni će nastaviti postojati za cijelu vječnost, i njihovo će se najveće blaženstvo uvijek sastojati u doživljavanju Mene Osobno kroz Riječ, o tome da im se Ja Osobno obratim i budu u stanju ući u blaženi razgovor. Pa ipak veliki dio stvorenih bića je proigrao milost i blaženstvo slušanja Moje Riječi, oni su odbili (pri)tok Moje snage ljubavi i postali su nesposobni čuti Me time što su se udaljili od Mene spriječavajući svu komunikaciju kroz Riječ, oni su sebe zatvorili i postali su beživotna bića pošto više nisu imali nikakvog kontakta sa Mnom… Oni su također sebe lišili sve sreće koju im je jedino Moja formulirana iluminacija ljubavi… Moja Riječ… pružala.

Iskrena veza sa Mnom je također neopozivo rezultirala u oglašavanju/zvučanju Moje Riječi, udaljavanje od Mene, međutim, mora također uvijek značiti isto kao i muk Mojeg izražaja ljubavi, Moje Riječi… Usprkos tome, entitet nikad neće prestati postojati, ali će on jedino biti sretan ako je u stanju čuti Moju Riječ, drugim riječima: Ja Osobno Sam Riječ, i jedino Moje Prisustvo daje biću blaženstvo, a Moje će prisustvo sebe uvijek demonstrirati ako Me biće može čuti… A što kažem biću će ga činiti neopisivo sretnim, jer to mu podaruje najblistaviju iluminaciju, realizaciju o njegovom izvoru i razumijevanje Moje prirode, Moje vladanje i aktivnost kroz cijelu vječnost… Takvo znanje biću pruža zadovoljstvo, posebice ako je prethodno tome jedno dugo bilo u stanju neznanja, ako je produženo vrijeme bilo razdvojeno od Mene te je odbacilo svaku povezanost sa Mnom kao izolirano biće i stoga je također bilo bijedno. Čim može ponovno čuti Moju Riječ, kako je bilo u početku, ono će se također biti ponovno u stanju nazivati blaženim, jer čuti Moju Riječ je dokaz Mojeg Prisustva, a Moje Prisustvo demonstrira kako se biće ponovno približava izvornom stanju, kakvo je bilo u početku… da je ponovno postalo Božanska živa tvorevina koja je iz Mene proizašla u svom savršenstvu, koja je bila oživljena Mojom većom-od-najveće ljubavi kako bi ju zauvijek učinila sretnom. Intimna veza sa Mnom je jedino potvrđena kroz slušanje Moje Riječi, jer gdjegod se Riječ može čuti tamo se Ja Osobno nalazim, Koji Jesam ‘Riječ’ od vječnosti… I Ja želim prenijeti svo Moje razmišljanje, namjere i aktivnost na Moje žive tvorevine, a to se uvijek jedino događa kroz Riječ, kroz kontakt između bića i Mene, koji čini oglašavanje Moje Riječi mogućim. A ta je Riječ, opet, Moja misao izražena u formi… Ja želim da Moje žive tvorevine sudjeluju u svem Mojem razmišljanju, namjerama i aktivnosti, prema tome im Moja Riječ pritječe, i blaženstvo bića počiva u činjenici da oni sebe mogu u potpunosti podrediti Mojoj volji, da imaju iste misli i volju u sebi a da su oni usprkos tome potpuno slobodna i neovisna bića, koja nisu podređena Mojoj prisili a ipak ne razmišljaju i žele drugačije, pošto su ponovno dosegli stupanj savršenstva koji je bio njihov u početku… Jedino najiskrenija veza sa Mnom će im također omogućiti čuti Moju Riječ, a to će također garantirati biću blaženstvo i vječni život.

AMEN

Scroll to Top