1. DA LI JE BIBLIJA ‘ZAKLJUČENA’ KNJIGA?! (iz Knjižice br. 36, ‘Rad u Vinogradu Gospodnjem u Posljednjim Danima – 2’)

a) Da li je Biblija ‘zaključena’ Knjiga, tj. da li je Bog Otac prestao govoriti Njegovoj djeci?!;

‘…ne postoji izjava Gospoda (u Bibliji) koja stavlja do znanja kako se Njegova Riječ mora smatrati kompletnom… Sa Njegovom Riječju (u Bibliji) On je najavio ljudima djelovanje Njegovog Duha. Istovremeno je dao obećanje da će ostati sa njima u Njegovoj Riječi vječno… ‘Poslat ću vam Utješitelja, Duha Istine…’ (Ivan 14:16, 17)… Doista, Gospodnje Riječi tijekom Njegova života na Zemlji bi bile nevažeće ako Bog više ne bi Sebe objavljivao i ne bi bio sa ljudima u Njegovoj Riječi. Ljudsko biće nema autoritet tvrditi da je Njegovo Djelo završeno; prisvajajući ovaj autoritet on jedino dokazuje svoju neupućenost i nedostatak shvaćanja pisane Riječi. On bi na taj način obezvrijedio i poništio mnoge navode (u Bibliji) o djelovanju Duha sam nerazumijevajući značenje Božanske Riječi… Čovječansto je potpuno izgubilo znanje da Bog govori i želi govoriti ljudskim bićima opet i iznova, da je zvučna Riječ Božja u direktnom sjedinjenju sa Njime, naposlijetku, ono za čime ljudsko biće treba stremiti na Zemlji (Knjižice br. 24 & 46).’ BD 1857;

‘Kako ste samo obamanuti pretpostaviti kako je sa Svetim Pismom, Knjigom Otaca, Moja Riječ dokončala… da Sam Ja Osobno postavio limit utoliko da sada više ne želim komunicirati, da Ja više ne govorim ljudima… Tko vam daje autoritet izvesti takvu pretpostavku? … Tko će Mi zabraniti da kao Otac opet i iznova govorim Svojoj djeci? Tko vam daje pravo dati izjavu da je Biblija sama po sebi dovoljna, da vi ljudi ne trebate nikakvu drugu Riječ? Oni od vas koji odbacuju svako novo otkrovenje su i dalje zatočeni u tami duha… I u ovoj tami vi nećete niti Bibliju razumjeti, otud je ona za vas i dalje zatvorena knjiga budući vi ne razumijete duhovno značenje slova, ili bi također pronašli navode u ovoj Knjizi koji se tiču Mojih neprestanih otkrovenja i djelovanje Mojega Duha bi vam bilo shvatljivo… Onda bi vi također shvatili Biblijske Riječi, obećanja, Koja Sam vam Ja Osobno dao i koja ukazuju da ću Ja Sebe otkriti onima koji vrše Moje Zapovijedi (Ivan 14:21, 23)… Stoga kako namjeravate protumačiti Moja obećanja, ako niječete svako ’Novo Otkrovenje’[‘Onaj koji ima Moje Zapovijedi, i vrši ih, on je koji Me ljubi… i Ja ću njega ljubiti, i Sebe ću mu objaviti (očitovati)...’ Ovo Moje obećanje jasno ukazuje na činjenicu da Ja Sebe otkrivam onima koji udovoljavaju Mojim postavljenim uvjetima budući Me oni ljube… I sa Mojim obećanjem Ja Sam ukazao na djelovanje Mojeg Duha unutar vas već tijekom Mojeg života na Zemlji, jer baš ovaj Duh je sebe želio vama izraziti i podariti vam jasnoću u svezi Mene Osobno, Moje prirode i Moje aktivnosti... Ja Sam vam želio otkriti Sebe… prenijeti vam Čistu Istinu u svezi svega što svoje porijeklo ima u Meni. Ipak samo nekolicina ljudi je razumjelo značenje ovih Riječi, jer jedino nekoliko ljudi pripisuje bilo kakvu vrijednost takvim Božanskim Otkrovenjima; kao pravilo sve je, što u biti samo dokazuje srdačan kontakt sa Mnom, odbačeno. Ja Sam od vas zahtjevao ništa drugo nego ispunjenje Mojih Zapovijedi Ljubavi, jer čim vi vodite život istinske Ljubavi vi se također ujedinjujete sa Mnom, Koji Sam Sama Ljubav (1 Ivanova 4:8), a ‘tkogod ostane u Ljubavi ostaje u Meni i Ja u njemu...’ (1 Ivanova 4:16) Trebalo bi postati neprestano lakše za vas razumjeti da ću Ja… ako Sam sa vama ili unutar vas (2 Korinćanima 6:16)… Sebe izraziti, a svako očitovanje s Moje strane jest Otkrovenje… Moja Riječ je bila izgovorena i ostaje punovaljana. Ja Sam vam obećao Sebe objaviti i time Me vi ne možete optužiti kako sam lažljivac, vi ćete morati vjerovati u Božanska Otkrovenja…’, BD 8710]… Da li Me želite nazvati lašcem kada vama ’koje ću uvesti u svaku Istinu’(Ivan 16:13) najavljujem Mojeg ’Utješitelja’ (Ivan 14:26; 15:26; 16:7). Kako razumijete te Riječi koje se moraju ispuniti, budući svako obećanje koje Sam dao ljudima tijekom Mojeg života na Zemlji sebe ispunjava… Moja Ljubav za Moja živa bića neće nikada prestati, i stoga Ja nikada neću podbaciti govoriti vama ljudima gdjegod su uvjeti da to napravim ispunjeni. I Moja će Riječ uvijek odjeknuti u onima koji su dobre volje, kojima Otac može govoriti kao Njegovoj djeci i koji imaju živu vjeru u Mene. I njima ću dati dokaz o Samom Sebi, i Moji vlastiti će prepoznati Moj glas (Ivan 10:27) budući im Ja mogu biti prisutan… Ja im mogu Sebe otkriti kao što Sam obećao.’, BD 8054;

’Ja ću vam Se(be) objaviti’(Ivan 14:21)… To je Moje obećanje koje čak ni vi, koji bi željeli nijekati takva otkrovenja, ne možete osporiti… Ali kako vam Ja Sebe mogu objaviti ako ne vjerujete kako je Moja Riječ Istina koju Sam vam osobno rekao kada Sam živio na Zemlji? Ja vam želim očitovati Sebe i Moj je jedini uvjet da Me ljubite i vršite Moje zapovijedi… Ipak Moje obećanje vama ništa ne znači inače bi vjerno slušali i prihvatili Moju komunikaciju. Vi se oslanjate na Sveta Pisma, na Knjigu nad Knjigama, a ipak ne vjerujete što je u Njoj zapisano. Jer ona sadrži puno više obećanja koja najavljuju Moje djelovanje kroz Duha putem kojeg Ja Sebe želim objaviti… Tako, kako razumijete Moje Riječi ’Poslat ću vam Utješitelja…’ (Ivan 14:16, 26; 15:26; 16:7)i ’Ja ću ostati sa vama uvijek sve do kraja vremena…’ (Matej 28:20)? Kako tumačite Riječi ’Iz vaših će slabina poteći rijeke žive vode…’ (Ivan 7:38; Izaija 44:3; 55:1; 58:11; Ivan 4:10) i ’Izlit ću Svoga Duha na svako tijelo…’(Joel 2:28-30; Djela Apostolska 2:17, 18)? Zašto odbijate vjerovati da Otac nastavlja govoriti Njegovoj djeci? Zašto ograničavate Moju aktivnost do one mjere kako to vama odgovara? Uzmite u obzir da vaš razum može prouzročiti puno štete ako isključite vaše srce, ako ne dozvolite srcu da govori, koje vas uistinu drugačije naučava… Vi želite zaustaviti direktni kontakt Mojih živih tvorevina sa Mnom, vi želite vjerovati nemogućim za Mene Osobno govoriti Mojoj djeci a ipak Ja Sam također rekao ’Moje ovce poznaju Moj glas...’ (Ivan 10:27). Zbog toga im Ja moram govoriti, i Ja to činim i činit ću to za cijelu vječnost… Jer jedino što izlazi iz Mojih usta je Čista Istina, posljedično tome vi bi trebali također prihvatiti kao Istinu što nazivate ’Mojom Riječju’, što je zapisano u Svetim Pismima… Opet iz iznova Ja moram govoriti vama ljudima budući vi… zbog vašeg nesavršenstva… opetovano iskrivite ili pogrešno protumačite Moju Čistu Riječ…’, BD 8284;

‘Nitko nikada neće biti sposoban citirati Riječ iz Svetih Pisama koja dokazuje da Otac neće nikada govoriti iznova Njegovoj djeci budući je On već objavio Njegovu volju u Svetim Pismima… Ne postoji Riječ koja bi mogla dati ljudima pravo nijekati nove Riječi Ljubavi od strane Boga… nema Riječi koja bi poduprla protivnike Mojih Novih Otkrovenja, jer Ja nikada ne bi izgovorio takvu Riječ, budući jedino Ja znam da će Moje žive tvorevine na Zemlji potrebovati Moju Riječ opet i iznova kako bi postigli svrhu postajanja Mojom djecom…’ BD 6058.

Scroll to Top