1004 „EVO, JA SAM S VAMA SVE DANE…“

Bertha Dudde, br. 1004, 13 Srpanj 1939 

„EVO, JA SAM S VAMA SVE DANE…“

(Matej 28:20)

„Evo, Ja sam s vama sve dane…“ Ove Riječi trebaju vam biti utjeha i pouzdanje u svako doba. Ja ne napuštam Moje vlastite, samo ako oni Mene traže, i želim vam pomoći nositi svu patnju, ako Mi se samo pouzdano povjerite. Nošenje patnje Sam zaista Ja položio na vas, ali samo da se vi Mene podsjetite, i kao Pomagača Me pozovete za pomoć u svakoj nevolji. Jer, Ja želim osnažiti vašu vjeru, Ja želim da vi vjeri dopustite da postane takve snage, da vas nikakva zemaljska patnja više ne može prestrašiti i učiniti malodušnima. Još uvijek ste obeshrabreni i grozite se da ćete se slomiti pod poteškoćama koje vam Ja šaljem, ali ako vam ove više ne mogu nauditi, ako vas više ništa ne može pokolebati u vjeri u Moju pomoć, postigli ste onaj stupanj snage vjere, da Ja mogu kroz vas djelovati. Vidite, koliko lakši će vam onda biti život, ako se više ne trebate obazirati na svakodnevne poteškoće, i brinuti o svakodnevnom životu. Biti pravo dijete svoga Oca na nebu, također zahtijeva najpotpunije pouzdanje da je zaštićeno u svakoj nevolji i opasnosti, i stoga Ja želim znati da Moja djeca stoje u vjeri i pouzdanju u Boga… Ja želim, da oni uvijek i stalno traže Mene, da Mi oni prilaze bez straha i puni povjerenja, kako bih mogao uvijek ispuniti njihove molitve… Njihova srca trebaju uvijek ukazati na Mene, i ne smiju nikada biti malovjerna, i Moja Ljubav će motriti na njihovu nevolju, i osloboditi ih od toga. Kakva vam neiskaziva punina milosti tako stoji uvijek na raspolaganju, kada vam Ja obećavam Moju podršku, ako ju vi zatražite… A potrebno je samo da vi vjerujete i molite… Ja vas neću ostaviti, ta Ja znam za svu patnju Zemlje i spreman sam za pomoć tamo, gdje se s pouzdanjem ovu traži. Jedino i  isključivo vi sami stvarate svaku poteškoću; ako ste vi u srcu daleko od Mene, Ja moram skrenuti vaše misli na Mene, i to kroz nevolju i patnju. Ali, ako vi Mene nosite u srcu, vi ste također zaštićeni na Mojemu srcu, i ono što vam je onda još određeno da nosite, služi jedino vašem vlastitom spasenju duše…. Vi ćete Mi jednom biti zahvalni, kada prepoznate zbog čega vam je ovo bilo dodijeljeno… Ali, vi to nećete shvatiti na Zemlji, i zato trebate jedino bez gunđanja i jadanja uzeti na sebe mali križ, i poslušno ga nositi Meni za Ljubav. Tijelo prolazi, a s njim i zemaljske boli… Ali morate se bojati za vašu dušu, čija patnja je daleko veća ako tijelo na Zemlji ostane pošteđeno patnje. Ja ljubim svu Moju dječicu i ne želim da pate kroz vječna vremena, ali ovo bi bila vaša sudbina, ako bih Ja držao daleko od vas zemaljsku patnju, koju uistinu nije najteže nositi. I, tako vam obećavam Moju prisutnost, ako Mi budete vjerovali i ne budete malodušni. Onaj Koji na vas polaže patnju, također ju može od vas i otkloniti, i On vas uistinu neće pustiti da pozivate uzalud, ako Ga vi molite iz najveće dubine srca.

AMEN

Scroll to Top