1863 ‘NE PROPITUJTE MRTVE…’

Bertha Dudde, br. 1863, 25 Ožujak 1941

 „NE PROPITUJTE MRTVE…“

 (Ponovljeni Zakon 18:11) 

Komuniciranje s onostranim svijetom je za mnoge ljude kamen spoticanja, budući oni nisu u stanju razlučiti jedno od drugoga – čiste duhovne veze i čisto zemaljsku želju da doznaju nešto o životu nakon smrti. Dok je prvo Bogu po volji, posljednje ne odgovara Božjoj volji, ali čovjeku nikada neće biti uračunato kao grijeh, dok god to nije zloupotrijebljeno na štetu bližnjih. Veza sa nezrelim bićem može naštetiti jedino stanju vlastite duše, i to je ono na što treba upozoriti. Ljudi su u uvjerenju da je svaka veza sa duhovnim svijetom nepravda pred Bogom, a ovaj stav ih lišava najveće milosti, da od tih bića zatraže i prime prijenos snage. Sve dobro duhovno prenosi ovu snagu, zbog čega treba biti uspostavljena veza s njim… Sve zlo duhovno nastoji naškoditi ljudima, stoga treba biti izbjegavano općenje s njim. Sve ono što je sklono zemaljskome, istu sklonost privlači i u onostranom… Volja okrenuta Bogu međutim, privlači duhovno, koje u istoj volji stoji s Bogom. I tako čovjek kroz svoju žudnju sam povlači granice. On podiže pregradni zid između sebe i zlog duhovnog svijeta, ukoliko on traži Boga. Ljudi u svom neznanju, skoro uvijek odbacuju sve što dolazi  iz duhovnog kraljevstva, uvijek se plašeći zlog (lošeg) utjecaja. Oni se također zatvaraju svakom odgovarajućem objašnjenju, uz napomenu da je ljudima zabranjeno ispitivati mrtve, a ne znaju da je smisao ovih riječi sasvim drugačiji nego li ga oni podmeću… Tko želi podučavati, mora biti znalac; od neznalice se ne treba očekivati nikakva mudrost. Stoga pitanja trebaju biti postavljena onima koji su u znanju, no ne onima koji hodaju u mraku. Stanje znanja i neznanja se također susreće i u onostranom. Mudar će biti onaj koji stoji u svjetlu, odnosno, koji je sjedinjen s Bogom i prihvaća Njegovo zračenje, stoga prima snagu i mudrost… neznalice su duše koje su još Bogu-daleko, pa tako ni ne mogu primiti svjetlo. Svjetlo je međutim znanje… a kada duši nedostaje svjetlo, njezino je znanje također manjkavo, i otuda ona neće moći ništa podijeliti, budući ona sama ništa ne posjeduje…

Duša je mrtva u duhu, jer jedino kada je ona spoznala, za nju započinje život u vječnosti, i stoga jedna takva duša ne može biti propitivana o Istini, budući ne može nikada dati odgovor u skladu sa Istinom. Stoga se umrlima ne trebaju ni postavljati pitanja koja se tiču vječnosti, budući ispravan odgovor zahtijeva jedan stupanj zrelosti, ali čovjek nikada ne zna, da li je i kada duša preminuloga postigla ovaj stupanj zrelosti. Zemaljska pitanja, međutim, također treba izbjegavati, jer je Sam Bog prostro veo nad stvarima koje leže u budućnosti, a želja da se prodre u područje koje je Bog u Svojoj mudrosti sakrio ljudima, nepravda je pred Bogom. Prema tome, ne treba osuditi ciljana povezivanja s onostranim, nego jedino njihovu namjeru (cilj, svrhu), ako je ona čisto svjetovna. Sve suštinsko stoji u međusobnoj povezanosti, čovjeku skrivenoj samo tako dugo dok ne traži duhovno… i to, kako bi ga potaklo na traženje. Ispitivaču i tražitelju, bića se međutim objavljuju, pa se i neupućene duše također guraju blizu na takve skupove, ali nalaze pristup jedino tamo, gdje je samo znatiželja pokretačka sila pokušaja da se stupi u kontakt sa onostranim bićima. Ljudi koji žude Istinu, koji su posvećeni Bogu, koji teže naviše, svojim stavom prema Bogu oko sebe podižu neprobojni zid za takva nezrela bića, i stoga se ne trebaju bojati da će biti tlačeni ili podučavani od neupućenih bića. Dobro duhovno je puno snage i moći, dok je zlo duhovno nemoćno naspram njega, i ima utjecaj jedino upravo na takve ljude, koji u sebi nemaju nikakvo duhovno nastojanje, nego su posvećeni samo zemaljskom svijetu i njegovim radostima. A ljudi bi se trebali sjetiti ovoga, prije nego oštro (o)sude i (po)žele proglasiti kao Bogu-protivno nešto što odaje dobru duhovnu snagu i čovječanstvu donosi neizrecivi blagoslov, ako je to prepoznato kao ono što jest… kao izražavanje dobrih duhovnih bića, koja vrše Božansku volju, stoga su aktivna u Njegovoj misiji.

AMEN

Scroll to Top