1926 NAVJESTITELJI BOŽANSKE RIJEČI… ‘GDJE SU DVOJE ILI TROJE ZAJEDNO…’

Bertha Dudde, br. 1926, 19 Svibanj, 1941

 NAVJESTITELJI BOŽANSKE RIJEČI…

‘GDJE SU DVOJE ILI TROJE ZAJEDNO…’

Vi Me trebate slijediti, i stoga podučavati Ljubav, i svojim životom biti dobar primjer vašim bližnjima. Ovo je Moja zapovijed koju Ja dajem svima onima, koji Mi žele služiti, da vi razdjeljujete Moju Riječ, i sami vodite način života prema Mojemu primjeru. I onda će Evanđelje iznova ustati, Moja Riječ će iznova oživjeti u srcima ljudi, kojima vi objavite Moju Riječ. Samo je jedna Istina, i ovoj vas Ja podučavam, tako da ju vi možete proslijediti (dati dalje) drugima, koji nose žudnju za Istinom. A, ako vi sami živite u Ljubavi, na vama će se ispuniti obećanja: odnosno, živite li vi prema Mojoj Riječi, onda zaista i mora doći do ispunjenja svega što sam vam Ja obećao. A, po ovome ćete vi prepoznati Istinu, da sam Ja Sam u Riječi s vama, koji Me žudite. Gdje su dvoje ili troje okupljeni u Moje Ime, tamo sam Ja među njima. I, Ja usmjeravam vaše misli, Ja vam polažem Riječi u usta, tako da vi sada govorite jedino ono što odgovara Mojoj volji, tako da vi, dakle, objavljujete Čisto Evanđelje vašim bližnjima, da vi njima predajete Čistu Istinu. A, budući je to Moja volja, da se Istina iznova pojavi među ljudima, i da bude rasprostranjena, Ja upućujem Moje učenike, i obučavam ih za prave navjestitelje Moje Riječi… Kada se to dogodi, vi, koji Mi služite, morate ispuniti vašu misiju. Ona se sastoji u tome da vi govorite bez straha, tamo gdje samo jedan jedini čovjek žudi Moju Riječ, da njegovo malaksalo tijelo ojača, čim bi on htio primiti hranu za svoju dušu. Vrlo skoro će doći vrijeme, kada ćete vi započeti ovu misiju. Vi ćete se tada morati potpuno povjeriti Meni, budući će vas svijet htjeti spriječiti u vašim nakanama, ali Ja vam dajem snagu da se oduprete, i onda vi trebate govoriti kako vam srce nalaže (daje)… Jer, Ja Osobno sam s vama, i Ja ću zaista znati spriječiti da vi kažete nešto različito od onoga što Ja želim, od (…nečitko, op.urednika) je vječna Istina… A, onda će vas progoniti zbog Mene… vi ćete biti prezreni, morat ćete patiti zbog Mojega Imena, a ipak vas to ne smije spriječiti da gorljivo radite, da se zauzimate za Moju Riječ. Jer, tko vas slijedi, on također sudjeluje u Djelu Otkupljenja, jer i on nastoji spasiti dušu bližnjega od vječne propasti. A, ako vi vršite djela Ljubavi, i uzvraćate zlo dobrim, vi ćete također osvojiti srca onih koji su prethodno bili neprijateljski raspoloženi prema vama. I oni će također prepoznati Istinu onoga što vi, Moje sluge na Zemlji, objavljujete čovječanstvu. I tako će Moja zajednica biti sve veća, jer će ljudi osjetiti snagu Moje Riječi, i ovu Moju Riječ više neće htjeti propustiti. Oni će ju prihvatiti gladnih srca, i bez oklijevanja će napustiti staro vjerovanje, zbog ove dragocjene Riječi, koju vam dajem Ja Osobno, kako biste Me vi navijestili ljudima.

AMEN

Scroll to Top