5925 “VI TREBATE MOLITI OCA U MOJE IME…”

Bertha Dudde, br. 5925, 9 Travanj 1954

“VI TREBATE MOLITI OCA U MOJE IME…”

Vi trebate moliti Oca u Moje ime, tako da vaša molitva nađe uslišenje… Ovo su bile Moje riječi, koje sam Ja rekao ljudima dok sam još hodao na Zemlji… Kako sada treba shvatiti ove riječi, da bi od vas mogle biti primljene k srcu?… Podučavao sam na Zemlji, i živio kao čovjek Isus, Koji je bio u tako prisnom kontaktu s Ocem, da je On u potpunosti ušao u Njegovu volju, da je stoga Sam Otac govorio iz Njega, da je On vodio Njegove misli i djelovanje, da je On izvršavao jedino ono što je bila najsvetija volja Oca… Stoga je On i mogao izgovoriti riječi: Što zamolite Oca u Moje ime, On će vam dati… Budući da nije govorio čovjek Isus, nego Otac Koji je bio u Njemu… Ni jedno biće nije moglo vidjeti Mene Samoga, budući sam Ja Duh, Koji je neshvatljiv za sva bića, koja su proizašla iz Mene, Duha Oca. Jer, tko Mene želi vidjeti, trebao bi cijeli svemir, duhovni i materijalni svijet, u sebe prihvatiti… on bi onda trebao biti veći od Mene, da bi Me mogao shvatiti (obuhvatiti) u Mojoj beskonačnosti, u Mojoj nedostižnoj punini svjetla i snage. Niti jednom, od Mene stvorenom biću, ovo nije moguće, budući da je ono zračenje Mene Samoga, jedna iskra svjetla, koja nikada neće biti sposobna sebi predstaviti vječno svjetlo, prvobitni izvor sve snage, kao nešto ograničeno, za njega predočivo… Ali, vječno svjetlo i prvobitni izvor sve snage, moglo je učiniti Sebi podložnom jednu formu, te se u ovoj formi očitovati, kako bi sada bilo vidljivo biću koje Ga je žudilo vidjeti… A ovo očitovanje se dogodilo u čovjeku Isusu, Koji je ispunio za to nužne uvijete… Tako se Moj vječno nedokučivi Duh utjelovio u Njemu, i tako sam Ja postao čovjek… Isus je postao Bog… Jer, samo je izvanjska forma bila čovjek, ali Ono što je ispunjalo ovu formu, bio je Bog… Vi tako sada zazivate Boga, kada zovete Isusa Krista… Shvatite dobro, ako vi Oca u Moje ime nešto molite, ako vi Boga u Isusu Kristu pozivate… Onda vi prihvaćate Mene Osobno ili isto tako… vi prihvaćate Isusa Krista, vi vjerujete u Moj postanak čovjekom u Njemu, vi priznajete Mene, jer priznajete Isusa Krista… Moje ime je za vas postalo ime vašeg Boga, i sada također možete u punoj vjeri očekivati ispunjenje vaše molitve, jer Ja Osobno sam vam dao jamstvo, da nećete moliti uzalud, ako vi zazivate Oca u Meni, u Isusu Kristu… Ja sam znao, kao čovjek Isus, o postizanju Svog cilja, znao sam o Mojoj misiji, čija je krunidba bila potpuna deifikacija, tako da je Sama vječna Ljubav mogla u Meni uzeti prebivalište… Znao sam o potpunom stapanju Mojega tijela i Moje duše sa Duhom Ljubavi od vječnosti… Stoga sam vam također, već na Zemlji, mogao dati ovo jamstvo, da ćete naći uslišenje, kada su vaše molitve u Moje ime upućene vječnoj Ljubavi, jer time vi izražavate da vjerujete u Mene, da sam vas Ja Osobno kao Isus Krist izbavio od vječne smrti… i Ja uistinu neću nikada dopustiti da se vaša vjera razočara.

AMEN

Scroll to Top