6565 “TKO VJERUJE U MENE ….”

Bertha Dudde, br. 6565, 7 Lipnja 1956

“TKO VJERUJE U MENE ….”

Morate se uvijek držati Moje Riječi …. I Moja Riječ uvijek će vas naučavati isto, da je Ljubav prvo, da je zapovijed Ljubavi najveća i najuzvišenija zapovijed, budući da je ispunjenje te zapovijedi nezaobilazno želite li ući u vječno blaženstvo. I Ljubav će nekako uvijek doći do izražaja, budući da je Ljubav snaga koja je aktivna …. Što dakle znači da se ona izražava putem djela, ili pak: Ljubav-no djelovanje uvijek će biti prepoznatljivo kad se Ljubav čovjeka rasplamsala tamo gdje su Moje Božanske zapovijedi ispunjavane ….

Na koji način se to djelovanje ispoljava, svejedno je, jer to ne moraju uvijek biti vidljiva djela, i briga druge vrste, bilo duhovno ili materijalno, može se promatrati kao djelo Ljubavi …. Uvijek pod pretpostavkom, da je to djelovanje uvijek utemeljeno na istinskoj nesebičnoj Ljubavi. Jer mogu se isto tako izvađati dobra djela koja doduše bližnjima donose dobro, ali kojima nedostaje motiv Ljubavi …. Ta djela su mrtva i duši neće moći dati život, kao što i u obrnutom slučaju Ljubav ne treba obavezno biti vidljiva pa i pored toga može određivati razmišljanje i postupanje čovjeka ….

Ljubav je dakle ono najuzvišenije …. I tek ta Ljubav vjeru čini živom …. Znači nitko za sebe neće moći reći da ima čvrstu vjeru ako ne živi u Ljubavi. Isto tako nitko bez Ljubavi neće moći Mene Samoga prepoznati u Isusu Kristu, čak i kad nema primjedbi na ta učenja i tako na van želi izjaviti svoju vjeru …. On tu vjeru ne može posjedovati bez Ljubavi. Stoga se nitko tko je zapostavio djelovanje u Ljubavi, neće moći pozvati na svoju vjeru da bi postao blažen, jer taj nije sposoban za živu vjeru, pošto samo razumski izjavljuje svoju vjeru, kako bi sudjelovao u poznatim blagoslovima vjere …. jer Moje riječi glase: “Tko u Mene ‘vjeruje’, imat će život vječni …. “ (Ivan 6:47).

Bez Ljubavi vjera je mrtva; čovjek se možda može razumski uvjeriti u Ljubav-ni život čovjeka Isusa na Zemlji, u Njegovu smrt na Križu i Njegovo djelo spasenja …. No unutarnje uvjerenje mu nedostaje, i on Mene Samoga nikada neće moći prepoznati u čovjeku Isusu i tako dakle Isusa Krista priznati kao Onoga s Kojim sam Ja postao jedno kroz Ljubav. Pošto mu nedostaje Ljubav, nedostaje mu svaka spoznaja, Moj Duh njega i njegovo razmišljanje ne može prosvjetliti …. I što on govori samo je rezultat razuma, mrtvo znanje bez života ….

Vjera bez Ljubavi nije ta vjera o kojoj sam Ja govorio, koja vam daje vječni život …. No svi vi u sebi možete zapaliti Ljubav, pošto sam Ja u vas stavio iskricu Ljubavi …. a to je milost …. Vi dakle bivate “blaženi putem Moje milosti” …. jer bez tog izvanrednog dara milosti, bili biste potpuno nejaki i vječno ne biste mogli dospjeti do života …. To što ste se kao ljudi mogli utjeloviti na ovoj Zemlji isto tako je milost, dar od Mene, koji nije vaša zasluga, jer vaša volja je bila i još je usmjerena protiv Mene kad započinjete vaš zemaljski život …. No svi vi imate isto ovlaštenje da dospijete do života, svi vi samo trebate ispravno (is)koristiti taj dar milosti, vi svi samo trebate dati pravi smjer vašoj volji, koja je slobodna …. 

Dakle vi od Mene nikada nećete biti određivani ili odabirani za blaženstvo, nego si vi sami birate sudbinu blaženosti ili prokletstva …. i uvijek jedino time kako koristite Moj dar milosti, kako se odnosite prema iskrici Ljubavi u vama …. Jer vi sami u sebi morate zapaliti tu iskru, da biste nakon vaše tjelesne smrti mogli ući u vječni život. Iz Ljubavi proizlazi sve: najblistavija spoznaja i time živa vjera, koja sasvim izvjesno za posljedicu ima i spasenje i unutarnji duboki spoj saMnom …. No Ljubav nikada nije pasivna (bez akcije), ona će se uvijek izražavati u djelima, bila ona duhovne ili materijalne prirode, jer ona je sila koja neprestano ostaje aktivna ….. 

AMEN

Scroll to Top