6695 PODUKA IZNUTRA… IV.14,15-26

Bertha Dudde, br. 6695, 21 Studeni 1956

PODUKA IZNUTRA… (IVAN 14:15-26)

Svaki čovjek u sebi nosi iskru Moga Božjeg Duha, inače bi mu bilo nemoguće ostvariti postavljeni mu zemaljski zadatak… A ova duhovna iskra je to, što može izravno na vas djelovati, što vam iznutra prema van može dati razjašnjenje, zahvaljujući kojoj vi tako također imate znanje, koje jedino može polagati pravo na Istinu, jer proizlazi iz Mene Osobno… jer duhovna iskra u vama je Moj udio, koji je uvijek i za vječnost u vezi sa Mnom. Dakle, to je sasvim jednostavno objašnjenje da… kada čovjek prima Božanske Objave… on ove čuje u sebi samome, jer On Sam Koji mu Se želi objaviti, je u njemu, i jedino Se treba izraziti. Da bi Se On Sam međutim, izrazio, zahtijeva da On također svjesno bude saslušan, i da čovjek dakle vjeruje to, da Se Ja Osobno želim objaviti u njemu. A da bi iznova posjedovao ovu vjeru u svoj živosti, jedno je bezuvjetno nužno: da čovjek živi u Ljubavi… Jer duhovna iskra u njemu, udio Mene Samoga, je Ljubav, jer je Moje temeljno Biće (priroda) Ljubav… A Ljubav je Ljubavlju ponukana na ispoljavanje (eksternalizaciju), ili također: Ljubav se može izraziti jedino naspram Ljubavi. Ali, onda je također ispunjen uvjet koji Ja zahtijevam, da bih mogao razgovarati sa Mojim stvorenjima, te biti saslušan i također shvaćen od strane njih (Ivan 14:21).

Svaki čovjek dakle, u sebi nosi najdublje znanje, i mora se jedino pobrinuti da ono izađe na vidjelo. Kroz život Ljubavi on mora svjesno uspostaviti vezu sa Mnom, koja već neosviještena postoji, ali može postati učinkovita jedino kroz slobodnu volju čovjeka da se iskreno sjedini sa Mnom… Onda je uspostavljen kontakt, duhovna iskra u čovjeku se pali kroz Ljubav, i širi se, jer joj sada stalno pritječe Moja Duhovna snaga, a ovo znači da čovjek sada također može neprestano biti podučavan iznutra, odnosno od Mene, Koji Mojim Duhom poduzimam put preko srca do razuma… tako da nije uho ono koje prima prijenose izvana, nego se u samom čovjeku otkriva izvor iz kojeg sada može crpiti u svako doba. Svi vi ljudi imate svu mudrost u sebi… ali ne cijenite ovaj nečuveni dar milosti, nastojite razumski (racionalno) steći znanje, a tako također nastojite razumski prodrijeti u duhovno znanje, koje vjerujete da možete steći proučavanjem (studiranjem). Pa ipak, vi sve imate u sebi, i možete dokučiti najdublje mudrosti, ako se samo dopustite podučiti od Mene Osobno, od Božanske duhovne iskre u vama… Ali, vi ne ispunjate uvjete koje jedno takvo znanje pretpostavlja: nedostaju vam vjera i Ljubav, a bez takvih ova iskra tek tinja, koja se međutim mora razbuktati u sjajni plamen, da bi također dala pravo osvjetljenje… da vi ljudi prepoznate bistro i jasno, i više ne pitate, nego budete sigurni da ste u Istini. Ali, s vremena na vrijeme trebate promišljati o tome što ste vi zaista… da ste stvorenja, proistekla iz Moći, kojoj je izvorna supstanca Ljubav… i da stoga morate također u vama imati ove „izvorne supstance“, iz čega opet proizlazi da u vama također moraju biti skrivene sve snage koje dokazuju Božansko podrijetlo… Stoga vi također morate dopustiti da se očituju ove snage, morate ih razviti, i to, dok ispunjate volju Onoga Koji vas je stvorio, Koji Svoju volju uvijek iznova objavljuje vama ljudima, kroz Svoju Riječ. A Moja volja je jedino, da se vi oblikujete u Ljubav… Onda ćete vi sve snage u sebi probuditi u Ljubav, a time također potaknuti duhovnu iskru u vama, koja je Moj udio, da vam se izrazi, i onda možete, kroz kraće vrijeme spoznati više nego vam može donijeti cijeli život proučavanja, razumske aktivnosti. Jer, u vama leži svo znanje, ali vi sami morate preuzeti ovo duhovno blago, a to će moći učiniti svatko tko živi u Ljubavi, i tako pristiže do žive vjere… Jer njemu Se Ja mogu i hoću objaviti, kako sam obećao (Ivan14:15-26).                 

AMEN

Scroll to Top