7031 ‘DANA MI JE SVA MOĆ NA NEBU I NA ZEMLJI…’

Bertha Dudde, br. 7031, 2 Veljače 1958

‘DANA MI JE SVA MOĆ NA NEBU I NA ZEMLJI…’

‘Dana Mi je sva moć na nebu i na Zemlji…’, Ja Sam zasigurno bio ovlašten izreći ove riječi kada Sam živio na Zemlji, budući je to bio Moj Otac, Koji je bio unutra u Meni, Koji Mi je dao ovu moć, sa Kojim Sam bio postao jedno (Ivan 10:30; 17:21-23) i Koji Me stoga tako kompletno prožeo da je On Osobno djelovao unutar i kroz Mene. I ova moć je ostala sa Mnom čak i nakon Mojeg života na Zemlji, budući je jedino Moj zemaljski pokrov bio nešto ‘ljudsko’ prije Mojeg uznešenja, ali sve unutar Njega je bio Bog, Koji je ništa doli učinio Sebe vidljivim svim Njegovim bićima u Isusu Kristu.

Otud je to doista bio Isus, ‘ljudsko biće’, Koji je rekao riječi ‘Dana Mi je sva moć…’ ali bilo je to Božanstvo unutar ovog ljudskog Koje je Osobno imalo moć na Njegovu raspolaganju. Posljedično tome Ja Sam mogao opisati Sebe kako jesam Onaj Koji je imao svu moć na nebu i na Zemlji… budući nije bilo razlikovanja (odvajanja) između Mene, vječnog Duha stvaratelja, i Jednog, Koji Me bio primio unutar Sebe Samoga… I Ja neću prepustiti ovu moć nijednom biću osim Mene, budući je ona dio Moje temeljne prirode koja je u njoj samoj Ljubav, mudrost i svemoć… Svatko tko ovo razumije prema tome također zna kako jedino Moja volja vlada, i time mogu postojati jedino predstavnici Moje volje ili bića koja joj se suprotstavljaju… prijašnji rukovođeni tako reći od strane Mene, dok potonja moraju biti rukovođena. Međutim, premda Moja volja i Moja moć neće nikada zanavijeke oslabiti, Ja ne koristim uvijek obadvoje nego povremeno također dozvoljavam volji koja Mi se i dalje suprotstavlja da ostvari učinak, ali jedino unutar izvjesnih granica, kako bi učinio jasnim Čija je moć neograničena. Budući jedino Moja moć osigurava postojanje baš kao i napredak i priliku za postignućem, dok bi protivne akcije… kada ne bi bile zaustavljene na vrijeme… naznačavale totalno uništenje…

Time je Meni dana moć… ovo bi trebala biti naznaka s obzirom na to Kome bi se vi trebali okrenuti, Koji vam jedini može sve podariti, u Kojeg se trebate uzdati kada trebate moćnog zaštitnika i pomagača… Nije to Bog na udaljenosti Koji će vam darovati ovu pomoć nego jedino Božanski Spasitelj Isus Krist ima totalnu moć, budući je Vječno Božanstvo, Duh od vječnosti, bio utjelovljen u Njemu, i budući vi ne ulazite u kontakt sa ‘Bogom’ dok niste ušli u kontakt sa ‘Isusom Kristom’, budući vi ne priznajete Mene Osobno sve dok Me niste zazvali u Isusu Kristu (1 Ivanova 2:23), budući nema Boga više moćnog od Isusa Krista. I stoga postoji samo Jedan Koji vlada cijelim svemirom, Koji je nazdornik nad svim tvorevinama, Koji podučava bezbrojna bića da se brinu za ove tvorevine, i Koji uređuje sve u skladu sa Njegovim vječnim planom Spasenja.

Oni dobijaju njihove poduke od Mene Osobno, oni primaju nužnu snagu za njihovu aktivnost od Mene Osobno, i Ja Osobno sve usmjeravam u skladu sa Mojom Ljubavlju i mudrošću. I ni jedno biće koje je odgovorno za održavanje i brigu nad mnogim djelima stvaranja neće nikada djelovati protivno Mojoj volji. Moja volja prolazi kroz njih budući su oni savršena bića koja su potpuno ispunjena od strane Moje Ljubavi, prosvjetljena od strane Moje mudrosti i prožeta sa Mojom snagom, i time su oni zauvijek samo izvršitelji Moje volje. Ali kada se Moja volja privremeno povuče, nezrela bića koja su i dalje protivna Meni se probijaju i doista djeluju protiv Mene, ali uvijek pod Mojom kontrolom tako da će biti pripitomljeni od strane Moje volje kada Ja to smatram nužnim, budući jedino Jedan vlada na nebu i na Zemlji… Jedino Jedan ima svu moć na Njegovu raspolaganju… Sva bića svjetlosti i tame Mu se moraju pokloniti (Filipljanima 2:9-11)… Budući je Moja moć neograničena i ostati će tako vječno.

AMEN

Scroll to Top