7501 ’IZLIT ĆU SVOG DUHA NA SVAKO TIJELO…’

Bertha Dudde, br. 7501, 17 Siječanj 1960

’IZLIT ĆU SVOG DUHA NA SVAKO TIJELO…’

(Joel 2:28, 29; Djela Apostolska 2:17, 18)

Ako ste bili adresirani od strane Mene, Moj Duh će sići na vas, Moj vječni Otac-Duh će kontaktirati duhovnu iskru u vama, koja ostaje nerazdvojivo jedno sa Mnom i nije ništa do isijana iskra koja se mora povratiti Meni, koja mora opetovano još jednom ujediniti sebe sa Ocem-Duhom. Ako ste bili adresirani od strane Mene vi ćete biti prožeti vatrom Moje Ljubavi, duhovna iskra u vama će se zapaliti i pokrenuti u akciju… Ona oživljava u vama u skladu sa njezinim temeljnim elementom. I onda se duhovna razmjena može dogoditi, to jest, duhovni uvidi mogu biti prenešeni osobi, jer Moj Duh je sve-znajući, ne postoji ništa što on ne zna, ništa njemu nije nejasno, on je onako upućen kao što Ja Jesam i također zrači njegovo znanje poput Mene… To je Moj Duh koji vam govori, to nije drugi dio Mene, to Sam Ja Osobno Koji vam izgovaram Riječi Ljubavi i Mudrosti. Jer vi ste Moja jednom isijana snaga Ljubavi, vi ste duh Mojeg Duha i prema tome također uvijek u kontaktu sa Mnom budući snaga Ljubavi ne može sebe razdvojiti od Mene, jedino vi, kao stvorena bića, možete sebe držati udaljenima od Mene… ali to je jedino udaljenost koja postoji u vašoj svjesti koja, međutim, s Moje strane ne može ostati ovakva zauvijek, budući je vaš temeljni element isti kao što Ja Jesam: snaga Ljubavi će zauvijek biti u kontaktu sa izvorom snage. I ovaj kontakt postaje stvarnost kada Me vi čujete, kada Moj Duh siđe u jednu otvorenu posudu i time prožme ljudsko biće tako da će on biti sposoban čuti Moj glas. Onda će udaljenost između ljudskog bića i Mene biti opozvana, on će se približiti njegovom Bogu i Ocu iznova, on će dopustiti duhovnoj iskri u njemu da postane plamen i ovaj će jurnuti nazad u vatru Vječne Ljubavi… Sićušna iskra u ljudskom biću pronalazi njezinu stazu do Mene, i povezanost je također uspostavljena kroz volju ljudskog bića, ona postoji zauvijek i nikada ne može biti prekinuta. Ali to je stvar svjesnog kontakta… Ljudsko biće treba čeznuti za ovime tako da će udaljenost biti opozvana, osoba treba željeti biti u kontaktu sa Mnom što onda omogućava djelovanje Mojeg Duha, onda će se Moj Duh biti u stanju ‘izliti na svako tijelo…’ I to će se vrlo očigledno dogoditi tijekom posljednjih dana prije Kraja: ‘Mojeg Duha ću izliti na svako tijelo, sluge i sluškinje će prorokovati…’ Jer ljudi sada jedino rijetko uspostavljaju povezanost sa Mnom, tako da Ja moram očigledno očitovati Sebe kroz Duh odabirući ljude za Sebe Samoga koji nisu protivni Meni, koji sebe pripremaju kao primajuću posudu za Moj Duh tako da Ja mogu izliti Moga Duha u njih i onda govoriti kroz njih čovječanstvu za njihovu dobrobit i duhovni napredak. To je nužno da Ja govorim vama ljudima…

Svi vi bi trebali slušati Moj glas, i onda bi se svi trebali sebe kritički preispitati, uzeti u obzir Moje Riječi, živjeti sukladno i tako pripremiti sebe za Kraj kojeg ne možete izbjeći budući je vrijeme došlo do Kraja. Ja izljevam Mojeg Duha na svako tijelo… Ovo je bilo nagovješteno čovječanstvu unaprijed, otud vi ne bi trebali naći teškim vjerovati u Moje djelovanje ovakve prirode… Vi bi trebali shvatiti kako je vrijeme na koje upućujem nad vama, da ću vam Ja govoriti kroz sluge i sluškinje koji će vas, na Moje poduke, obavijestiti kroz njihov proročki duh. Jer oni će predvidjeti buduće događaje, oni će vas podsjetiti na Moja predskazanja i vi ćete biti nesposobni zanijekati da će Moj Duh sebe iznova izliti, da ovi proglašivači ne izgovaraju njihove vlastite riječi nego izriču što im je otkriveno od strane Mojeg Duha. Ja ih potrebujem kao posrednike koji donose Moju Riječ vama ljudima iznova u svoj čistoći, Ja ih trebam da govore namjesto Mene, budući su Moje Riječi nužne da vas upozore o opasnostima koje vam se približavaju ako se kritički ne preispitate i promijenite. Jer svi vi ljudi nastavljate živjeti bez Ljubavi i na taj način postajete robovi Mojem protivniku… Vi morate sebe promijeniti u Ljubav, onda ćete se zaputiti stazom do Mene i biti spašeni od propasti. Ali vama nije preostalo puno vremena, posljedično Moj Glas odzvanja sve glasnije, i Ja vam govorim sve više učestalo kroz usta Mojih slugu i proroka; Ja jedino tražim od vas da vjerujete onima koji nastavljaju primati izljev Mojeg Duha budući će oni govoriti na Moje poduke… I vi nećete zažaliti što ste bili poslušni njihovim opominjanjima slušajući ih i time samo što ste uložili napor da živite u skladu sa Riječi koja vam odjekuje odgore kroz Moje sluge, koja je glas vašeg Oca od vječnosti i također će vas voditi nazad do Mene, od Kojeg ste jednom proizašli i udaljili sebe vašom vlastitom slobodnom voljom… Obazrite se na Moju Riječ odgore i znajte da je ona djelovanje Mojeg Duha, da vam Ja želim pomoći i prema tome ću se okoristiti ovim slugama i sluškinjama izljevajući Mojeg Duha tako da kroz njih Ja mogu govoriti svima vama… tako da se vi nećete približiti propasti kada je vrijeme bilo ispunjeno.

AMEN

Scroll to Top