7666 USTANOVLJENE RIJEČI…

Bertha Dudde, br. 7666, 5 Kolovoz 1960

USTANOVLJENE RIJEČI…

Uvijek će biti blagotvorno za vas kada ste dodirnuti Mojim strujanjem milosti, jer ništa što istječe iz Mene ne ostaje neučinkovito ako je to voljno prihvaćeno. A voljno prihvaćanje je zajamčeno kada Mi se okrenete u molitvi, kada žudite biti blagoslovljeni od strane Mene… kada žudite Moje Riječi. I stoga Moja je volja da naučite kako Ja želim da razumijete Moju Riječ. ‘Činite ovo u sijećanju na Mene…’ Jer vi ste iz ovog izveli praksu u kojoj doslovno uručujete kruh i vino i prilikom jedenja ovog kruha i ispijanja vina vi ste uvjereni kako ste Mene Osobno prihvatili u vas… Ali ispravno značenje Mojih Riječi nije bilo shvaćeno od strane vas. Ipak baš prihvaćanje ‘kruha i vina’ je vrlo važno, ali Ja želim da se pod time razumije Moja Riječ sa njezinom snagom. Vi ne možete postati blaženi ako ne slušate Moju Riječ, kruh života, manu koja dolazi s neba… Vi morate dozvoliti sebi da budete adresirani od strane Mene, Ja Osobno Sam Riječ koja je postala tijelo za vas ljude… Kad Sam živio na Zemlji Ja Sam razdjeljivao kruh života velikodušno; Ja Sam govorio svim ljudima i hranio duše onih koji su bili dobre volje…  Dao Sam im kruh i vino, Moju Riječ koju Sam blagoslovio sa Mojom snagom… Podučio Sam Moje učenike da postanu istinski proglašivači Moje Riječi budući su bili naumljeni raširiti Moju Riječ širom svijeta… jer svi ljudi potrebuju hranu za njihove duše, svi ljudi su bili naumljeni ‘jesti Moje tijelo i piti Moju krv’, Moja Riječ je trebala biti učinjena dostupnom za sve ljude na isti način kako je bila proizašla iz Mene Osobno; oni su trebali primiti najčišću Istinu, koju je jedino Sama Vječna Istina bila sposobna priskrbiti. Međutim, Moj život na Zemlji je jedino trajao kratko vrijeme. I tijekom ovog vremena pripremio Sam učenike za njihovu učiteljsku službu… I kada se čas Mojeg odlaska približio, kad Sam Večerao sa Mojim učenicima prije Moje mučne staze do Golgote… Ja Sam im odredio njihov zadatak… Ukazao Sam im njihovu misiju da obavijeste svijet u svezi Mene, Mojeg učenja i također u svezi onog što je još bilo ispred Mene i prema tome Sam izgovorio Riječi, ‘Idite u cijeli svijet…’ (Marko 16:15), Ja Sam prelomio kruh i podijelio ga njima svima baš kao i čašu sa vinom… i Moji učenici su znali da Sam imenovao kruh i vino kao ‘tijelo i krv’, da Sam govorio slikovito i oni su shvatili da Sam očekivao od njih da odnesu Moju Riječ ljudima, tako da će se oni prisjetiti Mene i nikada Me opet ne zaboaraviti. Oni su znali da su bili naumljeni razdijeliti njihovim bližnjim ljudskim bićima na isti način kako Sam Ja razdijelio njima kruh i vino… I time Sam Ja nedvojbeno svečano uveo Moje učenike u službu za koju Sam ih bio podučio…

Međutim, ni u jednom trenutku ikad Ja nisam ustanovio takvu pričesnu službu kakvu ste vi ljudi pretpostavili iz Mojih Riječi. To nikada nije bila Moja volja da bi vi ljudi trebali sprovoditi jedan čin i tako čineći očekivati rezultate koji, međutim, potražuju druge preduvjete nego samo prihvaćanje kruha i vina… Shvatite da je to bila poduka za Moje učenike da idu u svijet i šire Evanđelje… Da proglašavaju Moju Riječ ljudima koja je, u Istini, Moje tijelo i Moja krv, kruh s nebesa, i koja jeste i ostati će nezamjenjiva i prijeko potrebna za ljude koji pokušavaju pronaći sjedinjenje sa Mnom i koji su ga također pronašli kada im mogu govoriti direktno, kada se Moja snaga može izliti direktno u njih i time rezultirati u sjedinjenju koje je svrha i cilj života na Zemlji. Ali prvi uvjet je da ljudsko biće sebe oblikuje u Ljubav, jer on ne može prihvatiti Mene Osobno… Moju Riječ, Moje tijelo i Moju krv… ako mu nedostaje Ljubavi… Ja Osobno Sam Ljubav. Ja se jedino mogu sjediniti iznova sa Ljubavlju. Otud nije za Mene moguće ući u srce osobe koja vrši izvanjski čin, koja probavlja kruh i vino ali čije je srce potpuno lišeno Ljubavi… Jer Ja ne shvaćam ‘Ljubav’ kao jednu emocionalnu reakciju sa kojom Me se suočava u tom trenutku, namjesto, Ja ju razumijem kao nadvladanu sebičnu Ljubav koja sebe izražava u Ljubavi spram bližnjega, i koja prema tome također svjedoči o Ljubavi za Mene. To je istinsko sjedinjenje sa Mnom u kojem mu Ja mogu govoriti, u kojem je njemu ponuđeno Moje tijelo i Moja krv, Moja Riječ sa njezinom snagom. Onda će ljudsko biće imati Mene neprestano na pameti, on će započeti i završiti sve sa Mnom, on će uvijek nastojati živjeti u skladu sa Mojom voljom i zaputiti se stazom višeg razvoja… on će doseći cilj, on će postići vječni život i blaženstvo.

AMEN

Scroll to Top