UPOZORENJE PROTIV ODBACIVANJA BOŽANSKE RIJEČI

Bertha Dudde, 4587, 13 Ožujak 1949

UPOZORENJE PROTIV ODBACIVANJA BOŽANSKE RIJEČI…
‘SVE PROVJERAVAJTE I…’

(1 Solunjanima 5:19-21)

Uistinu, kažem vam da vi sebi uzrokujete nezamislivu štetu ako zanemarite/potcjenite Moju Riječ koju vam Ja dajem/priopćujem odgore, ako sebe zadovoljite učenjima danim od strane neobaviještenih vođa što ćete jedino razumjeti ako uzmete Moju Riječ od gore k srcu. Najprije vi trebate stremiti ka svjetlu, jer jedino istinsko svjetlo osvjetljava put kojim se trebate zaputiti kako bi došli do vašeg cilja. U tami ćete vi promašiti ispravan put, u tami ćete vi slijediti trag svjetala koja bljeskaju a ova su jedino obmanjujuća svjetla koja vas skreću sa ispravnog puta. Vi morate žudjeti za istinskim svjetlom, to jest, vi morate pokušati steći ispravnu realizaciju, prihvatiti znanje koje korespondira sa Istinom, i na taj način formirati pravilnu sliku o Meni kao najvoljenijem Ocu i Stvoritelju od vječnosti, kako bi onda stremili ka sjedinjenju sa Mnom iz Kojeg ste potekli u prošlosti. Posljedično tome, vi morate biti podučeni u/o Istini. Ali Istina vam može biti dana/priopćena jedino od strane Onoga Koji je Sama Vječna Istina ili od strane nekoga tko je Istinu primio od Njega direktno. Stremite za ovom jedinom Istinom i ne budite zadovoljni sa znanjem koje nije poteklo iz vječne fontane. Ja vas ne mogu dovoljno snažno potaknuti da ne ignorirate to kada vam Moja ljubav sebe otkriva i dostavlja vam najčišću Istinu. Sve provjeravajte i zadržite što je dobro… Obratite pažnju ako vam je ponuđen dar Božje Riječi i razmotrite u vašem srcu kakva bi vaša pozicija trebala biti. Ne odbacujte Ju bez istraživanja nego imajte na umu kako bi mogli itekako lako odbaciti veliki dar milosti, i prema tome ispitajte što vam je ponuđeno. Ako vi to onda odbacite sa uvjerenjem, onda niste u pogrešci/niste krivi (Ivan 9:41), ipak ozbiljno procjenjivanje treba prethoditi tako da će svatko dobre volje i srca sposobna ljubiti prepoznati Očev glas koji mu govori. Vama je ponuđen najdragocjeniji dar milosti Moja ljubav ima sačuvanog/u rezervi za vas… Iskoristite ga, dopustite milosti da u vama ostvari učinak, slušajte Moju Riječ i živite sa njom u skladu i vrlo brzo ćete shvatiti da je to Vječna Istina koja dolazi od Mene Osobno i učinit će vas doista upućenima; osjetiti ćete svjetlost i jasnost u vama samima i jasno prepoznati put ka Meni, biti ćete u stanju vjerovati sa uvjerenjem i također Mene podržavati pred svijetom budući je vaša vjera živa što jedino čista Istina može postići. I zato vas opominjem još jednom: ne odbacujte Moje sluge kada vam ponude Moju Riječ. Ja Osobno dajem/priopćavam/dostavljam najdragocjeniji dar milosti, Vječnu Istinu, budući jedino kroz Istinu vi možete postati blaženo sretni. AMEN

Bertha Dudde, br. 7203, 6 Studeni 1958

ODBACIVANJE BOŽANSKE RIJEČI U DUHOVNOJ OHOLOSTI…

Svatko tko odbaci Riječ Božju u duhovnoj oholosti kada mu je ponuđena kroz Moje sluge na Zemlji će za to biti ozbiljno odgovoran jednoga dana, budući to nije duhovna nesposobnost biti sposoban prepoznati nešto blistavo već je to odbacivanje uslijed nečasnih motiva poduprtih utjecajem Mojega neprijatelja (Sotone). ‘Duhovna oholost’ isključuje svo pomno ispitivanje/pregledavanje, duhovna oholost je očigledan znak da je osoba predmetom mračnih utjecaja, jer duhovna oholost je karakterističan znak onoga koji Mi se suprotstavlja budući on odbija Mene priznati. Duhovna oholost prvo-palog duha (Lucifera) se protivila i odbacila je svjetlo koje ga je prožimalo, prema tome ga je progutala potpuna tama. Otud će ljudsko biće ostati u duhovnoj tami kada on oholo ponovno odbaci svjetlo, kada Moja milost želi zračiti u nju kako bi omogućila iskru/bljesak prosvjetljenja njegovu srcu… Ali razlog za odbijanje je važan, jer ona također može biti odbačena uslijed drugih razloga koji ne mogu tako biti osuđeni kao ova sama oholost ljudskog bića.

A čovjek može govoriti o duhovnoj oholosti kada čovjek vjeruje da mu nisu potrebne daljnje poduke, da on ima dovoljnu duhovnu naobrazbu, kada on precjenjuje njegovo vlastito znanje i prema tome vjeruje kako mu nije potrebna dodatna informacija. Međutim, čak i onda ljudsko biće treba i dalje biti pripremljeno ispitati što mu je ponuđeno. Ako on i dalje za-po/država njegovu volju sa uvjerenjem i to opet odbacuje onda njegova osuda neće biti tako stroga, onda njemu nedostaje prosudbe uslijed duhovne sljepoće… Ako, međutim, on izostavi svo pomno ispitivanje onda će očito/napadno/bučno odbijanje ljudskog bića odgurnuti Moju ruku milosti koju Mu nudim i odgovornost će ga jednog dana teško strefiti, jer jednoga dana će on shvatiti Istinu, i onda će moguće biti prekasno…

Nitko ne može biti prisilno uvjeren/natjeran da prihvati Moju Riječ ali svatko će prije ili kasnije imati mogućnost ozbiljno se pozabaviti sa neizvjesnim/dvojbenim pitanjima (= u praktičnom smislu, ‘progonit će ga sumnje’), jer Ja postavljam takve sumnje u srca onih koji još nisu na ispravnom putu. Svi ljudi bi trebali, u stvari, formirati mišljenje o takvim pitanjima, oni bi jedino izvukli dobrobiti iz toga, jer oni će zasigurno primiti razjašnjenje pod uvjetom da ga istinski žude. Ali onda će se ukazati da li čovjek istinski žudi za Istinom… jer ona će mu doista biti ponuđena. Duhovna će oholost, međutim, nju trenutno odbaciti budući je to volja Mojega neprijatelja (Sotone) i njegova će odlučnost biti ispunjena/udovoljena od strane onih jednaka duha.

Oholost je prouzročila pad prvog svjetlosnog bića, i oholost je prema tome također priroda njegovih pristalica koja ih bez ikakve greške karakterizira kao njegove sljedbenike. I veliki se korak mora poduzeti, priroda ljudskog bića mora najozbiljnije pokušati sebe promijeniti… čovjek mora sići dolje iz oholosti u poniznost i tako sebe potpuno odvojiti od Mojega neprijatelja i pristupiti Mi sa potpunom poniznošću … Jedino onda će svjetlo zasjati u čovjekovu srcu, i jedino onda će on biti sposoban prepoznati dragocjeni dar milosti Kojeg Moja Riječ reprezentira svakoj osobi i spasenju njegove duše. Jedino onda će on zahvalno prihvatiti što Očeva ljubav nudi Njegovu djetetu… Onda će on biti gladan hrane i pića no ipak će također neprestano biti zadovoljen od strane Moje ljubavi. AMEN

Scroll to Top