Čista Istina otkriva Božje savršenstvo

“To sam vam govorio u poredbama. Dolazi čas kad vam više neću govoriti u poredbama, nego ću vam otvoreno navješćivati Oca.“  (Ivan 16:25)

Ekipice moja draga i mila, moja radosti prevelika u ove posljednje dane kad jedva da ima istinske radosti u ljudima, jutro vam želim ovdje iz moje male radionice u Blatu i radost i mir i zdravlje duše i tijela po Kristu Isusu. On je Spasitelj i duše i tijela. Kako ste mi vi danas, ‘ste u dobrom štimungu?!  😉

Evo mene kod vas nakon čitanja Objava Čiste Istine tijekom čega sam opet oduševljeno na sebi primijetio kako se pri doticaju sa Čistom Istinom horizonti čovjekova duhovnog neba počinju proširivati  i što je najvažnije unutar toga naš se Otac počinje otkrivati sve jasnije i sve prisnije u Svojoj Ljubavi i Mudrosti čime se onda omogućava biću da mu otvori srce i tako uspostavi s Njime onaj najpoželjniji odnos, odnos Otac-dijete!

To naravno ne znači da će sa spoznajom Istine svi problemi nestati jer na Svjetlu se tek počinju nazirati dublji slojevi našeg iskvarenog bića, no posebno mi je to što je cijelo vrijeme prisutan onaj jedan osjećaj mira i sigurnosti da se čovjek nalazi na dobrom putu koji dobro završava, što je, morat ćete priznati, uvid vrijedan spomena!

Objava br. 6467 mi se čini posebno znakovita i njezin sadržaj, tj. glavna ideja tamo, je ono što često izlažem u propovijedima, no jednu stvar imajte posebice na umu dok čitate, a to je kakvu ste ranije imali ideju o Bogu Ocu, ideju koja je bila oslikana u vašem umu kroz ljudska tumačenja Božanske Riječi i kakvu sad imate ideju o Njemu nakon što ste okupani na svjetlu Čiste Istine. Morat ćete priznati i sebi i drugima da se ta slika znatno razlikuje.

E sad, jednom kada to čovjek spozna, a eto nekima ne ide od prve 😉 , čini se skoro svetogrđe ne pogledati na bližnje s kojima sigurno možemo suosjećati u njihovoj poziciji i onda se ne potruditi prenijeti im naše vlastito iskustvo upoznavanja s Istinom i posljedice koje su nakon toga došle u cijeli naš život. Toliko jednostavna matematika, a opet, čini se, toliko praktično teško primjenjivana u praksi!

Glavni zadatak našeg života jest uspostaviti Ljubav-ni odnos s našim Ocem u Kristu Koji je Sama Ljubav i čini se logično da će Sotona uvijek upirati da onemogući taj cilj, a jedna od glavnih metoda njegovog otpora jest da iskrivi sliku o tom našem Voljenom Ocu do te mjere da Ga mi onda ne možemo ljubiti. Eto, to je iza obmanjujuće doktrine o vječnom prokletstvu i ogavne doktrine o predodređenju (vidi Knjižicu br. 53) jer obje Ga prikazuju kao okrutno biće koje u jednu ruku osuđuje ona bića koja krše Njegov red na vječnu muku, a u drugu koja jedne predodređuje na raj, a druge na pakao.

Bertha Dudde, br. 6467, 4 Veljače 1956

ISTINA OTKRIVA BOŽJE SAVRŠENSTVO...

(Ivan 16:13, 25)

Što trebate znati kako bi uspješno ostvarili vašu misiju će vam uvijek biti saopćeno čim vi to naumite iskoristiti za vaš duhovni rad i prema tome to zatražite od Mene (Matej 7:7-11). Ako vam Ja dam zadatak da branite Mene i Moje ime, da proglašavate Moje učenje Ljubavi i da govorite o Mojoj Ljubavi za vas, onda štogod kažete vašim bližnjim ljudskim bićima također mora učiniti ovu Moju Ljubav prepoznatljivom… Vi morate uvijek biti sposobni prepoznati Moju Božansku prirodu, čije su karakteristike od najvišeg savršenstva, i ne dopustiti da se sumnje ikada pojave u vama, vi nikada ne bi trebali nešto izjaviti što vam uzrokuje da dvojite Moje savršenstvo… Čak prividna proturječja moraju biti objašnjiva sa vašim znanjem, tako da ćete uvijek svjedočiti o savršenstvu Moje prirode kada podučavate vaša bližnja ljudska bića.

(Proturječja smo prošli puta spominjali, dakle, u jednu ruku kako je On Otac Ljubavi, a u drugu ruku da osuđuje Svoju djecu na vječne muke! Je l’ to vama proturječje?!)

Ipak ovo može biti postignuto uvijek jedino pomoću Istine, dok će svako obmanjujuće učenje biti izobličavanje Mojega Bića, jedna slika koja Me ne karakterizira kao savršeno nego kao nesavršeno Biće, i prema tome vi ljudi već možete napraviti vaš vlastiti test i bez oklijevanja odbaciti kao pogrešno sve što vam uzrokuje da dvojite savršenstvo Mojega Bića… štogod čini da Moja Ljubav, Moja mudrost i Moja svemoć izgledaju dvojbeni…

(Dakle spomenute obmanjujuće doktrine ja odbacujem odmah … bez treptaja oka jer mi sve u duši govori kako su to ljudski dodaci ili ljudska kriva tumačenja Riječi Božje!)

Ja želim da Me prepoznate kao naj-osjećajnijeg/odanijeg Oca od vječnosti, Čija je mudrost nenadmašiva i za Kojeg nikakva ograničenja moći ne postoje… Ja ovo želim budući vi možete ljubiti jedino savršeno Biće i budući Ja želim zadobiti vašu Ljubav… Prema tome ću Ja uvijek dati vama ljudima istinsko svjetlo, i Ja ću baciti takvo svjetlo na svako obmanjujuće učenje tako da vi možete prepoznati da je ono obmanjujuće, inače bi vi vječno ostali u tami i uskratili Mi vašu Ljubav budući Me ne poznajete. Iz tog razloga Ja vam Osobno prenosim Istinu jer ona se još jedino rijetko može pronaći na Zemlji… Iz tog razloga odabrao Sam način da vam Osobno govorim (= kroz Berthu Dudde), budući ni jedna neistina nikada ne može proizaći iz Mojih usta, i budući se vi onda ne trebate bojati da je Moja Riječ već postala iskrivljena kroz ljudsku volju, na koju utjecaj može vršiti Moj protivnik (Sotona)…

(Ovo je jedan od najvažnijih razloga ZAŠTO ČISTA ISTINA?! I ako samo razmislite ili sebe postavite u situaciju ‘osuđenog’ djeteta ili ‘ne-odabranog za raj’ djeteta, odmah će vam biti jasno kolika je potreba za jasnim i točnim tumačenjem Božanske Prirode i Njegova djelovanja!)

Moja direktna Riječ odgore vam osigurava apsolutnu Istinu, budući Ja želim da vam Istina bude priopćena i budući Ja doista jesam u stanju učiniti Moju volju učinkovitom. A svatko tko unatoč tome i dalje dvojbi da Ja Osobno prenosim Moju Riječ vama ljudima bi stoga trebao testirati da li saopćeno znanje otkriva Boga Ljubavi, mudrosti i svemoći, da li ono svjedoči o najviše savršenom Biću…

I vi nećete pronaći ništa u njoj što bi moglo uzrokovati da sumnjate… Ali sada ih također usporedite sa učenjima koja ste do sada čuli i podržavali kao ‘istinu’…

(Slobodno usporedite!)

…i prikazani vam Bog će demonstrirati mnoge ljudske nedostatke i slabosti… On će vam sebe prikazati kao kažnjavajućeg, nepravednog Boga koji jedva da je Ljubavi-prepun i, kojeg se vi zasigurno bojite ali nikada nećete biti sposobni Ljubiti… koji vam se ne prikazuje mudar i silan u njegovom nesavršenstvu, budući vam ispravna objašnjenja nikada ne mogu biti dana pošto Ja ova rezerviram za Sebe Samoga, i Ja distribuiram Istinu gdje je temelj za nju bio uspostavljen u ljudskom srcu, tako da on može čuti Moju Riječ direktno. I ako vi ljudi vjerujete u Boga onda ćete također morati biti uvjereni u savršenstvo Njegove prirode. I ova vjera, ovo uvjerenje, je što vam Ja želim darivati kroz Moju Riječ, tako da će vas Istina usrećiti i onda ćete također naučiti ljubiti Me i imati žudnju sjediniti se sa Mnom (Ivan 17:21-23)… Jedino će Čista Istina omogućiti da se ova žudnja pojavi u vama…

(Uzvišeni cilj Čiste Istine je oslikati našeg Oca onakvog kakav On jeste, i to u svom Njegovom savršenstvu, tako da bi Ga onda mogli uzljubiti! Ja ću vam reći u moje ime, ja ne da Ga ljubim, ja sam ZALJUBLJEN! … i to u sve rastućoj mjeri! 🙂  )

Ali Ja želim da Mi pristupite dobrovoljno… Otud Ja ovo jedino mogu postići kroz prijenos Istine koja će vam otkriti Moje Biće, koje je u sebi Ljubav, mudrost i svemoć u apsolutnom savršenstvu.  AMEN

Eto Ekipica moja draga i mila, toliko za sada od mene.
Zagrljaje šaljem u voljenom Kristu.

Neka vam svjetlo Istine obasja srca
i neka se onda ona zapale od Ljubavi prema Njemu!

Lorens  🙂

(1. Kolovoza, 2012.)

Scroll to Top