PROTIV KALVINIZMA

—————————————–†——————————————-

Čista Istina jasno pobija obmanjujuću doktrinu Jeana Calvina o ‘predodređenju’, koji u svom nerazumijevanju priroda stvari tako tumači ‘Suverenitet Boga’ da u cjelosti niječe slobodnu volju ljudi…

—————————————-†——————————————–

Bertha Dudde, br. 8740, 30 Siječanj 1964

OBJAŠNJENJE U SVEZI SLOBODNE VOLJE…

Ja vam doista želim pomoći postići blaženstvo dok i dalje živite na Zemlji kao ljudska bića. I Ja koristim sve metode koje vas i dalje mogu voditi do savršenstva… Ali Ja ne narušavam vašu slobodnu volju, jer ova je karakteristika Božanskog živog bića koje je jednom nastalo iz Moje Ljubavi… Bez slobodne volje vi bi doista bili djela koje je Moja stvaralačka volja dovela u postojanje ali ona bi bila beživotna unutar njih samih budući bi oni jedino čisto mehanički udovoljavali Mojoj volji… Međutim, Ja nisam stvorio takva nesavršena bića nego djecu Moje Ljubavi koja su i dalje Moje ‘žive tvorevine’ dok ne postanu Moja ‘djeca’ njihovom vlastitom slobodnom voljom, tako da će oni kompletno podrediti njihovu slobodnu volju Mojoj, premda ju oni također mogu okrenuti u suprotnom pravcu… Vi, koji živite na Zemlji kao ljudska bića, ste bili okrenuli vašu slobodnu volju u pogrešnom pravcu u prošlosti, ona se odvratila od Mene, i to je rezultiralo u vašem otpadništvu…

Ali pošto ništa što je poteklo iz Mene ne može biti izgubljeno zauvijek, ono će se jednog dana također okrenuti iznova Meni bez greške, i Ja Osobno Sam za vas osmislio ovu stazu povratka Meni. Kada ste se ukrutili u vašoj supstanci Ja Sam oblikovao ovu supstancu u svakojake vrste djela stvaranja… i zavezao vašu volju tijekom ovog vremena, to jest, vi ste se zaputili sporom stazom iz bezdana prema gore u zakonu prisile sve dok niste još jednom dosegli stupanj zrelosti u kojem vam je slobodna volja mogla biti vraćena i da vi sada, u stadiju ljudskog bića, trebate nju okrenuti u ispravnom pravcu, to jest, spram Mene. U tom slučaju vi ćete podrediti vašu volju Mojoj bez prisile i iznova postići savršenstvo, ali onda više nećete biti Moje ‘žive tvorevine’ nego ste postali Moja ‘djeca’ koja će, u vječnom blaženstvu, biti sposobna raditi i oblikovati sa Mnom i u Mojoj volji, koja je također postala vaša…

Ali Ja Sam znao od vječnosti koja će odluka biti donesena od strane čovjekove slobodne volje i što će, sukladno, biti njegova sudbina na Zemlji… ona će uvijek biti takva da on može donijeti ispravnu odluku, premda osoba nije predmetom nikakve prisile. Nitko neće biti sposoban odrediti unutarnju naklonost i razmišljanje osobe i niti ću to Ja ikada opredijeliti ili ga gurnuti u određenom pravcu… nego će osoba uvijek pripremiti njegovu vlastitu sudbinu, to jest, on može beskrajno produžiti njegovu stazu povratka ali ju također značajno skratiti… unatoč tome… jednog dana on će se Meni sasvim izvjesno povratiti.

Sve dok se ova volja ne primjenjuje na Mene, ljudsko biće i dalje pripada Mojem protivniku koji je prouzročio njegovu propast… Ipak niti Ja Osobno niti on ne možemo vršiti prisilni utjecaj na volju osobe, inače on nikada ne bi bio sposoban postići blaženstvo, jer slobodna volja je bila uzrokom otpadništva i u slobodnoj volji ona se također mora iznova vratiti Meni. Činjenica da Sam Ja poznavao smjer vaše volje kao ljudskog bića još od vječnosti vas ne ovlašćuje pretpostaviti da Ja Osobno određujem stanje blaženstva, da Sam Ja Osobno… tj. Moja volja… odabrao koji će ljudi postati blaženi a koji će biti osuđeni… Ovo gledište (Kalvinizam-Prezbiterijanci) potpuno proturječi Mojoj Prirodi, koja je u Sebi Ljubav, mudrost i snaga…

Moja Ljubav za Moje žive tvorevine je toliko beskonačno duboka da ona neprestano pokušava privući njihovu Ljubav, da ona čini sve kako bi postigla vaše blaženstvo, vaš uzlaz ka Meni u najkraćem mogućem vremenu… Moja mudrost također poznaje sva sredstva i sve je moguće za Mene sa jednom iznimkom jedino: Ja ne mogu zarobiti volju Mojih živih tvorevina, budući se to protivi Mojem zakonu vječnog reda… budući Ja Osobno ne mogu učiniti nešto nesavršenim što Sam stvorio u savršenstvu, ali sâmo biće se može, u svako vrijeme, okrenuti u jedno Meni protivno biće… baš zato jer ima slobodnu volju i budući slobodna volja jeste i ostati će također karakteristika Božanskog bića…

Bertha Dudde, br. 5741, 7 Kolovoz 1953

PROMJENA VOLJE U SLOBODI… SAVRŠENSTVO…

Razdaljina od Mene ne može biti umanjena od strane Moje volje, namjesto toga, vaša vlastita volja mora sama ovo ostvariti, jer nije to bila Moja volja koja vas se odrekla, vi ste Mene napustili vašom vlastitom slobodnom voljom; vi ste Me odbacili i na taj način stvorili jaz između vas i Mene kojeg ćete sada trebati premostiti sami ako se želite vratiti nazad k Meni. Ja Osobno ću vam iznova pružiti dobrodošlicu sa raširenim rukama ako se vratite u Kuću vašeg Oca (Luka 15:20). Ali Ja vas neću nikada dovesti nazad k Meni protiv vaše volje, budući Sam Ja manje zainteresiran posjedovati vas nego za vašu Ljubav spram Mene, koja će naknadno promijeniti vašu volju tako da se vi vratite k Meni svojevoljno. Međutim, povratak k Meni predstavlja neograničeno blaženstvo, i time vi možete i morate stvoriti vaše vlastito stanje sreće, ono vam ne može biti dano od strane Mene ako preduvjet da se vaša volja okrene spram Mene ne postoji. Ja Sam voljan dati vam sve, Ja vam doista neću zanijekati ništa što žudite… ipak nije moguće za Mene zarobiti vašu volju budući bi se onda Ja Osobno morao ogrješiti o Moj zakon vječnog reda, jer Moje žive tvorevine su bile stvorene na Moju sliku, ova bića su morala posjedovati slobodnu volju budući su proizašli iz Mene u savršenstvu… a bilo što da je bilo od strane Mene prikazano u vanjskom obliku može sasvim izvjesno postati nesavršeno njegovom vlastitom voljom pa ipak ne kroz Moju volju, otud ono je bilo sposobno okrenuti njegovu volju daleko od Mene, ali Ja ne mogu sada porobiti slobodnu volju i na taj način otkloniti od Moje žive tvorevine dokaz njezina Božanskog savršenstva. Jer Ja Sam savršen i prema tome ne djelujem protivno Mojem vječnom redu… Otud Ja ne mogu spriječiti ljude od toga da grješe i vode pogrešan način života, Ja ih ne mogu prisiliti da vjeruju u Mene a još manje ih prisiliti da Me ljube, stoga da Mi se iznova vrate… Ja jedino mogu učiniti sve što može, a ipak ne mora promijeniti njihovu volju, inače doista ni jedno udaljeno biće više ne bi postojalo ali niti bi postojalo ijedno slobodno i sretno savršeno biće. Slobodna volja je temeljni zakon vječnosti… i ona je također temeljni zakon u svakom biću stvorenom od strane Mene… vi ljudi trebate prihvatiti ovo objašnjenje za uvjete na Zemlji koji vam izgledaju tako nesavršeni a koje jedino slobodna volja ljudskog bića može promijeniti. Što Moja moć može ostvariti je već bilo postignuto od strane Moje Ljubavi; međutim, gdje slobodna volja mora biti sačuvana jedino vi sami možete postati aktivni, i Moja Ljubav će vam podariti svaku potporu, to je, naposlijetku, Moja vlastita volja da bi se vi trebali povratiti k Meni. I čak ako vječnosti prođu prije nego iznova stremite spram Mene vašom vlastitom slobodnom voljom, Ja vas unatoč tome nikad neću voditi nazad silom, budući je Moja volja da vi još jednom trebate postići izvorno stanje savršenstva, budući je Moja volja da ćete se vi, kao Moja djeca, svojevoljno Meni predati u Ljubavi. AMEN  

… Jer čak ako ste se vi beskrajno udaljili od Mene, po vrlini vaše slobodne volje vi bi uvijek bili sposobni vratiti se k Meni, i jedino onda ste dosegli stupanj savršenstva kojeg Sam, međutim, Ja Osobno bio nesposoban stvoriti… Ja Sam zasigurno bio sposoban učiniti da najviše savršena bića nastanu iz Mene ali su bića bila morala ostati savršena njihovom vlastitom slobodnom voljom, premda su bila sposobna sebe promijeniti u nasuprotno. Stoga, samo biće mora stremiti za, te postići ovaj visoki stupanj savršenstva kako bi postalo istinsko ‘dijete Božje’, koje će onda također biti sposobno prihvatiti nasljedstvo njegova Oca… budući će ono postati savršeno kako je njegov Otac na nebesima savršen. AMEN

***

Bertha Dudde, br. 7370, 23 Svibanj 1959

SLOBODNA VOLJA I SAMO-SVJESNOST…

Tijekom konačnog perioda razvoja kao ljudsko biće vi ste sposobni slobodno željeti i obično također djelovati kako želite, budući je naumljeno da dokažete sebe tijekom vašeg postojanja na ovoj Zemlji. To nije jedan proizvoljan proces, baš kao što konačan uspjeh nije zavisan o Mojoj svojevoljnoj primjeni sile, namjesto toga vi ljudi odlučujete sami rezultat zemaljskog procesa vaše duše. Jer dušino sazrijevanje je odlučujući čimbenik, budući je tijelo prolazno i jedino služi duši tijekom njezina kratkog životnog vijeka na Zemlji kako bi postigla zrelost. Otud ljudsko biće mora biti obaviješteno o činjenici da je na njemu da li i kako koristi njegovo vrijeme na Zemlji da postane psihološki zreo. I time on se ne bi trebao oslanjati da će mu biti podaren nasumičan (u smislu, ‘slučajan, na sreću’) čin milosti s Moje strane bez njegovog doprinosa… on bi trebao znati da može primiti neograničenu milost ali da uvijek zavisi o njegovoj volji da li će ovi blagoslovi ostvariti učinak u njemu. Jer Ja mu mogu ukazati nebesko kraljevstvo prilično jasno i čak protegnuti Moju ruku do njega tako da ju on može dohvatiti… ako to nije njegova vlastita volja da postigne nebesko kraljevstvo svi Moji darovi milosti će biti nekorisni, jer oni ne prisiljavaju njegove misli i akcije nego olakšavaju za svaku osobu da razmišlja i djeluje ispravno. Najprije, slobodna volja mora postati aktivna, i stav ove volje odlučuje uspjeh zemaljskog života… Prema tome ni jedno ljudsko biće neće biti sposobno reći da je smjer njegove volje bio predodređen, budući je njegova volja slobodna.

Volja je najunutarniji instinkt ljudskog bića, koji je bio postavljen u njega od strane Mene, koji je prirođen svakom samo-svjesnom biću. Stoga, jednom stvoreni duhovi u Mojem kraljevstvu su bili sposobni uživati njihovu slobodnu volju sve dok su oni bili samo-svjesna bića… Međutim, oni su izgubili njihovu samo-svjesnost kada su se sunovratili u bezdan vlastitim djelovanjem. Jer oni su sebe udaljili od Mene i ova sve više rastuća razdaljina je također predstavljala ukrućivanje duhovne supstance, koju Sam Ja naknadno oblikovao u tvorevine naraznolikijih vrsta. Sva ova djela stvaranja su u stanju ‘zavezane’ volje…

Duhovne supstance zavezane unutra nisu svjesne sebe kako su one jedino dijelovi jednom palog prvobitnog duha koji će se, napredovanjem kroz različite tvorevine, iznova povratiti Meni, koji je lišen njegove samo-svjesnosti sve dok se sve sićušne čestice nisu iznova sakupile i dozvoljeno im je utjeloviti sebe kao ljudsko biće na Zemlji. Onda će on također primiti nazad njegovu slobodnu volju… i biće će biti sposobno slobodno željeti i razmišljati i ne može biti spriječeno od toga da usmjerava njegovu volju u bilo kojem pravcu.

Bertha Dudde, br. 8378, 12 Siječanj 1963

ISPRAVNA ODLUKA VOLJE U STANJU SAMOSVJESNOSTI…

Vaša duša nikada više neće izgubiti njezinu samosvjesnost, ona će sebe prepoznati kao Mojeg jednom isijanog svjetlosnog duha čim je postigla stanje savršenstva, u kojem će također u potpunosti shvatiti svrhu koju Sam Ja dao svakom biću kada Sam ga stvorio. Tada će duša također imati jedno izobilje snage tako da ne postoji ništa nemoguće za dušu, tako da ona može stvarati i djelovati prema svojoj vlastitoj volji koja je, međutim, potpuno ušla u Moju. A ovo je stanje neograničenog blaženstva koje vi, ljudi, niste u stanju dokučiti jer ste ograničena bića… ograničena u svojoj snazi baš kao i u svjetlu, koji se stalno povećavaju što ste bliže savršenstvu. Jednom ste proizašli iz Mene u najblistavijem svjetlu i u najblistavijem svjetlu vi se opet vraćate Meni da bi živjeli život neograničenog blaženstva zauvijek. No, bez obzira koliko vam je to temeljito rastumačeno da možete sami stvoriti tako blaženu sudbinu, vi ipak i dalje sprovodite vaš duševni rad malodušno jer ne vjerujete sa uvjerenjem i jer jednostavno nalazite neshvatljivim da možete dosegnuti tako visoki cilj kao ljudska bića…

Pa ipak, to vam jedino može biti predstavljeno, znanje vam može biti prenešeno ali vi ga sami morate iskoristiti, jer ako bih vas Ja Sam prisilio da djelujete u skladu s Mojom voljom, vi više ne bi imali slobodnu volju. A potonja je nužna da bi postigli stanje najvišeg savršenstva. Međutim, Ja Osobno Sam postavio ovaj plan prije vrlo mnogo vremena i on će sigurno biti sproveden, čak i ako za to budu potrebne vječnosti… Prije ili kasnije vi ćete svi postići ovo blaženstvo i tada će vam vrijeme koje je za to trebalo izgledati beznačajno, jer će tada svaki pojam vremena i prostora morati dokončati, vrijeme koje vam je za to bilo potrebno će izgledati kao trenutak, dok pred vama leži vječnost u kojoj možete uživati u zadovoljstvima bez kraja. Ali dok još živite u stanju nesavršenstva na Zemlji morat ćete podnijeti mnogo tuge, jer je nesavršenstvo vaše duše stanje nedaće i patnje kojeg vi sami možete jedino otupiti kroz zemaljska zadovoljstva i užitke, ali koje neće biti poboljšano, namjesto toga, ono će izranjati na površinu uvijek iznova sve dok još niste savršeni.

Život na Zemlji je samo jedno varljivo postojanje jer on nije trajan, on prolazi, on nije apsolutna stvarnost, jedino duhovno kraljevstvo to može biti za dušu čiji je, naposlijetku, istinski dom duhovno kraljevstvo. Ali zemaljska oblast može doprinijeti uklanjanju nečistoća duše i omogućiti joj ulazak u duhovno kraljevstvo u stanju potpune prijemčivosti za svjetlo. I zbog te svrhe vi ljudi živite na Zemlji, jer bi trebali odstraniti nečistoće iz svoje duše vašom vlastitom slobodnom voljom, što vam je zasigurno moguće ako stremite prema cilju da jednog dana živite vrlo duboko blaženi život za cijelu vječnost… Vi samo morate biti voljni da opet postanete što ste bili na početku, i uistinu, Ja ću pomoći da vam to bude lakše za postići… Vi bi samo uvijek trebali imati pred očima visoki cilj kojeg možete dosegnuti… i trebali bi željeti dosegnuti ga. Jer samo ta odlučnost odlučuje vašu sudbinu… I možete počivati sigurni da Ja više neću dopustiti da padnete jednom kad ste Mi poklonili tu volju… Samo morate biti potpuno ozbiljni, a ne samo koristiti riječi kojih vaše srce nije svjesno. Ovu promjenu volje može pokazati samo samosvjesno biće, upravo iz ovog razloga je stanje samosvjesnosti tako iznimno važno… Jer sada možete razmišljati i koristiti vašu inteligenciju, možete koristiti životnu snagu dodijeljenu vam u skladu s Mojom voljom… možete biti Ljubavno aktivni… Onda ćete se također okrenuti prema Meni i Ja vas nikada zanavijeke neću pustiti.

Vama nije preostalo mnogo vremena za ovu odluku volje, jer je ljudski život na Zemlji kao trenutak u vječnosti, međutim, ako donesete ispravnu odluku, vremena će biti dovoljno da preokrenete vašu prirodu u Ljubav… A ako je vaša volja krivo naklonjena, vi ćete samo iznova sići duboko u bezdan da vam je bilo dodijeljeno više vremena na Zemlji kao ljudskom biću… Jer što se više vi udaljavate od Mene, to jači postaje utjecaj Mog protivnika… Zbog toga je ovo vrijeme na Zemlji kao ljudsko biće ograničeno i u vječnosti procijenjeno kao trenutak, tijekom kojeg Me ipak možete dosegnuti i biti opet bezgranično sretni kako ste bili na početku. Vi nikada nećete biti ostavljeni bez pomoći, vi se nikada nećete morati osloniti na sebe, Ja Sam uvijek spreman za vas i samo čekam na vaš poziv koji dokazuje da ste Mi poklonili vašu volju koju ću Ja definitivno prihvatiti i opet ščepati Moje dijete kako ga nikad više ne bih pustio; jer ste proizašli iz Moje snage Ljubavi, vi ste također dio Mene, čak i ako ste se jednom okrenuli onome (Luciferu) koji je bio prvi koji Me je napustio kada je trebao proći ispit volje što bi ga učinilo najblaženijim bićem zauvijek, koje je trebalo stvarati i djelovati sa Mnom u cijelom beskraju kao Moja slika. AMEN 

I nitko neće biti sposoban pobiti činjenicu da su njegovo razmišljanje i njegova volja slobodni, premda je on učestalo nesposoban provesti oboje u djelo. Međutim, to se tiče volje, ne uvijek djela, koje doista može biti spriječeno kroz Moju volju ili Moje dopuštenje, ali ovo neće nikada isključiti stvarnu volju koja je pokušala uzrokovati akciju… I vi bi trebali paziti vašu volju… otud svaka bi vas misao trebala nagnati zapitati da li je ona u skladu sa Mojom voljom. Vaša volja bi trebala jedino uvijek biti naklonjena spram Mene, onda će ona biti dobra. Ako je to vaša volja živjeti kako bi ugodili Meni vi se više ne morate bojati da nećete ispuniti vašu svrhu zemaljskog života, je onda ćete uvijek razmišljati i htjeti što je ispravno, onda će vaša duša žudjeti povratiti njezino prošlo stanje, ona će podrediti njezinu volju Mojoj i prošla je ispit zemaljskog života kada može napustiti zemaljsko tijelo kako bi ušla u kraljevstvo onostranog. AMEN

***

Bertha Dudde, br. 8771, 5 Ožujak 1964

 RAZLOG ZA SLOBODNU VOLJU U LJUDSKOG BIĆA…

I stoga vi ste u ljudskom stadiju gdje iznova možete koristiti vašu slobodnu volju… Jednog dana ćete shvatiti što ovo znači, kada ste prosvijetljeni, kada možete gledati nazad na beskrajno dugo vrijeme koje ste živjeli na Zemlji u stanju prisile gdje ste, ograničeni unutar svakojakih vrsta tvorevina, bili morali djelovati u skladu sa Božanskim prirodnim zakonom… kojem ste se bili nesposobni suprotstaviti. Ali sada… kao ljudsko biće… vaša slobodna volja, koja je znak Božanskog bića koje ste vi jednom bili, vam je vraćena, i kao ljudi vi u vama također udomaćujete Božansku duhovnu iskru, koja vas nerazmrsivo spaja sa vatrom Božanske Ljubavi… budući ona jeste i ostati će zauvijek nerazdvojiva od Oca-Duha od vječnosti. Ova slobodna volja je značajka Božanskog bića, jer ono što je jednom proizašlo iz Boga je bilo savršeno, a slobodna volja je dio savršenstva… Opet i iznova vi ljudi morate biti obaviješteni o međuodnosima, vi morate znati da slobodna volja ne može biti zanijekana i zašto je to tako… nadalje, vi morate također znati da se ni jedna osoba ili njegova duša ne bi mogli smatrati odgovornima da on nije posjedovao slobodnu volju… Vi morate znati da je sva moć doista na Božjem raspolaganju kako bi trenutno postavio sva bića u stanje najvišeg savršenstva ali da bi ova bića uvijek jedino bila ‘djela’ Njegove moći a nikada ‘djeca’ Njegove Ljubavi… Međutim, potonja mogu sebe jedino dobrovoljno oblikovati u tu djecu i Božja sreća se sastoji u činjenici da bića dobrovoljno streme spram ovog savršenstva, da oni streme spram Njega njihovom vlastitom slobodnom voljom, da su oni sposobni sebe udaljiti i ostati daleko od Njega a ipak Ga pokušavaju doseći kao konačni cilj. Jer slobodna volja je uvijek odlučena od strane Ljubavi, bez obzira da li je ona pozitivno ili negativno naklonjena, jer Ljubav je podudarno pozitivna… ako je Bog njezin cilj, ili negativna.. ako se primjenjuje na protivnika, ako je Ljubav samo sebičnost koja jedino stremi za njezinim vlastitim prednostima… dok je pozitivna Ljubav Božanska i jedino uvijek želi dati i udovoljiti. I ovo je odlučeno od strane slobodne volje, otud jedino slobodna volja može biti odgovorna. Ako bi slobodna volja ljudskog bića bila sporna mnogo bi toga izgledalo besmisleno, to bi također izobličilo prikaz vječnog Boga i Stvoritelja, budući bi svako nesavršenstvo, svaka nedaća, ljudski duhovno nizak stupanj i njihovo protu-Božansko djelovanje također trebali biti smatrani kako su bili željeni od strane Boga i nitko nikada ne bi bio sposoban prepoznati Boga Ljubavi… Za svaku nesreću na svijetu bi se uvijek jedino moglo kriviti Stvoritelja Osobno ako volja ljudskog bića nije bila njezin uzrok…

Uzmite u obzir da bi u tom slučaju, Bog Osobno protudjelovao Njegovom zakonu reda, jer jedino jedan se može smatrati odgovornim za sve… Bog ili Njegova živa tvorevina, ljudsko biće, ali Bog može jedino djelovati u najvišem savršenstvu i ništa neće narušiti Njegov zakon reda. Ljudsko biće, u drugu ruku, može napustiti ovaj red po vrlini njegove slobodne volje jer… sve dok i dalje živi na Zemlji kao ljudsko biće… on je i dalje nesavršen i jedino živi na Zemlji u svrhu toga da sebe iznova prilagodi zakonskom redu, kojeg je jednom dobrovoljno opozvao i treba iznova postati savršen, kao što je bio na početku. Svaka bi osoba trebala ozbiljno promisliti o činjenici da svijet ne bi bio kakav je sada u vrijeme Kraja da on nije imao nikakvu slobodnu volju… Onda bi jedino Božja volja bila valjana, a ova doista ne bi uzrokovala svugdje nered… što je, međutim, slučaj. Posljedično, Bog bi se trebao smatrati odgovornim za sve što se događa u svijetu… Ovo je tako apsurdna ideja da bi, nakon nešto promišljanja, čovjek u stvari sam stekao unutarnje uvjerenje da on ima slobodnu volju. Opet i iznova treba biti naglašeno da se to jedino tiče najunutarnije volje a ne izvedbe onog što osoba želi… Potonje može zasigurno biti spriječeno od strane Više Sile ili od strane njegovih bližnjih ljudskih bića, unatoč tome, volja ostaje odgovorna, bez obzira koji učinak ostvari. Jer čak jedno zlo djelo ostvareno dobrovoljno od strane osobe može imati povoljan učinak na drugu osobu kao rezultat Moje protumjere, unatoč tome, on mora sebe opravdati za njegovu zlu volju, budući je ona slobodna… Sve dok vi ljudi sporite slobodnu volju vi niste svjesni vašeg izvora ili vi ne prepoznajete Boga kao najviše savršeno Biće Koje vas je dovelo u život. Biće stvoreno bez slobodne volje bi bilo nesavršeno oblikovano; ono bi jedino bilo beživotno djelo, budući njega jedino umna (koja razmišlja) slobodna volja čini bićem… Dok je biće ograničeno u djelima stvaranja i predmetom prirodnih zakona ono je također slobodno od sve odgovornosti budući ne može djelovati protivno Božjoj volji… U ljudskom stadiju, međutim, ono može djelovati, misliti i željeti po svojoj vlastitoj procjeni i slobodi izbora i mora prema tome sebe opravdati, budući je njegova stvarna svrha života okrenuti njegovu slobodnu volju u ispravnom pravcu, to jest, spram Boga, od Kojeg se jednom okrenuo. Nije moguće za ljudsko biće otresti sa sebe njegovu odgovornost, on ne može opteretiti nekog drugog sa njom, on mora snositi posljedice njegove volje, i prema tome njegova volja također odlučuje sudbinu njegove duše u vječnosti… Ona može sebe kompletno osloboditi od svakog okova, ali također očeličiti iznova njezine okove i propasti nazad u bezdan… Ali u nijednom trenutku nikada Božja volja ne određuje njegovo stanje nakon fizičke smrti, namjesto toga, ljudsko biće stvara njegovu vlastitu sudbinu budući on ima slobodnu volju. AMEN

***

Bertha Dudde, br. 5144, 4 Lipanj 1951

RAZVOJ JE STVAR SLOBODNE VOLJE

 A NE BOŽJE SAMOVOLJNO KORIŠTENJE SILE…

Božanska iskra u ljudskom biću je njegov putokaz na ovoj Zemlji, jer ona nagoni ljudsko biće činiti što je dobro i upozorava ga protiv zlih akcija i misli… ipak jedino nježno tako da se ona može, ali i ne mora, čuti i osjetiti budući ona sebe ne gura u prvi plan, namjesto toga, ona očekuje da osoba sluša naunutra kako bi bila zamjećena. Prema tome opet se najprije zahtijeva čovjekova volja kako bi postao svjestan nježnog glasa unutra. Prema tome volja dolazi prva a svi drugi blagoslovi stupaju na snagu sukladno, što također uključuje očitovanje Božanske iskre u ljudskom biću. Volja je, međutim, slobodna, ona nije pod prisilnim utjecajem niti od gore niti od ispod… niti Bog niti Njegov protivnik ne određuju čovjekovu odluku, ipak sukladno njegovoj slobodnoj volji oni vrše njihov utjecaj. Ovo treba biti izričito spomenuto budući u cjelosti mijenja sliku vječnog Božanstva, Koje je u Sebi sama Ljubav, kada se podučava da je smjer volje određen od strane Boga, kada se naučava da ljudsko biće ne može koristiti njegovu volju slobodno nego da smjer njegove volje zavisi o Božjoj milosti i milosrđu. Činjenica da je ljudskom biću uopće i ponuđena prilika iskušati njegovu volju i dokazati njegovu Bogu-naklonjenu volju je definitivno čin Božanske milosti i milosrđa, ipak od kakve koristi bi život ljudskog bića na Zemlji bio ako bi njegova volja bila ograničena a njegov razvoj na Zemlji bio u cjelosti Božje djelo, to jest, ako bi uspjeh ili neuspjeh bili u cjelosti određeni od strane Njega… Učenje poput takvog (Kalvinizam-Prezbiterijanci) daje povoda sumnjama u Božju mudrost i Ljubav i prema tome se nikada ne može podudarati sa Istinom. Ljudsko biće nedvojbeno uvijek nosi unutar sebe prekoritelja, Božje je milosrđe uvijek prepoznatljivo, jer ovaj nježni glas je također dar milosti, pomoćno sredstvo da potakne ljudsko biće gdje bi trebao pristići u skladu sa Božjom voljom… ipak to je ostavljeno u potpunosti njemu kako on koristi ovaj dar milosti, inače bi prekoritelj unutar srca zvučao tako glasno i zamjetno da bi se on morao čuti a osoba bi naknadno prisilno djelovala kako je zahtijevano od njega. Ljudsko biće ima slobodnu volju… to je od najvećeg značaja za njegov duhovni razvoj i nikada ne može biti osporavano; unatoč tome, riječi (Biblije) mogu biti krivo shvaćene ili krivo protumačene ako nedostaje nužno razumijevanje u svezi stvarnog zadatka ljudskog bića na Zemlji i koji on cilj treba postići. Svatko tko ovo zna smjesta prepoznaje pogrešku doktrine, čak ako je zagovarana kao da je Božanskog porijekla. Božja Ljubav i mudrost moraju uvijek biti naglašeni, sve mora prikazivati Božju Ljubav i mudrost, a gdje se ovo može dvojbiti u učenju je odsutno Božansko porijeklo, jer Bog, Koji želi biti ljubljen, ne prikazuje Sebe tako da Ga se mora bojati… A Bog, Koji se udvara Ljubavi Njegovih živih tvorevina kako bi ih učinio vječno sretnima sa Njegovom Ljubavlju, neće Sebe prikazati kao Boga gnjeva i tiranije te ugušiti svu Ljubav prema Njemu u začetku. Pokušajte pronaći ispravno značenje i ne sudite u skladu sa slovom, jer slovo ubija a duh daje život (2 Korinćanima 3:6). Ali gdje je Duh Božji na djelu svaki je veo podignut i svaka osoba ispunjena sa Duhom Božjim će također razumjeti Njegovu Riječ. AMEN

***

Bertha Dudde, br. 8776, 11 Ožujak 1964

DUHOVNA TAMA… NIJEKANJE SLOBODNE VOLJE…

Ljudi žive u takvoj pogrešci a ipak zatvaraju njihove oči kada im je svjetlo ponuđeno, oni ne žele vidjeti budući se osjećaju udobno u tami. To je djelo Mojeg protivnika, princa tame, koji okružuje sa tamom one ljude koji mu se ne odupiru, koji ne žele zadobiti svjetlo njihovom vlastitom slobodnom voljom. To je tako lako razumljivo da ljudi postaju rastuće više zbunjeni što sebe više udalje od Mene, a opseg udaljenosti je određen stupnjem njihove Ljubavi… Svatko tko sebe oblikuje u Ljubav će biti povezan sa Mnom, budući Sam Sama Ljubav, nedostatak Ljubavi naznačava udaljenost od Mene, i ako se Ljubav ohladila među ljudima onda su oni udio Mojeg protivnika, koji je u cjelosti lišen Ljubavi. Onda će razdaljina između Mene i njih biti nepremostiva i može jedino biti premošćena od strane Božanskog Iskupitelja Isusa Krista, ali ovo istovremeno naznačava da se Zapovijedima Ljubavi, koje je Isus dao ljudima u vrijeme Njegovog zemaljskog života, mora udovoljiti. Ljubav dolazi prva i posljednja, bez Ljubavi nema shvaćanja, nema Istine, nema svjetla i nema povratka k Meni. I misli ikoga tko živi bez Ljubavi će biti pobrkane, on će zastupati pogrešku kao Istinu i biti kompletno neprosvijetljen, kompletno slijep u duhu… Ali opet i iznova nositelj svjetla će se probuditi među tim ljudima… opet i iznova ću Ja pokušati otvoriti ljudske oči, zapaliti svjetlo za njih, osigurati ih sa razjašnjenjem i iznad svega upozoriti na Zapovijedi Ljubavi, budući će oni jedino postati prijemčivi ako njihova srca omekšaju i oni ulože napor živjeti život Ljubavi. I ovo je uzrokovano slobodnom voljom, koja se može kretati u svim pravcima, i baš kao što je ona naklonjena prema Mojem protivniku ona također može odabrati Mene samo ako ljudsko biće sluša što je proglašeno o Meni i kroz Mene: da Ja slijedim svaku od Mojih živih tvorevina sa Ljubavlju i čeznem za njihovim povratkom k Meni… Onda se volja ljudskog bića može okrenuti spram Mene i njegov se način razmišljanja može promijeniti, on će odbaciti pogrešku i voljno prihvatiti Istinu, na taj način ispunjavajući svrhu zemaljskog života tako da će osoba kompletno promijeniti njegovu prirodu, tako da on preobrazi njegovu sebičnu ljubav… njegovu pogrešnu ljubav… u nesebičnu Ljubav spram bližnjega, u tu Ljubav koja je Meni mila i koja sjedinjuje ljudsko biće sa Mnom, Koji jesam Ljubav Osobno (1 Ivanova 4:8, 16)

Svaki od vas ljudskih bića to može staviti na probu, vi jedino trebate obratiti pažnju na vaše okruženje i stav neljubaznih ljudi spram Mene baš kao i onih koji su aktivno puni Ljubavi i vi ćete uvijek biti sposobni primjetiti da neljubazna osoba ne vjeruje u više Biće Koje mu je dalo život, i da on također ima u cjelosti drugačije duhovne pojmove (mišljenja) nego vjernik… Ljudi koji su aktivno puni Ljubavi i neljubavni ljudi neće nikada imati ista stanovišta po pitanju duhovnih stvari; njihova će mišljenja biti temeljno različita baš kao što će biti i njihova priroda koja može biti prepoznata kao dobro-dušna ili bezosjećajna, budući to ima učinak na bližnja ljudska bića. I ako bi ovi neljubazni i nevjerni ljudi također koristili njihov razum oni bi sebe i dalje mogli zapitati mnoga pitanja, koja bi… ako su doista iskreno zapitana… također bila misaono odgovorena za njih (od strane anđela)… Ipak ovo je uvijek odlučeno od strane slobodne volje čovjeka… Zanijekati slobodnu volju je sama srž obmanjujućeg razmišljanja, jer onda osoba doista ne bi također trebala ni razum, koji mu je bio dan kako bi sve međusobno izvagao i procijenio te došao do odluke, bilo to po pitanju zemaljskih ili duhovnih stvari… Razmišljanje ljudskog bića se mora biti sposobno kretati u svim pravcima, i staza zemaljskog života kao ljudsko biće bi bila besmislena ako ljudsko biće ne bi bilo sposobno postići savršenstvo na njoj za koje je, međutim, slobodna volja preduvjet… inače to doista ne bi bio dokaz Mojeg savršenstva, ako bi Ja Osobno odredio stanje svake duše kad tijelo umre, ako bi Ja Osobno sudio svaki događaj, svaku akciju i misao u skladu sa Mojom voljom, u kojem slučaju, međutim, ljudska rasa nikada ne bi bila mogla postati grješna i iskvarena, budući je Moja volja uvijek dobra, to jest, uvijek se podudara sa zakonskim redom… I vi ste primili inteligenciju da o ovome razmišljate baš zato jer bi trebali pažljivo razmišljati o svemu budući vi niste roboti… djela, stvorena od strane Stvoritelja u skladu sa Njegovim planom i koja se nikada ne bi bila sposobna promijeniti… jer oni bi to bili nesposobni napraviti bez slobodne volje. Vi ljudi bi trebali ozbiljno promišljati o takvim mislima; inače se nećete osjećati odgovornima za vaš život na Zemlji, što će od njega ispasti na kraju vašeg života… Usmjerite vašu volju spram Mene, vašeg Boga i Stvoritelja, vašom vlastitom odlukom volje i doista, nećete više dugo živjeti u tami, svjetlo će biti zapaljeno u vama i na ovom svjetlu vi ćete prepoznati stazu koja vodi do cilja… do Mene i vječnog života. AMEN

(Kalvinizam se dodatno objašnjava i pobija u Knjižici br. 53,

‘Zablude i neistine u Kršćanskoj Crkvi – V’)

Scroll to Top