PROTIV OBMANJUJUĆE DOKTRINE O PREDODREĐENJU

Bertha Dudde, br. 7006, 30 Prosinac 1957 

(EFEŽANI) PREDODREĐENJE…

Svi ste vi odabrani da postanete posvećeni, međutim, vi sami odlučujete vrijeme kada vas kraljevstvo svjetla može primiti. Time biće može doista nastojati opetovano se povratiti bezdanu, i ono može produžiti svoju stazu povratka Meni beskrajno, ono može doista ostati vječno u sažaljivom stanju, na udaljenosti od Mene koju ono ne može premostiti svojom vlastitom snagom, i otud se to može nazvati vrstom prokletstva, ali ono nije bilo nametnuto biću po Mojoj volji, radije to je bilo njegova vlastita volja da sebe baci u ovo stanje… Unatoč tome, čak najmračnije biće će doći k svjetlu jednog dana, i čak će Moj protivnik (Sotona) eventualno sebe opet naći na svjetlu Mojega sunca Ljubavi, i Moja zraka Ljubavi će ga ispuniti sa neizmjernom radošću… Ali proći će jedna vječnost prije nego on odbaci njegovo protivljenje Meni. I stoga će također postojati bića koja će opetovano sebe izručiti njegovoj sili, čiji se otpor Meni ne umanjuje i koji su prema tome vječno jadni, premda će oni uvijek imati mogućnost uhvatiti Moju ruku koja će ih privući k domu u Očevoj kući. I Ja znam sudbinu svake duše, štoviše ona neprestano prima Moju milost, a tijekom stadija ljudskog bića Ja ću uvijek povući Moju volju, tako da njezina volja može donijeti jednu potpuno slobodnu odluku.

Iz ovog razloga je pogrešno reći da je dušina sudbina određena od strane Mene za blaženstvo ili prokletstvo… To je pogrešno, budući Ja Osobno želim privući sva ljudska bića ka Meni i baš iz ovog razloga Sam na Križu umro za sve ljude. Činjenica da Sam Ja znao sudbinu svake pojedinačne duše ne naznačava da Ja odlučujem njezinu volju… Ako bi to bilo jedino na Mojoj volji, sve duše bi se doista već povratile u kuću njihova Oca, budući su moć i snaga za to zasigurno na Mojem raspolaganju. Time Ja nikada nisam mogao odrediti ljudsku dušu za prokletstvo… Nikada Me ne bi ‘zadovoljilo’ zaroniti dušu iznova u pogibiju, budući Sam Ja Ljubav Osobno…

Jedino jedan neprosvjetljeni duh može razumjeti riječi Evanđelja tako pogrešno, i jedino jedan neprosvjetljeni duh ih može tako protumačiti da Ja Osobno odabirem ili odbacujem duše da postanu blažene ili proklete. Vi ljudi ste potpuno slobodni odlučiti kako želite, i time vi također stvarate vašu vlastitu sudbinu nakon smrti vašeg tijela. Vi možete biti blaženo sretni bez ograničenja, ali vi također možete stvoriti sudbinu prokletstva za vas same, jer Ja vas ne prisiljavam na nijedan način, baš kao što ne možete biti prisiljeni od strane Mojega protivnika… bez obzira koliko moćan on jeste… Ali tijekom vašeg životnog vijeka na Zemlji vi doista imate neograničene blagoslove na vašem raspolaganju koje Sam Ja zadobio za vas Mojom smrću na Križu. Prema tome vi ne trebate biti bespomoćni… Unatoč tome, jedino vaša sloboda određuje vaše misli, volju i akcije, a vi zasigurno ne bi imali slobodnu volju ako bi vaša sudbina nakon smrti bila već predodređena od strane Mene# (vidi učenje E.Swedenborga niže!).

Vi svi ste pozvani… ali činjenica da je samo nekolicina odabrano (Matej 22:14) je u cjelosti zbog slobodne volje ljudskog bića, a ne poradi napreskok davanih blagoslova. Ovo obmanjujuće mišljenje mora neprestano biti pobijano, budući ono uzrokuje paralizirajući učinak na mnoge ljude, koji onda nemaju blaženu izvjesnost da oni mogu postići njihov cilj na Zemlji, i koji posljedično tome streme jedino malo-dušno. Vi uvijek morate pamtiti da Sam Ja Bog Ljubavi (1 Ivanova 4:8, 16), mudrosti i sile… i doktrina koja dovodi u pitanje ijedno od ovih je obmanjujuća… Ali kako vi možete pomiriti Moju Ljubav sa učenjem da Ja blagoslivljam ili proklinjem sukladno ‚Mojem guštu‘? Prema tome vi trebate ozbiljno nastojati ne odgoditi čas vašeg spasenja, budući vi sami odlučujete vrijeme vašeg povratka Meni, kada vas Ja mogu ponovno pustiti u kuću vašega Oca. AMEN

*** 

Bertha Dudde, br. 6757, 7 Veljače 1957 

PREDODREĐENJE?… RAZLIČITA KOLIČINA BLAGOSLOVA?…

Nitko ne bi trebao reći ili vjerovati kako oni nisu primili iste blagoslove kao neki od njihovih bližnjih ljudskih bića i da prema tome njihov uzlaz na Zemlji nije za njih bio učinjen onako laganim kao onaj drugih ljudi… Ovo je jedno obmanjujuće gledište koje je potpuno neopravdano. Vi trebate znati da ste unutra posred jednog zračenja milosti i da svi vi možete sebe uroniti unutar nje da bi doživjeli učinak milosti u njezinoj punoj snazi… ali da je to vaša slobodna volja da ili prihvatite ovaj učinak ili da odstupite od pritoka Božanske Ljubavi i otud ostanete nedodirnuti… I prije svega vi morate također biti obaviješteni u svezi činjenice da je Božanski Iskupitelj Isus Krist umro na Križu za sva ljudska bića, da je smrću On stekao bogatstvo milosti za sve ljude, time svi ljudi mogu dijeliti blagoslove čina Spasenja ako oni vjeruju u Njega… I jedan od blagoslova ovog čina Spasenja je snaženje volje… Time svatko tko vjeruje u Božanskog Iskupitelja Isusa Krista i traži Ga za spasenje će ovo primiti… I sada osnažena volja također koristi blagoslove koji teku spram nje…

Ali čak on koji još ne vjeruje će primiti neograničene blagoslove budući je Božja Ljubav beskonačna, i on također je naumljen pronaći stazu ka Isusu Kristu. Ali volja, koja je i dalje urođeno slaba, će rijetko sebi dopustiti da bude dotaknuta zračenjem milosti; ljudi će sebe zatvoriti za darove milosti, i time potonji neće biti u stanju imati ikakav učinak budući će ga bilo koja vrsta otpora neutralizirati. Ali niti može osoba tvrditi da je za njega nemoguće potpuno iskoristiti dar milosti. Budući on može usmjeriti njegovu volju kako mu se sviđa… tj. spram Boga ili… ako Ga još ne može prepoznati… spram dobra. Onda će on već biti zahvaćen od strane Božje Ljubavi i vođen korak naprijed. I on će također uskoro naučiti prepoznati da će on, tako govoreći i ako ne pruža nikakav unutarnji otpor, biti nošen… vođen, usmjeravan, spram ovih blagoslova. Opet i iznova zračenja milosti će teći ka njemu, i ako on prihvati njihov učinak on će vrlo skoro shvatiti da je također izvanredno blagoslovljen, ali da je njegova vlastita volja dozvolila da se ovo dogodi…

Time su neograničeni blagoslovi na raspolaganju svima vama ljudima, budući Božje zračenje milosti neće nikada prestati… Ali je također na vama kako i da li vi prihvaćate i koristite učinak blagoslova. Božja Ljubav je za sve Njegove žive tvorevine, i posebice oni koji su i dalje u protivljenju Njemu potrebuju mnoge blagoslove, ali blagoslovi neće nikada imati prisiljavajući učinak. Sloboda volje, prema tome, također objašnjava razliku između ljudi na Zemlji, ali ne varijabilno snažan učinak blagoslova. I gledište da je Bog već odredio koji će ljudi biti blagoslovljeni ili osuđeni je čak još više obmanjujuće…

Ova doktrina dovodi u pitanje Božju Ljubav, oduzima vrijednost činu Spasenja Isusa Krista, koji je bio ostvaren za sva ljudska bića, i ona bi također kompletno potkopala ljudsko stremljenje ka savršenstvu… Ali sa samo malo dobre volje i vjere ovo obmanjujuće učenje može biti prepoznato kao takvo budući će ‘Božja suština’, najviše ‘savršenstvo’ izgledati sumnjiva. Ono bi također dovelo u pitanje slobodnu volju# ljudskog bića i prema tome cijelu svrhu zemaljskog života… koja se u potpunosti duguje slobodnoj odluci volje. Da bi učinilo ovu odluku volje i povratak bića u blaženstvo mogućim, Božje zračenje milosti će neprestano teći ka ljudima… Prema tome svako ljudsko biće može postići blaženstvo time samo što će prihvatiti i iskoristiti blagoslove. Premda su blagoslovi doista jedan nezasluženi dar za ljude, budući su oni jednom bili promišljeno sebe razdvojili od Božje Ljubavi i sa ovim grijehom odbacili sve što su posjedovali kao Božje žive tvorevine, ali Božja Ljubav je veća i prema tome ona nudi palim živim tvorevinama opet i iznova sredstva koja im omogućavaju vratiti se k Njemu… Ona distribuira njezine blagoslove bez ograničenja… Ali ovi blagoslovi neće nikada afektirati ili ograničiti slobodu volje… Unatoč tome, sazrijevanje ljudskog bića na Zemlji je uvijek predmetom prihvaćanja ovih blagoslova ali nije zavisno o količini koja teče svakom pojedinačnom ljudskom biću. AMEN

*** 

Bertha Dudde, br. 2034, 18 Kolovoz 1941 

UČENJE O PREDODREĐENJU…

Učenje o predodređenju treba biti razjašnjeno na najodrješitiji način ako ljudi neće biti gurnuti u pogrešno razmišljanje i potpuno zavedeni. Ono je istinska opasnost za ljude koji prihvate što im je ponuđeno kao religijska dogma bez da ozbiljno o tome reflektiraju. Ovo učenje uništava svaki impuls u ljudskom biću; time što ugušuje težnju za usponom, ljudsko biće postaje neaktivno i potpuno sebe izručuje akcijama sila koje sada imaju vlast nad njime. Osoba ne čini ništa da riješi ovu očiglednu inerciju budući on vjeruje kako će mu Božja milost sebe otkriti kada se Njemu to dopadne. Ova pretpostavka je dokaz njegove odsutne vjere u Božju beskrajnu Ljubav i milosrđe, to je jedno procjenjivanje Vječnog Božanstva u skladu sa ljudskim razumijevanjem, budući ono zaključuje da Božja Ljubav zavisi o vrijednosti ili bezvrijednosti (dostojnosti ili nedostojnosti) osobe.

Božje milosrđe uključuje sva ljudska bića; i Božanska Ljubav je jedino neučinkovita gdje ljudska volja pruža otpor, ali uvijek mari da ovu volju okrene spram sebe. Bog je zasigurno zadovoljan kada ljudi pitaju za Njega, čija volja time omogućuje darivanje milosti. Ali Njegova briga i Ljubav su uvijek posvećeni onima koji još ne žele biti zahvaćeni od strane Njegove Ljubavi. Međutim, bilo bi potpuno pogrešno pretpostaviti da je Božji dar milosti dan proizvoljno, da njegovo primanje ne može niti biti spriječeno niti izazvano od strane ljudskog bića; bilo bi potpuno pogrešno koristiti ljudska ograničenja što se tiče davanja Božje Ljubavi, tj. pretpostavljajući da to zavisi o tome koliko je Bog zadovoljan sa osobom. U tom slučaju bi ljudsko biće bilo jadno stvorenje, budući je on u nesavršenom stanju zrelosti koje bi moralo isključiti Božju blagonaklonost; on je i dalje grešan, to jest, njegova volja i dalje stremi spram Boga. Božja blagonaklonost nije potaknuta dok se volja ne okrene spram Boga i ovo motivira Boga na davanje Njegove milosti ljudskom biću u izobilju. Ali Bog neće nikada dodijeliti Njegovu milost ljudskom biću čija je unutarnja volja i dalje u protivljenju Bogu. Čovjek se doista može otvoreno suprotstaviti Bogu ali njegova duša može unatoč toga žudjeti za Bogom, u kojem slučaju sile podzemnog svijeta snažno vrše utjecaj na njega da revoltira protiv Boga, i onda će mu Božanska milost pomoći postići pobjedu nad tim silama. Ovo je nedvojbeno prouzročeno od strane Božanske milosti, ona je pomogla osobi čije srce je žudjelo Boga. Ljudsko biće koje bi primilo Božansku milost bez njegove volje ili protivno njegovoj volji bi bilo predodređeno biće, on bi morao sazrijeti posredstvom milosti. Ali takvo sazrijevanje isključuje slobodnu volju i prema tome nikada ne bi rezultiralo u savršenstvu. AMEN

Scroll to Top