TI SI PETAR STIJENA (MATEJ 16:18)

A ja tebi kažem: Ti si Petar-Stijena  i na toj stijeni sagradit ću Crkvu svoju i vrata paklena neće  je nadvladati…

 

 ………………. SADRŽAJ………………………………………………………………..

 ————————————————–†————————————————–

 ‘Ti si Petar, Stijena…’ – Vjera oživljena kroz Ljubav…

 ————————————————–†————————————————–

 ‘Ti si Petar, stijena…’, (BD 1516) ……………………………………………………………………………..

 Petrovi nasljednici… Crkvena-svjetovna vlast…’, (BD 2221) ……………………………………….

 (‘Idite i poučite sve narode…’, – BD 1517) …………………………………………………………………..

 (‘Crkvene zapovijedi’ – BD 4840) ……………………………………………………………………………..

 ‘Kristova Crkva… Vjera – Istina’, (BD 3729) ………………………………………………………………

 ‘Kristova Crkva… Petar, stijena… Svjetovne organizacije’, (BD 4028) ……………………….

 ‘’Ti si Petar, stijena…’Živa vjera – Kristova Crkva’, (BD 4525) ……………………………………

 ‘’Ti si Petar, stijena… i na toj stijeni izgradit ću Moju Crkvu’, (BD 4942) ……………………….

 ‘Kristova Crkva… Živa vjera’, (BD 5923) …………………………………………………………………

 ‘Istinska Kristova Crkva… Petar, stijena…’, (BD 7850) ……………………………………………..

 Razlozi za podjele u crkvi… Opasnost napuštanja crkve… Istinski pripadnici Kristove Crkve se prepoznaju i razumiju te nemaju ništa jedni protiv drugih iako pripadaju različitim vjeroispovijestima…

 ————————————————–†————————————————–

 ‘Reformatori’, (BD 4773) ……………………………………………………………………………………….

 ‘Napuštanje majke crkve’, (BD 0400) ……………………………………………………………………..

 ‘Mnogi putevi – jedan cilj… Istinski pripadnici Crkve’, (BD 5049) ……………………………….

 ————————————————–†————————————————–

 Nasrtaji na Kristovu Crkvu tijekom posljednje vjerske borbe…

 ‘Vrata paklena NEĆE prevladati protiv nje…’

 ————————————————–†————————————————–

 ‘Kolaps crkvenih organizacija… Istinska Crkva’, (BD 4768) ……………………………………….

 ‘Vrata paklena neće prevladati protiv nje…’, (BD 5186) …………………………………………….

 ‘’Vrata pakla…’ Kristova Crkva’, (BD 3589) ……………………………………………………………..

 ‘Pobjednička Crkva… Jedno stado i jedan Pastir’, (BD 4304) ……………………………………..

 ————————————————–†————————————————–

 Kakav se Vinogradarski rad očekuje od Božjih slugu u vrijeme Kraja…

 Njihovo pripremanje… Važnost Čiste Istine…

 ————————————————–†————————————————–

 ‘Stupovi Crkve… Vinogradarski rad… Radnici-Instrumenti’, (BD 5131) ……………………….

 ‘Rad Božjih slugu po pitanju formalnih vjernika… Kristova Crkva’, (BD 4061) …………….

 ‘Različite škole razmišljanja… Kristovo učenje…’, (BD 4395) …………………………………….

 ————————————————–†————————————————–

 Kristova Crkva u njezinim počecima… pojava organizacija

 ‘Kristova Crkva u njezinim počecima…’, (BD 8375) …………………………………………………………………..

 ‘Koliko dugo je Kristova doktrina ostala čista…’, (BD 8890) ……………………………………………………..

 Postoji li jedina crkva koja omogućava blaženstvo?!

 ‘Različite škole razmišljanja… Gdje je Istina?…’, (BD 6627) ………………………………………………………

 ‘Istinska Crkva… Sekte… Djelovanje Duha…’, (BD 7072) ………………………………………………………….

 ‘Jedina Crkva koja omogućava blaženstvo…’, (BD 5456) ………………………………………………………..

————————————————–†————————————————–

‘Ti si Petar, Stijena…’ – Vjera oživljena kroz Ljubav…

————————————————–†————————————————– 

 

Bertha Dudde, br. 1516, 11 Srpanj 1940

 ‘TI SI PETAR, STIJENA…’

 Izvjesno veselje kod primanja sljedeće poruke je potrebno: živa vjera je stijena na kojoj je Isus želio vidjeti izgrađenu Njegovu Crkvu… vjera tako vrloduboka i postojana kakvu je doživio Petar dok mu je Gospod bio blizu. Time je Petar bio primjer za svakoga tko je želio pripadati Kristovoj Crkvi. Budući bez ove vjere učenje Krista, tj. Evanđelje, nije moglo biti primljeno… Jedino vjera potvrđuje Isusa Krista i prihvaća Ga kao Sina Božjeg i Iskupitelja svijeta… Ako su ljudi bili trebali prihvatiti što su učenici širili diljem svijeta oni su najprije trebali vjerovati u Boga Ljubavi, dobrote i suosjećanja, u Boga svemoći i mudrosti, u Boga pravednosti… Jedino onda su ih Njegova učenja mogla prožeti kao Božanska volja, otud je vrloduboka vjera bila preduvjet. Svi Njegovi učenici su bili vrloduboko vjerni, i prema tome su oni prihvatili Njegova učenja vrlo brzo i nastojali udovoljiti Božanskoj volji koju im je On bio otkrio. I čineći to oni su još više prodrli u znanje o Božanskoj Istini, i ovo je također razvilo njihovu sposobnost da podučavaju u skladu sa Božjom voljom što nikada ne bi bilo moguće da im je nedostajalo vjere. Time Gospod kaže ‘na tebi ću Ja izgraditi Moju Crkvu…’ (Matej 16:18) I Njegova Crkva je zajednica onih koji žele slijediti Isusa Krista; Njegova Crkva je mala zajednica onih koji čvrsto i postojano vjeruju sve što je Gospod rekao i učinio na Zemlji; koji, poradi ove vjere, ulažu napor ispuniti Božje zapovijedi (Matej 22:36-40; Marko 12:28-31), koji žude vječni život i time žive zemaljski život u skladu sa Božjom voljom… Crkva je zajednica vjernika…

A kada su ljudi vrloduboko vjerni ni jedna sila u paklu ne može nikada uzdrmati ovu vjeru i sprovoditi kontrolu nad takvim potpuno posvećenim ljudima koji jedino traže Boga i priznaju Ga kao njihova Gospodara i Stvoritelja. Vrloduboka vjera u Boga će uvijek nadvladati protivnikovu moć (1 Ivanova 5:4), budući svatko tko živi u vjeri također živi u Ljubavi, i Ljubav je protivnikov najgrublji protivnik. Otud ništa nije više razumljivo nego da Gospod koristi Njegove najprivrženije učenike kao jedan primjer, da On čini čvrstu vjeru preduvjetom pripadnosti Njegovoj Crkvi… da je prema tome Petar primjerom ukazao ovu vjeru i da Isus Krist želi ubrojiti sve one u Njegovu Crkvu koji su vrloduboko posvećeni… Toliko je lako razumjeti ove riječi, a kako su one shvaćene od strane svijeta. AMEN

 ***

Bertha Dudde, br. 2221, 25 Siječanj 1942

 PETROVI NASLJEDNICI… CRKVENA-SVJETOVNA VLAST…

 (Matej 16:15-19)

Čitajte Bibliju i vidjet ćete kako je Duh Istine bio odgurnut u stranu na najočigledniji način. Božja vam je Riječ bila uskraćena tako da oni od vas koji tražite Istinu Nju nećete prepoznati. Prastari zapisi su pažljivo sačuvani ali do koje se mjere ti zapisi slažu sa Kristovim učenjem to nije pomno ispitano. I kako li je često Božanska Riječ bila promijenjena, kako često je Božanska Riječ bila pogrešno protumačena i kako rijetko se na pogrešno tumačenje protestiralo. Ova obmana čovječanstva se ne može dovoljno često naglasiti; naposlijetku, ona je bila uzrokom svih podjela i religijskih sukoba. Kada je Isus živio na Zemlji On je govorio o Kraljevstvu Božjemu, o kraljevstvu koje nije od ovog svijeta (Ivan 18:36)… On nije govorio o svjetovnoj vlasti (moći), niti je govorio o jednoj crkvenoj vlasti, u svezi jedne ogranizacije, On isto tako nije govorio u svezi ljudi koji su u ime Boga trebali vladati nad Njegovim Vlastitima… On je samo rekao Njegovim učenicima ‘Idite i podučite narode…’ (Matej 28:19)

 

Bertha Dudde, br. 1517, 12 Srpanj 1940

 ‘IDITE I POUČITE SVE NARODE…’

 (Matej 28:19)

 Najveća varka protivnika (Sotone) se sastoji u pomračivanju čovjekovih misli te da ih učini suglasnima njegovim planovima.

 Ako čovjek, međutim, ponizno moli za Božanskog Duha, njegove će misli biti ispravne i on će jasno prepoznati značenje ovih Riječi. On će također prepoznati kako volja za izdizanjem mora onemogućiti djelovanje Božanskog Duha, da je njegovo razmišljanje bilo zavedeno i prema tome se lažna doktrina morala razviti, koja je ozbiljno izopačila Božansku Riječ. I Bog nije zaustavio ljudsko biće, On se nije uplitao u čovjekovu slobodnu volju… On je bio naučio Evanđelju Njegove učenike i podučio ih da ga predaju dalje govoreći ‘Idite i poučite sve narode…’ Vrloduboka vjera Njegovih učenika je bila jamstvo za djelovanje Svetog Duha, i otud učenici nisu mogli podučavati ništa doli Istinu. Stoga će sigurnost Istine za učiteljskog slugu Božjeg biti uvijek pronađena u njegovoj vrlodubokoj, i time živoj, vjeri… On će biti istinski sljedbenik Petra i Crkve koju je Isus Krist Osobno utemeljio ali koja nikada nije bila naumljena reprezentirati svjetovnu silu, namjesto toga ona je bila naumljena biti jedino duhovno raširena među sve narode na Zemlji.

 Bog nikada nije dao ljudima zadatak oformiti na Zemlji jednu ustanovu i onda, u sklopu ljudski donešenih zapovijedi, također uključiti čista Božanska učenja ipak više ili manje zahtjevajući prisilno ispunjenje zapovijedi, što je u suprotnosti sa Božanskom voljom. Ljudsko biće bi trebalo prihvatiti Kristova učenja unutar sebe samoga i nastojati vršiti Božju volju sa kompletnom slobodom volje. Ova doktrina treba biti ponuđena ljudima od strane istinskih privrženih učitelja koji žele služiti Bogu, koji su onda sukladno prosvjetljeni od strane Božjeg Duha kada oni proglašavaju ovo učenje.

 Međutim, Duh Božji ne može Sebe nikada izraziti gdje se razvila struktura svjetovne sile i gdje je učvršćivanje ove sile bila jedina svrha za mnoga pravila i zapovijedi koje su navodno bile donešene uz pomoć Svetog Duha, vodeći time do stvaranja doktrine o apsolutnoj nepogrešivosti crkvenih vođa (vidi BD 1514; 2383a i b). Sveti Duh je neprestano na djelu da dokaže neistinu ovih obmanutih učenja i da ljudima ponudi razjašnjenje, ali opet i iznova ljudska je volja dovoljno snažna da odbaci Čistu Istinu i da prione uz obmanuta učenja. I volja ljudskog bića ne može biti prisiljena da prihvati Istinu, niti ona može biti prisiljena da prihvati Boga kao davatelja znanja koje mu je predstavljeno kao Istina. Mora biti ostavljeno njemu samome da prepozna Istinu; međutim, mnogo je pomoći za ovo na njegovu raspolaganju… Svatko sa samo malom žudnjom za Istinom će biti vođen do nje, i svatko voljan, tj. svatko tko je ozbiljno zainteresiran hodati ispravnom stazom na Zemlji, može u svako vrijeme u njegovoj molitvi moliti za jačinu sposobnosti opažanja. AMEN

 

…On im je dao zadatak da poduče ljude o Njegovu učenju Ljubavi i On je obećao Njegovu asistenciju da su ostali u Njegovu Duhu… Jer čim su oni podučavali Ljubav oni su sami morali živjeti unutar Ljubavi, stoga je Gospod Osobno, Koji je Ljubav (1 Ivanova 4:8, 16), bio sa njima. Ali gdje Ljubav vlada sva dominirajuća kontrola je nepotrebna… gdje Ljubav vlada jedna osoba služi drugu i gdje Ljubav vlada zapovijedi su suvišne ukoliko zapovijed Ljubavi dana od strane Boga Osobno nije propovijedana ljudima. Sve što naučava Ljubav u skladu je sa Božanskom voljom, ali dodavanje daljih zapovijedi nije u skladu sa Božjom voljom budući je temelj bilo koje zapovijedi dominantna sila…

 Ali ljudi trebaju živjeti zajedno poput braće, oni se trebaju ništa doli podrediti Božjoj volji ako žele zadobiti kraljevstvo Božje. Ni u kojem slučaju se oni ne trebaju buniti protiv svjetovne vlasti koju je Bog doista odredio poradi očuvanja reda gdje je on narušen, međutim, Njegovo kraljevstvo nije od ovog svijeta… On jedini je Gospodar i Vladar u Njegovom kraljevstvu (Matej 28:18), i On zasigurno ne treba nikoga na Zemlji da Ga reprezentira i sprovodi njihovu moć nad drugim ljudima. Ali koja Riječ Gospodnja tijekom Njegova života na Zemlji ukazuje na takvu vlast (moć)?

 On je živio život Ljubavi, On je davao Ljubav i podučavao Ljubav… Istinska Ljubav, međutim, isključuje potrebu za vladanjem… Snažniji ne bi trebao vladati nad slabijim gdje je bilo podučavano ispunjenjavanje Božanskih zapovijedi. Budući se jedna nasilna akcija ne treba vrlo visoko cijeniti, bez obzira koliko je plemenita i dobra. Ne dok čovjek ne koristi njegovu slobodnu volju su te akcije učinjene pred Bogom. I stoga Bog jedino zahtjeva slobodnu volju ljudskog bića.

 Ali u ni jednom vremenu ljudi na Zemlji nisu ovlašteni dodati njihove vlastite zapovijedi Božanskim zapovijedima. A još manje mogu ljudi biti primorani vršiti te zapovijedi prijetnjama vremene ili vječne kazne…

 

Bertha Dudde, br. 4840, 16 Veljače 1950

CRKVENE ZAPOVIJEDI…

Vi nećete primiti od Mene nikakve posebne poduke u svezi toga kakav stav vi trebate usvojiti spram ljudski propisanih zapovijedi crkve. Štogod vi radite vašom slobodnom voljom je od strane Mene vrednovano, štogod radite pod pritiskom/zastrašivanjem, bilo zbog straha od kazne ili čak zbog navike, Meni ne znači ništa. Štogod vam ljudi kažu da napravite treba također biti nagrađeno od strane ljudi, ljudi nikada neće biti sigurni primiti nagradu od Mene koju Ja Osobno nisam nikada obećao. Pa ipak, Ja ne mogu odobriti nešto što se potpuno protivi Mojoj volji, budući Sam Ja dao ljudima slobodu volje koja je, međutim, narušena sa ljudski donešenim zapovijedima, jer zapovijed je jedna obaveza koja isključuje korištenje slobodne volje. Ja Osobno Sam dao ljudima jedino jednu zapovijed, zapovijed Ljubavi koja je temeljni zakon i mora se vršiti tako da se ne bi narušio Moj vječni red… Međutim, zapovijed Ljubavi je unatoč tome zapovijed koja dozvoljava ljudsku slobodu volje. Nema prisiljavanja koje ga tjera da bude Ljubav-no aktivan, i niti će on biti kažnjen od strane Mene, jedino je stvar da će on sebe kazniti budući ne obraća pažnju na jedino sredstvo koje predstavlja iskupljenje za njega od stanja ograničenja kojeg si je sam nametnuo (ili ‘zbog kojeg je sam kriv’). Ja Sam dao ljudima zapovijed Ljubavi kojoj se može dobrovoljno udovoljiti ili ju odbaciti… Ljudi su izdali dodatne zapovijedi koje ne dobijaju Moje odobrenje, jer one se nisu izrodile iz Ljubavi spram bližnjih ljudskih bića nego su samo mjere da bi se povećala moć, budući je pripojenje jednoj organizaciji, koja tvrdi (ili ‘prisvaja pravo’) kako je istinska Kristova crkva, učinjeno ovisnim o ispunjenju tih zakona. Otud ona postavlja ljude pod prisilu koji će, u vjeri kako počinjavaju grijeh, naknadno ispuniti ove zapovijedi i tako usmjeriti svu svoju pažnju ka njima… i zanemariti Moje zapovijedi Ljubavi…

 Ljubav može jedino rasti u slobodi (2 Korinćanima 3:17). Ljubav i prisila se jedno drugom protive, i prema tome Ja ne mogu prepoznati u ispunjenju crkvenih zapovijedi ikakvu Ljubav za Mene sve dok se njima tradicionalno udovoljava, u stvarnosti kao priznanje autoriteta koji je izdao te zapovijedi. Pored toga, zapovijedi nisu prikladne da bi zapalile Ljubav za Mene budući Me one prikazuju kao Biće koje je pogođeno sa ljudskim slabostima, zahtjeva poslušnost, poštovanje i priznavanje kad, u stvari, Ja jedino želim biti ljubljen. Pred Mojim očima ništa nije grijeh osim onoga što se ogrješuje spram Ljubavi za Mene i drugih ljudi. Nitko neće nikada steći zaslugu tko udovoljava zapovijedima crkve samo zato što su zapovijedi koje trebaju biti ispunjene… Slobodna volja treba odabrati Mene naračun Ljubavi, i to je zašto ljudi ne trebaju nikakve druge zapovijedi nego onu koju Sam im Ja Osobno dao u spoznaji blagoslova koji za svaku osobu proizlazi iz njezina ispunjavanja. AMEN

 

…Jer onda bi se zapovijed vršila da se izbjegne kazna, što bi inače bilo zanemareno. Stoga ispunjenje takvih zapovijedi ne može nikako imati veliku vrijednost pred Bogom i za vječnost. Kada su Kristovi učenici postupali sukladno Njegovim podukama i širili Evanđelje svijetom

 … Međutim, što se razvilo u kasnije vrijeme se potpuno razlikovalo od onog što je Gospod Osobno zastupao. Jedna crkvena-svjetovna vlast je došla u postojanje koja je također strukturirala (sastavila) svaku zapovijed Ljubavi, koja se više nije podudarala sa onim što je Isus Krist Osobno bio podučavao ljude. Premda je svojevoljno potčinjavanje u Ljubavi bilo zahtjevano, ono više nije bilo prakticirano od strane njih. I ovo je bilo od najodlučnijeg značaja budući je ono što je Isus osudio tijekom Njegova života na Zemlji ponovno izbilo na površinu… ljudima je bilo zapovjeđeno da čine što su morali raditi dobrovoljno. I istaknuti ljudi na dobrom glasu su sebe zvali nasljednicima Apostola koji su vršili dužnosti njihove službe u najvećem siromaštvu…. i strukturalno ustrojstvo koje je prikazivalo ogromnu raskoš je sebe nazivalo jedinom blaženom Crkvom (ili ‘jedinom Crkvom koja čini blaženim’), koju je Krist Isus bio navodno ustanovio sa riječima, ‘Ti si Petar, stijena…’

 Ove su Riječi bile protumačene od strane ljudi koji su žudjeli vlast (moć); ali ove riječi ni u kojem slučaju ne dozvoljavaju tumačenje da je Petar utemeljitelj jedne crkvene vlasti i da su glave ove Crkve nasljednici apostola… samih onih apostola koji su, bez statusa i istaknutosti, jedino proglašavali Evanđelje, Božansko učenje Ljubavi, svijetu. Petar je bio najprivrženiji od njih i Isus je naglasio njegovo snažno vjerovanje sa riječima ‘Ti si Petar, stijena, i na ovoj stijeni ću Ja izgraditi Moju Crkvu.’ On naziva zajednicu vjernika Njegovom Crkvom, budući se oni koji žele postići Božje Kraljevstvo moraju sjediniti sa najdubljom vjerom i tako osnovati Njegovu Crkvu. Takva je Njegova Volja, i On je izrazio ovu volju sa tim riječima. Međutim, nije Njegova volja da istaknuti i uzvišeni dostojanstvenici trebaju za sebe vjerovati kako su glava takve zajednice i tako također sprovoditi njihovu vlast… da nebrojeni običaji i ceremonije učine da uistinu suštinski dio postane nevažan; to jest da zbog bezbrojnih ceremonija, kojima je dano previše zasluge, Božansko učenje Ljubavi ostane nezamjećeno, i da prema tome istinski zadatak apostola širenja Evanđelja po svijetu više nije prepoznat. Može doista također biti ljudi po Božjem srcu među tim vladarima (tj. papama), i Bog njima uistinu neće zanijekati Njegova Duha i Njegova milosrđa, ali onda njihova mudrost nije rezultat njihove pozicije ili uzvišene službe koju ispunjavaju nego njihovog ispravnog načina života pred Bogom… Ovi su onda istinski Petrovi sljedbenici budući su snažne vjere, i iz snage vjere oni crpe mudrost, jer onda su oni poput stijene odakle izbija živa voda… Onda su oni istinski predstavnici Kristove Crkve, koja je zajednica vjernika. AMEN

***

 Bertha Dudde, br. 3729, 29 Ožujak 1946

 KRISTOVA CRKVA… VJERA – STIJENA…

Istinska Kristova Crkva ne uključuje pristalice ove ili one škole razmišljanja, ove ili one organizacije, nego jedino stado onih koji imaju živu vjeru. Jedino vjera je Božji uvjet za ljudsko biće da može za sebe smatrati kako pripada Kristovoj Crkvi. Stoga, Njegova Crkva može postojati svugdje, ona se prostire gdjegod ima ljudi koji vjeruju u Isusa Krista i zbog Njega žive život koji može biti opisan kao slijeđenje Krista, koji se podudara sa voljom Boga, Koji je hodao po Zemlji u Isusu Kristu da bi kroz Svoju Riječ obznanio Svoju volju ljudima i Koji je živio Njegov život na Zemlji kao živi primjer Njegove Riječi. Svatko tko je vrloduboko vjeran također vrši Božje zapovijedi, on živi sa Ljubavlju i sebe oblikuje u Božje dijete, on je sljedbenik Kristove Crkve i prema tome kandidat za Njegovo kraljevstvo. Vrloduboka vjera i radi toga život Ljubavi rezultiraju u djelovanju Božjeg Duha unutar ljudskog bića, i tako će Kristova Crkva neprestano i zauvijek biti ispunjena Njegovim Duhom, ona će biti jedino sposobna govoriti istinito i pravedno, ona će biti u stanju poučavati mudrost i živjeti u punoj snazi vjere, to jest, biti će također sposobna uvjeriti druge ljude, pod uvjetom da su voljni, o njezinoj vrijednosti, o njezinom zadatku proglašavanja Božjeg Kraljevstva svijetu u skladu sa Njegovim podukama. Ali jedino oni dobre volje su ovo sposobni razumjeti, njezina vrijednost ostaje skrivena drugima pošto oni ne (po)znaju osobine Kristove Crkve… niti oni mogu razlikovati ispravno od pogrešnog.

 Kako god, svjetovne organizacije koje tvrde kako (je)su Kristova Crkva na Zemlji, kao što je navedeno od strane Isusa Krista (Matej 16:18), ponajčešće samo reprezentiraju izvanjsku pojavu ali ne njezinu suštinu… One doista naučavaju Kristovu Riječ, ipak jedino živa vjera daje Božjoj Riječi ispravno značenje i pravu vrijednost ljudskoj duši. A ova živa vjera može postojati u svakoj svećeničkoj organizaciji no isto tako može biti odsutna iz nje, pa ipak, jedino ljudsko biće koje posjeduje ovu živu vjeru je sljedbenik Njegove Crkve. A živa vjera u početku uspostavlja ispravan odnos sa Bogom kroz djela Ljubavi… Ovo budi duh unutar ljudskog bića koji će ga podučiti, i onda ljudsko biće može jasno i potpuno razumjeti suštinu Kristove Crkve… on u stvari može razlikovati između Božje volje i ljudske volje pod krinkom Kršćanske vjere… Onda će on pripadati Kristovoj Crkvi koja ne potrebuje ni jedno drugo ime, koja nema nijedne izvanjske karakteristike osim učinkovitost snage Duha, koja može također izvanjski biti prepoznata po životu Ljubavi i mudrosti. Ali kada je ljudsko biće sljedbenik te Crkve on je također vjeran sve do kraja pošto svatko tko ima živu vjeru također ima i svjetlo koje sjaji vječno… on živi u Istini i sada će također biti sposoban pomoći drugima razumjeti pošto je od pokretan strane duha u njemu tako učiniti. Njegova vjera je nepokolebljiva i prema tome poput stijene koja prkosi svim olujama… i vrata pakla neće biti u stanju učiniti ništa protiv takve vjere i neće nikada poljuljati Kristovu Crkvu… kao što je Krist obećao… Njegova Crkva je nepobjediva i takva će vječno ostati. AMEN

***

 Bertha Dudde, br. 4028, 22 Travanj 1947

 KRISTOVA CRKVA… PETAR, STIJENA…

 SVJETOVNE ORGANIZACIJE…

Oni koji pripadaju Mojoj Crkvi će pronaći jedni druge i formirati čvrstu vezu, i oni će uvijek željeti znati Istinu, živjeti sa Ljubavlju i služiti Meni u vremenu i vječnosti. Jer oni nose Moj Duh unutar njih samih, oni su probudili duhovnu iskru, koja je Moj udio, u život i na taj način postali članovi Moje Crkve koju Sam Ja Osobno utemeljio. I Ja ću ih blagosloviti zauvijek. Svatko tko poznaje Istinu, to jest, tko je podučen od strane Mojega Duha unutar njega, također zna kako su Ljubav i vjera temelj Moje Crkve; on također zna kako Ja želim da bude shvaćena Moja Riječ: ‘Ti si Petar, i na ovoj ću stijeni izgraditi Moju Crkvu…’ (Matej 16:18) On nadalje zna da ona ne treba biti shvaćena kao jedna organizacija formirana od strane ljudi nego da Moja Crkva obuhvaća sve ljude koji su uspostavili ispravan odnos sa Mnom kao rezultat njihove volje i njihove Ljubavi za Mene i njihova bližnjega. Ja jedino zahtjevam ljudsko ispunjavanje Mojih zapovijedi Ljubavi i snažnu vjeru i obećao Sam vječno blaženstvo, vječni život, onima koji vjeruju u Mene (Ivan 11:25, 26)… ali vjerovati u Mene znači prihvatiti Moje učenje kao Božansko i živjeti sukladno… I njima Sam obećao vječni život. Posljedično tome oni također moraju pripadati Mojoj Crkvi, zajednici vjernika koje Ja nazivam Mojom Crkvom. Ali da li to znači da oni potrebuju svjetovno udruženje koje je ustanovljeno pristupanjem jednoj organizaciji koja ima svjetovno porijeklo? Ovo je pitanje od tako velikog značaja da ono mora biti razmotreno u svoj dubini (detaljno/iscrpno). Ni jedna organizacija ne postoji koja bi se mogla dičiti kako je bila ustanovljena od strane Mene, međutim, svaka može potpuno i kompletno sebe pripojiti Crkvi koju Sam utemeljio. Otud, njihovi članovi bi bili sposobni za sebe smatrati kako pripadaju Mojoj Crkvi ako su sebe oblikovali u stijenu vjere… Karakter Moje Crkve najprije mora prevladati u jednoj organizaciji, njezini sljedbenici moraju biti ispunjeni sa vrlodubokom vjerom u Mene, onda će svjetovno utemeljena Crkva uključivati Moje vjernike i oni, zauzvrat, sebe mogu smatrati u svakoj organizaciji kao kandidate Mojega kraljevstva, jer oni pripadaju Mojoj Crkvi koju Sam Ja Osobno utemeljio na Zemlji. Moje Riječi moraju biti shvaćene čisto duhovno, to jest, one sadrže zahtjev za nepokolebljivom vjerom, i jedino o ovome zavisi djelovanje Duha, što je najizvjesnija karakteristika Moje Crkve, jer svatko tko ima istinsku vjeru ima također Ljubav, budući je istinska vjera jedino živa kroz aktivnost Ljubavi. I znak života je izražaj Mojega Duha u ljudskom biću. Svatko tko je tako podučen od strane Mojega Duha, tko je prožet njegovom Istinom, može sa pravom tvrditi kako pripada Mojoj Crkvi, on pripada Mojim Vlastitima, i on će također istupiti za Moje učenje sa uvjerenjem, jer on ga je apsorbirao sa njegovim srcem i umom, ono je učvrstilo njegovo vjerovanje i učinilo ga slobodnim i sretnim, i on je pokretan od strane Ljubavi da želi dati isto njegovim bližnjim ljudskim bićima…

Međutim, svjetovna-religijska organizacija nije ni u kojem slučaju nužna da najprije oblikuje ljude u stremitelje ka duhovnom kraljevstvu, jer opet, Ja jedino gledam u čovjekovo srce, njegovu volju i njegove misli. Ako oni streme spram Mene onda Me on već pronašao… ako oni skreću od čiste duhovnosti onda jedna crkvena organizacija neće ostvariti promjenu, jer štogod se događa pod prisilom nije od nikakve vrijednosti pred Mojim očima. Ali žudnja za Mnom može jedino biti probuđena/stimulirana u svakom čovjeku kroz proglašavanje Moje Riječi. To je zašto Ja ne osuđujem svjetovne-religijske organizacije nego ih podupirem ukoliko su učitelji koji u njima rade podesni, pod uvjetom da se njihov život podudara sa Mojim zapovijedima Ljubavi u isto vrijeme. I ako jedan od njih pripada Crkvi koju Sam Ja utemeljio, tako da on prema tome čvrsto i postojano vjeruje u Moju Ljubav, silu i mudrost, onda ću ga Ja također prožeti Mojim Duhom, omogućavajući mu da uspješno izvrši utjecaj na stado njegove male religijske zajednice tako da će oni, također, žudjeti Riječ koja jedina čini za njih mogućim da potpuno sazriju. Unatoč tome od daleko je veće vrijednosti ako se čovjek bori i traži sam od sebe, ako on obraća pažnju na njegov unutarnji glas koji će ga uvijek savjetovati o onome što je ispravno i ohrabriti ga da bude Ljubav-no aktivan. Ako on udovolji ovom glasu on će se približiti Meni znatno ranije, on će imati živo razumijevanje Moje Riječi, on Nju prihvaća u njegovo srce i također će živjeti sukladno… on će u Istini pripadati Kristovoj Crkvi, koja je nesavladiva i stajat će čvrsto čak pred najjačim nasrtajima koje će paklene sile još poduzeti prije Kraja. Jer Ja Sam također dao ljudima obećanje da vrata paklena neće prevladati nad njom (Matej 16:18), budući je Moja Crkva nepromjenjiva i nastavit će postojati do Kraja… Ona će također postati temeljem sveg duhovnog stremljenja na Novoj Zemlji (Knjižica br. 43). Svatko će pripadati Mojoj Crkvi budući će jedino vrloduboko vjerni ljudi koji Me ljube iznad svega drugoga nastaniti ovu Novu Zemlju, dok će svi drugi otpasti ako su samo članovi svjetovnih-religijskih organizacija koje su bez unutarnjeg života. AMEN

***

 Bertha Dudde, br. 4525, 27 Prosinac 1948

 ‘TI SI PETAR, STIJENA…’ ŽIVA VJERA – KRISTOVA CRKVA…

Svatko tko želi pripadati Mojoj Crkvi mora imati živu vjeru, jer Ja ne priznajem mrtvu vjeru budući ona ne zaslužuje opis ‘vjera’. I time vi ljudi već imate ispravnu karakteristiku Moje Crkve baš kao i objašnjenje Mojih Riječi ‘Ti si Petar, i na ovoj stijeni ću Ja izgraditi Moju Crkvu…’ (Matej 16:18) Moja Crkva je jedino utemeljena na ispravnoj vjeri… Ali što je ispravna vjera?… Smatrati da je nešto istinito što ne može biti dokazano je vaše objašnjenje. Unatoč tome, to nije naumljeno biti slijepa vjera, ne nepromišljeno prihvaćanje religioznih doktrina, budući ovo ne može dati pojavak uvjerenoj vjeri. Pa ipak, ljudsko biće mora posjedovati unutarnje uvjerenje bez dokaza… Ovo je ispravna vjera ili bi inače bila jedino igra riječi kada se govori o vjeri. Jedino uvjerena vjera je živa vjera, a ne slijepo prihvaćena dogma koja samo nije odbačena… Petar je posjedovao uvjerenu vjeru i ova je zašto Sam ga nazvao stijenom koja treba biti temeljem Moje Crkve. I opet i iznova Ja ću ovu vjeru učiniti uvjetom za pripadnost Mojoj Crkvi, jer Ja nisam zadovoljan sa onima koji jedino ustima ispovijedaju učenje ali im nedostaje unutarnjeg uvjerenja.

Živa vjera je preduvjet, budući će snaga vjere jedino postati očigledna gdje postoji unutarnje uvjerenje. Činjenica da Ja očekujem više od ljudi nego samo priznanje sa njihovim usnama treba biti očigledno svakoj osobi koja razmišlja, naposlijetku, ljudima bi mogla biti predstavljena i od njih se očekivati da vjeruju u najapsurdnija učenja. Ali Ja Sam to učinio nemogućim sa Mojim Riječima koje određuju pobliže vodilicu ljudima… Petra, stijenu… koji će biti temelj Moje Crkve. Iz ovog slijedi da vi ljudi morate stoga razjasniti vaše gledište po pitanju svake doktrine, da ćete vi, kako bi onda vjerovali sa uvjerenjem, morati mentalno formirati jedno mišljenje u svezi nje i time, razumljivo, ne možete prihvatiti svaku doktrinu, da jedno pogrešno učenje mora biti prepoznato od strane vas, budući vi ne možete steći uvjerenje da ono što se od vas očekuje vjerovati jeste apsolutna Istina. Pri ozbiljnoj refleksiji ćete zasigurno biti u stanju razlučiti koje doktrine korespondiraju sa Istinom i koje trebaju biti odbačene… I time vi ćete također biti i ostati istinski sljedbenici Moje Crkve ako imate živu vjeru, i Ja ću vas blagosloviti. AMEN

***

 Bertha Dudde, br. 4942, 24 Srpanj 1950

 ‘TI SI PETAR, STIJENA,

 I NA TOJ STIJENI ĆU IZGRADITI MOJU CRKVU’

Ja Sam zasigurno utemeljio Crkvu na Zemlji ali Ja nisam želio jednu organizaciju… Ja ovo kažem svima onima koji tumače Moje Riječi ‘Ti si Petar, stijena, i na toj stijeni ću izgraditi Moju Crkvu’ tako da Sam Ja Osobno utemeljitelj svjetovnih organizacija koje sebe nazivaju istinskom Kristovom crkvom. Poput svih Mojih Riječi ove su, također, bile naumljene biti shvaćene duhovno, u stvari, njih je vrlo lako razumjeti ako se vjera Mojeg učenika Petra razumije kao stijena, koju svatko mora posjedovati kako bi pripadao Mojoj istinskoj Crkvi. Moja Crkva je čisto duhovno utemeljenje; ona se treba razumjeti kao zajednica sa vjerom onako čvrstom kao Petrovom, ali nikada kao sjedinjavanje ljudi u čisto svjetovnu organizaciju, koja se mora nazvati svjetovnom budući sve što dokazuje pripadnost ovoj organizaciji mora biti izvanjski prepoznatljivo i budući su daljnje uredbe ili zakoni bili propisani (naređeni) koji zabranjuju (zaustavljaju) čovjekovo razmišljanje i akcije, što sasvim proturječi Mojoj volji. Moja je volja da ljudi koji žele pripadati Mojoj Crkvi trebaju stremiti spram Mene njihovom vlastitom slobodnom voljom, za što je potrebna vjera u Mene baš kao i Ljubav… Ni jedno ni drugo ne može biti prisiljeno niti postignuto kroz propise; Ljubav spram Mene se ne budi kao stvar obaveze nego kroz vjeru u Moje savršenstvo, i premda ova vjera može biti podučavana, ona ne može biti zahtjevana. Ljudsko biće mora sam sebe dovesti do toga da vjeruje nakon što je primio znanje o Meni, o njegovu Stvoritelju i Ocu od vječnosti. Ljudsko biće jedino postaje član Moje Crkve kroz ovu samo-postignutu vjeru, prema tome Moja Crkva ne može biti jedna organizacija sa mnoštvom članova kojima nedostaje živuća, samo-postignuta vjera. Jer premda se vjera i Ljubav propovijedaju, slušatelji moraju unatoč tome najprije aktivirati njihovu volju kako bi stekli pravo pripadnosti Crkvi koja je bila utemeljena od strane Mene.

 I prema tome Ja opetovano naglašavam da ljudi nisu mogli formirati ovu Crkvu uspostavljajući jednu organizaciju u kojoj, kao i u ikojoj svjetovnoj organizaciji, rade vođe različitog ranga, kojima Ja nisam nikada odredio takvu službu, čije su funkcije više one vladajuće nego služeće prirode i koji često nisu pripadnici Crkve koju Sam Ja osobno utemeljio budući oni, također, jedino vjeruju slijepo što su bili podučeni a još nisu niti stekli uvjerenu vjeru kroz promišljanje niti živu vjeru kroz aktivnost Ljubavi. Otud ovi vjeruju za sebe kako su Moji predstavnici na Zemlji, a ipak su nesposobni prenijeti istinsko znanje ljudima budući ga oni sami ne posjeduju. Oni osjećaju da su Petrovi nasljednici ali oni to nisu budući njihovoj vjeri nedostaje snage stijene čim je ona prokušana. Crkva utemeljena od strane Mene će sebe dokazati… čak je ni paklena vrata neće poraziti. Ali jednom kada su zidovi prijašnje uzdrmani, što je naumljeno od strane Moje volje, ona neće preživjeti… i jedino će fanatici koji slijepo vjeruju ostati postojani ali ne naračun uvjerenja nego poradi fanatizma koji od strane Mene nije cijenjen kao odanost… Jer Ja želim da ljudi razmišljaju o svemu sa čime se susretnu, i to je Moja volja da će oni steći viziju i neće ostati slijepi zbog njihove vlastite pogreške. Ja također želim da oni razmišljaju o Mojim Riječima: ‘Ti si Petar, i na ovoj stijeni ću Ja izgraditi Moju Crkvu; i vrata paklena ju neće nadvladati…’ (Matej 16:18) Ja želim da ljudi reflektiraju o tome kako ove Moje Riječi trebaju biti shvaćene: Moja je volja da one trebaju biti istinski protumačene i vi ljudi također prepoznate kada se ljudsko tumačenje ne podudara sa duhovnim značenjem kojeg Sam Ja postavio u Moje Riječi. I vi ćete to biti sposobni prepoznati ako o tome dugo razmišljate sa voljnošću za Čistom Istinom kada ste podučeni od strane onih koji sebe nazivaju Mojim predstavnicima na Zemlji. Moji istinski predstavnici su zasigurno obaviješteni o Istini i mogu prema tome također osigurati njihovim bližnjim ljudskim bićima ispravno tumačenje glede Moje Riječi i njezina dubljeg duhovnog značenja. Međutim, Moji predstavnici također pripadaju Crkvi koja je utemeljena od strane Mene, čak i da oni nisu pripadnici jedne zemaljske organizacije. Moji istinski predstavnici će također obznaniti u Moje ime svim duhovnim organizacijama kraj njihova postojanja, budući sve što je udaljilo sebe od stvarne Istine će postepeno iščeznuti, čak ako su ljudi uvjereni da će crkva biti nesavladiva. Jedino Crkva koju Sam Ja Osobno utemeljio na Zemlji će biti nesavladiva, koja je duhovna zajednica onih sa vjerom poput Petrove i koji, kroz ovu vjeru, sebe oblikuju u Moju sliku koji doista mogu imati živu vjeru budući su podučeni u Istini, koji dozvoljavaju Mojem Duhu da bude učinkovit u njima, što uvijek jest i ostaje znak pripadnosti Crkvi koju Sam Ja utemeljio. AMEN

***

 Bertha Dudde, br. 5923, 6 Travanj 1954

 KRISTOVA CRKVA… ŽIVA VJERA

Jedino živa vjera vas čini pripadnicima Moje Crkve, koju Sam Ja Sâm ustanovio na Zemlji. Neovisno o tome kojoj vjeroispovjesti pripadate… vi trebate prikazati vjeru poput Petrove, jer Crkva je jedino utemeljena na takvoj vjeri… na vjeri koja je oživjela kroz Ljubav… A vi možete steći ovu živu vjeru u svakoj vjeroispovjesti, ako vas poduke koje primate podstiču na dobrodušnu aktivnost i vaš je naknadno gorljiv rad uvijek utemeljen na Ljubavi. Onda ćete vi imati živu vjeru, onda ćete svjesno uspostaviti vezu sa Mnom… Onda ću Ja, na izvjestan način, živjeti u vama i pored vas, i vi ćete također živjeti samosvjesno vaš zemaljski život, vi ćete stremiti spram cilja i sve što započnete će biti usmjereno ka ovom cilju… vi ćete stremiti ka Meni. I sasvim izvjesno možete razumjeti da je svako ljudsko biće sposobno stremiti ka Meni, bez obzira kojoj vjeroispovijesti on pripada. Ništa drugo doli njegovo vjerovanje u Mene, Koji Sam živio na Zemlji kao čovjek Isus kako bi iskupio ljude, je također kamen temeljac za Moju Crkvu, i ova će biti onako neuništiva poput stijene jednom kada je ovo vjerovanje postalo nepokolebljivo kroz Ljubav.. Onda on ne može biti uzdrman ni najsilnijim olujama, on će prevladati, i jedino vjera poput te može biti temelj ‘Moje Crkve’, koja će trajati vječno.

 Svatko sa ispravnom i živom vjerom, koja je rezultat života Ljubavi, će također znati Istinu, budući vatra Ljubavi zrači svjetlo Istine… I on će također razabrati između Božanskih i ljudskih učenja… on će sve više i više pustiti da Božanska učenja postanu princip njegovog života i odbaciti ljudska učenja… on će osjećati od čega se sastoji Moja volja čak ako je ljudski obvezan vršiti akcije koje nikada nisu utemeljene na Mojoj volji… On stoji na stijeni koja nosi Moju Crkvu i više neće stupiti na tlo koje se prijeti urušiti pod njime. On će jedino podržavati Čistu Istinu, budući je život u njemu i prema tome on također stremi ka životu i bježi od smrti… on će izbjegavati sve što pripada smrti, što je neprikladno za buđenje istinskog života… On odbacuje pogrešku i neistinu budući ih Istina jasno iznosi na vidjelo. Živa vjera je stijena na kojoj je izgrađena Moja Crkva… Ovo, međutim, pretpostavlja život nesebične Ljubavi spram bližnjega… Gdjegod je ova prakticirana tamo su kapije otvorene koje vode u Moju Crkvu, i svi su sposobni ući u nju, Ja prihvaćam sve koji samo iskreno streme pripadati Meni i Mojoj Crkvi, koju Sam Ja Osobno utemeljio na Zemlji. AMEN

***

 Bertha Dudde, br. 7850, 13 Ožujak 1961

 ISTINSKA KRISTOVA CRKVA… PETAR, STIJENA…

Svaki revan Kršćanin pripada Crkvi koju Sam Ja Osobno utemeljio na Zemlji… Ali Ja naglašavam: svaki revan Kršćanin… Jer mnogi ljudi sebe nazivaju ‘Kršćanima’ jedino jer pripadaju ‘Kršćanskoj’ vjeroispovijesti, vjeroispovijesti koja zasigurno propovijeda Krista… ali ovo ne dokazuje da ljudi također imaju živuću vjeru u Njega… I Ja zahtjevam ovu vjeru u Mene budući je Moja Crkva izgrađena na vrlodubokoj, živoj vjeri. Ljudi, u stvari, ne odbacuju otvoreno učenja koja su bila predana dalje u tradiciji… oni se ne usuđuju proturječiti (ili ‘ne slagati’), ali oni nemaju vrloduboku nedvojbenu vjeru u Moj čin Spasenja (Knjižice br. 38 & 54), u Moje akcije kao ljudskog bića na ovoj Zemlji. Prema tome, Ja ih isto tako ne mogu priznati kao žive Kršćane koji pripadaju Mojoj Crkvi, radije oni su samo nazivni članovi, formalni Kršćani… Oni su ljudi koji nisu nikada ozbiljno proveli vrijeme u razmišljanju o problemu Božje ljudske manifestacije u Isusu (Knjižica br. 34), niti oni znaju o misiji Isusa ljudskog bića, namjesto toga oni tek razmatraju događaje koji okružuju Isusa čovjeka kao mit, moguće vjerujući u njega kao jednog idealista koji je želio najbolje Njegovim bližnjim ljudskim bićima… Ali čak ni ovo ne može biti kvalificirano od strane Mene kao ‘vjera u Isusa Krista i Njegov čin Spasenja’…

Međutim, svatko sa živom vjerom također zna zašto Ja zahtjevam takvu vjeru, tako da mu Ja mogu podariti vječno blaženstvo… To je zato što jedan neopoziv dio toga jest Ljubav, jedino ova porađa živu vjeru, i vi ljudi morate imati ovu Ljubav kako bi jasno razumjeli značenje Mojeg čina Spasenja za čovječanstvo i razlog za Moj život na Zemlji. I jedino oni koji su pristigli do takve svjesnosti mogu govoriti o sazrijevanju njihovih duša, što je svrha i cilj zemaljskog života kao ljudskog bića… Budući Moj Duh, kojeg Sam Ja obećao svakome tko pripada Mojoj Crkvi, svakome tko vjeruje u Mene, djeluje u njima… Prosvjetljenje kroz duh je znak pripadnosti Mojoj Crkvi, koju Sam Ja Osobno utemeljio na Zemlji i ako vi ljudi sebe nazivate ‘Kršćanima’ dok vaš duh još nije prosvjetljen ime ‘Krist’ ne može značiti za vas apsolutno ništa… Vi ste izvan Moje Crkve premda vi pripadate jednoj organizaciji koja govori o Meni, budući vi ne obraćate pažnju na jedinu važnu propovijed: da trebate ispuniti zapovijedi Ljubavi, koje su nesumnjivo podučavane od strane svake crkve ali koje nisu učinjene žarišnom točkom i prema tome ona uglavnom proizvodi mrtve Kršćane. Međutim, svatko tko živi sa Ljubavlju može pripadati bilo kojoj crkvenoj organizaciji… on će biti pripadnik Moje Crkve, budući je ona izgrađena na živoj vjeri koja je niknula u život kroz Ljubav… Vi možete postati blaženi jedino kroz Ljubav…

Time, vi ćete morati živjeti po Mojem Božanskom učenju Ljubavi i time Mi dokazati da vi želite pripadati Mojoj Crkvi. I pošto je Božansko učenje Ljubavi bilo propovijedano u svakoj Kršćanskoj organizaciji vi trebate na prvom mjestu dokazivati ovo učenje primjerom, vi ne bi trebali dati prednost drugim dodatnim ljudskim zapovijedima, jer ove ne koriste dušinoj zrelosti nego vas jedino zaustavljaju da ispunite Moju volju, Koji Sam vam dao zapovijedi Ljubavi spram Boga i drugih ljudi. Time, živi Kršćani, koji će naknadno biti smatrani za članove Crkve koja je bila utemeljena od strane Mene, će biti sposobni izroniti iz svake crkve. Ali ni jedna od ovih crkava ne može tvrditi kako je jedina koja nosi blaženstvo, budući jedino Ljubav rezultira u blaženstvu a ova Ljubav može i hoće biti prakticirana od strane članova svih vjeroispovijesti, koji će onda također biti smatrani za istinske Kršćanine, koji su stremitelji za Mojim kraljevstvom koje nije od ovog svijeta (Ivan 18:36). Posljedično, nevažno je kojoj se školi razmišljanja vi pridružite u zemaljskom životu samo ako vas vaš život Ljubavi vodi do žive vjere u Mene i Moj čin Spasenja… Onda ću vas Ja primiti u Moju Crkvu, onda ćete vi također dokazivati primjerom Moju Riječ koju Sam Ja podučavao na Zemlji; vi Me možete slijediti tako što ćete živjeti sa Ljubavlju, kao što Sam Ja napravio. Na ovaj način vi ćete postati istinski sljedbenici Mojeg učenja, budući Sam Ja došao na Zemlju potpaliti Ljubav koju ste vi ljudi prigušili poradi utjecaja Mojeg protivnika (Sotone)… Ja Sam podučavao Ljubav i pokazao je primjerom… i svatko tko živi s Ljubavlju poput Mene slijedi Me, on Mi se pridružuje… On pripada Crkvi koju Sam Ja utemeljio budući on ima istu vjeru kao Petar, stijena na kojoj Ja gradim Moju Crkvu… Razumite ove Riječi ispravno i ne upotrebljujte njihovo pogrešno tumačenje… Budući su Petrovi sljedbenici jedino oni koji su, posredstvom života Ljubavi, stekli baš tu istu čvrstu vjeru unutar njih samih i koji time imaju pravo sebe zvati sljedbenicima ‘Moje Crkve’. AMEN

***

 ————————————————–†————————————————–

 Razlozi za podjele u crkvi… Opasnost napuštanja crkve… Istinski pripadnici Kristove Crkve se prepoznaju i razumiju te nemaju ništa jedni protiv drugih iako pripadaju različitim vjeroispovijestima…

————————————————–†————————————————–

Bertha Dudde, br. 4773, 5 Studeni 1949

 REFORMATORI…

Uvijek je bilo ljudi koji su žudjeli Istinu i bili su blizu Meni u vrlodubokoj Ljubavi, koji su vrlo brzo shvatili da je čisto učenje koje je poteklo iz Mene bilo uprljano, jer oni koji su željeli Istinu su također prepoznali pogrešku i skretanje od Čiste Istine. Čovjek koji Me ljubi zna da je Moja Riječ Božanska ali on također prepoznaje sva obmanjujuća učenja kao ljudski rad budući Ljubav spram Mene i žudnja za Istinom izoštruju njegov razum i percepciju. I prema tome protiv pogreške (zablude) se neprestano vodila borba, to jest, opet i iznova su ljudska bića pokušala ispraviti što je bilo pogrešno i posljedično se pojavili kao reformatori, susrećući se sa neprijateljstvom od strane onih koji nisu mogli sebe razdvojiti od pogreške i branili su je kao Božju Riječ. I Ja Sam uvijek bio sa njima utoliko što Sam im se pridružio u borbi protiv pogreške (zablude), stoga Sam Ja Osobno govorio kroz ove ljude svakome tko ih je slušao. I uvijek je bilo ljudi koji su entuzijastično apsorbirali što su im prijašnji priopćili, koji su to priznali i sami gorljivo podržavali.

Tako je svaki reformator pronašao njegove sljedbenike što je rezultiralo u ‘podjeli crkve…’ to jest crkva koja je tvrdila kako je bila utemeljena od strane Mene je doživjela česte promjene budući je inzistirala na tome da se drži doktrina koje su bile prepoznate kao pogrešne i njezini članovi koji su je napustili su slijedili njihovu vlastitu školu razmišljanja formirajući drugu crkvu, koja je iznova tvrdila kako je Moja Crkva. Utemeljitelji ove crkve su doista bili prosvjetljeni od strane Mojega Duha budući su oni tražili Istinu iz Ljubavi spram Mene. Međutim, njihovi sljedbenici nisu uvijek tražili ili zahtjevali Istinu, namjesto toga njihova odbojnost prema prvoj crkvi ih je nagnala da slijede drugu. I sada je to opet isto: Jedino ljudsko biće koje ozbiljno traži i zahtjeva Istinu će Ju pronaći, jer Ja ću Sebe otkriti njemu i on će uvijek znati o Mojem učenju kojeg Sam propovijedao ljudima tijekom vremena Mojeg zemaljskog života. Moj Duh će uvijek prosvjetliti ljude koji, u njihovoj žudnji za Istinom, mole za prosvjetljenje duha. AMEN

***

 Bertha Dudde, br. 0400, 5 Svibanj 1938

 NAPUŠTANJE MAJKE CRKVE…

Najveća budalaština u životu se događa kada se ljudi povuku iz Crkve kojoj pripadaju. Okolnosti u kojima se svećenstvo našlo u današnje vrijeme nisu lagane… oni čine sve moguće da bi pomogli Crkvi zadržati njezine ovce a ipak jedna za drugom sebe izolira i često više ne pronalazi svoj put nazad… Onda je izuzetno teško izvršiti utjecaj na dušu takvih dezertera premda to jeste i doista treba biti zadatak svakog svećenika. Sada Gospod polaže dar podučavanja u ruke Njegovih odabranih slugu… ne da bi otjerao svećenike iz službe nego da bi im pomogao, tako da ljudi izvan Crkve također prime blagosov Božje Riječi. Ali tko sluša i prihvaća Riječ…

Neopisivo je teško za nekoga tko je sebe dobrovoljno razdvojio od Crkve podrediti se Božjim zapovijedima… Nije kao da on nije imao mogućnost hodati ispravnom stazom… Ako njegovo srce diktira što je milo Gospodu i on slijedi ovaj glas on će vrlo skoro doseći stupanj koji će ga voditi do puno daljeg uspona… ali obično ljudi koji su se razdvojili od njihove majke Crkve nisu uopće zainteresirani za čisto duhovne stvari. Oni niječu sve i prema tome su u izuzetno nesigurnoj poziciji tako što su sebe izručili zlim silama, budući oni odbacuju svu podršku koju im je Crkva i dalje osiguravala i daleko više je vjerojatno da će postati potpuno nevjerni, i njihov cijeli smjer razmišljanja se jedino primjenjuje na sadašnjost… ali oni niječu život nakon smrti, što je općenito razlog zašto su sebe razdvojili od njihovog prethodnog vjerovanja. Ako su ovi ljudi jednog dana suočeni sa velikom nevoljom oni neće znati kuda se okrenuti… oni će onda tražiti njihova Boga a ne znaju gdje Ga potražiti…

Svećenstvo neće nikada više biti sposobno održati staru disciplinu, ono je izgubilo snagu koja čini zadatak glasnika Božje Riječi lakšim, budući njima samima također često nedostaje istinske vrloduboke vjere… Oni više ne mogu poduprijeti sa svetom revnošću ono što podučavaju, i stoga jedna stvar objašnjava drugu. Božja Riječ treba oživjeti u glasniku… svatko tko govori ljudima mora biti prožet sa istinskom Ljubavlju spram Spasitelja. Onda će svaka Riječ koja teče iz njegovih usta biti izgovorena od strane Gospoda Osobno… onda će svaka riječ također ući u srca ljudskih bića, i malo stado ljudi na Zemlji koje slijedi Spasitelja i voljno je služiti Mu, će se ujediniti još prisnije. Ali svatko tko napusti majku Crkvu izručuje sebe Božanskoj milosti ako on u svom srcu dobrovoljno ne odluči prihvatiti Božansku doktrinu… Takva je borba srca od ogromne vrijednosti u sadašnje vrijeme ako ne želite propasti. Tlo je bilo pripremljeno gdjegod se zajednica okuplja da bi čula Božju Riječ, i ako je čovjekova Ljubav također aktivna zemaljsko dijete će uskoro osjetiti blagoslov Božje Riječi tako što će biti sposoban proniknuti Božansko učenje uvijek više i tako što će primiti ispravno razumijevanje za Božju Riječ.

 I tako je temelj vjere položen u takvoj zajednici, i ako vjerni, Bogu-služeći pastir tamo vodi ovu zajednicu Riječi Gospodnje će uskoro pustiti korijena u srcima vjernika, i oni će biti ispravno vođeni na stazi uspona. Prema tome ostanite vjerni vašoj majci Crkvi i ne napuštajte je, jer svaka Crkva vam može dati temelj za vaš vlastiti napredak ako ne slušate samo sa vašim ušima nego također sa vašim srcima ono što vam vaš Nebeski Otac govori kroz Njegove sluge. Prema tome, kada čujete Božju Riječ vi trebate znati kako vam Gospod Osobno govori… vi trebate znati kako je svatko tko služi Gospoda bio odabran proglasiti Riječ, da će jednog dana biti velika žetva… i poštujte sve radnike u vinogradu Gospodnjem… Bilo kojoj osobi koja proglašava Njegovu Riječ je bio dan zadatak i snaga od strane Njega… stoga slušajte ga i blagoslov Božje Riječi će uvijek sići na vas. AMEN

 ***

 Bertha Dudde, br. 5049, 25 Siječanj 1951

MNOGI PUTEVI – JEDAN CILJ… ISTINSKI PRIPADNICI CRKVE…

Nadopunjavajte jedni druge ali se ne razdvajajte; hodajte zajedno ali se ne zapućujte različitim putevima ako svi vi imate jedan cilj da dosegnete Mene, da promatrate Moje lice i da budete blaženo sretni u vječnosti. Vi trebate znati da Ja odmjeravam svaku pojedinačnu osobu sukladno njezinom unutarnjem stanju i da Ja ne odbacujem nikoga pa čak da se on može biti i neće okrenuti ka Meni, jer on je zabludjelo dijete koje jedino potrebuje Moju milost i milosrđe a ne Moj gnjev. Otud Ja ću također pomoći svim obmanutim ljudima i nježno ih pogurati na ispravnu stazu koja vodi do Mene. Svaka je osoba uzeta u obzir drugačije, ipak ovo vas ne bi trebalo uvesti u vjerovanje da bi on prema tome bio nesposoban postići cilj. Svatko tko makar zapita za Mene će također biti podignut od strane Mene. Prema tome ne borite se jedni protiv drugih nego se borite zajedno u posljednjoj borbi na ovoj Zemlji (Knjižica br. 48). Onda će postojati samo jedna četa za Mene čiji Vrhovni Zapovjednik Ja jesam… koji vjeruju u Isusa Krista i prema tome imaju Njegovo ime utisnuto na njihovim čelima (Otkrovenje 14:1; 22:4)… Ja jedino zamjećujem jednu stvar, a ta je od važnosti, naime do kojeg je opsega njihova vjera živa… činjenica da oni ispovijedaju Isusa Krista sa njihovim ustima njih još ne uključuje u grupu Mojih Vlastitih, nego je činjenica da su oni istinski Kršćani koji žive život sljeđenja Isusa i pri tome su postigli živu vjeru odlučujuća kako bi bili uključeni u Malo stado čiji sam pastir Ja.

I sve dok se kongregacije (duhovne zajednice) međusobno sukobljavaju njima nedostaje ove žive vjere, budući će onda njima također nedostajati razumijevanja onoga što Ja smatram Crkvom koja je utemeljena od strane Mene. Istinski pripadnici ove Moje Crkve razumiju jedni druge čak ako pripadaju različitim vjeroispovijestima i školama razmišljanja, istinski pripadnici pokušavaju pronaći jedni druge i sretni su da su se pronašli, i istinski pripadnici su u najunutarnijem kontaktu sa Mnom Osobno budući oni žude Moju Riječ i također ju prepoznaju kao pravilnu hranu i piće. Istinski pripadnici Moje Crkve nisu emocionalno povrijeđeni (razljućeni) od strane izvanjskih okolnosti i njima isto tako ne pridaju važnosti, već su oni prožeti od strane Ljubavi za Mene baš kao i spram njihova bližnjega, posljedično tome njihov je duh probuđen i podučava ih ispravno, tako da oni prepoznaju jedni druge i nemaju više ništa jedni protiv drugih. Onda će oni stremiti zajedno ka usponu, i ako je put nagore težak jedan će pomoći drugome, jer onda će se oni približavati uzvišenom cilju: oni će se vratiti u Očevu kuću i Ja ću im izaći u susret i ukazati im Sebe (Luka 15:20), jer Ja ću se približiti svakome tko Me istinski žudi, Ja ću im se približiti kao prijatelj i brat i privući svu Moju djecu na Moje Očinsko srce, nikada ih više ne ispuštajući. AMEN

 

 ————————————————–†————————————————–

 Nasrtaji na Kristovu Crkvu tijekom posljednje vjerske borbe…

 ‘Vrata paklena NEĆE prevladati protiv nje…’

————————————————–†————————————————–

 

Bertha Dudde, br. 4768, 28 Listopad 1949

KOLAPS CRKVENIH ORGANIZACIJA… ISTINSKA CRKVA…

Posljednjim će danima prethoditi vrijeme kada će Moja Riječ i sve što se odnosi na Mene kao Stvoritelja i (Op-)Skrbitelja biti iznapadano. Ljudi će namjeravati uništiti vjeru u Božanstvo, što će tako predstavljati jednu otvorenu borbu spram svega duhovne prirode. Crkvene organizacije i njihove pristalice će biti najviše pogođeni, budući će biti poduzete mjere protiv svakog izvanjski prepoznatljivog predstavnika Mojeg kraljevstva i Mojeg učenja. Kao rezultat, Ja ću probuditi glasnike Moje Riječi izvan ovih organizacija, koji su pozvani od strane Mene širiti Moje učenje, jer oni su u posjedu potpune Istine (= via Bertha Dudde) i prema tome također prikladni učitelji za njihova bližnja ljudska bića u posljednjim danima. Jer to će biti nužno tijekom posljednjih dana prije Kraja osnažiti vjeru ljudi ili ju probuditi, jer jedino onda će oni početi misliti o pouzdanosti učenja koja su im bila predana kroz tradiciju. I oni će shvatiti kako Ja nisam sa onima koji se sa Mnom jedino asociraju kroz crkvu, koji vjeruju za sebe kako su povlašteni zbog njihove pripadnosti određenoj crkvi…

Uistinu, Ja ljubim svakog od Moje djece, ali ako dijete ne ispuni Očevu volju tako što ne koristi darovani mu dar intelekta i na taj način aktivira svoj intelekt i srce kako bi (do)znao kada ono čini Moju volju, da prepozna kada se lažni proroci pretvaraju da su Moji glasnici, dijete će sebe udaljiti od Mene i jedino pronaći svoj put ka Meni sa poteškoćom. Oni, također, neprestano primaju Moju Riječ od Mene, Ja im neprestano prilazim pokušavajući im dati informaciju direktno, to jest, tako što im šaljem Moje glasnike da ih prosvijetle, ipak oni ne prihvaćaju poduke i ne mogu stoga više biti opravdani ako zalutaju na pogrešan put. Međutim, jednom kada ljudi izgube njihovu crkvu usljed akcija Mojega protivnika (Sotone), jedino ljudi koji su istinski privrženi i tako intimno povezani sa Mnom da im Ja uvijek mogu biti blizu, neće uzmicati (ili ‘gubiti hrabrost’). Oni neće biti afektirani grubim mjerama i brutalnim zakonima (2 Solunjanima 2:4), jer oni znaju gdje pronaći istinsku Kristovu Crkvu i samo će braniti Moju Riječ sa sve većom gorljivošću, premda oni neće biti sigurni od progonstava onih koji se bore protiv svega što se odnosi spram vjere.

Svi vi ćete, međutim, još morati donijeti vašu odluku, i jedino vaše unutarnje uvjerenje da znate Istinu, što vam je dokazano putem Riječi Koju Sam vam Ja Osobno saopćio (= via Bertha Dudde), će vam onda dati snagu da pružite otpor. Onda ćete vi, i svi oni koji vas slušaju i žele Mi služiti, iskoristiti svu njihovu moć uvjeravanja, i ništa ih neće spriječiti, jer onda će oni znati kako jedino trebaju čekati jedno kratko vrijeme dok ponovno neće biti sretni. Oni će znati kako sve vanjsko može zasigurno posrtati ali ne Crkva koju je Isus Krist utemeljio na Zemlji… istinska Crkva, koja ne može biti prevladana vratima pakla (Matej 16:18). Unatoč tome, nebrojeni ljudi će izgubiti njihovu vjeru, oni će naći neshvatljivim da Ja neću zaštititi crkvu koju oni smatraju kao ‘utemeljenu od strane Boga’, i oni sebe ne pozivaju na red s obzirom na to da li su ili nisu pripadnici Crkve utemeljene od strane Mene, budući njima nije dozvoljeno razmišljati o tome.

 I tako, nešto što ljudi smatraju neosvojivim će se raspasti. Raspast će se poput kule od karata budući je ljudska struktura koja ne može trajati. Ipak Moji Vlastiti neće biti prevladani, oni će imati snagu vjere koja nudi otpor budući nalazi Moju potporu. Oni će primiti snagu od Mene budući oni čvrsto vjeruju u Mene i prema tome pripadaju Mojoj Crkvi koja ne može biti nadvladana od strane paklenih vrata (Matej 16:18). Međutim, to će biti teško vrijeme na koje ću Ja upućivati opet i iznova kako bi vas, koji pripadate Meni, podsjetio da se pripremite, da neprestano primate snagu tako što ćete primati Moju Riječ i kroz djela Ljubavi… Vrijeme borbe je jako blizu i onda vi morate biti unaprijed naoružani… vi morate nepokolebljivo stajati kada oni koji se drže jednog izvanjskog vjerovanja podbace, koji smatraju za sebe kako žive u Istini bez da ikada kontempliraju ono što se od njih očekuje da vjeruju. Oni će posrtati i otpasti (2 Solunjanima 2:10-12), ali vi trebate stajati čvrsto i pružiti dokaz kako jedan unutarnji, živi odnos također rezultira u živoj vjeri koja će vam osigurati snagu da otrpite do Kraja. AMEN

***

Bertha Dudde, br. 5186, 9 Kolovoz 1951

 ‘VRATA PAKLENA NEĆE PREVLADATI PROTIV NJE…’

Vrata paklena NEĆE prevladati protiv Moje Crkve… koju Sam Ja Osobno utemeljio na Zemlji (Matej 6:18). Vrata pakla će se otvoriti i izbljuvati van njegove stanovnike kako bi se povećala moć i aktivnost Mojeg protivnika. Svi vragovi će se boriti protiv Mojeg malog stada vjernika koji, u svoj Istini, sačinjavaju Moju Crkvu… Sam pakao će nasilno napasti njezine zidine ipak Moja Crkva će stajati čvrsto, jer vjernici će ustrajati sa velikom snagom… Kraj je blizu, i to je zašto Ja i dalje pokušavam pripojiti Mojoj Crkvi (primiti za članove) one s malom vjerom tako da će njihova vjera ponarasti i postati neuzdrmljiva prije nego Kraj pristigne. Pakao neće imati kontrolu nad onima koji vjeruju, jer oni pripadaju Mojoj Crkvi i Ja, kao utemeljitelj ove Crkve, ću ih doista zaštititi od nasrtaja pakla. Vi ljudi se suočavate sa Krajem i vi ne shvaćate što to naznačava, vi ne znate u svezi duhovne borbe između svjetla i tame, između istine i neistine, i vi ste nesvjesni o činjenici da je Zemlja kompletno progutana od strane tame, budući sila tame prevladava i vi ljudi joj sami podarujete ovu silu… Borba duhovnog svijeta vama još nije očigledna ali će jako skoro ona uzeti oblik koji će vam otkriti koliko se je Kraj približio… Vjerska borba će započeti vrlo brzo (Knjižica br. 48), borba koja će biti oglašena od strane vlasti protiv svih onih koji i dalje imaju vjeru, protiv svih onih koji pripadaju školi razmišljanja (tj. nekoj Kršćanskoj vjeroispovijesti), koji priznaju Mene kao njihova Stvoritelja i Oca i koji duhovno streme usljed njihova unutarnjeg shvaćanja da život ne dokončava sa fizičkom smrću. Svi ovi ljudi će biti tretirani sa neprijateljstvom, biti teško stavljeni pod pritisak i brutalno zahtjevani da se odreknu njihove vjere. Ova je borba pred svima vama, koja se ne tiče jedino vašeg tijela nego daleko više vaše duše pa ipak zahtjeva također odluku vašeg tijela budući ćete biti ozbiljno ugrožavani i biti će skoro nemoguće za vas ostati postojanima… I onda će oni koji pripadaju Mojoj istinskoj Crkvi, koji Me priznaju kao njihovog najvišeg Gospodara i Vladara i koji Me se boje više nego zemaljske sile, sebe otkriti… Blažen je onaj koji vjeruje da se ubraja kao član u Crkvu utemeljenu od strane Mene… Blažen je onaj koji se ne boji onih koji ubijaju tijelo, ali nisu u stanju ubiti dušu (Matej 10:28)… blažen je, koji crpi svoju snagu za borbu od pravog Vrhovnog Zapovjednika… On će steći pobjedu nad neprijateljima, on će shvatiti da pakao ne postiže ništa gdje Gospodar neba i Zemlje stoji (Matej 28:18), gdje se Njegove vojske bore, koje će također steći kontrolu nad vragovima kada je pakao otvoren i njegov se šljam oslobodi na ljude… Moja će Crkva stajati čvrsto i kapije paklene neće prevladati protiv nje… Kraj je blizu i Moja će se Riječ ispuniti. Prema tome pripremite se za nadolazeće vrijeme ali se ne plašite njega, jer Moja je snaga i moć i slava (Matej 6:13)AMEN

 ***

Bertha Dudde, br. 3589, 29 Listopad 1945

 ‘VRATA PAKLA…’ KRISTOVA CRKVA…

 Sama suština (bit) Kristovog učenja je zapovijed Ljubavi za Boga i čovjekova bližnjega. Otud, gdjegod je ova podučavana i prakticirana, tamo je istinsko Kršćanstvo, tamo je Kristova Crkva, koja ima njezin temelj u njezinoj čvrstoj vjeri u Njega i koja će prema tome nastaviti postojati kada sve drugo dokonča. Njegova Crkva obuhvaća vjernike koji žive sukladno Njegovoj zapovijedi Ljubavi i koji su prema tome prožeti od strane Njegovog Duha koji sebe očituje otvoreno ili potajno, zavisno o tome što je najbolje za pojedinačnu dušu. I Isus Krist je jamčio da će ova Crkva trajati zauvijek sa Riječima ‘Vrata paklena neće prevladati protiv nje…’ (Matej 16:18) U isto vrijeme Njegove Riječi su naznačile da ona hoće biti napadana od strane paklenih sila… I Njegova Riječ je Istina i obistinit će se na kraju vremena koje je od strane Boga podareno za iskupljenje duša. Onda će Kristova Crkva biti salijetana od strane sila koje su neprijateljske spram Boga, ipak ona će ostati pobjedonosna i biti će prepoznata kao vječna od strane njezinih sljedbenika, od strane zajednice vjernika koji prakticiraju istinsko Kršćanstvo, poslušni su Kristovim učenjima i žive život Ljubavi. Međutim, ova Kristova Crkva će biti malena, jedino mala grupa će njoj pripadati a ipak, ona će biti reprezentirana diljem cijelog svijeta… istinski s-Ljubavlju aktivni ljudi i prema tome istinski Kršćani će živjeti diljem svijeta. Njihova Ljubav će im steći mudrost, i time će oni također biti vrlo duboko pobožni (posvećeni) i priznati Boga Ljubavi Koji je utjelovio Sebe na Zemlji u Isusu Kristu i svjesno streme spram Njega. Svima njima je bilo obećano od strane Boga da će On ostati sa njima sve do Kraja (Matej 28:20), On im je obećao Njegova Duha budući oni u Istini pripadaju Njegovoj Crkvi koju je On Sam utemeljio. I time će ih On zaštititi sve do Kraja od duhovne i zemaljske propasti, budući žive u skladu sa Kristovim učenjem… sa Ljubavlju za Boga i njihova bližnjega… i pripadaju onima koji će biti zaštićeni od smrti, koji će biti odvedeni od strane Boga u kraljevstvo mira (Knjižica br. 43) prije nego se dogodi golemo uništenje (Knjižica br. 11)… Mala grupa koja sačinjava Njegovu Crkvu će biti nanovo temelj na Novoj Zemlji, Kristovo će učenje biti još jednom proglašavano, Ljubav će biti kultivirana i ljudi Nove Zemlje će živjeti u dubokoj vjeri, jer Božja Ljubav im je otkrila sebe, On Osobno će prebivati među njima budući oni ispunjavaju Njegove zapovijedi Ljubavi za Boga i njihova bližnjega (Knjižica br. 42)…I time će Božja Crkva nastaviti postojati, ona će preživjeti sva vremena budući će uvijek biti slijeđena od strane ljudi čija vjera u Iskupitelja svijeta njih ispunjava sa Ljubavlju i čija aktivnost se sastoji od neprestanog služenja u Ljubavi… budući ništa ne može prestati postojati što porijeklo ima u Bogu, što prihvaća Ljubav kao svoj temeljni princip i prema tome jeste Božansko. AMEN

***

Bertha Dudde, br. 4304, 18 Svibanj 1948

 POBJEDNIČKA CRKVA… JEDNO STADO I JEDAN PASTIR…

 (Ivan 10:16)

 Oni od vas koji Me slijedite, koji žudite za Mnom, trebate biti jednog uma u vašem razmišljanju, govorenju i djelovanju. Onda ćete formirati čvrstu kongregaciju premda je ona mala brojem. Onda će Moj Duh ostvariti učinak u vama i, budući ste prožeti Mojim Duhom, vi ćete biti sposobni govoriti za Mene i Moje kraljevstvo. I vaše će riječi zapaliti, jer vi sami dajete dokaz o njima sa vašim djelovanjima koja izražavaju vaše misli i vašu volju. Jedinstvo treba vladati u Mojoj grupi vjernika budući svi žive u istoj Istini i svi moraju biti sjedinjeni sa Mnom Ljubavlju i prema tome formiraju veliku dušu koju Ja nazivam Mojom Crkvom. Ja ću uvijek biti prisutan u ovoj kongregaciji, i kada je Moja Riječ propovijedana Ja Sam Taj Koji govori kroz govornika. I ovo je Crkva protiv koje čak vrata paklena neće prevladati (Matej 16:18), jer Ja ako Sam Ja Osobno prisutan u njoj aktivnost protivnika (Sotone) će ostati neuspješna. Ovo je Crkva koja će biti pobjednička na kraju dánà, jer ona obuhvaća stado čiji Pastir Sam Ja… Biti će samo jedno stado i jedan Pastir. Ona će obuhvatiti ljude svih vjeroispovijesti koji su sebe oslobodili od svih izvanjskih pojavnosti i koji su, zbog njihove revnosti življenja da udovolje Meni, u intimnom kontaktu sa Mnom. Ja ću pasti Moje ovce… na vječno-zelenim pašnjacima, gdje nikakvih litica, nikakvog trnja i nikakvih jama više ne postoji, Ja ću biti sred Mojih Vlastitih u raju Nove Zemlje, jer onda tamo više neće biti radzvojenosti između nas (Otkrovenje 21:3), Moje ovce više neće bježati od Mene, one neće napustiti njihova Pastira, jer one Me ljube i ne žele opet biti bez Mene.

Vama je preostalo još samo malo vremena i trebate stremiti povećati vašu kongregaciju, Moju istinsku Crkvu, i prema tome im trebate primjerom ukazati ispravan način života, vi trebate dati Ljubav i kroz Ljubav zadobiti djecu svijeta koja su zaboravljiva o snazi Ljubavi… dajte im puno Ljubavi, tako da će ona zapaliti plamen u njihovim srcima, tako da će upoznati zadovoljstvo davanja i sreće, tako da će vam se pridružiti i tako također tražiti uspostaviti kontakt sa Mnom. Budite im dobar primjer i pokušajte ih motivirati da čine isto kako bi testirali snagu Ljubavi i vjere. Ukažite im stazu do Mene, skrenite njihovu pažnju na ispravan odnos sa Mnom, objasnite im da moraju u Meni vidjeti njihova Oca Kojem se moraju podložiti kao djeca kako bi bili uznešeni do istinske djece koja će doći do Očevog nasljedstva. I čak ako možete zadobiti samo nekoliko to će unatoč tome biti velika zasluga za vas, budući dobri Pastir uživa u svakoj ovci koja je jednom bila izgubljena i vraća se nazad k njemu, i stoga ću Ja također blagosloviti svakoga tko Mi pomaže povećati Moju kongregaciju prije nego je došao konačni Kraj. AMEN

 

————————————————–†————————————————–

 Kakav se Vinogradarski rad očekuje od Božjih slugu u vrijeme Kraja… Njihovo pripremanje… Važnost Čiste Istine…

 ————————————————–†————————————————–

 

Bertha Dudde, br. 5131, 14 Svibanj 1951

 STUPOVI CRKVE… VINOGRADARSKI RAD…

 RADNICI – INSTRUMENTI…

Privukao Sam vas blizu k Sebi zbog čiste Ljubavi… Ja Sam znao još od vječnosti tko je odustao od njegova protivljenja Meni i koga stoga mogu iskoristiti da Mi služi kao instrument u posljednjim danima pred Kraj. Za sada još ne znate čas Kraja, Ja i dalje rasprostirem veo preko zbivanja konačnih stvari na ovoj Zemlji. Ipak vi, Moji odani sljedbenici, trebate (ćete) biti obaviješteni o Mojem planu Spasenja; Ja ću vam također reći i vrijeme ako je to nužno, tako da iskoristite znanje za dobrobit vaših bližnjih ljudskih bića bez da ih obavijestite o njemu, budući bi im znanje o danu i času prouzročilo štetu, i time Ja mogu jedino obavijestiti Moje najpovjerljivije i najodanije radnike i jedino na način koji neće ograničiti njihovu vjeru i volju. To je zašto Ja prokušavam srca Mojih slugu unaprijed, ali im Ja također dajem snagu da prođu svako prokušavanje, i time će se nekolicina pojaviti koji će, na Kraju, Meni biti od velike koristi i također će to biti sposobni napraviti. Ja poznajem vaša srca, Ja znam vašu volju i Ja Osobno dolazim da vam donesem ono što žudite… svjetlo i snagu. I time vi ćete postati snažni stupovi Moje Crkve na Zemlji koju ni jedna zemaljska i duhovna sila neće biti sposobna porušiti budući ćete se vi čvrsto oduprijeti onima koji žele napasti njezine temelje. Ja ću potrebovati jako-voljne i čvrsto-vjerne ljude na Kraju ove Zemlje…

 I Ja poznajem takve ljude svugdje i pripremam ih za konačnu borbu koja će se boriti protiv Mene i svega duhovne prirode. Međutim, priprema će se odviti kroz njihovo upoznavanje sa Mojim vječnim planom Spasenja (Knjižice br. 15, 39 & 40), kako bi im po prvi puta objasnio Moju vladavinu i aktivnost baš kao i sve događaje i tako osnažio njihovu vjeru u Mene, što će im kasnije omogućiti da rade marljivo i uspješno u Mojem vinogradu. Kao dodatak Ja ću im prenijeti svjetlo i snagu, tj. opsežno znanje koje će pobliže odrediti njihov učiteljski rad i također im dati snagu i unutarnje uvjerenje da prevladaju protiv svih neprijateljstava od strane tame. Ja ću podučiti Moju vojsku snažnih boraca za Sebe, ali koju ću Ja također podupirati i pripomagati dok ona nije kompletno ispunila svoj zadatak… dok nije zadobila pobjedu nad neprijateljem u posljednjoj borbi na ovoj Zemlji. Ja vas poznajem i vašu volju i blagoslivljam vas što ste sebe podredili Meni, Ja vas zaposjedam i više vas nikada neću pustiti…. Ja vas potrebujem tijekom ovih posljednjih dana budući želim izvršiti utjecaj na vaša bližnja ljudska bića kroz vas, koja ću vam poslati tako da možete sprovoditi vaš vinogradarski rad na njima… I budući vas potrebujem Ja ću se također pobrinuti o vama sve dok niste ispunili vašu misiju, sve dok Kraj nije došao, koji je neizbježan za sve vas. Ja želim izliti Mojeg Duha na sve vas tako da shvatite u kojem vremenu živite i Moj Duh će vam obznaniti kada će doći Dan koji je proglašen u Riječi i Pismu. AMEN

***

 Bertha Dudde, br. 4061, 11 Lipanj 1947

 RAD BOŽJIH SLUGU PO PITANJU FORMALNIH VJERNIKA…

 KRISTOVA CRKVA…

Vaš je osobit zadatak izvršiti utjecaj na mnoge vjernike koji se osjećaju pripojeni crkvi a ipak se ne mogu smatrati kako pripadaju Mojoj Crkvi, jer oni više ne stoje na temelju vjere. Oni su izgradili njihovu crkvu na pijesku, koji će se urušiti pod njihovim stopalima ako će njihova vjera biti prokušavana. Oni sebe smatraju pobožnima i također ispovijedaju sa njihovim usnama što im crkva kaže da vjeruju. Unatoč tome, oni nisu duboko uvjereni u ijednu religijsku doktrinu, oni bi bili nesposobni kompletno se složiti sa ijednom ako bi morali ozbiljno o njoj formirati mišljenje. I ova konvencionalna vjera, koja je bila jedino usvojena i neće biti odbačena poradi izvanjskog svijeta je skoro gora od nevjere, jer jednoj nevjernoj osobi se mogu priskrbiti objašnjenja u obliku rasprava, čak prepirki, dok raniji nudi malo mogućnosti da ga se obavijesti budući će on opet jedino sve ispovijedati sa njegovim usnama a ipak je daleko udaljen od toga da postane uvjereni predstavnik onoga što priznaje sa svojim usnama. I on će pripadati onima koji otpadnu kada je odluka vjere zahtjevana od njega. Jer jedino onda će on dati njegovo mišljenje u svezi spornih pitanja i, kako nema nikakvog znanja i posljedično nikakvog shvaćanja značenja i vrijednosti istinske vjere, on će totalno glupavo (neupućeno) odbaciti ono što je najvrijednije, vjeru u Mene kao Stvoritelja neba i Zemlje, vjeru u Isusa Krista kao Iskupitelja svijeta i vjeru u nastavak života nakon smrti, koja bi ga motivirala da živi jedan prikladno odgovoran život na Zemlji, što Mi on duguje kao Ocu i Sucu od vječnosti. Ali oni neće naći milosrđa u Mojim očima, jer mnogo puta im je bila ponuđena prilika da prodru u religijske istine i da steknu živuću vjeru, ipak oni ne prihvaćaju nikakve poduke i niti oni otvoreno izjavljuju njihove protivne točke gledišta nego jedino uvijek ostavljaju njihova bližnja ljudska bića pod utiskom da oni pripadaju Crkvi koju sam Ja utemeljio na Zemlji kao ljudsko biće.

Ja Sam sažeto opisao vjernu kongregaciju sa riječju ‘Moja Crkva’ i uvijek ću jedino smatrati za one ljude kako pripadaju Mojoj Crkvi koji imaju živu vjeru, jer Moja Crkva nije svjetovna organizacija, ona ne može biti izvanjski prepoznata već je ništa doli sjedinjenje vjernih ljudi na Zemlji, to je Moja kongregacija koja je, premda je mala, Meni izuzetno draga. Formalni vjernici, međutim, stoje izvan kruga Mojeg pritoka Ljubavi, unatoč tome, oni se mogu pridružiti Mojoj kongregaciji u svako vrijeme kada je ono što oni vjeruju za sebe da jesu postala stvarnost, kada oni posjeduju živu vjeru i vrlo su sretni posjedovati je. A znak žive vjere je činjenica da oni rado govore o Božanskim stvarima, da oni traže i entuzijastično drže duhovne razgovore i da oni osiguravaju razjašnjenje gdje su njihova bližnja ljudska bića i dalje u mraku. Jer jednom kada netko pripada Mojoj Crkvi on će također cijeniti Moja blaga, on će znati u svezi značenja vremena i nadolazećeg Kraja. On će ostati odan Mojoj Crkvi jer na Zemlji nije preostalo ništa što bi za njega bilo poželjno. Živa vjera je za njega otvorila ovo znanje, i on zna alarmantne posljedice konvencionalne vjere, dušine sudbine u onostranom, naknadno on će učiniti štogod je potrebno da privuče pažnju ljudi na opasnost u kojoj se nalaze; on će ih pokušati nagnati razumjeti tako da će oni i dalje biti sposobni steći živu vjeru u posljednji čas. Ali da li je to uspješno to sasvim zavisi o volji ljudskog bića, sloboda koje neće biti ograničena ako će duši biti moguće uspeti se. A ipak vaš je zadatak izvršiti utjecaj na formalne vjernike koliko god je to moguće budući oni jesu, naposlijetku, u velikoj opasnosti i prema tome su u potrebi za pomoći budući im nedostaje shvaćanja, i gdjegod je pomoć potrebna ona će biti dana, tako da nitko ne može reći da su ga blagoslovi Božanskog milosrđa mimoišli… Ja želim pomoći svim ljudima, ali da li je Moja pomoć prihvaćena to je odlučeno od strane samih ljudi, i Ja im dozvoljavam zadržati njihovu slobodu. AMEN

***

 Bertha Dudde, br. 4395, 4 Kolovoz 1948

 RAZLIČITE ŠKOLE RAZMIŠLJANJA… KRISTOVO UČENJE…

Apsolutna Istina ne može biti reprezentirana od strane nijedne škole razmišljanja sve dok ona ne može pokazati kako je izvor njezine dogme utemeljen na Riječi odgore, premda se ne može sve što je podučavano od strane svakog duhovnog pokreta nazvati pogreškom/zabludom. Njihovi sljedbenici će uvijek biti iskreni ljudi ako oni napuste crkvene organizacije i okrenu se takvoj školi razmišljanja. I prema tome njima je opetovano ponuđena prilika da se približe Istini, jer jednom kada su Je prepoznali kao takvu oni će se nje držati i otud će biti više vjerni sljedbenici duhovnih grupa nego sljedbenici crkve koja je službeno raspoznavana kao Moja institucija, ali koji su većim dijelom samo pristalice ili formalni vjernici, i nikada ne žude dublje zaći u vječnu Istinu, u Moje učenje Ljubavi, koje Ja opisujem kao srž crkve utemeljene od strane Mene. Jedino Riječ odgore je Čista Istina i ova je Riječ bila primljena i raširena od strane Isusa na Zemlji, posljedično Njegovo je jedino istinsko učenje i ostati će to za cijelu vječnost. Otud čovjek koji propovijeda Kristovo učenje jeste Moj predstavnik na Zemlji i on će biti sposoban obavijestiti svaku školu razmišljanja do kojeg opsega oni imaju Istinu a koja su razmišljanja obmanjujuća. Međutim, tijekom posljednjih dana stvarni zagovornici Mojeg učenja sebe ne trebaju zaokupljati sa drugim vjeroispovijestima ili religijskim grupama budući će se svjetovne vlasti boriti protiv svih njih i one će, također, izgubiti njihove pristalice sa sigurnošću. Moje sluge trebaju samo sakupljati dezertere i pokušati ih pridobiti za Mene i Moje kraljevstvo; oni trebaju priopćiti njima Čistu Istinu i iskoristiti svaku priliku da prosvjetle obmanute ljude…

I Ja ću im osigurati mogućnost da to naprave, Ja ću ih poslati onima koji još mogu biti pridobiveni, koji su i dalje neodlučni i jedino trebaju Istinu kako bi se zaputili ispravnom stazom. Istina govori za sebe i nitko ju neće biti sposoban potkopati, ali gdje su se obmanjujuća učenja pojavila može se uvijek očekivati da ljudi odu kada su suočeni sa nevoljom, koju oni mogu izbjeći kroz revnost vjere. Budući će u posljednjim danima veliku nevolju/patnju trpjeti jedino oni vjernici koji žele ostati vjerni Meni i biti će stoga tretirani sa neprijateljstvom od strane svijeta. Svijet će zahtjevati potpuno odbacivanje vjere u Boga i Stvoritelja od vječnosti koji rukovodi sudbinom svakog ljudskog bića, i nevolja svakoga tko odbaci njegovu vjeru će biti riješena. Ljudi koji izdrže će morati patiti na izvanredne načine. Ali svatko tko ima istinsku vjeru, koji živi unutar Istine koju je on primio od Mene Osobno, će također ostati vjeran Meni budući će on znati kako takva nevolja neće trajati vječno i onda će zamijeniti radosno stanje blaženstva. On će znati kako Zemlja doživljava svoj kraj a isto tako i ljudi koji odustaju od njihove vjere poradi ovozemaljskosti. Istina primljena od strane Mene im je dala znanje o stvarima koje će doći (Ivan 16:13) i ovo znanje će im dati znanje da ustraju do Kraja.

Jedino Istina daje snagu, jedino osoba koja živi unutar Istine će izdržati, i iz ovog razloga je toliko hitno nužno priopćiti/pružiti Istinu ljudima budući će im to/ova jedino omogućiti razumjeti sve što će se dogoditi. Svatko tko ne zna apsolutnu Istinu će postati nesiguran, on će sve dvojbiti i pretpostaviti svijet i njegova zadovoljstva njegovu dvojbenom znanju. Ali Ja želim dati ljudima Čistu Istinu kako bi im pomogao preživjeti konačan Kraj tako što će čvrsto vjerovati u Mene, u Moju mudrost i Ljubav koja želi pripremiti raj za Moje Vlastite nakon uništenja ove Zemlje… Svatko podučen po Mojoj Riječi o vječnom planu Spasenja će razumjeti sve, uvijek će svoje oči imati uperene u Mene i on će biti u stanju virnuti u (ili ‘baciti pogled na’) duhovno carstvo i primiti snagu i milost da ustraje do Kraja. AMEN

 

————————————————–†————————————————–

 Kristova Crkva u njezinim počecima… Koliko dugo je Kristova doktrina ostala čista i kako je jedna organizacija došla na vlast?…

 ————————————————–†————————————————–

 

Bertha Dudde, br. 8375, 8 Siječanj 1963

 KRISTOVA CRKVA U NJEZINIM POČECIMA

Moji učenici su primili Evanđelje Ljubavi od Mene direktno kada Sam živio na Zemlji, i time su oni bili sposobni nositi ga u svijet u njegovom čistom i ne-krivotvorenom obliku nakon što Sam Ja ostvario Moj čin Spasenja i ponovno se uzdignuo u Moje kraljevstvo svjetla. I oni su, njih što se tiče, također sačuvali Moje učenje čistim i ljudi su Me upoznali kao njihovog Iskupitelja od grijeha i smrti… Oni su bili podučeni od strane Mojih učenika da će se morati zaputiti stazom do Križa i živjeti život Ljubavi kako bi bili sposobni ispuniti svrhu njihova zemaljskog života i ući u Moje kraljevstvo nakon njihove smrti. Moji učenici su od strane Mene bili uvedeni u Istinu i također su istu Istinu predali dalje pošto je Moj Duh bio u mogućnosti djelovati u njima… Prema tome, ljudi su u početku prihvatili Moje čisto Evanđelje i također su uložili truda živjeti život Ljubavi, i time su oni, također, duhovno oživjeli i Ja Osobno Sam bio u mogućnosti raditi u njima. I na taj način je Moje učenje ostalo čisto jedan izvjestan period vremena, Moji učenici su predali dalje svoju učiteljsku službupošto su prepoznali duhovno stanje onih koje su imenovali kao njihove nasljednike…

 Ipak nije prošlo puno vremena prije nego su ljudi prisvojili takvu učiteljsku službu sami od sebe, dijelom zbog sebičnih razloga, dijelom zbog prevelike gorljivosti u udovoljavanju Mojoj volji ali bez očekivanja unutarnjeg poziva… I na taj način se dogodilo da je ova učiteljska služba naposlijetku bila podijeljena ne-razborito (u smislu: bez ispravnog razlučivanja tko je za nju prikladan)… da unutarnja sposobnost, duhovno stanje ljudskog bića, više nije bilo primjereno nego da su izvanjske okolnosti igrale ulogu i time također rastuće više ugrožavale Čistu Istinu što, međutim, nije bili uočeno baš zbog neprosvjetljenog duha u učitelja (govori o množini)… Ljudima pak, kojima je Evanđelje bilo propovijedano, je bilo zanijekano pravo da formiraju svoje vlastito mišljenje i da iskažu sumnje u svezi apsolutne istine onog čemu su bili podučavani… Oni koji su sebe smatrali duhovnim vođama su bili uvjereni u svoju misiju i ovlast i nisu dozvoljavali ama baš nikakvog protuslovlja. A oni koji su bili podučavani su bili obavezni prihvatiti bez pomnog ispitivanja kako je sve što im je bilo ponuđeno bilo istinito. Za Istinu je bilo moguće da ostane čista jedino dok su njezini čuvari sami bili duhovno prosvjetljeni. Pa ipak broj onih koji su bili postavljeni na ovlaštene pozicije bez da su bili prosvjetljeni od strane Moga Duha je uskoro prevladao i sve primjedbe od strane duhovno probuđene osobe su bile odbačene… Prijašnjisu postajali sve snažniji i Čista Istina je postala ispremiješana sa pogreškom… sa idejama koje su bile začete u ljudskom razumu i od strane njih su bile potkrijepljene kao Božanska Istina. I premda su duhovno prosvjetljeni ljudi opet i iznova pokušali ukloniti ovu (po)grešku… Moj protivnik je uspio sebe odbraniti (u smislu: dokazati, tj. iznijeti činjenicu ili vjerovanje uvjerljivo i moćno i tako prouzročiti da drugi to prihvate), jer moć njegovih sljedbenika je već bila prevelika i Čista Istina više nije bila prepoznata kao takva.

 Ovo vam pojašnjava da je u procesu vremena nešto potpuno drugačije sebe uspostavilo kao ‘Kristova crkva’ od onog što je s Moje strane bilo utemeljeno na Zemlji… Jedino ovo pojašnjava kako je jedna organizacija došla na vlast, zašto su se opet i iznova u toj organizaciji pojavili raskoli i zašto Ja jedino uvijek želim da ‘Crkva koju Sam Ja osnovao’ (Matej 16:18) bude smatrana za duhovnu građevinu koja uključuje one ljude koji žive u Istini zbog života Ljubavi, što rezultira u živoj vjeri i buđenju duha. I ova Crkva je sebe zaista održala na životu do današnjeg dana, jer opet i iznova je Moj Duh mogao sebe izliti na ljude koji su se potrudili živjeti život Ljubavi i ispuniti Moju volju… I tako im je Čista Istina koja izlaže sva obmanuta učenja mogla uvijek biti otkrivena (saopćena) ponovno, i svaka osoba koja iskreno traži Istinu će primiti objašnjenje u svezi toga kako je čovječanstvo bilo u stanju propasti u takvo pomućeno razmišljanje i nevoljno je sebe osloboditi od njega. Još k tome će svima također biti razumljivo da narodne mase nikad neće biti otvorene za Istinu već voljno prihvaćaju pogrešku, i prema tome svaka pojedinačna osoba treba pokušati sebe osloboditi od krivog duhovnog znanja čim mu Moja milost ponudi Čistu Istinu, jer samo će mu njegova iskrena žudnja omogućiti da pravi razliku između Istine i pogreške, i onda će on također pripadati Crkvi koju Sam Ja Osobno osnovao na Zemlji. AMEN

***

 Bertha Dudde, br. 8890, 5 Prosinac 1964

KOLIKO DUGO JE KRISTOVA DOKTRINA OSTALA ČISTA?…

Ja privlačim blizu k Sebi one od vas koji žele biti adresirani od strane Mene, koji imate pitanja koja vas gnjave koja vam jedino Ja mogu odgovoriti. Mnogo je puta jedno pitanje bilo zapitano: koliko dugo je Kristova doktrina ostala čista i što je prouzročilo da ona postane zaprljana? I Ja Sam vas uvijek podučio tako da je ona ostala čista sve dok je direktno djelovanje Mojeg Duha bilo moguće… međutim, kada su ljudi neprobuđenog duha preuzeli vodstvo… ljudi koji nisu mogli biti podučeni od strane Mene direktno, u kojima Moj Duh jednostavno više nije mogao djelovati, onda se, razumljivo, ona morala promijeniti… Prvi učenici, baš kao i njihovi nasljednici, su i dalje bili u bliskom kontaktu sa Mnom, oni su i dalje bili pod utjecajem Mojeg raspeća, jer premda je poprilično vrijeme nakon toga prošlo to je unatoč tome bio silan događaj kojem su Moji učenici posvjedočili, tako da su oni našli brojne sljedbenike koji su prisvojili Božansku doktrinu Ljubavi i također nastojali živjeti život Ljubavi… koji su pri tome prihvatili vjeru u Božanskog Iskupitelja i također postigli buđenje njihova duha… Dok je ovo bio slučaj moja je doktrina ostala čista, njihova je vjera bila živa i Moji prvi učenici su bili sposobni nastaviti podučavati apostole i slati ih u svijet za zadatkom proglašavanja Evanđelja LjubaviI svaki je glasnik bio pod Mojim direktnim utjecajem, on je uvijek jedino predao dalje ono što mu je glas Duha unutar njega rekao, što je morao reći budući je bio ispunjen sa ‘Duhom Božjim’. Razrjeđivanje Mojeg učenja se isto tako nije dogodilo iznenada, jedna je stvar sljedila drugu kako je netko ili pak opet drugi bio neprikladan za službu već je odredio sebe da ju ispuni ili je bio izabran od strane onih koji su također bili duhovno neprosvjetljeni. Nakon izvjesnog vremena, početno male zajednice su narasle u veće organizacije koje su, zauzvrat, bile odgovorne nekome više moćnom koji je sebe uzvisio do ove pozicije budući je posjedovao znanje koje je drugoj braći nedostajalo, ali koje se nije moglo nazvati duhovnim znanjem. Time se struktura počela pojavljivati koja je, u početku, bila i dalje upravljana od strane dobrih ljudi ali koja je uzela sve više svjetovne oblike, koji su sigurno vidjeli njihov zadatak širenja Evanđelja (Matej 28:19; Marko 16:15) ali su istovremeno također ganjali svjetovne ciljeve, jer oni više nisu posjedovali obilježje Moje Crkve… unutarnje prosvjetljenje kroz Duh… tako da su se oni naposlijetku jedino pridržavali mrtvog slova (2 Korinćanima 3:6) ali više nisu bili sposobni prikazati živu vjeru.

Crkva koju Sam Ja utemeljio na Zemlji se nije promijenila, čak i danas je ona i dalje sačinjena od onih koji vjeruju u Mene sa živom vjerom i u kojima Moj Duh može biti aktivan… koje Ja prema tome mogu voditi u njihovim mislima tako da je njihovo razmišljanje uvijek ispravno i oni imaju živu vezu sa Mnom. Ova Crkva je prebrodila sva vremena, ona je preživjela sred velikih organizacija budući su njezini pripadnici bili iz svih vjeroispovijesti i oni su bili živi u njihovim mislima, odlukama i akcijama. Prema tome, ni jedno vrijeme ne može biti precizno određeno s obzirom na to koliko dugo je ostala čista… Jer opet i iznova vam kažem da Ja jedino smatram da su pripadnici Moje Crkve oni ljudi koji znaju za sebe da su Meni blizu, koji žive u neprestanom sjedinjenju sa Mnom, koji vjeruju u Mene i sa kojima Ja prema tome mogu govoriti kroz Duh… I svugdje, u svim vjeroispovijestima, bilo je ljudi koji su bili vrlo blizu Meni, Ja Sam bio sposoban otkriti Sebe nadaleko i naširoko i uvesti ih u vrloduboko znanje… Ipak da li su oni bili priznati kao istinske posude za Božanska otkrovenja je zavisilo o duhovnom stanju onih koji su sebe smatrali vođama i koji su već bili značajno udaljeni od Istine. Broj Mojih istinskih učenika se također značajno smanjio, i čak danas ih Ja šaljem da propovijedaju Evanđelje narodima, Evanđelje Ljubavi, budući jedino kroz Ljubav ljudi mogu dokazati da oni pripadaju Meni, Mojoj Crkvi, budući će onda Moj Duh biti sposoban biti aktivan unutar njih, što je njezin siguran znak. Ali oni jedini će zadobiti kraljevstvo nebesko, jedino njima mogu prenijeti (saopćiti) Istinu i otkriti Moj plan od vječnosti (Knjižice br. 15, 39 & 40)… Jer daleko puno važnije stvari su u opasnosti biti izgubljene nego jedino pridržavanje crkvenih tradicija i predstava koje nisu ama baš od nikakve vrijednosti za napredak ljudske duše… To se tiče života duše kojeg ona može jedino postići kroz Ljubavi-pune akcije i živu vjeru… Obznaniti ovo njihovim bližnjim ljudskim bićima je bio jedini zadatak kojeg Sam dao Mojim prvim učenicima. I Ja Sam prihvatio svakoga u Moju Crkvu tko je vršio te zapovijedi, i čak danas ista je zapovijed i dalje valjana: ‘Ljubite Boga iznad svega drugoga i vašeg bližnjega kao sebe same…’   AMEN

 

————————————————–†————————————————–

 Različite vjeroispovijesti… Koja od njih ima Istinu?!

 Postoji li samo jedna crkva koja omogućava blaženstvo?!

 ————————————————–†————————————————–

 

Bertha Dudde, br. 6627, 21 Kolovoz 1956

 RAZLIČITE ŠKOLE RAZMIŠLJANJA… GDJE JE ISTINA?…

‘I sva će tvoja djeca biti podučena od strane Gospoda,

 i velik će mir biti u tvoje djece.’ Izaija 54:13; Ivan 6:45

Sve duhovne protivnosti (neslaganja) bi mogle biti riješene ako bi svaki pristalica pristupio Meni Osobno sa njegovim mišljenjem i čekao na Moja objašnjenja… Onda uistinu ne bi postojalo sukoba, onda bi se svi uključeni ljudi morali ponovno ujediniti budući bi svi oni jednostavno primili isti odgovor od Mene. Činjenica da se pojavilo toliko puno podjela, da je toliko puno škola razmišljanja (vjeroispovijesti) bilo formirano, je siguran dokaz da se nije zaputilo ovom stazom do Mene, da su ljudi jedino koristili njihovu razumsku misao a ova ne može nikada proizvesti iste rezultate, budući Moj protivnik (Sotona) može isuviše lako intervenirati i smutiti razum gdje Ja Osobno nisam zazivan kako bi ga prosvjetlio. Nekoliko zagovornika njihova gledišta su ovo napravili, i prema tome će njihovo mišljenje navjerojatnije biti podudarno Istini, ali ono nije prihvaćeno od strane onih koji su Me zanemarili.

I time će zakon, Istina, opetovano jasno zablistati (u smislu: biti jasno uočljiva) ali je premalo pažnje dano njezinu svjetlu i sukobi nisu riješeni. Oni će uvijek izbiti na površinu pošto je razum više visoko cijenjen a razum može mijenjati najgore izobličenosti tako da su one smatrane mudrima i onda su iznova potvrđene. Ako vi ljudi sada uzmete u obzir mnoge različite religijske doktrine i škole razmišljanja, onda bi vas već ovo samo trebalo nagnati da dvojbite istinu onog što svatko zastupa, budući može postojati samo jedna Istina… Time… ako bi Istina doista bila među različitim školama razmišljanja… sve druge bi morale biti pogrešne. Ali koja od njih je istinita?… Svaka tvrdi kako posjeduje Istinu a ipak ona ne može biti prepoznata ili ona ne bi mogla biti dvoumljena i odbačena u korist druge. Uzmite to u obzir… Uzmite u obzir da Istina pripada Meni, uzmite u obzir da ste vi Moja djeca, koju Ja ljubim… Time Ja neću od vas uskratiti Istinu… time će ona također trebati biti prepoznatljiva. Prema tome, sve dok vi ljudi ne znate već tek pretpostavljate da živite u Istini vi ju nećete posjedovati.

Međutim, ovo ne važi za one koji su slijepe vjere koji nisu nikada formirali mišljenje o onome što se od njih očekuje vjerovati, radije se Ja obraćam liderima, predstavnicima pojedinačnih vjeroispovijesti ili škola razmišljanja koji zauzvrat nastoje uvjeriti njihove sljedbenike u Istinu onog što predstavljaju. Ja govorim onima koji koriste njihov razum i istupaju kako bi se njihova i dalje neodlučna ljudska bića njima pridružila. Ja govorim onima koji bi zasigurno mentalno bili sposobni prepoznati Čistu Istinu ako bi istovremeno dozvolili da njihova srca govore, ako bi ponudili duhu unutar njih priliku da sebe izrazi ali su se do sada ustručavali to činiti i stoga su obmanuti unatoč tome što imaju visoko razvijen razum. Svi ovi bi bili iznenađeni dobiti isti rezultat ako bi slijedili ispravnu stazu do Njega Koji je unutar Sebe Istina i može i hoće jedino uvijek dati Istinu…

Mnoge vjeroispovijesti i različite škole razmišljanja osiguravaju alarmantni dokaz da je ‘djelovanje Duha’ strano svima onima odgovornima na vrhu, koji ne rade zajedno budući oni predstavljaju sukobljavajuća razmišljanja… I ako bi oni dozvolili djelovanje Duha oni bi uskoro shvatili kako nema potrebe za izvanjsku organizaciju, da ljudsko biće treba tražiti Istinu unutar sebe samoga i da će svatko prepoznati Istinu tko sebi dozvoli biti podučen od strane ovog Duha, koji se zapućuje stazom do Mene, ispunjava Moju volju i sluša Mene… Ali onda on može tvrditi kako je njegova ‘vjera’ postala ‘izvjesnost’, i onda će on također na uvjerljiv način podupirati religijske doktrine. I svi oni istoga duha će također biti podučeni isto od strane njihova duha i time znati da Čista Istina može jedino biti pronađena u Meni Osobno, da ona čini svakoga neopisivo sretnim tko ju je pronašao i da će sva neslaganja biti riješena kada je ona objašnjena od strane Jedinoga ovlaštenog to napraviti. AMEN

***

 Bertha Dudde, br. 7072, 23 Ožujak 1958

 ISTINSKA CRKVA… SEKTE… DJELOVANJE DUHA…

Činjenica da postoji toliko puno škola razmišljanja ili vjere i da su ljudi obično primljeni u njihovo članstvo bez njihove vlastite slobodne volje bi trebala vas ljude nagnati razmišljati. Djetetova volja ne određuje vjeru u kojoj se ‘ono rađa’, i prema tome to isto tako nije vlastita zasluga osobe niti njezina vlastita pogreška da bude podučena u određenoj školi vjere… I ako bi sada ili jedna ili druga crkva bile ‘jedine-kroz-koje-je-moguće-postići-blaženstvo…’, ako bi jedino jedna ili druga bile ispravne pred Bogom ili Njemu ugodne, onda bi ljudi koji su rođeni u drugim školama razmišljanja mogli za sebe s pravom smatrati kako su oštećeni od strane Boga kako im je ‘istinska crkva’ bila uskraćena zbog njihova rođenja. Ali nije nipošto slučaj da ljudsko biće može doći do Istine bez njihova vlastita napora, i opet to je potpuno nevažno u kojoj je školi razmišljanja on bio rođen… Budući se svako ljudsko biće mora samo boriti za svjetlo Istine. I jednako je izvjesno da Istina ne može biti usađena kroz obrazovanje ukoliko osoba nije prikupila ispravni temelj unutar sebe u kojem se Istina može ukorijeniti kako bi sada postala i ostala njegovo vlasništvo. Ali ova prijespomenuta činjenica bi također trebala zamisliti one ljude koji (p)održavaju njihovu pripadnost određenoj školi razmišljanja i smatraju za sebe kako ‘žive u Istini’…

Drska je ideja vjerovati za sebe da posjedujete povlasticu za kraljevstvo nebesko… Ali mnogi ljudi imaju ovu drsku ideju budući su svi pripadnici sekti potpuno uvjereni da posjeduju ekskluzivnu Istinu… A ipak oni su uglavnom natovarili što su zauzvrat bili podučavani od strane onih koji su sebe jednako fanatično smatrali nepogrešivima. A nitko od njih nije uložio trud bar malo razmisliti (doslovno: potrošiti makar jednu misao na to…) kako Bog Osobno gleda na one koji ne pripadaju njihovoj školi razmišljanja…

Sve dok je škola razmišljanja jedino utemeljena na Ljubavi za Boga i drugih ljudi i Isusovom Činu Spasenja ona također može proizvesti istinske Kršćane kojima će uskoro također zasjati svjetlo Istine… Jer ako su Božje zapovijedi Ljubavi ispunjene dok se vjeruje u Isusa Krista Božanskog Iskupitelja, ljudsko biće osobno postaje aktivno, i prema tome se on dobrovoljno pridružuje ‘zajednici vjernika’, Crkvi koju je Isus Krist Osobno utemeljio na Zemlji… I svako ljudsko biće mora donijeti ovu osobnu odluku za sebe samoga, to jest, osnovno pravilo religije je ispunjenje zapovijedi Ljubavi i sve dok je ovo zanemarivano osoba stoji izvan Kristove Crkve, izvan Istine, unatoč tome što pripada školi razmišljanja koja se lažno prikazuje kako je ‘jedina istinita’ i koja ‘čini blaženim.’

Ni jedno ljudsko biće ne može zadobiti blaženstvo time samo što će pripadati pojedinačnoj školi razmišljanja ili kroz akcije zahtjevane od strane nje… Jedino uistinu nesebična Ljubav spram drugih ljudi i s tim također predočena Ljubav za Boga (1 Ivanova 4:20, 21) vodi do blaženstva, a ovo može biti prakticirano u svakoj školi razmišljanja, što će onda također voditi do znanja o Čistoj Istini. Međutim, sve dok postoje razdvojene zajednice, sve dok svaka pokušava pridobiti članove za sebe koji moraju dokazati njihovo članstvo tako što prihvaćaju što oni sami naučavaju… sve dok je ova sloboda razmišljanja u članova ograničena oni su tek pristalice ali ne živi Kršćani koji za sebe mogu smatrati kako pripadaju Kristovoj Crkvi…

Ali čim osoba ‘oživi’, za što je kako slijedi jedino potrebno ispuniti uvjet života Ljubavi, on također shvaća opseg Istine kojeg škola razmišljanja može prisvajati za sebe. Onda će on zasigurno biti sposoban i podučiti njegova bližnja ljudska bića bolje nego lideri škole razmišljanja ali on neće biti sposoban prenijeti njegov uvid njegovim bližnjim ljudskim bićima, namjesto njegovo bližnje ljudsko biće treba ispuniti iste uvjete koji će voditi do realizacije (shvaćanja) Čiste Istine: On najprije treba postati ‘živi’ Kršćanin kroz život Ljubavi budući ovo rezultira u snažnoj vjeri, i onda će on također pripadati Kristovoj Crkvi, koju je On Osobno izgradio na stijeni vjere.

Treba imati smisla (ili ‘biti razumljivo’) svakom umnom ljudskom biću da Bog neće nikada učiniti ljudsko blaženstvo zavisnim o školi ili zajednici vjere kojoj on pripada, budući bi jednostavna činjenica da su ljudi rođeni u i pridruženi takvim zajednicama bez htijenja njih trebala zamisliti… pod uvjetom da oni i dalje imaju dovoljno vjere da priznaju Boga i svrhu za ljudsko biće. Za ateiste takve misli u svakom slučaju nisu vrijedne raspravljanja budući oni odbacuju svaku školu vjere. Ali za one koji previše gorljivo podupiru njihovo mišljenje i opetovano pokušavaju dokazati njihovu Istinu time što citiraju riječi iz Svetih Pisama koje, međutim, oni jedino tumače racionalno, važe riječi da samo Ljubav jedino aktivira duh unutar ljudskog bića. U tom slučaju, međutim, duh će ih također podučiti u skladu sa Istinom, i prema tome obmanjujuća učenja će također biti označena (u smislu: na njih će biti bačeno svjetlo) od koji osoba treba sebe osloboditi ako želi postati živim Kršćaninom, sljedbenikom istinske ‘Kristove Crkve’, koja ne prikazuje nikakve druge izvanjske karakteristike nego jedino djelovanje Božanskog Duha. AMEN

 ***

 Bertha Dudde, br. 5456, 4 Kolovoz 1952

JEDINA CRKVA KOJA OMOGUĆAVA BLAŽENSTVO..

Ne postoji ‘jedina crkva omogućava blaženstvo’ ako se pod time misli na jednu organizaciju. Svatko tko pripada Crkvi koju Sam Ja utemeljio na Zemlji će postati blažen, budući je njegovo vječno blaženstvo već garantirano činjenicom da je on pripadnik Moje Crkve, da on prema tome živi u vjeri koja je kroz Ljubav postala živa vjera. Nije ‘crkva’ ono što osigurava čovjekovo blaženstvo nego vjera i Ljubav… koji mogu itekako potpuno nedostajati unatoč pripadnosti Crkvi koja je navodno utemeljena od strane Mene ali je ustanovljena od strane ljudi kao crkva koja ‘jedina omogućava blaženstvo’. Doista, istinski pripadnici Moje Crkve mogu proizaći iz svake Crkve ili škole razmišljanja kako je to jedino određeno vjerom i Ljubavlju, ali ni jedno ljudsko biće ne može ikada pripadati ovoj Mojoj Crkvi koje ne može prikazati njezine karakteristike… djelovanje Mojega Duha, koje je utemeljeno na vjeri i Ljubavi. Moje kraljevstvo nije od ovog svijeta (Ivan 18:36) i premda su Moje Riječi bile bez ikakve sumnje izgovorene ljudima ovog svijeta one su onatoč tome imale duhovno značenje, budući su one trebale pomoći ustanoviti Moje duhovno kraljevstvo, one su se odnosile na kraljevstvo izvan ovoga svijeta, koje je vječno. Što Sam zahtjevao od ljudi je bilo da osigura njihov život u duhovnom kraljevstvu, Moji zahtjevi su u stvari trebali biti ispunjeni na Zemlji ali ne sa zemaljskim akcijama u kojima je duša mogla ostati odijeljena… radije je duša morala udovoljiti Mojoj volji…

Jedino duša mora sebe promijeniti, i ako ona istinski stremi to učiniti ona će već biti član Moje Crkve, budući onda osoba također ima vjeru i njegov unutarnji impuls za voljnom potragom je Moj Duh, Moj Glas, kojeg će on slušati i stremiti sljediti. I ovo djelovanje Duha je dokaz članstva Mojoj Crkvi… što će kasnije rezultirati u blaženstvu… Ja Sam ljudima donio čisto Evanđelje, Ja Sam prosvjetlio ljude u svezi svega potrebnog da uđu u Moje Kraljevstvo koje nije od ovog svijeta… Ja Sam ih podučavao da ljube (Ivan 15:12, 17) i tako im ukazao put koji vodi u kraljevstvo blaženstva, sakupio Sam oko Mene sve one koji su do sada bili podučeni pogrešno, i stoga Sam Ja bio njihov propovjednik reprezentirajući Njegovu Crkvu i htijući dati njezin blaženi učinak ljudima koji su Ga slušali… Prema tome, utemeljio Sam Istinsku Crkvu dok Sam živio na Zemlji, i u nju sam primio svakoga… Židove, Pogane, skupljače poreza i grešnike… i onima koji su vjerovali u Mene, koji su prihvatili Moje učenje i živjeli sukladno, Ja Sam poslao Mojega Duha nakon Moje smrti, obilježje Moje Crkve, koja ne može biti prevladana vratima pakla (Matej 16:18)…

Ali gdje je djelovanje Duha u Crkvi koja sebe naziva ‘jedinom crkvom koja omogućava blaženstvo’? Moj Duh zasigurno može sebe izraziti čak i tamo, sve dok je povezanost sa Mojom Crkvom bila najprije uspostavljena, budući Ja jedini izljevam Mojega Duha i to jedino gdje su uvjeti ispunjeni koji rezultiraju u djelovanju Mojega Duha. I to je gdje istinska Kristova Crkva može također biti prepoznata, jer bez obzira što je učinjeno njezinim ljudima, oni ne mogu biti poraženi ili otjerani čak ako sam pakao poduzme akcije protiv njih… Moja Crkva je nesavladiva budući je ona Moje djelo… to je jedina duhovna Crkva koja vodi do blaženstva. Ni jedan Kršćanin koji sebe drži pravičnim ne može biti pronađen u njoj budući oni sebe isključuju iz zajednice vjernika i prema tome nisu istinski sljedbenici Krista a niti su revni predstavnici Mojega imena kada su postavljeni na probu. A ova će proba vjere biti zahtjevana od njih, ona će biti zahtjevana od strane svih koji sebe nazivaju vjernicima (Knjižica br. 48), i onda će biti dokazano tko pripada Istinskoj Crkvi, Crkvi koju Sam Osobno utemeljio. Onda će djelovanje Mojega Duha biti dokazano baš kao i snaga koju on može dati onima koji su napadnuti poradi Mojega imena ali koji Me radosno priznaju pred svijetom kada je odluka zahtjevana (Luka 12:8, 9).

I onda će također biti dokazano koliko malo Crkva, koja sebe naziva jedinom crkvom koja omogućava blaženstvo, ispunjava njezina obećanja… kako će ju svi njezini članovi napustiti/odbaciti koji nisu pripadali Mojoj Crkvi, koji onda prepoznaju njezinu slabost ali ne duhovnu vrijednost Crkve koja je bila izgrađena na vjeri onako snažnoj poput Petrove… Budući se svaka od Mojih Riječi trebala i treba shvatiti duhovno i može biti shvaćena kao takva jedino kada Moj Duh može djelovati unutar osobe. Ali onda on ima živu vjeru i on će stremiti ka kraljevstvu koje nije od ovog svijeta. AMEN

Scroll to Top