ISCJELJIVANJE BOLESNIH

Bertha Dudde, br. 5358, 9 Travanj 1952

SNAGA LJUBAVI… ISCJELJIVANJE BOLESNIH… IZVAĐANJE ČUDESA…


Osoba sa Ljubavlju (ili ‘Tkogod ima Ljubav’) također ima snagu i biti će sposobna učiniti bilo što, ako joj ne nedostaje vjere. Ljubav zasigurno aktivira vjeru ali vjeru najprije treba probuditi, to jest, osoba najprije treba detaljno razmisliti o onome u što bi trebao vjerovati, onda će mu Ljubav također dati snagu, tako da on više neće sumnjati i time će također biti sposoban postići sve. Time je Ljubav najdragocjenija kvaliteta, jer ona čini sve stvari mogućima. Ali vi ljudi ne cijenite silu Ljubavi… Vi bi mogli izvoditi čudesa, vi bi mogli iscjeljivati bolesne, vi bi mogli prognati svaku brigu, uistinu ništa vam ne bi bilo nemoguće ako bi unutar vas razvili Ljubav do krajnjeg savršenstva i vjerovali u njezinu snagu. I time, kada ste sposobni napraviti sve to nije dar kojeg vam Ja darujem nego je to rezultat vaše snage Ljubavi, to je tek prirodna posljedica ako vi steknete Moju snagu kroz Ljubav. Otud vi ne bi trebali sistematski smjerati steći takve darove… iscjeljivanje bolesnih, izvođenje čudesa itd.(1 Korinćanima 12:4-11) … budući to nije jedna sposobnost koju vi možete naučiti, vi jedino trebate povećati vašu Ljubav, vi trebate stremiti ka duhovnom savršenstvu (Matej 5:48), koje onda sebe demonstrira u takvim sposobnostima…

 

Jedino Ljubav će postići sve. Svatko tko sebe kompletno oblikuje u Ljubav i pri tome takođe stekne uvjerenu vjeru crpi iz Mene Osobno, on osjeća za sebe kako je Moje dijete, kako je dio Mene i prema tome ne može misliti drugačije nego da će njegovo svako djelo uspjeti budući Sam Ja pored njega. Ali njegova Ljubav se treba izdići (poteći) iz njegova srca, ona mora kompletno prožeti ljudsko biće, mora ga činiti sretnim davati ono što njegovo bližnje ljudsko biće potrebuje. Istinska je Ljubav totalno nesebična, ona više ne želi ništa za sebe, ona neprestano daje i dominirana je principom davanja, a ipak ona priskrbljuje neopisivu radost… I ova vrsta Ljubavi, koja kao rezultat njezine dubine izranja kao veliki val osjećaja u osobi (ili ‘takva Ljubav koja izvire iz dubine srca može postići sve što želi – štogod želi će se dogoditi.’), može ostvariti štogod ona želi da se dogodi… Snažna, živa vjera postavlja njezinu nadu u Mene da ispunim njezin zahtjev, i ona neće tražiti uzalud… Ljudsko se biće može okoristiti Mojom snagom također i ostvariti isto, ali jedino ako je on prožet sa Ljubavlju. Onda mu ne dajem Ja snagu nego ju je on sam stekao kroz djela Ljubavi, i to mu daje pravo… On se povratio u njegovu izvornu prirodu, on nije uzeo nešto nezakonski nego je postao što je bio u početku, prožet od strane svjetla i snage, jer Ljubav u sebi jeste svjetlo i snaga, i posljedično tome ljudsko biće treba biti prožeto od strane svjetla i snage ako on ima Ljubav. Otud, jedino je nužno za vas ljude da sebe oblikujete u Ljubav kako bi baš poput bogova ostvarili sve; a da ćete vi jedino željeti ono što je suglasno sa Mojom voljom to ne treba ni spominjati, budući je Ljubav također izvor mudrosti i ne može učiniti ništa drugo osim onog što je Moja volja.

 

AMEN

 

Bertha Dudde, br. 5843, 2 Siječanj 1954

SNAGA VJERE… ISCJELJENJE BOLESNIH… ČUDESA…


Vi ćete biti sposobni djelovati (funkcionirati) sa nezamislivom snagom ako Me zazovete za pomoć sa vrlodubokom vjerom. Vi morate biti motivirani sa Ljubavlju zatražiti ovu Moju snagu, vaša vjera mora biti tako snažna da vi nećete oklijevati ni sekunde kada razmišljate pomoći osobi u potrebi. Onda ćete raditi u Moje ime i biti ćete nagnani od strane Mojeg Duha to napraviti… Prema tome, ne vjerujte da si prisvajate za pravo nešto napraviti što nije suglasno Mojoj volji, no učinite bez sumnji štogod ste nagnani učiniti i uspjet ćete. Jer Ja Sam vam obećao (zagarantirao) Moju snagu ako ste snažne vjere. I to je Moja volja da će vaša bližnja bića biti uvjerena u snagu vjere (ili ‘osvjedočena o snazi vjere’) u posljednjim danima pred Kraj, otud Ja neću dozvoliti da vam se nanese nepravda ako Mi želite služiti i istovremeno vašim bližnjim ljudskim bićima. Ali Ja neću nikada dati Moje blagoslove za akcije sebičnog interesa, uništenja ili nemilosrđa… Razumite da Ljubav treba biti pokretačka sila i motivirati vas da zatražite Moju snagu, nikada mržnja ili jedan poriv za osvetom, jer jedino Ljubav pokreće Moj Duh na akciju. I jedino kroz Ljubav se možete ujediniti sa Mnom tako da ćete onda također imati udjela u Mojoj snazi. I ova Ljubav dopušta vašoj vjeri tako oživjeti da vi više ne dvojbite uspjeh onog što želite postići. Ovo također objašnjava mnoga iscjeljenja bolesnih koja su ostvarena u Moje ime.

Onda Sam Ja Osobno zazivan za pomoć, apeliralo se na Moje obećanje ‘Pitajte, i bit će vam dano; kucajte, i bit će vam otvoreno…’ (Matej 7:7) i sa kompletnom vjerom u Istinu Moje Riječi svatko tko je s Ljubavlju zbrinut od strane iscjelitelja će biti iscjeljen, jer potonji je sebe izručio Meni i Ja ću doista biti sa njime u Mojoj snazi… on ga može iscjeliti budući može neograničeno koristiti Moju snagu. Vrloduboko vjerni ljudi mogu prema tome raditi na Zemlji za dobrobit njihovih bližnjih ljudskih bića, jer njima je to dozvoljeno činiti čim oni to dovedu u vezu sa živim svjedočanstvom Mojeg imena, čim je Moje ime pri tom slavljeno… čim se to dogodi kako bi se pomoglo ljudima koji streme ka Meni steći čvrstu i neopozivu vjeru… a ne kako bi se nevjernike prisililo na vjerovanje… Kompletna nevjera je jedna prepreka za djelovanje Mojega Duha… I ispovjedalac Mojeg imena će ili biti ograničen od strane Mojeg Duha od toga da vrši čudesa dok je promatran od strane ne-vjernika ili će potonji potkrijepiti bilo koje iscjeljenje sa prirodnim objašnjenjima… Ipak u posljednjim danima slabi će i dalje biti pridobijeni kroz prevladavanje njihovog otpora pomoću snage vjere Mojih Vlastitih… I prema tome mnoga će se čudesa ostvariti u Moje ime u posljednjim danima, tako da će oni slabe vjere biti osnaženi kako bi onda bili sposobni vjerovati sa uvjerenjem i stajati čvrsto u posljednjoj borbi na ovoj Zemlji.

AMEN

 

Bertha Dudde, br. 5889, 27 Veljače 1954

ISCJELJIVANJE BOLESNIH U ISUSOVO IME…


Položite vaše ruke na bolesne i blagoslovite ih… i snaga vaše vjere će ih iscjeliti, budući vi povjeravate bolesnu osobu Meni Osobno a Moja snaga je neograničena i prema tome također može djelovati bez ograničenja čim vi u to vjerujete… Štogod činite u sjedinjenju sa Mnom mora uspjeti… Ali da li se vi doista osjećate blisko sjedinjeni sa Mnom?… Ja vas moram pitati ovo pitanje budući jedino o ovome zavisi vaša snaga za iscjeljivanje bolesnih, budući zavisi o vama samima da li omogućujujete oporavak vaših bližnjih bića, budući vaša vjera treba biti tako snažna da možete osjetiti Moje živo prisustvo pored vas i time djelujete u jedinstvu sa Mnom kada proglašavate Moje ime dok blagoslivljate bolesnu osobu u Moje ime… Ja Sam postao tako udaljen Bog za čovječanstvo da ono više ne razumije kako ljudsko biće može biti tako intimno sjedinjeno sa Mnom da bi koristio Moju snagu sukladno njegovoj volji, i čak Moji vjernici jedino rijetko prikupljaju takvu snagu vjere da oni neće dvojbiti ni minute da ću ih Ja poduprijeti ako žele pomoći njihovim bližnjim ljudskim bićima… Otud ima samo nekolicina sa darom iscjeljenja bolesnih na njihovu raspolaganju, baš zbog toga jer koriste Mene i Moju snagu kada ju potrebuju… I vjera u Mene tijekom posljednjih dana je postala tako slaba i neznatna među čovječanstvom da će vrloduboko pobožna osoba sa izvanrednom snagom na njegovu raspolaganju također privući izvanrednu pažnju, tako da će on onda ili postići puno duhovnog uspjeha tako što će voditi ljude nazad do vjerovanja u Mene i snagu Mojeg imena ili će biti tretiran sa neprijateljstvom od strane onih kojima nedostaje sve snage vjere a ipak prisvajaju za njih same jedino pravo da proglašavaju Moje ime ljudima.

I potonje treba više kriviti nego potpune ne-vjernike, jer oni Me znaju i priznaju a ipak im nedostaje žive vjere u Mene, oni ništa doli podupiru riječi koje u njima još nisu postale dovoljno žive da demonstriraju njihove učinke. Oni ih nisu stavili na probu, što je živa vjera sposobna napraviti… i ako im netko postavi primjer oni ga napadaju budući osjećaju duhovnu nadmoć i zavidno prepoznaju Moje potpomaganje na koje oni sami još ne polažu pravo. U posljednjim danima prije kraja povećat će se broj ljudi u kojima će darovi duha stupiti na snagu, ljudi, koji će biti u takvom srdačnom odnosu sa Mnom da će sve što čine biti učinjeno sa Mnom, u Mojoj volji i zazivanjem Mojega imena… I oni će sebe dokazati na različite načine kao Moji glasnici, jer štogod osoba koja je prožeta od strane Mojeg Duha naknadno razmišlja, govori ili čini će upućivati na Mene i Moje kraljevstvo… i sve odaje posebnu snagu koja je jedino na njegovu raspolaganju budući Mi on dozvoljava djelovati kroz njega, budući je njegova vjera u Mene i snagu Moje Ljubavi tako snažna da mu ona pritječe nespriječeno, i time on također može pomoći njegovim bližnjim ljudskim bićima na natprirodan način… Jer on je pun Ljubavi za njih i ova Ljubav mu osigurava snagu od Mene direktno… i time će također biti moguće za njega ostvariti štogod poželi.

AMEN

 

Bertha Dudde, br. 5966, 25 Svibanj 1954

ISCJELJENJE BOLESNIH… ZNACI I ČUDESA… DOKAZ VJERE…

 

Ja poznajem Moje Vlastite i Ja znam njihovu volju, i odgovarajuće tome Ja ću ih pozvati da rade za Mene i Moje kraljevstvo. Otud se vrsta aktivnosti u Mojem vinogradu baš kao i priroda Mojih slugu razlikuju, jer svatko sprovodi rad koji odgovara njegovoj prirodi… svatko Mi služi u skladu sa njegovom sposobnosti, i Ja prihvaćam službu svakoga tako je dobre volje i stremi spram Mene. Pored toga, ljudska su srca također različita, time se područja (njive) u Mojem vinogradu trebaju obrađivati na različite načine i jedino Ja mogu donijeti ovaj sud (prosudbu), Koji poznajem i najmanje komešanje (gibanje) ljudskog srca koje će biti iskorišteno za uspješan rad iskupljenja.

 

Ja Sam isto toliko prepoznatljiv u oluji kao i u tihom šuštanju ili nježnom povjetarcu, najmoćniji elementi daju dokaz o Meni i najnježniji vjetrić svjedoči o Meni… Ja Sam uvijek začetnik, izvor, temelj… Ponekad Sam Ja jedva zamjetan a u drugim vremenima izrazito očevidan ali uvijek prepoznatljiv od strane nekoga tko želi prepoznati i pokušava Me pronaći… I Ja uvijek izražavam Sebe u skladu sa potrebama ljudi, zavisno o njihovoj nedaći i njihovoj sposobnosti da se promijene… Što može rezultirati u kompletnoj promjeni volje u jednoj osobi može drugu itekako ostaviti sasvim bez utiska, naračun čega će on potrebovati veći dokaz Mojeg postojanja, koji će mu onda biti dan od strane Moje Ljubavi kako bi ga spasio. Ali Ja Sam također prisutan gdje to nikakvi izvanjski znakovi ne potvrđuju… Ja Sam isto toliko prisutan u srcu osobe koja Mi podaruje njezinu Ljubav i volju, i Ja ću utjecati na njega nježno i tiho, jer on neće potrebovati očigledan dokaz Mojeg prisustva, on će biti svjestan njega i osjetiti Moju bliskost tako jasno da će imati srdačan odnos djeteta sa Ocem i time već posjeduje sve što mu je potrebno za njegov zemaljski način života… jednu nepokolebljivu vjeru u Mene i Moju Ljubav, koji mu omogućavaju da živi u skladu sa Mojom voljom.

 

Gdje je nevjerovanje tako snažno da Riječi jedine neće dostajati Ja ću pomoći sa znacima i čudesima… Ipak ovo se može također pretvoriti (okrenuti) u sud za ljude ako im nedostaje volje da promijene sebe… Ali vjera bolesnog i nesretnog potrebuje ništa doli jedan poticaj kako bi uzrasla tako snažna da će Me ona ispovijedati pred svijetom… Prema tome Ja mogu Sebe otrkti u Mojoj moći i slavi bolesnima i nesretnima, jer većinu vremena oni su već bili pročišćeni kroz njihovu bolest i njihove Me duše mogu lakše prepoznati ako im se približim… Bolesni Mi ne niječu ulaz u njihova srca, i ako su im Moje Riječi propovijedane učinak na njih je tako moćan da snaga Moje Riječi već ima blagotvoran učinak, i oni će biti iscjeljeni budući vjeruju (Luka 5:17; Psalam 107:20; Matej 8:16, 17).

 

Ali nevjernici koji tome posvjedoče i tako steknu vjeru će joj najprije morati pustiti da oživi kroz Ljubav… I onda će zavisiti o njihovom stupnju Ljubavi na koji način će njihova vjera stupiti na snagu, ali njihova će odgovornost biti veća ako ih jedno očigledno prikazivanje Mojeg djelovanja ostavi bez utiska, zbog toga što će oni morati vjerovati nakon njihova doživljaja ali neće promijeniti njihov način života kao rezultat njihova znanja… Prema tome, ne žudite za preočiglednim prikazom vjere, jer onda ćete primiti izvanrednu milost koja će vas također izvanredno obavezati… Ali ako su vam oni podareni onda ih iskoristite i okoristite se ovom milošću kako bi postigli viši stupanj… kako bi onda također govorili namjesto Mene i u Moje ime pred svijetom… kako bi bili odani radnici u Mojem vinogradu, koje ću Ja blagosloviti zbog rada za Mene i Moje kraljevstvo.

 

AMEN

 

Bertha Dudde, br. 7032, 3 Veljače 1958

DAR LIJEČENJA BOLESNIH…

Ja darujem dar liječenja bolesnih onima koji su snažni u vjeri i Ljubavi… Ja jedino mogu djelovati kroz ove budući Ja neću djelovati u suprotnosti Mojem zakonu reda. To je zašto su jedino nekolicina ljudi prožeti od strane posvećujuće snage koja teče iz Mene i donosi potpun oporavak bolesnoj osobi… Razumljivo je prema tome da će vrlo duboko pobožni iscjelitelji proglašavati Mene i Moje ime budući su oni duhovno probuđeni i time znaju značenje Mojeg čina Spasenja i prema tome vrlo strastveno pokušavaju obavijestiti njihova bližnja ljudska bića o njemu. Posljedično tome, jedino istinski ispovjedalac i proglašivač Mojeg imena će imati iscjeliteljsku snagu, što je činjenica koju vi ljudi morate uvijek imati na umu, jer provedena su također prividna iscjeljenja koja nisu izvršena kroz Moju snagu nego su često aktivnost Mojeg protivnika (Sotone). Iscjeljenje bolesnih se treba dogoditi u Moje ime, onda čovjek može govoriti o ‘duhovnom daru’, o jednoj izuzetno čvrstoj snazi vjere i Mojem direktnom djelovanju u ljudskom biću, što je točno ono što ti duboko pobožni iscjelitelji osiguravaju (može u smislu ‘što je povezano sa njima’).

I nanovo vam kažem da izvjestan stupanj vjere mora biti prisutan također u bolesnoj osobi, da Me on ne smije odbaciti nego biti vjerno voljan sebe podrediti Mojem djelovanju… Onda će njegov oporavak osnažiti njegovu vjeru i također motivirati i dalje skeptične ljude da prisvoje drugačiji stav spram religijskih doktrina, premda on, također, može postići živu vjeru jedino živeći život Ljubavi… Time se ne može govoriti o prisilnoj vjeri, jedino o iznuđenoj promjeni njegova razmišljanja tako da će se on razumski trebati baviti sa nečime što je ranije zanemarivao. Ali on jedino može postići ispravnu vjeru kao rezultat promjene kroz nesebičnu Ljubav spram bližnjega.

Međutim, svatko tko ima vjeru će biti strahovito osnažen činjenicom da on prepoznaje Božju moć… I napomol skorog Kraja Ja ću još često otkrivati Sebe gdjegod postoji preduvjet da osoba sebe kompletno izruči Meni i omogući snazi Mojeg Duha da ga prožme, da on ispovijeda Mene i Moje ime pred svijetom i time koristi snagu koja teče kroz njega za dobrobit njegovih bližnjih ljudskih bića da iscjeljuje svaku vrstu bolesti i boli (mučenja). Ovo prije svega zahtjeva živu vjeru stečenu kroz Ljubav, i ljudi mogu sebe smatrati sretnima ako je takav vrloduboko vjeran brat među njima koji je, do izvjesnog opsega, posrednik između Mene i njih, koji direktno prima Moju snagu i predaje ju dalje njegovoj patničkoj braći i sestrama, kojima on također proglašava Mene i Moj čin Spasenja sa kompletnim uvjerenjem. On je istinski borac za Krista, on je prikladan radnik u Mojem vinogradu i kvalificiran ostvariti (duhovne) preporode u posljednjim danima koji će voditi ljude do Mene u Isusu Kristu, i time sprovodi iskupiteljski rad zbog kojeg ću ga Ja blagosloviti. Jer blistava svjetla će trebati zasjati u ovom zamračenom svijetu tako da će ljudi biti sposobni vidjeti.

AMEN

 

BERTHA DUDDE, BR. 7042, 14 VELJAČE 1958

ISCJELJIVANJE BOLESNIH… PROGLAŠAVANJE ISUSA KRISTA…

 

Jednom kada je netko stekao osvjedočenu vjeru u Mene on ju više nikada neće izgubiti, čak ako je opetovano suočen sa kušnjama, slabostima vjere, kojima je svatko podvrgnut sve dok živi na Zemlji. Ali opetovano će se on zaputiti stazom ka Meni, Kojeg je prepoznao kao njegova Boga i Oca od vječnosti. Ali ima ljudi… i njih je većina… koji još ne vjeruju, koji su i dalje daleko udaljeni od shvaćanja budući su oni i dalje vrlo udaljeni od Mene. I s vremena na vrijeme ja ukazujem takvim ljudima posebno zanimanje kako bi im pomogao da vjeruju. I ovi su ljudi koji će, kroz izvanredne akcije, kroz iscjeljenje bolesnih ili drugačije vrste čudesnog djelovanja biti motivirani da razmišljaju u svezi toga… ipak uvijek u kombinaciji sa pobožnim ljudima… tako da Ja najprije mogu priskrbiti dokaz o Meni Osobno i Mojoj snazi onima koji vjeruju i pri tom ohrabriti njihova bližnja ljudska bića da također traže kontakt sa Onime Kojeg mogu prepoznati u ovim neobičnim zbivanjima…

 

I time, mnogi bolesni ljudi su često jednostavno odabrani instrumenti koji, kroz njihovu vjeru, dozvoljavaju Moje djelovanje u njima i istovremeno pomažu njihovim bližnjim ljudskim bićima da steknu vjeru, jer Ja neću nikada dopustiti Mojoj snazi da postane učinkovita u kompletnom nevjerniku, to je zašto duhovna vizija iscjelitelja može također razlučiti da li se iscjeljenje vjerom može dogoditi ili ne (Djela 14:10). To je zašto se iscjeljenja ne događaju uvijek, pa čak ako je jedan od Mojih duhovno probuđenih iscjelitelja na djelu… budući je iscjeljenje duše prioritet, dok bi pak iscjeljenje kompletnog nevjernika rezultiralo više vjerojatno u dušinoj smrti nego u njezinu življenju… To je također razlog zašto su iscjelitelji vjerom često napadani od strane svjetovnih ljudi koji vjeruju da oni mogu opravdati njihov stav kroz činjenicu da nisu sva iscjeljenja uspješna, da su pogreške postale očigledne koje su, međutim, prisutne baš poradi spomenutog razloga.

 

Posljedično tome, predmet ‘čudesnog iscjeljenja’, također, ostaje sporan; ljudi mogu vjerovati u njega ali oni nisu prisiljeni to napraviti… Međutim, svaki vjernik će ostaviti rezultat Meni, jer njegova vjera u Mene njemu također daje osiguranje da ću Ja učiniti štogod koristi duši ljudskog bića… U posljednjim danima, međutim, znaci i čudesa će porasti jer biti će nužno potkrijepiti dokazima snagu Isusova imena, tako da će se obratiti pažnja na Njegov čin Spasenja i nevjernici će Ga i dalje pronaći prije nego je prekasno. I tako… gdjegod je Božanski Iskupitelj Isus Krist proglašavan… mnoge veličanstvene stvari će još sebe očitovati… Svatko tko vjeruje će također služiti Meni kao svjedok tako da Moja vjera može postati učinkovita u njemu… Svatko tko ima vjeru treba povjeriti bolesti njegova tijela proglašivačima Isusa Krista, tako da Ja mogu demonstrirati Moju moć i snagu kroz njih i također pomoći onima koji su još slabi u vjeri ili koji uopće nemaju vjerovanje u Božanskog Iskupitelja Isusa Krista… Jer napomol Kraja vi svi trebate znati da ću Ja djelovati na izvanredne načine i da ću iskoristiti one koji su snažni u vjeri i Ljubavi.

 

AMEN

 

Bertha Dudde, br. 7980, 31 Kolovoz 1961

BOŽJA SNAGA MOŽE TAKOĐER PODARITI FIZIČKI OPORAVAK…

(Psalam 107:20; Mudre Izreke 4:20-24)

 

Vama je doista ponuđeno nešto dragocjeno kada vam Ja govorim direktno, i vi ćete uvijek biti sposobni crpsti snagu tako što ćete sebe svjesno otvarati Mojem zračenju Ljubavi ako želite primiti zraku snage od Mene, ako vi žudite biti ispunjeni sa snagom od Mene… ako želite da vaši glad i žeđ budu utišani kroz prehranu koju vi primate od Mene Osobno. Međutim, vi ste za sada još nesposobni prepoznati istinsku vrijednost Mojih darova milosti… čak i da vi voljno Mene slušate, čak i da vi pripadate onima koji žele biti hranjeni te da im Ja utažim njihovu žeđ. Kada bi bili sposobni procijeniti Moju veću od najveće Ljubavi za vas koja vas neprestano želi usrećiti i dodijeliti vam darove, vi bi također znali da vam Ja jedino nudim darove koji na vas imaju iznimno pomoćan učinak… vi bi znali da vam Ja jedino nudim što će vam pomoći postići savršenstvo, da vaše duše potpuno sazriju, i vi bi uvijek jedino željeli da Moji darovi Ljubavi za vas neće biti ograničeni. Vi bi svjesno otvorili sebe u bilo koje vrijeme kako bi primili Moje darove milosti, i vi bi postali svjesni jednog izobilja snage koja neprestano teče ka vama samo ako ju vi imate volje primiti. Vama je ništa doli potrebna vrloduboka vjera kako bi također postali fizički zdravi kroz snagu Moje Riječi…

Ali vi još ne posjedujete ovu snažnu vjeru i time vi morate uvijek jedino stremiti podići vaš stupanj Ljubavi… Kada ste sasvim prožeti od strane Ljubavi onda ćete jedino imati prostora u vašim srcima za Moju snagu Ljubavi, onda će sve drugo biti odgurnuto u stranu i vi ćete biti tako Meni blizu da ćete osjećati Moje prisustvo koje će vam također dopustiti da postanete svjesni pritoka snage… I onda će se vaše tijelo i vaša duša oporaviti… Otvorite sebe opet i iznova za snagu Ljubavi od Mene… nastavite okretati vaše misli spram Mene i uspostavite vezu sa Mnom koja omogućava jedan upliv Moje snage Ljubavi u vas… i znajte da primate dokaz Mojeg prisustva kada vam Ja govorim. I ne upropašćujte (poništavajte) iznova ovu vezu nego joj dopustite da postane rastuće više nježna i, doista, vi ćete ju osjećati sami i više se nećete trebati bojati da će vama nedostajati snage… Samo vjerujte, i Ja neću dozvoliti da vaša vjera bude uništena… otvorite vaše srce i prihvatite Me u njega, i Moje prisustvo će vas učiniti svjesnima snage koja se ulijeva u vas, vi ćete čuti Moju Riječ i prepoznati ju kao jedan nevjerojatan dar milosti… Vi ćete izrazito osjetiti snagu Moje Riječi, vi ćete psihološki sazrijeti, i ovo podignuto stanje zrelosti će također sebe izraziti u jednoj rastuće snažnijoj vjeri, a snažna vjera može postići bilo što (Matej 17:20), ona također može pomoći tijelu da postane zdravo budući ništa nije nemoguće za nekoga tko vjeruje u Mene (Marko 10:23), u Moju Ljubav i Moju moć.

AMEN

Bertha Dudde, br. 6709, 8 Prosinac, 1956

‘ČIJE GOD GRIJEHE OTPUSTITE…’

(Ivan 20:23 + Matej 9:2; Marko 2:5)

 

Ako riječi Svetih Pisama čitate jedino u njihovom doslovnom značenju tamo je puno toga što nećete razumjeti ili ćete protumačiti pogrešno, jer ‘slovo ubija… ali Duh daje život…’ (2 Korinćanima 3:6) I zato je potreban prosvjetljeni duh da bi pojmio i protumačio značenje Riječi koje Sam izgovorio dok Sam hodao Zemljom. Moji su Me učenici razumjeli pošto im je Moj Duh razotkrio svaku Riječ koju Sam izrekao. Morao Sam im pomoći na ovaj način budući prije Moje smrti na križu Moj Duh nije mogao djelovati na način kako je to radio nakon što je djelo Spasenja bilo kompletirano. Sada, međutim, svako ljudsko biće može omogućiti djelovanje Mojeg Duha u sebi ako svjesno koristi blagoslove djela Spasenja i sebe oblikuje kroz Ljubav tako da on postane posuda za Moj Duh, koji ga onda podučava i ‘uvodi ga u Istinu’ (Ivan 16:13) kao što Sam obećao… I on će također razumjeti značenje Riječi ‘Čije god grijehe otpustite, bit će im otpušteni; a čije god grijehe zadržite, zadržani su (im)…’ (Ivan 20:23)

Rekao Sam ove Riječi Mojim učenicima znajući da će nakon izlijevanja Duha oni jasno prepoznati prirodu ljudi koji će im doći sa svakojakim bolestima zbog njihovog tereta grijeha… Znao sam da će oni doći Mojim učenicima da bi bili ozdravljeni, i također Sam znao koji je od njih osjetio ovaj grijeh a koji je samo želio biti ozdravljen od njegovih bolesti… I Moji su učenici to također znali, jer njihov je duh bio prosvjetljen i oni su se potpuno podredili Mojoj volji, htijući živjeti i djelovati jedino u skladu sa Mojom voljom. I tako im je Moj Duh također dao instrukcije kada su, nakon Moje smrti, oni krenuli obavljati njihovu službu širenja Moje Riječi svijetom. Oni su, također, sada prepoznavali tko je bio dostojan oproštenja grijeha, ozdravljenja bolesti, a tko je i dalje bio tako uronjen u grijeh da on nije želio biti bez grijeha već jedino biti ozdravljen od njegovih bolesti. Tako Sam Ja samo uvjerio učenike sa ovim Riječima da će oni doista prepoznati unutarnje stanje ljudi i djelovati ispravno time što će slijediti upute Mojeg Duha. Otud će istinski učenik, čovjek koji postane posuda za Moj Duh poradi njegovog života Ljubavi… čovjek u kojem Ja Sam mogu djelovati posredstvom Mojeg Duha, također biti prosvjetljen i protumačiti ove Moje Riječi ispravno…

Moja je Riječ također zadržala svoju valjanost… u toj mjeri što opet i iznova (ili ‘opetovano’) od njihovih bolesti mogu biti ozdravljeni ljudi koji Mi pokajnički (= sa grizodušjem) priznaju svoje grijehe, koji vjeruju i time imaju pouzdanja u Mene Osobno ili u jednog od Mojih prosvjetljenih slugu… Međutim, isti će sluga također prepoznati kroz unutarnje upravljanje Mojeg Duha gdje je ova pokajnička unutarnja ispovijed grijeha odsutna i onda se iscjeljenje ne može dogoditi…

Ja Sam rekao ove Riječi Mojim učenicima, onima čija srca Sam poznavao i koje je voljnost da prime Moj Duh učinila pogodnima da idu u svijet kao Moji apostoli i propovijedaju Moje Evanđelje svim narodima… A iste Riječi su također važile za njihove nasljednike…

Kako god, pod ‘nasljednicima’ Ja mislim na one koji su, kroz njihov način života, kroz mijenjanje sebe u Ljubav i kroz njihovo duhovno dozrijevanje, stvorili preduvjet da učine djelovanje Mojeg Duha u njima mogućim… Ja nikad nisam mislio na one koji samo okupiraju isto mjesto ali nikad sami nisu doživjeli ‘izlijevanje Duha’… Potonji ne mogu pretpostaviti da su Moje Riječi bile adresirane njima i posljedično tome neće niti biti sposobni ‘oprostiti ili zadržati grijehe’…

Razmotrite besmisleno izobličavanje Mojih Riječi koje je bilo prouzročeno doktrinom kakva je danas ponuđena ljudima… da se ljudi osjećaju određenima opraštati ili ne opraštati grijehe njihovim bližnjim ljudskim bićima… ljudi, kojima nedostaje sve duhovne zrelosti, koja bi sebe otkrila u očiglednom ‘djelovanju Duha’… Moj Duh sebe može jedino rijetko izraziti na očigledan način budući on da bi to učinio zahtjeva vrlo duboku Ljubav i živu vjeru … Ali tisuće i tisuće ‘opraštaju grijehe’… i vjeruju kako su primili ovlaštenje za to od Mene. Ipak gdje Moj Duh djelujeoni to pokušavaju spriječiti, gdje Čista Istina pokušava donijeti razjašnjenje, djelovanje je Sotone insinuirano, što ponovno dokazuje da duhovna sljepoća vlada gdje čovječanstvo traži spasenje. Ali tama je već previše gusta da bi se svjetlo prihvatilo, i tako jedino Ljubav može biti propovijedana ljudima, jer jedino će Ljubav zapaliti svjetlo, i jedino osoba u plamenu Ljubavi (ili ‘u kojoj je Ljubav potpaljena’) prepoznaje Istinu i uzmiče od takvih obmanjujućih učenja.

Bez Ljubavi je svaka Riječ isprazna, ona nije shvaćena i njezino je značenje jedino uvijek iskrivljeno… Jedino Ljubav rezultira u prosvjetljenju duha i razumijevanju Moje Riječi… A jedino kada postanete istinski učenici kroz Ljubav možete sebe smatrati nasljednicima t(akv)ih učenika, onda će vaš duh biti prosvjetljen i vi možete uvjeravati doista pokajničke grešnike da su njihovi grijesi oprošteni, jer vi onda znate da ću se Ja Osobno pobrinuti za svakog grešnika i oprostiti svakome tko pokajnički i u svjesnosti o njegovoj krivnji dođe do Križa… I doista, Ja ću također ozdraviti njihove fizičke bolesti, Ja ću dati duhovno probuđenim slugama veliku snagu i tako će Moja Riječ sebe ispuniti ‘Čije grijehe otpustite, oni su im otpušteni; a čije god grijehe zadržite, zadržani su (im)…’ Jer Moj Duh je koji djeluje u njima.

 

AMEN

 

Scroll to Top