PROTIV RELIGIJSKIH DOGMI

Bertha Dudde, br. 6967, 13 Studeni 1957

 DUHOVNA PRISILA… PROTIV DOGMI I LJUDSKIH ZAPOVIJEDI 

Vi ste u duhovnom ropstvu (ili ‘duhovno porobljeni’) sve dok vaši bližnji prisiljavaju vašu volju (= iznuđuju što trebate misliti), sve dok vam još nije dano/omogućeno pravo da donosite svoje vlastite slobodne odluke. Posljedično tome, Moja nakana za vas nikad ne može biti da budete pod prijetnjom vječne kazne ili da budete obavezni/prinuđeni prihvatiti ili odbiti što vam je propisano/određeno (= ova Gospodinova objava se odnosi na ‘pakete vjerovanja’ koje dobije svaki novi član Rimokatoličke crkve i u čiji sadržaj on OBAVEZNO mora vjerovati = drugim riječima, U TOJ CRKVI ne postoji slobodna odluka da čovjek nešto iz tog ‘paketa’ prihvati jer se sa time slaže, a nešto pak ne jer se to kosi sa njegovim uvjerenjima ili njegovim VLASTITIM razumijevanjem istine!)… Vi bi trebali donijeti potpuno slobodnu odluku, pošto bi vaša slobodna volja trebala odlučiti, zato bi svaka pojedinačna osoba trebala donijeti svoju vlastitu odluku jer to odlučuje sudbinu duše nakon smrti. Ja Osobno vas neću prisiljavati, niti sam vam dao ijednu zapovijed koja bi mogla ograničiti vašu slobodnu volju… Jer čak i Moja zapovijed ljubavi zahtjeva vašu slobodnu volju, pošto ljubav ne može biti natjerana (ili ‘pošto se ljubav ne može prisiljavati’ = to je protiv Božanskog Reda Božanske Ljubavi!), što bi trebalo biti očigledno svakoj osobi. Ali jedino ljubav će razviti znanje o istini… I zato vi ljudi ne možete imati koristi kada je označeno/određeno (u) što trebate vjerovati, što trebate prihvatiti kao istinu… jer jedino osoba koja živi sa ljubavlju će biti sposobna (pr)ocijeniti/utvrditi da li će doktrine koje su vam dane korespondirati sa istinom… I tu (pr)ocjenu je svaka osoba sama obavezna poduzeti, ona ne smije biti spriječena u tome zabranom ili zapovjeđu… Jer potonje je ‘duhovna prisila’. Posljedica takve prisile je da ljudi žive po raznovrsnim lažnim (= u krivu stranu zavodećim) učenjima i neće se osobno potruditi pronaći svoj put iz straha od prijeteće ‘kazne’.

 Svako ljudsko biće ima pravo na svoju slobodu mišljenja, i jedino njegova vlastita (pr)ocjena (ili ‘ono što je on sam pronašao/otkrio/zaključio i prihvatio u slobodnoj volji’) može rezultirati u sreći. Svaki dogmatski skup smjernica, bez obzira da li je (njegov sadržaj) istinit ili ne, je duhovna prisila (ili ‘duhovno prisiljavanje’). Ja vama ljudima neprestano nudim čistu istinu ali vas ne prisiljavam prihvatiti je… baš zbog toga što bi vi trebali donijeti vašu vlastitu slobodnu odluku za vrijeme vašeg zemaljskog života. A prisilne mjere su uvijek priznavanje slabosti, nemoći/nesposobnosti da se ljude natjera ostvariti cilj putem drugih sredstava.

 Svatko tko Mi iskreno želi služiti (= na pravi način) bi trebao, sa puno ljubavi, pokušati privući ljudsku pažnju na dobrobit ispravnog razmišljanja i djelovanja. Opet i iznova bi im on trebao propovijedati Moje Evanđelje ljubavi, on bi na njih trebao urgirati da se vladaju u skladu sa ljubavlju ali bi se trebao suzdržati od svih prisiljavajućih mjera. On može tražiti od svojih bližnjih da opetovano slušaju objavu Božanske Riječi… on ih treba podsjetiti da to (u)čine dobronamjerno, ali on ih ne bi na to trebao prisiljavati pod prijetnjom Božanske kazne ili koristiti zapovijedi da bi ih prisiljavao… jer to nije u skladu sa Mojom voljom. Iz tog razloga se Ja ne mogu složiti sa crkvenim/duhovnim zakonima koje su odredili/donijeli ljudi koji svi samo tjeraju na izvršavanje obaveze ali često narušavaju/potkapaju voljno posvećivanje Meni… I Ja još manje mogu odobriti/priznati zabranu ispitivanja/razgledavanja literature drugih teoloških škola mišljenja… Pošto bi svakoj osobi također trebalo dozvoliti da razmatra/uzme u obzir svoju istinu, i ona će to također biti u stanju ako je iskrena u svojoj žudnji za istinom i traži/pita Mene za podršku/pomoć…

 Sloboda mišljenja i slobodna volja su odlučujući za čovjekov uspješan zemaljski život, jer Ja jedino cijenim rezultate slobodne volje, dok sve što je bilo nametnuto/uvedeno kao obaveza ili ispunjenje zapovijedi ne vrijedi ništa pred Mojim očima. Svatko tko se trudi živjeti život ljubavi će također jasno prepoznati da je jedino ljubav odlučujući činbenik da bi ljudsko biće živjelo u istini… Onda će on također shvatiti da su sve zapovijedi postale bezvrijedne i ništavne pošto će blagonaklona/ljubavlju ispunjena osoba sama od sebe djelovati u skladu sa Mojom voljom. On će također znati da se svaka osoba mora sama sa sobom boriti tako da bi bila sposobna donijeti odluku baziranu na slobodnoj volji. Jer jedino ljubav je veza sa Mnom, Koji sam Ljubav Osobno, i čim on hoda zemaljskom stazom sa Mnom, zahvaljujući svom životu ljubavi, njegova volja je također usmjerena tako da više neće trebati nikakve ljudske zapovijedi… Što se Mene tiče vi ste uvijek slobodni… ali Moj neprijatelj (= Sotona) će vas snažno pokušati zadobiti za sebe. I pošto vas je on sâm nesposoban prisiliti on će to pokušati ostvariti kroz ljude koji mu pripadaju… Prema tome odbacite svu prisilu jer ona je uvijek obilježje onog koji vas namjerava iskvariti. AMEN

***

 Bertha Dudde, br. 4294, 9 Svibnja 1948

 DOGMA

Ako je čovjek iz/pripadnik određene teološke škole mišljenja uveden/upoznat sa drugom, ako mu je ponuđena informacija koja osporava/proturječi njegovom znanju, to nije duhovni prekršaj (ili ‘duhovno nasilje’) sve dok je on sposoban prihvatiti ili odbiti ju u svojoj vlastitoj slobodnoj volji. Međutim, ako je prisiljen na prihvaćanje putem zakona, ako je postavljen u kažnjivo stanje, to jest ako su, pod prijetnjom kazne, njegovo razmišljanje i djelovanje postali ograničeni, onda je to prekršaj/nasilje koje nikad ne može imati dobre posljedice za njegovu dušu. Prema tome, Moja Riječ bi se uvijek trebala propovijedati, ali nikad na silu nametati ljudima. Iz tog razloga je prenošenje/emisija čiste istine odgore djelo najčišće slobode volje koja uvijek dozvoljava neprosvjetljenoj osobi, ako je slušateljeva volja odbacivanja/odbijanja snažnija, mogućnost gledanja na nju kao na ljudsku tvorevinu. Svako ljudsko biće je sposobno prepoznati Božanski izvor ako je iskreno zainteresirano za čistu istinu i neprestan napredak svoje duše. U tom slučaju će mu s Moje strane također zasigurno biti dana sposobnost da prepozna istinu kao takvu, jer Moja je volja da misli ljudskog bića trebaju biti unutar kraljevstva istine i Ja ću mu osigurati svaku mogućnost da prepozna što je ispravno.

 Ali Ja, Mene što se tiče, nikad neću nasilno utjecati na čovjekovu volju, prema tome Ja također ne odobravam to što su ljudi od strane drugih ljudi duhovno prisiljeni (= što im se nameće što MORAJU vjerovati) posredstvom učenja koja, u obliku dogme, obavezuju njihovo prihvaćanje ili su inače oni smatrani grešnicima. Ljudsko biće mora biti odgovorno za svaki prekršaj protiv Moje zapovijedi ljubavi ali ga Ja nikad neću kriviti ako ga njegov unutarnji osjećaj spriječava prihvatiti religijsku doktrinu, čak ako ona i korespondira sa istinom. Čak ni onda on sebe i dalje neće opteretiti sa grijehom, njegova žudnja za istinom još nije dovoljno duboka da mu dozvoli prepoznati istinu kao takvu. Međutim, prihvaćanje religijske dogme bez temeljnog proučavanja i unutarnjeg uvjerenja je potpuno bezvrijedno za razvoj duše. Dogma je uvijek nepovoljna za dušu pošto je čovjek bio spriječen formirati mišljenje o religijskoj doktrini, pa ipak bez dubokog razmišljanja se nikad ne može steći vjersko uvjerenje.

 Ljudi zasigurno trebaju vođe ako sami od sebe ne teže ka produhovljavanju svoje duše; unatoč tome, mudri vodiči bi jedino trebali naučavati i na taj način pokušati stimulirati srce i intelekt pošto se povezanost sa Mnom, sa duhovnim kraljevstvom, mora ostvariti od strane svake osobe ponaosob. I staza do ovog cilja treba biti ukazana od strane Mojih predstavnika na Zemlji posredstvom širenja Moje Riječi. Oni bi uvijek trebali dozvoliti Meni da govorim i nikad ne dodavati svoje vlastite riječi, određivati zapovijedi ili uvoditi/nametati obaveze ljudima kao da je to zahtjevano s Moje strane… Ja dozvoljavam svakom čovjeku da zadrži svoju slobodu, i Ja sam jedino zainteresiran za neprekinuto/neprestano transmitiranje i širenje istine (ili ‘Moja briga je jedino neprekinuto/neprestano transmitiranje i širenje istine’). Svatko tko ju traži traži Mene i, zaista, Ja ću dozvoliti da Me on pronađe; ali svatko tko iskreno ne teži za istinom neće izvući nikakve dobrobiti niti od prihvaćanja religijskih doktrina, koje su mu predstavljene kao dogma i prema tome on vjeruje da ih ne smije odbaciti/odbiti.

Svako dogmatsko poučavanje/instrukcija je ograničavanje slobode volje koju sam Ja dodijelio ljudima, otud je to duhovni prekršaj/duhovno nasilje koje ne korespondira sa Mojom voljom i protiv kojeg bi se Moji predstavnici na Zemlji trebali boriti u Moje ime. I Ja ću blagosloviti svakog (do)nositelja istine, Ja ću mu dati mogućnost da (pro)širi istinu čak ako se ona susretne sa protivljenjem. Pa ipak, svatko tko ozbiljno želi će ju prepoznati i postati obazriv, i Ja ću mu pomoći, Ja ću (pr)osvjetliti njegov duh i blagosloviti njegovu volju. AMEN

***

 Bertha Dudde, br. 3329, 13 Studenog 1944

 OSOBNA ODGOVORNOST… DOGMA

Svaki čovjek je osobno odgovoran za svoju dušu, i prema tome on sebe mora opravdati za svako loše/pokvareno/poročno/neispravno djelo baš kao i za svako izostavljanje/propuštanje dobrog djela (= čovjek pred Bogom neće odgovarati samo za ono loše što je napravio, već također i za svako dobro koje nije napravio a mogao je, jer kako kaže apostol, ‘Znati dakle dobro činiti, a ne činiti – grijeh je.’ Jakovljeva 4:17). On za svoju krivnju/grijeh ne može kriviti druge ljude niti mu drugi ljudi mogu kompenzirati/nadoknaditi tu krivnju, već on sam osobno mora napraviti poboljšanja (ili ‘is/po-pravke’) na Zemlji ili u onostranom. I isto tako, on jedini je sposoban podići/popraviti svoje stanje zrelosti, ono mu ne može biti dano kao dar, već se mora potruditi da živi svoj život u skladu sa Božjom voljom. Stoga on osobno/sam treba prihvatiti brigu za spasenje svoje duše, pošto ga ni jedno drugo ljudsko biće toga ne može osloboditi. Naknadno, on sebe također mora informirati o Božjoj volji i prihvatiti Njegovu Riječ, koja mu otkriva Božansku volju. I on onda treba dozvoliti/omogućiti Božjoj Riječi da postane djelotvorna (ili ‘da stupi na snagu’) unjemu. On prema tome ne bi trebao slijepo vjerovati (u ono) što mu ljudi žele predstaviti već to najprije treba USPOREDITI sa Božjom Riječju, i jedino ako to U POTPUNOSTI KORESPONDIRA sa potonjom on sebe može podrediti tom utjecaju.

 Ako je čovjek odgovoran za sebe on je također odgovoran i za svoje vlastite mentalne koncepte/ideje. Posljedično on je obavezan temeljno proučiti što god mu je ponuđeno, pošto je baš to ono za što će odgovarati. On sebe ne može opravdati da su mu bile ponuđene greške i da na taj način nije bio u stanju pronaći istinu, već on mora uložiti vlastiti napor da bi otkrio istinu, koja će mu također biti ponuđena ako on za nju pita (ili ‘ako ju zatraži’). Pošto će ga Bog prozvati na odgovornost jednog dana On će mu najprije dati svaku mogućnost da bude sposoban prepoznati i živjeti u skladu sa onim što je ispravno. Međutim, kada se čovjek oslanja na ono što mu je dano od strane drugih ljudi on zaobilazi svu osobnu odgovornost, on ju pokušava istovariti na drugu osobu koja ga je educirala. Ipak Bog mu je dao intelekt i dar razmišljanja, i koristeći taj dar on može odabrati za sebe što je ispravno i što Bog želi i djelovati sa time u skladu, posljedično on također (za to) može biti odgovoran (= on za to pred Bogom može polagati račun).

 Zbog toga, školski preneseno duhovno gradivo/znanje, time dakle i učenja koja čovjek školski prihvaća, ne mogu biti dovoljna za potpunu spoznaju Božje volje, sve dok se vlastitim razmišljanjem o tome u čovjeku ne probudi i uzdigne osjećaj odgovornosti… A pri ozbiljnoj refleksiji će ljudsko biće shvatiti koja učenja su ljudima bila dana od strane Boga a koja učenja su im (= tim Božjim učenjima) bila dodana od strane ljudi. Stoga, sa ciljem da u budućnosti bude odgovoran, čovjek se najprije treba pozabaviti sa primljenim znanjem i čineći tako, pod uvjetom da on ima žudnju za istinom, će on također biti u stanju razlikovati između istine i laži… S obzirom na to da će dogmatsko učenje ugušiti u njemu njegov osjećaj odgovornosti, ono će ga zaista morati ugušiti, pošto će vjera u njega (= to dogmatsko učenje) ili ispunjenje onog što se potražuje postati čisto mehanička stvar i osoba se više ne osjeća odgovornom za ono što vjeruje kako savjesno/pošteno čini. Jer što god ona čini je sa njezine strane učinjeno sa određenom količinom obaveze pošto je to od nje zahtjevano… To nije djelo slobodne volje, iako je ona (= osoba) također sposobna odbiti ili ignorirati zahtjev, ali unutarnji poriv nedostaje koji bi trebao biti razlog za svaku akciju, za sve što Bog zahtjeva od ljudi.

 Čovjek bi trebao biti svjestan činjenice da Bog jedino cijeni što on čini za ljubav (ili ‘u ime ljubavi’), da bi njegovo razmišljanje i akcije trebali stoga jedino biti vođeni ljubavlju i da je svaki nedostatak ljubavi grijeh protiv Boga, Koji je ljubav Osobno, i da ljudsko biće mora za to biti odgovorno. Prema tome, što god mu je naređeno učiniti, što god je on obavezan učiniti, negira slobodnu misao i akciju. I ljudsko biće u stvarnosti jedino polaže račun svijetu, tj. onima koji su mu nametnuli obavezu. Iz tog razloga duša ne može izvući veliku dobrobit ako ljudsko biće ne djeluje i ne misli iz unutra. Posljedično tome, pošto ni jedna osoba nikad ne može preuzeti odgovornost za dušu druge osobe već ljudsko biće to mora prihvatiti za sebe, on je također obavezan pomno ispitati/istražiti da li se njegove misli ili akcije podudaraju sa Božjom voljom, i prema tome on mora (po)zna(va)ti Božju volju, koja mu je dodijeljena/otkrivena kroz Božju Riječ. I stoga Božja Riječ mora biti temelj a ne ljudska tumačenja i dodaci; i sa ciljem da to ispita, sa ciljem da jednog dana bude odgovoran, nužna je duboka veza sa Bogom, Koji će onda mentalno otkriti Svoju volju osobi koja ima žudnju za istinom. AMEN

***

Bertha Dudde, br. 2412, 16 Srpnja 1942 

DUHOVNA PRISILA… LJUDSKE ZAPOVIJEDI… BORBA SA KRISTOVIM UČENJEM LJUBAVI

Svu/svaku duhovnu prisilu (= ovo se odnosi na dogme!) treba osuditi pošto akcija/aktivnost ljudskog bića koja rezultira iz nje ne može biti cijenjena/vrednovana od strane Boga. Jedino potpuna sloboda volje određuje/odlučuje vrijednost ljudskih akcija/aktivnosti. Prema tome oni trebaju biti obaviješteni o Kristovom učenju, ali ih se ne smije oba(vezom)-vezati (= prisiliti) da vode određeni način života kao rezultat pravila i propisa/naređenja, kojeg će se oni onda poslušno i habitualno pridržavati. Ljudi zasigurno trebaju biti odgojeni/poučeni ispravnom razmišljanju i ponašanju, ali njima uvijek jedino treba biti ukazana pravednost ili nepravednost njihovih akcija (ili ‘njima jedino uvijek treba ukazati što je dobro a što loše u njihovim djelima’). Treba im savjetovati da prakticiraju ljubav ali oni nikad ne bi trebali biti natjerani/potsticani/podbadani na (te) akcije uz pomoć pravila koja nisu u skladu (ili ‘združena’) sa njihovom unutarnjom voljom. Jedino se zapovijed ljubavi treba vršiti i prema tome također podučavati… jer svatko tko ispuni/izvrši zapovijed ljubavi oblikuje svoje srce tako da će ono samo od sebe htjeti vršiti one stvari koje korespondiraju sa Božjom voljom. Međutim, zapovijedi koje obavezuju/prisiljavaju čovjeka da se u svom životu ponaša (ili ‘da uredi svoj život’) na određeni način, čak ako i neuspjeh u njihovom izvršavanju ne demonstrira bezosjećajnost prema drugim ljudima, nisu dane od strane Boga, tj. one su izvan Kristovog učenja, pošto ovo učenje jedino propovijeda ljubav koja, međutim, nema za cilj ostvariti ispunjenje Božanskih zapovijedi uz pomoć izvanjske sile.

Ljudsko biće mora biti u mogućnosti sebe oblikovati u najvećoj slobodi volje ako će ova transformacija razmišljanja vrijediti za vječnost. Međutim, sloboda volje je ograničena čim se zahtjeva poslušna/podložna/pokorna transformacija. Svako dobro djelo koje ne proizlazi iz srca, tj. koje nije ostvareno uz pomoć unutarnjeg poriva/podstreka da se vrši djelo ljubavi, će jedino biti cijenjeno/vrednovano kao ono što je u stvarnosti… jedna implementacija/sprovođenje obaveze bez topline srca. I postoji velika opasnost da će ljudsko biće premalo pažnje obraćati na sebe, na svoje misli i akcije, pošto on vjeruje da je učino sve što je trebao učiniti na Zemlji, i ovo vjerovanje ima svoje temelje u zapovijedima koje su ljudi dodali Kristovom učenju. Jedino Božansko učenje ljubavi treba biti shvaćeno kao Kristovo učenje, ali nikad od ljudi određene zapovijedi koje za svoj cilj imaju ostvariti nešto drugo osim upravo/samo istinskih akcija ljubavi…

 Gdje se podučava ljubav, ljubav također treba biti i prakticirana, a akcije ljubavi trebaju biti shvaćene kao sve ono što je od dobrobiti za druge ljude. Tako se od ljudskog bića jedino očekuje da čini dobro svojem bližnjemu, i prema tome Božansko učenje ljubavi će od ljudi jedino očekivati ispunjenje onih zahtjeva koji štite njihove bližje od povrede ili koji im donose dobrobit. Kada ljudsko biće uzme u obzir dobrobit svojeg bližnjega on živi unutar ljubavi, pošto ga ona potstiče da pomogne drugim ljudima. Ovo je istinska aktivnost ljubavi koju od ljudi zahtjeva Bog i koju je Isus Krist neprestano prakticirao na Zemlji. Međutim, ako se od ljudi zahtjeva da čine nešto, čak ako i neuspjeh/pogreška u udovoljavanju na nikoji način ne šteti ili povređuje druge ljude, onda je to zbog zakona koje su odredili ljudi koji ne trebaju piti pobrkani sa Kristovim učenjem.

 Ipak, postoji velika opasnost da će zapovijed ljubavi biti ignorirana i da će se prednost davati ovim od strane ljudi dodanim zapovijedima i da smisao/vrijednost Kristovog učenja ljubavi neće biti prepoznat(a), o čemu svjedoči činjenica da čovječanstvo, neupućeno u njegovu istinsku vrijednost, želi u potpunosti zamijeniti Kristovo učenje ljubavi… Pošto ono više pažnje pridaje zapovijedima koje više ili manje porobljavaju ljudsko biće zato što one za njega predstavljaju duhovnu prisilu. Ovo smeta svijetu (ili ‘ovime je svijet uvrijeđen/pogođen’) i sada se namjerava boriti protiv i zamijeniti sve, uključujući čisto Kristovo učenje, koje jedino propovijeda ljubav. Sve što je od strane ljudi bilo dodano Božanskom učenju ljubavi je bilo učinjeno jedino da bi se u čisto Kristovo učenje ubacila greška/zabluda, pošto je to (dodano) odstupanje od onog što je Isus Krist ostavio ljudima kao Njegovo Djelo. Međutim, jedino što je od Božje volje će ostati… ali ljudsko djelo će proći. AMEN

***

 Berthi Dudde, br. 4993, 2 Studenog 1950

 DUHOVNA PRISILA… DOGMA

Najveća opasnost za ljudsko biće je duhovna prisila koja spriječava pre/ras-poznavanje (ili ‘priznavanje’) i slobodnu odluku njegovog (dobro)voljnog usmjerenja. Svaki čovjek je pojedinačno biće koje sebe mora usavršiti i, prema tome, svatko je odgovoran za svoj vlastiti način života o čemu ovisi ostvarenje stupnja savršenstva. Stoga svatko mora donijeti slobodnu odluku i dati Mi svjedočanstvo o svojoj volji. Ja zahtjevam ovo svjedočanstvo i ne slažem se da bi jedna osoba trebala reći svojim bližnjim ljudskim bićima na koji način trebaju razmišljati, željeti ili djelovati. Sloboda volje ne smije biti povrijeđena, ali ona je povrijeđena kada je cilj čovjekove volje određen zakonom i od njega se traži ili putem obećanja ili prijetnjama da se kreće jedino u određenom pravcu… Ja nikad neću prihvatiti takvu prisilu iako joj se Ja neću otvoreno suprotstaviti tako da i Sam ne koristim prisilu.

Ljudsko biće je misaona individua koja je od Mene primila sposobnost slobodne volje i razmišljanja čisto u svrhu donošenja odluke za vrijeme posljednjeg stadija njegova duhovnog razvoja na Zemlji, u skladu sa čime će on onda biti nagrađen u vječnosti. Zaista je dobro i u skladu sa Mojom voljom kada čovjek obavijesti svoja bližnja ljudska bića o posljedicama korištenja njihove volje na ispravan ili pogrešan način. Također je Moja volja kada su svakojaka razjašnjenja dana u svezi njegova odnosa sa Stvoriteljem. Međutim, dobro poučavanje/instrukcija u svezi Božanske doktrine ljubavi i važnost prakticiranja nesebične ljubavi prema bližnjemu je sasvim dovoljno. Ali sve to treba biti učinjeno bez prisile… Ljudsko biće treba biti educirano ali nikad prisiljeno na prihvaćanje doktrine pošto ono treba iskoristiti svoj vlastiti sud/prosudbu i sklonost pri usmjeravanju svoje volje.

 Ja sam ljudskom biću dao slobodnu volju ali ako mu je vi oduzmete vi ćete koristi vašu vlastitu volju na pogrešan način, iako ćete vjerovati da radite za Mene u Moje ime. Ja nikad nisam dao Mojim učenicima zadatak da šire Moje učenje putem religijske prisile pošto silom nametnuta vjera ne bi doprinosila višem duševnom razvoju. Ja sam uvijek jedino zahtjevao od ljudi da vjeruju u Mene kao najuzvišenije savršeno Biće, Ja jedino uvijek zahtjevam od ljudi vjerovanje u Moju svemoć, mudrost i ljubav i njezinu snagu… Jer ako vjerujete u ovo vi sami ćete iskusiti snagu ljubavi i automatski ćete prepoznati sve drugo što trebate vjerovati, pošto ćete onda biti istinski poučeni Mojim duhom unutar vas. Međutim, silom nametnuta vjera vas neće dovesti do savršenstva. Prisilna vjera će rijetko oživjeti, i Ja ne mogu gledati na prisilnu vjeru kao na odluku slobodne volje pošto vaša volja još nije postala aktivna, umjesto toga vi ćete priznati/potvrditi školu mišljenja kao rezultat vaše edukacije bez da ste ju pravilno procjenili glede njezine vrijednosti ili bezvrijednosti.

 Ja želim da vjerujete kako blaženstvo možete postići jedino kroz ljubav… ali vi sami morate postići ovo vjerovanje; vi zasigurno možete prihvatiti učenje o tome ali onda ćete najprije morati prakticirati ljubav sa ciljem da bi postigli sigurnost da je ljubav duhovna snaga, i jedino ova unutarnja sigurnost je sigurna vjera koja je životo-dajna pošto je bila dobrovoljno postignuta. Sva prisila je znak nesavršenstva pošto povređuje slobodu koja je izvorno bila obilježje ljudskog bića i koju ono mora ponovno steći sa ciljem da postane blaženo. Kako se prisilne mjere koje ljude lišavaju duhovne slobode mogu smatrati sukladnima sa Mojom voljom… ako je osoba u stvari obavezna vjerovati nešto što, onoliko koliko se to Mene tiče, potrebuje apsolutno slobodnu odluku i prihvaćanje?

 Kao vrhovni Zakonodavac Ja ljudima nisam dao ni jednu drugu zapovijed osim onu od ljubavi, koja također uključuje Deset Mojsijevih Zapovijedi, ali koja će jedino biti ispunjena ako je ljubav dobrovoljno prakticirana, inače bi svjedočila protiv Mene ili bi u pitanje dovodila slobodnu volju ljudskog bića. Međutim, ljudi pretpostavljaju kako mogu ustanoviti zakone bez da za to imaju ovlaštenja. Tako oni povređuju čovjekovu slobodnu volju… Svaki zakon je prisila, a svaka vrsta prisile je protiv Moje volje. Čim čovjek više nema slobodu razmišljanja, čim je on prisiljen vjerovati u doktrinu, njegov zemaljski test volje završava, jer on mora donijeti svoju vlastitu odluku a ne iznuđenu/nametnutu. A svaka dogmatska doktrina je prisila, bez obzira da li je istinita ili ne.

 Svaka dogma je narušavanje slobodne volje… koja neće biti slobodna u vrijeme duhovne odluke, pošto mu je odluka već bila diktirana i može se zaobići jedino počinjavanjem grijeha. Ja sam svakom ljudskom biću dao pravo slobodnog izbora; Ja samo zahtjevam da on treba ozbiljno razmotriti što se od njega traži vjerovati. Ako, unatoč ozbiljnom promišljanju/rasuđivanju, on to ne može prihvatiti sa punim uvjerenjem, Ja to neću smatrati grijehom; međutim, on će počiniti grijeh ako potvrdi/prizna doktrinu sa svojim usnama bez da je (za)pitao svoje srce. Svaka osoba je odgovorna za sebe, i drsko/uobraženo je kada jedna osoba namjerava odlučiti vjeru tisuća sa instrukcijom koja se uvijek mora smatrati dogmatskom doktrinom.

Sve što narušava slobodnu volju ljudskog bića nikad ne može dobiti Moju podršku, pošto čak ni Ja Osobno ne određujem/ograničavam ljudsko prihvaćanje istine ako to njihova vlastita volja ne želi. Ja ću zasigurno nastaviti podučavati ljude i transmitirati im čistu istinu, ali svatko je slobodan prihvatiti ju ili odbiti. I tako bi vi trebali jednostavno naučavati vaše bližnje sa ljubavlju ali im dozvoliti duhovnu slobodu za njihovu odluku, jer silom nametnuta vjera nema vrijednosti preda Mnom. AMEN

***

 Bertha Dudde, br. 6813, 23 Travnja 1957 

ISPUNJAVANJE ZAPOVIJEDI KOJE SU ODREDILI/DONIJELI LJUDI NEĆE ZAMIJENITI DJELA LJUBAVI

Vi ljudi trebate razumjeti da nema zamjene za akcije ljubavi (= da se djela ljubavi ne mogu nadomjestiti s nečim drugim), da nećete biti u mogućnosti ostvariti vječno blaženstvo putem drugih sredstava sve dok ignorirate (ili ‘se oglušujete o’) Moje zapovijedi ljubavi, sve dok ne djelujete uz pomoć nesebične ljubavi prema vašem bližnjem. Štogod drugo vam je preporučeno, osim ove aktivne ljubavi, kao blagotvorno ili da obećava sreću, je beskorisno i neće vas voditi ni jedan korak prema vašem savršenstvu. A bit će vam ponuđeno puno što će navodno rezultirati u sreći… Tako vi često ignorirate/potcjenjujete jedini koristan/blagotvoran način do blaženstva. Ja od vas ljudskih bića ne zahtjevam ništa osim da se pridržavate/vršite Moje zapovijedi ljubavi… Ja vam nisam dao ni jedne druge zapovijedi osim onih koje jedino uvijek iziskivaju vašu ljubav prema vašem bližnjem, Ja sam jedino propovijedao one usmjeravajuće principe čija je namisao bila poboljšati vezu između vas i vaših bližnjih ljudskih bića, pošto sam Ja želio zapaliti ljubav u vama koja vam je nedostajala a što je uzrokovalo vašu kukavnu/mizernu situaciju. I tako se Moja neprestana briga jednostavno odnosi na povećanje/umnažanje vaše volje da ljubite, jer sposobnost ljubavi je inherentna u svima vama ali vaša volja da ju sprovedete u djelo je izuzetno slaba/siromašna. Posljedično tome, jedino čovjek koji će, poput Mene, jednostavno propovijedati ljubav može biti Moj istinski predstavnik na Zemlji, jer on jedini će ukazati ljudima ispravan put koji vodi do Mene, do blaženstva.

Vi međutim ne bi trebali vjerovati kako možete zamijeniti vaša djela ljubavi sa drugim akcijama ili običajima; vi ne bi trebali vjerovati kako ću Ja biti zadovoljan sa vršenjem zapovijedi koje Ja nisam donio/odredio i čije sprovođenje bez ljubavi je potpuno beskorisno. Vi nećete primiti nikakve ‘blagoslove’ za to pošto Ja neću obratiti pažnju na (= primjetiti) takve akcije i običaje niti će oni spasiti duše, jer ovi su samo ljudska obećanja koja Ja nikad neću biti u mogućnosti potvrditi/odobriti. Jedino ljubav će vas spasiti od povratka/regresije u bezdan, jedino ljubav će vas voditi do savršenstva, a ljubav će sebe uvijek izraziti sa akcijama, jer ljubav će osobu iznutra tjerati da djeluje unutar Božanskog reda.

Ali vi ljudi ste zahvaćeni određenom količinom ravnodušnosti u svezi Mojih zapovijedi ljubavi pošto ste bili uvedeni u pogrešno razmišljanje… Pošto ste bili natjerani da se pridržavate crkvenih/svećeničkih (= papinskih) zapovijedi koje su ljudi dodali Mojim zapovijedima kao njihovo vlastito djelo… Vi sada sa strahom pokušavate izvršiti te crkvene/svećeničke (= papinske) zapovijedi, ali rijetko ili nikad ne obraćate pažnju na Moje zahtjeve a ipak vjerujete da živite pravedan i Kršćanski život. To je ozbiljna greška koja je na svijet također bila donešena Mojim neprijateljem/protivnikom (= Sotonom) Jer jedina svrha vašeg zemaljskog života je zapaliti ljubav i pustiti ju da se rasplamsa u najblistavije svjetlo pošto to označava sjedinjenje sa Mnom od Kojeg ste se jednom odvojili. Međutim, jedino ljubav će biti u stanju postići ovo sjedinjenje, a ne sredstva koja su vam bila dana kao ‘zapovijedi’ za postizavanje vječnog života, takva poput formalnih molitvi, djelomičnog oproštenja grijeha (= i ovo kao i sve ostalo u ovoj objavi se odnosi na Rimokatoličku crkvu), akcije i darovanje blagoslova koji su poznati kao ‘sakramenti’, na koje se mora gledati jedino kao na ceremonije/obrede i formalnosti i neće vam omogućiti nikakav duhovni uspjeh, niti na zemlji niti u onostranom kraljevstvu.

 Moj neprijatelj/protivnik (= Sotona) je pokušao spriječiti ono što će izvršavanje Mojih zapovijedi ljubavi postići putem skretanja ljudske pažnje od njih (= Zapovijedi ljubavi)s izvanjskim formalnostima i lažnim učenjima i predstavljajući njegove aranžmane kao njihov prioritet… Jer on je znao da će pronaći puno žrtava, pošto je ljubav zahtjevala od ljudi da se potrude a oni nisu rado voljni žrtvovati se. Prema tome, opet i iznova ljubav treba biti naglašena kao prva i najvažnija, opet i iznova Ja moram podsjetiti ljude na Moje zapovijedi ljubavi prema Bogu i drugim ljudima, opet i iznova ih moram podučiti da je sve drugo beskorisno bez ljubavi i da akcije ljubavi ne mogu biti zamijenjene ničim drugim… Ali ovo učenje se ne uzima ozbiljno, ljudi preferiraju slijediti takve ljudski nadodane zapovijedi voljnije/pripravnije pošto Moj neprijatelj još ima veliki utjecaj nad takvim ljudima i pokušava spriječiti njihov povratak k Meni na sve načine (ili ‚putem svih sredstava’). I pored toga, Moje učenje ljubavi, koje Sam propovijedao na Zemlji, je poznato ljudima i svatko sa iskrenom težnjom će ga također prepoznati kao prioritet i neće biti zadovoljan sa beznačajnim/besmislenim izvanjskim pojavnostima/nastupima, sa svime što nije bilo začeto (ili ‚što svoj izvor/svoje porijeklo nije imalo’) u Meni. AMEN

***

Bertha Dudde, br. 0194, 22 Studeni 1937

 SILOM PROVEDENA UČENJA…

Čuvaj vjerno srce i Bog će ti biti blizu u svakom trenutku. I ako Bog položi na tebe što ti izgleda nepodnošljivo, sa Njegovom pomoći i milosrđem možeš nadvladati sve…

A sada slušaj: Mi (anđeli Božji) ćemo formirati krug oko tebe i započeti sa našim radom, budući je Gospod odlučio obavijestiti te o opasnostima Kršćanstva kakovo se podučava na Zemlji danas. Ako je bilo kada Njegova Riječ bila shvaćena na način koji je naumljen prisiliti druge onda je ovo bila velika pogreška i zabluda učitelja… Budući Gospod ne želi privući ni jedno od Njegove djece bliže k Njemu silom nego djeca trebaju odlučiti u cjelosti njihovom vlastitom slobodnom voljom da li prihvaćaju njihova nebeskog Oca ili Ga odbacuju. Mi prema tome smatramo nepoželjnom od strane Boga svaku prisilu koju crkva ili sluge Božje žele sprovoditi spram čovječanstva i koja nije zahtjevana u Njegovim učenjima. Iz ovog razloga takva će crkva kolapsirati kako joj nedostaje temeljnog uvjeta… kompletne slobode volje (2 Korinćanima 3:17).

Duhovna sloboda ne može postojati gdje je stavljeno kao uvjet učiniti ovo ili ono pod prijetnjom kazne; nadalje, svrha ne bi mogla biti ispunjena čak i kada bi zemaljska djeca udovoljila takvim silom nametnutim uvjetima. Tu leži objašnjenje zašto će takve crkve nestati, premda su one također naumljene voditi ljude do Boga. U prepoznavanju (u smislu, ‘na svjetlu’)najsvetijeg temeljnog uvjeta, oblikovati cijeli ljudski život kroz slobodnu volju, mnoge druge odredbe su iz oblasti pogreške… Bilo koje ograničenje nije željeno od strane Boga i prema tome je jedino prepreka (smetnja) za ljudska bića na putu ka vječnosti… Vi možete doista učiti Njegove Riječi ali ih ne možete kombinirati sa takvim uvjetima koji postavljaju ljudsko dijete u poziciju ograničenja i koji bi im mogli dati drugačiju sliku Božje dobrote i Ljubavi. Uvijek se dobro pobrinite da vi, sluge Božje, povučete vaše ovčice spram Oca sa Ljubavlju i učite ih da oni trebaju stremiti i tražiti Božju pomoć, onda će njihov put ka Ocu postati lakši i ništa ih neće plašiti… dok ih vaše doktrine postavljaju u stanje zavisnosti, u kojem oni doista u najboljem slučaju pokušavaju izvršiti njihovu dužnost dok njihovo unutarnje duhovno posvećenje (privrženost) spram srca njihova Nebeskog Oca nedostaje… Ljubav i čežnja spram Oca trebaju doći iz srca i ne bi trebali biti nametnuti pod prinudom… Ljudska duša će se onda uspeti daleko više i napredovat će daleko brže sa Božjim blagoslovom, kojeg će ona žudjeti njezinom vlastitom voljom…

Prema tome pokušaj, gdjegod možeš, objasniti ljudima da se ne bi trebali držati svjetovnih učenja nego slušati Božja učenja duboko unutar njihovih srdaca, koja će im reći da su oni djeca Božja; a kao djeci Božjoj povećati čežnju povratiti se Nebeskom Ocu bi trebao biti temelj istinskog Kršćanstva… onda će vam Otac ukazati put u Ljubavi i Božanskom milosrđu.

 AMEN

***

Bertha Dudde, br. 6551, 20 Svibanj 1956

STREMLJENJE ZA DUHOVNIM DAROVIMA…

OBILJEŽJE KRISTOVE CRKVE…

Vi trebate marljivo pokušavati postići darove Duha (1 Korinćanima 12:31; 14:1), jer oni vam ne mogu biti dani; vi ćete ih morati steći tako što ćete sebe pripremiti da će Moj Duh biti sposoban djelovati u vama. Ne mislite da ih možete primiti ako ste podbacili napraviti rad unapređenja vaše duše, ako vaša priroda nije dovoljno promijenjena da je postala Ljubav… Vaša je duša morala doseći specifični stupanj zrelosti prije nego Moj Duh može djelovati u vama, i ovaj stupanj zrelosti potrebuje vašu čvrstu volju da na Zemlji živite potpuno u skladu sa Mojim Zapovijedima, on potrebuje negiranje vlastitog ja, nesebično pomaganje vašem bližnjemu, potpuno okretanje spram Mene… Jedino onda ću Ja biti sposoban izliti Mojega Duha na vas, i onda će ljudsko biće biti sposobno primiti darove Duha za koje je on posebice kvalificiran i koji će odrediti njegov budući rad za Mene i Moje kraljevstvo. Svi vi možete uzeti dijela u darovima Duha, jer svi vi ste pozvani marljivo surađivati u radu za kraljevstvo Božje… Ali jedino nekolicina ih je odabrano… Jedino nekolicina ispune uvjete što je popraćeno sa djelovanjem Mojega Duha, jedino nekolicna uzmu rad unapređenja njihovih duša tako ozbiljno da oni sebe oblikuju u primajuću posudu za Moj Duh, i prema tome Ja mogu obdariti samo nekolicinu sa darovima Duha… Ali svatko tko ga posjeduje je već blaženo sretan na Zemlji, jer on zna za sebe da je u srdačnom kontaktu sa Mnom, on zna da Ja Osobno djelujem u njemu i on će uspješno raditi za Moje kraljevstvo.

 Međutim, vi ljudi ne možete dokazati vašu pripadnost Kristovoj Crkvi… Crkvi koju Sam Ja Osobno uspostavio na Zemlji (Matej 16:18)… na nijedan drugi način nego kroz posjedovanje duhovnog dara, jer to je karakteristika Moje Crkve. Različiti darovi svjedoče o djelovanju Mojega Duha; ali naočigled izvanredna snaga će uvijek postati očigledna, jedna sposobnost će izbiti na površinu u ljudskom biću koju on nije stekao kroz primjenu ili proučavanje ili fizičko naprezanje nego koja mu je sasvim jasno bila ‘dana’… bilo da, on vrši čudesa, iscjeljuje bolesne, podučava sa mudrošću ili ima dar prorokovanja…

 Svi oni dokazuju njihovo članstvo u Kristovoj Crkvi njihovom živom vjerom koja je nikla iz Ljubavi i tako su oni u srdačnom kontaktu sa Mnom Osobno, tako da Ja mogu djelovati kroz Moj Duh kako smatram blagotvornim za spasenje njihove duše i one njihovih bližnjih ljudskih bića. Otud vi ljudi trebate jedino ozbiljno stremiti da postignete živu vjeru… i prema tome živite život Ljubavi… Onda ćete učiniti štogod je potrebno da povećate stupanj zrelosti vaše duše i također postanete svjesni Mojega prisustva u vama i, kao rezultat ove svjesnosti, također imate izvanrednu snagu na vašem raspolaganju koju vam Ja dodjeljujem tako da će to biti pomoćno za vas i vaše okruženje… I svatko tko je tako stekao jedan neobičan dar Duha će također biti odan radnik u Mojem vinogradu, jer on će raditi sa ovim darom kako bi vodio njegova bližnja ljudska bića u živu vjeru u Mene u Isusu Kristu… Jer svaka osoba prosvjetljena od strane Mojega Duha će uvijek svjedočiti za Božanskog Iskupitelja (Ivan 16:14), budući je iskupljenje kroz Njega moralo prethoditi prije nego će Moj Duh biti sposoban djelovati, prije nego darovi Duha mogu biti razdijeljeni… i budući jedino osoba iskupljena sa Isusovom Krvlju također ima snagu tako raditi na unapređenju njegove duše da će ona postići potreban stupanj zrelosti da primi darove Duha… Sa pomoći Isusa Krista svi ljudi mogu i hoće uspjeti… I iz tog razloga svaka duhovno-probuđena osoba će proglašavati Onoga Koji je obećao Njegovog Duha… I svaka osoba koja može prikazati duhovni dar svjedoči o činjenici da je on pronašao spasenje kroz Isusa Krista od noći smrti, jer Moja snaga djeluje u njemu, Moje svjetlo sjaji unutra u njemu, Ja Osobno Sam u njemu i radim kroz Moj Duh.   AMEN

***

Bertha Dudde, br. 7703, 18 Rujan 1960

DAROVI DUHA…

Vi ćete morati spomenuti darove Duha ako želite objasniti znamenite sposobnosti koje sebe izražavaju u Božanskom smislu i koje su također prepoznate kao Božanske od strane svakoga tko je sam duhovno naklonjen. Jer Ja Osobno Sam obećao ove darove onima koji čeznu za njima i ispunjavaju uvjete zahtjevane od strane Mene za ‘djelovanje Duha’. Moj Duh sebe očituje na različite načine, uvijek zavisno o stupnju dušine zrelosti i zadatku danom osobi koja prima dar Duha. Ima mnogo različitih darova… ali to je uvijek jedna neobična aktivnost za koju je osoba obdarena… jedna aktivnost koju on ne bi mogao vršiti tek kao ljudsko biće. On treba Moju potporu za ovo, on treba postići Moju snagu, koja će onda ostvariti učinak u osobi kao dar iscjeljenja, ili dar prorokovanja, ili dar primanja Istine od Mene i njezina širenja u Moje ime… ili, dar govorništva nadahnut od strane Mene, tako da Ja Osobno mogu govoriti kroz Duh, koristeći usta osobe koja je primila od Mene ovaj dar kako bi Me čula. 

I kada skrenete pažnju ljudi na različite darove koje Sam spomenuo, također kroz Duh, oni će morati prepoznati da vi ne posjedujete jedino specijalnu ‘sposobnost’… koja vam treba priznati može također biti dana kao talent od strane vašeg Stvoritelja… nego da vam je podarena ova sposobnost kroz duhovna sredstva, da ona ne može biti dana proizvoljno ikome tko ne može ukazati kako je ispunio uvjete da bi ju primio. I takvu jednu sposobnost će još manje biti moguće steći akademski. Ljudi su doista pozvani i mogli bi svi duhovno sebe oblikovati tako da bi mogli primiti dar Duha… ali nisu svi odabrani, baš zato što oni ne prepoznaju njihov poziv i prema tome niti ne streme za duhovnim darovima… U drugu ruku, međutim, jedino ovi darovi su dokaz duhovno-naklonjena načina života, čovjekova specifičnog stupnja zrelosti i Ljubavi, budući Moj Duh može jedino djelovati u njemu kada je postigao izvjestan stupanj zrelosti. Naposlijetku, ako ljudi nikada ne otkriju da svatko može steći dar Duha, oni neće vjerovati porukama odgore do opsega kojeg zaslužuju, jer oni ih ne mogu objasniti pravilno i prema tome dvojbe svako neobično očitovanje Duha. 

 Doista, ljudi čak idu toliko daleko da niječu duhovne darove kao Božansku aktivnost u potpunosti i osuđuju sve neobično kako je povezano sa Sotonom… A ipak oni na taj način jedino daju dokaz o njihovom vlastitom siromaštvu, jer gdje djelovanje Mojega Duha više ne može biti prepoznato tamo isto tako nema znaka ‘Moje Crkve’, Crkve koju Sam Ja Osobno utemeljio na Zemlji. ‘Moja Crkva’ jedino postoji gdje je djelovanje Mojega Duha očigledno, budući Moj Duh svjedoči o Mojem Pristustvu, i budući ću Ja uvijek biti prisutan gdje ljudi iskreno streme duhovno napredovati i time su sposobni primiti ili prikazati dar Duha. I prema tome to će uvijek jedino biti od koristi kada spomenete darove Duha, kada proglašavate Moje Evanđelje… kada podsjećate ljude o Mojim Riječima ‘Ja ću izliti Svoga Duha na svako tijelo, i sluge i sluškinje će prorokovati…’ (Joel 2:28, 29) Svako od Mojih obećanja će biti ispunjeno, i tako također i ovo… Otud se svakom izražaju nevjerovanja treba jedino suprotstaviti sa Mojim obećanjem, i ljudi trebaju znati da će Moje djelovanje postati posebice očigledno tijekom posljednjih dana, i da će se onda sve također dogoditi kao što je bilo nagovješteno u Riječi i Pismu.    AMEN

***

Bertha Dudde, br. 6013a, 31 Srpanj 1954

RAZLIČITI DAROVI DUHA…

Duh Božji sebe očituje na različite načine, budući njegovo djelovanje zavisi o čovjekovoj sposobnosti, o njegovoj duhovnoj zrelosti… i također zavisi o njegovoj naklonosti (dispoziciji) koji će mu duhovni dar biti dan. Primanje duhovnog dara uvijek pretpostavlja da ste oblikovani putem Ljubavi (1 Korinćanima 12:31 + 1 Korinćanima 13 + 1 Korinćanima 14:1), time dobrovoljnu potpunu preobrazbu bića. Božji Duh može utjecati jedino u prikladnu posudu… posudu, koja je na taj način bila pripremljena za primanje Božanske zrake svjetla Ljubavi kroz nesebična djela Ljubavi… Svatko tko još nije ostvario ovu preobrazbu u Ljubav ne može očekivati dar Duha. Posljedično tome, darovi Duha su uvijek samo rezultat Ljubavlju ispunjenog načina života a nikad proizvoljno dodjeljeni darovi… Za njima treba ‘stremiti’, što svatko može napraviti no što je rijetko učinjeno. Način na koji Božji Duh stupa na snagu zavisi o zadatku danom čovjeku kojeg je prekrio Božji Duh tijekom njegova zemaljskog života, što je Božja mudrost zasigurno prepoznala kako je to od blagodati za čovječanstvo ali je unatoč tome potrebna slobodna volja ljudskog bića. Bog doista zna tko Mu želi služiti i kako ta osoba sebe oblikuje, On će ga prema tome postaviti gdje je on u stanju raditi na najučinkovitiji način…

 Ljudi u posljednjim danima moraju biti protreseni pošto će njihovo razmišljanje postati u potpunosti površno, time će oni morati biti iznimno impresionirani kako bi se narušilo njihovo zadovoljstvo. Ali čak i neobični fenomeni imaju potpuno prirodno objašnjenje, ipak što jednoj osobi izgleda sasvim prirodno to je za drugu neshvatljivo budući je ona duhovno slijepa. Otud će ti ‘duhovno slijepi’ ljudi biti suočeni sa nekim sa ‘vizijom’ tko sebe može odvojiti od njegove zemaljske spone i, kako bi vi mogli reći, biti uzdignut u duhovno područje, i koji se vraća iz ovog duhovnog područja na Zemlju sa darom koji ne može biti dodjeljen na zemaljski način (2 Korinćanima 12:1-4)… On će raditi sa silama koje mu omogućavaju ostvariti naizgled nemoguće… putem Riječi on će biti sposoban liječiti bolesne ili predskazati budućnost, on će posjedovati vrlo duboku mudrost i tako će također biti u stanju podučiti svoja bližnja ljudska bića… ili će znati što je inače ljudima skriveno… On će biti u stanju govoriti stranim jezicima… djelovanje Božanskog Duha će sebe jasno očitovati… ali jedino kako bi zadobio duše ljudi za duhovno kraljevstvo, budući Duh Božji jedino duhovno vrši utjecaj na ljude i ne promiče zemaljske interese. Otud će vlasnik duhovnog dara uvijek biti radnik u vinogradu Gospodnjem…

 Kao rezultat ovog dara on će biti Božji zastupnik na Zemlji koji želi ostvariti i povećati Njegovo kraljevstvo što je i postavio za svoj zemaljski zadatak. Božji Duh će sebe jedino očitovati primjetno drugim ljudima kroz Njegove voljne sluge, iako svaka osoba može biti prožeta od strane Njegovog Duha i na taj način također sposobna jasno i točno razumjeti i biti kvalificirana predati svoje znanje drugim ljudima. Unatoč tome, ljudi jedino primaju u skladu sa njihovom voljom, a preduvjet za primanje očiglednog dara Duha je njihova voljnost raditi za Boga i Njegovo kraljevstvo. Jer Bog želi Sebe Objaviti kroz ljude cijelom čovječanstvu. Bog želi biti prepoznat u Njegovom djelovanju, otud čovjek treba djelovati kao posrednik sve dok Bog ne može Osobno prići ljudima, sve dok nevjera i duhovna sljepoća ovo čine sasvim nemogućim. Slijedi da Bog Sebe objavljuje kroz Njegov Duh, koji sebe očituje kroz ljudsko biće, kako bi ljude vodio do vjere, kako bi ih prosvjetlio, da bi učinio da vide svjetlo koje odgore sjaji ljudima… kako bi im dopustio upoznati svrhu njihovog zemaljskog života i osvijetlio stazu do cilja… Svi duhovni darovi jedino služe da bi izvršili utjecaj na ljudske duše u Božanskom smislu. Onda će sile biti oslobođene u čovjeku koje jasno svjedoče o Božanskom uplivu… uplivu snage koja potječe od Boga… snage Božanskog Duha… AMEN

***

Bertha Dudde, br. 6013b, 1 Kolovoz 1954

GOVORENJE U JEZICIMA…

UPOZORENJE PROTIV KRIVOG DUHA…

… I onda će ljudsko biće ostvariti stvari koje se drugim ljudima čine protuprirodne, koje daleko prevazilaze prirodnu sposobnost ljudskog bića… On će poznavati stvari koje su obično skrivene od ljudi, on će biti u stanju objasniti pitanja uvjerljivo i shvatljivo njegovim bližnjim ljudskim bićima, koje osoba ne može doznati jedino svojim razumom… on će biti sposoban ući u predjele koji su drugima nepristupačni… On će imati snagu iscjeljivati bolesne, vršiti čuda ili čak biti u stanju predskazivati budućnost, sposobnosti će postati očigledne koje on nikad nije razvio u sebi… on će govoriti i također razumjeti strane jezike kada je to nužno i korisno za duhovni razvoj drugih ljudi (Djela Apostolska 2:1-12)… On će biti afektiran Božanskom snagom na svaki mogući način… ali će on generalno jedino imati jedan od ovih darova, pošto postavljeni uvjeti variraju za svaki duhovni dar i svi se postavljeni uvjeti rijetko pronalaze u jednoj osobi. Ali svaki duhovni dar mora ispuniti svoju svrhu, to jest mora biti moguće od svakog od njih izvući dobrobit… Dar iscjeljenja bolesnih će, pored fizičkog oporavka, nesumnjivo također pridonositi dušinom oporavku, pošto ljudi uče vjerovati u snagu duha, koji je aktiviran od strane iscjeliteljeve baš kao i bolesnikove čvrste vjere. Predskazanja budućih događaja, također, mogu motivirati ljude da promijene njihov način života; da vrše pokoru i povrate se k Bogu, pošto se ova predskazanja jedino uvijek odnose na zemaljske posljedice duhovno niskog nivoa ljudi… Proglašavati Istinu kroz Božanski Duh također pridonosi buđenju vjere i promjeni životnog stila, i opet, to treba biti smatrano kao čisto duhovni činbenik od izuzetne važnosti. Jedino što doprinosi ostvarivanju duhovne dobrobiti se može opisati kao djelovanje Duha, jer štogod potječe od Boga ne može biti ništa drugo nego prosvjetljavajuće… To mora donijeti svjetlo i otkrivati nejasno, to ne može zračiti još više tame nego već postoji među čovječanstvom…

 Božji Duh, međutim, može također izvršiti utjecaj na čovjeka kako bi otklonio njegovo stanje tame, da bi zapalio svjetlo u čovjekovom srcu… da bi otkrio duševne slojeve, tako da se duša raduje i slavi svoga Boga i Oca, Koji ju je obdario sa prosvjetljenjem. Ovaj utjecaj se odnosi više na dušu nego na čovjekov intelekt (1 Korinćanima 14:14), otud duhovni dar ne treba biti vidljiv ljudima, ali on povremeno afektira vanjsku osobu tako silno da ona sebe pokušava izraziti nerazumljivim riječima (1 Korinćanima 14:2)… Ljudi nazivaju ovaj proces ‘govorenje u jezicima’, ali on uvijek jedino afektira samo ljudsko biće… to je dar Duha koji skoro svaka duhovno probuđena osoba može smatrati svojim vlastitim ali je on jedino u rijetkim slučajevima tako silan da drugi ljudi primjete promjenu. Jer svaka duhovno probuđena osoba osjeća kontakt kojeg je njegova duša doživjela tako da njegova duša sebe podiže do Boga slaveći ga i zahvaljujući Mu, da ona sebe predaje Njemu i pronalazi unutarnji mir i blaženstvo… Onda njegov unutarnji ego komunicira sa Bogom u mislima, onda će on neprestano govoriti sa Bogom bez riječi… Svatko bi trebao težiti steći ovaj duhovni dar za sebe samoga kako bi govorio njegovim bližnjim ljudskim bićima namjesto Boga i Njegovog kraljevstva, kako bi kao Njegov su-radnik sam ostvario iskupljujući rad, koji je blagoslovljen. Ali čuvajte se zlog (krivog) duha, jer ovaj, također, sebe čini primjetljivim gdje god se može ušuljati, gdje oholost, samo-dopadnost i potreba za prepoznavanjem i dalje prevladavaju, nudeći na taj način ovom duhu mogućnost da sebe izrazi na način koji jednako tako izgleda neobičan. Ali umjesto svjetla on jedino ostavlja zbrku i nespokojstvo… prouzročene stanjima koja su odbojna ozbiljnim ljudskim bićima i jedino rezultiraju u radosti i odobravanju u onima koji sami pripadaju ovom duhu. Prema tome: Ne vjerujte svakom duhu… i pomno ga ispitajte (1 Ivanova 4:1)tako što ćete zamjetiti odsjev svjetla, njegovu jačinu svjetla… Jer Bog je svjetlo (1 Ivanova 1:5)… što od Boga dolazi je svjetlo… i prema tome Božanski darovi Duha kategorički moraju ostaviti jedan učinak blistavog svjetla, inače su Sotonina obmanjujuća djela, koja će on posebice koristiti tijekom posljednjih dana sa namjerom da ljudima zaslijepi oči baš kao i njihove duše kako bi ih bacio u još veću tamu i onemogućio im da prepoznaju istinsko svjetlo.  AMEN

***

Bertha Dudde, br. 7855, 20 Ožujak 1961

 BOŽANSKO DJELOVANJE DUHA… GOVORENJE U JEZICIMA… I.

Moja je volja da će vam sve postati jasno, da ćete primiti odgovor na pitanja kojima se zanimate i koja Mi postavite tražeći odgovor. Jer nužno je i dalje ispraviti mnoge pogreške (zablude) koje ste vi ljudi primili od neupućenih izvora a koje se mogu razjasniti jedino kroz Moj Duh, jer on će vas uvesti u svu Istinu (Ivan 16:13). Jedino Moj Duh vam može dati pravilan odgovor, ali Moj Duh mora biti u stanju sebe izraziti, što pretpostavlja izvjesan stupanj zrelosti duše. I za vas ljude je definitivno blagoslov ako ne odbacite ovaj duh unutar vas, ako omogućite njegovo djelovanje tako što ćete sebe oblikovati tako da vas Ja mogu osvijetliti sa Mojim Duhom… da stoga vaša u-duši-boraveća duhovna iskra traži kontakt sa Ocem-Duhom od vječnosti i podučava vas, da vas prosvjetljuje, da vas obavještava o duhovnom znanju, da vas uvodi u Istinu… Pošto vi i dalje živite u duhovnoj tami sve dok Moje svjetlo ne može zasjati u vama, vi hitno potrebujete svjetlo koje ću Ja Osobno zapaliti u vama ako živite u skladu sa Mojom voljom, ako na taj način radite na postizavanju spomenute zrelosti duše koja omogućava djelovanje Mojeg Duha u vama…

 A sada vas Ja pitam: Kakvog blagoslova vi ljudi dobijate od Mojeg djelovanja Duha ako vi samo čujete zvuk neinteligentnih (neartikuliranih) riječi?… Ako čovjek pada u zanos i govori riječi koje vi ne možete razumjeti?… Da li vjerujete kako Moj Duh djeluje na taj način? Da li vjerujete kako na taj način postajete prosvjetljeni u vašem razmišljanju, da postižete shvaćanje, da vam je istinsko znanje otkriveno na ovaj način?… Vi ovo nazivate ‘govorenje u jezicima’ i ne znate što napraviti sa tom zbrkom riječi koje su izgovorene od strane ljudi koji su kontrolirani zlim duhovima, koji se žele pokazati pred drugima i za sebe smatraju kako su nepodložni iskušavanju… Takvo ‘djelovanje duha’ je obmana duhova… koji zaposjedaju ljude čija je potreba da im se drugi dive i dalje previše snažna, koji žele biti istaknuti i sebe uvode u ekstaze…

[U knjizi ‘Demoni i oslobađanje’… H.A. Maxwell Whyte… čovjek sa 30 godina iskustva na terenu sa oslobađanjem ljudi od zloduha (on je među ostalima podučavao i Dona Bashama)… je također skrenuo pažnju na ovaj problem:

‘Sijećam se kako sam istjerao religijskog zloduha iz gospoje koja je nastavljala vikati ‘Aleluja!’ jednim neprirodno visokim glasom. Nakon što je zloduh izašao, ona je kolapsirala u trenutku i nije mogla izgovoriti riječ. Crkva je PREPUNA religijskih zloduha danas koji simuliraju svete stvari.

    Nije sve što se događa na Pentekostalnim sastancima nadahnuto od strane Duha Svetoga. MNOGI događaji su od ljudskog duha koji nije bio ispravno discipliniran. Druga uznemiravanja su djelo zlog duha koji je preuzeo kontrolu nad osobom.’

‘Na sjednici oslobađanja koju je držao Velečasni Lester Sumrall, zloduh je progovorio savršeni Engleski kroz jednu neuku djevojku koja nije mogla govoriti ni njezin vlastiti Filipinski dijalekt pravilno. Kada je zloduh bio istjeran, djevojka nije mogla govoriti više Engleski.
Mog osobnog iskustva što se tiče, dok sam oslobađao ljude, čuo sam zloduhe kako doista pjevaju i propovijedaju prije nego su bili izbačeni. U takvim slučajevima, lice je osobe obično iskrivljeno u užasne oblike, ali izgovorene riječi mogu zavarati. Gdje se velike gomile okupljaju, religijski zlodusi se vole ‘razmetati’ (show off)’
]

 …Jer ono što iz Mene proizlazi je sv(i)jetlo i jasno, ono ne širi obnovljenu tamu među ljudima. I tako, sve dok doživljavate stvari koje vam ne podaruju svjetlo, niti potpunu jasnost, Ja tu ne djelujem, budući Sam Ja vječno Svjetlo (1 Ivanova 1:5)… Vi ljudi trebate uvijek jedino primjeniti mjerilo da li i do koje mjere vi postižete svjetlo i shvaćanje… Onda ćete imati jasan odgovor na pitanje, tko tu djeluje… Jer sile nikad neće sebe izraziti tako da to jedino uzrokuje zbrku, i Ja nikad neću htjeti da vi iz jedne sumnje i nejasnosti budete zaronjeni u drugu i za to emanirate Moje djelovanje… Moja je volja da svjetlo bude među ljudima koji sami žude svjetlo, ali Ja također želim da se okrenete ka Meni Osobno i oblikujete vaša srca tako da Ja Osobno mogu djelovati kroz Moj Duh u vama… Ja ne želim da vi sebe predate nezrelim duhovima koji vas bacaju u još veću tamu i sposobni su to napraviti pošto vi samo hoćete biti ispunjeni sa ‘duhom’… ali ne probuditi duhovnu iskru u vama u život kroz Ljubav, koja će onda tražiti kontakt sa vječnim Ocem-Duhom… I ovaj će vas Duh doista uvesti u Istinu, on će vam govoriti jasno i razumljivo, dati će vam svjetlo, pod uvjetom da vi najozbiljnije žudite svjetlo.  AMEN

***

Bertha Dudde, br. 7856, 22 Ožujak 1961

 BOŽANSKO DJELOVANJE DUHA…

GOVORENJE U JEZICIMA… II.

Vi možete neprestano primati Moju Ljubav i milost, i vaša mjera uopće nikada neće (ili ‘ne treba’) biti mala, vama će uvijek biti dano sukladno vašoj žudnji. I time vi također trebate biti podučeni ako ste neobaviješteni, duhovno znanje će vam biti dostavljeno čim ga zahtjevate za spasenje vaše duše. Vi trebate postati prosvjetljeni, i ovo svjetlo sjaji u vama kroz djelovanje Mojega Duha, budući vas Ja ljubim. I ništa što vam podarim neće nikada povećati vašu tamu, to neće nikada doprinjeti spram rasprostiranja duhovne noći nad vama. Jer kada ‘Vječno Svjetlo’ šalje Svoju zraku Ljubavi ka vama, vi morate sami biti prosvjetljeni, sve vam mora postati jasno. Ne zaboravite ovu temeljnu Istinu, onda ćete vi također donijeti ispravnu prosudbu ako je to od vas zahtjevano u svezi duhovne aktivnosti čije je porijeklo sporno. Sve što dolazi od Mene može jedino biti svjetlo i jedino uvijek u vama zapaliti svjetlo… Tome nasuprot, sve što vam ne može ponuditi svjetlo ne dolazi od Mene; namjesto, njegovo je ishodište u Mojem protivniku, čije je najveće nastojanje da vas zadrži u duhovnoj tami.

 Ali sada, ne podižite primjedbu da ste nesposobni donijeti pravilnu prosudbu… Jer čim se okrenete ka Meni sa zamolbom za duhovno prosvjetljenje, čim vas zahtjev dolazi iz dubine vašeg srca i izgovoren je zbog Čiste Istine, vi se doista također možete osloniti na činjenicu da će vam on biti uslišen, jer svaka je osoba Meni po volji kojoj je Istina sveta, koja stremi za njom i koja se okreće ka Meni Osobno, Samoj Vječnoj Istini. Ja vas neću ostaviti u duhovnoj tami, i onda ćete uvijek imati ispravne misli i blistavo i jasno prepoznati da li duhovno znanje potječe od Mene ili Mojega protivnika. Međutim, jedino nekoliko ljudi iskreno žude Istinu, posljedično tome, drugima može mnogo biti predstavljeno kao Istina bez da se prepozna pogreška. Jer onda će oni također prihvatiti sve bez-promišljanja i zastupati to opet njihovim bližnjim ljudskim bićima kao Istinu i na taj način nadodati sve više tame među ljudsku rasu.

 S Moje strane nikakva prisilna eliminacija takvih učenja ne može sljediti, jer opet i iznova će ljudi biti zavarani od strane aktivnosti Mojega protivnika i podariti mu pristup sve dok oni ozbiljno ne žude i zatraže svjetlo od Mene i jer će, dok to ne naprave, protumjere na Mojoj strani ostati neuspješne naračun ljudske slobodne volje. I tako Ja mogu jedino uvijek podariti svjetlo onima koji žele pobjeći tami; ali oni će doista biti osvijetljeni od strane Mojeg svjetla Ljubavi, i oni će uvijek prepoznati gdje je Moj protivnik intervenirao kako bi zbunio ljudske misli. Oni će znati da išta što zbunjuje (ili ‘što je zagonetno’) ljude nikada ne može biti Moja aktivnost… da Ja nisam nikada na djel(ovanj)u kada ljudi razumiju što nitko ne može razumjeti… kada oni sebe predstavljaju kako su ‘ispunjeni Duhom Božjim’ i ne mogu osigurati njihovim bližnjim ljudskim bićima ama baš nikakvo svjetlo.

 Ne vjerujte svakom duhu, namjesto toga, ozbiljno ih provjeravajte (1 Ivanova 4:1)… Jer Meni protivan duh također radi, posebice tijekom vremena Kraja, i on će prouzročiti rastuće više zabune time što će se skrivati iza Moje Riječi, iza Knjige Otaca (Biblije)On će povući vas ljude u pogrešku i biti to sposoban napraviti budući vjerujete kako znate Istinu i prema tome ne žudite ozbiljno Istinu, za što Me morate zazvati za prosvjetljenje. Vi vjerujete kako možete vaditi Istinu iz Knjige Otaca i podbacujete Mi apelirati za ispravnog duha, tako da ćete razumjeti ovu Knjigu pravilno, tako da nećete samo čitati slovo bez razumijevanja duha skrivenog iza slova. Jer slovo ubija, jedino Duh daje život (2 Korinćanima 3:6). Međutim, vi možete jedino razumjeti duhovno značenje Riječi ako je svjetlo bilo zapaljeno u vama, ako je Moj Duh sposoban djelovati u vama koji vas prosvjetljuje iznutra, tako da ćete onda razumjeti značenje (za)pisane Riječi. I vi se uvijek trebate pobrinuti u svezi toga da li primate vrlo jasno objašnjenje… Jer jedino ono što dolazi od Mene vam daje ovo jasno objašnjenje. Što ne možete razumjeti unatoč vašim najboljim namjerama, što vas prisiljava da još više zapitkujete, to nije od Mene… I vi možete bez oklijevanja to odbaciti kao djelovanje Mojeg protivnog duha i ne trebate se bojati kako ćete biti smatrani odgovornima poradi vašeg odbacivanja… Jer svjetlo će vas uvijek afektirati blagotvorno, dok će tama nagnati one od vas koji žudite svjetlo da odstupite. I Moj Duh nije na djelu sve dok vi sumnjate, sve dok ne možete vidjeti jasno, namjesto toga, to je djelovanje onog koji suzbija svjetlo, to jest Istinu, i vi se trebate držati podalje od njega.  AMEN

***

Bertha Dudde, br. 8641, 10 Listopad 1963

 NAZNAKA PROTIVNIKOVE AKTIVNOSTI…

(GOVORENJE U JEZICIMA)

Vi trebate vjerovati da će Moj protivnik pokušati bilo što da bi Me nadvladao, da potkopa Moju aktivnost, da spriječi vas ljude da čujete Moju Riječ koja za vas predstavlja svjetlo u tami. I on će uvijek naći ljude koji udovoljavaju njegovoj volji; on će ih pokušati zavarati tako da vjeruju kako služe Meni Osobno, a ipak oni su njegove sluge. On je već uspio u velikoj mjeri u zbunjivanju ljudi zapaljujući za njih obmanjujuća svjetla, tako da oni vjeruju za sebe kako stoje na sjaju svjetla, a ipak su daleko udaljeni od svjetla Istine. Ja ne mogu nasilno eliminirati njegovu aktivnost budući ljudsko biće mora donijeti njegovu vlastitu odluku s obzirom na to da li on sluša njega ili Mene… Međutim, čim ima ozbiljnu volju upoznati Istinu on će ju također biti sposoban prepoznati. Ni jedna osoba ne bi nikada odbacila Moju Riječ odgore kada bi on bio u srdačnom kontaktu sa Mnom i žudio Čistu Istinu od Mene… Ipak čim je ravnodušan ili se fanatično drži duhovne informacije nepoznatog porijekla, on neće biti sposoban prepoznati Istinu i širi njegovo vlastito duhovno znanje. Ako on onda želi apsolutnu jasnoću, on najprije mora biti ozbiljan u svezi toga, on mora apelirati Meni Osobno za zaštitu od sve obmane od strane protivnika… I Ja ću ga zaštititi i podariti mu svjetlo… on može u to biti siguran. Ja znam koje metode Moj protivnik koristi i da su ljudi prema tome u velikoj opasnosti da padnu kao plijen njegovim kušnjama. A ipak Ja im jedino mogu osigurati očiglednu pomoć kada prepoznam njihovu volju da budu u službi Meni i Istini…Onda će protivnikova moć biti slomljena. On više neće uspjeti u primjenjivanju njegovih dosjetljivih varki, jer onda će on uvijek biti prepoznat kao onaj koji jeste…

 Moj protivnik ima mnoge prilike raditi protiv Mene, jer on sebe predstavlja u odijelu anđela svjetla (2 Korinćanima 11:14), on se ne stidi koristiti Moje ime i uzrokovati golemu zbrku među ljudima. Čista Istina izlaže njegovu aktivnost i svatko tko zna ovu Istinu će ga prepoznati, pod uvjetom da je on dobre volje. Prema tome, vi ljudi imate veliku odgovornost, budući ste vi koji dozvoljavate njegovo djelovanje, vi bi isto tako mogli spriječiti njegovu aktivnost da ste ozbiljno željeli izbjeći njegovoj moći (vlasti) i utjecaju… Jer Ja ću uvijek poduprijeti ovu ozbiljnu volju tako što ću vam dati snagu da ju stavite u akciju. To je uvijek jedna izvjesna ravnodušnost koja mu dozvoljava da utječe na vas. I ako vi želite sebe osloboditi, onda će on često koristiti snažnije metode da vas održi podjarmljenima: tako što će vas pokušati pobrkati kroz neobične fenomene. Ali onda obratite pažnju: Njegova aktivnost vam neće podariti jasno svjetlo; namjesto toga, ona će uvijek proizvesti neshvatljive rezultate čiji mistični karakter će vas zbuniti, time će oni izgledati nadnaravni, ipak oni su u osnovi ništa do neugodne obmane iz kojih ne stječete ama baš nikakve dobiti.

 Možete li primiti veće razjašnjenje nego kroz Moju Riječ? Jer ona je shvatljiva za svakoga i jedino je potrebna dobra volja da bi se od strane vas osjetila kao ‘svjetlo’? Čim vam je nešto neshvatljivo, to odbacite, jer Ja, vaš Otac od vječnosti, ću uvijek govoriti Mojoj djeci tako da Me oni mogu razumjeti, ali ne na način da će postati još više smeteni nego prije… Gdje Moj Duh sebe izražava, tamo sjaji blistavo svjetlo… gdje je duh Mojeg protivnika aktivan, tamo ćete uvijek biti uvučeni u vrloduboku tamu, već samo po ovome vi već znate kako trebate gledati na doživljaje koji svi pripadaju očitovanjima Kraja, kada će Moj protivnik pokušati sve kako bi pridobio ljude za sebe. Prema tome čuvajte se i ne dajte se pobijediti od strane njega, jer čim vi iskreno zamolite za Moju zaštitu vi pripadate Meni a protiv Mene on ne može pobijediti. AMEN

***

Bertha Dudde, br. 8835, 2 Kolovoz 1964

U SVEZI GOVORENJA RAZLIČITIM JEZICIMA…

Vi vaša bližnja ljudska bića trebate prosvjetliti u svoj istinitosti, i prema tome vi najprije trebate primiti Istinu od Mene. Ja Sam vam već mnogo puta rekao kako će vam Istina donijeti prosvjetljenje, da vi nećete ostati u mraku, da ćete biti u stanju razumjeti sve. I tako vam je dano objašnjenje u svezi različitih ‘darova Duha’ (1 Korinćanima 12:4), koje čak vi sami možete primjetiti u onima koji ih posjeduju.

Vi ćete morati priznati kako nesvakidašnje sposobnosti postoje kada čovjek ima dar iscjeljivanja bolesnih (1 Korinćanima 12:9)… vi nećete biti u stanju zanijekati niti dar prorokovanja (1 Korinćanima 12:10)… isto kao što će vama također biti očigledno izvanredno znanje (1 Korinćanima 12:8)… Sve ovo su stvari koje su nesvakidašnje u ljudima, u čovjeku sebe očituju sile koje su neosporno Božanske aktivnosti za dobrobit duša.

Ali ti Me osobito pitaš u svezi ‘dara govorenja različitim jezicima’ (1 Korinćanima 12:10)… Već si od Mene primila jednostavno objašnjenje da je ovaj dar specijalan znak najsrdačnije veze sa Mnom, objašnjen tako da Ja govorim kroz čovjeka koji govori ljudima različitih naroda i oni ga čuju na njihovom domaćem jeziku, tako da svatko vjeruje da im on govori na njihovom vlastitom jeziku. Ovaj je dar najočigledniji znak Mojeg djelovanja… baš kao i ‘izlijevanje Mojeg Duha’ na Moje učenike (Djela Apostolska 2:1-4)… kada su ih svi prisutni ljudi čuli govoriti na njihovom materinjem jeziku… Oni su prema tome govorili ‘stranim jezicima’… a ne da čovjek govori na nerazumljivom jeziku i onda vjeruje kako je prožet (ispunjen) ‘Mojim Duhom’… To je potpuno krivo tumačenje Svetih Pisama koja zasigurno govore o blaženom osjećaju unutarnje veze sa Mnom koja motivira čovjeka da slavi Moje Biće, ali se to odvija u tihoj molitvi izgovorenoj jezikom, a ne ustima…

Pitam vas u svoj ozbiljnosti: koja bi svrha bila u molitvi artikuliranoj sa ustima na nerazumljivom jeziku, ako ona treba tumačenje?… Zar vam Ja Osobno nisam u stanju govoriti na jasan i inteligentan način? Ja vam želim dati svjetlo… zašto bi koristio jednog prevoditelja koji najprije treba biti prosvjetljen od strane Mojeg Duha kako bi vam bio u stanju dati svjetlo. Ja Sam nedvosmislen i istinit Bog, i Ja doista nemam razloga ponuditi vam zbrku riječi koje trebaju biti prevedene od strane druge osobe.

Posebice je ovaj prikaz govorenja u jezicima potaknuo ljude očajnički tražiti ovaj dar, i na taj su se način pojavile sekte čiji se članovi okupljaju kao Pentekostalna zajednica kako bi zadobili ovaj dar uslijed (ili ‘na osnovu’) pogrešnog razumijevanja… Kadgod Ja govorim ljudima Ja ću im uvijek dati svjetlo, ali Ja ne govorim onima koji sebe izražavaju na zbunjujući način i trebaju prevoditelja, koji je jednako nesposoban širiti svjetlo. Pitam vas, zašto bi vam govorio na jeziku kojeg ne razumijete?

Vi krivo shvaćate riječi Svetih Pisama, u onoj mjeri u kojoj se one mogu smatrati Mojom Riječju… jer čak ‘slovo’ nadodano Mojem Evanđelju sadržava pogreške. Riječi su bile nadodane koje nisu ‘Moja Riječ’ a čak su i ove krivo protumačene s vaše strane, i na taj način vi ne možete pobjeći od pogreške (zablude). Ali baš ove (nadodane) riječi formiraju temeljna učenja onih koji su navodno prožeti ‘Pentekostalnim duhom’… I oni zbunjuju ljude budući se oni ne oslanjaju na Čistu Istinu koju Ja Osobno prenosim na Zemlju, u stvari, oni su neprijateljski raspoloženi spram nje… Oni ne prihvaćaju ovo čisto učenje a ono bi, samo po sebi, trebalo već biti dokaz za vas da su oni sebe utemeljili na pogrešnim principima.

 Svatko tko je tako uvjeren u njihovu prožetost Mojim Duhom da on govori u ‘stranim jezicima’ to također mora biti sam u stanju prevesti u duhu i Istini, pošto nije Moja volja zbunjivati duh ljudi već ga prosvjetliti (1 Korinćanima 14:13). A taj se prijevod mora slagati sa duhovnim znanjem koje Ja prenosim na Zemlju odgore, ili ga vi možete odbaciti kao pogrešku. Ja ću svima vama dati svjetlo, i vi se ne bi trebali odupirati ovom svjetlu, budući je dar milosti koji vam je ponuđen odgore neizmjeran, pa ipak pogreška (zabluda) je jednako tako ogromna tako da Ja Osobno moram biti aktivan kako bi vam pomogao da ponovno postanete prosvjetljeni… I blažen je onaj koji prihvati svjetlo koje za njega sjaji.  AMEN

***

Bertha Dudde, br. 4588, 14 Ožujak 1949

 DJELOVANJE DUHA… POMNO ISPITIVANJE… DOKAZ: GOVORNIČKI DAR… ISTINA – ZABLUDA… BOŽJI GLASNICI…

Velika se struktura mora uzdrmati, i ovog se pothvata vi trebate latiti, za što ću vam Ja Osobno dati poduku baš kao i snagu da ostvarite rad. Pogreška (zabluda) se ugmizala na svako mjesto gdje je očekivano da bude Istina, gdje ljudi vjeruju da znaju Istinu, i sada je na vama da izložite ovu zabludu, što bi vi bili nesposobni sami napraviti, koristeći se jedino vašim razumom, ipak sa Mojom pomoći vi to možete napraviti, i prema tome trebate podučavati u Moje ime što Sam vam proglasio kroz Duh. Svaki od vas se treba potruditi dopustiti Mojem Duhu da govori kako bi došao u posjed Čiste Istine. I ako ovo ne može biti ostvareno trebate obratiti pažnju na ono što vam Moji glasnici otkrivaju, koji su pak opet direktno podučeni od strane Mene kroz glas Duha.

 Svaki nositelj Istine će podupirati isto duhovno znanje, to jest, jednom kada je Istina nekome priopćena ona će uvijek donijeti iste rezultate; duh, koji je u kontaktu sa Ocem-Duhom od vječnosti, će proglasiti isto svakome. Time, porijeklo različitih rezultata mora biti ispitano. To što proizlazi iz Mojeg Duha će zauvijek ostati Istina, koja se nikada ne mijenja, bez obzira kako i u kojem obliku vam je ponuđena. Djelovanje Mojeg Duha vam osigurava najčišću Istinu, i time vi jedino trebate ispitati kada je Moj Duh na djelu a gdje lažni proroci sebe prikazuju kao Moje učenike i predstavnike na Zemlji. I vi možete sa lakoćom utvrditi da li je duhovna informacija, koja tvrdi da je istinita, prihvaćena svjesno ili nesvjesno.

 Ako Ja izlijem Mojeg Duha, ni jedan proces nije prikazan za znatiželjne promatrače, jer Ja ne pristupam vama ljudima tako da bi vi čak i najmanji način bili prisiljeni vjerovati. Nitko neće zamjetiti ništa izvanredno, ukoliko ne smatra tečan govornički dar kao nešto neobično, ali u tom slučaju Ja upućujem na Moju Riječ ‘Ne mislite kako ili što ćete govoriti… jer niste vi koji govorite, nego Sveti Duh…’ (Matej 10:19, 20) Onda ćete vi već imati znak da je Moj Duh na djelu koji na taj način pogodno govori.

 Međutim, ako su drugi izvanredni znakovi citirani kao dokazni materijal, ne vjerujte kako Sam to Ja koji očitujem Sebe na ovaj način. Svakih nešto vremena vi ćete itekako biti sposobni promatrati fenomene koji ukazuju na Moj život na Zemlji… ako posebice pobožni i predani ljudi na taj način doprinose spram oživljavanja slabe vjere njihovih bližnjih ljudskih bića… Ipak djelovanje Duha se poglavito odnosi na prenošenje Moje Riječi, budući će kroz Moju Riječ čovječanstvo biti uvedeno u Istinu i budući Moja Riječ također obznanjuje Moju volju, ispunjenje koje opet rezultira u direktnom djelovanju Duha.

 Ljudska rasa zasigurno traži i pokusno stremi za Istinom, ali se ona ne zapućuje ispravnom stazom kako bi ju pronašlo. Međutim, svaka osoba nosi Istinu unutar sebe samoga… Svaka osoba nosi duhovnu iskru unutar sebe, koja je dio Mene i može saopćiti najčišću Istinu ako osoba gleda na unutra i sluša izražaj duhovne iskre, Riječ, koja time dolazi od Mene budući je duhovna iskra Moj udio za vječnost. Razumite, vi ljudi, vi morate gledati na unutra a ne očekivati ono što vam je donešeno iz izvanjskih izvora! Ali pošto više ne ispunjavate uvjete potrebne za očitovanje Duha, pošto niste više sposobni percipirati Moju Riječ u vama, otud, pošto više ne dolazite k Meni, Ja dolazim k vama tako što vam šaljem glasnika koji čuje izražaj Mojeg Duha, Moju Riječ, i obavijestit će vas o njoj (B.Dudde). Sada vam je ona doista saopćena izvani, ali kao nepogrešivi dar odgore, koji može biti prepoznat od strane svakoga pod uvjetom da on uloži napor nju ozbiljno ispitati ili dozvoli sebi da bude vođen od strane njegova unutarnjeg duha, time ne nudi otpor ako mu se Moja Riječ iznutra obraća. I svaka osoba koja najozbiljnije traži Istinu će naći Moju Riječ privlačnom, budući Moja snaga Ljubavi ostvaruje učinak u onome koji stremi spram Mene kao vječne Istine. Time Ja Osobno dolazim njemu u susret i privlačim ga blizu k Sebi ako se ne susretnem sa otporom.

 Prema tome, obratite pažnju na djelovanje Duha i prihvatite ponudu onoga koji, u potpuno svjesnom stanju, sluša glas Duha unutra, jer vi možete vjerovati njegovim rezultatima, pošto je On podučen direktno kroz Moj Duh. Čuvajte se lažnih proroka pošto oni, također, spominju Moje ime a ipak nemaju direktne veze sa Mnom, koji stoga sebe smatraju sposobnima podučavati njihova bližnja ljudska bića ali sami nemaju znanja. Čuvajte se onih koji primaju njihovo znanje na način gdje Ja osobno ne mogu biti na djelu, budući se sile od ispod primiču bez da su odbačene od strane primateljeve volje… gdje ljudsko biće vlastitom krivnjom gubi svoju volju (ili ‘odustaje od svoje volje’) i njegova je volja naknadno ščepana. U svjesnom stanju oni itekako mogu biti dobre volje, unatoč tome, staza koju su oni odabrali je pogrešna. Dođite k Meni, uspostavite kontakt sa Mnom u Duhu, slušajte na unutra i zaklinjite Me a svim vašim srcem za djelovanje Mojeg Duha… i vaša će molitva biti uslišena, vi ćete biti podučeni u apsolutnoj Istini od strane Mene direktno ili kroz Moje glasnike… Ali vi ćete uvijek biti podučeni od strane Mojeg Duha i uvedeni u svu Istinu (Ivan 16:13).  AMEN

Scroll to Top