Čista Istina daje jasan uvid u to koji je krajnji cilj našeg postojanja

Ekipice moja draga i mila, moja radosti prevelika, u ove dane kada se radost uglavnom povezuje s materijalnim stvarima ili s tjelesnim užicima, dobar vam dan želim ovdje iz svoje male blatske radionice i ISTINSKU radost i ISTINSKI mir koji su dostupni jedino po Duhu Svetome (Rimljanima 14:17). Kako vama danas ide na „proputovanju“ (1 Petrova 1:17) po ovoj „stranoj“ Zemlji?! (Hebrejima 11:13)

Ja vam moram reći, hvala na pitanju, evo baš ste me uhvatili kako sam ja baš onako dubinski radostan… i to me drži jedan „val radosti“ od jučer predvečer kad sam nakon plaže krenuo prevoditi Objavu koju ću vam ovdje prikačiti odmah u mailu. Ne znam kako će to utjecati na vas (Znam točno kako će na jednu osobu iz Ekipice utjecati!), no meni je to kao da sam vidio onog anđela koji nosi Vječno Evanđelje Božje Ljubavi sred najviših nebesa! (Otkrovenje 14:6)

No jedan od razloga zašto je Čista Istina nadmoćna ostalim naukama i mogu se frigat, jest što na njezinu svjetlu mi točno znamo koji je naš krajnji cilj i onda uz to imamo objašnjeno i kako ga ostvariti, a onda još i ukazano kako zadobiti snagu da ga možemo i postići!

Ono što ja cijelo vrijeme pokušavam objasniti ljudima koji su „zarobljeni“ u crkvama jest da je Očeva Ljubav bila na postojanju puno prije ove Zemlje i puno prije crkava na njoj… i da je Njegova Kuća ono gdje smo svi pozvani, a ne neka organizacija na Zemlji… i da nas prije svega k Njemu vuče osobni motiv… a to je Ljubav…  radi sjedinjenja po i u Ljubavi… i da ako jednom to pokopčate… vi ste se automatski uzdigli iznad ove gungule s tisućama crkava i svom mržnjom i netrpeljivošću koja vlada među tzv. vjernicima. Je l’ me pratite?!

Ako se uspijete uzdići na svjetlo Čiste Božanske Istine… jer Ona JEST Svjetlo  na kojem nema nikakve tame ili nejasnoća (1 Ivanova 1:5)… onda ćete razumjeti najvažniju od svih stvari… a to je da je Bog naš Otac LJUBAV, da smo mi stoga, to je čisto logično, DJECA LJUBAVI, da smo se grijehom ODBIJANJA Njegove Ljubavi svojom krivnjom odvojili od Njega, da nam je On osigurao način kako da se povratimo k Njemu i da sada eto naš zadatak jest prihvatiti Njegovu jednom odbijenu Ljubav, a to se događa kad prihvatimo tu Ljubav u Kristu jer Bog-Ljubav je bio u Kristu i pomirio nas sa Sobom iz Ljubavi nam ne ubrajajući naših grijeha i prijestupa (2 Korinćanima 5:19). Onda tako oživljeni Ljubavlju, hitamo k cilju koji je pročišćavanje naše duše na svjetlu Istine da možemo postati dovoljno čisti da se sjedinimo s Njime, Koji je čista Ljubav, u Ljubavi (1 Petrova 1:22, Matej 5:48 i Ivan 17:21-23)!

Ono što bih htio da razumijete, jest da je ovo osobna stvar, da ćete vi sami uživati ili trpjeti posljedice vašeg života (ne)Ljubavi na Zemlji, da naša sudbina u onostranom zavisi o tome kako ćemo i koliko ljubiti, tj. da mi sami našim nemarom i sebičnošću ili pak marom i nesebičnošću određujemo koliko ćemo u onostranom biti blizu Očevoj Kući, tj. stolu za kojim sjedi naš Voljeni Otac vidljiv u Isusu Kristu!

Ne znam kako to na vas utječe, no meni osobno ne treba nitko izvana da me „motivira“ na ovaj Ljubav-ni napor, mene kao da nešto „vuče k Ocu“, nešto neodoljivo! Ja hitam k Njemu ili kako bi rekao Pavle, hitam k cilju jer me cilj osvojio – Filipljanima 3:12-14.

Eto, toliko kao mali uvod, a Objavu stvarno sa srcem čitajte i ne zaboravite: vama osobno govori!

Bertha Dudde, br. 7627, 20 Lipanj 1960

SJEDINJENJE... BLAŽENSTVO BOGO-LIK-IH...

Konačni cilj vašeg zemaljskog života je sjedinjenje sa Mnom… Vi biste trebali naći sjedinjenje sa Mnom do trenutka kada se čas vaše smrti približava, vi biste trebali preći u drugo carstvo bez straha i užasa, vi biste jedino trebali promijeniti vaše prebivalište i useliti se u roditeljsku kuću koju ste napustili vječnostima ranije… Vi ste trebali pronaći vaš put kući k Meni i biti iznova sretni, kao što ste bili u početku. Ovo je svrha i cilj vašeg zemaljskog života, i ostvariti ovaj cilj bi trebala biti vaša neprestana ambicija, budući je on ostvariv za vas. Ja ne tražim od vas nemoguće, vi ste Moja djeca, vi ste proizašli iz Mene i treba biti vaša prirodna ambicija vratiti se k Ocu, budući vas Ljubav vašeg Oca privlači i budući ste, naposlijetku, vi izvorno bili stvoreni na-lik Meni… Sjedinjenje sa Mnom, prema tome treba biti više u skladu sa vašim cijelim bićem nego udaljenost… Iz ovog razloga vi nikada do sada niste bili sretno biće, i vi ne možete iznova biti sretni sve dok se mi nismo sjedinili, jer biti sjedinjen sa Mnom također znači biti iznova prosvjetljen od strane Moje Ljubavi, što je istoznačno sa nezamislivim blaženstvom. Vi ste Moje tvorevine i neopozivo pripadate Meni…

Vi ste Me napustili zbog vaše obmanjujuće volje i obmanjujućeg razmišljanja… Ali čim su vaši volja i razmišljanje još jednom u ispravnom redu vi ćete također tražiti sjedinjenje sa Mnom, vi ćete učiniti sve da umanjite prethodnu udaljenost i doista uspjeti tijekom vašeg zemaljskog života budući Ja čeznem za ovim sjedinjenjem Osobno i prema tome ću vam također pomoći… budući vas Moja Ljubav vuče i vi se ne možete oduprijeti ovoj Ljubavi kada ste iznova prihvatili ispravan red…

I vi možete očekivati uistinu čudesnu sudbinu kada ste se sjedinili sa Mnom… Carstvo svjetla vam je još jednom otvoreno, vi možete raditi u snazi, svjetlu i slobodi i skladu sa vašom voljom koja je, međutim, također Moja volja… Vi ćete biti sposobni uživati vrstu zadovoljstava o kojima nikada niste sanjali… vi ćete vidjeti i čuti što vaše oči i uši nisu nikada vidjele i čule na Zemlji jer Ja sam pripremio neizmjernu sreću za one koji su Moji, koji Me ljube i prema tome su se sjedinili sa Mnom zauvijek. Budući Ljubav obuhvaća Oca i dijete sa srdačnom vezom… Ljubav, koja bi trebala biti zapaljena u vama tijekom vašeg zemaljskog života i koja onda zrači kroz ljudsko srce, uspostavlja povezanost sa Mnom kao Vječnom Ljubavi… ljudsko biće može onda još jednom prihvatiti njegovu izvornu bit i postati što Sam Ja Osobno vječno bio: Ljubav…

I time ljudsko biće koje je sebe pretvorilo u Ljubav još jednom treba biti nerazdvojivo pripojeno Meni, on treba biti prosvjetljen od strane Moje Ljubavi kao što je bio u početku, on treba biti tako blizu Meni da smo se mi potpuno stopili kroz Ljubav, i prema tome njegov se povratak Meni morao dogoditi, što je uvijek bila svrha i cilj njegova zemaljskog života… I ovaj odnos više ne može voditi do povratka u bezdan… Biće je (uspješno) prošlo njegovu probu volje, ono je sebe pretvorilo u ‘Božju živu tvorevinu’ u ‘Božje dijete’, ono je postiglo savršenstvo na Zemlji (Matej 5:48), ono je povratilo sve kvalitete i sposobnosti kojih se jednom odreklo zbog njegova napuštanja Mene… I Ja sam postigao Moj cilj… Moj vječni plan Spasenja je bio uspješno kompletiran od strane tog bića, to jest, što nisam mogao ‘stvoriti’ je unatoč tome bilo postignuto kroz ovaj plan spasenja: Bogo-lika bića… Djecu, čija vlastita slobodna volja a ne Moja svemoć, je njih okrenula u savršena bića… Jedino sada Ja imam valjanu ‘djecu’ koja su Moje (pre)slike na svaki način… koji mogu stvarati i djelovati pored Mene i unutar Moje volje a ipak koristiti njihovu vlastitu volju koja se, međutim, kompletno podudara Mojoj budući je ona urođena savršenstvu.

Vi ljudi možete postići ovaj cilj budući Ja Osobno čeznem za sjedinjenjem sa vama i uistinu ću učiniti sve da vas dovedem do cilja ako se vaša volja podredi Mojoj… ako voljno prihvatite Moje vođenje, ako potpuno i svjesno stremite ka sjedinjenju sa Mnom i živite u Ljubavi na Zemlji… Onda će vas svaka kretnja Ljubavi približiti Meni, onda ćete dozvoliti Moje prisustvo unutar vas, i onda sjedinjenje mora slijediti jer „tko god živi u Ljubavi živi u Meni Ja u njemu…” (1 Ivanova 4:16). Posljedično, Ljubav je veza koja nas čvrsto spaja zajedno i zatim je vječno nerazdvojiva.  AMEN

Ja vam moram reći na kraju da jednom kad sam shvatio ovu i ovakve poruke, a JESAM SHVATIO, meni je svaka izgubljena sekunda vremena na Zemlji, tako dragocjenog i nepovratnog vremena, postala prevažna da bi je trošio na gluposti i tričarije!

Moja je molitva da to tako postane i vama! (Filipljanima 3:7, 8)

U Ljubavi Očevoj…

koju je On na djelu pokazao u Kristu Isusu!

Lorens

Scroll to Top