‘AKO SE NANOVO NE RODITE…’ (IVAN 3:3, 5)

Bertha Dudde, br. 2360, 7 Lipanj 1942

DUHOVNO NANOVO-ROĐENJE…


Prekretnica u životu je nanovo-rođenje duha…. to je trenutak kada vi postanete svjesni duhovne snage koja teče ka vama kroz Moju Ljubav. Čim vi sebe osjećate nerazdvojivo sjedinjenima sa Mnom, čim vi postanete svjesni činjenice da vi ne možete postojati bez Mene, čim vi osjećate Moje prisustvo i ova svjesnost odlučuje vaš sav život, duhovna iskra u vama stremi spram njezina Oca-Duha i vi ste se probudili u stvaran život, vi ste nanovo-rođeni u duhu… I od sada nadalje vi stremite spram Mene svjesno, vaše namjere i misli su naklonjene spram Mene, vaše akcije se podudaraju s Mojom voljom. I Ja vas zahvaćam i privlačim gore ka Meni… Ja vam neću dati da više igdje idete sami, Ja ću ići sa vama gdje god idete, Ja sam oko vas i obraćam pažnju na svaku misao koja Mene traži… Ja čujem svako pitanje vašeg srca, svaku zamolbu za pomoći, svaki uzdah za Mojom Ljubavi i Ja ću vam pomoći, čak ako vi to ne osjetite trenutno… Moja Ljubav spram vas je bezgranična i Moja briga beskrajna, i time Ja neću ostaviti ni jednu od Mojih živih tvorevina bez pomoći. I Ja se posebice brinem za Moju djecu, jer oni su Moja djeca koja su Me pronašla i uzdaju se u Mene iz vlastite pobude… Oni imaju svu Moju Ljubav… Duhovno nanovo-rođenje je poput izlazećeg sunca… ono se pojavljuje rastuće više blistavo na nebeskom svodu sve dok nije na nebu u potpunom blistavilu, prožimajući Moja djela stvaranja sa svjetlom i toplinom, dajući život novim tvorevinama i održavajući ih živima… Zastoj više ne postoji za duhovno nanovo-rođenu osobu. On će postati rastuće više blistav i sjajeći pošto je on, naposlijetku, prožet od strane Moje snage Ljubavi, od strane Mojeg Duha… i time on zadobija sve više svjetla i snage i na isti način osvjetljuje sve u njegovom okruženju…

Duhovno nanovo-rođenje je buđenje u vječni život, i duhovno nanovo-rođena osoba će isto tako biti sposobna probuditi beživotno u život, jer gdjegod njegovo svjetlo sjaji ono prodire u tamu sa njegovim blistavim sjajem, a gdje je svjetlo tamo je život… gdje je svjetlo tamo Sam Ja Osobno prisutan, i Ja donosim život svima onima koji ga žude, koji ga svjesno žele od Mene, koji se isto tako okreću ka Meni sa čežnjom, time, koji Me priznaju. Ja vam dajem Moju Riječ i pri tom vidljivi znak Moje Ljubavi, Ja vam dajem snagu, koja će sebe iznova očitovati u rastućoj čežnji za Mnom, jer ova čežnja je znak da Moj Otac-Duh privlači duhovnu iskru u vama ka Sebi Samome… i time vi trebate biti sretni kada čeznete za Mnom, jer Moj Duh stremi spram vas na isti način. I vaša srca Mene više ne mogu ispustiti, jer Ja im ne dozvoljavam to učiniti jednom kada su sebe predali Meni… Ja Sam Duh Istine, Ja Sam Život, Ja Sam Ljubav i Prvobitni Izvor svega u postojanju. Komegod podarim Moju Ljubav će postojati iz vječnosti u vječnost.. On će živjeti i poznavati potpunu Istinu; nema obmane i iluzije gdje je on; on će biti što Ja Jesam… duh, pun moći i snage od Mene… On će isijavati Ljubav i biti rastuće sretan zbog toga što može dodijeliti iznova Moj Duh živim tvorevinama, zbog toga što je sposoban vratiti u život ono što je jednom bilo beživotno… On će Meni naličiti u svemu, jer Moj Duh ga prožima i time on ne može biti ništa drugačiji nego Ja jesam, biće puno Ljubavi, snage, mudrosti i sile… I time vi ćete biti najblaženije sretna stvorenja u vječnosti, ujedinjeni jedni sa drugima i uvijek blizu Meni…  I vi ćete primiti što žudite, jer vi ćete uvijek jedino žudjeti Moju Ljubav, i ova će vas prožimati neprestano, tako da možete raditi za vašu vlastitu beskonačnu sreću u Mojem Kraljevstvu, koju svatko tko se sjedini sa Mnom u vremenu i vječnosti može dijeliti.

AMEN

***

Bertha Dudde, br. 3704, 4 Ožujak 1946

DUHOVNO PREPOROĐENJE…


Duhovno preporođenje je svrha ljudskog bića na Zemlji, inače će duša također biti bez života kada tijelo umre, ali pošto je ona besmrtna ona ne može u cjelosti iščeznuti. Duhovno preporođenje naznačava život za dušu, ali život za dušu bez duhovnog preporođenja je nemoguć. Međutim, ljudsko biće će biti duhovno preporođeno kada traži kontakt sa duhovnim carstvom po svom vlastitom nahođenju. Ljudska duša više nije zadovoljna sa tjelesnim životom, ali ona isto tako ne može pronaći ispunjenje njezine žudnje u zemaljskom svijetu i teži spram carstva kojem ona uistinu pripada, i zavisno o iskrenosti njezine volje ljudsko biće će biti preporođeno prije ili kasnije. Dobro-dušna aktivnost je apsolutno nužna za postizavanje duhovnog preporođenja, pošto ova oživljava duh osobe. Kroz akcije Ljubavi uspavana duhovna iskra unutar duše ujedinjuje se sa vječnim Ocem-Duhom, ona postaje aktivna, a aktivnost je život… Ako, kroz njegova djela Ljubavi, ljudsko biće daje duhovnoj iskri unutar sebe priliku postati aktivna, on će postati duhovno preporođen i više ne može sići u stanje smrti. Jednom kada je duh probuđen on njega neće nikada zanemariti, on će neprestano utjecati na njegovu okružujuću čahuru, to jest, duh će vršiti utjecaj na dušu i kroz nju također na tijelo ljudskog bića, nagoneći ga na dobro-dušne akcije i pri tome unapređujući dušin viši razvoj. Duhovno preporođenje ne može biti intelektualno postignuto, niti volja niti riječi ga ne mogu proizvesti, jedino volja koja je pretvorena u djelovanje rezultira u njemu, i ove akcije trebaju biti djela nesebične Ljubavi za druge ljude. Čovjekov duh će jedino oživjeti kroz Ljubav, on će se jedino pokrenuti na djelovanje kroz djela Ljubavi, i time jedino kroz Ljubav može duša postići vječni život, koji je posljedica duhovnog preporođenja. Ali svatko tko ima Ljubav živi u neprestanom kontaktu sa Vječnom Ljubavlju, i time će vječni Otac-Duh također neprestano vršiti utjecaj na duhovnu iskru u ljudskom biću… Vječna Ljubav će privući k Sebi ono što stremi sebe oblikovati u Ljubav… I onda više neće biti smrti za dušu… Onda će tamo jedino biti život, to jest neometana aktivnost u snazi i svjetlu; onda je okov smrti bio otklonjen, onda će smrt biti pobijeđena…

Otud se duhovno preporođena osoba neće nikada bojati smrti njegova tijela budući njegova duša poznaje prolaznost svih zemaljskih stvari baš kao i besmrtnost svega u duhovnom carstvu, ona se ne boji njezine zemaljske smrti budući je njezin vječni život zajamčen. Ona nije da samo vjeruje u dušin život nakon smrti tijela nego je postala sigurna u njega, budući je podučena od strane oživljenog duha, budući znanje koje prima od duha rezultira u vrlodubokom uvjerenju… Otud je njezina vjera postala nepokolebljiva budući nosi dokaz unutar sebe same… probuđenog duha, koji je dio vječnog Oca-Duha. Duhovno preporođeno ljudsko biće nema daljnjih dvojbi po pitanju duhovnog znanja, budući djelovanje Duha unutar njega također uključuje uvijek-rastuće razumijevanje, prepoznavanje Vječnog Božanstva i Njegove vladavine i aktivnosti, baš kao i znanje o Božjem vječnom planu Spasenja… Njegovo priopćeno znanje nije tek vjera, pošto je mudrost onog što mu je predstavljeno tako očigledna u očima duhovno preporođene osobe da on ne treba daljnjeg dokaza nego je potpuno uvjeren u njezinu Istinu, koju on sada može zvati svojim vlastitim mentalnim konceptom budući su je njegovo srce i razum apsorbirali. Prema tome duhovno preporođena osoba više ne treba tražiti, kroz Ljubav je on pronašao ono što traži. Time je Ljubav ključ do mudrosti, a mudrost je znanje koje se podudara sa Istinom, koja zrači iz i vodi nazad u duhovno kraljevstvo…

Međutim ljudsko biće može jedino biti preporođeno u duhu ako njegova duša zanemari tijelo i jedino stremi oživjeti duh koji se, time, čak ako je nesvjestan uspjeha, odriče onog što tijelo žudi po vlastitom nahođenju, kako bi to dao onima koji trpe nedaću i u potrebi su za duhovnom ili svjetovnom pomoći. Davati svjetovna dobra poradi nesebične Ljubavi će mu donijeti duhovno bogatstvo. Međutim, radjeljivanje duhovnog bogatstva će rezultirati u ogromnom rastu unutar njega samoga, budući Božji Duh onda može djelovati u ljudskom biću bez ograničenja, On će dati Istinu, koja predstavlja vječni život… Život, međutim, jeste neometana aktivnost… Duhovno preporođena osoba više ne može biti neaktivna, nego će onda marljivo raditi za kraljevstvo Božje… on će uzeti dijela u Kristovom činu Spasenja za grešne (zabludjele) duše na Zemlji, budući duh unutar njega ne počiva, poput njegovog vječnog Oca-Duha on je uvijek i zauvijek aktivan… I time duhovno preporođenje će uvijek rezultirati u tome da ljudsko biće osjeća nagonjenje raditi za duhovno kraljevstvo. On će malo zamjećivati svjetovni život i neprestano će držati njegovu pažnju fokusiranu na duhovni život u znanju o njegovoj važnosti i u žudnji da pomogne gdje nedostaje razumijevanja. Budući duhovno preporođena osoba zna o tami na Zemlji, o nedostatku snage u ljudima koji pridaju previše važnosti svjetovnom životu. On zna o dušinoj nedaći, o njihovoj duhovnoj smrti čak na Zemlji i jednog dana u vječnosti, gdje su oni daleko više svjesni njihova bespomoćna stanja, gdje je to za njih jedno stanje agonije i duša više ne može biti pomognuta ako nastavi odbacivati svaki savjet kako je to bila učinila na Zemlji. Duhovno preporođeno ljudsko biće je svjesno njegove misije i slijediće je sa Ljubavlju i gorljivošću. On zrači svjetlo, i dobro za njega koji nije sablažnjen ovim svjetlom… dobro za njega koji zamjeti osobu koja mu želi donijeti svjetlo, koji njega također žudi probuditi u život… Duhovno preporođenje može biti prepoznato od strane svakoga tko je duhovno orijentiran, budući je istinska mudrost prepoznatljiva od strane svake voljne osobe, jer gdje je volja tamo snaga duha biva aktivirana. 

Neka vaš duh oživi i vi ste postigli cilj na Zemlji koji vam je bio dan u početku. Čim duša sebe razdvoji od tijela vi ćete ući u duhovno kraljevstvo sa bogatstvom snage i znanja, i sve što ćete ostaviti iza sebe je nezrela materija koja još nije sebe produhovila na Zemlji… Ali vi sami ćete ući u oblast blaženih duhova u slobodnom stanju i ništa vas neće odvraćati od toga da aktivno oblikujete i stvarate, jer Ljubav u vama će vas poticati da to činite i uzrokovati stanje blaženstva u vama koje ste vi nesposobni pojmiti na Zemlji. Budući ćete biti u stanju sjediniti se sa vječnim Ocem-Duhom Koji će privući Njegovu djecu k Sebi sa gorućom Ljubavlju da ih učini vječno sretnima.

AMEN

 

***

Bertha Dudde, br. 4641, 16 Svibanj 1949

DUHOVNO NANOVO-ROĐENJE…

Odlučujući trenutak u zemaljskom životu je naklonost volje spram Boga, jer od ovog trenutka nadalje duša se počinje mijenjati, to je učinkovito prekretnica, početak povratka Bogu jednom otpalog duha. Što se skorije ovo svjesno upravljanje volje dogodi u životu ljudskog bića, veće savršenstvo on može postići prije nego umre; međutim, također je moguće postići viši stupanj zrelosti unutar kratkog perioda vremena ako ljudsko biće shvati u daleko kasnije vrijeme da on, kao Božja živa tvorevina, treba stremiti spram sjedinjenja sa Njime. U tom slučaju on može težiti za promjenom njegove duše sa jednom pojačanom voljom te i dalje jednako u potpunosti sazrijeti. I tako će svako zbivanje u ljudskom životu jedino uvijek biti razlog za promjenu volje, ali jednom kada potonja krene u ispravnom pravcu duša više nije u opasnosti odskliznuti opet u tamu, jer Bog će ju privući ka Sebi čim je ona obznanila njezinu odluku da Ga dosegne. Ova odluka volje, promišljeno okretanje misli ka Bogu, je učinkovito duhovno nanovo-rođenje ljudskog bića, jer duša ulazi u novi život, ona više ne živi u čisto zemaljsko-materijalnom svijetu nego prodire dublje, ona traga za Istinom i nalazi Ju, budući se Bog Osobno očituje kao vječna Istina time što mentalno utječe na dušu koja čezne za njime… Takva nanovo-rođena duša mora biti njegovana i kultivirana kao nježna presadnica, ona mora biti održavana živom sa najlakšom prehranom i polako okrepljivana i snažena sve dok ne pronađe njezin vlastiti način života i može bez napora putovati stazom višeg razvoja. Promjena volje je čin novog rođenja, ona je pri tom započela hodati stazom koja vodi u vječni život, premda ona i dalje može pružiti mnoge opasnosti i prepreke… svjetovne kušnje i poteškoće… koje unatoč tome mogu biti nadvladane od strane snažne duše. Jedino je pitanje da li će duša primiti ovu nužnu snagu ili da li ona mora gladovati i time će naći stazu uspona teškom.  To je, opet, jedino stvar volje, ali jednom kada volja stremi nagore spram Boga ona će također biti zahvaćena od strane Boga i neprestano pod povoljnim utjecajem, ipak bez da će biti prisiljena. Najučinkovitiji utjecaj je Riječ Božja, koja uključuje snagu i život i hrani nanovo rođenu dušu i pomaže joj sazrijeti (1 Petrova 2:2). Čovjek čija je duša nanovo rođena će također uvijek biti prijemčiv za primanje Božanske Riječi, bilo direktno kroz njezino slušanje ili kroz čitanje Božanskih otkrovenja, ili kroz mentalnu povezanost sa Prvobitnim Izvorom mudrosti, kroz svjesnu povezanost sa Onime Koji je sama Vječna Istina. On će se prilično često povući u samoću, to jest, on će zaći unutar sebe i njegove će misli biti pod utjecajem odgore u ispravnom pravcu… njegova će duša primiti ishranu i porasti u svjetlu i snazi. Ali čovjek čija je duša nanovo rođena će također živjeti u Ljubavi, jer ovo je posljedica ispravno naklonjene volje. I time će on sazrijeti i približiti se savršenstvu, koje je razlog i svrha za njegov život na Zemlji, čim je on sebe dobrovoljno razdvojio od sile koja ga je držala zarobljenim i od koje čovjek mora sebe osloboditi. Međutim, kako bi to učinio on će uvijek imati milost i snagu odgore na njegovu raspolaganju koju će iskoristiti za njegovo duhovno nanovo-rođenje.

AMEN

***

Bertha Dudde, br. 4983, 15 Listopad 1950

DEVETA I DESETA ZAPOVIJED…

Ljudi koji i dalje skapavaju u materiji nju također žude u svakom smislu. Ali svrha zemaljskog života ljudskog bića je nadvladati materiju, razdvojiti se od nje, iskorijeniti sve što svijet može ponuditi ljudima, jer jedino prevladavajući potonjeg će duša postići nužnu zrelost kako bi ušla u duhovno kraljevstvo. Žudjeti za svjetovnim stvarima ne treba biti grijeh, premda to sprječava čovjekov viši razvoj, ali to može lako rezultirati u grijehu budući gramzivost pokušava zadobiti predmet svoje žudnje i to često pomoću nepoštenih sredstava. Što je veća i snažnija strast za stvarima koje daju tijelu osjećaj blagostanja, to će se više čovjekov um fokusirati na to i može pokrenuti loše instinkte i karakteristike u njemu koje će rezultirati u oštećivanju drugih ljudi. Iz tog razloga Sam Ja dao zapovijed ‘Ne gramzite za ženom vašeg bližnjega, kućom, slugom, ili ičime što njemu pripada…’ Sve što pripada vašem bližnjim ljudskim bićima treba vama biti sveto, vi ne bi trebali pokušati ščepati ijedno vlasništvo od vašeg bližnjega i čak misao o oduzimanju je grijeh, budući odaje vašu volju, vašu tamu duše, koja još ne poznaje Ljubav. I premda vi pokušavate sakriti vaša hladna srca od drugih ljudi ona su očigledna Meni poradi vaše čežnje, i čim vi gramzivo razmišljate o vlasništvima vašeg bližnjega vi ne vidite drugu osobu kao vašeg brata kojeg bi trebali ljubiti kao sebe same. Vi bi mu trebali podariti ista prava koja zahtjevate sa vas same, da poštuju vaše bogastvo: vi bi trebali biti zadovoljni kada je vaš bližnji uspješan i pomoći mu povećati njegovo bogatstvo; onda ste pobjedili u borbi nadvladavanja materije, onda ćete steći više blaga nego bi ikada mogli oduzeti od drugih ljudi, budući će vaša Ljubav spram vašeg bližnjeg biti nagrađena od strane Moje Ljubavi, i ova će vam doista dati jedno vječno bogatstvo milosti koje nadoknađuje sva svjetovna vlasništva i radosti. Otud vi bi također trebali poštovati i štiti vlasništva vašeg bližnjeg i udaljiti sebe od gramzivosti ako ne želite prekršiti zapovijed Ljubavi za vašeg bližnjega, koju Sam vam Ja jedino dao da bi učinio vaš uspon lakšim, budući jedino ako ćete ljubiti vašeg bližnjega možete zadobiti Moju Ljubav i jedino kroz Ljubav možete postati blaženi.

AMEN

***

Bertha Dudde, br. 5650, 12 Travanj 1953

DUHOVNO NANOVO-ROĐENJE…


Vi ljudi trebate stremiti ka duhovnom nanovo-rođenju, jer vječni vam je život jedino osiguran kada ste nanovo rođeni. Vaše prirodno rođenje je samo proces nužan kako bi omogućio (olakšao) dušinu stazu spram ponovnog rođenja. Vaša duša mora biti nanovo rođena, ona mora istupiti iz stanja beživotnosti u stanje života, ona mora istupiti iz njezine čahure i biti nanovo rođena, time ona bi trebala ući u dosada nepoznatu sferu, ona bi trebala izmaknuti iz njezina starog pokrova kako bi bila sposobna napredovati u slobodi i svjetlu… Vaše prirodno rođenje je dar Božji, Koji osigurava duši priliku da stvori novi život za sebe… Međutim, ona mora stremiti spram njezina nanovo-rođenja sama od sebe, ona mora svjesno ući u novi život, ona mora svjesno sremiti spram Boga i raditi na unapređenju sebe kako bi sebe oslobodila od njezina pokrova koji je učinkovito bio grob za dušu iz kojeg je trebala izroniti kako bi izmjenila stanje smrti sa onim života. Ovo nanovo-rođenje nije dar Božji, namjesto, duša sama mora stremiti ka njemu, ali on je cilj ljudskog bića na Zemlji kojeg mora doseći ako želi postati blažen. I on ga hoće postići ako on, kroz život Ljubavi, slomije okove koji i dalje drže njegovu dušu ograničenom…. ako on, kroz Ljubav, probudi Božansku iskru života unutar sebe samoga… ako je prethodno mrtva duša, kako je slaba i bez znanja, nadahnuta od strane ove iskre života na Bogu-ugodnu aktivnost… ako, tako rekuć, ona sebi dozvoli biti nagnana iznutra na Bogu-ugodna djela Ljubavi, i pri tom prima snagu da razlomi okove i uzdigne se u kraljevstvo gdje se osjeća kao kod kuće i gdje u suštini pripada… Onda će ona biti nanovo-rođena, ona će doista živjeti na Zemlji, ali njezin zemaljski život će biti popraćen duhovnim životom; njezine čežnje i namjere će biti duhovno naklonjene, tako što je prepoznala njezin zadatak u životu ona će ga stremiti ispuniti i svjesno živjeti u i sa Bogom… Međutim, ona je ostvarila ovo duhovno buđenje svojom vlastitom voljom, zasigurno podupirana Božjom milošću, koja je unatoč tome svima na raspolaganju, premda ne korištena od strane svakoga zbog nedostatka volje. Vi ljudi bi trebali učiniti vaše duhovno nanovo-rođenje ciljem vašeg života na Zemlji, jer vi ćete jedino živjeti kada ste nanovo rođeni, kada je vaša duša uskrsnula iz grobne rake, kada je ona izbjegla duhovnu tamu i ušla u svjetlost dana… I svaka misao koju svjesno usmjeravate nagore, svako djelo koje ostvarujete sa Ljubavlju, osigurava vam ovo duhovno nanovo-rođenje, to jednostavno treba biti vaša namjera osigurati pun život za vašu dušu, ne držite je utamničenu ako ona želi izbjeći zatočenje njezina groba, vi morate sasvim svjesno stremiti spram duhovnog nanovo-rođenja tako što će nadvladati sve što i dalje opterećuje vašu dušu, vi joj morate dati kompletnu slobodu… Duša treba primiti novi život, ona treba ući u ovaj novi život puna svjetla i snage, jedno beskonačno dugo stanje ograničenja će biti transformirano, ona će biti nanovo-rođena u duhu i Istini kako više nikada ne bi iznova izgubila ovaj život.

AMEN

Scroll to Top