DAROVI DUHA I PROBLEM GOVORENJA U JEZICIMA

————————————————–†————————————————–

‘Obilježje Kristove Crkve: Djelovanje Duha…’, (BD 5174) ………………………………………………………..
‘Obilježje Kristove Crkve…‘, (BD 6445) …………………………………………………………………………………
‘Istinska Kristova Crkva…‘, (BD 8651) …………………………………………………………………………………..
 ‘Stremljenje za duhovnim darovima… Obilježje Kristove Crkve‘,  (BD 6551) ……………………………..
 ‘Darovi Duha…’, (BD 7703) …………………………………………………………………………………………………..
 ‘Oblici djelovanja Duha… Liječenje… Govorenje u jezicima’, (BD 5270)
‘Različiti darovi Duha...’, (BD 6013a) ……………………………………………………………..
 ‘Govorenje u jezicima… Upozorenje protiv krivog duha‘, (BD 6013b) ……………………………………….
 ‘Božansko djelovanje Duha… Govorenje u jezicima… I.‘, (BD 7855) …………………………………………
 ‘Božansko djelovanje Duha… Govorenje u jezicima… II.’, (BD 7856) ………………………………………..
 ‘Naznaka protivnikove aktivnosti… (Govorenje u jezicima)‘, (BD 8641) …………………………………
 ‘U svezi govorenja različitim jezicima…‘, (BD 8835) ……………………………………………………………….
 ‘Djelovanje Duha… Pomno ispitivanje… Dokaz…‘, (BD 4588) …………………………………………………

 

Bertha Dudde, br. 5174, 19 Srpanj 1951 

OBILJEŽJE KRISTOVE CRKVE: DJELOVANJE DUHA

Kristova Crkva nije jedna organizacija, ona je sjedinjenje svih duhovno stremećih ljudi iz svih vjeroispovijesti koji vjeruju u Isusa Krista i žive život Ljubavi, jer nije vjerovanje ono što osigurava dokaz njihovog pripadništva ranije spomenutoj Crkvi već Duh koji govori kroz ljude koji su njezini članovi. Sigurno ćete razumjeti da Bogu nikad i nikako ne može biti dovoljno da osoba pristupi ovoj ili onoj školi razmišljanja, bilo zbog njezinog imena ili također zbog toga što je bila impresionirana sa običajima i tradicijama koje svaka organizacija i vjeroispovijest prikazuje, već da Bog jedino vrednuje stav osobe koji može varirati u svakoj vjeroispovijesti, tj. može više ili manje biti podudaran Božjoj volji, više ili manje obraćati pažnju na Božanske zapovijedi. A ipak, jedini odlučujući činbenik u pogledu toga tko sebe može smatrati članom Kristove Crkve je da li je život Ljubavi probudio Božji Duh unutar ljudskog bića… Kristova Crkva je čisto duhovna organizacija koja ne pravi ama baš nikakve ustupke pred svijetom (ili ‘koja nije ni za najmanji kompromis sa svijetom’); ona je jedino utemeljena na duhovnom životu ljudskog bića, na svjesnoj volji da se postigne duhovni cilj koji je zadatak ljudskog bića na Zemlji. Kristova Crkva ujedinjuje sve pobožne, što će reći, u svojoj nutrini uvjerene sljedbenike Isusa koji prihvaćaju Božansko učenje Ljubavi kao njihov zakon života, koji priznaju Kristov čin Spasenja i kroz svjesno sjedinjenje sa Njime ne nastoje oko ničeg drugog osim razviti snagu duha… koji su na taj način prosvjetljeni od strane Božanskog Duha, što će uvijek biti pokazatelj pripadništva Njegovoj Crkvi.

Kristova Crkva ne treba ni jednog drugog izvanjskog obilježja kako bi bila prepoznata kao Njegova istinska Crkva, Koju je On Osobno utemeljio na Zemlji, osim duhovnog preporoda, koji je potvrđen kroz izražaj Božanskog Duha u ljudskom biću. A ovaj je, zauzvrat, prepoznatljiv kroz prosvjetljeno razmišljanje, kroz shvaćanje Istine, kroz shvaćanje svrhe života ljudskog bića, kroz snažnu vjeru i njezino proizlazeće izvanredno djelovanje, bilo to kroz iscjeljivanje bolesnih, kroz odvraćanje velike zemaljske nedaće, kroz upliv Božanske Riječi ili zapovijedanje prirodnim elementima za dobrobit drugih ljudi. Sila, koja je Božanskog porijekla, će uvijek izaći na vidjelo jednom kada je ljudsko biće postiglo duhovni preporod, i on će pripadati Kristovoj Crkvi, koja je izvan svake crkvene organizacije ali koja kao svoje članove može ubrajati ljude iz svake vjeroispovijesti. Ona je duhovna zajednica vrloduboko pobožnih ljudi čiji je vođa Isus Krist Osobno, sa Kojim svaki član mora ući u srdačan kontakt kako bi bio primljen u Njegovu Crkvu. Jer Njegova Crkva je nešto što je živo, to nije mrtva struktura koja postoji u svijetu po imenu ali joj sasvim nedostaje duh. Njegova Crkva je utemeljena na živoj vjeri koja je bila oživljena kroz Ljubav (Galaćanima 5:6) To je razlog zašto su Ljubav i vjera prvi uvjet da bi se pripadalo Njegovoj Crkvi, zašto ljudi iz svih vjeroispovijesti pripadaju Njegovoj Crkvi, čija živa vjera je proizašla iz njihove Ljubavi prema Bogu i njihovom bližnjemu. Svi ti ljudi su od strane Isusa Krista sjedinjeni u Crkvi koju je On ustanovio na Zemlji, i On ih također obdaruje sa darovima Duha zavisno o njihovoj zrelosti, sposobnosti i svrsi aktivnosti na Zemlji za Njegovo kraljevstvo. Gdjegod djeluje Božji Duh tamo stoji potporanj Njegove Crkve koja jeste i ostat će nesavladiva za cijelu vječnost.  AMEN

***

 Bertha Dudde, br. 6445, 6 Siječanj 1956

OBILJEŽJE KRISTOVE CRKVE…

Djelovanje Mojega Duha je obilježje Moje Crkve koju Sam Ja Osobno utemeljio na Zemlji… Opet i iznova Ja vam moram reći da vi možete prepoznati Moju Crkvu jedino po tome, da ste vi jedino članovi Kristove Crkve kada je Duh sposoban djelovati u vama… kada je vaše razmišljanje prosvjetljeno, čak ako vi i niste pozvani ostvariti izvanredne stvari… Prosvjetljeno razmišljanje prikazuje snagu Mojega Duha koja, međutim, može jedino izraziti sebe kada su preduvjeti ispunjeni… kada je nesebična aktivnost Ljubavi uspostavila vezu između duhovne iskre u vama i njezina Oca-Duha… Onda ćete vi također biti sposobni imati živuću vjeru, jer Ljubav je oživjela vjeru unutar vas i duh unutar vas će inteligentno i jasno shvatiti koja učenja koja se podudaraju sa Istinom, time vi ćete ih također poduprijeti sa uvjerenjem pred vašim bližnjim ljudskim bićima.

Sve dok i dalje živite u pogrešci, sve dok je vaša vjera tek tradicionalna vjera bez života, duh neće biti aktivan u vama a niti ćete vi biti sposobni reći da vi pripadate Kristovoj Crkvi… Crkvi koju Sam Ja Osobno utemeljio na Zemlji. Već sama činjenica da ste vi ljudi ovoga nesvjesni ili, ako vam je rečeno, ne želite vjerovati u to, dokazuje da vi još ne pripadate Mojoj Crkvi; to dokazuje da ste vi duhovno neprosvjetljeni, i to dokazuje da vi ne živite Ljubavlju-ispunjen način života, inače bi se vaše razmišljanje promjenilo samo po sebi i omogućilo vam da prepoznate Istinu ovih Mojih Riječi… 

Dozvolite Mi da vas ozbiljno podsjetim da živite život nesebične Ljubavi (Knjižice br. 7, 12 & 21)… Jer to je prvi uvjet kako bi probudili duhovnu iskru u vama, tako da će ona postati aktivna… tako da će vam ona podariti shvaćanje Istine… Ali ne prianjajte uz izvanjske formalnosti, ne prihvaćajte što vam je rečeno od strane neprosvjetljenih ljudi, putem onog što su oni, zauzvrat, primili od drugih neprosvjetljenih ljudi i naknadno zagovaraju kao Istinu. Stecite Istinu za sebe same tako što ćete Me pitati za nju… Ne budite jedino zadovoljni sa učiteljskim materijalom koji vam je dan nego dublje porazmislite o njemu prije nego ga prihvatite, i apelirajte Mi za pomoć kako bi prepoznali Istinu… I pod uvjetom da je to vaša iskrena volja Ja ću doista voditi vaše misli ispravno, budući je Moja volja da ćete zadobiti Istinu i Ja ću učiniti sve kako bi vam je saopćio, jedino vaša slobodna volja da ozbiljno žudite Istinu je nužna. Ja ne mogu odobriti vaše mrtvilo razmišljanja; Ja ne mogu pohvaliti vas ljude što bezuvjetno vjerujete u ono što vam je bilo rečeno bez da ste najprije formirali vaše vlastito mišljenje u svezi toga. Ja vas neću osuditi ako vi, unatoč vaših najboljih namjera, ne razmišljate kako vi možete prihvatiti nešto… čak ako je to Istina… Ali Ja ću vas osuditi ako vi prihvatite duhovno znanje bez razmišljanja o njemu, budući duhovno znanje mora postati izvjesnost u vama i ovo je jedino moguće ako mentalno gledate na njega iz svakog kuta i, kako bi onda razmišljali ispravno, tražite Mene Osobno za pomoć… Takav zahtjev je Meni toliko ugodan da ću Ga ja doista uslišiti, ali koliko se rijetko jedna takva zamolba podiže ka Meni…

I prema tome biti će također nemoguće za vas postići živu vjeru, to će biti nemoguće za Moj Duh da djeluje u vama budući mu vi sami ne podarujete pravilan izražaj. I iz ovog razloga vi nećete nikada biti sposobni tvrditi da pripadate Mojoj Crkvi koju Sam Ja uspostavio na Zemlji, čija je karakteristika ‘djelovanje Duha’ u ljudskom biću koji će vas ‘uvesti u svu Istinu’ (Ivan 16:13), koji će također učiniti da shvatite kako je vaš život gubitak vremena sve dok vi ne živite život Ljubavi i ujedinite vas same sa Mnom kroz Ljubav.  AMEN

*** 

Bertha Dudde, br. 8651, 21 Listopad 1963

 ISTINSKA KRISTOVA CRKVA…

Svatko tko pripada Mojoj Crkvi također treba imati živu vjeru, vjeru koja je oživjela kroz Ljubav i time omogućuje djelovanje Duha u ljudskom biću, što je opet jedino rezultat Ljubavi. Pripadnici Moje Crkve će se uvijek jedino sastojati od ljudi koji su tako iskreno ujedinjeni sa Mnom da oni osjećaju Moje prisustvo, čija je vjera posljedično tome nepokolebljiva i ne može biti uzdrmana… koja stoji čvrsto poput stijene protiv svakog nasrtaja izvani, naračun čega Sam Ja rekao Petru ‘Na tebi ću Ja izgraditi Moju Crkvu…’ (Matej 16:18) Jer Petrova vjera je bila snažna i nepokolebljiva, premda tijekom jednog časa on nije prošao prokušavanje vjere, pošto su se događaji obrušili i uzdrmali njegovo pouzdanje… To je bilo, međutim, više zbog njegova razuma, koji nije vidio izlaza iz najveće opasnosti, budući da je njegova duša bila potisnuta natrag i osjećala se odbačenom… Ipak nakon ovog prokušavanja vjere njegova Ljubav za Mene je postajala sve više duboka i njegova se vjera osnažila, i takvu vjeru Ja također očekujem od onih koji žele pripadati Mojoj Crkvi. Onda oni više neće pasti žrtvom Mojem protivniku i njihovom neprijatelju…

Pripadnik Moje Crkve će uvijek prepoznati Istinu i odbaciti svu zabludu (pogrešku), budući Moj Duh djeluje u njemu kao naznaka da je on dio Crkve utemeljene od strane Mene… A gdje Moj Duh djeluje tamo ne može biti nikakvog nedostatka jasnoće, nikakve dvojbe i nikakvih pobrkanih pojmova… Pripadnik Moje Crkve će biti prosvjetljen i njegove misli će biti ispravne…

Ova Crkva ne potrebuje izvanjske karakteristike, ona ne treba organizacija, budući u svim crkvenim organizacijama postoje ljudi sa živom vjerom koji tako probuđuju duh unutar njih, i oni svi sebe pripajaju ‘Kristovoj Crkvi’ koja je, u Istini, čisto duhovna povezanost onih koji se sjedinjuju sa Mnom kroz Ljubav, koji sve čine svjesno a ne kao besmislenu izvanjsku aktivnost koja je čisto mehanički izvađana.

Vi ste naumljeni biti živi Kršćani, uvijek svjesni činjenice da trebate ispuniti svrhu vašeg zemaljskog života, uvijek gorljivo stremiti postići vaš cilj, i uvijek podređivati sebe same Meni tako da Ja Osobno mogu prisvojiti vaše vođenje, i onda ćete vi uistinu postići vaš cilj. Jer Ja nisam zadovoljan da vi jedino ispunjavate ljudski donešene zapovijedi kojima ste bili podučeni tijekom vašeg odgajanja, koje su besmislene i ne rezultiraju u psihološkoj zrelosti…

Kao pripadnici Crkve utemeljene od strane Mene Osobno vi ćete također uvijek biti Moji istinski nasljednici, vi ćete uvijek ponizno prihvatiti svu patnju i nedaću koja vas pogađa, budući ih vi prepoznajete kao prokušavanje vjere koje bi trebali proći, i kao sredstvo pomoći da povećate zrelost vaše duše (Jakovljeva 1:2-4; 1 Petrova 1:6, 7; Knjižica br. 5)… Jer ovo je što vam duh iznutra govori, i vi ćete također razumjeti razloge onog što dozvolim da vam se dogodi.

Vi ćete živjeti drugi život pored vašeg zemaljskoga, život u sjedinjenju sa Mnom, vašim Bogom i Ocem od vječnosti, i ovaj život će vam garantirati vaše savršenstvo. Otud je svaka osoba sposobna postići ovo savršenstvo, bez obzira na školu razmišljanja kojoj ona pripada, pod uvjetom da on uvijek ostane u živom odnosu sa Mnom i može pri tom također biti uveden u Istinu… što, međutim, uvijek čini nužnim život Ljubavi i čvrstu, živu vjeru… Sve dok vama ljudima nedostaje obadvoje vi ste samo mrtvi oblici na ovoj Zemlji koji vječno ne mogu oživjeti, jer vaše izvanjske akcije neće rezultirati u unutarnjim promjenama koje su, međutim, značenje i svrha zemaljskog života ljudskog bića. 

Pridružite se Crkvi koju Sam Ja Osobno utemeljio na Zemlji, probudite se iz vašeg sna smrti, oživite duh u vama kroz vršenja nesebičnih djela Ljubavi, i vi ćete pri tom također postići vjeru tako nepokolebljivu da je pakao neće uspjeti uzdrmati (Matej 16:18)… I kada vi posjedujete takvu vjeru vi ćete Mi uistinu već biti blizu, onda ćete vi osjećati Moje prisustvo, onda ćete vi također opet zadobiti sposobnosti koje su bile vaše prije vašeg otpadništva od Mene. Vi ćete postati iznova savršeni kakvi ste bili u početku, i vaš će život biti sretan za cijelu vječnost.

AMEN

***

Bertha Dudde, br. 6551, 20 Svibanj 1956

STREMLJENJE ZA DUHOVNIM DAROVIMA… KARAKTERISTIKA KRISTOVE CRKVE…

Vi trebate marljivo pokušavati postići darove Duha (1 Korinćanima 12:31; 14:1), jer oni vam ne mogu biti dani; vi ćete ih morati steći tako što ćete sebe pripremiti da će Moj Duh biti sposoban djelovati u vama. Ne mislite da ih možete primiti ako ste podbacili napraviti rad unapređenja vaše duše, ako vaša priroda nije dovoljno promijenjena da je postala ljubav… Vaša je duša morala doseći specifični stupanj zrelosti prije nego Moj Duh može djelovati u vama, i ovaj stupanj zrelosti potrebuje vašu čvrstu volju da na Zemlji živite potpuno u skladu sa Mojim Zapovijedima, on potrebuje negiranje vlastitog ja, nesebično pomaganje vašem bližnjemu, potpuno okretanje spram Mene… Jedino onda ću Ja biti sposoban izliti Mojega Duha na vas, i onda će ljudsko biće biti sposobno primiti darove Duha za koje je on posebice kvalificiran i koji će odrediti njegov budući rad za Mene i Moje kraljevstvo. Svi vi možete uzeti dijela u darovima Duha, jer svi vi ste pozvani marljivo su-rađivati u radu za kraljevstvo Božje… Ali jedino nekolicina ih je odabrano… Jedino nekolicina ispune uvjete što je popraćeno sa djelovanjem Mojega Duha, jedino nekolicna uzmu rad unapređenja njihovih duša tako ozbiljno da oni sebe oblikuju u primajuću posudu za Moj Duh, i prema tome Ja mogu obdariti samo nekolicinu sa darovima Duha… Ali svatko tko ga posjeduje je već blaženo sretan na Zemlji, jer on zna za sebe da je u srdačnom kontaktu sa Mnom, on zna da Ja Osobno djelujem u njemu i on će uspješno raditi za Moje kraljevstvo.Međutim, vi ljudi ne možete dokazati vašu pripadnost Kristovoj Crkvi… Crkvi koju Sam Ja Osobno uspostavio na Zemlji (Matej 16:18)… na nijedan drugi način nego kroz posjedovanje duhovnog dara, jer to je karakteristika Moje Crkve. Različiti darovi svjedoče o djelovanju Mojega Duha; ali naočigled izvanredna snaga će uvijek postati očigledna, jedna sposobnost će izbiti na površinu u ljudskom biću koju on nije stekao kroz primjenu ili proučavanje ili fizičko naprezanje nego koja mu je sasvim jasno bila ‘dana’… bilo da, on vrši čudesa, iscjeljuje bolesne, podučava sa mudrošću ili ima dar prorokovanja… Svi oni dokazuju njihovo članstvo u Kristovoj Crkvi njihovom živom vjerom koja je nikla iz Ljubavi i tako su oni u srdačnom kontaktu sa Mnom Osobno, tako da Ja mogu djelovati kroz Moj Duh kako smatram blagotvornim za spasenje njihove duše i one njihovih bližnjih ljudskih bića. Otud vi ljudi trebate jedino ozbiljno stremiti da postignete živu vjeru… i prema tome živite život Ljubavi… Onda ćete učiniti štogod je potrebno da povećate stupanj zrelosti vaše duše i također postanete svjesni Mojega prisustva u vama i, kao rezultat ove svjesnosti, također imate izvanrednu snagu na vašem raspolaganju koju vam Ja dodjeljujem tako da će to biti pomoćno/hrabreće za vas i vaše okruženje… I svatko tko je tako stekao jedan neobičan dar Duha će također biti odan radnik u Mojem vinogradu, jer on će raditi sa ovim darom kako bi vodio njegova bližnja ljudska bića u živu vjeru u Mene u Isusu Kristu… Jer svaka osoba prosvjetljena od strane Mojega Duha će uvijek svjedočiti za Božanskog Iskupitelja, budući je iskupljenje kroz Njega moralo prethoditi prije nego će Moj Duh biti sposoban raditi, prije nego darovi Duha mogu biti distribuirani… i budući jedino osoba iskupljena sa Isusovom krvlju također ima snagu tako raditi na unapređenju njegove duše da će ona postići potreban stupanj zrelosti da primi darove Duha… Sa pomoći Isusa Krista svi ljudi mogu i hoće uspjeti… I iz tog razloga svaka duhovno-probuđena osoba će proglašavati Onoga Koji je obećao Njegovog Duha… I svaka osoba koja može prikazati Duhovni Dar svjedoči o činjenici da je on pronašao spasenje kroz Isusa Krista od noći smrti, jer Moja snaga djeluje u njemu, Moje svjetlo sjaji unutra u njemu, Ja Osobno Sam u njemu i radim kroz Moj Duh.

AMEN 

***

Bertha Dudde, br. 7703, 18 Rujan 1960

DAROVI DUHA…

Vi ćete morati spomenuti darove Duha ako želite objasniti znamenite sposobnosti koje sebe izražavaju u Božanskom smislu i koje su također prepoznate kao Božanske od strane svakoga tko je sam duhovno naklonjen. Jer Ja Osobno Sam obećao ove darove onima koji čeznu za njima i ispunjavaju uvjete zahtjevane od strane Mene za ‘djelovanje Duha’. Moj Duh sebe očituje na različite načine, uvijek zavisno o stupnju dušine zrelosti i zadatku danom osobi koja prima dar Duha. Ima mnogo različitih darova… ali to je uvijek jedna neobična aktivnost za koju je osoba obdarena… jedna aktivnost koju on ne bi mogao vršiti tek kao ljudsko biće. On treba Moju potporu za ovo, on treba postići Moju snagu, koja će onda ostvariti učinak u osobi kao dar iscjeljenja, ili dar prorokovanja, ili dar primanja Istine od Mene i njezina širenja u Moje ime… ili, dar govorništva nadahnut od strane Mene, tako da Ja Osobno mogu govoriti kroz Duh, koristeći usta osobe koja je primila od Mene ovaj dar kako bi Me čula.  I kada skrenete pažnju ljudi na različite darove koje Sam spomenuo, također kroz Duh, oni će morati prepoznati da vi ne posjedujete jedino specijalnu ‘sposobnost’… koja vam treba priznati može također biti dana kao talent od strane vašeg Stvoritelja… nego da vam je podarena ova sposobnost kroz duhovna sredstva, da ona ne može biti dana proizvoljno ikome tko ne može ukazati kako je ispunio uvjete da bi ju primio. I takvu jednu sposobnost će još manje biti moguće steći akademski. Ljudi su doista pozvani i mogli bi svi duhovno sebe oblikovati tako da bi mogli primiti dar Duha… ali nisu svi odabrani, baš zato što oni ne prepoznaju njihov poziv i prema tome niti ne streme za duhovnim darovima… U drugu ruku, međutim, jedino ovi darovi su dokaz duhovno-naklonjena načina života, čovjekova specifičnog stupnja zrelosti i Ljubavi, budući Moj Duh može jedino djelovati u njemu kada je postigao izvjestan stupanj zrelosti. Naposlijetku, ako ljudi nikada ne otkriju da svatko može steći dar Duha, oni neće vjerovati porukama odgore do opsega kojeg zaslužuju, jer oni ih ne mogu objasniti pravilno i prema tome dvojbe svako neobično očitovanje Duha.  Doista, ljudi čak idu toliko daleko da niječu duhovne darove kao Božansku aktivnost u potpunosti i osuđuju sve neobično kako je povezano sa Sotonom… A ipak oni na taj način jedino daju dokaz o njihovom vlastitom siromaštvu, jer gdje djelovanje Mojega Duha više ne može biti prepoznato tamo isto tako nema znaka ‘Moje Crkve’, Crkve koju Sam Ja Osobno utemeljio na Zemlji. ‘Moja Crkva’ jedino postoji gdje je djelovanje Mojega Duha očigledno, budući Moj Duh svjedoči o Mojem Pristustvu, i budući ću Ja uvijek biti prisutan gdje ljudi iskreno streme duhovno napredovati i time su sposobni primiti ili prikazati dar Duha. I prema tome to će uvijek jedino biti od koristi kada spomenete darove Duha, kada proglašavate Moje Evanđelje… kada podsjećate ljude o Mojim Riječima ‘Ja ću izliti Svoga Duha na svako tijelo, i sluge i sluškinje će prorokovati…’ (Joel 2:28, 29) Svako od Mojih obećanja će biti ispunjeno, i tako također i ovo… Otud se svakom izražaju nevjerovanja treba jedino suprotstaviti sa Mojim obećanjem, i ljudi trebaju znati da će Moje djelovanje postati posebice očigledno tijekom posljednjih dana, i da će se onda sve također dogoditi kao što je bilo nagovješteno u Riječi i Pismu.AMEN

*** 

Bertha Dudde, br. 5270, 11 Prosinac 1951

OBLICI DJELOVANJA DUHA… LIJEČENJE… GOVORENJE U JEZICIMA…  

U Ljubavi prema Meni i prema bližnjemu je utemeljeno djelovanje Mojeg Duha, tako da će Mojim Duhom neprestano biti ispunjen čovjek koji vodi život Ljubavi, koji je bližnjemu spreman pomoći, u duhovnoj, kao i u zemaljskoj nevolji, i koji Mi je predan u dubokoj Ljubavi i poniznosti, neprestano se trudeći da ispunjava Moju volju. U njemu dakle Moj Duh može djelovati, i tad se On očituje na različite načine… mnogi darovi Duha budu dani čovjeku, no samo rijetko se (svi) mogu ispoljiti u/na jednom čovjeku, pošto su duševna zrelost i duhovne sposobnosti kod svakog čovjeka drugačije, i Moj će Duh biti posebno izražen gdje su ispunjeni određeni preduslovi za jasan izraz duhovne ‘obdarenosti’, kako bi ljudi mogli prepoznati da se Duh Božji ispoljava u čovjeku… Gdje je Ljubav ispravna, i vjera će biti moćna (silna), a silnoj, živoj vjeri, sve je moguće, i tad Moj Duh djeluje tako da sila vjere biva vidljiva, tada čovjek može liječiti bolesne, otklanjati stanja slabosti, izgoniti vraga i tako postizati neobične uspjehe koji se tiču tjelesnih muka. Tada je Moj Duh očigledno na djelu i svjedoči o Mojoj Ljubavi i snazi. Onda opet postoje ljudi, koji su u Ljubavi i kojima je ‘suđeno’ da na čovječanstvo djeluju prosvjetiteljski… tad je djelovanje Moga duha prepoznatljivo na drugi način, tada čovjeku putem Moga Duha bude otkriveno znanje koje ga osposobljava za podučavanje. Tad čovjek biva podučen od Moga Duha, njegovo razmišljanje postaje sređeno, osjetila mu postaju profinjenija (u smislu, on ima profinjenu percepciju), duhovno mu uho biva naštimano da može percipirati glas Duha koji mu prenosi sve što preko njega treba biti rečeno drugim ljudima. Tada čovjek dakle može propovijedati u Duhu Božjemu… Moj Duh djeluje ako čovjek želi raditi za Mene i Moje Kraljevstvo, iz Ljubavi prema Meni, i prema bližnjima. Još jedan dar Duha je moć proricanja, gledanja u budućnost i obznanjivanje toga,  kako bi se bližnji upozorili, i kako bi im se skrenula pažnja na to da se duhovno pripreme za iznenedni Kraj, na događaje koji imaju duhovno obrazloženje i duhovnu svrhu. I to nagovještavanje nadolazećih događaja je rad za Mene i Moje kraljevstvo, i dar vidovitosti je djelovanje Duha, pošto se time trebaju postići samo duhovni ciljevi, i čovječanstvo nikada ne bi trebalo bez upozorenja biti iznenađeno Sudom, nego, ako vjeruje, može izvući duševne koristi iz takvih proročanstava. Samo čovjek ispunjen Mojim Duhom će ljudima skretati pažnju na nadolazeći Sud, i pozivat će ih na život po Mojoj volji (kakav se Meni sviđa), pošto zna kakvo je duhovno stanje (nevolja), i njegova ga Ljubav nagoni na spasiteljsku djelatnost…Opet jedan drugi oblik djelovanja Mog Duha je dar govorenja ljudima na svim njima razumljivim jezicima… Koji god jezik čovjek da govori, on čuje svoj maternji jezik od onoga koji je ‘potican’ Duhom, i razumije svaku riječ pošto mu se obraća Moj Duh koji se ispoljava u govorniku. Ali na ovaj način Moj Duh djeluje samo kad je to zaista potrebno, dakle samo kad su okupljeni ljudi svih narodnosti, u potrebi da čuju Moj glas, i njima onda govori čovjek koji je ispunjen Mojim Duhom, govori potican Ljubavlju, kako bi im pomogao, kako bi im pričao o Mojoj Ljubavi, moći i mudrosti, kako bi ih dakle upoznao sa Mnom, i kako bi im propovjedao Evanđelje. Tad on može pričati na svom (uobičajenom) jeziku, i svi bi ga razumjeli na njihovom maternjem jeziku… tada je djelovanje Moga Duha tako očigledno da je u njega nemoguće posumnjati, međutim onaj koji je slab u vjeri misli kako je pričano na njegovom jeziku i zbog toga i ovo djelovanje Duha (za njega) ne predstavlja ‘prisilu vjere’, a za ‘probuđenoga’ je tako jasan dokaz, koji zahtjeva najčvršću vjeru i najnesebičniju Ljubav, kako bi od Mene mogao biti dan ljudima. Moj Duh djeluje gdje želi i kako želi, ali uvijek je prosvjetljeno razmišljanje, spoznaja Istine i duhovno stremljenje siguran znak da je Mome Duhu dopušteno djelovanje od strane čovjeka, koji se dakle svojim životom u Ljubavi otvara njegovom djelovanju, i time tada zasigurno postiže svoj cilj na Zemlji, a to je, pronaći sjedinjenje sa Mnom, Duhom Oca iz vječnosti. AMEN

 ***

BD br. 6013a, 31 Srpanj 1954

RAZLIČITI DAROVI DUHA…

Duh Božji sebe očituje na različite načine, budući njegovo djelovanje zavisi o čovjekovoj sposobnosti, o njegovoj duhovnoj zrelosti… i također zavisi o njegovoj naklonosti/htijenju (dispoziciji) koji će mu duhovni dar biti dan. Primanje duhovnog dara uvijek pretpostavlja da ste oblikovani putem ljubavi (1 Korinćanima 12:31  + 1 Korinćanima 13 + 1 Korinćanima 14:1), time dobrovoljnu potpunu transformaciju bića. Božji duh može utjecati jedino u prikladnu posudu… posudu, koja je na taj način bila pripremljena za primanje Božanske zrake svjetla ljubavi kroz nesebična djela ljubavi… Svatko tko još nije ostvario ovu transformaciju u ljubav ne može očekivati dar duha. Posljedično tome, darovi duha su uvijek samo rezultat ljubavi punog (ili ‘ljubavlju ispunjenog’)načina života a nikad proizvoljno dodjeljeni darovi… Za njima treba ‘stremiti’ (ili ‘treba težiti njihovom postizavanju’), što svatko može napraviti no što je rijetko učinjeno. Način na koji Božji duh stupa na snagu zavisi o zadatku danom čovjeku kojeg je prekrio Božji duh tijekom njegova zemaljskog života, što je Božjamudrost zasigurno prepoznala kako je to od blagodati za čovječanstvo ali je unatoč tome potrebna slobodna volja ljudskog bića. Bog doista zna tko Mu želi služiti i kako ta osoba sebe oblikuje, On će ga prema tome postaviti gdje je on u stanju raditi na najučinkovitiji način…Ljudi u posljednjim danima moraju biti protreseni/uzdrmani pošto će njihovo razmišljanje postati u potpunosti površno/plitko, time će oni morati biti iznimno impresionirani kako bi se narušilo njihovo zadovoljstvo. Ali čak i neobični fenomeni imaju potpuno prirodno objašnjenje, ipak što jednoj osobi izgleda sasvim prirodno to je za drugu neshvatljivo budući je ona duhovno slijepa. Otud će ti ‘duhovno slijepi’ ljudi biti suočeni sa nekim sa ‘vizijom’ tko sebe može odvojiti od njegove zemaljske spone i, kako bi vi mogli reći, biti uzdignut u duhovno područje, i koji se vraća iz ovog duhovnog područja na Zemlju sa darom koji ne može biti dodjeljen na zemaljski način (2 Korinćanima 12:1-4)… On će raditi sa silama koje mu omogućavaju ostvariti naizgled nemoguće… putem Riječi on će biti sposoban liječiti bolesne ili predskazati budućnost, on će posjedovati vrlo duboku mudrost i tako će također biti u stanju obavijestiti/podučiti svoja bližnja ljudska bića… ili će znati što je inače ljudima skriveno… On će biti u stanju govoriti stranim jezicima… djelovanje Božanskog duha će sebe jasno očitovati… ali jedino kako bi zadobio duše ljudi za duhovno kraljevstvo, budući duh Božji jedino duhovno vrši utjecaj na ljude i ne promiče zemaljske interese. Otud će vlasnik duhovnog dara uvijek biti radnik u vinogradu Gospodnjem…Kao rezultat ovog dara on će biti Božji zastupnik na Zemlji koji želi ostvariti i povećati Njegovo kraljevstvo što je i postavio za svoj zemaljski zadatak. Božji duh će sebe jedino očitovati primjetno drugim ljudima kroz Njegove voljne sluge, iako svaka osoba može biti prožeta od strane Njegovog duha i na taj način također sposobna jasno i točno/bistro razumjeti i biti kvalificirana predati svoje znanje drugim ljudima. Unatoč tome, ljudi jedino primaju u skladu sa njihovom voljom, a preduvjet za primanje očiglednog dara duha je njihova voljnost raditi za Boga i Njegovo kraljevstvo. Jer Bog želi Sebe Objaviti kroz ljude cijelom čovječanstvu. Bog želi biti prepoznat u Njegovom djelovanju, otud čovjek treba djelovati kao posrednik sve dok Bog ne može Osobno prići ljudima, sve dok nevjera i duhovna sljepoća ovo čine sasvim nemogućim. Slijedi da Bog Sebe objavljuje kroz Njegov duh, koji sebe očituje kroz ljudsko biće, kako bi ljude vodio do vjere (ili ‘uveo u vjeru’), kako bi ih prosvjetlio, da bi učinio da vide svjetlo koje odgore sjaji ljudima… kako bi im dopustio upoznati svrhu njihovog zemaljskog života i osvijetlio stazu do cilja… Svi duhovni darovi jedino služe da bi izvršili utjecaj na ljudske duše u Božanskom smislu. Onda će sile biti oslobođene u čovjeku koje jasno svjedoče o Božanskom uplivu… uplivu snage koja potječe od Boga… snage Božanskog duha…
AMEN

***

BD br. 6013b, 1 Kolovoz 1954

GOVORENJE UJEZICIMA… UPOZORENJE PROTIV KRIVOG DUHA…

… I onda će ljudsko biće ostvariti stvari koje se drugim ljudima čine protuprirodne, koje daleko prevazilaze prirodnu sposobnost ljudskog bića… On će poznavati stvari koje su obično skrivene od ljudi, on će biti u stanju objasniti pitanja uvjerljivo i shvatljivo njegovim bližnjim ljudskim bićima, koje osoba ne može doznati jedino svojim razumom… on će biti sposoban ući u predjele koji su drugima nepristupačni… On će imati snagu iscjeljivati bolesne, vršiti čuda ili čak biti u stanju predskazivati budućnost, sposobnosti će postati očigledne koje on nikad nije razvio u sebi… on će govoriti i također razumjeti strane jezike kada je to nužno i korisno za duhovni razvoj drugih ljudi (Djela Apostolska 2:1-12)… On će biti afektiran Božanskom snagom na svaki mogući način… ali će on generalno jedino imati jedan od ovih darova, pošto postavljeni uvjeti variraju za svaki duhovni dar i svi se postavljeni uvjeti rijetko pronalaze u jednoj osobi. Ali svaki duhovni dar mora ispuniti svoju svrhu, to jest mora biti moguće od svakog od njih izvući dobrobit… Dar iscjeljenja bolesnih, pored fizičkog oporavka, će nesumnjivo također pridonositi dušinom oporavku, pošto ljudi uče vjerovati u snagu duha, koji je aktiviranod strane iscjeliteljeve baš kao i bolesnikove čvrste vjere. Predskazanja budućih događaja, također, mogu motivirati ljude da promijene njihov način života; da vrše pokoru i povrate se k Bogu, pošto se ova predskazanja jedino uvijek odnose na zemaljske posljedice duhovno niskog nivoa ljudi… Proglašavati istinu kroz Božanski duh također pridonosi buđenju vjere i promjeni životnog stila, i opet, to treba biti smatrano kao čisto duhovni činbenik od izuzetne važnosti. Jedino što doprinosi ostvarivanju duhovne dobrobiti se može opisati kao djelovanje duha, jer štogod potječe od Boga ne može biti ništa drugo nego prosvjetljavajuće/poučno/ilustrirajuće… To mora donijeti svjetlo i otkrivati nejasno/dvoznačno, to ne može zračiti još više tame nego već postoji među čovječanstvom…Božji duh, međutim, može također afektirati/izvršiti utjecaj na čovjeka kako bi otklonio njegovo stanje tame, da bi zapalio svjetlo u čovjekovom srcu… da bi otkrio duševne slojeve, tako da se duša raduje i slavi svoga Boga i Oca, Koji ju je obdario sa prosvjetljenjem. Ovaj utjecaj se odnosi više na dušu nego na čovjekov intelekt (1 Korinćanima 14:14), otud duhovni dar ne treba biti vidljiv ljudima, ali on povremeno afektira vanjsku osobu tako intenzivno/silno da ona sebe pokušava izraziti nerazumljivim riječima (1 Korinćanima 14:2)… Ljudi nazivaju ovaj proces ‘govorenje u jezicima’, ali on uvijek jedino afektira samo ljudsko biće… to je dar duha koji skoro svaka duhovno probuđena osoba može smatrati svojim vlastitim ali je on jedino u rijetkim slučajevima tako silan da drugi ljudi primjete promjenu. Jer svaka duhovno probuđena osoba osjeća kontakt kojeg je njegova duša doživjela tako da njegova duša sebe podiže do Boga slaveći ga i zahvaljujući Mu, da ona sebe predaje Njemu i pronalazi unutarnji mir i blaženstvo… Onda njegov unutarnji ego komunicira sa Bogom u mislima, onda će on neprestano govoriti sa Bogom bez riječi… Svatko bi trebao težiti steći ovaj duhovni dar za sebe samoga kako bi govorio njegovim bližnjim ljudskim bićima namjesto Boga i Njegovog kraljevstva, kako bi kao Njegov su-radnik sam ostvario iskupljujući rad, koji je blagoslovljen. Ali čuvajte se zlog/krivog duha, jer ovaj, također, sebe čini primjetljivim gdje god se može ušuljati, gdje oholost, samo-dopadnost i potreba za prepoznavanjem i dalje prevladavaju, nudeći na taj način ovom duhu mogućnost da sebe izrazi na način koji jednako tako izgleda neobičan. Ali umjesto svjetla on jedino ostavlja zbrku i nespokojstvo… prouzročene uvjetima/stanjima koja su odbojna/mrska ozbiljnim ljudskim bićima i jedino rezultiraju u radosti i pohvali/odobravanju u onima koji sami pripadaju ovom duhu. Prema tome: Ne vjerujte svakom duhu… i pomno ga ispitajte (1 Ivanova 4:1) tako što ćete zamjetiti odsjev svjetla, njegovu jačinu/intenzitet svjetla… Jer Bog je svjetlo (1 Ivanova 1:5)… što od Boga dolazi je svjetlo… i prema tome Božanski darovi duha kategorički moraju ostaviti jedan učinak blistavog svjetla, inače su Sotonina obmanjujuća djela, koja će on posebice koristiti tijekom posljednjih dana sa namjerom da ljudima zaslijepi oči baš kao i njihove duše kako bi ih bacio u još veću tamu i onemogućio im da prepoznaju istinsko svjetlo.

AMEN

***

Bertha Dudde, br. 7855, 20 Ožujak 1961

BOŽANSKO DJELOVANJE DUHA… GOVORENJE U JEZICIMA… I.

Moja je volja da će vam sve postati jasno, da ćete primiti odgovor na pitanja kojima se zanimate i koja Mi postavite tražeći odgovor. Jer nužno je i dalje ispraviti mnoge pogreške/zablude koje ste vi ljudi primili od neupućenih izvora a koje se mogu razjasniti jedino kroz Moj duh, jer on će vas uvesti u svu istinu (Ivan 16:13). Jedino Moj duh vam može dati pravilan odgovor, ali Moj duh mora biti u stanju sebe izraziti, što pretpostavlja izvjesan stupanj zrelosti duše. I za vas ljude je definitivno blagoslov ako ne odbacite ovaj duh unutar vas, ako omogućite njegovo djelovanje tako što ćete sebe oblikovati tako da vas Ja mogu osvijetliti sa Mojim duhom… da stoga vaša u-duši-boraveća duhovna iskra traži kontakt sa Ocem-Duhom od vječnosti i podučava vas, da vas prosvjetljuje, da vas informira o duhovnom znanju, da vas uvodi u istinu… Pošto vi i dalje živite u duhovnoj tami sve dok Moje svjetlo ne može zasjati u vama, vi hitno potrebujete svjetlo koje ću Ja Osobno zapaliti u vama ako živite u skladu sa Mojom voljom, ako na taj način radite na postizavanju spomenute zrelosti duše koja omogućava djelovanje Mojeg duha u vama… A sada vas Ja pitam: Kakvog blagoslova vi ljudi dobijate od Mojeg djelovanja duha ako vi samo čujete zvuk nerazumljivih/zagonetnih riječi?… Ako čovjek pada u zanos i govori riječi koje vi ne možete razumjeti?… Da li vjerujete kako Moj duh djeluje na taj način? Da li vjerujete kako na taj način postajete prosvjetljeni u vašem razmišljanju, da postižete realizaciju, da vam je istinsko znanje otkriveno/saopćeno na ovaj način?… Vi ovo nazivate ‘govorenje u jezicima’ i ne znate što napraviti sa tom zbrkom riječi koje su izgovorene od strane ljudi koji su kontrolirani zlim duhovima, koji se žele pokazati pred drugima i za sebe smatraju kako su nepodložni probi/iskušavanju… Takvo ‘djelovanje duha’ je obmana duhova… koji zaposjedaju ljude čija je potreba da im se drugi dive i dalje previše snažna, koji žele biti istaknuti i sebe uvode u ekstaze… Jer ono što iz Mene proizlazi je sv(i)jetlo i jasno, ono ne širi obnovljenu tamu među ljudima. I tako, sve dok doživljavate stvari koje vam ne podaruju svjetlo, niti potpunu jasnost, Ja tu ne djelujem, budući Sam Ja vječno Svjetlo (1 Ivanova 1:5)… Vi ljudi trebate uvijek jedino primjeniti mjerilo da li i do koje mjere vi postižete svjetlo i realizaciju… Onda ćete imati jasan odgovor na pitanje, tko tu djeluje… Jer sile nikad neće sebe izraziti tako da to jedino uzrokuje zbrku, i Ja nikad neću htjeti da vi iz jedne sumnje i nejasnosti budete zaronjeni u drugu i za to emanirate Moje djelovanje… Moja je volja da svjetlo bude među ljudima koji sami žude svjetlo, ali Ja također želim da se okrenete ka Meni Osobno i oblikujete vaša srca tako da Ja Osobno mogu djelovati kroz Moj duh u vama… Ja ne želim da vi sebe predate nezrelim duhovima koji vas bacaju u još veću tamu i sposobni su to napraviti pošto vi samo hoćete biti ispunjeni sa ‘duhom’… ali ne probuditi duhovnu iskru u vama u život kroz ljubav, koja će onda tražiti kontakt sa vječnim Ocem-Duhom… I ovaj će vas duh doista uvesti u istinu, on će vam govoriti jasno i razumljivo, dati će vam svjetlo, pod uvjetom da vi najozbiljnije žudite svjetlo.AMEN  

***

Bertha Dudde, br. 7856, 22 Ožujak 1961

BOŽANSKO DJELOVANJE DUHA… GOVORENJE U JEZICIMA… II.

Vi možete neprestano primati Moju Ljubav i milost, i vaša mjera uopće nikada neće (ili ‘ne treba’) biti mala, vama će uvijek biti dano sukladno vašoj žudnji. I time vi također trebate biti podučeni ako ste neobaviješteni, duhovno znanje će vam biti dostavljeno čim ga zahtjevate za spasenje vaše duše. Vi trebate postati prosvjetljeni, i ovo svjetlo sjaji u vama kroz djelovanje Mojega Duha, budući vas Ja ljubim. I ništa što vam podarim neće nikada povećati vašu tamu, to neće nikada doprinjeti spram rasprostiranja duhovne noći nad vama. Jer kada ‘Vječno Svjetlo’ šalje Svoju zraku Ljubavi ka vama, vi morate sami biti prosvjetljeni, sve vam mora postati jasno. Ne zaboravite ovu temeljnu Istinu, onda ćete vi također donijeti ispravnu prosudbu ako je to od vas zahtjevano u svezi duhovne aktivnosti čije je porijeklo sporno. Sve što dolazi od Mene može jedino biti svjetlo i jedino uvijek u vama zapaliti svjetlo… Tome nasuprot, sve što vam ne može ponuditi svjetlo ne dolazi od Mene; namjesto, njegovo je ishodište u Mojem protivniku, čije je najveće nastojanje da vas zadrži u duhovnoj tami. Ali sada, ne podižite primjedbu da ste nesposobni donijeti pravilnu prosudbu… Jer čim se okrenete ka Meni sa zamolbom za duhovno prosvjetljenje, čim vas zahtjev dolazi iz dubine vašeg srca i izgovoren je zbog Čiste Istine, vi se doista također možete osloniti na činjenicu da će vam on biti uslišen, jer svaka je osoba Meni po volji kojoj je Istina sveta, koja stremi za njom i koja se okreće ka Meni Osobno, Samoj Vječnoj Istini. Ja vas neću ostaviti u duhovnoj tami, i onda ćete uvijek imati ispravne misli i blistavo i jasno prepoznati da li duhovno znanje potječe od Mene ili Mojega protivnika. Međutim, jedino nekoliko ljudi iskreno žude Istinu, posljedično tome, drugima može mnogo biti predstavljeno kao Istina bez da se prepozna pogreška. Jer onda će oni također prihvatiti sve bez-promišljanja i zastupati to opet njihovim bližnjim ljudskim bićima kao Istinu i na taj način nadodati sve više tame među ljudsku rasu. S Moje strane nikakva prisilna eliminacija takvih učenja ne može sljediti, jer opet i iznova će ljudi biti zavarani od strane aktivnosti Mojega protivnika i podariti mu pristup sve dok oni ozbiljno ne žude i zatraže svjetlo od Mene i jer će, dok to ne naprave, protumjere na Mojoj strani ostati neuspješne naračun ljudske slobodne volje. I tako Ja mogu jedino uvijek podariti svjetlo onima koji žele pobjeći tami; ali oni će doista biti osvijetljeni od strane Mojeg svjetla Ljubavi, i oni će uvijek prepoznati gdje je Moj protivnik intervenirao kako bi zbunio ljudske misli. Oni će znati da išta što zbunjuje (ili ‘što je zagonetno’) ljudima nikada ne može biti Moja aktivnost… da Ja nisam nikada na djel(ovanj)u kada ljudi razumiju što nitko ne može razumjeti… kada oni sebe predstavljaju kako su ‘ispunjeni Duhom Božjim’ i ne mogu osigurati njihovim bližnjim ljudskim bićima ama baš nikakvo svjetlo. Ne vjerujte svakom duhu, namjesto toga, ozbiljno ih provjeravajte… Jer Meni protivan duh također radi, posebice tijekom vremena kraja, i on će prouzročiti rastuće više zabune time što će se skrivati iza Moje Riječi, iza Knjige Otaca (Biblije). On će povući vas ljude u pogrešku i biti to sposoban napraviti budući vi vjerujete kako znate Istinu i prema tome ne žudite ozbiljno Istinu, za što Me morate zazvati za prosvjetljenje. Vi vjerujete kako možete vaditi Istinu iz Knjige Otaca i podbacujete Mi apelirati za ispravnog duha, tako da ćete razumjeti ovu Knjigu pravilno, tako da nećete samo čitati slovo bez razumijevanja duha skrivenog iza slova. Jer slovo ubija, jedino duh daje život (2 Korinćanima 3:6). Međutim, vi možete jedino razumjeti duhovno značenje Riječi ako je svjetlo bilo zapaljeno u vama, ako je Moj Duh sposoban djelovati u vama koji vas prosvjetljuje iznutra, tako da ćete onda vi razumjeti značenje (za)pisane Riječi. I vi se uvijek trebate pobrinuti u svezi toga da li primate vrlo jasno objašnjenje… Jer jedino ono što dolazi od Mene vam daje ovo jasno objašnjenje. Što ne možete razumjeti unatoč vašim najboljim namjerama, što vas prisiljava da još više zapitkujete, to nije od Mene… I vi možete bez oklijevanja to odbaciti kao djelovanje Mojeg protivnog duha i ne trebate se bojati kako ćete biti smatrani odgovornima poradi vašeg odbacivanja… Jer svjetlo će vas uvijek afektirati blagotvorno, dok će tama nagnati one od vas koji žudite svjetlo da odstupite. I Moj Duh nije na djelu sve dok vi sumnjate, sve dok ne možete vidjeti jasno, namjesto toga, to je djelovanje onog (Sotone) koji suzbija svjetlo, to jest Istinu, i vi se trebate držati podalje od njega.AMEN  

***

Bertha Dudde, br. 8641, 10 Listopad 1963

NAZNAKA PROTIVNIKOVE AKTIVNOSTI… (GOVORENJE U JEZICIMA)

Vi trebate vjerovati da će Moj protivnik pokušati bilo što da bi Me nadvladao, da potkopa Moju aktivnost, da spriječi vas ljude da čujete Moju Riječ koja za vas predstavlja svjetlo u tami. I on će uvijek naći ljude koji udovoljavaju njegovoj volji; on će ih pokušati zavarati tako da vjeruju kako služe Meni Osobno, a ipak oni su njegove sluge. On je već uspio u velikoj mjeri u zbunjivanju ljudi zapaljujući za njih obmanjujuća svjetla, tako da oni vjeruju za sebe kako stoje na sjaju svjetla, a ipak su daleko udaljeni od svjetla Istine. Ja ne mogu nasilno eliminirati njegovu aktivnost budući ljudsko biće mora donijeti njegovu vlastitu odluku s obzirom na to da li on sluša njega ili Mene… Međutim, čim ima ozbiljnu volju upoznati Istinu on će ju također biti sposoban prepoznati. Ni jedna osoba ne bi nikada odbacila Moju Riječ odgore kada bi on bio u srdačnom kontaktu sa Mnom i žudio Čistu Istinu od Mene… Ipak čim je ravnodušan ili se fanatično drži duhovne informacije nepoznatog porijekla, on neće biti sposoban prepoznati Istinu i širi njegovo vlastito duhovno znanje. Ako on onda želi apsolutnu jasnoću, on najprije mora biti ozbiljan u svezi toga, on mora apelirati Meni Osobno za zaštitu od sve obmane od strane protivnika… I Ja ću ga zaštititi i podariti mu svjetlo… on može u to biti siguran. Ja znam koje metode Moj protivnik koristi i da su ljudi prema tome u velikoj opasnosti da padnu kao plijen njegovim kušnjama. A ipak Ja im jedino mogu osigurati očiglednu pomoć kada prepoznam njihovu volju da budu u službi Meni i Istini…Onda će protivnikova moć biti slomljena. On više neće uspjeti u primjenjivanju njegovih dosjetljivih varki, jer onda će on uvijek biti prepoznat kao onaj koji jeste… Moj protivnik ima mnoge prilike raditi protiv Mene, jer on sebe predstavlja u odijelu anđela svjetla, on se ne stidi koristiti Moje ime i uzrokovati golemu zbrku među ljudima. Čista Istina izlaže njegovu aktivnost i svatko tko zna ovu Istinu će ga prepoznati, pod uvjetom da je on dobre volje. Prema tome, vi ljudi imate veliku odgovornost, budući ste vi koji dozvoljavate njegovo djelovanje, vi bi isto tako mogli spriječiti njegovu aktivnost da ste ozbiljno željeli izbjeći njegovoj moći (vlasti) i utjecaju… Jer Ja ću uvijek poduprijeti ovu ozbiljnu volju tako što ću vam dati snagu da ju stavite u akciju. To je uvijek jedna izvjesna ravnodušnost koja mu dozvoljava da utječe na vas. I ako vi želite sebe osloboditi, onda će on često koristiti snažnije metode da vas održi podjarmljenima: tako što će vas pokušati pobrkati kroz neobične fenomene. Ali onda obratite pažnju: Njegova aktivnost vam neće podariti jasno svjetlo; namjesto toga, ona će uvijek proizvesti neshvatljive rezultate čiji mistični karakter će vas zbuniti, time će oni izgledati nadnaravni, ipak oni su u osnovi ništa do neugodne obmane iz kojih ne stječete ama baš nikakve dobiti. Možete li primiti veće razjašnjenje nego kroz Moju Riječ? Jer ona je shvatljiva za svakoga i jedino je potrebna dobra volja da bi se od strane vas osjetila kao ‘svjetlo’? Čim vam je nešto neshvatljivo, to odbacite, jer Ja, vaš Otac od vječnosti, ću uvijek govoriti Mojoj djeci tako da Me oni mogu razumjeti, ali ne na način da će postati još više smeteni nego prije… Gdje Moj Duh sebe izražava, tamo sjaji blistavo svjetlo… gdje je duh Mojeg protivnika aktivan, tamo ćete uvijek biti uvučeni u vrloduboku tamu, već samo po ovome vi već znate kako trebate gledati na doživljaje koji svi pripadaju očitovanjima Kraja, kada će Moj protivnik pokušati sve kako bi pridobio ljude za sebe. Prema tome čuvajte se i ne dajte se pobijediti od strane njega, jer čim vi iskreno zamolite za Moju zaštitu vi pripadate Meni a protiv Mene on ne može pobijediti.AMEN   

***

Bertha Dudde, br. 8835, 2 Kolovoz 1964

U SVEZI GOVORENJA RAZLIČITIM JEZICIMA…

Vi vaša bližnja ljudska bića trebate educirati u svoj istinitosti, i prema tome vi najprije trebate primiti Istinu od Mene. Ja Sam vam već mnogo puta rekao kako će vam istina donijeti prosvjetljenje, da vi nećete ostati u mraku, da ćete biti u stanju razumjeti sve. I tako vam je dano objašnjenje u svezi različitih ‘darova duha’ (1 Korinćanima 12:4), koje čak vi sami možete primjetiti u onima koji ih posjeduju. Vi ćete morati priznati kako nesvakidašnje sposobnosti postoje kada čovjek ima dar iscjeljivanja bolesnih (1 Korinćanima 12:9)… vi nećete biti u stanju zanijekati niti dar prorokovanja (1 Korinćanima 12:10)… isto kao što će vama također biti očigledno izvanredno znanje (1 Korinćanima 12:8)… Sve ovo su stvari koje su nesvakidašnje u ljudima, u čovjeku sebe očituju sile koje su neosporno Božanske aktivnosti za dobrobit duša. Ali ti Me određeno/osobito pitaš u svezi ‘dara govorenja različitim jezicima’ (1 Korinćanima 12:10)… Već si od Mene primila jednostavno objašnjenje da je ovaj dar specijalan znak najsrdačnije veze sa Mnom, objašnjen tako da Ja govorim kroz čovjeka koji govori ljudima različitih naroda i oni ga čuju na njihovom domaćem jeziku, tako da svatko vjeruje da im on govori na njihovom vlastitom jeziku. Ovaj je dar najočigledniji znak Mojeg djelovanja… baš kao i ‘izlijevanje Mojeg duha’ na Moje učenike (Djela Apostolska 2:1-4)… kada su ih svi prisutni ljudi čuli govoriti na njihovom materinjem jeziku… Oni su prema tome govorili ‘stranim jezicima’… a ne da čovjek govori na nerazumljivom jeziku i onda vjeruje kako je prožet/ispunjen ‘Mojim duhom’… To je potpuno krivo tumačenje Svetih Pisama koja zasigurno govore o blaženom osjećaju unutarnje veze sa Mnom koja motivira čovjeka da slavi Moje Biće, ali se to odvija u tihoj molitvi izgovorenoj jezikom, a ne ustima… Pitam vas u svoj ozbiljnosti: koja bi svrha bila u molitvi artikuliranoj sa ustima na nerazumljivom jeziku, ako ona treba tumačenje/prevođenje?… Zar vam Ja Osobno nisam u stanju govoriti na jasan i inteligentan način? Ja vam želim dati svjetlo… zašto bi koristio jednog prevoditelja koji najprije treba biti prosvjetljen od strane Mojeg Duha kako bi vam bio u stanju dati svjetlo. Ja Sam nedvosmislen/jasan i istinit Bog, i Ja doista nemam razloga ponuditi vam zbrku riječi koje trebaju biti prevedene od strane druge osobe. Posebice je ovaj prikaz govorenja u jezicima ohrabrio/potaknuo ljude očajnički tražiti ovaj dar, i na taj su se način pojavile sekte čiji se članovi okupljaju kao Pentekostalna zajednica kako bi zadobili ovaj dar poradi/uslijed (ili ‘na osnovu’) pogrešnog razumijevanja… Kadgod Ja govorim ljudima Ja ću im uvijek dati svjetlo, ali Ja ne govorim onima koji sebe izražavaju na zbunjujući način i trebaju prevoditelja, koji je jednako nesposoban širiti svjetlo. Pitam vas, zašto bi vam govorio na jeziku kojeg ne razumijete? Vi krivo shvaćate riječi Svetih Pisama, u onoj mjeri u kojoj se one mogu smatrati Mojom Riječju… jer čak ‘slovo’ nadodano Mojem Evanđelju sadržava pogreške. Riječi su bile nadodane koje nisu (bile) ‘Moja Riječ’ a čak su i ove krivo protumačene s vaše strane, i na taj način vi ne možete pobjeći od pogreške/zablude. Ali baš ove riječi formiraju temeljna učenja onih koji su navodno prožeti ‘Pentekostalnim duhom’ (Djela Apostolska 2:1-4)… I oni zbunjuju ljude budući se oni ne oslanjaju na (ili ‘pouzdaju u’) čistu istinu koju Ja Osobno priopćujem/prenosim na Zemlju, u stvari, oni su neprijateljski raspoloženi spram nje… Oni ne prihvaćaju ovo čisto učenje a ono bi, samo po sebi, trebalo već biti dokaz za vas da su oni sebe utemeljili na pogrešnim principima. Svatko tko je tako uvjeren u njihovu prožetost Mojim duhom da on govori u ‘stranim jezicima’ to/ih također mora biti sam u stanju prevesti u duhu i istini, pošto nije Moja volja zbunjivati duh ljudi već ga prosvjetliti. A taj se prijevod mora slagati sa duhovnim znanjem koje Ja prenosim na Zemlju odgore, ili ga vi možete odbaciti kao pogrešku/zabludu. Ja ću svima vama dati svjetlo, i vi se ne bi trebali odupirati ovom svjetlu, budući je dar milosti koji vam je ponuđen odgore neizmjeran, pa ipak zabluda/pogreška je jednako tako ogromna tako da Ja Osobno moram biti aktivan kako bi vam pomogao da ponovno postanete prosvjetljeni… I blažen je onaj koji prihvati svjetlo koje za njega sjaji.AMEN   

***

Bertha Dudde, br. 4588, 14 Ožujak 1949

DJELOVANJE DUHA… POMNO ISPITIVANJE… DOKAZ: GOVORNIČKI DAR…
ISTINA – ZABLUDA… BOŽJI GLASNICI…

Velika se struktura mora uzdrmati, i ovog se pothvata vi trebate latiti, za što ću vam Ja Osobno dati poduku baš kao i snagu da ostvarite rad. Zabluda se ugmizala na svako mjesto gdje je očekivano da bude Istina, gdje ljudi vjeruju da znaju Istinu, i sada je na vama da izložite ovu zabludu, što bi vi bili nesposobni sami napraviti, koristeći se jedino vašim razumom, ipak sa Mojom pomoći vi to možete napraviti, i prema tome trebate podučavati u Moje ime što Sam vam proglasio kroz Duh. Svaki od vas se treba potruditi dopustiti Mojem Duhu da govori kako bi došao u posjed Čiste Istine. I ako ovo ne može biti ostvareno trebate obratiti pažnju na ono što vam Moji glasnici otkrivaju, koji su pak opet direktno podučeni od strane Mene kroz glas Duha. Svaki nositelj Istine će podupirati isto duhovno znanje, to jest, jednom kada je Istina nekome priopćena ona će uvijek donijeti iste rezultate; duh, koji je u kontaktu sa Ocem-Duhom od vječnosti, će proglasiti isto svakome. Time, porijeklo različitih rezultata mora biti ispitano. To što proizlazi iz Mojeg Duha će zauvijek ostati Istina, koja se nikada ne mijenja, bez obzira kako i u kojem obliku vam je ponuđena. Djelovanje Mojeg Duha vam osigurava najčišću Istinu, i time vi jedino trebate ispitati kada je Moj Duh na djelu a gdje lažni proroci sebe prikazuju kao Moje učenike i predstavnike na Zemlji. I vi možete sa lakoćom utvrditi da li je duhovna informacija, koja tvrdi da je istinita, prihvaćena svjesno ili nesvjesno. Ako Ja izlijem Mojeg Duha, ni jedan proces nije prikazan za znatiželjne promatrače, jer Ja ne pristupam vama ljudima tako da bi vi čak i najmanji način bili prisiljeni vjerovati. Nitko neće zamjetiti ništa izvanredno, ukoliko ne smatra tečan govornički dar kao nešto neobično, ali u tom slučaju Ja upućujem na Moju Riječ ‘Ne mislite kako ili što ćete govoriti… jer niste vi koji govorite, nego Sveti Duh…’ (Matej 10:19, 20) Onda ćete vi već imati znak da je Moj Duh na djelu koji na taj način pogodno govori. Međutim, ako su drugi izvanredni znakovi citirani kao dokazni materijal, ne vjerujte kako Sam to Ja koji očitujem Sebe na ovaj način. Svakih nešto vremena vi ćete itekako biti sposobni promatrati fenomene koji ukazuju na Moj život na Zemlji… ako posebice pobožni i predani ljudi na taj način doprinose spram oživljavanja slabe vjere njihovih bližnjih ljudskih bića… Ipak djelovanje Duha se poglavito odnosi na prenošenje Moje Riječi, budući će kroz Moju Riječ čovječanstvo biti uvedeno u Istinu i budući Moja Riječ također obznanjuje Moju volju, ispunjenje koje opet rezultira u direktnom djelovanju Duha.Ljudska rasa zasigurno traži i pokusno stremi za Istinom, ali se ona ne zapućuje ispravnom stazom kako bi ju pronašlo. Međutim, svaka osoba nosi Istinu unutar sebe samoga… Svaka osoba nosi duhovnu iskru unutar sebe, koja je dio Mene i može saopćiti najčišću Istinu ako osoba gleda na unutra i sluša izražaj duhovne iskre, Riječ, koja time dolazi od Mene budući je duhovna iskra Moj udio za vječnost. Razumite, vi ljudi, vi morate gledati na unutra a ne očekivati ono što vam je donešeno iz izvanjskih izvora! Ali pošto više ne ispunjavate uvjete potrebne za očitovanje Duha, pošto niste više sposobni percipirati Moju Riječ u vama, otud, pošto više ne dolazite k Meni, Ja dolazim k vama tako što vam šaljem glasnika koji čuje izražaj Mojeg Duha, Moju Riječ, i obavijestit će vas o njoj. Sada vam je ona doista saopćena izvani, ali kao nepogrešivi dar odgore, koji može biti prepoznat od strane svakoga pod uvjetom da on uloži napor nju ozbiljno ispitati ili dozvoli sebi da bude vođen od strane njegova unutarnjeg duha, time ne nudi otpor ako mu se Moja Riječ iznutra obraća. I svaka osoba koja najozbiljnije traži Istinu će naći Moju Riječ privlačnom, budući Moja snaga Ljubavi ostvaruje učinak u onome koji stremi spram Mene kao vječne Istine. Time Ja Osobno dolazim njemu u susret i privlačim ga blizu k Sebi ako se ne susretnem sa otporom. Prema tome, obratite pažnju na djelovanje Duha i prihvatite ponudu onoga koji, u potpuno svjesnom stanju, sluša glas Duha unutra, jer vi možete vjerovati njegovim rezultatima, pošto je On podučen direktno kroz Moj Duh. Čuvajte se lažnih proroka pošto oni, također, spominju Moje ime a ipak nemaju direktne veze sa Mnom, koji stoga sebe smatraju sposobnima podučavati njihova bližnja ljudska bića ali sami nemaju znanja. Čuvajte se onih koji primaju njihovo znanje na način gdje Ja osobno ne mogu biti na djelu, budući se sile od ispod  primiču bez da su odbačene od strane primateljeve volje… gdje ljudsko biće vlastitom krivnjom gubi svoju volju (ili ‘odustaje od svoje volje’) i njegova je volja naknadno ščepana. U svjesnom stanju oni itekako mogu biti dobre volje, unatoč tome, staza koju su oni odabrali je pogrešna. Dođite k Meni, uspostavite kontakt sa Mnom u Duhu, slušajte na unutra i zaklinjite Me a svim vašim srcem za djelovanje Mojeg Duha… i vaša će molitva biti uslišena, vi ćete biti podučeni u apsolutnoj Istini od strane Mene direktno ili kroz Moje glasnike… Ali vi ćete uvijek biti podučeni od strane Mojeg Duha i uvedeni u svu Istinu.AMEN 

Scroll to Top