DA LI JE LJUDSKA SUDBINA UNAPRIJED ODREĐENA?

Bertha Dudde, br. 2117, 16 Listopad, 1941

BOŽANSKA PROVIDNOST….  ZAVEDENA/POGREŠNO UPUĆENA VOLJA 

Događaji u životu ljudskog bića se ne događaju slučajno, umjesto toga sve je Božanska Providnost i bilo je unaprijed određeno od vječnosti. Život svakog čovjeka je bio skiciran do u detalje (Matej 5:36; 10:30; Luka 12:6, 7), pa ako i izgleda kako ljudska volja (u/pri tome) igra ulogu, to je jedino zato što je Bog poznavao ljudsku volju od vječnosti i prema tome također zna kako osoba koristi slobodu svoje volje. I sukladno toj volji Bog je oblikovao ljudski život čak prije nego je započeo. Tako pojedinac ne može promjeniti svoj život na potpuno drugačiji način od onog kako je to Bog odlučio, baš kao što, u drugu ruku, nikakve slučajnosti ne igraju ulogu u planiranju zemaljskog života. Prema tome, bez obzira da li su promjene u životu povoljne ili ne(povoljne), sve treba biti prihvaćeno sa zahvalnošću i podređivanjem/pokornošću, pošto su one jedino naumljene postići viši duševni razvoj, one su jedino još više (novih) mogućnosti za njezino sazrijevanje/usavršavanje.

Potpuno je pogrešno pretpostaviti kako bi čovjekova volja ili djelovanje mogli biti sposobni spriječiti ovo ili ono. Bez obzira kako ljudska volja odluči, rezultat će uvijek korespondirati sa Božjim vječnim planom, iako ovo ne oslobađa ljudsko biće od njegove odgovornosti ako on svoju volju koristi na pogrešan način. Bog je već uzeo u obzir tu zavedenu čovjekovu volju, tj. posljedice toga (= krivog korištenja slobodne volje) se opet okreću/pretvaraju u mogućnosti za uzlaz. Ovaj se slijed, međutim, ne odnosi prema čovjekovoj zavedenoj volji, tj. čovjekova zavedena volja zasigurno može ostvariti djelo, no učinak tog djela, međutim, ne odlučuje on već Bog… I tako Bog usklađuje/koordinira svaki događaj, On dopušta da zbivanja prate jedno drugo na takav način da to donosi dobrobiti čovjekovoj duši, i čovjek ne može učiniti ništa da bi spriječio plan kojeg je Bog jednom i zauvijek uredio/namislio. Ne postoji tako nešto poput slučajnosti, bez obzira kako se zbivanja prikazivala čudesnima, kurs života svake pojedinačne osobe je uvijek Božja volja… Budući da Božja volja uvijek dozvoljava/priznaje/omogućuje čovjekovu slobodnu volju, a kako je On znao o njoj (= kakva je ona; kakva će biti) od vječnosti On je oblikovao njegov život u skladu sa ovom slobodnom voljom.  

AMEN

***

Bertha Dudde, br. 2441, 8 Kolovoz 1942 

ŽIVOTNI JE PUT UNAPRIJED ODREĐEN OD STRANE BOGA…

SLOBODNA VOLJA… DJELO I POSLJEDICA

Najmanji događaji u zemaljskom životu imaju svoju svrhu, čak kada to čovjeku nije očigledno/jasno vidljivo. Ne postoje slučajnosti već jedino Božanska Providnost (Promisao), pošto je životni put svakog čovjeka bio unaprijed određen do u detalje, iako uvijek u skladu sa voljom ljudskog bića, koju je Bog predvidio od vječnosti. Ovo je od takve ogromne važnosti da ljudi trebaju znati za to, ipak baš ovo učenje često rezultira u zavedenim mislima… utoliko što čovjek sada vjeruje za sebe kako je oslobođen sve odgovornosti za sve događaje (ili ‘za sve što čini’), pošto se svejedno sve mora dogoditi u skladu sa Božjom vječnom voljom. Blagoslov utjelovljenja također uključuje slobodnu volju za čovjeka, i sada se on može ponašati i razmišljati u skladu sa istom tom voljom. Time on živi svoj život onako kako sam želi; međutim, on također treba imati priliku testirati svoju volju, to jest odabrati između dobra i zla. Posljedično tome, jedino je volja da duhovno preobrazi svoju dušu potpuno slobodna, dok je čovjekova volja u odnosu na zemaljske stvari efektivno i dalje ograničena… iako vrlinom njegove volje on može u stvari odlučiti zemaljske događaje no on ih jedino može provesti, rezultat, međutim, neće nikad zavisiti jedino o njemu.

Rezultat ljudskog htijenja je reguliran/određen od strane Boga, što hoće reći u skladu sa najmudrijim planom na način da on (= taj rezultat) može koristiti razvoju duše ako bi ljudska volja bila opet tako naklonjena. Posljedično tome, Božja volja može spriječiti svaki plan ljudskog bića, ili on najprije mora imati Božje odobrenje prije nego može biti sproveden. Ali ovo će odobrenje biti dano od strane Boga čak ako akcija ne korespondira sa Božanskom voljom, tako da sloboda volje nije reducirana. Međutim, da li je ili ne onako uspješna kako se čovjek nadao ne ovisi o čovjeku. Sve se događa u skladu sa Božjom voljom, i kakvo god životno putovanje očekuje čovjeka je Božja volja, Koji ljudskom biću nudi priliku ostvariti zrelost na način da njegova duša iz toga može izvući koristi. U drugu ruku, međutim, ljudsko biće mora odgovarati za svoju volju ako želi napraviti nešto loše, čak ako Božanska intervencija spriječi posljedicu. Korespondentno čovjekovoj volji, koju je Bog znao od vječnosti, on je suočen sa svim događajima kako je to Bog odredio. On je koristio volju ljudi, koja je Njemu poznata, kao vodeći princip za njihov zemaljski život i sada efektno daje ovoj volji potpunu slobodu, štiteći istovremeno one ljude koji su posvećeni Njemu od svih štetnih posljedica zle volje drugih ljudi.

AMEN

***

Bertha Dudde, br. 3176, 30 Lipanj 1944 

KURS ŽIVOTA PREDODREĐEN ZAVISNO O VOLJI… 

Kurs života ljudskog bića korespondira sa stanjem duševne zrelosti u vrijeme njezina utjelovljenja na Zemlji, što znači, Bog je tako skicirao njegov život da on dušu osigurava sa najboljim mogućnostima za viši razvitak. Ako ljudsko biće ima iskren interes za svoju dušu (u smislu, ‘ako je to ono što mu leži na srcu’) on će doista iskoristiti svaku mogućnost i postići svoj cilj dok je još na Zemlji, on će sebe prilagoditi vječnom Božanstvu tako što će živjeti život u skladu sa Božjom voljom. Ali on također može dopustiti da ga sve prilike mimoiđu bez da ih iskoristi, a to predstavlja duhovni zastoj, manu/deficit/pogrešku u njegovu razvoju. I ovaj će nedostatak opet biti balansiran, prema tome život često pred njega postavlja velike zahtjeve koji zahtjevaju svu njegovu snagu ako ih želi ispuniti. Njemu je učinkovito/korisno ponuđena druga mogućnost prakticiranja ljubavi spram bližnjega utoliko što se od njega očekuje nešto što zahtjeva svu njegovu volju ali što pretpostavlja pomažuću ljubav spram bližnjega. Ako on živi u skladu sa ovim zahtjevima on mora aktivirati svoju volju i djelovati za dobrobit njegovih bližnjih ljudskih bića. I ova aktivnost može voditi do duševne zrelosti, budući je njezina pokretačka sila ljubav spram bližnjega a ova je najučinkovitije sredstvo za postizavanje zrelosti duše. Ako ljudsko biće prakticira ljubav spram bližnjega od ranog doba, on će iskoristiti svaku mogućnost koja mu je ponuđena za njegovo duhovno napredovanje, jer onda će on također bistro i jasno prepoznati značenje i svrhu njegovog zemaljskog postojanja.

Ako je on, međutim, mlaka srca i trom i ako je njegovo srce otvrdnulo spram patnje njegovih bližnjih ljudskih bića, onda će on također pustiti da ga mimoiđe svaka mogućnost za razvoj, on će jedino misliti o sebi i ignorirati nevolju njegovih bližnjih ljudskih bića, onda će on također živjeti u potpunom neznanju o svojem stvarnom zadatku na Zemlji i prema tome neće svjesno stremiti ka usponu. Moguće je da je duša, prije njezina utjelovljenja kao ljudsko biće, već bila iznimno dobrovoljna/orna/spremna, i ta je dobrovoljnost/spremnost vodila do njezina zemaljskog života u kojem ona može postići vrlo visok duhovni stupanj, jer u skladu sa njezinom voljom Bog joj omogućava priliku da postane aktivna. Tako će ljudskom biću život biti relativno lagan utoliko što njegova duša neće pružiti otpor već će dobrovoljno stremiti ispuniti zapovijedi Božje budući ona prima snagu kao rezultat svoje dobrovoljnosti. Jer snaga ljubavi je ona koja opet rezultira u aktivnosti ljubavi. Voljna duša se ne opire vršenju (ili ‘ne odbija vršiti’) djela ljubavi budući u njoj prebiva ljubav i pošto će srce ispunjeno ljubavlju neprestano stimulirati ljubav-nu aktivnost. I prema tome njemu će biti ponuđeno obilje mogućnosti, bez obzira kako ih on koristi. Što se manje osoba opire njegovim unutarnjim nukanjima/urgiranjima to će skorije duša sazrijeti, jer onda će ona neprestano biti vođena/poticana vršiti djela ljubavi, i na taj se način duša postepeno mijenja u ljubav, ona ispunjava svoj zadatak na Zemlji, i svako iskustvo doprinosi njezinom višem razvoju. Jer zemaljski život duše je predodređen zavisno o njezinoj volji, kojeg ona prema tome može proći sa velikim uspjehom… tako da će postići zrelost na Zemlji koja joj omogućava ući u kraljevstvo svjetla smjesta nakon njezine fizičke smrti.

AMEN

***

Bertha Dudde, br. 3211, 3 Kolovoz 1944

ŽIVOTNA SUDBINA JE BOŽJA VOLJA

 Svjetovni događaji će se odviti u skladu sa Božjom voljom (= sve u svijetu se događa u skladu sa Božjom voljom), i na taj način će se i zemaljski život svakog pojedinačnog čovjeka jednako tako odvijati kako je bilo određeno od strane Boga. Nitko ne može izbjeći svoju sudbinu; pomoću potpuno povjerljive molitve (= molitve potpunog povjerenja u Boga) on jedino može doseći točku gdje/kada će mu Bog pomoći nositi se sa njom ako je on sam za to preslab. I prema tome, ljudsko biće nije sposobno na drugi način oblikovati svoju vlastitu sudbinu, čak ako i vjeruje drugačije, jer način kako se ona odvija je način kojeg je Bog naumio od vječnosti, i On Osobno postavlja misli u čovjekovo srce tako da će on učiniti baš ono što korespondira sa Njegovim Božanskim planom. Ljudsko biće zasigurno ima slobodnu volju ali zemaljski događaji se uvijek moraju gledati kao Božja volja ili dopuštenje koji su u potpunosti podudarni sa vječnim planom. Jer Bog je poznavao duhovno stanje svakog čovjeka do u vječnost. I tako se ništa ne dogodi ljudskom biću što Njegova vrlo duboka mudrost nije smatrala kako je od dobrobiti za njegovu dušu.Posljedično tome, ljudskom biću nije moguće odvratiti išta (što mu se događa na Zemlji) od samoga sebe, jedino kroz iskrenu molitvu on može povećati učinak (toga) na svoje tijelo, ako je (to što se događa) povoljno, ili ga umanjiti, ako je to za njega štetno. Iz tog razloga ljudsko biće može sebe sa potpunim povjerenjem prepustiti Božjoj vladavini i aktivnosti, jer štogod se dogodi će biti dobro za njegovu dušu, a snaga vjere može doista učiniti svaki zemaljski događaj podnošljivim ako se čovjek potpuno i sa povjerenjem prepusti Nebeskom Ocu i dozvoli Njemu jedino(m) vladati. On bez i najmanje brige može dopustiti da mu se sve dogodi, jer ne postoji ništa što Bog prethodno nije odobrio, promislio kao dobro/korisno za njegovu dušu i iz tog razloga mu je nametnuto. Otud se ljudsko biće niti ne mora bojati nečega, on se ne mora bojati nadolazećih događaja čim sebe intimno sjedini sa Bogom, naposlijetku, cijeli kurs njegovog života se odvija u skladu sa njegovim stavom prema Bogu. I ako on to shvati, mirno će i sabrano iščekivati što mu je dano, pošto zna da je samo Božja ljubav razlog bilo da radost ili patnja nadođu na njega. Jer On je do u vječnost znao kakva sredstva zemaljsko dijete treba kako bi bilo sposobno psihološki sazrijeti, i On ta sredstva primjenjuje… Sve će se bez ikakve sumnje/zasigurno dogoditi kako je On odlučio, i ni jedan čovjek to neće biti u stanju promijeniti svojom vlastitom snagom. To je razlog zašto su sve brige koje čovjek ima u svezi njegove budućnosti nepotrebne jer ju on ne može poboljšati ako to za njega nije povoljno, baš kao što ona ne mora postati lošija ako je čovjekova vjera tako snažna da će on ostati u bliskom kontaktu sa Bogom. Jer Njegova volja će se uvijek izvršiti/sprovesti na Nebu i na Zemlji, nijedno ljudsko biće se ne može suprotstaviti Njegovoj volji, a Njegova volja je uistinu mudrija i prema tome uvijek dobra.

AMEN

***

Bertha Dudde, br. 3756, 30 Travanj 1946

BOŽJA VOLJA ILI DOPUŠTENJE… SLOBODNA VOLJA…

Svi su događaji opravdani u Mojoj volji od vječnosti, ali uvijek je bila uzeta u obzir ljudska volja tijekom posljednjeg stadija razvoja, tako da ju se ne bi učinilo ne-slobodnom. I tako je posljedica svakog događaja prepoznata i prema tome čak dozvoljena od strane Mene ako je bila prouzročena od strane obmanute volje ljudskog bića. Tako ću Ja uvijek i stalno sudjelovati budući se ništa ne može dogoditi bez Moje volje ili dopuštenja. Slobodna volja ljudskog bića mora ostati nenarušiva ako se njegov duhovni viši razvoj neće učiniti nemogućim. I prema tome on može koristiti ovu volju u svakom pravcu, on ju može zloupotrijebiti, ali onda on također mora sam prihvatiti posljedice. Svatko tko priznaje slobodu ljudske volje može prema tome također razumjeti ozbiljnu poteškoću čovječanstva, budući je ona indirektno prouzročena od strane ljudi koji koriste njihovu volju protivno Mojem vječnom redu za djelovanja, odredbe/propise i stavove koji imaju uništavajući učinak na njihova bližnja ljudska bića.

Da je, kao rezultat, nevolja također jako raširena, da je viši razvoj spriječen i duhovno se stanje pogoršava do minimuma, treba biti jednako shvatljivo čovjeku, ako se uzme u obzir da je imperativ da se Moj vječni red mora očuvati ako će duša ljudskog bića sazrijeti, id a je svako narušavanje Mojega reda predstavlja duhovno nazadovanje i, istovremeno, zemaljsku nevolju kao sredstva za ispravljanje žaljenja vrijednog stanja stvari koje je uništavajuće za dušu. Ja ne mogu, vrlinom Moje volje, voditi misli ljudi u ispravnom pravcu i obezvrijediti slobodnu volju ljudskog bića, budući bi to zauzvrat bio prijestup protiv Mojega vječnog reda, koji je utemeljen na nadubljoj mudrosti i većoj od najveće ljubavi za Moje žive tvorevine. Tako ne mogu postati neiskren spram Sebe Samoga mijenjajući u skladu sa ljudskom voljom što Sam jednom prepoznao kao najviše mudro i na taj način objaviti kako je Moja volja neusklađena. Moja je volja čvrsta i neizmjenjiva, is toga ću Ja također pustiti da ljudska volja bude slobodna, Ja ću samo opet iskoristiti njezin učinak za dušu svakog pojedinačnog čovjeka, kako to Moja mudrost smatra blagotvornim. I u ovom kontekstu vi također trebate cijeniti svaki događaj, čak ako vam njegov učinak uzrokuje patnju vi unatoč tome trebate prepoznati Moju ruku i povjerljivo ju uhvatiti, budući Ja znam svačiju volju od vječnosti i prema tome također usmjeravan sudbinu čovjeka u skladu sa njegovom voljom.

Unatoč tome, vi i dalje možete živjeti spokojan i bezbrižan život sve dok sebe vjerno izručite Meni, budući Moja volja može prognati/otjerati sve, uključujući učinke zlih misli i djelovanje onih koji vas namjeravaju ozlijediti… ali bez spriječavanja njihove slobodne volje… Ja vas znam od vječnosti ali Ja također znam ljude čija je volja okrenuta protiv Mene i koji zloupotrebljuju njihovu slobodu volje… I Moj je plan također predodređen još od vječnosti… Otud se vi, koji želite biti Moji Vlastiti, ne trebate se plašiti volje vaših bližnjih ljudskih bića, sve dok ljubite Mene i tražite da vas zaštitim od svega što je neprijateljski nastrojeno spram vas… Ali razumite da i zašto vas toliko puno bijede okružuje, zašto ju Ja dozvoljavam i dopuštam čovječanstvu da ide svojim kursom… Jednako, Moja volja upravlja sa svime što se događa budući je Moja vječna mudrost prepoznala što je blagotvorno za duše ljudi u posljednjim danima…

AMEN

Scroll to Top