PRAVILAN ODNOS PREMA NAŠOJ SUDBINI

Bertha Dudde, br. 1749, 25 Prosinac 1940

STANJE U KOJEM SE DUŠA NALAZI ZAHTJEVA PATNJU…

‘OČE, BUDI TVOJA VOLJA’…

Beskrajno povjerenje u Božansko rukovođenje čini vaš zemaljski životni put lakim, pošto vi sve prihvaćate sa određenom mirnoćom/staloženošću pod uvjetom da imate na umu da je to bilo od strane Boga određeno na taj i ni jedan drugi način zahvaljujući Njegovoj neograničenoj brizi za vašu dušu. Svaki teret kojeg vam život nameće je nužan za sazrijevanje vaše duše, i što vam je ono potrebnije to će bremenitiji on biti. Stoga, vi sebe najprije trebate oblikovati u skladu sa Božanskom voljom i patnja će se postepeno umanjiti  i naposlijetku će biti u potpunosti otklonjena od vas. Prakticirajte ljubav, blagost/pokornost i strpljenje, prakticirajte suosjećanje, miroljubivost, i uvijek Bogu apelirajte da vam da snagu za to učiniti i sa lakoćom ćete se izdignuti iznad svega, biti ćete blagoslov za bližnje koji vas okružuju jer oni će težiti k tome da vas oponašaju… I vaš zemaljski život će postati lakši, vi ste isplivali kao pobjednik iz borbe protiv zla i kroz vaše zamolbe za snagu ste se približili Bogu. Ako želite doseći/doći do Boga morate Mu se u potpunosti predati, uvijek molite ‘Oče, budi Tvoja volja …’ Vi na taj način pružate dokaz vašeg povjerenja u Njegovo rukovođenje, vi Mu žrtvujete vašu volju, vi sebe ponizno podređujete Njegovoj volji i priznajete Ga kao vašeg Oca, i onda ćete postati kako je ugodno Bogu… strpljivi, nježni, ponizni, miroljubivi, vi prakticirate ljubav ako se također sa suosjećanjem okrenete prema vašem bližnjemu i pokušate ga usmjeriti da živi na isti način. To će pročistiti vašu prirodu i duša će postati lagana i svijetla/sjajna pošto će sve više postati sposobna apsorbirati Božansko svjetlo i također ga proširiti.

Prema tome, ne žalite se ako morate patiti, strpljivo sve podnosite i znajte da još morate patiti, da je vaša duša i dalje u opasnosti (= u smislu, ‘nalazi se u stanju velike nevolje/potrebe’) i da vam Bog u Svojoj ljubavi želi pomoći i osloboditi vas čahure/ljuske koja vas i dalje tlači… Duša se i dalje bori za svoju slobodu; ona je i dalje ograničena od strane sile koja ju odbija osloboditi. Njezina vlastita volja je i dalje preslaba, i kako bi osnažila svoju volju ona mora Boga zazivati za pomoć… Ako to ne uspije sama napraviti onda ju Bog mora ohrabriti kroz patnju da Mu se okrene za pomoć… A često je potrebno nevjerojatno dugo vrijeme prije nego duša krene cestom ka Bogu, i isto toliko dugo će trebati patiti i trpjeti to svoje depresivno stanje. A ipak bilo bi tako lako osloboditi sebe od njega, međutim, ona često popušta pod potsticajima/nagovaranjima neprijatelja i buni se protiv svoje sudbine, gunđa i prigovara i prema tome niti ne može biti oslobođena patnje… I vaša pogreška počiva u činjenici da ne prepoznajete Božju ljubav i niste Mu zahvalni zato što vas želi uvesti u više sfere… Ako vjerujete u Njegovu ljubav onda će vam također biti lako svakodnevno se u Njega pouzdati, bez obzira koliko to depresivno može biti, to će biti blagoslov za vašu dušu i blagotvorno/korisno za vaš viši duhovni razvoj. AMEN 

***

Bertha Dudde, br. 3819, 7 Srpanj 1946 

SUDBINA… PODREĐENOST BOŽJOJ VOLJI…

(Psalmi 91; Matej 8:23-26; 25:51-54; Ivan 18:10, 11; 1 Korinćanima 11:26)

Ono što vam je dodjeljeno u skladu sa Božanskom voljom od vječnosti vi to trebate prihvatiti, blagoslovi čega zavise o tome kako se vi nosite sa time. Ako sebe podredite Božanskoj volji, prihvatit ćete vašu sudbinu bez gunđanja i prigovaranja, jer onda ćete imati vjeru u Božju ljubav i svemoć i očekivati Njegovu pomoć bez sumnjanja. I onda će vam Bog zasigurno pomoći… Ako se, međutim, vi iznutra bunite protiv Božje Božanske providnosti, ako se neveselo žalite i pokušavate sebe odbraniti, teret će vas opteretiti čak još više, ili ćete primiti pomoć od-dole, biti ćete poduprti od strane onog koji vas želi zadobiti za sebe kako bi vas iskvario. Jer u slučaju onih koji i dalje nose previše njihove vlastite volje i još ne prepoznaju Božju volju, on će propovijedati obraćenome, biti će saslušan i pridobit će dušu. Sudbina svake duše je u skladu sa njezinom vlastitom voljom, a razlog zašto ista sudbina uzrokuje više patnje u jednome nego u drugome je zbog toga što njemu nedostaje podređenosti Božjoj volji. A kako bi spasio dušu koja se buni protiv Boga, nevolja ju mora teže pogoditi sve dok ne shvati kako je viša volja na djelu i sebe bezuvjetno podredi potonjoj. I stoga vi ljudi ne trebate nikada vjerovati kako možete sebi olakšati svoju zemaljsku sudbinu tako što ćete poduzeti ovu ili onu predostrožnost… Vi zasigurno možete promijeniti vaš kurs života koristeći vašu vlastitu volju ali nikad njegove poteškoće, jer ozbiljnost/važnost događaja koji vam se primiču ovisi o potrebi vaše duše, i vi morate uzeti na sebe vašu mjeru trpljenja bez obzira kojom se stazom zaputite… vi ne možete izbjeći vašu sudbinu, budući je ona bila predodređena za vječnost. Jedino će ju vaša podređenost volje učiniti podnošljivom za vas, jer onda će ona poslužiti svojoj svrsi, i vama više neće trebati bolna sredstva, doista, vi možete živjeti laganiji život sve do njegova kraja. Prema tome, ne bunite se protiv Božje volje, prepoznajte Božju volju u svemu što vam se događa, ne žalite se i ne gunđajte već ponizno podnosite što vam je poslano od strane Boga i On će to opet maknuti od vas čim se vi pokorite Njegovoj volji. I čvrsto vjerujte kako vam On uvijek može pomoći, i snaga vjere će otjerati svaku katastrofu… Bog vas jedino želi pridobiti k Sebi i da vas ne izgubi onome koji je Njegov neprijatelj (Sotona), koji je potpuno svoju volju okrenuo od Njega i namjerava također odgurnuti Njegove žive tvorevine daleko od Njega time što će potaknuti njihovu volju da se isto tako protivi Bogu. Prema tome, nemojte pasti žrtvom onome koji vas želi iskvariti već prepoznajte Boga kao vašeg Gospodara i podredite Mu se… i za vas će čak i najteža sudbina biti blagoslov.

AMEN

***

Bertha Dudde, Br. 4296, 5 Studeni, 1948 

SUDBINA…. ‘OČE, BUDI VOLJA TVOJA…’

(Matej 26:39, 42, 44)

Kurs života svake pojedinačne osobe je preodređen i treba ga primiti bez gunđanja/jadikovanja i prigovaranja ako će imati povoljan učinak na dušu. Ali snažno povjerenje u Boga mora također biti prisutno, onda se svaka sudbina može otrpjeti sa lakoćom, jer ona je oblikovana od strane Boga jedino u skladu sa Njegovom voljom, jedini On je u stanju promijeniti svaku situaciju u životu, On je sposoban promijeniti radost u tugu ali također i patnju u radost ako Mu se pristupa u iskrenoj molitvi, a On će to i učiniti ako mu ljudsko biće u nevinom/dječjem povjerenju kaže o njegovim problemima i sebe preporuči Njegovoj milosti.

Dugom stazom treba putovati od ponora bezdana do najvišeg vrha, i ova staza ne može uvijek biti ravna ili ona inače ne bi vodila uzlazno. Prepreke moraju biti prevladane, planine se trebaju osvojiti, jer cilj je gore iznad i svaki je napredak mukotrpan bez pomoći pravog vodiča. A sve dok vi ljudi hodate sa Bogom Osobno pored vas kao vašim vodičem, sve dok sebe povjerite Njegovom vođenju, vi nećete putovati stazom uzalud, On će vas voditi nagore, i sa Njegovom pomoći vi ćete biti sposobni prevladati svaku prepreku. A što je staza strmija to će ona biti kraća i više se možete uspeti; ali kada ste dosegli najviši vrh biti ćete u stanju osvrnuti se i biti zahvalni vašem Vodiču Koji vam je omogućio ostvariti cilj, i svaka će nevolja dokončati.

Što je sudbina teža, to su za vas postavljeni viši ciljevi i blistavije će svjetlo sijati, i sva će duboka tama biti poražena. Bog je, međutim, sposoban učiniti da vam čak i najstrmija staza uspona izgleda ravna ako vi sebe predate Njemu kao Njegova djeca, ako prihvatite svaki tužan događaj, ako uvijek molite ‘Oče, budi volja Tvoja…’ Onda vam On neće dopustiti da patite, čak i u najvećoj nevolji On će umiriti vašu dušu i dati vam mir, On Sam će snažno/moćno djelovati u vama i ništa vam neće izgledati teško a ipak ćete nastaviti napredovati, jer vaša volja, vaša podređenost Njegovoj volji, vam dopušta sudjelovati u Njegovoj snazi, vama ništa neće predstavljati teret i uvijek ćete radosno i veselo napredovati vašim zemaljskim stazom sve dok vas mila Očeva ruka ne uhvati i odvede vas u Očevu kuću, sve dok niste postigli cilj i vratili se u vječni dom, u zemlju svjetla gdje nema tuge, niti patnje niti nevolje već jedino vječno blaženstvo.

AMEN

***

Bertha Dudde, br. 4756, 8 Listopad 1949

 PREDODREĐENI KURS ŽIVOTA… HIROVI SUDBINE… BOŽJA LJUBAV…

Svaka zemaljska briga nestaje ako vjerujete u Mene. Čim vi priznate Kontrolora zemaljske sudbine morate također biti sigurni kako ovaj Kontrolor (po)zna(je) sve postavljene uvjete i da ih je uračunao kada je, u Njegovoj mudrosti, odlučio zemaljsku sudbinu svakog čovjeka. Otud, sve što snađe ljudsko biće ima svoj uzrok, svoj razlog i svrhu. Svrha je uvijek ostvarivanje psihološke zrelosti što, međutim, često može prosljediti bez protivljenja/zapreka. Protivljenja/zapreke su oni neugodni trenuci koje ljudsko biće ukratko opisuje kao hirove sudbine. Posljedično tome, čovjek će također trebati istrpjeti ono što on racionalno osuđuje/proklinje budući mu to ne odgovara. To je, međutim, nužno za čovjekov viši razvoj i to će uvijek ponovno otići, to će sebe učinkovito ukloniti kroz Moju volju, iako je čovjek obično mišljenja kako je on osobno pridonio uklanjanju onog što mu se čini neugodnim. Sve se odvija u skladu sa Mojom vječnom odlukom, i ako vi stoga uzmete u obzir kako je svaki događaj u vašem zemaljskom životu bio predodređen do najsitnijeg detalja, da je čak vaša fizička potreba bila planirana od početka, vi morate shvatiti da ne možete promijeniti ništa i kako je stoga svaka briga nepotrebna, pošto će se sve ionako morati dogoditi u skladu sa Mojom voljom. I ako vi vjerujete u Moju ljubav i mudrost vi ćete također znati kako je za vas sve dobro, budući vi, kao Moje žive tvorevine, također posjedujete Moju ljubav i ova ljubav odlučuje vaš kurs života kako bi vas naučila da postanete Mojom istinskom djecom. I zato vi jedino trebate sebe predati Meni, time ponizno otrpjeti štogod vam pošaljem, onda vas nikakva briga neće opterećivati, jer ću je Ja odnijeti od vas kada vam više ne bude potrebna, i pošto ništa što vam nadođe neće zauvijek trajati već će se uskoro opet riješiti. I ako vaša patnja duže traje, onda je ona nužna za vašu dušu i za vas bi bilo štetno ako bi Ja vašu žalost prerano otklonio. Vjerujte u Mene i imajte u Mene povjerenja, i ako ste opterećeni sa problemom onda ga Meni povjerite… Moja ljubav može sve odvratiti od vas i ona će to doista i učiniti, jer otac će uvijek dati njegovu djetetu tako da će ono biti sretno. Ipak onda morate doista prići Ocu poput djece… morate vjerovati u Mene i podariti Mi svu vašu ljubav… Onda će cilj biti ostvaren na zemlji i vi nećete potrebovati niti nevolju niti patnju kako bi vaše duše potpuno sazrijele.

AMEN

***

Bertha Dudde, br. 4573, 26 Veljače 1949

SUDBINA U SKLADU SA LJUDSKOM VOLJOM…

Obaviještavam vas kako se vaša sudbina zasigurno oblikuje u skladu sa Mojom voljom, unatoč tome ona sebe prilagođava vašoj volji, tako da vaša volja učinkovito odlučuje slijed svih događaja, budući su joj potrebne nužne mogućnosti za ostvarivanje zrelosti kako bi sebe podredila što je brže moguće Mojoj volji. Volja koja je sasvim privržena Meni osigurava čovjeku zrelost duše i on će biti sposoban ući u onostrano kao svjetlosno biće kada kucne njegov posljednji čas. Međutim, sve dok Mi se on i dalje opire on mora biti kušan i uvijek i stalno nailaziti na prepreke u njegovom zemaljskom životu, ukoliko on sebe nije potpuno predao mojem neprijatelju (Sotoni), koji će mu pomoći na svaki način tijekom njegova života na Zemlji. No on ne bi trebao uživati u svom bezbrižnom zemaljskom životu, jer nakon svoje smrti on ga mora tisućerostruko okajati. I stoga čovjek kome je podarena teška sudbina može znati kako ga Ja ljubim i brinem za njega; on samo treba uvijek vjerovati u Moju pomoć i Moju snagu i ponizno prihvatiti svoju sudbinu i njegova će duša od toga imati koristi, opseg čega će jedino biti prepoznat od strane njega u duhovnom kraljevstvu. Gdje se patnja i briga mogu pronaći, tamo Sam Ja na djelu da promijenim volju pojedinačnog čovjeka, tamo su Moja prisutnost, Moje vođenje i Moja aktivnost prisutni. Otud, neizmjerna patnja koju vidite na Zemlji se ne treba smatrati kao znak Mog napuštanja, već kao znak Moje beskrajne ljubavi i brige za vas. Ja se od vas neću okrenuti čak ako vi sebe udaljite od Mene, Ja vas neprestano pokušavam povratiti k Sebi i prema tome vam dopuštam iskusiti nevolju i neimaštinu, budući vaša pogrešna volja od Mene zahtjeva to napraviti ako vam želim pomoći ostvariti blaženstvo. Sudbina svakog čovjeka korespondira sa njegovom voljom, koja je Meni bila poznata od početka, i raspon patnje kojeg vi morate izdržati korespondira sa zrelošću vaše duše, koja je Meni također poznata i koju Ja neprestano žudim povećati. Vi sa ovog svijeta možete otići u različitim stupnjevima svjetla; to nikada nije ograničeno, ali Ja poznajem vašu volju i gdje postoji mogućnost da bi se postigla viša zrelost duše Ja se koristim svim sredstvima, i udari sudbine, prepreke u životu i patnja i tuga se trebaju gledati na taj način, jer oni mogu biti od ogromne dobrobiti za vas ako sebe potpuno podredite Meni, ako svoju volju podredite Mojoj, ako ponizno otrpite sve što vam je podareno. Jer Ja vas ljubim, vi ste Moje žive tvorevine i Ja vas želim pridobiti k Sebi, za vječnost.

AMEN

***

Bertha Dudde, br. 5018, 12 Prosinac 1950

 SUDBINA U SKLADU SA VOLJOM I OTPOROM…

Jedino sudbina koja vam je potrebna kako bi promijenili vašu volju, kako bi obustavili vaš otpor protiv Mene, vam je nametnuta. Jedino Ja znam opseg otpora vaše duše, i vaš će zemaljski život biti oblikovan tome sukladno. Odnos ljudskog bića sa Mnom se može značajno razlikovati, što od strane druge osobe ne može biti prosuđeno, budući Ja također znam dušine najtajnije misli i zamisli/predodžbe, i prema tome čovjek Mi može biti onoliko blizu kao dijete, onda će on učinkovito biti vođen od strane Moje očeve ruke i uistinu će izbjeći ranije spomenuti bezdan i sigurno postići cilj. Drugi, međutim, sebi neće dozvoliti da budu vođeni, oni vjeruju za sebe kako su sposobni hodati sami i vjeruju u njihovu vlastitu snagu… Ja ovima povremeno puštam da naiđu na prepreke tako da će zazivati Vodiča i omogućiti Mi da im priđem. Drugi, opet, odbijaju Moje vođenje i dočekuju Me sa sumnjom, oni ne vjeruju u Mene i kroz život hodaju sami. I time Mi se oni i dalje opiru, to su ljudi prema kojima se moram jako strogo odnositi i koji ničega nisu pošteđeni u zemaljskom životu, tako da će se oni još promijeniti prije nego bude prekasno. Ja ću jedino pokušati ostvariti njihovu promjenu volje, i ova se promjena može često dogoditi/nastati kroz jedan događaj kojeg vi smatrate kako je okrutan i nepravedan s Moje strane sve dok ste još nesvjesni činjenice da niste bili stvoreni jedino za ovaj zemaljski život već da je pred vama i dalje cijela vječnost. I poradi ove vječnosti Ja ću iskoristiti sva sredstva, zavisno o žestini vašeg otpora. Ali svatko tko Mi se preda neće više trebati iznimne metode poduke, i Ja ću postaviti Moju ruku pod njegove noge tako da će njegova zemaljska staza biti lako prohodna, premda on, također, i dalje zahtjeva iskušavanja kako bi povisio svoj stupanj zrelosti, što ga nagnava k Meni sve dok čak i posljednja razdaljina među nama nije bila prevladana, sve dok on ne bude mogao, u blaženom jedinstvu sa Mnom, zaključiti svoj zemaljski život.

AMEN

***

Bertha Dudde, br. 5648, 11 Travanj 1953 

ZEMALJSKA SUDBINA KORESPONDIRA SA VOLJOM…

Ja Sam Otac svima vama, i tako će vam također biti razumljivo kako Ja pružam Moju Očevu ljubav svakom Mojem djetetu i da nosim sudbinu svakoga od njih na srcu, da Ja Osobno vodim svako dijete za ruku sve dok ono nije sposobno samo hodati, sve dok nije sazrijelo u biće koje je poput Mene, sve dok nije tako blisko sjedinjeno sa Mnom i time razmišlja i djeluje u skladu sa Mojom voljom. Razvoj svakog bića je bio skiciran od vječnosti… ali to ne znači da ono treba slijediti ovaj postupak bez volje, radije, Moja mudrost je prepoznala procese koji korespondiraju sa voljom bića i nudi najveće mogućnosti da ga dovede k Meni. Predvidio Sam i otpor baš kao i umanjivanje otpora u svakom biću i Moj plan Spasenja je sebe prilagodio ovoj volji. Biću nedostaje prethodno pamćenje blaženog stanja na početku baš kao i njegova pada u ponor… Posljedično tome, njegova volja može napraviti potpuno slobodnu odluku s obzirom na pravac kojim se kreće, ono ni na koji način nije pod Mojim utjecajem. Ipak Moja ljubav i mudrost uvijek postavljaju biće u okolnosti koje doprinose promjeni njegove volje… Ono vrlo lako može donijeti pravu odluku ali nije prisiljeno to napraviti. Ja Osobno nikada neću komplicirati proces razvoja bića budući je Moja ljubav spram onog što je poteklo iz Mene beskonačna i budući ova ljubav jedino uvijek žudi za povratkom bića k Meni, tako ću Ja uvijek olakšati biću da pronađe pravi put ka Meni. Ja Sam također još od vječnosti predvidio neuspjehe, predvidio Sam obnovljeno otpadništvo Mojih živih tvorevina, koje opet i iznova potrebuju nove mogućnosti kako bi jednog dana dosegli Moj cilj. Ali čak ti neuspjesi su uračunati i neće Me spriječiti sprovesti Moj proces spasenja… oni ga samo produžuju i zahtjevaju više učinkovita sredstva, i prije ili poslije će sigurno voditi do cilja…

Prema tome, način kako se odvija ljudska sudbina na Zemlji uvijek korespondira sa Mojim vječnim planom Spasenja pošto Sam Ja također znao njegovu volju od vječnosti i uvijek stupa na snagu sukladno toj volji, time se zemaljski život primiče osobi onako kako je povoljno za mijenjanje njegove volje i njezino okretanje spram Mene. Kao Otac Moje djece, Ja također doista poznajem svaku njihovu prirodu i moram prema tome svakoga od Moje djece tretirati drugačije kako bi ih pridobio k Sebi, kako bi zadobio njihovu ljubav… Jer Moj je cilj da Mi oni podare njihovu ljubav i prema tome ih Ja neću prisiliti već ću im dopustiti njihovu slobodu, pošto prisila može jedino rezultirati u poslušnosti iz straha ali nikad u poslušnosti iz ljubavi. Međutim, Ja žudim za ljubavlju Moje djece i prema tome nikad neću izgubiti strpljenje, čak ako Moj plan povratka uzme dugo vremena… Ja ću uvijek uzeti u obzir volju Mojih živih tvorevina, ipak jednog dana će ono slobodno odabrati Mene, jednog će se dana njegova ljubav spram Mene probiti, Moja živa tvorevina će podrediti svoju volju Mojoj, ona će tražiti Moju ljubav i Moja očeva ljubav će dijete privući k sebi i više ga nikada neće opet pustiti.

AMEN

***

Bertha Dudde, br. 6015, 4 Kolovoz 1954 

SVE SLUŽI POSTIZAVANJU SAVRŠENSTVA…

Bez obzira sa čime se suočavate u životu to će vam služiti da postignete duhovno savršenstvo… Ipak na vama je samima da li ćete također iskoristiti sve susrete. Ispravan stav spram svih događanja u svezi vas samih i vaših okruženja će unaprijediti vaš razvoj… dok će ga pogrešan stav zaustaviti… Ispravan stav se, međutim, sastoji od činjenice da vi tražite vezu sa vašim Nebeskim Ocem, ili ju osnažite ako ste ju već pronašli. Onda će vam sve biti blagoslov, čak i najveća tuga… Duhovni napredak može biti uvijek moguć jedino kroz prevladavanje, borbu ili ponizno podređivanje ako to nije moguće svladati… I za to Moja snaga mora uvijek biti zatražena budući vi samostalno niste dovoljno snažni. Zahtjev za Mojom snagom potrebuje vaš kontakt sa Mnom i također će osigurati vaš duhovni napredak. Ja vas doista uvijek nastojim privući k Sebi, okrenuti vaše misli k Meni, i ako vi to nećete napraviti samostalno kada ste od strane vašeg srca nagnani tražiti Me onda ću vas Ja morati afektirati tako da vas nevolja mora ohrabriti doći k Meni… ili… ako ste dobrovoljno već Moji vlastiti… Ja želim da se držite Mene još iskrenije, u tom slučaju vaša će vam nevolja nadoći da ćete Mi se pridružiti još intimnije. Povezanost sa Mnom garantira uvijek- rastuće produhovljavanje vaše duše, jer gdjegod Sam Ja prisutan sve drugo je isključeno… gdje se žudi za Mojim prisustvom tamo više nema mjesta za zemaljsku žudnju..

I to je ono što želim ostvariti kada dozvolim da upadnete u poteškoće, da istrpite patnju i osjetite se nemoćnim i bez snage. Davatelj snage je uvijek na vašem raspolaganju, ipak Moja snaga može utjecati k vama jedino ako pronađe prijemčivu posudu, koju vaša volja mora kako slijedi otvoriti sama. To je razlog zašto se ne trebate bojati zemaljske nevolje, jer vi ju sami možete riješiti sa Mojom snagom, koja vam je dostupna više nego izobilno… Prepustite se vašoj sudbini i znajte da iznad svega stojim Ja, Koji u trenutku sve mogu promijeniti. Što vas danas i dalje pritišće sutra vam može donijeti radost… ako vi sebe povjerite Meni, ako sebe sjedinite u molitvi sa Mnom i tako će duhovna svrha svake nevolje biti ostvarena… time što ste opet došli jedan korak bliže k Meni, Koji hoću da sva Moja zemaljska djeca streme ka Meni tako da ih snaga Moje ljubavi može prožeti i oni mogu sigurno nastaviti uzdizati se.

AMEN

***

Bertha Dudde, br. 7051, 28 Veljače 1958 

SUDBINA KORESPONDIRA SA SLOBODNOM VOLJOM…

Svatko se mora zaputiti stazom (isto tako u smislu, ‘prihvatiti stazu’) koja mu je označena, čak ako on misli kako je sposoban odlučiti svoju vlastitu sudbinu ili promijeniti njezin kurs… Jer Ja Sam uračunao Njegovu volju u Moj plan Spasenja, posljedično tome, svi mu se događaji približavaju tako da njegova volja može postati aktivna na način da vjeruje kako oblikuje svoju vlastitu sudbinu. U slobodnu volju se često sumnja sa vaše strane pa ipak nju posjeduje svaki čovjek, jer Ja ga nikada neću prisiliti željeti nešto drugačije… Ali baš Mi je ova njegova volja poznata oduvijek, prema tome za Mene je lako moguće oblikovati kurs njegovog života sukladno njegovoj volji bez da ju zarobim. Pored toga, tu je pitanje razvoja njegove duše a ovaj može uspješno prosljediti čak u naj-različitijim okolnostima života. Jer svi događaji u životu nadolaze čovjeku tako da mogu impresionirati dušu, da ona može potražiti i naći vezu sa Mnom… što je na prvom mjestu konačni cilj života. Razlog zašto ljudsko biće često mora prevazići poteškoće, zašto on često može govoriti o teškoj zemaljskoj sudbini je jedino zato što je ona naumljena pomoći mu uspostaviti ovu vezu sa Mnom a Ja vrlo dobro znam što je najbolje prikladno za to. Čak ako čovjek vjeruje kako proizvoljno može preoblikovati njegov život on unatoč tome ne može opozvati Moj vječni plan Spasenja i odlučiti njegovu vlastitu sudbinu, jer bez obzira što činio u zemaljskom životu… on nema garancije da će njegov plan uspjeti i nastaviti se, on će uvijek morati uzeti u obzir ne-pred-vidi-ve situacije, on nikad neće biti gospodar nad svojim zemaljskim životom i morat će prepoznati i priznati moćniju Silu Koja intervenira i uvijek će često raspršiti njegove planove.

Svako ljudsko biće zna kako je podložno udarcima sudbine, zna da, koristeći svoje zemaljsko znanje, on zasigurno može praviti možebitne planove… ali on također zna kako nema certifikat garancije za uspjeh njegovih planova i da čak nadmoćna inteligencija i najbolji položaj u životu ne garantiraju potpuni uspjeh njegovih planova ili nastavak onog što je do sada postigao… Ali još jednom naglašavam kako su čak i takvi napori bili pred-viđeni s Moje strane i moraju naići na Moje slaganje ako će uspjeti… Jer takvi napori ne trebaju biti uzaludni za dušu ljudskog bića, i čim on samo prizna višu Silu Koja ga može spriječiti primiti, ali mu također i dati Svoj blagoslov, duša će pobijediti, a dodjeljeni mu zemaljski uspjeh ili gubitak će teći sukladno. Volja ljudskog bića ostaje slobodna… čak ako njegov život prosljeđuje sukladno sudbini, čako ako je čovjek naizgled motiviran ili spriječen tijekom njegovog kursa života. Treba priznati, potpuni nevjernik će uvijek pretpostaviti kako on oblikuje svoj život u skladu sa njegovom voljom i jedino će vjernik prepoznati Moje vođenje i Moju volju u svemu, a ipak on zna kako isto tako treba koristiti svoju volju kako bi izvukao dobrobit iz svake situacije u životu. Iz ovog razloga vi ljudi ne smijete biti razočarani sa onim kako se odvija vaš zemaljski život, jer on će uistinu uvijek biti najprikladniji za dobrobit vaše duše. Ali vi to morate također imati na umu i uvijek pokušati uspostaviti kontakt sa Mnom time što Mi se pridružujete bez obzira na posljedice… Onda će vaš život uvijek biti uspješan, bez obzira što vam mogao donijeti, jer sjedinjenje sa Mnom mora biti uspostavljeno pomoću vaše volje, koja jeste i ostat će slobodna, jer vi ste Moje žive tvorevine, i time Božanskog porijekla.

AMEN

***

Bertha Dudde, br. 7162, 8 Srpanj 1958 

(2) SVE ŠTO SE DOGODI POSLUŽUJE USAVRŠAVANJU DUŠE…

Postoji svrha i razlog u svemu što se događa, budući sve zavisi o Božjoj volji i prema tome je od strane Njega također mudro uzeto u obzir i uređeno od strane Njegove Ljubavi na način koji duši ljudskog bića donosi dobrobit. Odlučujući činbenik je uvijek učinak na dušu, koji zasigurno može biti negativan ako čovjekova volja tako odluči, ali je također moguće da uvijek bude pozitivan. Tijelo često mora prihvatiti raznorazne vrste patnje i bolesti; ali čim je dušin duhovni razvoj progresivan te su nevolje beznačajne, budući one traju samo ograničeno vrijeme, dok dušino stanje nezrelosti može trajati vječnost i prouzročiti će užasno mučenje u duhovnom kraljevstvu. Ljudsko biće treba uvijek biti svjesno činjenice da Božja Ljubav, mudrost i sila odlučuju njegovu sudbinu, da se ništa ne događa nikome proizvoljno, da ništa nije slučajno, da mio, privrženi Otac uvijek želi pomoći Njegovom izgubljenom djetetu pronaći svoj put nazad do Njega… I prema tome ljudsko biće treba uvijek zazivati Boga kao svoga ‘Oca’ i na taj način ukazati da Mu se on želi vratiti. On uvijek treba ponizno prihvatiti Božju volju, čak kada treba nositi Križ koji se čini skoro nepodnošljivim, budući će mu Netko priteći u pomoć i sa njime nositi Križ, samo ako je On zatražen to učiniti.

Ali štogod ljudsko biće otrpi u ovom životu će biti zahvalno shvaćeno od strane duše jednog dana, kada ona može napustiti tijelo kako bi ušla u kraljevstvo onostranog u čistom i bistrom stanju. Iako Božanska Ljubav želi poštedjeti svako živo stvorenje patnje ona ne može biti zaobiđena budući ljudsko biće na Zemlji ne uzima dovoljno u obzir njegovu dušu da bi učinio sve što je potrebno za otklanjanje njezinih nečistoća. I stoga je pomoć potrebna koja je često bolna ali koja unatoč tome obećava uspjeh.

[Ja ovdje pred očima imam sljedeću Objavu: 

Bertha Dudde, br. 5575, 12 Siječanj 1953 

PRIGODE ZA POSTIZAVANJA DIJETE-ŠTVA BOŽJEG…

 Biti će vam nadoknađeno za svu nevolju koju ste morali otrpjeti na Zemlji i radosno ćete shvatiti što ste stekli putem vašeg patničkog stanja na Zemlji kojeg je Moja Ljubav prepoznala kao korisnog za vašu dušu i koje vam je prema tome bilo nanešeno jedino zbog Ljubavi. Vi ljudi trebate vjerovati da ste svi vi još u potrebi za prilikama da ostvarite zrelost, da je čovjekova duša na Zemlji vrlo rijetko kristalizirana da pri napuštanju svojega tijela ona može u duhovno kraljevstvo preći kao Moje dijete… vjerujte, da bi jedino nekoliko ljudi ostvarilo stupanj Božjeg djeteta koji im podaruje Očevo nasljeđe da Ja nisam stvorio prilike za njih kroz stanje bolesti ili patnje koje može potpuno pročistiti dušu i istovremeno predstavlja otklanjanje sve krivnje još na Zemlji. Ali Ja znam sposobnost svakog čovjeka i voljnost da ljubi i time također njegov stupanj zrelosti… Ja doista također znam najbolje tko Mi je već tako blizu da ga Ja mogu prihvatiti kao Moje dijete… Ipak u skladu sa zakonom vječnosti duša mora biti potpuno slobodna od nečistoća, budući najveći stupanj blaženstva, dijete-štvo Božje, može biti ostvaren/dosegnut jedino na Zemlji, budući za dušu više nije moguće u duhovnom kraljevstvu doseći savršenstvo (!!!), jedan uzlaz do dijete-štva Božjeg… To je zašto će duši i dalje biti ponuđene mogućnosti na Zemlji da sebe usavrši, što žalosna/nesretna i teška zemaljska sudbina može ostvariti. Ljubav i patnja vode dušu do savršenstva, Ljubav i patnja joj dozvoljavaju sazrijeti, Ljubav i patnja joj omogućavaju sudjelovati u najvišim zadovoljstvima i najslađem zajedništvu sa Mnom… dijete se ujedinjuje sa Ocem i vječno sa Njime ostaje sjedinjeno…. Zemaljski je život, međutim, ograničen, on je tek prolazni trenutak u poređenju sa vječnosti, i bez obzira kako žalostan/nesretan bio, blaženstva na Očevu srcu nadoknađuju patnju tisućerostruko, i duša gleda nazad sa zahvalnošću i shvaća silnu Očevu Ljubav, Koji joj je želio podariti sreću i zato je dopustio da pati na Zemlji. AMEN

Ali sigurnost da je sve volja Boga, Koji je Sama Ljubav, treba omogućiti vama ljudima da sve podnašate sa većom lakoćom i treba vam biti utjeha također da vi niste nikada ostavljeni vašim vlastitim sredstvima, da uvijek postoji Netko Tko se brine o vašoj duhovnoj zrelosti i dobrobiti. A On neće nikada dopustiti da vam se išta dogodi bez razloga i svrhe, budući Njegova Ljubav, mudrost i sila bezgranični, i Njegova Ljubav i mudrost će uvijek biti odlučujući činbenik kada Njegova volja i Njegova sila sebe izražavaju.

Iz tog razloga vam svaka minuta može biti od koristi, vi možete postići duhovno ostvarenje iz svakog doživljaja, iz svakog događaja, iz svake duhovne nevolje sa kojom se susretnete. Jer čim ju vi naučite promatrati kao sredstvo od pomoći za sazrijevanje vaših duša vi ćete također učiniti sve što je potrebno da bi pomogli duši sazrijeti. Vaš će vam Križ biti oduzet, budući vam je on teret jedino dok nije poslužio svojoj svrsi (!!!).

Ako, međutim, vi želite živjeti vaš zemaljski život potpuno bez patnje, vi ćete također trebati biti čista Ljubav… a jedino će nekoliko ljudi ostvariti stupanj gdje će njihove duše sebe pročistiti kroz Ljubav. Češće nego ne oni će potrebovati patnju kao sredstvo pomoći, budući je vrijeme njihova zemaljskog života jedino prekratko a ipak treba donijeti najveće moguće savršenstvo za dušu. Otud vi također trebate blagosloviti patnju (ova je cijela ideja dodatno razrađena u Knjižici br. 5!), predati joj se i zahvaliti vašem Nebeskom Ocu za Njegovu Ljubav spram vas, koja vam uvijek želi jedino najbolje. AMEN

***

Bertha Dudde, br. 7524, 17 Veljače 1960

ŽIVOTNE OKOLNOSTI POSLUŽUJU OSTVARIVANJU

POTPUNE ZRELOSTI…

S Moje strane vam je ponuđena svaka mogućnost za razvitak, jer vaš cijeli kurs života je određen od strane Mene tako da će vam osigurati neprestano nove mogućnosti da radite na unapređenju vaše duše. Opet i iznova ste vi suočeni sa mogućnostima gdje morate sebe dokazati, gdje morate aktivirati vašu volju, gdje vi tako morate formirati vaše vlastito gledište i gdje će onda biti od važnosti kako vaša djelovanja uskladite sa Mojim zapovijedima ljubavi spram Boga i vašeg bližnjega, koje se trebaju nalaziti u korijenu svega što činite ili ne činite. A vaša je sudbina čisto uređena tako da ćete vi biti motivirani biti ljubav-no (ili ‘s ljubavlju’) aktivni… Opet i iznova su za vas stvorene prilike tako da razmišljate o vašem bližnjemu i na taj način također dokažete vašu ljubav spram Mene. Moja je jedina briga pomoći vam preobraziti vašu prirodu, i prema tome ću Ja Sebe uvijek izraziti na način koji vam nudi mogućnosti da bi ostvarili tu preobrazbu. Vaša je sudbina odlučena od strane Mene, ipak jedino na takav način da će vam ona poslužiti za najbolje, da vaša duša tim putem može potpuno sazrijeti ako ste dobre volje, to jest, ako vi namjeravate ostvariti savršenstvo na Zemlji. U tom slučaju vi uvijek jedino možete prepoznati Moju ruku u svemu sa čim se susrećete, što vas vodi tako da će biti od dobrobiti za vašu dušu. I to je zašto vi trebate također ponizno prihvatiti što vam se providentalno približava… To je naumljeno u Mojem vječnom planu, i ovaj plan je doista dizajniran u ljubavi i mudrosti i biti će (s)proveden u ljubavi i mudrosti, uvijek poradi vašega spasenja.

Otud, katastrofa u stvari ne postoji za vas, jer iako na Zemlji to tako izgleda, duhovno je to ipak jedino mogućnost za ostvarivanje zrelosti za vaše duše, i jedino je na vama da li će vam takva katastrofa koristiti, da li će ona biti blagoslov za vašu dušu. Sve to zavisi o stavu vaše volje, da li ona traži kontakt sa Mnom i ustraje, u tom slučaju sve što on čini i razmišlja od tada nadalje će biti za njega blagoslov. Sve što se događa čovjeku u skladu sa sudbinom mora imati dobar učinak na nekoga tko se blisko ujedini sa Mnom, jer on Me neće ostaviti/ispustiti i također će prevladati svako naizgled teško iskustvo, budući ću Ja Osobno stajati pored njega kroz njegovu iskrenu vezu sa Mnom. I tako će njegova sudbina postepeno sebe riješiti i krenuti pozitivnim pravcem čim osoba jeste i ostane u kontaktu sa Mnom. A veza sa Mnom je svrha i cilj svakog događaja, ali neće ju svatko uspostaviti i prema tome mora često trpjeti dugo vremena prije nego se zaputi stazom ka Meni, Koji ga onda mogu osloboditi svakog tereta kada Mi se povjeri i zatraži Moju pomoć. Ali on uvijek treba imati na umu kako će jedino njegovo sazrijevanje na Zemlji biti blagoslovljeno s Moje strane i da sve što se čovjeku dogodi služi za postizavanje njegove zrelosti… on bi uvijek trebao uzeti u obzir da je na njemu samome kako dugo će ga takvi udarci sudbine opterećivati, i da će on sebe osloboditi od njih čim uspostavi iskreno jedinstvo sa Mnom… on uvijek treba zapamtiti da se to jedino tiče iskrenog sjedinjenja, da se on treba (po)vratiti Meni, od Koga je jednom sebe dobrovoljno udaljio.

AMEN 

Scroll to Top