ODAKLE ZLO

Bertha Dudde, br. 8858, 23 Rujan 1964

ISPRAVAK VELIKE ZABLUDE

(Nakon čitanja knjige: ‘Pad Lucifera’ – Lutz/Lorber)

U početku iz Mene nastâ samo potpuno/savršeno …. dakle, da li biste to mogli za Mene ustvrditi, ako vam bivam predstavljen kao Tvorac Koji je stvorio ‘nečiste’ duhove?

Ja Osobno sam Tvorac svih bića, jer izvan Mene nema te snage koja je mogla stvarati bićâ. I od Mene, kao prvi iz-van Mene stvoreni/postavljeni duh svjetlosti, je dakle bio prožet Mojom snagom/silom, i samo savršeno je moglo proizaći iz ljubavne volje i moći Nas dvoje.

I ono što još morate shvatiti je da Ja ne mogu učiniti ništa protiv Mog reda od vječnosti, niti da sam Ja od i izvan Sebe mogao postaviti nesavršena bića, koja su se sama u slobodnoj volji tek nakon beskrajno dugog vremena odlučila na odvraćanje/okretanje od Mene, ali na koja ni u kojem slučaju nisam utjecao kako bi porušila/istupila protiv Božanskog reda, nego su se njihovi postupci odvijali u potpuno slobodnoj volji. Tek tako ćete shvatiti Moj plan od vječnosti, gdje sam Si Ja postavio za cilj njihov ‘Božanski postanak/stvaranje’ (= njihovo postajanje Božanstvenima), i isto tako ćete shvatiti, zašto je Lucifer … svjetlonoša … postao Meni nasuprotnim polom.

Kad/ako vam stvaranje bića biva predstavljeno na onakav način kakav je bio skroz nemoguć, onda sumnjate u Moju savršenost, i onda sumnjate i u Moju ljubav prema svemu stvorenome, koje je u začetku ‘po Mojoj volji bilo stvoreno nepotpuno’ (nesavršeno, s ciljem usavršavanja). Onda ne možete shvatiti ni postupak/zbivanje odbijanja Moje ljubavne sile i Ja vam svima moram dati istinu o tome, jer jedna zabluda vuče za sobom drugu.

Da se takva pogreška/zabluda uspjela potkrasti u Božanskom otkrovenju (odnosi se na Jakoba Lorbera), posljedica je razumskog načina razmišljanja, kojim se koristi/služi Moj protivnik koji pokušava širiti zbrku, što je opet jedan od razloga zašto Se uvijek iznova moram otkrivati/objavljivati/manifestirati, i u svôj jasnoći/transparentnosti vas uvoditi u Istinu.

Otpadništvo od Mene se desilo na način da su prije nego je do toga došlo protekle cijele vječnosti …. i da su dakle bića neprekidno mogla biti pod zračenjem Moje ljubavi i da su se neprekidno nalazila u stanju neograničene blaženosti. Isto tako je i to biće koje sam Si stvorio kao prvu posudu u koju bi ulio Moju ljubav, vječnostima primalo taj dotok ljubavne sile, dok se jednom nije od Mene razdvojilo/odriješilo/prekinulo kontakt u slobodnoj volji, koju je kao Božansko stvorenje (i) posjedovalo.

A da sam Ja stvorio biće koje je bilo ‘nečisto’, Meni Osobno bi se moglo prebaciti što sam takvom biću (uopće) dao život, što vječno ne može biti slučaj, jer Ja sam Sâma Savršenost. Ja nemam manâ, Ja sam čista Ljubav, a Ona ne stvara ništa nečisto, ali čini sve kako bi ono što je onečišćeno ponovo bilo privedeno pročišćenju.

Ali koliko vam krivo biva predstavljen akt/čin stvaranja …. i koje posljedice iz toga nastaju …. i uvijek vam donosim čistu Istinu, jer bez takve Mene Osobno ne možete čestito ni spoznati, stvarajući sebi sliku Mene Čija savršenost je upitna, i jer zbog toga takvo biće u Čiju savršenost sumnjate niti ne možete voljeti.

Jer i vi ste proizašli iz Mene u svoj savršenosti, iako ste sada prošli nizinom/dubinom kako biste opet postali ono što ste bili u samom početku. Shvatit ćete kako vam ne mogu dati sva duhovna obrazloženja uz tako nizak stupanj spoznaje koji posjedujete sada, što je posljedica grijeha otpora/pobune protiv Mene, pa ipak, sve što vas se o tome izvještava se mora poklapati/mora štimati, i ako postoji golema/napadna kritika/zamjerka/proturječje, to onda možete slobodno odbaciti i objasniti time što je na djelu bio ljudski razum, koji može biti pod uticajem protivnika. Samo plan ‘Božanskog postanka’ od Mene stvorenih bića (= uzdizanja ‘stvorenja’ do statusa ‘Božje djece’ = ‘bogova’) Me je zadržao da se ne suprotstavim padu tih bića, ali pad se od sebe odigrao/dogodio u slobodnoj volji (i to) iz najvišeg stanja savršenosti prema najnižoj nizini/dubini.

I samo sigurnost/izvjesnost Mojeg ponovnog zadobijanja tih bića, Me je odvratila od intervencije spriječavanja toga, ne zanemarujući to što su stvorena u najvišoj savršenosti, isto kao i njihov gospodar, koji je kao svjetlonoša prvi prouzročio pad, ali kojeg Ja nisam tako uredio/napravio da je ovaj to morao učiniti, nego je uzrok/povod tome bila slobodna volja, (isto) kao što slobodna volja mora težiti visini, kako bi opet postao ono što je bio u početku.  AMEN

***

Bertha Dudde, br. 8859, 24 Rujan 1964

ISPRAVAK VELIKE ZABLUDE (2)

(Nastavak od 8858)

Ako vam bude oduzeta vjera u Moje savršenstvo, ako posumnjate u to, onda ste zapali pod lažno učenje, koje vas može lišiti sve vjere, jer onda vam ni na koji način ne može biti dana garancija toga da vam govorim punu (= čistu) Istinu, Koju vam može pružiti samo (jedno) potpuno savršeno Biće …. i (tako) vaša nekadašnja volja ne bi imala takvu težinu, jer biste tada kao ‘nepotpuno/nesavršeno-stvoreni’ u tome mogli vidjeti/naći razlog za vaš pad.

Tako da to krivo učenje (= koje je ubačeno u Lorberovo Otkrovenje) sa svom odlučnošću mora biti razvrgnuto. Morate znati, kako ste se nalazili u najsjajnijem svjetlu, kada ste pali …. da niste bili okruženi ni najmanjim tračkom mračka ni tame u trenu vašeg otpadanja od Mene i da ste poput Mene bili potpuno savršeni …. znači bića svjetlosti …. čiji pad bi bio neshvatljiv, kad ne bi bili ispunjeni slobodnom voljom kao znakom vaše Božanstvenosti.

Da je i onaj prvo-stvoreni pra-duh bio opremljen istom puninom svjetlosti i da nije trebao pasti, ali da se u slobodnoj volji preokrenuo u suprotno, nije bila Moja volja, nije bilo Moje djelo, bilo je samo posljedica njegove slobodne volje, koja međutim ne može učiniti upitnom Moju savršenost. Niti je od vječnosti bilo pred-određeno, da je prvo-stvoreni duh morao pasti, iako sam Ja od vječnosti predvidio kako će on usmjeriti svoju volju. Međutim, da je on morao pasti, kao što krivo pretpostavljate/prihvaćate, onda ne bi imao slobodnu volju, niti bih Ja bio savršeno biće da sam na njega prenio Moju volju (!!!!).

To vam sve mora zasvjetliti/biti jasno, vama koji Mi odričete savršenost, vama koji se date zavesti/biti pod utjecajem predstavâ koje vam je servirao ljudski ne-razum, kako bi potkopao Mene i čistu Istinu. Ne mogu dovoljno često razotkriti (tolike) greške koje se uvijek iznova potkradu u Moju Riječ, iako štitim Moje glasnike koji (tu Riječ = Božanske objave) primaju direktno od Mene. Ali ako ne prevladava potreba/čežnja/težnja za čistom Istinom, i Moj se protivnik mogao uključiti i stvoriti zbrku, time što je kao prvo doveo u pitanje Moju savršenost iz čega su proizišla kriva učenja koja Ja uvijek nanovo moram pročišćavati, ako želim da Istina bude dostavljena/dostupna ljudima. I to je pred kraj od velike važnosti, jer Moje Biće/bit/suština mora biti ispravno/korektno predstavljeno, kako bi se mogla očekivati ljubav koju zahtijevam od Svojih bića, i takva ljubav može biti pružena samo savršenom Biću, Koje u Sebi nema ni najmanjih nedostataka.

Da je i zašto Moj prvostvoreni duh pao, znano je samo Meni, ali je vama, koliko ste to u mogućnosti shvatiti, razjašnjeno …. ali, ako vi s tim u vezu dovodite Moju volju, koja (inače) jedino želi dovesti do najviše blaženosti, onda je to krivo učenje tako grube vrste, koje je mogao proizvesti jedino neprobuđeni duh …. čisto razumsko razmišljanje …. jer Moja volja je dobra, ona nikada ne prouzrokuje nešto (sebi) suprotstavljeno/nasuprotno, ona se uvijek može ispoljavati jedino korespondentno Mojoj ljubavi, dakle ni u kojem slučaju sama nije prouzrokovala/odredila pad prvog bića, međutim svakom biću isto tako ostavlja njegovu slobodnu volju, kako god da je ono koristi.

Kako sam još od vječnosti znao za to, na tome sam mogao izgraditi/sagraditi Moj plan spasenja …. jer sam predvidio s kojom mržnjom Mi se suprotstavio, sada Mi postajući kontra-polom, koji Mi međutim još uvijek pomaže izbaviti bezbroj Mojih bića, iako protiv svoje volje. Jer jedno nisam mogao: Stvoriti Si djecu, jer tu sâma slobodna volja obavezno mora stupiti u akciju.

I to je od početka bio Moj plan, za koji nije bio nužan pad Mog prvog bića u dubinu, jer uistinu, Ja imam još mnogo mogućnosti za postizanje ovog cilja, kojeg sam Si postavio …. tako da Ja Sâm ne bi želio/htio nešto što je/bi bilo grijeh protiv Mene Sâmoga za što sam/bih Ja onda ta bića tjerao beskrajno dugim mučnim putem, kako bi opet postala ono što su i bila u početku (!!!). Takvo jedno predstavljanje Moga Pra-bića, Koje je moglo stvarati i oblikovati jedino u potpunoj savršenosti, je pogrešno i uvijek će morati biti ožigosano kao pogrešno, jer u najdubljoj ljubavi, u nepremašivoj mudrosti, iz Svoje moći sam stvorio sve što postoji. I sve to vam potvrđuje Moju savršenost, jer Ja ne stvaram ništa bez smisla i namjene i stoga kao potpuno Savršeni želim biti i spoznat i voljen.  AMEN

***

Bertha Dudde, br. 8860, 25 i 27 Rujan 1964

ISPRAVAK VELIKE ZABLUDE (3)

(Nastavak od 8859 i 8860)

Ne  mogu dopustiti da hodate u zabludi vi koji ste preuzeli zadatak širenja Istine, zalaganja za Nju, i stoga morate prvo znati gdje se potkrala zabluda/pogreška. Doživjet ćete (ras)komadanje svih članaka vjere, i onda ćete morati čvrsto stajati, što i možete, ako i sami jeste u posjedu potpune Istine. I onda će vam i poći za rukom opovrći svaku primjedbu, jer Ja Osobno ću vam stavljati riječi u usta, što jedino onda mogu, ako u vama prepoznajem volju za zastupanjem najčišće Istine, i onda ne trebate strepiti ni od jednog čovjeka koji vas želi uzdrmati/pokolebati u vjeri.

Zato vas upućujem do u detalj i skrećem vam pažnju na to gdje se potkrala greška, uvijek računajući s tim da ćete jednom morati zauzeti stav u odnosu na to, a onda se morate moći održati.

Ne trebate se dati postidjeti, već uvijek trebate Mojom Riječju tući po neprijatelju, kad god se susretnete sa oprečnostima, jer Ja vas neću ostaviti bez pomoći, Ja znam (odgovor na) svako pitanje, i Ja ću (na) svako i odgovoriti tako da nikad nećete biti u nedoumici oko odgovora. I uvijek trebate ljude pitati da li žude za čistom Istinom … jer to je presudno.

Žudnju za Istinom je među ljudima rijetko susresti, oni (se) ne mole dovoljno iskreno/srdačno/intimno za zaštitu od zablude, zbog čega se dakle može uključiti i onaj (= Sotona) od koga bi se trebali čuvati.

Ali svi ljudi vjeruju kako žude za Istinom (= kako traže Istinu) …. a tada im se ne bi mogla potkrasti zabluda, jer Ja uistinu štitim svakoga tko Mi želi služiti u širenju Istine! A vi koji posjedujete ispravnu žudnju za Istinom, bit ćete zapanjeni kada otkrijete (jedno) krivo učenje (= Jakob Lorberovo Otkrovenje), i onda se jedino trebate povezati/spojiti sa Mnom, i Ja ću vam uvijek objasniti kako je jedno takvo krivo učenje moglo nastati i iz čega se sastojalo.

I zato vam je postupak stvaranja objašnjen na takav način da vam je ljubav i mudrost i moć vašeg Stvoritelja prikazana kao obrazloženje, tako da više ne možete dvojbiti Njegovu savršenost …. sve vam je objašnjeno sa golemom ljubavlju koja je bezgranična i koja se poklanja/daje svemu stvorenomu, uključujući i ono što je nekad otpalo od Mene.

Jer ljubav ne može proći, ona izgubljenog slijedi u dubinu i teži ga pot(st)aknuti na povratak. Zato sam vam čin stvaranja predstavio na takav način, koji vam demonstrira da sam i prvo biće obujmio beskrajnom ljubavlju, da sam Se radovao njegovoj sreći/blaženosti i kome nikada ne bih uskratio Moju ljubav da je ono nije iz slobodne volje odbilo.

A isto tako sam vam objasnio i u čemu se sastojala slobodna volja …. da se (to) stvorenje samo moglo mijenjati i da je istupilo iz vječnog uređenja/reda …. i da nije moglo biti spriječeno- pošto je imalo slobodnu volju -udaljiti se iz Mojeg vječnoga reda.

Taj iskorak iz Mojeg zakona je bio grijeh, na koji Ja to stvorenje nikada nisam naveo, jer to je oprečno Mojoj ljubavi …. Ja Sâm sam Sâmo Dobro, u Meni se ne nalazi ništa što bi bilo protivno/suprotno zakonu, Ja ne mogu ni jedno biće mrziti, uvijek ću ga pratiti Mojom ljubavlju …. samo što stvorenje koje se o Mene ogriješilo ne mogu okruniti blaženošću.

I ne bih rekao da je bila Moja volja što je prvo biće palo …. ne poznajete Me u Mojoj prevelikoj ljubavi i milostivosti, koja ne izgovara niti jednu grubu riječ, kolika god da vam bila krivica …. Ja samo ustvrđujem ono što jeste, bez da se srdim, jer Ljubav je veća od Mojeg gnjeva, i ono što činim po planu spasenja od vječnosti, se događa samo iz ljubavi, koja vam važi za vijeke vjekova …. (27.9.1964.)

Tko stoga vjeruje da je Lucifer morao pasti kako bi mi bio dobrodošla alatka, kako bi mi služio kao protu-pol, taj je pomiješao Moje poznavanje njegove volje koja Mi je bila znana još od vječnosti, sa određenjem stvorenja. Jer ta volja je bila …. pošto je bila slobodna …. usmjerena protiv Mene, tako da sam na toj volji mogao sagraditi Moj plan spasenja.

Da se jedno stvorenje koje je bilo savršeno stvoreno, moglo tako izvrnuti/okrenuti …. da je moglo prema Meni osjećati mržnju koja je bila duboka poput bezdana, sve to nije Meni za pripisati, Meni Koji sam sâma Ljubav i Koji niti tom stvorenju nisam uskratio Moju ljubav, jer je mržnja ne-božanska osobina, za koju u Meni nema mjesta, ali koja se …. pošto se slobodna volja mogla udaljiti beskrajno daleko od Mene, mogla preokrenuti i u najdublju mržnju.

Dakle to ne znači da je mržnja prisutna u Meni, da Ja sve …. kako dobro tako i zlo …. imam u Sebi. Sve što je u Meni se nalazi u Božanskom redu, samo ono što je izvan Mene je i izvan vječnoga reda. Vi ljudi morate shvatiti da je pogrešno vjerovati kako je u Meni mogućno otkriti tračak obrnutog/izvrnutog reda, jer tada ne bih bio savršen, (a) što jedino može biti Dobro najvećeg (stupnja) savršenstva. To što je Mojoj bezgraničnoj ljubavi pridružena i pravednost, to potiče na patnje i muke raznih vrsta koje pogađaju vas ljude, kojih bi vas Ja vrlo rado poštedio, kad bi to dozvolili ispravnim usmjerenjem va­še volje.

I tako se i neizmjerno povećala udaljenost od Mojeg prvo-stvorenoga bića, jer ono tu udaljenost od Mene može pripisati samo sebi, koju Ja zbog pravde/pravednosti ne mogu proizvoljno smanjiti, već će on za Mene i Moj plan spasenja ostati protu-pol, sve dok ne dođe i do njegovog konačnog izbavljenja. Zbog toga sam vam čin stvaranja objasnio na ovaj način, kako ne bi zapali u pogrešan slijed misli (!!!), koji bi vas doveo do sumnje u Moje sasvim savršeno Biće, Koje je sve ‘postavilo van Sebe’ (stvorilo iz Sebe) u najdubljoj ljubavi.

A gdje je ljubav, (jedna) loša misao stvorenje nikada ne može pred-odrediti (potstaknuti) za (na) pad …. misao koja nikada ne može biti iz Mene, jer sam Ja vrhunac savršenstva.  AMEN

***

Bertha Dudde, br. 8861, 28 Rujan 1964

ISPRAVAK VELIKE ZABLUDE (4)

(nastavak od 8858, 8859 i 8860) 

Sve što vas pritišće trebate predati Meni, i Ja ću vam pružiti utjehu i unutarnji mir, jer Meni ništa nije nemoguće. Isto tako, nije Mi nemoguće, dati vam ispravno objašnjenje toga zašto nisam spriječio da se u tako važna pitanja potkradu greške/zablude, kao što je ona o padu duhova, koja Mene i Moj akt/čin stvaranja predstavlja na drugačiji način nego sam vam Ja to objasnio… Uvijek je bilo postavljano pitanje gdje je ‘zlo’ bilo začeto… da li Ja sve dobre i loše osobine imam u Sebi, i sa ovim pitanjima je uvijek bilo povezano previše ljudskog razmišljanja… pošto su ljudi uvijek polazili od sebe i na taj način zaključivali o Meni i Mojoj suštini (= Mom biću), a pritom nisu molili za dostavu čiste istine, čime se (već) i uključuje djelovanje Mog protivnika. Tako da već imate cijelo objašnjenje toga što je navodno bilo Moja objava… (= razlog zašto je zabluda/pogreška ‘našla ulaz’ u ‘božansko otkrovenje’). Jer kad se moli za zaštitu od krivog razmišljanja, ne može se dogoditi da se potkrade jedna takva zabluda/pogreška, pošto Ja nisam sposoban za laž, a duh laži više odgovara ljudskom razmišljanju, jer on direktno ima pristup čovjekovom razumu. Ali isključeno je (to) da si Ja mogu proturječiti. I pošto sad imam garanciju za to da su ovim zapisima uvijek prethodile molbe za zaštitu od konfuzije… pošto je isto tako ovo vrijeme kraja, gdje sam na Zemlju poslao duha svjetla, koji u svoj istini treba ljudima objaviti Moje ponašanje i djelovanje… tako da sad preostaje još jedino odbijanje ovih spisa (= neistinitosti u Jakob Lorberovom Otkrovenju)… koji stoje kao suprotnost pogrešnom prikazu …. ili najpotpunije prihvaćanje. Vi ljudi možete odlučiti po vlastitoj procjeni želite li Me priznati kao sasvim savršenog ili Me zamišljati i sa nedostacima, dakle sa lošim osobinama. Vi si sami možete odlučiti što želite priznati, jer samo u malom broju slučajeva upućuje se na zabludu, stoga ispitujte sve, i zadržavajte najbolje. A da je se potkrala greška, nema dvojbe, i stoga će se opet morati javiti velika potreba za istinom, da bi mogli prepoznati što odgovara istini (= što jeste istina). I opet je mali broj onih koji žude za najčišćom istinom, a koji će onda i znati gdje je ljudski razum bio više na djelu, tako da je unutarnji glas bio nadjačan… Uz to je išlo još i ljudsko ‘objašnjenje’, tako da se opet uključilo razumsko razmišljanje i degradiralo ‘Božansko otkrovenje’, a što, da bi se spoznalo kao greška/zabluda, uvijek zahtijeva samo žudnju za istinom. Stoga sam Ja obistinio Moja predskazanja, kako bi u svakom sekulumu (= određeni vremenski interval) uvijek iznova raščistio ono što je zahtijevalo razjašnjenje… Stoga će se i sad opet formirati dva smjera, i opet će se raditi o ‘sljedbenicima’ (= u smislu,  ‘onima koji slijede ‘na slijepo’, ovdje J.Lorbera) ili onima kojima je stalo do čiste istine… Uvijek se radi samo o tome da sve što iskorači iz Mog vječnog reda više ne odgovara Mome biću/suštini, da to u sebi sve izvrće u suprotno, ali da se Ja Sâm mogu nalaziti samo u vječnom redu… pa se stoga i čovjek, koji dozvoljava da njime vlada samo njegov razum, već nalazi izvan Mog zakona i dopušta utjecaj onome koji se isto tako nalazi izvan vječnog reda. I stoga ne znate koliko cijenim vašu molbu za zaštitom od zablude, jer ta molba vam uistinu omogućava najviša duhovna ostvarenja. I ovaj problem morao je jednom izaći na vidjelo, i stoga ništa nije ‘slučajno’, sve je predodređeno, kako bi se moglo dati objašnjenje koje je nužno, jer svaka je zabluda/greška opasnost za duhovno stanje čovjeka (!!!). Međutim, tko žudi za istinom, njemu će to učenje i smetati, on će ga odbaciti kao pogrešno, on će ispitivati i najbolje zadrža(va)ti… No, Ja ni jednog čovjeka ne mogu prisiliti na molbu koju on sâm iz sebe mora uputiti Meni: molbu za zaštitu od zablude. Međutim, gdje je ova potreba za istinom u srcu tako usidrena, tamo je i istina zagarantirana. I ta istina se treba širiti, jer je došlo vrijeme kraja. AMEN

***

Bertha Dudde, br. 8923, 1 Veljače 1965

BOG ISPRAVLJA VELIKU GREŠKU

Želim vam dati jako važno objašnjenje koje bi trebalo prosvjetliti one od vas koji su i dalje uvjereni kako je zlo također prisutno u Meni (= nerazdvojivo od Mene; svojstveno Meni), i da sam Ja stoga/zato navodno stvorio bića sa svim njihovim lošim/pokvarenim instinktima/nagonima i svojstvima.

Vi, koji se morate boriti protiv svih tih nagona sa ciljem da bi povratili (= ponovno zadobili) svoje originalno stanje, niste takvi nastali/proizašli iz Mene, jer time bih Ja bio stvorio duhovni svijet, (tj. duhove) koji nisu mogli važiti za Moju sliku i priliku.

Iz Mene je sve nastalo/proizašlo u apsolutnom savršenstvu i savršeno je ostalo jedno beskonačno dugo vrijeme (ili ‘jednu beskonačnost’). Prema tome, ako su oni bili na Moju sliku, u skladu sa vašim mišljenjem bi Ja Osobno unutar Sebe morao imati svakojake zle karakteristike (= obilježja), i morao bi stoga biti Bog dvojnosti, Koji je istovremeno stvorio dobro baš kao i zlo. Međutim u tom slučaju se bića ne bi mogla smatrati krivima, pošto bi se ona odvojila/otuđila od mene kao posljedica njihove sklonosti. Ali onda također ni djelo Spasenja Isusa Krista ne bi bilo nužno, pošto je ‘grijeh’ zločin/prekršaj protiv Mene koji, međutim, biće nije bilo u stanju počiniti pošto nije bilo stvoreno ni na jedan drugi način… stoga bi Ja Osobno bio uzrok ovog navodnog grijeha. 

Ako vjerujete da su sve suprotnosti svojstvene/prisutne u najsavršenijem Biću onda proturječite sebi, pošto savršenstvo mora biti dobro, (i) ne može biti udruženo/spojeno/asocirano sa svim zlim svojstvima pošto onda više ne bi bilo savršeno.

Ali, kako je sve pâlo duhovno opterećeno pra-grijehom, koji vječno ne može sâmo okajati …. Iz toga vidite, koliko je ogroman i težak taj grijeh protiv Mene, i tom grijehu trebao sam Ja Sâm biti povod/uzrok? Grijeha koji je zahtjevao čin milosti kakvog je čovjek Isus ostvario? Koji je shvatio da baš taj grijeh jednog dana mora biti okajan pravde radi.

Jedan on najčišćih anđela (= Isus) se dobrovoljno prijavio za ovo djelo okajanja znajući kako je grijeh otpadništva od Boga bio krajnji zločin protiv Njegove ljubavi. I zar sam Ja Osobno trebao podržati ovaj grijeh stvarajući bića sa ‘svim suprotnostima’? Sa ciljem da bi ih onda, poradi grijeha kojeg sam Ja prouzrokovao/potstaknuo, prisilio hodati izuzetno bolnim putem kroz materiju, što bi stoga opet pretpostavljalo jedno potpuno zlo Biće ali ne beskrajnu ljubav uzvišeno savršenog Boga i Stvoritelja Koji svima vama želi biti Otac.

Sve što je proizašlo iz prvobitnog/originalnog grijeha je na račun djelovanja Mog protivnika, koji je tome sam bio uzrok, koji je u vas usadio sve zle instinkte i koji je to bio u stanju učiniti onog trenutka kada ste odbacili Moje zračenje ljubavi i stoga više niste imali snage oduprijeti mu se.

Sve dok podržavate ovo pogrešno učenje vi i dalje imate jako nejasnu ideju o Meni, sve dok u Meni tražite izvor zla vi još ne razumijete na pravi način Kristovo djelo Spasenja. Jer vi možete govoriti o prvobitnom grijehu jedino kada ste u potpunosti odgovorni za njega, a to ne bi bio slučaj da sam vas Ja stvorio sa u vama već prisutnom težnjom/naklonošću ka zlu.

Pošto ste vi ipak opterećeni prvobitnim grijehom, od kojeg vas može osloboditi jedino Isus Krist, a Mene ne možete optužiti za nikakvu nepravdu, sasvim jasno se vidi da ste grijeh protiv Mene počinili vi sami, da vas je Moj protivnik naveo/potstaknuo da počinite taj grijeh, kojeg ste vi dobrovoljno počinili i prema tome ste u potpunosti odgovorni za njega… da ste prema tome vi sami uzrokovali (u smislu, ‘doveli’) sva prošla mučenja i patnje a Isus Krist će vam pomoći da se oslobodite od ove krivnje (ili ‘ovog zločina’).

Vama, koji Mi želite služiti šireći istinu, je čin stvaranja bio opsežno objašnjen, u onoj mjeri u kojoj ste vi to/ga u stanju shvatiti. I iz svega ovog slijedi da je duhovni svijet originalno bio stvoren u potpunom savršenstvu, i da sam Ja bio jednu cijelu vječnost izuzetno sretan sa mnoštvom prvo-stvorenih duhova. Ali Ja sam također vječno znao o antagonizmu Mojeg prvog izvan Mene postavljenog duha. Ja sam znao za njegovo suprotstavljanje i zbrku koju će on uzrokovati među Mojim najranijim duhovima. Ja sam znao za njihovo otpadništvo od Mene, ali Ja sam ga postavio izvan sebe kao Svoju sliku sa istom stvaralačkom moći i stvaralačkom snagom, i nisam ga spriječio kada je on zloupotrebio tu snagu i prebacio sve svoje loše karakteristike na one koji su ga dobrovoljno slijedili, pošto sam Ja svim bićima dozvolio slobodnu volju.

I to objašnjava propadanje u ponor, jedino što se ono dogodilo dobrovoljno i bilo je posebice ozbiljno pošto su bića i dalje bila unutar svjetla spoznaje a ipak su prihvatila sva loša svojstva kojima ih je Moj protivnik prožeo, ali za koja Ja Osobno ne mogu biti odgovoran.  AMEN

***

Bertha Dudde, br. 8880, 8 Studeni 1964

GRIJEH SE SASTOJAO U ODBIJANJU LJUBAVNE SILE

Ako vam se govori od gore to vam je znak ne-prolaznosti Moje ljubavi, koja je milostiva s/prema ljudima i koja im dolazi u pomoć. I ta ljubav vam je usmjerena stalno i neprekidno, jer vi ste (i) Moji i pored toga što ste slobodne volje Moga protivnika slijedili u dubinu. Ali vaše pra-biće je ljubav. I Ja se neću umiriti sve dok se ponovo niste preobratili u svoje pra-biće. I sad kad vam se obraćam, po Mojem govoru možete prepoznati kako na djelu može biti samo dobra sila, jer se neprestano trudim odgajati vas ka ljubavi i usmjeriti vas ka Isusu Kristu i Njegovom djelu spasenja, jer tada idete pravim putem koji za rezultat ima obraćenje još na (ovoj) Zemlji.

Vi dakle ne smijete sumnjati u porijeklo onoga što vam pristiže od gore. Ne može biti drugačije no dobro u svom sadržaju, tako da mora biti lišeno zabune/zablude/pogreške. Jer Vječna Istina Osobno vas podučava, i možete biti uvjereni da vam neće servirati pogrešna učenja. A ovo osiguranje je u završno doba vrlo bitno/neophodno, jer se čak i Moje svjetlonoše pokušava uvesti u neodlučnost/sumnju u istinitost njihovih poruka. Ali neka vam bude dovoljno što/da znate kako Ja Osobno štititm Moje svjetlonoše od greške. Jer tko vam drugi može dati garanciju za čistu Istinu osim Mene, Koji znam/poznajem svačiju volju kao i žudnju za Istinom?

I uvijek iznova vam govorim da je djelovanje protivnika usmjereno posebno ka vama koji hoćete širiti svjetlo …. da on to želi spriječiti i zbog toga pribjegava svim mogućim sredstvima, kako bi u ljudska srca unio sumnju u istinitost ovih poruka/primitaka. Međutim i Moje djelovanje će biti sve jasnije izraženo. Ja ću vam sve jasnije osvjetljavati zabludu, u koju vas je već stjerao/naveo, jer njegov je cilj držati vas dalje od Istine …. ali to mu neće uspjeti kod onih koji zbiljski žude za Istinom. I svatko se dakle mora ozbiljno preispitati da li žudi za čistom Istinom …. tada više ne može biti obmanut, jer tada će je sâm prepoznati i osloboditi se od zablude.

Trenutak stvaranja je kako za Mene tako i za Moga svjetlonošu bio akt neopisive sreće/blaženosti, jer proizvodi njegove volje i Moje ljubavne moći/snage/sile su bili tako divno oblikovani, da su nas obojicu neopisivo usrećivali, i ljubav svjetlonoše prema Meni se sve više razbuktavala. Jer u njima je bila prisutna ista stvaralačka moć …. koja ih je razveseljavala, a uz što su isto mogli biti aktivni u duhovnom stvaranju, kroz što su svoju sreću/blaženost mogli neograničeno umnožavati/povećavati.

Kada dakle polazim od toga da tim stvorenim bićima nije ništa nedostajalo, da su sva bila postavljena van (Mene) kao Moje slike i prilike i da su stvarajući i oblikujući mogli djelovati sve dotle dok su bili prožeti Mojim ljubavnim svjetlom …. tako da vam mora biti jasno da je i njihova aktivnost pretrpila gubitak/štetu kada su odbili dotok Moje ljubavne sile …. time su izgubili svoje svjetlo, svoju spoznaju, time im se poremetilo razmišljanje i time su postali nesposobni za stvaranje …. otvrdnuli/ukrutili su se, ali su isto tako još uvijek bili nekada od Mene isijana snaga/sila, koju sam zbog toga preoblikovao u kreacije/stvaranja najrazličitijih vrsta.

Taj vam je postupak već toliko puta bio opisan, i to možete prihvatiti kao najčišću Istinu, bez dvojbe možete prihvatiti to da je samo odbijanje Moje ljubavne sile bio grijeh protiv Mene, jer bilo im je upaljeno najsvjetlije svjetlo u kojem su skroz naskroz bili svjesni svoje pobune/otpora protiv Mene. Zbog toga ću svako predstavljanje Mene kao onoga koji je pred-odredio ili potakao kako svjetlonošu tako i pala bića na pad, osvjetljavati kao pogrešno. Ta bića su sva bila aktivna u Mojoj volji i to do vremena (trenutka) odbijanja (do-)toka Moje ljubavne sile. A tada je uslijedilo ukrućivanje/otvrdnjavanje duhovne supstance …. i Moja sila, koju sam nekoć isijao kao bićâ, je sada morala postati aktivna na drugi način, što se je desilo kroz razlaganje supstance na sitne i najsitnije čestice i iz kojih je dakle nastalo stvaranje/svemir/svijet. Tek tada se biće imalo boriti protiv svakojakih otpôra, koje je moralo savladavati kako bi se opet razvijalo ka gore.

Aktivnost bića koja nisu bila pala se sastojala u korištenju sile koja im je dotjecala iz/od Mene …. a ta bića su bila u stanju najsvjetlijeg/najjasnijeg svjetla …. dakle spoznaje …. i time ta sila od bića nije bila korištena drugačije nego u Mojoj volji.

Sve dotle dok Mi je biće dakle bilo vjerno, djelovalo je i stvaralo u Mojoj volji. Kada se od Mene okrenulo, izgubilo je moć stvaranja i oblikovanja. Otvrdnulo je i postalo ne-aktivno ….. što je onda imalo za posljedicu nastajanje stvaranja/svemira/svijeta.

Dakako da sam još od Vječnosti znao za pad Lucifera i tih bića, i nisam ga spriječavao zbog njegove slobodne volje. Ipak se nisam uplitao, jer sam svjetlonoši …. Luciferu …. dao istu moć, koju mu nisam želio suziti/uskratiti, kako bi dakle sâm od sebe mogao djelovati i odlučivati. I tako mu je bilo moguće pokretanje bića protiv Mene, čime je istovremeno bio stvoren jedan drugi (ovaj materijalni) svijet, svijet pun otpora protiv Mene.

Ali sve to je bilo mogućno samo jer se je …. on, a za njim i njegova pratnja …. (jer su se oni) zatvorili pred dotokom Moje ljubavne moći/sile. Tako da je odbijanje Moje ljubavne sile stvarni grijeh, jer on je bio usmjeren protiv Mene i pored potpune spoznaje svoga nekadašnjeg izvorišta u Meni.

Da se je sposobnost razmišljanja izrazila u potpuno Meni-nasuprotnoj volji, da je ona izrodila nešto sasvim Bogu oprečno/suprotstavljeno, nije imalo u Meni svoj začetak, ali odbijanje Moje ljubavne sile je imalo za posljedicu ovu izvrnutu/obrnutu volju, jer je značilo zamračivanje duha, duhovno sljepilo. Onda je Lucifer postao Mojim suprotnim polom, koji je sve loše misli …. koje je on sâm prouzročio …. mogao prenijeti na (ostala) bića. Jer od tog trenutka, kada su Mi ona svjesno otkazala ljubav, je imao punu moć nad tim bićima, i zadržao ju je sve dok nije došlo do stvaranja (lit. sve dok nisam dopustio stvaranje), kako bi ih iščupao iz njegove vlasti i započeo proces povratka. A onda su ta bića morala ići putem muke sve dotle dok kao ljudi …. u stadiju Ja-svjesnosti i slobodne volje …. ne odbace sve svoje krive misli, dok svoju volju ne promijene/okrenu potpuno i mogu postati potpuno božanstveni. Dakle moraju odložiti satansko i u slobodnoj volji težiti božanskom.

Već samo to dokazuje kako zlo nije moglo imati svoj začetak u Meni, inače Ja ne bih mogao biti zvan Božanskim, pod čim se podrazumijeva sâmo dobro …. da istovremeno ne može postojati svjetlo i tama, da u Sebi ne mogu imati istovremeno ljubav i mržnju, niti sve nasuprotno.

Slobodna volja se mogla odlučiti za Mene ili Moga protivnika, koji je već bio zao kad je postao Mojim protivnikom …. koji je tada stvorio sve protiv Mene usmjereno (Meni na-suprotno) …. (koji je bio sila kao i Ja Sâm …. jedino što je on imao početak.) To je najgadnija varka kojom se služi Moj protivnik, kako bi vas uvjerio da je izvorište svega lošega isto u Meni. I zato vam uvijek iznova skrećem pažnju na to da je stvarni grijeh bilo ovo: odbijanje Moje ljubavne snage/sile, jer su si time bića na sebe navukla stanje poremećenosti/zbunjenosti …. stanje u kojemu su odbijala ikakvu vrstu aktivnosti po Mojoj volji i zbog toga kao razložena bila fiksirana/’utkana’ u kreacije svih vrsta. Jer zakon je od Vječnosti da od Mene isijana sila mora biti aktivna …. da ta sila u slobodnoj volji mora biti zatražena/željena kako bi se omogućio povratak ka potpunosti/savršenosti bića.

Da onê u propalo usađene misli imaju Lucifera za izvor i da se protiv njih za vrijeme utjelovljenja u čovjeka mora boriti, je kroz Moju ljubav postalo postupkom koji bi iz Mojih stvorenja trebao stvoriti Moju istinsku djecu. Tako da Lucifer protiv svoje volje radi na postupku povratka, što sam Ja itekako predvidio od Vječnosti, ali čime ga Ja Osobno nikada nisam predodredio za Moj protu-pol, jer i on je bio slobodno stvorenje, koje je u svoj savršenosti proizašlo iz Mene. AMEN

***

Bertha Dudde, br. 8882, 14 Studeni 1964

O PITANJU: ODAKLE JE PROIZAŠLO

(ILI ‘GDJE SE ZAČELO ONO ŠTO SE NAZIVA) ZLO?

Želim vam pomoći u svakoj duhovnoj nevolji, a nalazite se u duhovnoj nevolji, kada trebate zastupati čistu Istinu, a sami ne znate da li je vaše mišljenje ispravno… isto kao i ti, jednom Mi se i Moj sluga (Jakob Lorber) obratio sa ovim pitanjem. Ali tom pitanju je prethodila duga debata (‘Vi morate u potpunosti isključiti sebe kada postavljate pitanja na koja želite odgovor. Jedino onda će one sile koje prenose/priopćavaju apsolutnu istinu biti sposobne stupiti u akciju. Onda će čiste duhovne misli teći ka vama i biti ćete sigurni da ste bili podučeni u istini. Ali ako sa vama/uz to uzmete zemaljske utiske duša će i dalje biti pod utjecajem intelekta, a u tom slučaju intelekt može steći prednost, i u skladu sa njegovim željama vi možete biti afektirani/dodirnuti od strane misaonih struja koje nisu zračenja iz kraljevstva svjetla a ipak se takvima smatraju, to je razlog zašto proturječni sadržaji moraju uvijek biti pomno ispitani, kako vas ne bi zbunili.’  Bertha Dudde, br. 5135, 22 Svibanj 1951), gdje je svaka misao bila ‘vagana’, dakle prije nego što Mi je ovo pitanje bilo postavljeno, bilo je već stvoreno određeno mišljenje [‘Čovjekovi vlastiti mentalni koncepti ne smiju prethoditi znanju koje prima već on strogo mora držati/čuvati ono što mu je ponuđeno odgore. Čim osoba zakaže (po)slušati ovaj glas u svome srcu on također ni ne može biti podučen, jer Bog Sebe neće izrazitije očitovati da ne bi doveo u opasnost religijsku slobodu ljudi.’  Bertha Dudde, br. 2787, 25 Lipanj 1943].

A ovo pitanje je bilo riješeno onako kako si je to osmislio ljudski razum, a kako je to pitanje bilo od izuzetne važnosti i kako je od njegovog riješenja/odgovora ovisila i posljednja, najveća tajna …. naime Moja savršenost …. Moj protivnik je imao čist teren i mogao im je dati odgovor na svoj način. I svaki put kad bi ovo pitanje bilo pokrenuto, mogao se uključivati, jer tada više nisam Ja Osobno govorio kroz Mojeg slugu, nego se on dobrovoljno prepuštao protivniku, protiv čega Ja nisam mogao ništa učiniti, jer slobodna volja je bila ono što je davalo prvenstvo Mome protivniku.

Teško je za povjerovati u ovo upravo predstavljeno/rečeno pošto Mi se Moj sluga (= J.Lorber) bio stavio potpuno na raspolaganje, a(-li) nije smio pretresati to jedno pitanje koje je (već ranije) bilo odgovoreno/rješeno na čisto ljudski način od (strane) partnerâ kojima je Moj protivnik još imao pristup. Dakle putem istih, odgovor je već bio dan, dok je Moj odgovor tiho zazvučao u njegovom srcu, odgovor koji on međutim nije prihvatio, jer ideja o tome kako sam bio i ‘izvorište zla/lošega’, mu je bila bliža nego ona kako je sam protivnik donio zlo na svijet (donijeti na svijet = roditi, stvoriti). A čovjek koji se nalazi u ozbiljnoj/stvarnoj potrazi za Istinom bi prozreo duhovni proizvod Moga sluge.

Jer besmislenost tvrdnje da laž i istina, mržnja i ljubav …. dakle sve suprotnosti/oprečnosti imaju svoje porijeklo u Meni (riječ je o ‘Velikom Ivanovom Evanđelju – 2/228:5’), potakla bi svakog čovjeka koji razmišlja da posumnja u ovo kao objavu Božanskoga porijekla.

To se odnosi jedino na objave o porijeklu zla. One uvijek trebaju biti povezane (stavljene u kontekst) sa načinom razmišljanja ljudi koji se tim problemima bave. Ali ne može se zanemariti ni to da su se desile mnoge promjene tokom vremena, zbog čega Ja onda uvijek moram preduzeti čišćenje, jer je putem tih promjena došlo i do promjene svijesti (= mnijenja, shvatanja, razuma; smjera) …. koje ne mogu biti ‘natovarene’ Mome sluzi, nego su jednostavno nastale tokom vremena.

I kad vam uvijek iznova kažem kako jeste i ostat će cilj Moga protivnika, učiniti upitnim Moje savršenstvo kako bi vas spriječio da M(en)i date/poklonite svu svoju ljubav …. isto tako ćete shvatiti da se služi svakim čovjekom -kako bi došao do tog cilja- koji je mlak i ravnodušan i koji nije precizan/točan sa Istinom. I uvijek se nađe takvih ljudi za suradnju, koji za to (= preciznost oko Istine) nisu podesni. Ali kad se radi o takvim pitanjima gdje se vas ljude zavodi (= navodi u besmisao), onda se moram uključiti i ponovo izabrati ljude, koji Mi služe vjerno i savjesno, dakle Ja im Svoje biće moram predstaviti onako kakvo jeste, kako bi Me mogli voljeti cijelim srcem i cijelom dušom.

Tada moram korigirati i zablude koje predstavljaju opasnost, jer niti jedna zabluda ne ostaje bez posljedica. A tko se u zabludu zaplete, taj će se iz nje teško ponovno osloboditi, neće znati što treba vjerovati, i na koncu će izgubiti svu vjeru.

Ali Ja sam vam dao obećanje kako ću vas uvesti u svu Istinu (Ivan 16:13) …. tako da će vam biti i objašnjeno, samo ako iskreno zamolite i ako se okrenete Meni, Koji vam Jedini mogu dati/pokloniti istinu, koja vas sa Mnom spaja, zauvijek.  AMEN

***

Bertha Dudde, br. 8883, 18 i 20 Studeni 1964

O PITANJU: ODAKLE JE PROIZAŠLO ZLO? (2)

(nastavak od 8882)

Što god da vas pritišće …. sa svim vašim brigama dođite k Meni. Jer, jedino vam Ja mogu pomoći, i pomoći ću vam, čim Mi se povjerite. Međutim, od vas tražim čvrstu vjeru u istinitost onoga što čujete. Jer, tek snaga vaše vjere vas osposobljava za bezuvjetno/bezrezervno vjerovanje u to da vam Ja ne mogu pružiti ništa osim čiste Istine.

Ali ako/kad ste Istinu (jednom) spoznali, onda vam je dužnost širiti je, jer nema ništa opasnije od toleriranja zablude, koja za sobom neizbježno vuče (još) veću zabludu. Jer zabluda je sredstvo protivnika kako bi vas odvukao na dolje, u tamu.

Ali Ja želim da se čista Istina probije, i uvijek nalažem Mojim glasnicima da se zalažu za spoznatu čistu Istinu, kako bi dakle sva zabluda bila istrijebljena/uklonjena, jer jedino Istina vodi do savršenstva/potpunosti …. a Istina jeste i ostaje: svi vi ste proizišli iz Moje ljubavi …. time ste dakle bili i u svoj potpunosti/savršenstvu… ali da ste sami iskoračili iz reda i time zgriješili.

Uvijek vam ponavljam, da Moj protivnik, koji je jednom/nekada kao Moja slika i prilika bio ‘(po)stavljen van’ kao najviši duh svjetlosti …. koji je tek svojim otpadanjem od Mene stvorio grijeh, da je dakle Lucifer, kao Moja slika i prilika, koji je bio opremljen istom stvaralačkom snagom/moći, uz pomoć nje stvorio/iz sebe rodio grijeh, da grijeha prije toga nije bilo ni u jednom biću, iz čega je krivo da sam Ja Sâm u Sebi bio pun suprotnosti/oprečnosti (vidi ‘Veliko Ivanovo Evanđelje – 2/228:5’ J.Lorber) …. tada ne bih bio savršen i nikad ne bi mogao stvoriti nešto savršeno.

Kako sam Ja u Sebi imao samo dobro, Božansko, kako je ljubav bila prvi princip …. isto tako je i Lucifer nakon svog grešnoga pada u sebi imao zlo. Sve se preokrenulo u njegovom biću, postao je iskonskim zlom, pokretala ga je njegova mržnja, njegovo znanje, potpuno oprečno Istini, je bila samo laž.

Ali nikada ne možete u Meni prihvatiti/odobriti/pretpostaviti laž i istinu, mrak i svjetlo, mržnju i ljubav …. dakle sve na-suprotno, jer to ne bi odgovaralo savršenom Biću, Čija pra-supstanca je ljubav (i ovo se odnosi na ‘Veliko Ivanovo Evanđelje – 2/228:5’ J.Lorber). Sve te osobine prianjaju čovjeku, i one su posljedice odbijanja Moje ljubavne snage/moći.

Ako sam Ja stvorio savršeno biće, to onda znači da se ono kreće (nalazi) potpuno unutar Mojeg vječnog reda, i taj red nikada/zauvijek nije trebalo porušiti (odbaciti). Ali djelovala je i jedna druga sila, koja je u istoj mjeri negativno koristila svoju moć i tu negativnu silu prenosila i na bića koja su pala … koja su dakle odbijala Moju radijaciju ljubavi i time se priklanjala onoj sili koja je sve negativne osobine (tako) prenijela na ta bića. Sve to su bile posljedice odpadanja/otpadništva od Mene, koje ide Luciferu na račun, jer u Meni zaista ništa nasuprotno nije prisutno, jer kad bi mržnja bila usađena u Meni, ne bih mogao biti zvan Bogom Ljubavi …. niti bih bio Bog Istine, kad/ako bi se u Meni istovremeno nalazila laž (1 Ivanova 1:5).

Vi ljudi morate jasno shvatiti da izgovarate nešto što se ne podudara sa slikom koja sam Ja od vječnosti i koja ću ostati: potpuno savršeno Biće, Koje je u svoj savršenosti/potpunosti moglo djelovati i stvarati, Koje po Sebi nema nedostataka, Čija ljubav nema kraja i koja će vječno važiti (biti usmjerena) i pâlome.

Da bi Moj protivnik, koji je isto bio moćan, svoju moć/silu tako zlorabio, kako bi stvorio svijet koji je stajao u suprotnosti sa svijetom čistih duhova, to je mogao, jer je njegova slobodna volja težila svim onim osobinama, koje su bile oprečne Mome savršenom biću, koje je onda prenio na jato/mnoštvo palih duhova. Tamo dakle, gdje sam Ja čista Istina, tamo on koristi laž …. gdje poklanjam/dajem Ljubav, on je rađao mržnju … gdje sam davao svjetlo, tamo on širi tamu. On pretvara sve dobre osobine, koje su u Božanskom usađene, u zle, i njegov utjecaj je bio (u)toliko veći, što se više bića protivilo zračenju Moje ljubavi. Iz njega je došlo sve loše, i ljudi su manje ili više zahvaćeni njegovim nasljednim (iskonskim) zlom, čitav zemaljski svijet je (jedan) svijet otpora protiv Mene, kojeg će Moja ljubav jednom ipak prelomiti/presaviti/pridobiti.

Jer jednu stvar morate znati, Lucifer je nekada bio najblaženije biće, stvoreno u svôj savršenosti, i u toj blaženosti se nalazio beskrajno (dugo) vrijeme … ali da je on, kada je odbio ljubav, od sebe stvorio zlo uz pomoć svoje moći i time postao Mojim kontra-polom.

I svi koji su ga slijedili su preuzimali loše osobine i pružali Mi otpor. Jer odbijanje sile Moje ljubavi je imalo za posljedicu da su se ukrutili, (da su) bili pretvoreni u stvaranje (materiju) i (sad) moraju proći beskrajno dugim prolazom/hodnikom/putem stvaranja, kako bi se sada kao čovjek mogli boriti protiv svih ne-božanskih osobina, koje su preko Lucifera bile prenesene na ta pala stvorena bića.

I sad opet sve zavisi od toga hoće li svojevoljno prihvatiti zračenje Moje ljubavi, jer Moja ljubav je svemoćna, (20.11.1964.) i ona će jednom postići to da se svako biće otvori i žudi za Mojom ljubavlju, a tada (će) spada(-ti) u najblaženija bića, koja su postigla cilj postavši Mojom djecom, i od Mene nikada više neće otići, ponovo se spojivši sa Mnom i ponovo obitavajući u potpunosti/savršenstvu, kako je bilo od iskona.  AMEN

***

Bertha Dudde, br. 8884, 20 Studeni 1964

O PITANJU: ODAKLE JE PROIZAŠLO ZLO? (3)

                 (nastavak od 8882 i 8883)                 

Ne mogu trpjeti zabludu, međutim uvijek Mi se mora staviti na raspolaganje odgovarajuća ‚posuda’ (kontejner), kroz koju mogu sprovesti čistu istinu na Zemlju. Stoga sam i Ja vezan za zakone, jer i Moj protivnik zahtijeva isto pravo, kako bi pomutio vas ljude, i iako imam vlast nad njim, svejedno ju ne ispoljavam… prepuštam to samom čovjeku kako će se postaviti u odnosu na zabludu, ali uvijek ću ga pokretati na to da istražuje pogrešku. Jer on treba ispitati svako dobro vjere, treba razmišljati o svemu, ali ne slijepo preuzimati sve što mu od ‚Mene’ biva servirano kao istina (= Gospod ponovno objašnjava svoju Pedagogiju pri dopuštanju ‘umetanja’ zablude u J.Lorberovo Otkrovenje). Jer gdje god mu se pruži prilika, Moj se protivnik upliće… Ja vas ne uvodim u krivo razmišljanje… Ja ću svakome tko zbiljski žudi za istinom nju i pokloniti. Međutim, Ja to ne mogu spriječiti ako vi poklanjate pažnju njegovim došaptavanjima. Tako da mu nisam mogao ni braniti da dâ sasvim pogrešnu sliku Mog stvarnog bića… koju ste i preuzeli, jer ste si i sami to pitanje ranije često postavljali čime ste si ga dakle sami u mislima i odgovorili. A pošto je Mom protivniku bilo stalo do toga da vaše razmišljanje navede na krivu stranu, upravo je ovo bitno pitanje, odakle je poteklo zlo, vama bilo odgovoreno onako kako ste sami htjeli… što pak prilično odudara od istine. I prethodno sam morao napuniti čistu ‚posudu’, temeljito vam objasniti čitav proces stvaranja, morao sam obrazložiti kako želim biti s-/pre-poznat kao potpuno savršen, vama ljudima morao sam dokazati da vam se opet obraćam kako bi ispravio i ovu grešku, koja daje krivu sliku Mene… sliku koja Moje biće ograničava na ljudski način, sa ljudskim slabostima i nedostacima… koja je dakle nesavršena/nepotpuna. Međutim opet će i ovu ispravku prihvatiti čovjek čija volja zbiljski teži ka istini… ali najčešće se smatra kako je mogućnost pogreške isključena, pošto Mi je Moj sluga bio potpuno predan. I pored toga je protivnik imao ‚lak posao’ time što je izvršio utjecaj na razum, koji si je već unaprijed dao objašnjenje i koji Mi se nije obratio ozbiljno upravo u svezi razjašnjenja ovog pitanja, koje je bilo od izuzetnog značaja, što je pojam suštine Boga iskrivilo na takav jedan način, da je bilo teško (po)vjerovati u Moju savršenost… I svakom pojedinom čovjeku je prepušteno da si oblikuje sliku Mene prema vlastitoj volji… Međutim, treba mu se skrenuti pažnja na pogrešku, koja ga navodi na skroz pogrešno razmišljanje. On ne može tražiti dokaz, pa ipak, vjerovat će ako Mi je vjerno predan i ako uvijek stremi istini. AMEN

***

Bertha Dudde, br. 8913, 16 i 17 Siječanj 1965

O PORIJEKLU ZLA…

Kad tako iskreno molite za istinu, nećete valjda vjerovati kako vas krivo podučavam. Sjetite se Mojih riječi: ako vi, koji ste loši, svojoj djeci pružate dobre darove… ukoliko više ću Ja dati Moj duh onima koji me u svezi toga mole (Matej 7:7-11)… Dakle, nisu to vaše vlastite misli koje zapisujete, nego vam ih Moj duh ‚unosi’ (= utječe), i to uvijek onako da možete shvatiti smisao, tako da se ne morate bojati da ćete biti krivo navedeni (ili ‚zavedeni’). To što dobijate od gore, treba biti jasno i svima razumljivo, ne treba u sebi sadržavati oprečnosti, i Moje biće (= suštinu) vam treba predstavljati skroz razotkriveno, kako vam se ne bi pojavila ni najmanja dvojba…

Vi, koji kao ljudi boravite na Zemlji, ste duhovno koje se jednom odmetnulo od Mene… Vašim odmetanjem od Mene poremetilo vam se razmišljanje, od Mog protivnika posvojili ste sve loše osobine, čiji izvor nisam bio Ja Sâm, već Moj protivnik… Vaše biće postalo je nebožansko, dakle našlo se u antagonizmu prema Meni… Te nebožanske osobine morale su biti odstranjene iz vas, čemu je služio beskrajno dug prolazak kroz stvaranje. Vi ste dakle već dospjeli do određene zrelosti kad ste se uspjeli utjeloviti na Zemlji. Međutim tada, pri stanju svijesti, uz dobru volju, spoznali ste isto tako i veliku udaljenost od Mene, i time ste morali sve svoje loše osobine prevazići sâmi, a koje nisam Ja Sâm ugradio u vas, nego su kao posljedica vašeg odmetanja od Mene, putem djelovanja Mog protivnika još bile u vama… vi sami ste morali snositi posljedice toga, pošto ste vi sami slobodnom voljom prihvatili zlo/loše od Mog protivnika… Ova istina ostaje neosporna… Ja Osobno vas jesam doduše stvorio takve da ste mogli osjetiti/osjećati što je bilo dobro a što loše (= zlo)… Ja Osobno vas jesam stvorio tako da možete težiti kako dobrom tako i lošem… Ali Ja vam nisam dao povoda da u sebi morate prihvatiti loše, međutim vaša žudnja je bila tako usmjerena, i posljedica toga je to da u zemaljskom životu u sebi još imate sve loše (= zle) nagone, koje je Moj protivnik nekoć prenio na vas, protiv kojih se morate boriti i na koncu i pobjediti… Mene Samoga ne možete smatrati uzrokom zla, inače biste čitav plan stvaranja morali smatrati fušerajem (bad work), koji je međutim bilo djelo vrhunske savršenosti.

Nešto što bi Ja nazvao grijehom protiv Mene, ne može nikako u Meni imati svoje porijeklo. Kad ste dakle sagriješili, time ste morali pogaziti Moj zakon vječnog reda, i morali ste svoj grijeh… koliko je to u vašoj moći… sami otplatiti zemaljskim životom. Ali nikako ne možete reći da sam vas Ja stvorio takve kakvi ste vi sada kao čovjek… ako time mislite na greške i poroke s kojima se imate boriti. Ta je oprečnost tako upadljiva, da ste je kao takvu morali prepoznati i odbiti. Sigurno je da Ja jesam stvorio čovjeka, međutim ono što je pravo je duša, koja se već uspjela lišiti dosta (toga) neduhovnoga tijekom (tog) prethodnog beskrajno dugog ‘hoda’. Pra-duh je ono što je nekoć palo i mora snositi posljedice svog otpadanja (= odmetništva), sve dok ne bude oslobođen svoje iskonske krivnje, ali i pored toga mora izaći na kraj sa požudama koje su u njega postavljene od strane Mog protivnika, kako bi se mogao potpuno spojiti sa Mnom, svojim Ocem od vječnosti, iz Kojeg je proizišao u vrhunskoj savršenosti.

Moja riječ od gore uistinu vam biva davana tako da vam je razumljiva, i od vas se ne zahtijeva ništa drugo, nego da ju preuzmete kao istinu… Međutim, Ja Sam namjerno (!!!) pisaru (J.Lorberu) znanje glede Zapisa (B.Dudde) držao u tajnosti, kako ne bi pomutio njegov pogled i kako bi u odnosu na kraj pisao samo ono što Ja smatram za važno (!!!), jer upravo ta pitanja će postati predmetom žestokih debata. Ali jedna stvar ne smije biti previđena, da se ljudi radije odlučuju vjerovati u jednog Boga koji je sasvim savršen, i da svaki dobar čovjek osjeća odbojnost prema tome da si zamišlja Boga kao uzročnika (= kliconošu) zla. I ne radi se o tome da želim pridobiti svjetski mudre, nego one čija je volja dobra/ispravna. A kako objasniti mnoga mjesta u spisima, iz kojih čitatelj može izvesti to da Ja Osobno mogu izazivati zlo… To je sotonska prilika, gdje on najbolje može ‚uskočiti’… i jako često se ljudska volja ovdje podudara sa njegovom… Nitko nije u stanju, ‘poslužiti’ ga onako kako je to učinio Moj Ivan kad mu je Sotona postavio isto pitanje… Isto tako je Moj Ivan sada na djelu, kako bi vama ljudima upalio svjetlo koje nitko ne može ugasiti. I on će vam sada objasniti i proturječje koje ustvari nije proturječje…

(17.1.1965) Iz Boga su proizašla sva Njegova bića, dakle i on, najveći i najmoćniji duh, kojega je On Osobno stvorio, kako bi u njemu imao odraz Sebe Sâmoga, u koga bi neprekidno mogao emitirati silu Svoje ljubavi i od koga bi tu istu silu dobivao nazad. On Si je dakle stvorio Svoju sliku i priliku koju je isto tako opremio sa svim sposobnostima, tako da između Njega i stvorenog djela nije bilo razlike osim što je On Sâm bio izvor sile, a Njegovo stvorenje prijemnik sile.  Dakle prvostvoreni duh… Lucifer ili Svjetlonoša… isto je bio emitirana sila, koja je kao prvo, vidljivo biće od Boga bilo postavljeno/izloženo, koje je onda za sva sljedeća bića bilo ostalo vidljivo sve do njegovog pada. Ali još nije bilo suprotan pol Bogu, jer niti je posjedovalo Bogu suprotne atribute niti osjećaje protivne Bogu, nego je bilo u žarkoj ljubavi prema Njemu, i njegova volja je bila usmjerena isto kao i Moja (= Božja volja).

Dakle i ovdje je prepoznatljiva sotonska lukavština kojom on trenutak odmetanja od Boga prebacuje u čin stvaranja, kako bi baš Boga predstavio kao odgovornog i sebe samoga kao ‚tako stvorenoga’. Jer ozbiljno si razmislite: kako može Bogu nasuprotan duh… koji je dakle drugačiji nego Bog… ne biti nazvan Bogu-protivnim? (= ‘ispravna suprotnost’ …. koja je dakle drugačija nego Sâm Bog …. ne biti ‘nebožanska’) On je postao Njegovim protu-duhom tek nakon nezamislivo dugog vremena… nakon što je potstaknut mnoštvom stvorenih pra-duhova počeo izvrćati svoju volju i sposobnost razmišljanja. Međutim, to vrijeme vječne blaženosti prethodilo je njegovom padu, i nebožanske osobine rođene su iz njega, a nije ih Bog umetnuo u stvoreno biće, koje je moglo biti stvoreno baš i jedino kao Božja slika i prilika.

Ova uputa bila je nužna, kako bi se stekla potpuna transparentnost o tome da Bog nije bio inicijator grijeha i da su Njegova djela bez ikakve sumnje bila rođena iz Njegove ljubavi i da stoga nisu mogla biti drugačija nego savršena… znači dobra u najvišem stupnju savršenstva. Vi morate razumjeti otkrovenja od gore, inače ako vam se nudi nešto nerazumnjivo već morate računati sa stranim uplitanjem/utjecajem. Jer Bog zbog toga na zemlju usmjerava Svoju riječ da bi vam dao svjetlo i samo tamo gdje stvarno primate svjetlo, možete Boga prepoznati kao pokretača, a tad znate i to da ste sigurno u istini… jer On ne ostavlja u mraku duha one koji Mu se povjere i koji Ga mole da im pruži istinu. AMEN

***

Bertha Dudde, br. 7618, 7 Lipanj 1960

 ODAKLE JE DOŠLO ZLO?…

Vi ne možete odmjeriti do koje je nedokučive razdaljine jednom pali duh potonuo kao rezultat njegova protivljenja Meni, njegovu Bogu i Stvoritelju od vječnosti. On Me poznavao, on je posjedovao jedno obilje svjetla koje je isključivalo svo pomanjkanje shvaćanja… kroz vječnosti je on primio dokaz Moje Ljubavi i snage; on je znao da je bio proizašao od Mene, da Sam ga Ja bio stvorio; on je bio nezamislivo sretan primiti Moju snagu Ljubavi i on je iskoristio ovu snagu sukladno njegovoj volji, što je neprestano umnažalo njegovo blaženstvo… A ipak, on Me napustio… On se pobunio protiv Mene, odbacio Moju Ljubav i uronio u dubine bez dna… On, kojeg Sam Ja jednom stvorio na Moju sliku, je postao Meni potpuno protivan… I sada vi ljudi postavljate pitanje kako je to moglo biti moguće; naposlijetku, prvo biće, nositelj svjetla, je bio stvoren u svem savršenstvu, kako ništa nesavršeno ne može proizaći iz Mene… Ovo pitanje može biti tako odgovoreno da savršenstvo ne poznaje nikakvog ograničenja, nikakvog sputavanja; ono se bilo sposobno kretati u bilo kojem pravcu bez da je bilo spriječeno to napraviti. Slobodna volja je jedan nužan dio savršenstva… savršenstvo uključuje činjenicu da sve ima ispravnu mjeru ali ovo također znači da slobodna volja može prevazići zakonitu mjeru i da će ispravna mjera na taj način biti opozvana… Zakonski red je zakonska mjera u svim stvarima. Posljedično tome, ako se slobodna volja odvrati od zakonske dimenzije, nastat će nesklad, stanje, koje više nije podudarno Mojoj volji, Mojem vječnom redu. Otud se nešto u početku Božansko, nešto, dobro, mijenja u nešto ne-Božansko… u nešto Bogu protivno… I ovo je prema tome pojam (shvaćanje) ‘grijeha’… U drugu ruku, mora biti moguće prekoračiti ‘zakonitu mjeru’, inače slobodna volja ne bi mogla postati aktivna, ali ona isto tako može itekako ostati unutar vječnog reda. Prema tome je doista moguće da biće stvoreno od strane Mene može gajiti pogrešne misli i namjere budući ono ima slobodnu volju… ali nikada nije bilo pogurnut od strane Mene Osobno u pogrešno razmišljanje i htijenje, budući bi to bilo nemoguće za Mene, najsavršenije Biće, ikada imati pogrešne misli, otud je tvrdnja pogrešna da je zlo također sastavni dio Mene (odnosi se na pogrešku u otkrovenju J.Lorbera)… Niti je biće koje Sam Ja postavio u vanjskom obliku imalo išta zlo u sebi kada Sam ga stvorio… sve što je posjedovalo je bila ispravna (zakonska) mjera tako da ono nije moralo pasti…

Međutim, budući su misli i namjere savršenog bića bile neograničene, ono je također bilo sposobno prekoračiti ispravnu mjeru… ono je bilo sposobno sebe pogubiti i iskoračiti iz vječnog reda. Ali ova duhovna pomutnja bića se jedino mogla pojaviti kad se ono okrenulo od Mene, kada je spriječilo Moju Riječ da odzvanja u njemu, jer Moja Riječ je bla nesposobna dati ili zahtjevati išta drugo osim savršenstva… Moja Riječ ne bi nikada bila navela biće da napusti Moj vječni red, ali jednom kada je veza sa Mnom postala oslabljena i biće više nije slušalo Moj glas, ono je bilo također sposobno razmišljati i željeti u pogrešnom pravcu, budući je ova opcija bila otvorena za njega naračun njegove odluke volje. Ipak ‘grijeh’… pogrešna volja…. je bila u svako vrijeme izvanjska od Mene, Ja Sam jedino uvijek mogao razmišljati i željeti u zakonskom redu. Ja Osobno Sam bio savršen, Ja Sam stvorio savršena bića i ova su ostala savršena onoliko dugo koliko su održala njihovu vezu sa Mnom, ali koju su oni također mogli prekinuti kao znak da su posjedovali slobodnu volju. Ali ova veza sa Mnom je jamčila ispravne namjere i misli… razdvajanje od Mene je rezultiralo u pogrešnim sklonostima i mislima. Jer biće je čeznulo spram nečega Meni izvanjskog… Lucifer, nositelj svjetla, je sebe postavio na Moje mjesto, premda Me on prepoznao kao prvobitni izvor… Bića koja su proizašla iz nas oboje su postavila Lucifera na Moje mjesto, premda su oni, također, posjedovali svjetlo shvaćanja…. Otud su oni promišljeno izvršili razdvajanje i više se nisu kretali unutar ispravnog reda, oni više nisu posjedovali ispravnu mjeru, namjesto toga, sada je negativno prevladavalo… dok je u zakonskom redu pozitivno prevladavalo. Drugim riječima: savršenstvo je bilo izgubljeno i nešto nesavršeno je izronilo iz ove promjene volje, koja je sebe izrazila na negativan način i time udaljila sebe rastuće dalje. Nešto izvan Mene je također iskoračilo van zakonskog reda, budući zakonski red može jedino biti u Meni, najsavršenijem Biću, i budući sve što se ne podudara sa ovim redom jeste zlo… prema tome grijeh. I tako je odgovor na pitanje da li Ja nosim zlo u Meni sasvim jasan. Ništa zlo ne može postojati u Meni ili Ja ne bi bio savršen. I zlo je uvijek ono što istupi izvan ovog savršenstva i izokreće ispravnu mjeru, što time opoziva vječni red, koji je temeljni princip Moje prirode. Međutim, kao dokaz njegove božanstvenosti Ja sam morao dati slobodnu volju svakom biću, i ovo je trebalo imati opciju promijeniti sebe u bilo kojem pravcu… I time je sâmo biće stvorilo zlo kada se ono pobunilo protiv Mene, kada je napustilo vječni red, kada je ono željelo iskoristiti njegovu snagu negativno i raditi protiv Mene… kada je sebe udaljilo od Mene. I poradi Mojeg konačnog cilja… za Moje žive tvorevine da postanu ‘djeca’… Ja nisam spriječio biće, unatoč tome, ono je isto tako moglo ostati sa Mnom, ono nije trebalo postati grešno i pasti, ono je moglo dobrovoljno ostati savršeno i uživati najviše blaženstvo, unatoč tome, ono ga je dobrovoljno proigralo.  

AMEN

 ***

Bertha Dudde, br. 8863, 2 Listopada 1964

KAKO JE NASTALO ZLO?…

Čim vi ljudi vidite vašeg Boga i Stvoritelja u Meni, čim ste ustanovili ispravan odnos sa Mnom… odnos djeteta sa njegovim Ocem… vi ćete također imati pravi kontakt sa Mnom, to jest, vi ćete biti ispunjeni sa vrlodubokom poniznošću i očekivati da čujete Moju Riječ, koju Ja neću zanijekati nikome od vas koji Mi se moli na ispravan način… što neizostavno zahtijeva apsolutnu poniznost. Jer Ja podarujem Moju milost poniznima… Ali vi ljudi trebate biti prijemčivi za Moje Riječi, vi morate prepoznati svaku misao koja se pojavljuje u vama nakon srdačne molitve kao odgovor od Mene, jer onda će biti nemoguće za vas razmišljati drugačije nego je to Moja volja, budući Sam vam dao obećanje da ćete se vi jedino trebati Meni moliti ispravno… tj. u duhu i u Istini… tako da ću Ja slušati i uslišiti vam vašu molitvu. Unatoč tome vi ne trebate očekivati neobične rezultate… takve poput zvučnog slušanja Mojeg glasa… već je svaka misao koja se pojavljuje u vama nakon srdačne molitve Moj odgovor, i onda ćete vi doista jedino imati dobrotvorne misli koje nisu mogle poteći iz nijednog drugog izvora osim iz Mene. Vi morate uvijek imati na umu da Ja znam kada mislite na Mene, i da onda ne možete biti afektirani od strane protivnih misli. Vi trebate znati da je ovaj vaš stav spram Mene Meni ugodan i da vam Ja mogu jedino dati ono što odgovara vašoj zrelosti duše… da Ja mogu izraziti Sebe zvučno što je, međutim, jedino rijetko moguće. Ali ako Sam Ja sposoban izraziti Sebe zvučno onda će to isključiti svaku pogrešku, jer onda će to u vama zvučati kao nježno malo zvono, vi ćete biti ushićeni (presretni) ako možete ovako čuti Moj glas. I onda ću vam Ja biti sposoban prenijeti otkrovenja vrloduboke mudrosti i vi možete bez oklijevanja vjerovati takvim otkrovenjima… Jedino se jedna stvar treba imati na pameti, da razumsko razmatranje takvih problema od strane ljudskog bića može njega izvesti na pogrešnu stazu koja osigurava protivniku mogućnost da intervenira, u kojem slučaju će on u stvari također čuti glas ali ga to neće usrećiti, namjesto toga će to u njemu pokrenuti blag osjećaj nelagode. I ovaj glas će onda riješiti problem sukladno volji ljudskog bića. Prema tome pitanja ove vrste čine posebice nužnim najprije odaslati gore prema Meni jednu zamolbu za ‘zaštitom od pogreške (zablude)’, budući će ova zamolba njega zaštititi od protivnikove aktivnosti. Onda će on učiniti sebe prijemčivim za odgovor koji mu može biti dodijeljen od strane Mene direktno, budući njegova zamolba istiskuje protivnika…

A posebice pitanje da li je zlo također proizašlo iz Mene i dalje zaokuplja vas ljude danas isto toliko kao u vrijeme ovih otkrovenja… Ali vam uvijek jedino mogu reći da Ja ne mogu imati zlu misao unutar Mene, da sve što je poteklo iz Mene može jedino biti dobro. Kako je, onda, zlo došlo u svijet?… Objašnjenje počiva u ‘sposobnosti razmišljanja’ bića… Jer ovo je bilo slobodno, time je ono bilo sposobno dobrovoljno promijeniti dobru misao prenešenu od strane Mene biću. I slobodna volja predstavlja sposobnost razvijati se bilo u jednom bilo u drugom pravcu… Otud je zlo bilo rođeno iz slobodne volje, ono nije prethodno postojalo nego je proizvod slobodne volje, to jest… pošto njegova mogućnost razmišljanja nije biću nametala nikakve barijere… proizvod stvaranja od strane onog koji je izjavio njegovu moć u protivljenju Meni i Mojoj volji, koji je prema tome… pošto je bio stvaralački naklonjen… također ‘stvorio’ zlo… da je to bila njegova odgovornost što ga je donio na svijet i na taj način postao prijevarno biće. Vi uvijek želite optužiti Mene, najsavršenije Biće, za zlo, koje nikada ne bi moglo naći prostora u Meni. Ali vi ne shvaćate činjenicu da je Moj protivnik osobno bio izvor zla, da je on promijenio njegovu sposobnost razmišljanja u zlo budući je udaljio sebe iz kruga Mojeg pritoka Ljubavi i da je ovo prema tome bilo ‘napuštanje’ Mojeg vječnog reda… Činjenica da je on, poput Mene Samoga, bio jedno neovisno biće koje je bilo sposobno promijeniti i promijenilo je njegovom vlastitom slobodnom voljom dobre misli koje Sam mu Ja prenio u protivne je bio početak grijeha protiv Mene, jer Ja Sam dao slobodnu volju svim bićima, Ja Sam sva bića obdario sa sposobnošću razmišljanja… Kako bi drugačije moglo biti da nisu sva bića koristila njihovu slobodnu volju i njihovu sposobnost razmišljanja na isti način?… On osobno je izveo zlo iz njega samoga koje je započelo jer je osjećao pogrešnu vrstu ljubavi, budući je osjećao zavist spram Moje snage i iz ovog je poteklo sve loše što je proizašlo iz unutar njega samoga budući je iskoristio sposobnost razmišljanja pogrešno a što Sam Ja bio nesposoban promijeniti poradi njegove slobode volje. Ipak on nije primio od Mene nikakve pogrešne misli. Vi morate uvijek uzeti u obzir da se ovo biće… Lucifer ili nositelj svjetla… razlikovalo od bića koje je naša kombinirana snaga i volja stvorila… Da Sam Ja stvorio u njemu jednu sliku Mene Samoga, biće čija je priroda bila točno poput Moje vlastite i kojem sam također dao najveću moć stvaranja… i koje je također bilo iznimno dobro. Ali preobilje naših zajednički stvorenih bića ga je učinilo oholim, i ova oholost je privremeno zatamnila njegovu sposobnost razmišljanja, što je već bila blaga naznaka sebične ljubavi koja se protivila Mojoj prirodi.

I prema tome Ja kažem: štogod je postojalo izvan Mene nije više postojalo u Mojem redu. I ovo biće… Lucifer… je sebe rastavilo od Mene i sve u njemu se promijenilo u jedno biće vodećeg zla, on je proizveo sve karakteristike i sam ih sve izveo na vidjelo. Vi možete jedino uvijek izjaviti da je on, kako je bio moć(an) poput Mene… donio zlo na svijet, ali ne da je zlo u Meni također i da Sam ga Ja prenio na jedno od ovih bića. Jer činjenica da su ne-pala bića postojala bi vas trebala uvjeriti da ‘sposobnost razmišljanja’ nije trebala voditi do pada nego da je Moj protivnik imao mnoga sredstva na njegovom raspolaganju kako bi učinio da njegovi sljedbenici također padnu. Samo činjenica da Ja, kao najviše Biće, njima nisam bio vidljiv nego da je on sijao u jednom preobilju svjetla i oni su ga priznali kao njihova Boga premda su bili blistavo prosvjetljeni. Jer otpadništvo se dogodilo tijekom jednog beskonačno dugog perioda vremena, time on nije mogao biti stvoren od strane Mene kao prijevaran duh, i sve ove zle osobine su se bile sposobne postepeno razviti, ipak one nisu nikada imale porijeklo u Meni nego u onome koji je bio onako moćan kao Ja i jedino je imao početak, što je on itekako dobro znao. I time je zlo, također, bilo imalo početak sa započinjanjem otpadništva bića od Mene… Sve do onda, međutim, sve je bilo savršeno i prema tome je također poteklo u svem savršenstvu iz Mene što, međutim, nije isključivalo da je on koristio njegove darove različito nego Sam Ja naumio da budu iskorišteni… I ovo je bilo naknadno postignuto od strane njegove ‘sposobnosti razmišljanja’ koja, međutim, nije bila odlučena od strane Mene, u stvari jedino su dobre misli tekle prema njemu od Mene… I opet i iznova Ja skrećem vašu pažnju na mirijade ne-palih bića koja su također imala sposobnost razmišljanja ali koja su otkrila Luciferovu zloupotrebu snage, koji je donio zlo na svijet i onda optužio Mene Osobno da imam zlo unutar Mene, i time će on također uvijek zavesti u stranu (obmanuti) one ljude koji su za ovo prijemčivi.

AMEN

Scroll to Top