O REINKARNACIJI

Sadržaj

 

BD 2873 –  Učenje o re-inkarnaciji je obmanjujuće… zakon…………………………………………………………………………………………..

BD 2874 – Obmane duše… tek degeneracija duše u onostranom rezultira u ponovnoj re-inkarnaciji…………………………………….

BD 2875 – Svaka razvojna faza je jedinstvena za vrijeme perioda spasenja………………………………………………………………   

BD 4758 – Re-inkarnacija… svjetlosna bića – misija ……………….  

BD 4590 – doktrina o re-inkarnaciji… učenje koje obmanjuje… nebeska tijela……………………………………………………………..  

BD 4559 – Doktrina o re-inkarnaciji (tantrička poruka) ……….  

BD 8291 – opsjednutost nije isto što i re-inkarnacija mračne duše ……………………………………………………………………………

BD 8180 – U svezi doktrine o re-inkarnaciji……………………………

BD 7312 – re-inkarnacija…………………………………………………….  

BD 8495 – Objašnjenje u svezi re-inkarnacije… isus i spasenje …………………………………………………………………………………………

BD 5062 – O re-inkarnaciji… Isusa Krista nije moguće zaobići…………………………………………………………………………….. 

Bertha Dudde, br. 2873, 7 Rujan 1943

UČENJE O RE-INKARNACIJI JE OBMANJUJUĆE… ZAKON 

Božanski zakoni su vječno nepromjenjivi, i sav uzvišeniji razvoj u tjelesnom kao i u duhovnom kraljevstvu protiče u skladu sa tim zakonima. Postoje tjelesne i duhovne tvorevine najrazličitijih vrsta… i njihova jedina svrha je voditi duh koji je udaljen od Boga nazad k Njemu. Pa ipak svaka faza razvoja je drugačija kao i pojedinačne tvorevine. One će tako uvijek biti nastanjene duhovima čiji stupanj zrelosti se slaže sa njihovom prirodom. Sve dok se duh kroz tjelesno stvaranje kreće u prisilnom stanju uvijek će postojati postepeni razvoj… Međutim, zastoj/mirovanje ili nazadovanje/pad u razvoju se može pojaviti za vrijeme konačne etape tjelesne tvorevine kao ljudskog bića… ali na kraju ljudskog života duh će neopozivo ući u onostrano gdje nikakve tjelesne tvorevine više ne postoje. Zastoj (u razvoju) ili nazadovanje se mogu dogoditi čak i u duhovnom kraljevstvu pošto biće zadržava svoju slobodnu volju koja je, međutim, značajno oslabljena ako je ostvarila jedino nizak stupanj zrelosti/savršenstva. Slično kao i u zemaljskom životu, viši razvoj u duhovnom kraljevstvu također ovisi o aktivnosti, a ova aktivnost jeste i mora ostati potpuno nejasna ljudima na Zemlji budući da ne mogu shvatiti njezin značaj… a u što se s druge strane vjeruje kako ovisi o zemaljskim tvorevinama.

U stvari, ljudi vjeruju kako svaka aktivnost zahtjeva zemaljske, to jest, tjelesne/materijalne, tvorevine. Posljedično tome oni podržavaju gledište da će se duša vratiti u kraljevstvo gdje je ranije zanemarila svoj uzvišeniji razvoj, da će se vratiti na Zemlju da bi nastavila tamo gdje je prekinula (ili ‘gdje se zaustavila’)… da ona može nastaviti svoje prekinuto razvojno napredovanje bilo kada sve do konačnog savršenstva… I ova pretpostavka dovodi do učenja koje ne zadovoljava istinu ali koje svugdje nalazi odobravanje i prema tome je široko rasprostranjeno… do učenja o re-inkarnaciji na Zemlji… Samo nekolicina ljudi razumije koje će užasne posljedice ovo učenje imati za čovječanstvo ako ne bude opovrgnuto i ispravljeno. Ovo učenje, na određeni način, poništava Božanski zakon da, u skladu sa planom Božanske mudrosti, sve mora ići naprijed ako želi napredovati. Reinkarnacija na Zemlji bi bilo nazadovanje za dušu odobreno od strane Boga, i tako bi potpuno proturječila Božanskom zakonu koji zapovijeda i demonstrira neprestani napredak. Iako samo biće zaista može dobrovoljno sići (iz duhovnog kraljevstva na Zemlju) Božja volja ga ipak nikad ne bi vratila u stanje koje je ono jednom ranije već prevladalo. I nikad mu neće biti dozvoljeno proizvoljno ponoviti kurs djelovanja na kojem je ranije podbacilo (= pretrpjelo neuspjeh). Jer ono i dalje ima na tisuće i tisuće mogućnosti za daljnji razvitak ali one se uvijek javljaju na različitim kreacijama (u svemiru = planetama; Ivan 14:2) i pod potpuno drugačijim uvjetima.

AMEN

***

Bertha Dudde, br. 2874, 8 Rujan 1943

OBMANE DUŠE…
TEK DEGENERACIJA DUŠE U ONOSTRANOM REZULTIRA U RE-INKRANACIJI…
DUHOVNA RADNA GRUPA
 

U duhovnom kraljevstvu je duša tvorac svojih vlastitih okruženja. Ona živi u predjelu stvorenom posredstvom svojih vlastitih želja i žudnji, svojih misli i svoje volje. Iako objekti nisu više tjelesne prirode oni nisu niti duhovno vječni; oni su, u stvari, iluzije… oni su željeni ideali koji nestaju čim se žudnja duše za njima poveća. I u ovom samo-stvorenom svijetu se duša, baš kao na Zemlji, može odupirati (materiji) i prevladati (ju) ili podlegnuti i nadodati svojoj čežnji za materijom za koju, u njezinom zamračenom stanju, ona zamišlja da je stvarna. Na taj način duša može vjerovati kako živi na Zemlji i jedno beskonačno dugo vrijeme biti predmetom ove obmane dok ili postepeno postane svjesna svog nesavršenog stanja i ostavi svoju čežnju za zemaljskim dobrima ili se sve više i više zaplete u njih, što je usporedivo sa duhovnim nazadovanjem i konačno rezultira u njezinom prognanstvu u čvrstu formu; jer žudnja duše će uvijek biti ispunjena utoliko što materija, za kojom biće čezne, postaje njezin izvanjski omotač. Tako degeneracija duše u onostranom rezultira u njezinoj re-inkarnaciji, ona iznova mora ponoviti dugi proces zemaljskog razvoja i, tisućama godina kasnije, kao ljudsko biće, još jednom izdržati svoju posljednju zemaljsku životnu probu…. 

Upravo suprotno, napredak u duhovnom kraljevstvu neovisan je o materijalnom okruženju, jer jedino ako se duša oslobodila težnje prema tome, ona napreduje. U tom slučaju, međutim, zemaljski život više nije nužan pošto ona ima iste mogućnosti za služenje u ljubavi u onostranom; na određeni način ona postaje dio duhovne radne grupe koja je nevjerojatno aktivna na način koji još nije razumljiv ljudskim bićima. Sva bića u onostranom imaju mogućnost daljnjeg napretka i u stanju svjesnosti su ove mogućnosti korištene sa velikim entuzijazmom. Međutim, duše koje su i dalje u mraku moraju težiti ka Bogu svojom vlastitom slobodnom voljom. I aktivirati ovu volju je rad svjetlosnih bića čije je savršenstvo rezultiralo u znanju, koje oni sada s ljubavlju pokušavajut pružiti onima koji su još mračna duha. Stoga duhovno kraljevstvo nudi mnoge mogućnosti da se dušama pomogne postići duhovnu zrelost.

AMEN

***

Bertha Dudde, br. 2875, 9 Rujan 1943

SVAKA RAZVOJNA FAZA JE JEDINSTVENA ZA VRIJEME PERIODA SPASENJA…
UTJELOVLJENJE SVJETLOSNIH BIĆA… MISIJA – DIJETE BOŽJE
 

Svaka faza duševnog razvoja se javlja samo jednom za vrijeme perioda spasenja čak ako duša i zanemari iskoristiti stanje slobodne volje. U tom slučaju faza razvoja prolazi bez rezultata za dušu i ona mora prihvatiti posljedice ovoga u duhovnom kraljevstvu. Ali potpuno Bogu-protivnom duhu, čiji otpor nije mogao biti slomljen za vrijeme beskonačno dugog zemaljskog razvoja, je ponovno dana mogućnost u novom periodu spasenja; gdje on može, utjelovljen u čvrstoj formi, živjeti kroz novu fazu razvoja u iznova započetom zemaljskom periodu. I onda je duhovnim supstancama, koje se u prisilnom stanju moraju ponovno razviti u ljudsku dušu, još jednom dozvoljeno okupirati ljudsko tijelo zbog svog konačnog testa volje. Ova re-inkarnacija se zaista može dogoditi ali proces ima takve ogromne implikacije da ljudima treba biti objašnjen kao nešto izuzetno zastrašujuće, iako je to također jedno djelo Božje milosti u svrhu oslobađanja duha nakon njegovog beskrajno dugog zarobljeništva.

Međutim, ideja da se duša ponovno re-inkarnira na istoj zemlji u svrhu završavanja svoga razvoja je obmanjujuća… Ako Bog vrati dušu iz duhovnog kraljevstva svjetla na Zemlju to je prosto djelo milosrdnosti/ljubaznosti pošto ova duša treba ispuniti zadatak oslobađanja ograničenog duha na Zemlji… Otud se jedno već potpuno savršeno/zrelo biće svjetla utjelovljuje na Zemlji da bi duhovno pomoglo drugima dok prividno mora napredovati na putu duhovnog razvoja poput svakog drugog bića. Povratak na Zemlju u svrhu ostvarivanja potpune zrelosti/savršenstva, da bi se ispravilo što je bilo zanemareno u prošlom zemaljskom životu, ne korespondira sa Božjom mudrošću pošto bi to omelo progresivni razvoj; povratak iz duhovnog u tjelesno stanje bi bilo nazadovanje i stoga (na)znak(a) dušine namjere da sebe udalji od Boga, i prema tome ne indicira duhovnu težnju. Oni koji teže ka Bogu uistinu imaju dovoljno mogućnosti u duhovnom kraljevstvu, gdje duh sebe može dokazati i tako sazrijeti i dalje se razviti.

U drugu ruku, visoko razvijena duhovna bića koja još nisu ostvarila stupanj sinovstva Božjeg, mogu postati Božje dijete putem utjelovljenja na Zemlji u svrhu misije, što je uvijek povezano sa izuzetno teškim životnim uvjetima i potrebuje ranije ostvaren poseban stupanj zrelosti u onostranom. Učenje o re-inkarnaciji je učenje koje su izmislili ljudi koje kao takvo korespondira sa njihovim željama i prema tome je opet i iznova branjeno/zaštićeno pošto mnogi ljudi više nisu u stanju ispravno razumjeti istinu od gore i stoga ju mijenjaju da bi se uklopila u njihove želje. Jer njihova žudnja za ovim zemaljskim svijetom je i dalje prejaka i misao da će im biti dozvoljeno vratiti se na Zemlju je umirujuća i utješna. Ali ovo učenje je prepreka za duhovni razvoj ljudskog bića i prema tome će morati biti opet i iznova pobijano/opovrgavano od strane onih koji će širiti čistu istinu.

AMEN

***

Bertha Dudde, br. 4758, 11 Listopad 1949

RE-INKARNACIJA… SVJETLOSNA BIĆA – MISIJA 

Ja nikad neću dopustiti da postanete žrtve greške ako želite (sa)znati istinu. I gdje vam nedostaje pravilno znanje, gdje imate pogrešnu ideju, Ja Osobno ću vas prosvjetliti, jer ne želim da razmišljate pogrešno. Iako vi na ovoj Zemlji živite kao ljudsko biće jedino kratko vrijeme, ono nije prekratko da vam omogući (ili ‘da vas osposobi za’) ostvarivanje blaženstva. Za vrijeme vašeg života na Zemlji vi ste u stanju u potpunosti promijeniti vašu prirodu. Vi ste u stanju sasvim odbaciti vašu sebičnu ljubav, koja je u vama bila snažno razvijena na početku vašeg zemaljskog života, i promijeniti ju u nesebičnu ljubav prema drugim ljudima, i na taj način ostvariti stupanj zrelosti koji će vam omogućiti ulazak u svjetlosne sfere i time biti blaženo sretni…

Pa ipak stupanj blaženstva u duhovnom kraljevstvu varira u značajnoj mjeri, ovisno o stupnju do kojeg je stanje duše prijemčivo za zrake svjetla koje na nju direktno utječu, koje imaju svoje ishodište u Meni i time zahtjevaju Moje prisustvo. Ono stoga predstavlja sjedinjenje sa Mnom, a to se jedino može dogoditi sa bićem koje je sebe oblikovalo u ljubav. Prema tome stupanj ljubavi također odlučuje stupanj sreće… Ljudsko biće je zasigurno u stanju postići ovaj stupanj ljubavi dok je još na Zemlji i otići sa nje kao Moje istinsko dijete. Onda će njegova sudbina biti beskrajno blaženstvo.

Ali njemu je također moguće ne ostvariti ovo savršenstvo a ipak oblikovati svoju dušu na Zemlji kroz djela ljubavi tako da postane prijemčiva za svjetlo. U tom slučaju će on proći svoj test zemaljskog života tako što je svoju volju okrenuo prema Meni, i dokazao ju kroz ljubavne napore. Kraljevstvo svjetla će sada prihvatiti njegovu dušu, koja će se naknadno biti u stanju dalje razvijati. Međutim, ona nikad neće biti u stanju doseći stupanj koji na Zemlji može dosegnuti čovjek koji ozbiljno stremi ka savršenstvu. Jer njegova duša će biti zahvaćena sa Mnom i Moje zračenje svjetla neće naići na otpor, pošto je duša postala kristalizirana kroz ljubav i na taj način ju je Moja ljubav u stanju u potpunosti prožeti.

I sada ćete razumjeti da je za ovaj stupanj blaženstva potreban preduvjet od samo jednog zemaljskog života, ili bi u tome bilo manje zasluge, time bi nagrada također morala biti reducirana. Vi ćete razumjeti da se sjedinjenje sa Mnom mora dogoditi dobrovoljno i uz najveći mogući napor već na Zemlji, i da je ovo blaženstvo Moj dar u zamjenu za apsolutnu privrženost Meni, koju ću Ja također nagraditi sa Mojom nepodijeljenom ljubavlju. I zato slijedi da bi to bio nepravedan čin s Moje strane da sam dao istu nagradu dušama koje nisu iskoristile njihov zemaljski život na isti način…

Svako ljudsko biće ima iste mogućnosti za ostvarivanje zrelosti/savršenstva. Sva pomoćna sredstva su mu na raspolaganju, on je u stanju zatražiti blagoslove, to jest, iskoristiti ikoliku količinu blagoslova, a sa pravilnim korištenjem volje je svako ljudsko biće u stanju ostvariti cilj postajanja savršenim, pošto se od njega zahtjeva jedino da sebe oblikuje u ljubav, a ljubav može biti prakticirana od strane svake osobe ako ona to želi… Ja uistinu od vas ljudi ne očekujem ništa neostvarivo, pošto vam je naposlijetku dostupna pomoć Isusa Krista, koja toliko snaži ispravnu volju da se ona može pretvoriti u djelo. Vi ljudi bi svi mogli postati blaženo sretni samo ako to želite… Posljedično tome, ispravna volja mora biti sukladno nagrađena; duša mora biti nagrađena različito u duhovnom kraljevstvu od duše koja je bila nemarna u svojoj samo-kontroli za vrijeme svog zemaljskog života, koja svoje nastojanje ka savršenstvu nije uzela ozbiljno. Takva duša će, razumljivo, postići različit stupanj svjetla, iako se može nazvati blaženom, pošto je sebe izdignula iz mraka, iz stanja potpunog neznanja, pošto će postati primatelj svjetla, iako u manjem stupnju…

Duša je u duhovnom kraljevstvu sposobna uzdizati se do sve većeg blaženstva, jer neprestana zračenja svjetla što ih prima će povećati njezin stupanj svjetla. Ovo objašnjava zašto bi re-inkarnacija na Zemlji u svrhu potpune zrelosti bila nepotrebna baš kao i besmislena, pošto se duši mora oduzeti prethodno sijećanje i jedino bi slobodna volja opet bila odlučujuća, koja bi isto tako mogla i podbaciti. U tom slučaju bi već ostvaren stupanj svjetla bio u opasnosti; dok će u duhovnom kraljevstvu duša sačuvati što je već ostvarila i sa time je u stanju najuspješnije raditi. Povratak svjetlosnog bića na Zemlju u svrhu misije je čin najviše ljubavi i milosti, jer svaka oslobođena duša nalazi kako je život u tijelu/mesu nepodnošljiv jednom kada ima/postigne makar i slabašno znanje.

Biće koje napusti Zemlju tako nesavršeno/nezrelo da će sebe pronaći u potpunom mraku, će zaista ostati blizu Zemlje, ali je ono obično ne-svjesno da je izgubilo fizički život. Ono ima ogromnu žudnju za zemaljskim stvarima, pa ipak vratiti takvo biće na Zemlju uistinu ne bi bilo niti mudro niti blagonaklono/brižno, jer njegova volja nikad ne bi težila prema višem razvoju, pošto pohlepa za materijom mora biti prevladana. To je puno teže na Zemlji nego u duhovnom kraljevstvu, gdje je biće u stanju prepoznati slabu osnovanost materije, a odvajanje od nje već predstavlja početak njezinog uspona. Biće sa slabašnim stupnjem svjesnosti je izuzetno sretno u svojem duhovnom stanju i nikad neće ponovno težiti za ograničenjem zemaljskog života.

Ali posjedovati slabašni stupanj svjesnosti znači posjedovati malu količinu znanja koje korespondira sa istinom, i već ova imovina čini biće jako sretnim, pošto je ono u stanju raditi sa svojim duhovnim bogatstvom… tako je ono potstaknuto ljubavlju dijeliti svoju imovinu sa dušama koje su u potrebi…

Svako djelo ljubavi međutim povećava upliv svjetla, ono povećava znanje i intenzivira/povećava blaženstvo. Takvo biće se nikad neće odreći svojeg slobodnog duhovnog stanja kako bi se vratilo na Zemlju pošto shvaća da je u stanju uzdići se u duhovnom kraljevstvu i da je njegov rad potreban…

Kada se, poredbeno, svjetlosno biće utjelovi na Zemlji, to je čin najviše ljubavi i milosti, za kojeg je već potreban visok stupanj ljubavi, jer uključuje pomaganje zavedenim ljudima koji žive u potpunom raku i kojima je potrebna izuzetna pomoć tako da ne propadnu u bezdan. Takvo utjelovljenje može rezultirati u sinovstvu Božjem… najvišem stupnju savršenstva koje, međutim, može biti postignuto jedino u zemaljskom životu; jer duša mora krenuti istom stazom u tijelu svakojako iskušavana od strane mračnih sila. Ona kao rezultat svoje ranije zrelosti ne uživa nikakve povlastice, jedino je potpuno propadanje u bezdan nemoguće jer je zaštićena od strane duhovno sa-zrelih/vršenih duša koje će joj zaista pomoći ali neće forsirati njezinu volju. Kao ljudsko biće ona se mora naprezati i boriti i nema prethodnog sijećanja. Mora živjeti život ljubavi kako bi onda služila svojim bližnjim ljudskim bićima kao vodič. Zemaljska sudbina ove duše će biti puno teža pa ipak ona će ostvariti svoj cilj, pošto je njezin zemaljski napredak bio motiviran sa ljubavlju, a ljubav je snaga koja sve pobjeđuje, koja sve ostvaruje. I pošto ona predstavlja spajanje sa Vječnom Ljubavlju Osobno ona će također uvijek imati Moju podršku.

AMEN

***

Bertha Dudde, br. 4590, 17 Ožujak 1949

DOKTRINA O RE-INKARNACIJI… UČENJE KOJE OBMANJUJE…
NEBESKA TIJELA
 

Nedajte se zavesti navodnim proturječjima, radije, dokučite razlog u činjenici da vaša sposobnost razumijevanja nije uvijek dostatna kako bi nešto ispravno razumjeli, i da proturječja (uopće) ne mora biti, već vi to samo pretpostavljate. Vama bi trebalo biti dovoljno (sa)znanje da vas Ja nikad neću naučavati pogrešno i da ću vam uvijek dati takvu informaciju koja će biti od dobrobiti za vašu dušu…

Doktrina o karmi vas ne ohrabruje poveća(va)ti vaše duhovno nastojanje. Ona će vas najvjerojatnije ohrabriti da u duhovnom smislu vaš život vodite mlitavo. Samo iz ovog razloga je od male dobrobiti za dušu, i Ja ne odobravam u potpunosti da vi ljudi računate na povratak na Zemlju i kao rezultat toga postanete nemarni u vašim nastojanjima/trudu. Iako Ja podržavam viši razvoj duše na svaki način, i gdjegod prepoznam pouzdanu mogućnost za napredak vaše duše voljan sam dati Svoje odobrenje, ali to uvijek mora biti bazirano na Mojem zakonskom vječnom redu a nikad poradi proizvoljno stvorene mogućnosti… Zato vam mora biti razumljivo da vas Ja neću obavijestiti o opetovanom/mnogokratnom procesu razvoja na ovoj Zemlji, koji pretpostavlja vaš totalni neuspjeh za vrijeme vašeg zemaljskog života, već da bi vas Ja želio zaštititi od ovog neuspjeha, i prema tome opomenuti, upozoriti i uputiti kako bi neuspjeh spriječio.

Bilo bi to pogrešno poučavanje ako bi vam ponudio očekivanje drugog puta za postizavanje vašeg cilja dok je pravi/ispravan put i dalje ispred vas, prema tome vi trebate, i možete, hodati ovim putem uz ispravno korištenje vaše volje. Ja vas jedino obaviještavam o beskonačnom broju ranijih utjelovljenja pošto želim da postanete svjesni vaše velike odgovornosti za vrijeme kratkog ovozemaljskog životnog puta. Jedina namjera ovog znanja je povećati vaš trud, ali vi ne bi trebali izvlačiti pogrešne zaključke i zanemariti vaše nastojanje u nadi kako ćete ponoviti vaše utjelovljenje na ovoj Zemlji ako ne ostvarite svoj cilj. Moj duh će vas definitivno prosvjetliti, i ako Me vjerno pitate Ja ću vas obavijestiti posredstvom Mojih slugu do kojeg stupnja su takve misli ispravne.

Kada bi znali za beskrajno mnogo mogućnosti za postizavanje zrelosti/savršenstva na bezbrojnim nebeskim tijelima u svemiru, vi nikad ne bi došli do zaključka da će duša biti ponovno vraćena na Zemlju. Međutim, nezrela duša zaista mora proći kroz još puno utjelovljenja gdje je u mogućnosti sebe dokazati i tako učiniti daljnji napredak. Stoga je doktrina o re-inkarnaciji u stvari utemeljena na istini ali to ne znači da će duša biti ponovno rođena u tijelu na ovoj Zemlji. To prosto označava mnoge mogućnosti višeg razvoja na drugim tvorevinama, gdje se pred dušu, ili u tjelesnoj ili u duhovnoj formi, ponovno predstavlja zadatak, čije ispunjenje će osigurati njezin uspon. Radi se o izuzetku ako se duša ponovno vrati na ovu Zemlju da bi ispunila duhovnu misiju, to ne može biti generalizirano (= ne može se smatrati pravilom). Duše koje su umrle u stanju nezrelosti će također vjerovati/misliti za sebe kako žive na Zemlji. Područja koja okupiraju čine da vjeruju kako su bili prebačeni na izuzetno pusta, ogoljela prostranstva zemlje, ali oni su u stvari na drugoj planeti koja odgovara njihovoj duševnoj zrelosti i koja je nastanjena najprimitivnijim tvorevinama, što rezultira u siromašnom, depresivnom boravku za duše… Ovo je jedna mogućnost za pročišćavanje ljudi sa vrlo materijalističkim umovima, koji trebaju prevladati njihovu žudnju kako bi bili postavljeni na drugo stvaralačko djelo i svrhu daljnjeg uspona, u ovisnosti o njihovoj volji.

Vi i dalje previše volite ovu Zemlju i prema tome povezujete riječ ‘re-inkarnacija’ jedino sa ovom zemljom kao prebivalištem za re-inkarniranu dušu. Ali trebate uzeti u obzir nevjerojatno široko stvaralačko djelo Moje ljubavi, koje se pojavilo jedino zbog bezbrojnih duhovnih bića koja moraju krenuti putem usavršavanja, i koja će ovim putem krenuti u ovom ili onom obliku… u tjelesnim tvorevinama, sve dok duša još nije produhovljena i prijemčiva za svjetlo, i u duhovnim tvorevinama, gdje se duhovna duša može također neprestano uzdizati, gdje se uvijek sve više pročišćava i sebe čini receptivnom za Moje zračenje.

Zamislite vječnost, pogledajte zvjezdano nebo čije bezbrojne zvijezde su tvorevine Moje volje ljubavi, određene prihvatiti duše u potrebi za razvojem… i shvatit ćete da ova Zemlja nije jedini nositelj bića koja se trebaju uzdići i da duše koje su podbacile zaista nije potrebno ponovno vratiti na Zemlju, iako je to jedino mjesto za postizavanje sinovstva Božjeg, ali ne može biti proizvoljno i opetovano odabrano kao mjesto sazrijevanja/usavršavanja.

I tako će doktrina o učestaloj re-inkarnaciji na ovoj Zemlji morati biti proglašena za obmanjujuće učenje, kojem se treba suprotstaviti kao štetnom za duše, jer slabi ljudsku volju i stavlja u opasnost iskrenu promjenu bića zbog očekivanja kako će u ponovljenom životu biti sposobno nadoknaditi za bilo koje zanemarivanje sve do (postizavanja) konačnog savršenstva.

AMEN

***

Bertha Dudde, br. 4559, 6 Veljače 1949

DOKTRINA O RE-INKARNACIJI… (TANTRIČKA PORUKA) 

Što god želite znati, pitajte Me, i Ja ću odgovoriti na vaša pitanja čim Mi ih postavite… Od najvećeg je značaja za sve ljude da teže k postizavanju pune zrelosti dušâ za vrijeme njihovog zemaljskog života i da čvrsto vjeruju kako će jednog dana morati položiti račun pravednom Bogu za to kako su iskoristili svoj zemaljski život. Ovo vjerovanje hrabri ljude da budu duhovno vrlo aktivni. Stoga je razumljivo da će vjerovanje u učestale mogućnosti višeg razvoja putem ponovljenih utjelovljenja na Zemlji učiniti ljudsko biće indiferentnim prema njegovom psihološkom zadatku. Ovo vjerovanje je opasno, pošto u stvarnosti/učinkovito smanjuje trud/nastojanje ka najvišoj mogućoj zrelosti duše dok, istovremeno, stavlja u sumnju Moju pravednost. Kako Ja mogu pozvati ovu ili onu osobu na odgovornost, osim ako dopustim svakom ljudskom biću da se ponovno utjelovi (tj. re-inkarnira) na Zemlji? Kako bi ljudi, koji sebe transformiraju u ljubav u skladu sa Mojom voljom za vrijeme njihovog zemaljskog života trebali biti nagrađeni ako Ja dajem drugima, koji su u tome podbacili (= pretrpjeli neuspjeh), priliku sebe ponovno utjeloviti jednom ili nekoliko puta u svrhu ostvarivanja višeg razvoja? U tom slučaju, svaka osoba bi eventualno ostvarila isti stupanj savršenstva…

Stupanj svjetla određuje stupanj blaženstva u duhovnom kraljevstvu. Stoga, svjetlosna snaga, koju je čovjek postigao na Zemlji u slobodnoj volji, određuje sferu aktivnosti koja mu je dodijeljena u duhovnom kraljevstvu, gdje on može konzistentno rasti u mudrosti i snazi, i također u sreći. Zauzvrat, njegova se aktivnost sastoji od transmitiranja svjetla i snage bićima koja su u mraku i bez svjetla, kojima je nužna pomoć na Zemlji isto kao i u duhovnom kraljevstvu. Ova aktivnost je užasno ugodna, tako da ju ne možete usporediti ni sa jednom aktivnošću na Zemlji. Iz toga slijedi, da svako biće koje je sposobno podjeljivati svjetlo i snagu dušama u nevolji/potrebi želi biti u potpunosti aktivno, pošto na taj način sebe čini izuzetno sretnim, s obzirom na to da prima snagu od Mene i tako je u stvarnosti relejna stanica za Moje zračenje snage. Svako biće pokušava provesti ovaj proces-što-pobuđuje-radost čim ima pa makar i iskricu znanja, čime se više ne kreće u najdubljem duhovnom mraku. Onda, ono više nikad neće dobrovoljno promijeniti svoje prebivalište u duhovnom kraljevstvu za ono na Zemlji, više nikad neće žudjeti za fizičkim tijelom, pošto su mogućnosti uzlaska u duhovnom kraljevstvu jednako tako dostupne kada se volja ljubavi probudila u takvima već sa treptajem znanja.

Duša sebe zasigurno može utjeloviti ako za to ima volju i ako je razlog njezina utjelovljenja plemenit motiv… poput želje da pomogne svojim bližnjim ljudskim bićima, ili da okaje/iskupi znatnu krivnju koja duši onemogućava ostvarenje višeg stupnja zrelosti. Onda re-inkarnacija nije uslijed Moje volje već je volja same duše odlučujući činbenik. Međutim, pošto svaka duša zna da će joj prošlo pamćenje biti oduzeto, takvo utjelovljenje je za dušu od najveće opasnosti pošto ona isto tako može pretrpjeti neuspjeh (= podbaciti na ispunjavanju zadatka zbog kojeg se utjelovila na Zemlji) u slobodnoj volji. Ona mora hodati razvojnim putem poput svakog drugog ljudskog bića i njezini tjelesni instinkti će biti posebice snažni kada je suočena sa istom kušnjom koja je na prvom mjestu uzrokovala njezinu krivnju/grijeh. Ako duša ovo usporedi sa svojom aktivnošću u duhovnom kraljevstvu, koja polako ali sigurno također rezultira u stupnju zrelosti/savršenstva, dok je duhovna dobrobit ponovljenog utjelovljenja dvojbena, ona puno radije bira svoju sudbinu u duhovnom kraljevstvu. Pri svemu tom, ona ostaje u kontaktu sa Zemljom ukoliko se brine o sudbini duša na Zemlji, uvijek pomažući tamo gdje je podbacila, ali pretpostavka da je ista duša sebe ponovno utjelovila na Zemlji kao ljudsko biće, je pogrešna.

Uvijek se mora tvrditi kako će ljudima na Zemlji biti ponuđena svaka mogućnost napretka, da je upliv milosti neograničen. Zahvaljujući (Kristovom) djelu Spasenja, čovjekova volja može primiti dovoljno snage da neuspjeh učini nemogućim, i stoga ostvarivanje visokog svjetlosnog stupnja u potpunosti ovisi o njemu. Takve povlastice se ne mogu namjerno odbaciti kako bi ih se onda ponovno zahtjevalo. Ljudsko biće ima slobodnu volju. Jednog dana će morati položiti račun u svezi toga kako ju je koristilo i prihvatiti posljedice, koje se sastoje u različitoj sudbini u onostranom, koju ono onda ne može jednostavno zaobići sa ponovnim utjelovljenjem. Uspjeh ovog (= ponovnog utjelovljenja) je zatim doveden u pitanje uslijed činjenice da će mu njegovo prošlo pamćenje biti oduzeto. Istinabog, njegova volja vrši izbor, stoga će on biti utjelovljen ako to želi, ali ova volja je rijetka (= u smislu, ‘duše se na to jako rijetko odlučuju’)i prema tome čovjek ne može govoriti o učestalim utjelovljenjima. Pored toga, ova doktrina je opasnost za ljude, utoliko što oni ne uzimaju njihov zemaljski život dovoljno ozbiljno s obzirom na ponavljanje koje se, međutim, ne događa.

AMEN

***

Bertha Dudde, br. 8291, 4 Listopad 1962

OPSJEDNUTOST NIJE ISTO ŠTO I RE-INKARNACIJA MRAČNE DUŠE 

Vi ne bi trebali gledati na slučaj opsjednutosti kao na (ili ‘ubrajati opsjednutost zlim duhom u’) re-inkarnaciju duše, kao na povratak iz onostranog kraljevstva u svrhu ponovljenog ljudskog života na Zemlji. Nezreli duhovi, to jest, duše koje su već živjele u tijelu i umrle u vrlo dubokom mraku, i dalje ostaju u blizini Zemlje… Kraljevstvo svjetla je za njih zatvoreno, i stoga oni bijesne u carstvu najnižih duhova, koje se nalazi gdjegod se ti duhovi sakupljaju. Oni su nesposobni sebe odvojiti od njihovih mjesta aktivnosti na Zemlji i vrše utjecaj na ljude na svaki mogući način ali pretežno tako što pokušavaju prenijeti njihove misli, njihove zle/opake instinkte i strasti na ljude čiji karakter naliči njihovoj vlastitoj prirodi. A ovi lako padaju pod utjecaj i voljno izvršavaju njihove želje tako što sprovode ono što ih ti duhovi nagone učiniti… Ovaj utjecaj se može često primjetiti ako ljudi sebe svjesno ne oslobode i bore se protiv svojih instinkata zazivajući/moleći Me za pomoć… Ali ako su (ti ljudi) nevjernici/ateisti oni su lak ‘posao’ za ove duhovne sile… I one će konzistentno više bijesniti i ljude prisiljavati na Bogu-protivna djelovanja… što će posebice postati primjetno u posljednjim danima… 

Ovo su međutim uvijek jedino mentalni utjecaji; nisu slučajevi opsjednutosti… Ipak, ovi će se, također, prilično otvoreno manifestirati tijekom posljednjeg vremena (= posljednjih dana pred Gospodinov Drugi Dolazak i veliki Sud nad cijelom Zemljom)… na taj način će ljudi postati potpuno kontrolirani (ili ‘u potpunosti će popasti pod njihovu vlast’) i vršit će takva zlonamjerna djela i svakojake kriminalne aktivnosti da će to u potpunosti zbuniti njihove bližnje… Ovi ljudi nisu u stanju proizvesti nužnu unutarnju snagu potrebnu za otpor, njihova volja je sasvim oslabljena, i onda će zli duhovi uspjeti potpuno opsjedanuti tijelo i bijesnit će u njemu, prebacujući na njega sve (svoje) zle kvalitete vršeći djela koja su činili u njihovom vlastitom ljudskom životu. Oni uspijevaju odgurnuti čovjekovu dušu u stranu i nameću svoju vlastitu volju… Zli duh uzima u nezakonito vlasništvo ljudsko tijelo ali on isto tako uvijek može opet biti izbačen, ako se sama duša ili netko blizak njoj sposoban u potpunosti predati Meni i moliti za Moju pomoć… Onda Ja mogu i hoću zapovijediti demonu da napusti tjelesnu kućicu… Ipak ljudska nevjera i bezobzirnost često spriječavaju Moju intervenciju, i Ja također dozvoljavam takva opsjedanja u svrhu pročišćavanja napadnute/afektirane duše isto kao i njezinog okruženja, baš kao što je moguće da će zli duh, jednom kada je završio bijesniti, doživjeti promjenu srca kada shvati uništavajuće posljedice svoje pakosne volje.

Jer ponekad će ljudsko biće biti pozvano na red zbog svojih zlih akcija i mora krenuti dugim putem patnje, ne dajući demonu daljnju mogućnost da ga draži/huška na akcije koje bi sam počinio da je i dalje živio na Zemlji kao ljudsko biće… Onda će on sam od sebe napustiti tijelo i stvarna duša će onda rado prihvatiti svoje stanje patnje čak i da je potpuno nevina, ipak ona će podnašati svoju kaznu poradi svojeg pročišćavanja i može na taj način sazrijeti brže nego da je živjela mlak život bez ikakve određene krivice. Vi uvijek trebate razumjeti razliku, da slučajevi opsjednutosti nisu (isto što i) re-inkarnacija mračnih duša… Vi bi trebali znati da pakao oslobađa sve u posljednjim danima i da princ tame draži/huška svoje sljedbenike na izuzetnu aktivnost… Vi bi trebali znati da čak i ti zli duhovi sebe još mogu spasiti od sudbine ponovnog prognanstva ako to žele, jer dan obračuna će uskoro doći, i svako biće će morati položiti račun za to kako je iskoristilo vrijeme koje mu je bilo dodijeljeno za njegovo oslobađanje od kontrole Mojeg neprijatelja/protivnika (= Sotone). 

AMEN

***

Bettha Dudde, br. 8180, 17 Svibanj, 1962

U SVEZI DOKTRINE O RE-INKARNACIJI 

Ja vam Se(be) mogu otkriti/objaviti kroz glas duha ako vi iskreno želite biti podučeni s Moje strane. Ja jedino želim da živite u istini, da vaše razmišljanje ne krene u pogrešnom pravcu, da tako ne padnete pod utjecaj obmanjujućih učenja od strane onog (= Sotone) koji želi potkopati istinu, jer ona vas prosvjetljuje tako što osvjetljava njega i njegovu aktivnost. Prihvatite, prema tome, što vam govorim kroz Moj duh; trebalo bi vam biti razumljivo da će Moj protivnik učiniti sve moguće da bi vas zadržao u duhovnom mraku u kojem nad vama ima apsolutnu kontrolu, jer čim upoznate istinu vi ste za njega izgubljeni… Stoga će on uvijek pogrešno navoditi vaše misli… i svaka pogrešna misao će rezultirati u tisuće drugih, i ovako se on pobrinuti da vam znanje o svrsi i značenju vašeg ljudskog života bude uskraćeno, da formirate sasvim pogrešnu ideju o vašem zemaljskom zadatku, i on će vas pokušati držati nezainteresiranima prema svakom duhovnom nastojanju… On pokušava podržati vašu ljubav prema svijetu i stoga će vam također uvijek predstaviti ponavljanje zemaljskog života kao nešto poželjno i čak osigurati dokaz za to, jer to će oslabiti vašu težnju ka savršenstvu čim vi povjerujete da će vam biti dozvoljeno opet i iznova vratiti se na Zemlju ako još niste dosegnuli savršenstvo.

Ovaj koncept je najomiljenija metoda Mojeg neprijatelja i razlog je tolike popularnosti doktrine o re-inkarnaciji, i teško ju je odbaciti pošto Moj neprijatelj djeluje jako vješto kako bi potkrijepio vjerodostojnost ovog učenja. Ipak nitko ne mora podleći njegovoj lukavštini, jer čim on ozbiljno želi znati istinu i okrene se ka Meni prepoznat će glupavost onog što mu je predstavljeno i također će jasno osjetiti istinu u svom srcu, osjetit će ljutnju prema onome što je proizašlo iz Mojeg neprijatelja, jer njegova iskrena želja za istinom će mu također garantirati da će ju i primiti… Mnogi ljudi u ovoj stvari popuštaju njegovom utjecaju, jer sami ljudi se žele vratiti na Zemlju pošto je njihova ljubav prema svijetu i dalje prejaka a ideja da mogu ponoviti svoj zemaljski život im je utješna… Ipak opet i iznova vam je rečeno da ste vi, koji vjerujete u re-inkarnaciju, bili obmanuti… iako postoje odvojeni slučajevi koji imaju svoje posebne razloge ali koji ne smiju biti generalizirani. Jer Moj vječni plan Spasenja uistinu utjelovljuje sve mogućnosti koje garantiraju vašu potpunu zrelost tijekom jednog zemaljskog života… jer vi sami možete prevladati svaku slabost, pošto sam Ja umro za vas na križu da bi stekao snagu volje umjesto vas i vi Me uvijek možete zaz(i)vati u Isusu, Iskupitelju od grijeha i smrti, i onda ćete također biti sposobni postići stupanj na Zemlji koji će vam osigurati ulaz u kraljevstvo svjetla… gdje se možete uzdizati do bez-krajnih visina pošto za vas tamo više neće biti ograničenja…

Međutim, ako ne iskoristite vaš zemaljski život i uđete u kraljevstvo onostranog neiskupljeni, onda niti ponovljeno utjelovljenje na Zemlji za vas ne bi bilo od koristi, jer zadržat ćete vašu slobodnu volju ali će vam vaše prethodno pamćenje biti oduzeto, i onda ćete biti u puno većoj opasnosti od daljeg pro-padanja (= silaska u bezdan), što s Moje strane nikad neće biti potpomognuto već spriječeno. A ako već na Zemlji možete postati prosvjetljeni tako što ćete biti obaviješteni o vašem prošlom odmetništvu od Mene (= radi se o odmetništvu Lucifera i njegovih sljedbenika, a ne o Adamovom padu!) i Mojem planu povratka, onda također možete jasno vidjeti put kojeg morate preći kako bi sebe usavršili, i onda ćete također shvatiti da su doktrine koje vam obećavaju ponovljeni zemaljski život obmanjujuća učenja, jer ona proturječe Mojem vječnom planu Spasenja, koji je s Moje strane bio ustanovljen u najvećoj mudrosti i ljubavi kako bi omogućio vaše oslobađanje od forme koje, međutim, zahtjeva vašu slobodnu volju. A da bi vaša volja donijela ispravnu odluku Ja Osobno ću vam opet i iznova pružiti/saopćiti istinu ako pitate za nju, ako želite živjeti u istini. Ipak trebali bi također razumjeti da će Moj protivnik iskoristiti svu moć/silu koju mu pružite… da će vam ponuditi pogrešna učenja sve dok ne odbacite njegovu aktivnost posredstvom iskrene žudnje za istinom… Pa ipak on nikad neće biti u stanju nametnuti/podvaliti svoju grešku gdje se od Mene, kao Vječne Istine, traži zaštita protiv greške… jer onda će on biti u potpunosti nedjelotvoran, pošto će ga svjetlo koje zrači direktno iz Mene raskrinkati i on će prema tome uvijek pobjeći od ovog svjetla.

AMEN

***

Bertha Dudde 7312, 20 Ožujak 1959

RE-INKARNACIJA

Vi svi bi trebali znati da ne možete promišljeno/namjerno ponoviti vaš zemaljski napredak kao ljudsko biće, vi morate iskoristiti ovu jedinstvenu mogućnost ako jednog dana ne želite biti mučeni gorkim kajanjem pošto ste ušli u duhovno kraljevstvo u nezrelom stanju. Pretpostavka da možete ponoviti zemaljski život onoliko često koliko vam se sviđa dok niste postigli stupanj savršenstva vam dozvoljava/pušta vas da mlako težite ka savršenstvu. Kao rezultat toga, ovo učenje (= o re-inkarnaciji) je štetno za spasenje vaše duše, ono je opasnost, jer zahvaljujući ovom učenju mnogi ljudi zanemaruju poboljšati/oplemeniti njihovu dušu u nadi kako će svoj neuspjeh nadoknaditi u drugom životu. Ali ovo učenje je obmanjujuće…

Vaše utjelovljenje kao ljudsko biće je dar milosti kojeg bi trebali u potpunosti iskoristiti, jer vaš proces razvoja je završen/završava jednom kada ste ušli u onostrano kraljevstvo, i svaki daljnji napredak ovisi o vašem stavu u duhovnom kraljevstvu, što može varirati u značajnoj mjeri… Sa dobrom voljom, aktivnom pomoći svjetlosnih bića i djelotvornim posredovanjem od strane ljudi vi možete i dalje napredovati u onostranom i postići blaženstvo, ali morat ćete upotrijebiti puno više snage nego na Zemlji… međutim, vi se također možete spustiti (= pro-pasti) ako ste potpuno tvrdoglavi i zlo-voljna srca.

U ovom stanju bi bio zaista nebožanski čin dozvoliti vam drugo utjelovljenje na Zemlji što vam nikad ne bi osiguralo vaš duhovni napredak, jer slobodna volja je uvijek odlučujuća, i zato što slobodnom voljom vi gubite vaše prošlo pamćenje. Ali sa dobrom voljom vi također možete postići ovu zrelost u duhovnom kraljevstvu, što će vam osigurati prijenos svjetla i time stupanj sreće, koji se neprestano može povećavati… I onda vi više nećete imati želju za životom u tijelu/mesu (n)i(ti) iskusiti drugu inkarnaciju na Zemlji…

Ona se može dogoditi u pojedinačnim slučajevima iz vrlo posebnih razloga, ali oni nikad ne bi trebali biti smatrani za pravilo i korišteni kao opravdanje za doktrinu o re-inkarnaciji. Jer ne radi se o tome da ljudi nisu mogli ostvariti određeni stupanj savršenstva/zrelosti… pošto je Isus Krist umro na križu tako da ljudsko biće može steći potpunu slobodu od forme tijekom jednog života na Zemlji kao ljudsko biće. Radi se samo o tome da je volja ljudskog bića podbacila i prema tome čovjek također treba prihvatiti posljedice… bijedno stanje u duhovnom kraljevstvu, koje on ne može niti zaustaviti niti promijeniti kako mu se sviđa. Pored toga, u skladu sa Božjom voljom sve se uspinje, jedino volja ljudskog bića može biti regresivno usmjerena… I time bi proturječilo Božjem planu Božanskog reda ako bi biće Njegovom voljom bilo postavljeno u raniju formu koju ono nije ispravno iskoristilo. Ovo (= govori o ‘mlakom’ životu na ovoj Zemlji, tj. ‘opuštenom’ životu koji je posljedica obmane da se ‘sve može nadoknaditi’ u slijedećem ‘utjelovljenju’) je zloupotreba milosnog dara za koju ljudsko biće mora položiti račun i prihvatiti posljedice.  

Re-inkarnacija se zasigurno može dogoditi u posebnim slučajevima, kada se svjetlosne duše utjelovljuju na Zemlji u svrhu vršenja korisnih službi, koje izražavaju njihovu ogromnu ljubav prema čovječanstvu koje trpi/pati tako što prihvaćaju drugi život na Zemlji kao ljudsko biće sa ciljem pomaganja ljudima u duhovnoj nevolji. Iz tog razloga se zaista može vjerovati da ima ljudi na ovoj Zemlji koji su se spustili od gore, ali oni sami to ne znaju, i iako njihovi bližnji mogu sumnjati oni to ne mogu zasigurno tvrditi. Ali daleko manje vjerojatne su pretpostavke da su se ljudi bez ikakve primjetne duhovne misije već nekoliko puta utjelovili na Zemlji…

Učenje o re-inkarnaciji je opasno za ljude pošto su pojedinačni slučajevi bili generalizirani, i ljudska odgovornost za vrijeme kratkog vremena njegovog zemaljskog života će biti ignorirana i oslobađa put za nemar/aljkavost u nekog tko vjeruje kako će uvijek biti u stanju nadoknaditi ono što je zanemario učiniti… Realizacija u duhovnom kraljevstvu će jednog dana za njega biti težak teret, pošto ni jedno ljudsko biće nikad neće biti u stanju nadoknaditi svoje zanemarivanje za vrijeme zemaljskog života uslijed njegove vlastite krivnje. On tamo zasigurno još može postići stupanj svjetla i povećavati ga neprestano, ali on nikad neće biti u stanju postići stupanj sinovstva Božjeg (= što je najviši mogući stupanj savršenstva kojeg jedno stvoreno biće može ostvariti!), što može biti ostvareno jedino na Zemlji…  Kao dodatak tome, on također jako riskira da pro-padne još dublje u duhovnom kraljevstvu ako ne iskoristi priliku i teži se uzdići uz pomoć svjetlosnih bića.

AMEN

***

Bertha Dudde, br. 8495, 13 Svibanj 1963

OBJAŠNJENJE U SVEZI RE-INKARNACIJE… ISUS I SPASENJE 

Potpuno je pogrešno/nesmotreno pretpostaviti (= u smislu, ‘takvo razmišljanje čovjeka zavodi u stranu/neistinu’)  povratak na Zemlju u svrhu nadoknade/okajanja/iskupljenja za krivnju grijeha, iako Božji zakon Božanske pravde zahtjeva kompenzaciju za svu krivnju… Pa ipak, preda Mnom je zaista otvoreno mnogo mogućnosti, tako da će jednog dana sva krivnja zasigurno biti iskupljena i ljudsko biće može biti opet primljeno u kraljevstvo svjetla i blaženstva, koje je za njega zatvoreno dok je u stanju krivnje/grijeha. Onostrano kraljevstvo, u kojeg duša ulazi nakon smrti svoga tijela, korespondira njezinom stanju zrelosti, otud ona može boraviti ili u potpunom mraku ili na najblistavijem svjetlu i kao rezultat toga njezina će sudbina biti ili agonija ili slava.

A obadvoje, i mučenja kao i divote su neopisivi i nemoguće ih je objasniti vama ljudima, i time patnje… stoga sudbina neiskupljenih, grešnih duša, može biti užasna i duša posljedično često nezamislivo pati za svoju krivnju/grijehe ili poradi svoje krivnje, čime sa svojim patnjama ona također ispravlja/nadoknađuje puno od svoje krivnje. I njezino patničko stanje može trajati beskonačno dugo vrijeme ako je nepopravljiva, ako odbija prihvatiti savjet duhovnih vodiča koji joj žele pomoći da se izvuče iz svoje bijede. Jer ona ne može ući u kraljevstvo svjetla sve dok nije iskupila/okajala svoju krivnju… onoliko koliko se to tiče grijeha koje je počinila na Zemlji…

Ali pošto je prvotni grijeh odmetništva od Boga (= ovdje se misli na grijeh kojeg su počinili Lucifer i njegovi anđeli-sljedbenici, a ne na grijeh Adama i Eve koji je u stvari označio ‘drugi pad’!) puno veći i ovu krivnju/grijeh samo biće nikad ne može iskupiti, ljudsko biće na Zemlji ili njegova duša u onostranom neopozivo mora pronaći Isusa Krista, jer On jedini ju je u stanju osloboditi od ove krivnje zbog čega je umro na križu… Bez Isusa Krista duša nikad neće biti slobodna od svoje krivnje (ili ‘oslobođena od svog grijeha’), čak i ako vjekovima skapava u mraku onostranog… Prema tome ona mora zazvati Isusa za milost, za oproštenje od svoje krivnje/grijeha, i opet i iznova će ju njezini duhovni pomagači pokušati uvjeriti da (po)traži spasenje u Njemu, Koji je žrtvovao Svoj život za ovu krivnju/grijeh.

I ako Mu se duša preda, onda će njezin prvotni grijeh baš kao i krivnja grijeha počinjenog na Zemlji biti iskupljeni… Onda će ona biti oslobođena od sve krivnje i poradi krvi Isusove će biti prihvaćena u kraljevstvo svjetla i blaženstva… Ako je, međutim, duša tako tvrdoglava da se neće okrenuti ka Njemu usprkos svih pokušaja/sveg truda svjetlosnih bića da pomognu, onda će propasti sve niže, njezine patnje će biti neizmjerljive, i ako se još uvijek ne uspije uzdići iz pakla… što je čak i tada moguće uz pomoć svjetlosnih bića… ona će morati ponovno krenuti putem kroz djela stvaranja kako bi prije ili kasnije ipak dosegnula svoj cilj… Pa ipak ovaj povratak na Zemlju nije reinkarnacija duše kako vi ljudi to pretpostavljate, a također je sve drugo samo ne poželjan, jer to je još jednom jedno beskonačno dugo stanje agonije za dušu, koja je rastavljena na najsitnije čestice, dok ponovno ne dosegne fazu ljudskog bića…

Vama ljudima treba biti stalno ponavljano da nikad nećete biti oslobođeni od vaše krivnje/grijeha bez Isusa Krista. Iz tog razloga je Isusovo djelo Spasenja tako značajno, pošto je jedino On vrata u kraljevstvo svjetla (Ivan 10:1, 7-9)… Jer čak ako i vaša užasna patnja u onostranom okaje/ispravi krivnju grijeha kojeg ste počinili na Zemlji… vi ćete ipak biti nesposobni ući u kraljevstvo svjetla bez iskupljenja od vašeg prvotnog grijeha pomoću Isusa Krista… i slično tome, čak ni ponovljeni život na Zemlji za vas ne bi bio od nikakve koristi, pošto bi vi nadodali novu krivnju/grijeh i najprije morate pronaći Isusa, Kojeg također možete pronaći u onostranom… tako se vi ne morate ponovno vratiti na Zemlju…

Opet i iznova vam Ja skrećem pažnju na ovo zavodeće/pogrešno/neistinito učenje (misli se na doktrinu o re-inkarnaciji kako se naučava u Budizmu i Hinduizmu!), pošto na taj način također umanjujete vrijednost (Kristovog) djela Spasenja, jer putem ovog zavodećeg/pogrešnog/neistinitog učenja pokušavate uvjeriti vaše bližnje kako ste sami sposobni otkloniti vaš grijeh, i time mimoilazite Isusa, ali bez Kojeg nikad nećete biti oslobođeni od vašeg prvotnog grijeha, koji ne može biti iskupljen čak kroz najveću agoniju na Zemlji ili u onostranom. Dozvolite sebi biti uvjereni o važnosti uzimanja puta ka križu, i ne zavaravajte se sa lažnim nadama putem kojih ćete jedino produžiti vaše neiskupljeno stanje i skapavati jedno beskonačno dugo vrijeme u mraku, jer jedino On je svjetlo Koje se spustilo na Zemlju, Koji vam je donio spasenje od grijeha i smrti, samo kada bi Mu vi dobrovoljno apelirali za oproštenje od vašeg grijeha, samo ako se vi ne bi oslanjali na to kako ćete biti sposobni nositi se sa vašim grijehom u daljnjim zemaljskim životima i kroz takvu vjeru jedino produžiti stanje mraka i patnje, jer bez Isusa Krista i Njegovog djela Spasenja vi nikad nećete zadobiti svjetlo, slobodu i blaženstvo… bez Isusa Krista nikad nećete biti oslobođeni od vaše krivnje/grijeha.

AMEN

***

Bertha Dudde, 5062, 12 Veljače 1951

O RE-INKARNACIJI… ISUSA KRISTA NIJE MOGUĆE ZAOBIĆI 

Tamo gdje je u vama još mrak vam je dano svjetlo od gore. I Moji glasnici su upućeni (to) svjetlo učiniti dostupnim svima koji žude za njime. Štogod doprinosi prosvjetljenju duha će im biti prenijeto/saopćeno, tako da će oni zaista biti u stanju razlikovati između istine i laži i uvijek prepoznati Onog Koji je SAM istina. Vi, Moja zemaljska djeco, ste određeni za najveće moguće blaženstvo koje vam mogu pripremiti; ali stupanj blaženstva će uvijek korespondirati vašoj volji, jer ova nije ograničena s Moje strane. Krajnje/najviše blaženstvo, međutim, pred vašu volju također postavlja krajnje/najviše zahtjeve, jer da bi postigli sinovstvo Božje, što vam osigurava Očevo nasljeđe, vi također morate biti savršeni, baš kao što je i vaš Otac na nebu savršen (Matej 5:48). Ja od vas zemaljske djece puno očekujem, ali Ja ipak dajem beskonačno više. Što očekujem od vas je potpuno podređivanje Mojoj volji i transformacija u najviši stupanj ljubavi. Jer stupanj blaženstva u vječnom životu se može prilično razlikovati, on uvijek ovisi o stupnju ljubavi kojeg vi zapalite i aktivirate u vama.

Ova aktivnost ljubavi stoga određuje stupanj savršenstva/zrelosti i prema tome također stupanj blaženstva, pa slijedi da sinovstvo Božje zahtijeva život potpune ljubavi na Zemlji, tako da će ljudska priroda biti promijenjena u ljubav, u Moju sliku, u Moje istinsko dijete, za kojeg sam pripremio sve užitke, kao što sam obećao. Dušino sinovstvo Božje mora biti rezultat jednostrukog/jedinstvenog života na Zemlji, pošto ovaj visoki stupanj savršenstva/zrelosti ne može više biti postignut u onostranom kraljevstvu, iako će čak i tamo biće još biti u stanju ostvariti nezamislivo obilje svjetla. Pri svemu tom, svjetlosno biće može, ako se re-inkarnira u tijelu na Zemlji u svrhu predvodničke misije, ostvariti svoje sinovstvo Božje, ali ovo iz nužnosti vuče izvanredno nesretan/mračan/tužan i težak zemaljski život baš kao i iskupljujuću aktivnost na Zemlji, koja je bila razlogom njezinog ponovljenog utjelovljenja. Jedino bića sa visokim stupnjem svjetla će poduzeti ponovljeno utjelovljenje na Zemlji, ali čisto iz ljubavi prema obmanutim ljudskim bićima, kojima žele pomoći u vremenima najveće duhovne nevolje.  

Alternativno, svaka svjetlo-primajuća duša u duhovnom kraljevstvu se također može nazvati blaženom do određenog stupnja, i ovo blaženstvo je dovoljno da inicira njezinu volju u pomaganje bićima koji i dalje skapavaju u mraku, čije stanje oni znaju i žele popraviti. Ni jednoj svjetlosnoj duši ne manjka ove voljnosti za pomaganjem, pošto primitak svjetla pretpostavlja ljubav, a ljubav sebe neprestano želi izraziti. Svako djelo ljubavi u duhovnom kraljevstvu povećava blaženstvo bića, i takvo biće se nikad-za-nikad (never ever) neće htjeti vratiti na Zemlju, naposlijetku ono prepoznaje ogromnu sferu aktivnosti za svoju snagu ljubavi i također osjeća sve više i više rastuće obilje svjetla i sreće. Ali ni jedno biće neće biti vraćeno na Zemlju protiv njegove volje, pošto bi to narušavalo Moj Božanski red (= to bi bilo djelovanje protivno Mojem Božanskom redu). Svjetlosna bića, čak i ona nižeg stupnja, nemaju ovu volju, jedino izvanredno uzvišena duhovna bića se spuštaju na Zemlju kako bi izvršila gore spomenutu misiju. Čim duša ima makar i najskromniji stupanj svjesnosti ona također zna o mogućnosti daljnjeg napretka u duhovnom kraljevstvu, jer onda je njezina ljubav bila zapaljena ili bi i dalje bila potpuno u mraku… Ali ako je duša i dalje duhovno slijepa onda može izbiti na površinu njezina želja za povratkom na Zemlju, ali nikad u svrhu duhovnog sazrijevanja, ona je jedino privučena ka Zemlji svojom žudnjom za materijom kojoj Ja, Mene što se tiče, neću udovoljiti… Jer ova žudnja se može lakše prevladati u onostranom kraljevstvu nego na Zemlji, a bez svladavanja ove žudnje neće biti svjetla, neće biti duhovnog napretka.

Svatko tko je na Zemlji zanemario steći sićušnu iskru razumijevanja, koje prema tome pretpostavlja djela ljubavi, će u onostranom također biti u vrlo dubokom mraku, i vratiti ga na Zemlju u stvari ne bi bio čin milosti već kršenje Mojeg vječnog reda, koji teži k neprestanom napretku i isključuje svaku vrstu nazadovanja uslijed Moje volje. Međutim, u ovom slučaju bi re-inkarnacija bila nepoštena kompenzacija za dušin neuspjeh na Zemlji, ona ne bi bila ljubav i milost s Moje strane već ogroman teret za dušu, koja bi po drugi puta trebala prihvatiti odgovornost bez ikakve garancije o ostvarivanju cilja. I ona također ne bi ostvarila svoj cilj, jer ponovljeno utjelovljenje bi pred nju razumljivo postavilo puno veće zahtjeve kako bi uravnotežila izuzetnu privilegiju, budući da bi njezina volja još jednom ostala slobodna… Tako bi ona morala iskusiti test volje dva puta, što bi značilo isto kao da bi Ja duplirao čovjekov život na Zemlji i na taj način zaobišao postojeći prirodni zakon… Također, podbacivši na Zemlji jednom, duša bi bila ograničena i njezina volja ponovno oslabljena od strane Mojeg neprijatelja (= Sotone), jer je put do Mene, Božanskog Iskupitelja, blokiran od strane Sotone posredstvom svijeta, pošto bi ona žudjela za njime baš kao i za materijom i primila bi ono za čim žudi… Jedino volja bića je uvijek odlučujuća, ali baš ova volja nije zainteresirana za utjelovljenje na Zemlji jednom kada duša ima makar i slabo znanje.

Međutim, duši koja je i dalje izgubljena u potpunom mraku neće biti dozvoljeno re-inkarnirati se pošto Moja mudrost zna za opasnost i čestu ispraznost ponovljenog zemaljskog napretka i Moja ljubav ne podržava nazadovanje već jedino napredak. Moj vječni zakon je razvoj i progres… Ja jedino potstičem mogućnosti za viši razvoj koje, istinabog, također mogu biti neuspješne ali onda jedino uslijed volje bića. Nazadovanje može biti prouzročeno jedino voljom bića, nikad Mojom voljom. Pojedinačni slučajevi re-inkarnacije na Zemlji se događaju iz posebnih razloga ali ne opravdavaju pretpostavku da će se svaka duša biti u stanju vratiti na Zemlju promišljeno jednom kada je svoj put završila neuspješno ili jedino sa slabim uspjehom.

Pa ipak činjenica da duša sebe opetovano inkarnira je sigurna, jer ona mora nastaviti svoj viši razvoj u onostranom kraljevstvu a to uvijek iz nužde zahtjeva da ona sprovodi svoju određenu aktivnost u novom utjelovljenju na jednoj od bezbrojnih tvorevina (= planeta) koje sve služe kao mjesta sazrijevanja/usavršavanja za duhovnu suštinu. Ali aktivnost i zadaci su različite prirode nego na Zemlji i oni se kako god ne mogu objasniti vama ljudima, jedino da se principi iskupljenja i zrelosti uvijek sastoje od služenja u ljubavi.

Na Mojem raspolaganju su bezbrojne mogućnosti da korisno utječem na duše koje su napustile Zemlju (ili ‘umrle na Zemlji’) u još nezrelom stanju. Život na ovoj Zemlji je obećavao izuzetan uspjeh koji, ako je neiskorišten, nikad više ne može biti nadoknađen tako da će se biće moći re-inkarnirati na Zemlji više puta; iz tog razloga je učenje o re-inkarnaciji obmanjujuće; na taj način izolirani, opravdani slučajevi ne bi trebali voditi do pretpostavke da će se svaka duša re-inkarnirati na Zemlji, što bi bilo daleko više na štetu nego od dobrobiti za dušu. Dušina slobodna odluka volje će morati biti donešena na Zemlji, i uz pomoć Božanskog Iskupitelja Isusa Krista je zasigurno moguće to učiniti za vrijeme jednog zemaljskog života… Svatko tko Ga odbaci je vlastitom krivnjom izgubio jedinstvenu/iznimnu milost i mora se boriti u onostranom sve dok ne postigne razumijevanje i ipak tamo prihvati Njegovu pomoć.

Isusova smrt na križu je od takvog ogromnog značaja za spasenje svih duša da je jedino potrebna ljudska volja da bi se čovjek iskupio/spasio, ali volja koja zakaže mora također prihvatiti posljedice: neopisivo težak viši razvoj u duhovnom kraljevstvu ili silazak u bezdan, što rezultira ponovljenim put(ovanj)em kroz cijelo materijalno stvaranje… u re-inkarnaciji sa nepoželjnom posljedicom… stanjem agonije beskrajnog trajanja sve dok ponovno nije dosegnuto ljudsko stanje, koje će mu onda dati novu mogućnost da donese svoju slobodnu odluku volje (= ta odluka se sastoji u slijedećem, ili će čovjek prihvatiti Isusa Krista, tj. spoznati u Njemu Boga i Iskupitelja od grijeha i smrti, ili će pak opet odabrati Sotonu i tako produžiti svoj otpor protiv Boga). Ni jedno biće neće biti zauvijek izgubljeno, ali vrijeme koje mu treba za ostvarivanje blaženstva određuje sama volja ljudskog bića. Pa ipak, zakon vječnog reda će ostati, jer on je utemeljen na Mojoj mudrosti i ljubavi koji se nikad neće promijeniti.

AMEN

Scroll to Top