SVETA VEČERA

Bertha Dudde, br. 764, 29 Siječnja 1939

POSLJEDNJA VEČERA

Tvoj životni moto bi trebao biti, ‘Služiti Gospodinu u svim stvarima (to) će biti moje neprestano nastojanje…’ i Njegov blagoslov će biti sa tobom gdje god išla. Sada slušaj što ti je Otac namjenio: Naj-svetiji sakrament oltara je bio dan od strane Boga, ali njegovo značenje će se morati mudro razumjeti. Ti si sada okružena sa obrambenim štitom duhovnih prijatelja koji će sve što je pogrešno i zavedeno (= svaku zabludu i svako tumačenje koje zavodi u stranu) držati zablokiranim, tako da ljudi kroz tebe mogu primiti razjašnjenje o pitanju koje je postalo čest uzrok prepirke. Tijekom vremena je u ljudsko ispravno razmišljanje prodrlo jedno potpuno krivo gledište koje je uzrokovalo daljnje sukobe i različita mišljenja… Bez da su najprije tražili pristanak od Božanskog Gospodina i Spasitelja, direktiva je bila izdana koja proturječi Božanskom učenju.

Živi prikaz Svete Pričesti je uvijek prihvaćanje Božje Riječi u čovjekovo(m) srce(u)… Tko jede Moje tijelo… tj. tko prima Moju Riječ sa gladnim srcem… i pije moju krv… tj. tko sa Mojom Riječju prima istinu te u potpunoj iskrenosti živi po/u skladu sa Mojom Riječju… on prima/prihvaća Mene. I Moje Riječi ‘Ovo je Moje tijelo…. ovo je Moja krv’ trebaju biti shvaćene u ovom smislu; Baš kao što ljudsko biće treba kruh za dobrobit svoga tijela, tako je čista Božja Riječ potrebna za očuvanje vječnog života… I baš kao što će vino dati snagu slabima, tako će istina od Boga ojačati dušu, pod uvjetom da ju (duša) prihvati. I kada je rečeno da su kruh i vino transformirani u Moje tijelo i krv onda ispravno razumijevanje ovoga treba biti da će Moja Riječ istovremeno donijeti Mene blizu osobe, ako se živi u skladu sa njom… tj. ako je pojedena i ispijena, i da, prema tome, to ljudsko biće prihvati Mene sa Mojom Riječju, pošto Moja Riječ naučava ljubav, i Ja Osobno Sam ljubav…

Onaj koji Me voli će Me iskreno prihvatiti u svome srcu i na taj način će biti ispunjen za Mojim stolom sa Mojim kruhom i Mojim vinom… sa Riječju istine i života. Značenje je u stvari bilo ispravno shvaćeno. Međutim, bilo je odlučeno da se utisak Mojih Riječi ceremonijalno (= putem ceremonije/obreda = izvanjskog rituala) intenzivira/pojača ali onda je veće značenje bilo dano ceremoniji, tako da se za svakog koji se toga nije pridržavao (= koji se tome nije podredio) izjavilo kako je izgubio sve blagoslove. I ovako se najprije vršila formalnost, ali se duboko (= duhovno) značenje izgubilo, Pričest je sve više i više postajala formalnost, Božanska istina više nije mogla ući u ljudska srca. U suprotnosti tome, ceremonija se sačuvala do dana današnjeg, i ljudsko biće vjeruje kako je ispunilo svoju obavezu u dovoljnoj mjeri ako pristupa Gospodinovom oltaru sa vjerom…

Ali kako se Ja mogu nastaniti u ljudskom biću koje sebe najprije nije promijenilo u ljubav, koje neće živjeti po Mojoj Riječi i vršiti Moje zapovijedi? Svaki koji Me želi primiti fizički i duhovno i nositi Me u svome srcu mora jesti Moj kruh i piti Moje vino… prehrana za kojom treba žudjeti je kruh života, koji dolazi sa neba, i on mora piti vino, živu istinu, koja teče ka njemu koji je žedan. Jedino onda će on jesti Moje tijelo i piti Moju krv i živjet će vječno, pošto je on onda u Meni i Ja sam u njemu

Jedino na ovaj i na ni jedan drugi način treba biti shvaćena Pričest koju sam Ja započeo/inaugurirao sa spomenutim Riječima, ali koje ste vi ljudi protumačili po svome nahođenju/razboritosti/po ljudskoj mudrosti bez da ste prepoznali duboki smisao Mojih Riječi. Što se gorljivije budete nastojali pridržavati samo ceremonije i što češće budete samo izvanjski primali Moj kruh i Moje vino, to ću Ja Osobno biti manje prisutan (u vama), i stoga vi nećete primiti Mene Osobno već ćete Mi biti blizu samo u vašoj imaginaciji. Pošto sam Ja jedino prisutan gdje se jako duboka ljubav prema Meni izražava ispunjavanjem Mojih zapovijedi i životom u skladu sa Mojom Riječju… jer Moje tijelo jede i Moju krv pije onaj koji vrši Moju volju (ili ‘koji se podređuje Mojoj volji’) i koji Mi služi… koji pred svijetom svjedoči o Meni, on će uistinu biti Moj učenik sa kojim ću se sjediniti i kojeg ću ispuniti, kojem ću dati njegov dio… on će biti hranjen od Mene i u cijeloj vječnosti će primati kruh sa nebesa.

AMEN

***

Bertha Dudde, br. 6717, 17 Prosinac 1956

OBJAŠNJENJE ‘USTANOVLJENIH RIJEČI’ ZA POSLJEDNJU VEČERU

(Luka 22:19)

Često će vam biti postavljena pitanja (na) koja bi trebali odgovoriti istinito, i onda ćete Me uvijek trebati zapitati da vas uputim/podučim kroz Moj duh, da vam dam ispravne misli, tako da ćete izreći ispravne riječi kada se to zahtjeva od vas. Ali pošto Ja želim da ljudi prime istinu Ja ću uvijek prosvjetliti Moje (do)nositelje svjetla, Ja im neću dozvoliti da prihvate mentalne ideje koje dovode u zabludu (= zavode u pogrešnu stranu), Ja ću uvijek podržati njihovu snagu i volju odupiranja i povećati njihov osjećaj za čistu istinu i time će također uvijek biti spremni riješiti probleme koji mogu voditi do različitosti mišljenja i duhovnih rasprava. Meni je sve poznato i svaka kolebljiva ili upitna misao Mi je očita, iz tog razloga Ja opetovano dajem ljudima na Zemlji i čak dušama u onostranom mogućnost izraziti bilo koje dvojbeno pitanje kako bi na njih odgovorio istinito. Pošto je daleko više pitanja takve prirode postavljeno u duhovnom kraljevstvu nego na Zemlji, gdje su ljudi i dalje previše rastreseni zemaljskim mislima i ciljevima i često ne dozvoljavaju takvim mislima da im dosađuju.

Ali ona su istovremeno često uzrokom ogromnog duhovnog propadanja, jer greška/zabluda je odbačena od strane razumnih ljudi i s tim je često odbačena svaka religijska doktrina također… tako greška/zabluda može voditi do potpunog nevjerovanja. Pa ipak istina može takve koji sumnjaju/kolebljivce učiniti obazrivima, oni mogu čak povratiti svoju vjeru ako imaju dobru volju… Stoga je od posebne važnosti nastaviti objašnjavati ‘ustanovljene riječi za Gospodinovu Večeru’, koje su od strane vas ljudi iskorištene kao razlog da bi se javno vidljiva ceremonija prikazala/predstavila kao Moja volja, a zanemarivanje/omalovažavanje koje vi javno optužujete kao kažnjivu omašku, i sada ste u potpunosti izgubili značenje Mojih Riječi… Tako sada jedna osoba gorljivo slijedi od strane ljudi određene instrukcije i običaje dok druga shvaća da su oni bezvrijedni/isprazni i onda u potpunosti odbacuje Moje Riječi, čije značenje pri svemu tom jeste, bilo je i ostat će vrlo vrlo značajno (ili ‘prepuno značenja’), jer Ja sam iskoristio te Riječi da bi vas ljude podsjetio da ustanovite iskrenu/srdačnu vezu/kontakt sa Mnom, što je smisao i svrha vašeg zemaljskog života… Jer jedino putem ove prisne veze ćete vi omogućiti sebi (ili ‘osposobiti sebe za’) primanje svjetla i snage od Mene u obliku Moje Riječi, što će vam pomoći do savršenstva. Vi ljudi vjerujete kako možete ostvariti bliski odnos sa Mnom putem čisto izvanjskog procesa, prihvaćanjem kruha i vina koje vi smatrate za ‘Moje tijelo i Moju krv’… Tako opet i iznova ova pogrešna ideja mora biti ispravljena…

Ja se ne mogu sjediniti sa vama sve dok vi sebe niste oblikovali u ljubav… Jedino ljubav uspostavlja sjedinjenje sa Mnom, i jedino onda Ja mogu večerati sa vama, Ja vas mogu utažiti sa nebeskim kruhom, sa Mojom Riječju, sa Mojim tijelom i Mojom krvlju… Moje ustanovljene Riječi ‘Činite ovo u sijećanju na Mene’ su zatraživale da Moji učenici trebaju dati na isti način kao što sam Ja dao njima, jer ono što sam im dao… kruh i vino… su oni primili u izobilju od Mene, jer Ja sam ih podučavao i dao im znanje. Ja sam im ponudio Svoju Riječ u svoj punini i sada su oni trebali raširiti Moje Evanđelje po cijelom svijetu… Oni su trebali predati/prenijeti dalje Moju Riječ tako da ljudi mogu primiti znanje o Meni, tako da ne bi zaboravili na Mene, jer čovječanstvo treba biti obaviješteno o Meni i Mojem djelu Spasenja pošto može ostvariti blaženstvo jedino kroz svoju vjeru u Mene… Iz tog razloga sam putem ovih ustanovljenih Riječi ‘Činite ovo u sijećanju na Mene’ Ja Mojim učenicima dao izravan zadatak da svojim bližnjima ponude Moju Riječ, kruh života, mannu, koja silazi sa neba… I kao oznaku hitno potrebite duhovne hrane za ljude Ja sam im ponudio zemaljski kruh i zemaljsko vino…

Moji učenici su Me međutim razumjeli jer sam im Ja često govorio u usporedbama/prispodobama pošto im je Moj duh omogućio razumjeti ih. Ja sam im uručio kruh sa Riječima ‘Ovo je Moje tijelo’, i dao sam im piti vino sa Riječima ‘Ovo je Moja krv…’ i time sam mislio Moja Riječ sa njezinom snagom, pošto sam Ja Osobno Riječ koja je postala tijelom zbog vas ljudi (Ivan 1:1-4, 14)…

Značaj večeranja sa Mnom, biti nahranjen od strane Mene Osobno sa Mojom Riječju koja je jedina prava hrana za dušu, koja pomaže duši oživjeti, je bio potpuno krivo protumačen od strane ljudi koji su bili zadovoljni samo sa figurativnim prilaženjem Gospodinovom stolu. Sa takvim izvanjskim akcijama Me oni nikad neće potaknuti da se sjedinim sa njima ako prvi uvjet, da se čovjek oblikuje u ljubav, nije bio ispunjen. Drugo, ljudsko biće treba žudjeti sa svim svojim srcem čuti Moju Riječ, jedino onda će on žudjeti tome da bude nahranjen, i jedino onda mu se može ponuditi hrana za njegovu dušu. Onda vi ‘jedete Moje tijelo i pijete Moju krv’… Riječ koja je postala tijelom će mu predati Sebe, i onda će mu hrana za njegovu dušu pritjecati u izobilju, pošto će njegova glad i žeđ onda biti utaženi za Mojim stolom, on će biti Moj gost, i Ja Osobno ću večerati sa njime, kao što sam obećao…

Kada sam se spustio na Zemlju ‘Riječ Osobno’ je došla na Zemlju… Donio sam ljudima ono što su najhitnije trebali, i pošto sam živio na Zemlji samo ograničeno vrijeme Ja sam (u)vježba(va)o Moje učenike Osobno otkrivajući im Sebe kroz Riječ i dajući im službu da predaju Moju Riječ ljudima umjesto Mene. Životom u skladu sa Mojom Riječju ljudi bi došli u poziciju da uđu u najbliži kontakt sa Mnom i da žude od Mene nebeski kruh… tijelo i krv su žive stvari, i jedino žive stvari mogu probuditi vaše mrtve duše… Čak i Moja Riječ može biti samo mrtvo slovo za vas, i onda ona neće biti sposobna vratiti vas u život…

Jedino kada uživate Moje tijelo i Moju krv… jedino kada sebi dozvolite biti osvježeni od Mene za Mojim stolom, ćete osjećati život i snagu onog što vam Ja Osobno nudim, i onda ćete jesti Moje tijelo i piti Moj krv, i oporavit ćete se i živjeti vječno.

Ali značenje koje ste vi ljudi pripisali Mojim Riječima ne može zadovoljiti ni jednu razumnu/obazrivu osobu koja najozbiljnije stremi ka istini, jer ono uzrokuje zbrku i zamračenje, ne daje svjetlo… Udovoljavanje izvanjskim formalnostima neće rezultirati u duhovnom napretku. Ali gdje je iskrena ljubav prema Meni i drugim ljudima stvorila uvjete, veza sa Mnom će biti ustanovljena i proces općenja/komuniciranja ne mora više biti isprazna formalnost, pošto ću onda Ja Osobno dati hranu duši, i pošto će ona sada biti ponovno oživljena putem Moje Riječi koja će joj dati svjesnost života… pošto će Moje tijelo i Moja krv biti uživani u istini od strane osobe sa kojom Ja mogu istinski Općiti (= ostvariti istinsko Pričešće).

AMEN

***

Bertha Dudde, br. 3740, 9 Travanj 1946

‘ČINITE OVO U SIJEĆANJU NA MENE…’ (Luka 22:19) – (POSLJEDNJA) VEČERA

Od Mene proizlazi snaga, mudrost, kao i život … Tako da moram biti prepoznat kao izvor snage i svjetla, i mora se tražiti veza sa Mnom, kako bi se kroz prijem snage i svjetla dospjelo do života. Dakle Ja Sebe moram moći ponovo pronaći u vama, što znači, svjetlo i snaga, odnosno poznavanje vječne istine i kao posljedica toga snaga u svoj punini, mora-ju biti u vama …. Moj Duh mora djelovati u vama …. I Sam Ja time u vama moram moći biti na djelu, tek tada ćete živjeti, ali tada, vječno nećete više izgubiti život. Tada ste sa Mnom u/s-jedinjeni, i to sjedinjenje (= ta unija) je prava pričest …. Sjedinjenje sa Mnom je nužno, inače ne možete primiti ni snagu ni svjetlo, pošto prvo mora doći do spoja sa vječnim pra-izvorom, kako bi struja/tok Moje ljubavi mogao preteći u srce čovjeka. Ali da bi se uspostavio taj spoj, prvo je za to potrebna volja za primanjem nečega od Mene …. A volja zahtjeva misaonu aktivnost, dakle Ja od strane srca i razuma moram biti prepoznat kao Izvor i time kao Davalac onoga za čime čovjek žudi, i misaono čovjek mora težiti k Meni …. Tek tada volja postaje aktivna i ona ispunjava uvjete koji dovode do spajanja sa Mnom. Aktivirana volja je jednaka djelovanju u ljubavi …. A ono je opet nužno, i tako je Moja zapovijed ljubavi nezaobilazna od strane onih koji uistinu žele komunikaciju i sjedinjenje sa Mnom. 

Dijelite darove, nudite hranu i piće vašem bližnjemu, pomozite mu u njegovoj duhovnoj i zemaljskoj nevolji/teškoći/oskudici, dajte mu (onako) kako sam Ja davao vama, okrijepite tijelo i dušu vašeg bližnjeg, smilujte se slabima i bolesnima, tješite tužne, dižite potištene, svugdje/neprestano i uvijek ublažujte/umanjujte nevolju, i uvijek tako činite s obzirom na (ili ‘gledajući u’) Mene Koji sam vam primjerom ukazao zemaljski put… Dijelite sve što imate sa siromašnima… onda ćete ispuniti Moju zapovijed ljubavi i time prvi uvjet sjedinjenja sa Mnom, jer jedino kada ste vaše srce oblikovali u ljubav (ili ‘da voli’) ću se Ja biti u stanju sjediniti sa vama, inače će sjedinjenje sa Mnom biti nemoguće, bez obzira koliko izvanjskih formalnosti vi vršite koje nemaju efekta/utjecaja na stanje vašeg srca (= vaše duše).

Ja vam želim dati život, dati vam snagu i svjetlo u izobilju, međutim to nikad neće biti moguće sve dok vi ne aktivirate vašu volju, sve dok ne prakticirate ljubav… Ali Ja sam vas Osobno poučio/uputio kako trebate prakticirati ovu ljubav i neprestano sam vas opominjao/savjetovao da Me slijedite… sjetite se Mene i Mog učenja, onda ćete se ponašati shodno tome, i uistinu ćete postati posude za Moj duh (= u smislu, ‘za prijem Moga duha’), na taj način ćete omogućiti dijelu Mene da stupi na snagu (= djeluje) u vama… Vi Mene Samoga privlačite k sebi djelima ljubavi, i time se dakle sjedinjujete sa Mnom, Pra-izvorom snage i svjetla od vječnosti, i time možete primiti bezgraničnu količinu svjetla i snage … znanja i moći ….

Sjedinjenje sa Mnom mora biti ostvareno najprije kroz akcije ljubavi, jedino onda Ja Osobno mogu biti prisutan u vama… i u duhu, i jedino onda vas Ja mogu hraniti i okrijepiti duhovnom hranom, tijelom i krvlju, Mojim tijelom u duhovnom smislu… Jer Ja Osobno sam Riječ, stoga vam Ja nudim Večeru kada vam dostavljam Svoju Riječ, koja je duhovna hrana za vašu dušu. Vi doduše možete također prihvatiti ovu hranu bez prethodne aktivnosti ljubavi, ali onda to nije komuniciranje, to nije (ili ‘nikakvo’) sjedinjenje sa Mnom, pošto onda to još nije Večera, ali može vas voditi do nje ako Riječ ne prihvatite samo sa vašim ušima već također sa vašim srcima i živite na taj način (ili ‘shodno tome’)… tek aktivnost vaše volje, akcija ljubavi, uspostavlja duhovni savez/ujedinjenje, udruženje sa Mnom. Međutim, te aktivnosti ljubavi se sastoje od davanja, od neprestanog predavanja i dijeljenja onog što posjedujete, onog što vas osobno čini sretnima sa ciljem da također ugodite vašem bližnjem koji je u potrebi za time. I ako ne prakticirate ovo, ako Me ne pokušavate slijediti u ovome, vi ne možete niti biti hranjeni za Mojim stolom, vi nećete biti u stanju blagovati Večeru sa Mnom (= u smislu, ‘pričestiti se’), pošto vi sebe isključujete kao Moje goste, jer onda ću Ja ostati nedostižan/nepristupačan za vas dok sebe niste promijenili u ljubav, koja jeste i koja će vječno biti Moja temeljna/osnovna supstanca.

Ako prihvatite Večeru (= Pričest) u obliku odabranom od vas ljudi to će uvijek samo ostati jedan izvanjski čin koji ima duboko (profound) duhovno značenje jedino kada je vaše srce ispunjeno dubokom (deep) ljubavlju koja vas, međutim, ne treba samo pokretati emocionalno već također treba pronaći svoj izražaj u djelima nesebične ljubavi prema bližnjem. Jer jedino tko ostaje u ljubavi ostaje u Meni i Ja u njemu (Ivan 6:56) … Ova Moja Riječ je također temelj Večere (= Pričesti) koju sam Ja uspostavio… Vi bi uvijek trebali imati na pameti Moj način života na Zemlji i slijediti svaki Moj primjer… I kako dajete tako ćete i primiti, duhovno i zemaljski; vi ćete, pod uvjetom da ste u bliskoj vezi sa Mnom putem ljubavi, uvijek biti hranjeni i snaženi.

Neprestano vršiti djela ljubavi u sjećanju na Mene… i na taj način ustanoviti sigurnu uniju sa Mnom, koja vam garantira prijem Moje Riječi, Mojeg tijela i krvi… to je duboko (profound) duhovno značenje riječi ‘Činite ovo u sijećanju na Mene…’ (Luka 22:19) koje ćete svi vi sigurno shvatiti ako ste ozbiljne volje dokučiti duhovno značenje Mojih Riječi.

AMEN

***

Bertha Dudde, br. 5384, 5 Lipnja 1952

PRIČEST

Duhovna pričest/veza (spiritual communion), povezivanje duhovne iskre u vama sa vječnim Ocem-Duhom, se može ustanoviti jedino kroz ljubav… vi se zasigurno možete družiti/spajati sa Mnom u mislima kroz iskrenu molitvu, pri čemu Me vi zazivate i Ja vam prilazim, ali to ostaje poziv iz daleka sve dok ste bez ljubavi… još nikakva iskrena veza nije uspostavljena što će se, međutim, trenutno dogoditi putem akcija ljubavi. Onda ćete u isto vrijeme biti blisko povezani sa Mnom i u tom stanju ćete biti sposobni večerati sa Mnom, tj., Ja Osobno mogu osigurati hranu za vašu dušu… Ja vam mogu dati kruh sa nebesa, Moju Riječ, koju vi možete čuti jedino kada Mi dozvolite da budem prisutan u vama, stoga kada ste se povezali sa Mnom = pričestili (when you have entered into communion with Me). Pričestiti se (= općiti sa Bogom ili povezivati se sa Njime) prema tome znači prihvatiti tijelo i krv… Moju Riječ i njezinu snagu…. iz Moje ruke, za što je apsolutno nužno da je ljudsko srce oživljeno ljubavlju ili je Moje prisustvo nezamislivo… Ni jedno ljudsko biće koje ne dokaže svoju ljubav prema Meni kroz nesebičnu ljubav prema bližnjem neće nikad biti u stanju govoriti o Mom prisustvu. Ni jedno ljudsko biće se nikad neće biti u stanju sjediniti sa svojim vječnim Ocem koje ne smatra svoga bližnjeg za svoga brata, koje je bez ljubavi prema njemu i prema tome ne može nikad voljeti ni svoga Oca, Čije dijete je taj bližnji…

Vi trebate shvatiti da jedino ljubav sjedinjuje dijete sa Ocem, da ljudsko biće ulazi u dječji međuodnos jedino kroz ljubav, i da će dijete onda primiti dar hrane i pića za Očevim stolom i više nikad ne mora patiti… A najslasniji dar kojeg ljudsko biće može primiti je Moja Riječ, ona je zaista osvježavajuća i osnažujuća, i gdje je Moja riječ izgovorena Moje je prisustvo dokazano, dok je, alternativno, Moje prisustvo nezamislivo bez izražaja snage. A pošto sam Ja Osobno snaga i svjetlo Ja se ljudima također otkrivam kao svjetlo i snaga, tako što sam prisutan u svakome čije akcije ljubavi omogućavaju Moje prisustvo u njemu. Ali svjetlo i snaga teku iz Moje Riječi, svjetlo i snaga su potrebni dušama za viši razvoj, stoga su svjetlo i snaga hrana što Ja nudim duši kada ljudsko biće večera sa Mnom, kada je on Moj gost i u bliskoj vezi sa Mnom pronalazi odaziv na svoju ljubav…

Jedino ovo se treba shvatiti kao Pričest, jedino na ovaj način Ja želim da se razumije Posljednja Večera na koju vas Ja svih pozivam, koju sam započeo/inicirao sa riječima: ‘Uzmite i jedite, uzmite i pijte… ovo je moje tijelo, ovo je Moja krv… (Matej 26:26-28)’ Vi trebate uzeti hranu za vašu dušu iz Moje ruke a za to je nužna bliska veza/povezanost sa Mnom koja ne može biti ustanovljena na ni jedan drugi način osim kroz ljubav.

AMEN

***

Berthi Dudde, br. 4379, 18 Srpnja 1948

POSLJEDNJA VEČERA… DUHOVNO ZNAČENJE… TIJELO-KRV (Matej 26:26-28)

Neprestana žudnja za hranom za Gospodinovim stolom vam osigurava Njegovu ljubav… I zato vas Ja opetovano pozivam da se pričestite sa Mnom, onoliko često koliko želite. Moj stol je uvijek postavljen za sve koji su gladni i žedni i žele se okrijepiti, i oni će biti u stanju sebe zadovoljiti sa kruhom života, sa mannom koja silazi sa nebesa. Svaka prehrana za Mojim stolom je pričest, ona je sjedinjenje sa Mnom bez koje se žrtva Mojeg tijela i Moje krvi… Moje Riječi i njezine snage… ne može dogoditi. Stoga se vi, koji primate Moju Riječ direktno ili kroz Moje glasnike, pričešćujete kada u svojim srcima žudite prihvatiti Moju Riječ. Onda će se Moj duh sjediniti sa duhovnom iskrom u vama, onda će se dogoditi vjenčanje, sjedinjenje, duhovno povezivanje (= duhovna pričest). Onda ću vam Ja Osobno dati nebeski kruh, Ja ću vam dati hranu i piće, Ja ću večerati sa vama… vi ćete doživjeti isti događaj kao Moji učenici, za koje sam Ja prelomio kruh i ponudio vino sa riječima: ‘Uzmite i jedite, ovo je moje tijelo, uzmite i pijte, ovo je moja krv…’

Da li sada razumijete značenje koje sam prikačio ovim riječima? Kako izuzetno važno je da se pričestite za Mojim stolom, pošto će vam Moje tijelo i Moja krv dati snagu da postignete vječni život. Vi trebate biti hranjeni sa hranom za dušu tako da ona sazrije, tako da ona osigura svoj vječni život… ona neprestano mora primati snagu koju može primiti jedino od Mene direktno i koju ću joj Ja dati svaki puta kada se sjedini sa Mnom. Onda ću Ja prelomiti kruh i ponuditi ga duši, i kada ona na taj način jede Moje tijelo…. Moju Riječ… ona je prožeta sa snagom… krvlju… sa kojom sam blagoslovio Moju Riječ. Nitko tko žudi za duševnom hranom, koji želi biti Moj gost, ne treba gladovati i biti bez hrane ikad… Ja Osobno ću doći k njemu i pozvati ga, Ja ću stajati pred njegovim vratima i kucati i ako ih on otvori za Mene Ja ću ući i večerati sa njime (Otkrovenje 3:20)… Ja ću ga nahraniti za Mojim stolom i on će biti uistinu zasićen i nikad neće morati biti bez hrane…

I stoga, sve što sam rekao na Zemlji treba biti shvaćeno u duhovnom smislu. Ja sam naučavao Svoje učenike i oni su Me razumjeli i nosili su Moju Riječ u svijet. I pošto su ljudi bili ispravno podučavani oni su shvaćali i živjeli u skladu sa Mojom voljom, u skladu sa Mojom Riječju u potpunom razumjevanju iste. Posljedično tome, Moja Crkva, zajednica vjernika, je najprije bila u potpunosti ustanovljena u Mom duhu.

Ali kasnije to više nije bilo dovoljno za previše gorljive predstavnike Moje Riječi, oni su željeli prednjačiti/isticati se pred svijetom. I stoga su događaji, koji su bili namjenjeni jedino duši, bili vidljivo prezentirani ljudima i povezani sa izvanjskim akcijama, koje na početku nisu mogle biti osuđene jer su bile izvršavane od strane duha, pošto su ljudi najozbiljnije uzeli/shvatili Moju volju i njezino ispunjavanje. Ali ljudi su se promjenili i sa njima su se promjenile karakteristike Moje Crkve… Što je trebalo biti duboko unutarnje iskustvo (sada) je postala izvanjska akcija koja je bila postavljena na prvo mjesto a duboko duhovno značenje je bilo izgubljeno… sve dok jednostavan proces duhovne pričesti, unije/sjedinjavanja sa Mnom i direktnog prihvaćanja Moje Riječi, više nije bio shvaćen od strane ljudi. Zato sada oni više nisu vjerovali kako je direktna transmisija Moje Riječi potrebna, iako sam im Ja Osobno jasno i detaljno obećao Moje direktno djelovanje kroz Moj duh, iako sam Ja Osobno… Riječ koja je postala tijelom… upućivao na izdržavanje/podržavanje života sa kruhom života, sa nebeskom mannom… Ljudi više nisu razumjeli jednostavno značenje Moje Riječi i u svojoj sljepoći ni ne žele prihvatiti jednostavno objašnjenje. Ali svatko tko želi čuti i razumjeti će to shvatiti, i istina će mu biti vjerojatna, on će težiti ka ustanovljavanju veze sa Mnom, on će biti Moj gost, i Ja ću večerati sa njime i on sa Mnom.

AMEN

***

Bertha Dudde, br. 7909, 3 Lipanj 1961

ZNAČAJ SVETE PRIČESTI

Koliko često vam je već bio objašnjen značaj Svete Pričesti, koliko često vam je ponuda Mojeg tijela i Moje krvi bila opisana kao ponuda Moje Riječi… Koliko često sam vam rekao kako sam Ja Osobno vječna Riječ, da vam Ja nudim Sebe, da vi jedete Moje tijelo i pijete Moju krv kada prihvatite Moju Riječ u vaše srce… Vaša duša treba hranu koja će pomoći njezinom iscjeljenju i snaženju, pošto je prije toga bolesna i slaba… Ona mora biti hranjena nebeskim kruhom i mora joj se dati voda života. Ona treba zdravu prehranu koju jedino Ja Osobno mogu dostaviti, jer ona mora biti duhovno hranjena, mora prihvatiti hranu iz duhovnog kraljevstva. I to je razlog zašto morate sudjelovati u Večeri za Mojim stolom sa vašim domaćinom, Koji svih vas poziva da dođete k Njemu i sebi dozvolite da vas On nahrani. Vaša duša će primiti kruh i vino, Moje tijelo i Moja krv je prava/ispravna hrana, i na ovaj način ona prihvaća Mene Osobno kada prihvati Moju Riječ kroz Moje sluge… Ja Sam uvijek prelamam kruh, Ja Sam uvijek dajem vodu života, i onda će ona uvijek sudjelovati u Večeri za Mojim stolom, koji je bogato nakrcan tako da ni jednoj duši koja želi biti Moj gost neće nedostajati hrane. Pa ipak Ja time ne mislim na izvanjsku praksu/običaj, Ja nisam zadovoljan sa činjenicom da vi obavljate vanjske rituale i djela/izvedbe u vjeri kako ću Ja Osobno onda biti u vama, da se ujedinjujete sa Mnom kada sudjelujete u ceremonijama koje shvaćate/poznajete kao Gospodinovu Večeru, Svetu Pričest… One će uvijek ostati samo vanjska djela/izvedbe i rituali ako vi nemate iskrenu čežnju čuti Moju Riječ, i biti adresirani s Moje strane… ako vaša duša ne osjeća glad i žeđ za nebeskim kruhom i vodom života; za Mojom Riječju…  

Jer Ja Osobno sam Moja Riječ, i jedino kada ste zahvaćeni velikom žudnjom za Mojom Riječju vi možete reći kako se intimno ujedinjujete sa Mnom i blagujete Večeru sa Mnom, jer jedino onda ću vam Ja biti u stanju ponuditi kruh i vino… Moje tijelo i Moju krv… Jedino onda ćete doći za Moj stol kako bi blagovali Večeru sa Mnom, onda ćete primiti Mene Osobno, kao što sam obećao… Ja sam Riječ…. i Riječ je tijelom postala… i tako vi trebate ispravno razumjeti Moje riječi koje sam govorio na Zemlji, ‘Tko jede Moje tijelo, i pije Moju krv, ima život vječni…’ (Ivan 6:54) Jedino osoba koja čuje Moju Riječ i dopusti snazi Moje Riječi da djeluje/utječe na njega može postići vječni život, jer njegova duša će ozdraviti, potpuno će sazrijeti, kroz Moju Riječ će upoznati Moju volju, i Moja Riječ će joj priskrbiti snagu da živi u skladu sa Mojom voljom… ona dakle neće samo čuti Moju Riječ nego ju također živjeti i steći istinski život, kojeg više nikad neće biti u stanju izgubiti… A pošto Ja znam koliko hitno vi ljudi trebate hranu za vašu dušu Ja šaljem Moje glasnike u svijet i pozivam svih da dođu kao gosti za Moj stol i uzmu Pričest sa Mnom… i nitko neće morati napustiti Moj stol gladan, je on je bogato nakrcan za sve one koji Mi dođu sa žudnjom da od Mene prime hranu i piće… Ja imam zdravu hranu i piće što donose zdravlje koji čekaju na sve vas, ali vi sami Mi morate prići, glad i žeđ vas moraju dovesti/nagnati do Mene, onda će vaša duša primiti okrijepu; opet i iznova će sebe osnažiti za svoje hodočašće na ovoj Zemlji, ona neće iscprljena pasti pored ceste, jer opet i iznova će joj biti ponuđena hrana čim bude žudjela za njom, čim se intimno ujedini sa Mnom i zatraži od Mene da ju nahranim…

Ja Osobno ću doći k vama, pokucat ću na vrata vašeg srca i sa svakime tko Me dobrovoljno pusti untra ću uistinu uzeti Svetu Pričest i on sa Mnom… Međutim, ne vjerujte kako Me možete pronaći gdje se vrše jedino izvanjske formalnosti… gdje zatvarate vaše uši za Moju Riječ koja vam dolazi od gore, jer svatko tko ne sluša Moju Riječ ne sluša niti Mene Osobno; svatko tko odbacuje Moju Riječ odbacuje Mene Osobno i njegova duša će ostati bez hrane… morat će gladovati i ući u duhovno kraljevstvo u ne-zrelom/savršenom i siromašnom stanju kada dođe čas smrti.

AMEN

***

Bertha Dudde, br. 8385, 19 Siječanj 1963

HRANJENJE DUŠE JE PRIORITET… PRIČEST

Ja vam opetovano moram naglašavati patnju koju vaša duša doživljava ako ne primi pravu vrstu hrane. Naposlijetku, najvažnija stvar u zemaljskom životu je priskribiti vašoj duši sve što potrebuje da ostvari cilj koji je razlog zašto živi na Zemlji. Ona bi trebala u potpunosti sazrijeti i treba pravu hranu, ona treba prikladnu hranu i piće koji ju usmjeravaju prema životu koji joj garantira najveću sreću… Nezrela duša ne može ući u Moje kraljevstvo svjetla, ona je morala potpuno sazrijeti na Zemlji i u tu svrhu živi na Zemlji… Vi obraćate najveću pažnju na to kako bi održali život njezinog fizičkog omotača, ljudskog tijela, sve je učinjeno da bi se ono očuvalo i osjećalo što je ugodnije moguće…   

Pa ipak vi činite malo za svoju dušu… mada ona daleko više treba dobru, zdravu hranu za svoje vječno neprestano trajanje, dok je tijelo prolazno i njegov životni vijek može biti poprilično kratak… Na početku svojeg utjelovljenja kao ljudsko biće duša je uglavnom slaba i bolesna i treba joj pomoći da nadvlada svoje bespomoćno stanje. Ona treba primiti pravilnu hranu i piće da bi se pročistila za vrijeme zemaljskog života i treba joj uručiti pravu medicinu tako da se može obnoviti i napustiti svoje zemaljsko tijelo potpuno zrela/usavršena kada čas dođe da svoj život na zemlji zamijeni sa duhovnim kraljevstvom da bi bila beskrajno sretna. A pravilna hrana može biti ponuđena jedino posredstvom Moje Riječi jer ona tada prima svoju snagu i podršku direktno od Mene a Ja ću zaista ponuditi jedino ono što duši služi da bi postigla savršenstvo… Ali da bi to učinio Meni treba vaša slobodna volja i prema tome vi sami morate doći za Moj stol i prihvatiti hranu za vašu dušu od Mene direktno.

Opet i iznova vas pozivam da budete Moji gosti, da sebe okrijepite i osnažite sa Mojim stolom i primite pravilnu hranu i piće od Mene pošto su oni nužni za uspješan zemaljski napredak vaše duše. Naposlijetku, ljudsko biće živi na Zemlji jedino da bi ostvarilo potpuno sazrijevanje duše… Njegovo tijelo je samo fizički omotač za duh koji je skoro kompletirao proces povratka i samo treba proći svoju probu volje da bi konačno bio primljen u duhovno kraljevstvo. Naravno tijelo također potrebuje svoj dio da bi postojalo i vršilo svoj zadatak posluživanja duše, ali briga oko duše bi trebala biti prioritet i vi duši trebate ponuditi sve što joj je potrebno da potpuno sazrije. A pošto je duša duh unutar ljudskog bića njoj jedino može dana duhovna hrana i piće. Prema tome, Moja Riječ jeste i ostaje njezina pravilna prehrana koju vam Ja nudim u svoj punini samo ako Mi pružite mogućnost govoriti vam i nakon toga živite u skladu sa Mojom Riječju. Onda duša ne može podbaciti, ona će sebe definitivno oblikovati (tako) da se neprestano približava Meni; pošto joj svaki doprinos Moje snage, koju ona prima kroz Moju Riječ, pomaže transformirati se u njezinu izvornu prirodu… pošto ona sebe obnavlja i sada također može postati stalno sve više prosvjetljena svjetlom Moje ljubavi…

Vi ljudi morate čuti Moju Riječ puno puta, onda vašoj duši dajete pravilnu hranu koja neće ostati neuspješna. Iz ovog razloga vi trebate neprestano dolaziti za Moj stol i općiti sa Mnom i zaista, vaša duša će biti zahvalna da ste nju najprije nahranili. Onda vaš zemaljski napredak neće biti uzaludan pošto će se vaša duša neprestano približavati Meni sve dok se jednog dana ne ostvari konačno ujedinjenje i duša može opet stvarati i raditi u svjetlu i slobodi sa Mnom u Mojem kraljevstvu.

AMEN

***

Bertha Dudde, br. 3728, 28 Ožujak 1946

‘TKO JEDE MOJE TIJELO…’

Stupite u kontakt sa Mnom u duhu i biti ćete u stanju crpsti sa izvora života, bit ćete sposobni sebe zadovoljiti sa nebeskim kruhom, primit ćete snagu i ne trebate više gladovati usprkos vaše zemaljske nevolje, jer tijelo i duša će biti okrijepljeni ako prihvatite Moju Riječ, nebeski kruh… Tijelo i duša će živjeti… prijašnje onoliko dugo koliko Sam odlučio, ali potonja u vječnosti. Vi jedino trebate hraniti dušu, priskrbiti joj hranu koja osigurava njezin život, pošto vam je beživotna duša u živahnom tijelu na propast čim morate napustiti vaš zemaljski život; budući je mrtva duša bez snage, a ipak ne bez osjećaja, i u svom mrtvom stanju će trpjeti nezamislivu bol. Prema tome, stvorite joj život, ne dopustite da uđe u vječnost u mrtvom stanju, umjesto toga, pobrinite se da će živjeti te biti sposobna biti aktivna u drugom životu, da će biti puna snage i prema tome blaženo sretna. Život duše zahtjeva neprestanu priskrbu ishrane, duhovne hrane, tako da postane snažna i sposobna raditi. Kao Davatelj duhovne ishrane Ja vam ju neprestano nudim i čekam na vašu voljnost za njezinim primanjem, Ja vas neprestano pozivam da se pričestite sa Mnom kako bi vam ponudio Svoju Riječ, Moje tijelo i Moju krv, kako bi vas nahranio sa hranom koja će vašoj duši osigurati vječni život… I vi bi trebali slijediti ovaj poziv, trebali bi prići sa gladnim srcem i dopustiti sebi da vas nahranim i osvježim, vi ćete biti Moji gosti koji će primiti od Mene sve što vašim dušama treba za život… Vi ne bi trebali omalovažavati Moju Večeru, ne mimoiđite ju ostavljajući hranu, koja vam je ponuđena od strane Moje ljubavi, nedodirnutu… vi bi uvijek trebali tražiti kontakt sa Mnom i dozvoliti Mi da vas obaspem sa darovima, to jest, vi bi trebali žudjeti za Mojim darom i sa zahvalnošću ga primiti… Jer Ja vam ne mogu dati ništa ako vi nećete ništa, budući je Moja ishrana, nebeski kruh, doista slasna i ne može se dostaviti onima koji ne žude za njom. Prema tome, vaše vas srce mora nagnati k Meni, vi morate tražiti kontakt sa Mnom i apelirati Mi zbog ishrane za vašu dušu, vi Mi morate prići potpuno svjesni i htjeti primiti Pričest, Moju Riječ, koju vam nudim sa ljubavlju i koja je duhovna hrana i duhovna okrijepa koju Sam blagoslovio sa Mojom snagom i prema tome je životo-dajna za svakoga koji ju uživa u čežnji za Mnom i Mojom ljubavlju… Njegova će žudnja biti zadovoljena a ipak će ga prisiliti doći k Meni opet i iznova, jer svatko tko je jednom kušao Moj kruh sa nebesa, svatko tko je jednom sebe osvježio na izvoru Moje ljubavi, će mu se opetovano vratiti, on više ne može živjeti bez hrane za svoju dušu, on će biti neprestani gost za Mojim stolom i Ja ću mu uvijek i zauvijek biti u stanju ponuditi Pričest… I njegova će duša živjeti, ona će prevladati smrt i više nikad ne može propasti u stanje smrti, Jer Moja ishrana joj osigurava vječni život, kao što Sam i obećao sa Riječima, ‘Tko jede Moje tijelo, i pije Moju krv, ima vječni život…’

AMEN

***

Bertha Dudde, br. 4115, 31 Kolovoz 1947

‘UZMITE OVO I JEDITE… TO JE MOJE TIJELO I MOJA KRV…’


Ja upućujem poziv Mojima (= koji pripadaju Meni, tj. ‘Mojim vlastitima’): Pripremite se i imajte u vidu kako ćete uskoro biti pozvani nazad te da trebate nastaviti sa poslom za kojeg Sam vas unajmio. Dani su odbrojani i samo nekoliko vam ih je još dodijeljeno. Onda će vam istina Moje Riječi biti dokazana i postat ćete snažni u vjeri. Međutim, do tada ćete i dalje biti predmetom mnogih različitih unutarnjih baš kao i vanjskih problema, zato da bi Mi se pridružili sa povećavajućom iskrenošću a Ja vam mogu podariti snagu koja će vam omogućiti da se suprotstavite svakom protivljenju i postanete pripravni radnici za Mene. Ja vas stalno podstičem da marljivo radite na unapređivanju vaše duše, jer znam koliko je važno da ne postanete malodušni. Ja Osobno Sam sa vama te, opet i iznova usmjeravam vaše misli k duhovnom kraljevstvu, Ja vas motiviram tražiti kontakt sa njim i šaljem vam u susret glasnike iz kraljevstva svjetla, koji će vas uvijek podučiti u skladu sa vašim razumijevanjem. I Ja Osobno ću vas prosvjetliti u svezi svega što želite znati. Nije Moja volja da vas sumnje uznemiravaju, stoga ih želim raspršiti dostavljajući vam čistu istinu; tako, kada ste jednom prosvjetljeni i uvjereni kako posjedujete istinu, biti će lako raditi za Mene, jer onda ćete također zastupati ono što naučavam kroz Svoj duh unutar čovjeka. A ovaj u vama govori kao što bi Ja Osobno govorio da se nalazim među vama. Posljedično tome, vi Me uvijek možete pitati pitanja i ispravan odgovor će vam nadoći. Jer čim ste pozvani, vi morate odgoditi vaš zemaljski zadatak i najprije udovoljiti onome što zahtjevam putem unutarnjeg glasa. Prije svega, Ja želim otkloniti svaku sumnju koja vas i dalje opterećuje i koju trebate odbaciti. Ja želim odgovoriti na vaša pitanja čak ako ih i ne postavljate na glas, jer Ja Sam svjestan vaših najskrivenijih misli, vaše snage volje i vaše vjere:

Najprije, držite se Moje Riječi (ili ‘prianjajte uz Moju Riječ’) koja vam je ponuđena od gore. Ova Riječ dolazi od Mene direktno ili vam je ponuđena kroz svjetlosna bića, koja jedino udovoljavaju Mojoj volji i podučavaju vas u skladu sa Mojim instrukcijama. Čovjek Isus je naučavao na isti način na Zemlji, jer On je također bio svjetlosno biće i obraćao se ljudima namjesto Mene, time također u skladu sa Mojom voljom. Zbog toga, Njegova Riječ je bila ista Riječ koja je proizašla iz Mene i stoga je On sa pravom mogao reći ‘Svatko tko čuje Mene čuje Oca, jer Otac i Ja smo Jedno…’ Moj glas je odjekivao u Njemu, Moja snaga je bila aktivna u Njemu i Moj duh je potpuno ispunio čovjeka Isusa, Koji je, tako prožet sa Mnom, bio u potpunosti sjedinjen sa Mnom. A ovo potpuno sjedinjenje je bilo rezultat uzornog života ljubavi, života nesebične ljubavi prema bližnjemu, što (ili ‘kojeg’) Sam zahtjevao od svih ljudi koji su htjeli postati savršeni. Život ljubavi stoga rezultira u potpunoj uniji sa Mnom a ova, zauzvrat, u posredovanju Moje Riječi, zračenja Mene Samoga…

Ja Sam Riječ, Riječ je prema tome Bog… Primiti i prihvatiti Riječ je duhovna ishrana… To je nebeski kruh koji je ponuđen od strane Mene Osobno nekome tko osjeća glad i žeđ za njom. A kada ponudim ljudima kruh sa neba Ja kažem, ‘Uzmite ovo i jedite, to je Moje tijelo i Moja krv’, naposlijetku, Ja Osobno Sam Riječ… tijelo i krv u duhovnom smislu… Prilikom fizičkog obroka, Večere sa Mojim učenicima, pokušao Sam im objasniti duhovni obrok; želio Sam ih ohrabriti češće prihvatiti duhovnu hranu, uživati Moje tijelo i Moju krv u sijećanju na Mene, pošto bi onda oni uvijek bili sposobni sjediniti se sa Mnom i biti puni snage. Činjenica da Sam istovremeno prelomio zemaljski kruh i pio stvarno vino sa Mojim učenicima nije bila od velike važnosti, jer Moji učenici su razumjeli što Sam mislio pošto su bili duhovno probuđeni, oni su živjeli život ljubavi i prema tome su također razumjeli Moju slikovitu poredbu. Pored toga, oni su Mene trebali uzeti kao primjer… oni su trebali dijeliti svu imovinu sa ljudskim bićima kojima je ona bila potrebna… hraniti ih fizički i duhovno, i Ja Sam to povezao sa obećanjem kako ću im predati Sebe Osobno… Oni su trebali pronaći sjedinjenje sa Mnom kroz podjeljivanje svega što su posjedovali a što je njihovim bližnjima nedostajalo kako bi primili Moju Riječ, kroz koju Ja Sebe objavljujem svima onima koji su sjedinjeni sa Mnom kroz djela ljubavi. Ja nisam spriječio ljude koristiti Moje Riječi da bi stvorili proces na kojeg se može gledati kao na čisto izvanjski, za kojeg se jedino može reći kako je bio metaforički sprovođen ako je osoba najprije osigurala Moje prisustvo kroz život ljubavi, niti ću ga Ja ikada spriječiti, kako ne bi ograničio vašu slobodu volje; međutim, Ja ću ljudima uvijek dostaviti ispravno objašnjenje kroz druge duhovno prosvjetljene ljude, koji prema tome imaju pravilno razumijevanje Mojih Riječi i koji će ih predavati dalje. Međutim, bez ispravnog razumijevanja one će biti ništa više do beznačajna formalnost koja dobija na vrijednosti jedino ako se pažnja obraća na duhovno značenje, ako ljudi osjećaju glad i žeđ za prihvaćanjem Moje Riječi, ako oni na taj način dozvole sebi da ih nahranim sa kruhom nebeskim, sa Mojim tijelom i Mojom krvlju, kako bi postali te zauvijek ostali ujedinjeni sa Mnom.

AMEN

***

Bertha Dudde, br. 4465, 19 Listopad 1948

VEČERA…

I vi ćete biti Moji gosti koje Ja pozivam na Večeru. Ja ću vas nahraniti i utažiti vašu žeđ sa slasnom ishranom za dušu, produhoviti ću vaše tijelo tako da njegove supstance mogu također učestvovati kada je duša osvježena, tako da bi brže sazrijele, jer to je moguće u slučaju onih ljudi koji svjesno streme k Meni te žude čuti Moju Riječ. Budite Moji gosti i dođite k Meni dragovoljno da bi za Mojim stolom blagovali Večeru… Pripremit ću vam obrok nebeske hrane sa slasnom manom koja će vas opskrbiti snagom i duhovnom hranom za vašu dušu. Neću vam zanijekati ništa što žudite, Ja Sam uvijek spreman za vas i postavljam stol sa slasnom hranom jer vas ljubim i, kao Svojim gostima, vam želim omogućiti sve što vam je prijatno. Međutim, vi bi trebali radosno doći te čeznuti za Mnom, vi bi trebali prihvatiti Moju ponudu sa zahvalnim srcem i pripremiti sebe za dostojanstveno prihvaćanje… Vi sebe trebate ukrasiti u čast Meni kao Domaćinu, nemojte ostati stajati vani već stupite u Moju kuću i na taj način ispovijedajte kako ste vi pozvani gosti koji imaju pravo biti nahranjeni za stolom Gospodnjim, koji pripadaju Njemu, koji su Njegovi prijatelji i koje On stoga tretira kao što bi dobri domaćin zabavljao svoje prijatelje te im ponudio najslasnije darove onoliko često koliko ih oni žele primiti. Svatko tko sebe ponovno napuni za Mojim stolom nikada ponovno neće ogladnjeti i ožednjeti a ipak će Mi se vratiti pun žudnje, i čeznut će za Mojim prisustvom i prihvatiti će iz Moje ruke ono što mu Moja ruka nudi. Jer on će se otud (ili ‘iz toga’) neprestano krijepiti, u njegovom neprestanom osjećaju ispunjene žudnje biti će blaženo sretan i beskrajno će žudjeti za Mnom. I tako će Moja Riječ neprestano teći k njemu, nebeski kruh, koji mu osigurava vječni život. Dođite za stol Gospodnji, očekuje vas slasna hrana, blagujte Večeru sa Mnom, dozvolite Mi da vam dam uživati tijelo i krv tako da bi bili ispunjeni sa snagom… Prihvatite Moju Riječ i slušajte Me kada vam govorim, prepoznajte u Meni najdražeg Boga i Oca od vječnosti, vašeg prijatelja i brata, i primite iz Moje ruke ono što vam nudi Moja veća od najveće ljubavi… Svi vi, dođite za Moj stol tako da vas mogu opskrbiti sa hranom koja vam je potrebna za dušu, tako da mogu nahraniti i osvježiti sve one koji osjećaju glad i žed za Mojom Riječju, Mojim tijelom i Mojom krvlju.

AMEN

 

***

Bertha Dudde, br. 4492, 21 Studeni 1948

PRIČEST…


Jedenje kruha i ispijanje vina je znak onog što bi trebali činiti kako bi postali blaženi… Vi morate konzumirati kruh i vino, to jest, morate vašoj duši dati hranu, tako što ćete gutati nebeski kruh sa njegovom snagom, prihvaćajući Moju Riječ i crpeći iz nje snagu, dakle, hraneći vašu dušu sa ishranom koja vam je ponuđena od gore od strane Moje ljubavi. Zbog toga vam želim objasniti da duša potrebuje onoliko hrane kao i tijelo i da mora biti hranjena na isti način kao i tijelo, konzumiranjem kruha i vina. Ipak konzumacija hrane za dušu nikada ne ovisi o izvanjskoj potrošnji kruha i vina…

To je bilo samo poređenje čija je namjera bila ilustrirati Mojim učenicima što su potrebovali i što bi trebali ponuditi njihovim bližnjima kako bi postigli blaženstvo. To se odnosi jedino na život duše, a činjenica da duša ne zahtjeva fizički kruh i fizičko vino je sasvim očigledna. Ja Sam stoga uvijek jedino imao na umu vaš duhovni život, Ja Sam jedino želio osigurati vaš duševni život i prema tome neću zahtjevati izvanjske formalnosti tamo gdje se namjesto toga u svoj iskrenosti traži prehrana za dušu. Vaša glad i žeđ za Mojom Riječju su, sami po sebi, dovoljni kako bi bili zadovoljeni sa kruhom života koji silazi sa neba, koji je u svoj istini Moje tijelo i Moja krv, a koji osigurava dušin opstanak, koji ju prožima sa snagom omogućavajući joj tako vječni život… Izvanjski unos kruha i vina nikad ne može osigurati prehranu čovjekovoj duši ako on nema iskrenu žudnju za Mojom Riječju, ako ne želi biti nahranjen s Moje strane sa nebeskim kruhom. Jer jedino on će doći k meni i pričestiti se sa Mnom. On će Mi dozvoliti da mu govorim. On hrani dušu sa ishranom koja ju održava i čini sretnom. Posljedično tome, svatko tko samo uživa stvarni kruh i vino ne može tvrditi kako je Moj gost koji probavlja hranu za svoju dušu za Mojim stolom. Jedino je ljudska nezainteresiranost prema Mojoj Riječi učinila mogućim stvaranje tog nesporazuma Mojih Riječi i djelovanja, jer čim se ljudsko biće ozbiljno potrudi  da bi postiglo život za njegovu dušu, on će automatski razumjeti značenje Mojih Riječi, i onda ni jedan čovjek neće nikad biti zadovoljan jedino sa vršenjem jednog izvanjskog čina… koji svakoj osobi zdravog razuma izgleda kao figurativna poredba, što u stvari i jeste bio… Činjenica da su ljudi Moje Crkve u početku također zadržali izvanjsku formalnost je bila opravdana, utoliko što su u njihovom iskrenon jedinstvu oni uvijek zamišljali Moje prisustvo, da su se doista okupljali u sijećanju na Mene i zajedno prihvaćali Moju Riječ… I Ja Sam bio među njima i ispunio ih sa Svojim duhom, tako su oni u svoj istini bili Moji gosti sa kojima Sam se Pričestio… Ja Sam prelomio kruh i ponudio im ga…

Oni su unutar sebe čuli Moju Riječ… I prakticirali su istu, oni su također podjeljivali kruh… obaviještavali su jedni druge o onome što Sam im otkrio kroz glas duha. Prvi učenici su razumjeli značenje izvanjskog simbola, pa ipak oni koji su slijedili nakon njih su već počeli pridavati veću važnost izvanjskom simbolu a tako je i ostalo, i jedino je nekolicina dokučila dublje značenje i sa Mnom blagovala Večeru, pošto se samo nekolicina sa Mnom povezala iznutra tako da imaju žudnju čuti Mene Osobno, da im je Moja Riječ tako ugodna i dragocjena da osjećaju glad i žeđ za njome, tako da ih mogu pozvati da se pričeste sa Mnom, da im mogu podijeliti nebeski kruh  i osvježiti ih sa vinom istine za spasenje njihovih duša. Svatko tko je tako intimno povezan sa Mnom uvijek živi u ‘sijećanju na Mene’, on će uvijek dopustiti da budem Prisutan bez obzira gdje se nalazio i što radio, tako ću Ja uvijek biti prisutan sa njime kao gost za svakim stvarnim obrokom, on će Me uvijek pamtiti i žudjet će osjetiti Moje prisustvo kroz Moju Riječ… on će biti tako prožet sa ljubavlju prema Meni da će također reći njegovim bližnjim ljudskim bićima i dijelit će ono što posjeduje, duhovne i zemaljske darove, pošto će se osjećati prisiljen na djelovanja ljubavi čim je iznutra u kontaktu sa Ljubavlju Osobno. Onda će njegova duša neprestano primati hranu i također ju neprestano podjeljivati, on će neprestano komunicirati, on će ostati u komunikaciji sa Mnom i također biti svjestan Mojeg prisustva… Shvatite, vi ljudi, čin Pričesti nije samo stvar trenutka koji je samo (iz)vršen izvanjskim konzumiranjem kruha i vina; razumite da Ja očekujem više od samo privremene obaveze. Vaše srce mora biti potpuno pripremljeno za prihvaćanje Mene, jedan čin čišćenja tome treba prethoditi koji jedino zahtjeva život ljubavi, i čovjek koji ljubi će također žudjeti za znakom uzvraćene ljubavi, on će žudjeti za time da Mene Osobno čuje govoriti… i na taj način će on najprije podjeljivati kako bi zauzvrat iz Moje ruke primio slastan dar… Moja je Riječ kao hrana za dušu njemu nezamjenjiva. I ako on žudi za njom doista će biti nahranjen, on će jesti Moje tijelo i piti Moju krv… Ja ću blagovati Večeru sa njime i on sa Mnom.

AMEN

***

Bertha Dudde, br. 6862, 1 Srpanj 1957

‘STOL GOSPODNJI’… BOŽANSKI DOMAĆIN…


Dozvolite sebi biti vođeni do stola Gospodnjeg gdje On Osobno dijeli hranu i osvježenje koje je pripremio za vas. Svi vi ste pozvani biti Njegovi gosti i Domaćin želi svakoga usrećiti, On vam želi ponuditi nešto što nećete biti u mogućnosti primiti nigdje drugdje… On svih želi zadovoljiti sa Svojim tijelom i krvlju, sa Svojom Vječnom Riječju, koja je od životne važnosti za dušu, i opskrbljuje ju sa snagom i svjetlom koji mogu biti ponuđeni jedino od Njega direktno. Sve vaše duše su i dalje slabe, vi morate neprestano primati ishranu koja vam daje snagu za vaš zemaljski zadatak; svi vi ste također i dalje duhovno slijepi, morate primiti svjetlo i povratiti vaš vid kako bi prepoznali pravi put te naknadno krenuli njime… Svi vi ste u potrebi i moraju vam biti dani hrana i piće… Nebeski Domaćin to shvaća, On je svjestan nevolje u kojoj se nalazi vaša duša, i zato je Njegova ljubav pripremila hranjivu hranu i osvježavajuće i oživljavajuće piće… Prema tome On poziva svih k Svome stolu da bi uživali ono što Njegova ljubav ima pohranjeno za njih. On daje Sebe onima koji žele Večerati sa Njime, jer On im udjeljuje Svoju Riječ…

A On Osobno je Vječna Riječ. Zbog toga Njegove Riječi, ‘Tko jede Moje tijelo, i pije Moju krv, ima vječni život…’ I nadalje je rekao: ‘Gle, Ja stojim na vratima i kucam: ako itko… otvori vrata, ući ću k njemu, i večerati sa njime, i on sa Mnom…’ On je Sebe donio ljudima, jer On je Mana Koja silazi sa Neba, u kojoj ljudi trebaju pronaći zadovoljstvo tako da mogu uživati vječni život. Međutim, On Osobno ga mora ponuditi, to jest, vi morate ući u direktnu komunikaciju sa Njime i primiti iz Njegove ruke ono što će vam podariti život… Njegov stol je onaj za koji trebate doći, vi trebate biti Njegovi gosti, ne dopustite sebi da vam hrana bude ponuđena na mjestima gdje On Osobno nije dobrodošao ili gdje ste sami previše udaljeni od Domaćina Koji vas je pozvao doći za Njegov stol. Svugdje su ljudi pozvani na Večeru, nitko nije isključen i svatko se može odvažiti doći k Njegovom stolu bez razlike, svi koji ju trebaju će biti nahranjeni i osvježeni a svima koji putuju cestom kroz zemaljski život je ona potrebna. I zato, uistinu, nitko tko prihvati neprekidno nuđenu pozivnicu neće morati gladovati ili biti kratke ruke… Jer Domaćin neprestano šalje Svoje Glasnike u svijet i oni govore svima onima koje susretnu na svom putu. Oni im ukazuju put do gostoljubive kuće, put ulaska u srce, koje jedino treba otvoriti svoja vrata kako bi propustilo unutra Jednog Koji želi podijeliti ukusnu hranu i osvježavajuće piće. I svi oni mogu primiti bez ograničenja, jer Domaćinu je dovoljna jedino volja bića koja dopušta biti Njegov gost da se posebno pobrine za njega i pruži mu ono što njegova duša potrebuje. A jednom kada je duša sebi dozvolila biti nahranjena za stolom Gospodnjim ona više neće biti zadovoljena sa drugom hranom, opet i iznova će se ona vratiti k Njemu i uvijek će prihvatiti nebeski kruh iz Njegove ruke. Primit će Riječ Božju direktno od Onoga Koji je vječna Riječ i Koji Sebe predaje svakome tko žudi za Njime i Njegovom Riječju.

AMEN

***

Bertha Dudde, br. 6947, 17 Studeni 1957

OTVARANJE VRATA SRCA… VEČERA (Otkrovenje 3:20)

Tko svoja vrata zatvara i brani Mi ulazak, morat će gladovati (ili ‘oskudijevati’), jer jedino Ja mu mogu donijeti (ono) što je potrebno njegovoj duši. Vi ljudi vjerujete kako se svugdje možete snabdjeti jelom i pićem, hranom za vašu dušu, i ne mislite na to da samo Ja vašoj duši mogu dati pravu hranu i da se vi… kud god išli… uvijek u svezi s time morate obraćati Meni, dakle morate otvoriti vrata vašeg srca kako bi Ja Sâm mogao ući da vas nahranim… A kad se tako obratite Osobno Meni, nema razlike gdje tu molbu Meni upućujete, jer Ja ću vas uvijek slušati/čuti i doći vam, gdje god (da) Me zvali. Nije da sam hranu i piće pohranio bilo gdje, kako biste se mogli snabdjeti bez da stupate u vezu sa Mnom… Jedino iz Moje ruke moći ćete dobiti pravu hranu i pravo piće, od kojih vam duša može ozdraviti i osnažiti se za povratak u otadžbinu. I stoga moram Osobno ući kod vas/vama, morate Mi dobrovoljno otvoriti vrata i tada večerati zajedno sa Mnom, jer vas Ja Osobno želim nahraniti, jer Ja Osobno svakom pojedino pružam hranu koja mu je potrebna za ozdravljenje njegove duše… Ja samo kucam na vrata vašeg srca, a vi ih sami morate otvoriti i pustiti Me u vaše srce (Otkrovenje 3:20). Što vam koristi ako se zasitite hranom koju nisam Ja Sâm pripremio za vas? Tada ćete se doduše osjećati dobro, ali iz hrane nećete moći izlučiti ono što vaša duša treba za izgradnju… Ona će ostati mrtva ili oslabljena, osjećati će glad i žeđ, i neće joj ‘biti pomognuto’ u njenoj muci… I to je sudbina dušâ koje se revno trude prodrti u ‘Božju riječ’, duša koje se neprestano zanimaju Božjom riječju i time samo opterećuju svoj razum pokušavajući pronaći smisao Božanske riječi studirajući je, a duše im pritome ostaju prazne. Oni dakle vjeruju kako hrane svoje duše, međutim samo njihov razum apsorbira nešto što oni nazivaju ‘kruhom s neba’, a što oni opet žele dijeliti svojim bližnjima/drugim ljudima. Oni sami će ostati prazni, što će reći: njihove duše će gladovati, i ni njihovi bližnji (= ljudi kojima dijele) neće imati koristi za svoje duše, ako prije toga sa Mnom ne bude uspostavljen iskreni odnos obraćajući se Meni da ih nahranim, ako prije toga nisu otvorena vrata kako bi Ja k njima mogao ući i pružiti im večeru…

Sve Moje riječi imale su duhovni smisao, međutim ljudi ga više ne poštuju. I kad sam Mojim učenicima rekao: ‘Uzmite i jedite, uzmite i pijte… činite to u sjećanju na Mene’ (Luka 22:19), duhovni smisao i ovih riječi uvijek je bio samo direktni spoj sa Mnom… da Me se trebaju sjetiti kad god uzmu jelo i piće koje im duši služi kao hrana. Sâmo nuđenje kruha i vina duši koristi isto toliko malo kao i čitanje i slušanje Božanske riječi, ako se prije toga iskreno ne misli na Mene, čime dolazi do hranjenja duše putem Mene Samoga… I nisu dovoljne samo prazne riječi kako bi Me se prizvalo… Mora doći do zova u duhu i istini… Vrata srca moraju biti otvorena za Mene i moram biti zamoljen da svratim/uđem… I uistinu ću dijeliti jela i pića, što god koja duša treba.

Otvaranje vrata je dakle dobrovoljno obraćanje Meni, težnja za sjedinjenjem sa Mnom i molba za prijem darova milosti, priznavanje slabosti i duševne neimaštine, koja od Mene samoga želi biti okrijepljena, i kroz takva jedna otvorena vrata uistinu ću ući u srce, duši ću pružiti jelo i piće, i ona će ozdraviti/ojačati, ona će sazreti, doći će do života koji tada vječno više ne može izgubiti.

AMEN

***

Bertha Dudde, br. 7120, 14 Svibanj 1958

POSLJEDNJA VEČERA – PRIČEST – LJUBAV…
 

Sa Mnom ne može biti sjedinjenja bez ljubavi, pošto je ljubav Moja temeljna priroda i jedino ono što je istovjetno/jednake prirode Mi se može pripojiti, otud čovjek koji Mi se želi pripojiti mora imati srce koje je ispunjeno ljubavlju… Inače je takva veza nemoguća… I zato bi vi također trebali biti u stanju razumjeti događaje na Posljednjoj Večeri, koja vas može sjediniti sa Mnom jedino ako se u vama zapalila ljubav… jer jedino onda će Moje prisustvo u vama biti moguće.

Od koje su dakle koristi izvanjski običaji sve dok zanemarujete ono što je najvažnije… prakticiranje ljubavi… ‘Onaj koji ostaje u ljubavi ostaje u Meni i Ja u njemu (1 Ivanova 4:16)…’ Otud vi znate koji su uvjeti za Moje prisustvo i ne možete od Mene očekivati skretanje od ovog uvjeta ako samo izvršavate izvanjsku akciju koju ste sami izmislili pošto ste podbacili razumjeti duhovno značenje Mojih Riječi ‘Činite ovo u sijećanju na Mene (Luka 22:19)…’ Život ljubavi je preduvjet da bi se Mene Osobno primilo u vaše srce a Moji učenici, sa kojima sam Večerao, su živjeli takav život ljubavi… Posljedično tome, oni su također razumjeli Moje Riječi sa kojima sam ih istovremeno postavio u njihovu (ili ‘im istovremeno odredio njihovu’) učiteljsku službu… Jer oni su trebali distribuirati kruh života kojeg su primili od Mene kada Sam im uručio zemaljski kruh… Oni su trebali ponuditi živu vodu njihovoj braći, baš kao što Sam Ja njima predao pehar vina… A pošto Sam Ja Osobno bio ‘Riječ koja je postala tijelom’ (Ivan 1:14) Ja Sam onima koji su sudjelovali u Večeri dao Samog Sebe i uvijek ću dati Samog Sebe onima koji Me žele primiti, Ja ću ih također hraniti sa kruhom života i dati im piti žive vode, oni će ‘jesti Moje tijelo i piti Moju krv’ (Ivan 6:53-57), tako ću im Ja Osobno biti prisutan, kao što Sam obećao. Međutim, bez ljubavi je takvo Općenje nemoguće… Ja zasigurno mogu propovijedati ljubav svim ljudima, Ja im mogu pomoći vršiti akcije koje su ispunjene ljubavlju ali se Ja nikad ne mogu nastaniti u srcu koje sebe još nije oblikovalo u ljubav…

A sada uzmite u obzir koliko puno ljudi ima potpuno pogrešnu ideju, koji po njihovom vlastitom mišljenju zasigurno prilaze ‘stolu Gospodnjem’, ali kojima nedostaje prava vrsta ljubavi i čija srca su Me prema tome nesposobna primiti… Uzmite u obzir koliko puno ljudi se drži ovog pogrešnog koncepta pošto vjeruju kako su izvršili svoju dužnost i prema tome niti ne streme duhovno, premda svatko zna da Sam Ja Osobno ljubav (1 Ivanova 4:16) i da Ja jedino od vas očekujem da ispunite zapovijedi ljubavi kako bi vas mogao oduševiti sa Svojim prisustvom (ili ‘pružiti užitak Svojeg Prisustva’). Ali ‘Mojoj Riječi’ se ne pridaje tolika pažnja koliko vršenju izvanjskih formalnosti, a Moja Riječ jedina bi već mogla ‘dati misliti’ tim ljudima kako Ja zahtjevam više od samo formalnih dužnosti…

Ustanovljene Riječi koje Sam rekao Mojim učenicima su od strane njih bile shvaćene duhovno. Ali ljudi bi također bili sposobni razumjeti njihovo duhovno značenje samo ako bi o njima najozbiljnije razmišljali. Ali onda bi razumijevanje također od njih zahtjevalo živjeti život ljubavi i time rad na njihovom unapređivanju, što je većina ljudi nevoljka napraviti. U drugu ruku, mnoge različite formalnosti ne zahtjevaju ovo samoodricanje i prema tome se revnosno izvršavaju, a ipak, one ne koriste duši, umjesto toga, one ju jedino prave mlakom/malodušnom i neobazrivom po pitanju njezinog zemaljskog zadatka koji se sastoji u tome da čovjek sebe obrazuje živjeti život ljubavi, pošto je to preduvjet za ulazak u blisko sjedinjenje sa Mnom, koji Moje prisustvo u ljudskom srcu čini mogućim na prvom mjestu. Jer sjedinjenje sa Mnom je prvi i posljednji cilj ljudskog bića kojeg bi on trebao i može postići na Zemlji samo ako se potrudi živjeti život ljubavi i time pokuša prilagoditi svoju prirodu Mojoj temeljnoj prirodi koja je u sebi Ljubav.

AMEN

***

Bertha Dudde, br. 7450, 8 Studeni 1959

STOL GOSPODNJI – PRIČEST…


Opet i iznova primate hranu za vašu dušu, jer ona ne bi trebala biti gladna za vrijeme zemaljskog života, ona ne bi trebala skapavati od gladi i biti žedna budući da Ja neprekidno razdjeljujem što joj je potrebno za njezino održavanje i sazrijevanje. Moj stol je uvijek postavljen, vi uvijek možete sa Mnom blagovati Večeru koju vam Osobno nudim i koja će vam sigurno koristiti… A ako vas Ja hranim i krijepim, vi ćete doista primiti zdravu hranu koja će pomoći oporavku vaše duše, pošto je ona i dalje slabunjava/boležljiva te zahtjeva krepku ishranu kako bi povratila snagu koju je posjedovala na početku… Mora joj biti ponuđen nebeski kruh koji je čista Riječ, on izvire/teče iz Mene u beskonačnost i dotiče svaku dušu koja sebe otvara i voljna je sebe iznova napuniti za Mojim stolom… Svatko tko je jednom uživao ovu hranu, će također osjetiti njezin učinak, i on neće nikad stati dobavljati hranu i piće za sebe iz mjesta gdje je ponuđena sa ljubavlju: od Mene direktno, a Koji ću vas, kao vaš Domaćin, nastaviti pozivati za Moj stol da bi primili ono što vam je ponuđeno iz Mojih ruku. I vaša će se duša oporaviti, primiti ćete snagu i svjetlo, promijenit ćete vašu prirodu i ponovno poprimiti vašu izvornu prirodu, jer vi probavljate Moje tijelo i Moju krv i stoga ponovno korespondirate sa Mojom temeljnom prirodom…

Tijelo i krv su Moja Riječ, Ja Osobno Sam tijelo i krv, Ja Sam Vječna Riječ… Da li sada znate što znači ‘Pričestiti’ se sa Mnom, pristupiti Mome stolu, jesti Moje tijelo i piti Moju krv? … Da li znate da vas Ja želim ponovno oživjeti sa zdravom hranom kako bi osnažio supstancu vaše duše tako da će ponovno postati što je bila na početku… zračeće savršeno biće koje sadržava Moj duh, duh ljubavi… I vaša će duša ponovno prihvatiti taj duh, ponovno će postati ljubav a za to učiniti potrebuje snagu, koju prima iz Moje hrane… Snaga koja izvire iz Moje ljubavi će ponovno utjecati u Moja stvorena bića, duša će primiti ovu snagu kada prihvati nebeski kruh, Moju Riječ, koja je blagoslovljena sa Mojom snagom. Iz tog razloga vas Ja opetovano pozivam da dođete za stol Gospodnji te sebi dozvolite biti nahranjeni i okrijepljeni s Moje strane, od strane vašeg Domaćina, Koji vas ljubi i uistinu vam želi podariti ono najbolje što ima za ponuditi: Svoju Riječ, hranu i osvježenje za dušu, medicinu za njezin oporavak i snagu, koja neprestano teče iz Mojeg izvora snage. Svi vi… dođite za Moj stol, sakupite se oko izvora, prihvatite iz Moje ruke ono što vam pomaže potpuno sazrijeti… dozvolite sebi da vam se obratim i primjetno ćete osjetiti snagu koja teče kroz vas, sve dok Mi u svoj iskrenosti upućujete zamolbu za hranom i pićem i sa zahvalnošću prihvaćate ono što primate. I vjerujte kako ste u potrebi za ovom hranom, jer i dalje ste slabi i potrebna vam je snaga; bolešljivi/slabašni ste i potrebna vam je medicina, vi uvijek možete doći k Meni a Ja ću vam dati štogod potrebujete kako bi ozdravili i potpuno sazrijeli, sve dok živite na Zemlji. Ali ne zaobilazite izvor života kojeg Sam vam otvorio… Slušajte kada vam govorim i razmišljajte o tome… nastavite se vraćati da bi čuli Moju Riječ i uskoro više nećete željeti prihvatiti ni jednu drugu hranu i piće, vi ćete neprestano dolaziti za Moj stol, prihvatit ćete Moju pozivnicu za Večeru a Ja ću vam je ponuditi sa svom ljubavlju koju Domaćin može podariti Svojim gostima, koji uvijek dolaze k Njemu kako bi se ponovno nahranili.

AMEN

***

Bertha Dudde, br. 8293, 6 Listopad 1962

HRANJENJE DUŠE…

Hrana i piće za vašu dušu koji vam bivaju pružani, zasigurno neće ostati bez učinka; duša će vam ozdraviti ako je bolesna, ojačati će ako je slaba, i dozrijeti će i usavršiti se (= postići ostvarenost, potpunost, savršenstvo) još na Zemlji. Jer uistinu, Moja Riječ kruh je s neba, pravo vino koje će vas ojačati… Moja Riječ je Moje tijelo i Moja krv, koju vam Ja Sâm nudim/pružam, kao što sam je dao i Mojim učenicima kad sam s njima večerao… Jer ta večera je bila simbol onoga što sam Mojim učenicima dao za zadatak: Moju Riječ, koju su od Mene primili, proslijediti/predavati dalje svim dušama koje su gladne i žedne… Kao što sam Ja nijh zemaljski hranio, isto tako oni duhovnu hranu trebaju (pre)davati dalje… I oni su Me i razumjeli, iako im je krajnja spoznaja bila dana tek izlijevanjem Duha na njih… Isto tako ćete i vi ljudi Moja djela i Moje postupke kao i čin (Posljednje tj. Svete) Večere shvatiti tek kad se i na vas bude mogao/uspio izliti Moj Duh, jer dok se to ne dogodi, obraćate pažnju samo na smisao slova, i ne shvaćate što sam tim riječima ustvari želio izraziti… Ali isto tako prije toga morate u sebi oživjeti (dosl: probuditi u život) duh, jer sve do tada ste u duhu još mrtvi, i nećete ni slijediti Moju volju, nećete slušati Moju Riječ tako da vam ona duši stvarno bude hrana i piće… Jer (ta) Riječ treba prodrijeti u vaše srce, tek tada sam Ja Sâm u vama, i tad uistinu jedete Moje tijelo i pijete Moju krv… Iz Moje Riječi crpite snagu koja vam je nužna kako biste mogli sazrijeti još na Zemlji. A tako ćete spoznati i nužnost vašeg posla u vinogradu, a to je dostavljanje Moje Riječi ljudima, kako bi i oni sâmi uspostavili vezu sa Mnom i kako bi tada Moja Riječ i u njima mogla djelovati. Tjelesni život niti jednog čovjeka ne bi mogao opstati bez da tijelo redovno prima hranu, a isti princip važi i za dušu, koja doduše ne može iščeznuti, ali koja se nalazi u bijednom stanju, ako nije hranjena. I pored toga malo je ljudi koji obraćaju pažnju na potrebe duše, iako sam rekao: ‘Jedite Moje tijelo i pijte Moju krv…’ Ja Sâm sam utjelovljena Riječ i Ja vam se Sâm nudim, i od vas tražim da slušate Moju Riječ i da je slijedite, jer tek tad, kad niste samo slušatelji nego izvršitelji Moje Riječi, od Nje ćete imati koristi/blagoslova. Stalno vam ponavljam: ‘Uzmite i jedite, to je Moje tijelo, uzmite i pijte, to je Moja krv…’ I uvijek iznova vam se obraćam i tražim jedino da Me poslušate, da dakle uzmete Večere koju sam Ja Sâm pripremio za Moje goste koji su se odazvali Mom pozivu… I ako ste voljni za to da vam se Ja obratim, onda svugdje i možete primiti Moju Riječ, jer baš ta vaša volja određuje kvalitetu duhovnih sadržaja koji se ulijevaju u vaše srce, pošto se tada svakom pojedincu Ja Sâm obraćam i on/a tada prihvaća samo ono što sad/tad prima kao Moju Riječ… Shvatite da je sâmo čovjekovo htijenje/težnja ono što ga štiti od prihvaćanja krivih duhovnih sadržaja, pa čak i ako je diktirano od propovjednika koji su još neprobuđenog duha i koji propovjedaju samo formalno… Jer Ja Sâm ću blagosloviti slušatelja i podariti mu čistu spoznaju, žudi li on za pravom hranom za svoju dušu. A ako se Ja Sâm mogu obraćati ljudima, onda će oni uistinu jesti Moje tijelo i piti Moju krv, pošto oni tada čuju Riječ iz visine, putem jednog od Mene odabranog sluge, koji omogućava da Ja Sâm kroz njega govorim, koji od Mene prima najčišću istinu i koju tada može dirigirati/provoditi dalje… Ja sve pozivam sudjelovati u Večeri, koju Ja Sâm za vas spremam pošto znam što trebaju vaše duše kako bi sazrele, i pošto poznajem stupanj zrelosti svakog pojedinog čovjeka. I kad/ako netko želi iz Mojih ruku primiti pravi nebeski kruh, vodu života, onda će je neograničeno i dobiti, i duša će mu i ostvariti cilj i postići savršenstvo/ostvarenje/potpunost ….

AMEN

***

Bertha Dudde, br. 8325, 9 Studeni 1962

ISTINSKE BOŽJE SLUGE… USTANOVLJENE RIJEČI…
DJELOVANJE DUHA 
(Marko 16:15; Luka 22:19)
 

Vi, koji vjerujete u Mene i djelovanje Moga duha u vama, primate od Mene izvanredno/rijetko znanje … I to vas znanje obavezuje komunicirati sa vašim bližnjima, jer vi ga ne primate samo za sebe, vi samo djelujete kao posrednici između Mene i ljudi kojima se ne mogu obratiti direktno ali koji hitno/nužno trebaju istinsku/vjernu informaciju kako bi bili u stanju ispuniti njihov zemaljski zadatak. Njihova volja da se približe njihovom Bogu i Stvoritelju ponovno treba biti stimulirana, i prema tome oni moraju biti prosvjetljeni u svezi Mene i njihovog odnosa sa njihovim Bogom i Stvoriteljem… Oni znaju o Mojoj volji i njihovom zadatku na Zemlji… Jedino onda ih se može smatrati odgovornima u svezi toga da li i kako iskorištavaju njihov zemaljski život. Oni također moraju biti informirani o procesu povratka kroz kojeg sami prolaze i razlozima na kojima je ovaj utemeljen… Jer svo ovo znanje može pomoći ljudima reflektirati o njima samima i dati njihovom trenutno čisto svjetovnom stavu duhovnu perspektivu tako da njihovo hodočašće preko ove zemlje neće ostati neuspješno već će rezultirati u njihovom povratku k Meni i najvišem blaženstvu, kao što im je bilo određeno na samom početku.

Ovaj zadatak distribucije znanja koje vam je prenijeto odgore je vaš najvažniji zadatak, vršenje kojeg može voditi do ogromnih blagoslova… Ja Osobno ću podržati svaki zadatak kojeg poduzmete namjesto Mene, jer rezultat bi mogao biti da ću povratiti bezbrojne spašene duše koje Mi Moj neprijatelj Mora vratiti ako je to njihova vlastita volja. I onda će te duše kompletirati proces razvoja koji je već trajao jedno beskonačno dugo vrijeme… ali koji ponovno može biti produžen za beskonačno dugo vrijeme ako ljudsko biće zakaže na Zemlji… Ja vam prenosim, Moji glasnici svjetla, takvo sveobuhvatno znanje kako bi vam omogućio donijeti puno svjetla u duhovnu tamu… I vaši bližnji jedino trebaju otvoriti njihova srca i uši kako bi sudjelovali u većem od najvećeg bogatstva milosti kojeg je vama dozvoljeno objelodaniti pošto Mi želite služiti. Vi jedino uvijek trebate distribuirati nebeski kruh i vodu života, iscjeliteljsku snagu koja je istinsko vino za vaše duše… Onda ćete biti Moji istinski učenici kojima Sam dao instrukciju baš kao što Sam je dao Mojim prvim učenicima kada Sam sa njima blagovao Posljednju Večeru. Iako sam im uručio hranu za tijelo oni su unatoč tome znali da Moja instrukcija znači distribuciju duhovne hrane… oni su znali da su ih Moje riječi pozivale na učiteljsku službu, da trebaju odnijeti Moje Evanđelje u svijet (Mark 16:15), da trebaju hraniti duše njihovih bližnjih ljudskih bića sa Mojom Riječju koju su primili od Mene i nastavljaju primati kroz djelovanje Mojeg duha unutar njih…

Tako Sam Ja pozvao te učenike i podučio ih da pođu u svijet (Mark 16:15)… ali ta poduka je podrazumijevala da oni najprije prime od Mene kruh sa neba, vodu života, jer oni su trebali predati dalje Božanske darove a ne ljudske ideje koje ne nose dobrobiti za dušu. Stoga, sve dok su ti proglašivači Moje riječi i njihovi nasljednici bili pozvani naučavati kroz djelovanje Moga duha unutar njih, oni su bili Moji predstavnici, Moji učenici, i prema tome nasljednici Mojih prvih učenika koji su od Mene primili istinsko Evanđelje… I svatko sebe može smatrati Mojim učenikom, nasljednikom privih učenika koje Sam pozvao u učiteljsku službu… u kojem Moj duh djeluje tako da je on iznutra uveden u sveobuhvatno znanje koje se ne može naučiti/dobiti intelektualnim putem… I čak tradicionalno prihvaćeno znanje najprije potražuje djelovanje Moga duha u proglašivaču tako da on može potpuno razumjeti to duhovno znanje i predati ga dalje na način da će ono imati uistinu blagotvoran učinak na one koji se podučavaju…

Jedino duhovno probuđeni proglašivač Moje Riječi je istinski nasljednik Mojih učenika… a ne oni propovjednici koji su sami od toga odlučili napraviti njihovu karijeru i koji vjeruju kako mogu akademski steći znanje sa kojom onda žele raditi u Mojem vinogradu… Ti radnici su nepogodni jer oni trebaju čekati dok ih Ja Osobno ne pozovem, prije toga oni ne mogu raditi valjano u Mojem vinogradu pošto Ja Osobno želim djelovati kroz Moj duh u onima koji su aktivni za Mene i Moje kraljevstvo. A niti taj poziv može doći od bližnjih ljudskih bića, od nekog tko je, zauzvrat, također (pre)uzeo svoju službu bez unutarnjeg poziva, kojeg su ‘slugom Božjim’ također učinili njegovi bližnji… Ova učiteljska služba nosi toliko puno odgovornosti da je za nju uistinu potrebna kvalifikacija i ljudska volja ili ljudsko djelovanje nikad ne mogu biti dovoljni da bi podijelili (u smislu ‘prenijeli na nekoga’) takvu službu… Ja Osobno Sam sišao na Zemlju kako bi čovječanstvu donio Moju Riječ, znanje koje korespondira sa istinom, koje podaruje potpuno prosvjetljenje i vraća osobu u stanje realizacije koje je bilo njegov udio prije njegova otpadništva od Boga… Ja Osobno Sam tu Riječ donio ljudima i… pošto Sam bio u stanju ostati samo jedan ograničeni vremenski period na Zemlji… odabrao sam prikladne posude za Sebe koje Sam ispunio sa prilivom Mojeg duha, koje Sam Osobno podučio… pošto su živjeli život ljubavi… kojima sam također obećao djelovanje Mojeg duha dok izvršavaju Moje instrukcije…

A vi ljudi znate da zbog ljudske slobodne volje najčišća istina može biti pokvarena ako više ne postoje uvjeti koji dozvoljavaju djelovanje Mojeg duha… Da li stvarno vjerujete kako su svi ljudi koji tvrde kako su Moji ‘predstavnici na Zemlji’, koji tvrde kako su nasljednici Mojih prvih učenika, prikazivali preduvjete koji su omogućavali djelovanje Mojeg duha? I na taj način čista istina više nije bila garantirana, jer čovjek koji sebe nije oblikovao u posudu za Moj duh može sa lakoćom biti pod utjecajem Mojeg neprijatelja, čija je jedina namjera uvijek potkopati Moju čistu istinu… To je razlog zašto su bezbrojna obmanjujuća učenja bila u stanju sebe braniti (isto tako, ‘učvrstiti se’) bez da su od njih bila prepoznata kao takva… Jer gdjegod Moj duh još nije sposoban djelovati tamo prevladava tama, jer jedino Moj duh pali svjetlo u ljudskom biću, jer Moja je duhovna iskra ljubav, a ljubav je također svjetlo i snaga…

Kako se Božanska iskra ljubavi u ljudskom biću… iskra Božjeg duha… ujedini sa vječnim Ocem-Duhom blistavo svjetlo treba zasjati kojeg ni jedna greška ne može podnijeti, pošto će biti izložena i pobijena od strane istine od Mene, Koji ću uvijek jedino podržati čistu istinu i učiniti ju dostupnu vama ljudima… Shvatite kako je to bilo istinsko značenje Moje posljednje Večere sa Mojim učenicima, kako su oni na taj način primili poduku donijeti čistu istinu ljudima i istovremeno spomenuti Moje djelo Spasenja i Moju ljudsku manifestaciju u Isusu, stoga Sam rekao: ‘Činite ovo u sijećanju na Mene’ (Luka 22:19)… Jer jedino proglašavajući čisto Evanđelje je bilo također moguće opskrbiti ljude sa znanjem o Mojem djelu Spasenja… A pošto je to znanje izvanredno važno Ja Sam ga spomenuo sa Riječima iznad, jer svi ljudi koji žele postati blaženi Me se trebaju sjetiti… Ali sve dok su baš ove ‘ustanovljene’ Riječi krivo shvaćene i povezane sa potpuno mrtvom/bezosjećajnom akcijom u ljudima je i dalje vrlo duboka tama… I to je razlog zašto Ja sada podučavam Moje posljednje učenike ponovno da nose Moju Riječ u svijet, čistu istinu koju Sam im bio sposoban prenijeti kroz Moj duh ‘koji učinkovito djeluje također u vama koji vjerujete’ (Ephesians 1:19).

AMEN

Scroll to Top