U NJEMU PREBIVA SVA PUNINA BOŽANSTVA TJELESNO (KOL 1:19, 2:9)

Kološanima 1:19 Jer svidjelo se Bogu u njemu nastaniti svu Puninu
                     20 i po njemu – uspostavivši mir krvlju križa njegova – izmiriti sa sobom sve, bilo na zemlji, bilo na nebesima.

Kološanima 2:9 Jer u njemu tjelesno prebiva sva punina božanstva..

………………. SADRŽAJ……………………………………………………………..

 Jehova Bog je u Isusu postao vidljivim za sva Svoja bića…

‘Bog je Duh Koji je Sebe manifestirao u Isusu…’, (BD 7828) ……………………..

‘Pravilno shvaćanje Boga…’, (BD 7816) …………………………………………………

‘Bog i Isus su Jedno… Ljudska manifestacija Boga’, (BD 8250) …………………

(‘Uosobljavanje Boga…’ – BD 3443) ………………………………………………………

‘Bog je postao vidljiv u Isusu Kristu…’, (BD 7147) ………………………………….

‘Božja ljudska manifestacija…’, (BD 8445) ……………………………………………

‘I Riječ je tijelom postala…’

‘Tkogod vidi Mene vidi Oca…’, (BD 3621) ……………………………………………..

‘I Riječ je tijelom postala…’, (BD 8141) …………………………………………………. 

Istinska vjera u Isusa Krista…

‘Vjera u Boga u Isusu…’, (BD 8541) ……………………………………………………..

‘Nitko ne dolazi k Ocu osim preko Mene…’, (BD 6579) …………………………….

 Ime koje je nad svakim drugim imenom…

‘Iskupljujuća sila Isusovog imena…’, (BD 7066) …………………………………….

‘Snaga Isusova imena…’, (BD 6663) ……………………………………………………

 Blagoslovi Isusovog čina Spasenja…

‘Snaženje volje i dobava snage kroz Isusa…’, (BD 7762) ………………………..

‘Spasenje kroz Isusa Krista…’, (BD 5724) ……………………………………………..

 ***

Bertha Dudde, br. 7828, 17 Veljače 1961

 BOG JE DUH KOJI JE SEBE MANIFESTIRAO U ISUSU…

Vi ne bi trebali zamišljati vašeg Boga i Stvoritelja kao striktno ograničeno Biće, vi Ga ne bi trebali pokušati dovesti u vezu sa formom, jer onda bi vaša ideja uvijek bila pogrešna, budući nešto ograničeno nikada ne može korespondirati sa Mojom prirodom, koja je potpuno savršena, time beskonačna. Jer Ja Sam Duh (Ivan 4:24) Koji ispunjava i prožima sve. U Mojoj prirodi ću Ja biti vječno nedokučiv za Moje žive tvorevine, jer iako su Moje žive tvorevine bile eksternalizirane od strane Mene u najvišem savršenstvu one su ipak jedino iskrice ljubavi, isijane od strane vatre Moje Ljubavi i eksternalizirane kao individualna bića koja bi, međutim, bila nesposobna ugledati vječni izvor svjetla i snage ako bi im Ja Sebe ukazao u Mojem punom izobilju blistavosti, pošto bi oni bili uništeni kad bi se suočili sa zračećim svjetlom (Izlazak 33:20, 23)…

Vi Me pak ne trebate vizualizirati na nijedan drugi način nego kao Božanskog Iskupitelja Isusa Krista… U Njemu Sam Ja postao ‘vidljivi’ Bog za vas, u Njemu je vječni, beskonačni Duh Sebe manifestirao, u Njemu vi vidite Mene i sposobni ste Ga gledati licem u lice (Ivan 1:18; Otkrovenje 22:4) Time Sam vam Ja Osobno dao formu, vama koje Sam bio eksternalizirao iz Moje Ljubavi i Moje snage kao Moje žive tvorevine… Vječni Duh Koji ispunjava svu beskonačnost je ovu formu prožeo sa svjetlom i postao za vas vidljivi Bog… A ipak Ja vladam i djelujem kroz cijelu vječnost i stoga Moje Biće isto tako ne može biti ograničeno, Ja Sam za vas, koji ste i sami još konačni, koji još niste postigli najviše savršenstvo, mogao postati zamisliva ideja jedino u formi Isusa Krista, jer morao Sam vam dati ono što korespondira sa vašim stanjem, koje je i dalje daleko od savršenstva.

Međutim, Ja Jesam i također ostajem nedokučiv u Mojoj prirodi za najsavršenije duhove, što je, međutim, uzrokom povećanog blaženstva, budući Moja djeca neprestano streme ka Meni, i Ja ih neprestano oduševljavam (ili ‘neprestano im pružam užitke’) time što ispunjavam njihove žudnje a ipak Me nikad nisu sposobni dohvatiti… a u drugu ruku mogu Me gledati licem u lice u Isusu Kristu… Ovo će, također, za vas ostati enigma, i jedino u stanju prosvjetljenja ćete vi početi shvaćati a ipak vječno biti nesposobni dokučiti Moju prirodu. Vama Ja izgledam beskonačno daleko a ipak Ja Sam vam tako blizu kako jedino otac može prići svojem djetetu. Ali ova svjesnost vas čini užasno sretnima, i vaša se Ljubav spram Mene neprestano povećava i također je uzrok blaženstva, budući uvijek biva ispunjena.

I otud će sve većom gorljivošću plamtjeti vaša Ljubav spram Isusa Krista, u Kojem ste prepoznali vašeg Oca od vječnosti (Izaija 9:6) i u Kojem vam Ja dodjeljujem beskonačno blaženstvo… Jer u Njemu Sam Ja sada u stanju biti blizu Mojoj djeci (Izaija 7:14; Matej 1:23), premda Ja nisam ograničen na formu, premda Ja ispunjavam svu beskonačnost sa Mojim svjetlom i Mojom snagom, sa Mojim Bićem, koje jeste i ostaje nedokučivo. Ali vi, Moje žive tvorevine, ćete Me tražiti i pronaći u Isusu, jer Ja Sam Ga odabrao kao formu koja je primila Mene; i ova jednom ljudska izvanjska forma je potpuno produhovila sebe a ipak je ostala vidljiva za svako biće koje je postiglo stanje zrelosti duhovne vizije…

Prema tome vi vidite Moj vječni Duh kada vidite Isusa, jer On i Ja smo jedno (Ivan 10:30), vi vidite Oca kada vidite Isusa (Ivan 14:8, 9; Matej 6:9), jer Ja Sam vama, Mojim stvorenim bićima, želio biti vidljiv kako bi zadobio svu vašu Ljubav. Ipak vi Me nikad nećete biti sposobni ugledati u Mojem beskonačnom izobilju snage i svjetla bez da prestanete postojati… Ali Ja želim biti sposoban stvarati i djelovati sa Mojom djecom i tako im također Sebe otkriti kako bi povisio njihovo blaženstvo… I Ja Osobno želim doživjeti njihovu Ljubav i stoga ću uvijek biti blizu Moje djece.   AMEN

 ***

Bertha Dudde, br. 7816, 4 Veljače 1961

 PRAVILNO SHVAĆANJE BOGA

 I biti će vam otkriveno kroz Moj Duh da postoji samo jedan Bog i da je taj Bog Sebe manifestirao u Isusu Kristu, budući je On Duh (Ivan 4:24). Nije bilo moguće za Mene postati vidljiv Mojim stvorenim bićima kao ograničeno Biće, ali u Isusu Kristu Ja Sam postao ‘vidljivi’ Bog za sve Moje žive tvorevine (Ivan 1:18), i prema tome vi ne možete govoriti o Isusu Kristu i Ocu, jer Ja Sam jedno sa Njime (Ivan 10:30) (kao što su čovjekova duša i tijelo JEDAN čovjek*), tako da kada govorite o Isusu Kristu, vi govorite o Meni, vašem Bogu i Stvoritelju, vašem Ocu od vječnosti… Jer djetešce Isus je udomaćivalo Moj Duh unutar Sebe, i nakon Njegova rođenja Ja Sam već bio izvanredno aktivan u Njemu kako bi ukazao ljudima u Njegovoj okolini da je Moj Duh boravio unutar djetešceta. Čovjek Isus je ispustio Njegov posljednji dah na Križu… Isusovo tijelo je, međutim, bilo produhovljeno i On se digao iz mrtvih… Jer sve Njegove supstance su se stopile sa Mnom, Moj Duh je prožeo tijelo i dušu i ništa ljudsko nije ostalo u Njemu… Što se diglo iz mrtvih trećeg dana Sam bio Ja Osobno, Otac-Duh od vječnosti, Bog Kojeg su bića žudjela vidjeti i Koji je sada Sebe manifestirao u izvanjskoj pojavi Isusa Krista…

Isus Krist je ‘Bog’ (Izaija 9:6; Ivan 20:28; 1 Ivanova 5:20), jer Ja Sam Duh i na taj način Sam postao vidljiv svim Svojim bićima u obličju Isusa Krista. I vi Me ne možete zamisliti na nijedan drugi način osim kao Božanskog Iskupitelja Isusa Krista… I ako Me želite zazivati, ako želite uspostaviti kontakt sa Mnom, vi trebate zazivati Isusa Krista, vi trebate govoriti sa Njime, vi Ga trebate priznati kao vašeg Oca od vječnosti, i onda ćete također imati pravilno shvaćanje Boga (ili ‘pravilnu ideju o Bogu’)… koje, međutim, nikad ne može biti pravilno ako se molite odvojeno Meni kao ‘Bogu’ i Isusu Kristu kao ‘Sinu Božjem’… Duša koja je prebivala u čovjeku Isusu je bio Moj ‘Sin’… najviše savršeno biće stvoreno od strane Mene koje je ostalo sa Mnom kada se dogodilo veliko otpadništvo duhova (Knjižice br. 15, 39)…

I ovaj ‘Sin Božji’ Mi je omogućio da Sebe utjelovim u ljudskoj čahuri… tako da se moglo dogoditi potpuno stapanje vječnog Oca-Duha sa Isusom Kristom, ali onda više nisu postojala dva odvojena bića nego samo jedan Bog, jer ‘Božanski Duh’, Moja temeljna priroda, je sasvim prožela ljudsku čahuru i isto tako ju produhovila… Sve je bilo ‘Božanski Duh’, to je bio Duh Koji prožima svu beskonačnost i jedino što je Sebe manifestirao u formi vidljivoj ljudima, tako da su oni bili sposobni razviti ideju o Meni, tako da su bili sposobni moliti se Biću kako bi se ujedinili sa ovim Bićem… Jer izvorni grijeh otpadništva duhova se sastojao od njihova dobrovoljnog razdvajanja od Mene budući su Me oni bili nesposobni ugledati. I na taj način Sam im Ja pružio mogućnost da se iznova voljno sjedine sa Mnom čineći im Sebe vidljivim u Isusu Kristu. Ali vi ne smijete nikada razdvojiti ‘Isusa Krista’ i ‘Mene Osobno’… Jer On i Ja smo jedno (Ivan 10:30); i tkogod zaziva Njega također zaziva Mene… tkogod vidi Njega vidi Mene (Ivan 14:8, 9), Koji jesam i bio Sam vječan i ostat ću takav u cijeloj vječnosti. AMEN

***

Berthi Dudde, br. 8250, 24 Kolovoza 1962 

BOG I ISUS SU JEDNO… LJUDSKA MANIFESTACIJA BOGA 

Da ljudsko duhovno stanje postaje rastuće mračnije otkriva činjenica da ljudi više nisu u stanju pravilno razumjeti ‘postajanje Jedno’ Boga sa Isusom (Ivan 10:30)… i da njima prema tome također nedostaje ispravnog shvaćanja Božje ‘ljudske manifestacije’ (Knjižica br. 34)… Zahvaljujući obmanjujućem učenju o tri-osobnom Božanstvu oni su počeli razmišljati pogrešno (Knjižica br. 4). Ipak, opet i iznova, treba biti rečeno da vječno Božanstvo ne može biti uosobljeno… stoga se Ono ne može zamisliti kao išta drugo nego sila koja ispunjava cijelu vječnost… Ova sila ne može biti ograničena niti se o njoj može razmišljati kao o ‘formi’… ali ona može potpuno prožeti formu… I ovaj proces potpunog prožimanja Božanskom snagom se dogodio u čovjeku Isusu…

Bertha Dudde, br. 3443, 20 Veljače, 1945 

UOSOBLJAVANJE BOGA…

Vjera u duhovno stvarno Božanstvo ni u kojem slučaju ne podrazumjeva uosobljeno Božanstvo, iz tog razloga ljudsko biće ne bi trebalo imati ograničenu ideju o Bogu, Koji je sveprisutan i van vremena i prostora. On ispunjava sve sa Njegovim Duhom, cijeli svemir, cijelo duhovno kraljevstvo… i prema tome On nije zamisliv kao osoba koja je, u skladu sa ljudskim shvaćanjem, prostorno ograničena. Namjesto toga, uosobljavanje Boga mora biti potpuno izbjegnuto ako se ljudsko biće želi iole približiti zamišljanju Boga kao najvišeg i najsavršenijeg Božjeg Bića. Bog je doista Sebe učinio vidljivim Njegovim živim tvorevinama u ljudskoj formi tako što je prožeo Isusovo tijelo sa Njegovom Božanstvenošću i ukazao Sebe u Njegovu preobraženom stanju ljudima, tako da su oni bili sposobni zamisliti vječno Božanstvo u Isusu Kristu (Ivan 1:18; 14:8, 9)…Ipak jednom kada je duša odbacila svoje tijelo i uđe u kraljevstvo svjetla ona će shvatiti kako se vječno Božanstvo ne može nikada dokučiti od strane ljudskog intelekta i da je utjelovljenje u Isusu Kristu bilo naumljeno probuditi ili osnažiti vjeru u duhovno stvarno Božanstvo u ljudima tijekom njihova zemaljskog života, inače bi oni našli teškim imati vjeru koju je, međutim, nužno imati kako bi se sa Bogom uspostavila veza kroz molitvu…

Stoga je vječno Božanstvo postalo vidljivo ljudima u Isusu Kristu (Ivan 1:18; 14:8, 9) i u milosrdnoj Ljubavi Ono pokušava Sebe učiniti pristupačnim ljudima kako bi ih ohrabrilo uspostaviti kontakt sa Sobom. Isus Krist je bio forma koja je udomaćivala vječno Božanstvo za ljude na Zemlji… U duhovnom kraljevstvu ista će forma biti duhovno vidljiva onim ljudima koji su postigli stupanj zrelosti koji im omogućava vidjeti Boga (Matej 5:8)… Ali ovo duhovno stvarno Božanstvo je prisutno svugdje i stoga nikad istrošeno u ograničenoj formi. Otud se niti ne može adresirati kao uosobljeno Božanstvo, budući je ovaj koncept korišten jedino za zemaljski život, za sâmo ljudsko biće koje, kao jedno izolirano pojedinačno biće unutar svemira, zahtjeva za sebe priznavanje kako je osobnost, time se osoba uvijek treba razumjeti kako je ljudsko stvorenje. Da se ovaj koncept nikada ne može primjeniti na vječno Božanstvo je zbog činjenice da je Bog Duh (Ivan 4:24)… ali Duh nikada nije nešto ograničeno, nešto zavezano u formu, jednom kada je savršen. Najviše Savršenstvo je prema tome bezgranično iznad svakog poimanja i prožima cijelu vječnost; ono je sveprisutno budući je njegova temeljna supstanca Ljubav (1 Ivanova 4:8, 16) koja također nije ograničena i prema tome također nije zamisliva kao forma. Intelektualna sposobnost ljudskog bića je ograničena, on je nesposoban vizualizirati išta osim zemaljskih stvari sve dok je on i dalje duhovno neprosvjetljen. I prema tome on pokušava zamisliti vječno Božanstvo kao osobu čim on vjeruje u duhovno stvarnog Boga, u Boga kojem se On može moliti…

I Bog je ugodio ovoj čisto ljudskoj žudnji utjelovljujući Sebe u Isusu Kristu, to jest, tako što je demonstrirao kako se ljudsko biće koje živi Bogu-mio život može sjediniti sa Bogom na Zemlji i stoga postati kao jedno sa Njime… On je želio ukazati ljudima stazu za postizavanje konačnog cilja, potpunog sjedinjenja sa Bogom (Ivan 14:6; 17:22). Zračenje Božanskog Bića je potpuno proželo čovjeka Isusa (Kološanima 2:9), posljedično tome jedino je izvanjski okvir, fizička forma, bila čovjekova, ali su Njegova duša i duh bili Božanski, oni su se opet sasvim ujedinili sa Bogom od Kojeg su bili proizašli. Ipak vječno Božanstvo Sebe nije istrošilo, budući je nemoguće za najsavršenije Biće da ikada bude ograničeno unutar forme. Unatoč tome vječno Božanstvo je nešto duhovno stvarno, to jest, ono je duhovna snaga kojoj treba biti dodijeljena volja i sposobnost razmišljanja, time postoji kao biće sa Kojim ljudsko biće također može uspostaviti iskreni kontakt koristeći se njegovom voljom i njegovim mislima. Jer volja i razmišljanje ljudskog bića isto tako nisu ograničeni na izvanjsku formu nego su dio duhovne suštine koja je utjelovljena u ljudskoj formi. Jednom kada fizička čahura otpadne, duša, duhovno stvarno biće, ostaje sposobna razmišljati i htjeti, ali sukladno njezinom stanju zrelosti sposobnost može samo biti slabija ili snažnija, dok vječno Božanstvo, kao najsavršenije Biće, sprovodi Svoju volju i Svoje misli u vrlodubokoj mudrosti i nezamislivoj snazi.

Ljudska fizička forma je samo sredstvo do cilja u trajanju njegova zemaljskog života. Ipak svatko tko vjeruje u besmrtnost duše će također razumjeti da izvanjska forma, osoba, neće biti potrebna za dušino nastavljeno postojanje. Unatoč tome, duša ostaje svjesna o sebi kao individualnom biću, čak kada se pridružila jednako zrelim dušama… baš kao što će vječno Božanstvo isto tako ostati najviše i najsavršenije Biće za najuzvišenija svjetlosna bića koja su ušla u sjedinjenje sa Njime… koja su potpuno sjedinjena sa Bogom a ipak su neizrecivo sretna u njihovom vlastitom postojanju budući ona uvijek i zauvijek primaju i osjećaju Božju snagu Ljubavi Koja je, kao vječni Otac, u intimnom kontaktu sa njima. AMEN

On je bio pun Ljubavi a Ljubav je temeljna suština vječnog Božanstva (1 Ivanova 4:8, 16)… besprekidno zračena u beskonačnost, koja stvara i održava sve… I ova Božanska snaga Ljubavi je prožela ljudsku formu Isusa i na taj način Sebe manifestirala u Njemu. Božja temeljna priroda je uzela prebivalište u čovjeku Isusu i na taj način je Bog postao ‘ljudsko biće’… a budući je Isus bio potpuno ispunjen sa temeljnom suštinom Boga, On je postao ‘Bog’… Jer je čak Njegova potpuno produhovljena ljudska forma bila sposobna u cjelosti stopiti se sa Bogom nakon Njegova uskrsnuća tako da je Isus onda postao shvatljivo Božanstvo… tako ljudsko biće ne može zamisliti Boga drugačije nego u Isusu (Kološanima 1:15)… no tako ne može ikada biti pitanje o ‘dvoje ljudi’… Ljudsko biće Isus je postigao cilj na Zemlji, potpunu deifikaciju, koju sva stvorena bića mogu postići… Budući je Bog želio stvoriti slike Sebe Samoga čije je konačno savršenstvo, međutim, moralo biti postignuto pomoću slobodne volje samog bića. Isus čovjek je postigao ovu deifikaciju ne jedino naračun života Ljubavi, nego je sa činom Spasenja On također iskupio krivnju grijeha čovječanstva… jer On je iskoristio Božju snagu Ljubavi ili bi On bio nesposoban podnijeti užasnu patnju raspeća. Ova snaga Ljubavi je bila Božja temeljna priroda, time je Bog Osobno bio unutar čovjeka Isusa u svoj punini i ostvario čin Spasenja (2 Korinćanima 5:19)…

Međutim, obmanjujuća je ideja kada vi ljudi govorite o tri-osobnom Bogu budući vječno Božanstvo ne može biti uosobljeno pošto je Ono čista Ljubav, i ova Ljubav je Sebe manifestirala u Isusu, i time je vječni Duh Božji djelovao u Isusu, i za sva bića On može jedino biti shvatljiv (ili ‘pojmljiv’ u smislu, ‘da se o Njemu može formirati ideja’) u Isusu… Pošto su Božja ondašnje stvorena bića Njega bila odbacila jer Ga nisu mogli vidjeti, On je za njih postao vidljivi Bog u Isusu (Ivan 1:18)… Ali Isus nije drugo biće o kojem se može razmišljati kao da postoji pored Boga… On je Bog budući je Bog snaga Ljubavi, Koja prožima potpuno produhovljenu formu, time se ona sastoji sasvim od Božanske temeljne supstance i prema tome je jedino vidljiva onim bićima koja su također postala produhovljena kako bi vidjela duhovno.

Zasigurno je ispravno opisati Božju prirodu kao Oca, Sina i Svetog Duha ako je Otac prepoznat kao Ljubav, Sin kao mudrost a Sveti Duh kao volja ili sila Božja… Jer Božja priroda je Ljubav, mudrost i sila… Ali cilj kojeg je Bog postavio za Sebe kada je stvorio bića, dobrovoljno deificiranje ovih bića, također objašnjava… kada je postignut… Božju manifestaciju u Isusu… vidljivo Božanstvo u Isusu, dok tri-osobno Božanstvo ne dozvoljava ispravno, tj. istinito objašnjenje. Ljudi su stvorili njihove vlastite pojmove koji priječe njihov duhovni proces sazrijevanja, budući se jedino jedan Bog može zazivati; trojici različitih Bogova se ne može (isto u smislu: ‘nije moguće’ ili ‘nije dozvoljeno’) moliti nego Bog Osobno želi biti priznat u Isusu, i otud On može jedino biti obožavan u Isusu… I On zahtjeva ovo priznavanje od svih ljudskih bića, budući Mu je ovo priznavanje bilo zanijekano u prošlosti, i budući čin Spasenja mora biti prihvaćen u isto vrijeme (Knjižica br. 38)… Budući ni jedna osoba ne može pronaći oproštenje njegova izvornog grijeha bez Isusa Krista, i prema tome ljudsko biće mora izraziti njegovu vjeru u Njega… On mora vjerovati da je Bog Osobno prikazao suosjećanje spram čovječanstva i ostvario čin Spasenja u Isusu. AMEN

***

Bertha Dudde, br. 7147, 18 Lipnja 1958 

BOG JE POSTAO VIDLJIV U ISUSU KRISTU

Svatko tko Me ispovijeda će također biti primljen u Moje kraljevstvo, jer on će već biti kandidat za Moje kraljevstvo čim je pronašao put nazad ka Meni od Koga se jednom odvojio u svojoj vlastitoj slobodnoj volji. On Me više nije priznavao, i to je bio grijeh protiv Mene, njegovog Boga i Stvoritelja od vječnosti, koji nije mogao biti iskupljen na ni jedan drugi način nego putem svjesnog priznavanja Mene Osobno… I kako bi omogućio ljudskom biću da to učini Ja Sam Sebe u-osobio u ljudskom biću Isusu… Jer razlog za odmetništvo od Mene je počivao u činjenici da Me Moje žive tvorevine nisu bile u stanju vidjeti… zato su se one okrenule ka onome (= Luciferu) koji im je bio vidljiv koji je, tako reći, sudjelovao u njihovom nastajanju i koji je, usprkos najvećoj svjesnosti, sebe voljno odvojio od Božanstva Kojeg on, također, nije bio u stanju vidjeti. I stoga Sam Ja postao vidljivi Bog za vas ljude u Isusu Kristu (Ivan 1:18), i kao rezultat Moje ljudske manifestacije razlog za negiranje Mojeg priznavanja u stvari više nije postojao… Ali sada priznavanje Mene istovremeno zahtjeva i priznavanje čina Spasenja Isusa Krista…

Uslijed ogromne krivnje izvornog grijeha iskupljenje od njega je za vas ljude postalo nužno, krivnja je najprije morala biti iskupljena pošto Ja više nisam mogao prihvatiti grešne žive tvorevine, ili, Moja pravda je zahtjevala okajanje za ovu krivnju što bi tek onda ponovno obnovilo prijašnji odnos između živih tvorevina i Mene… koji je bio narušen spomenutim grijehom. Ovaj čin okajanja/izmirenja za čovječanstvo je time bio ponuđen od strane ljudskog bića Isusa; ipak, Ja Sam Sebe manifestirao u ovom ljudskom biću Isusu jer Ja Osobno Sam želio iskupiti vas ljude od velike krivnje, radi se samo o tome da Sam Se morao okoristiti ljudskim pokrivačem koji Me onda, međutim, trebao vječno udomaćivati u sebi, tako da bi Moja bića mogla vidjeti njihovog Boga i Stvoritelja, tako da bi bili sposobni u Njemu prepoznati i voljeti njihovog Oca, Kojem su onda mogli privrženo pristupati bez da moraju iščeznuti kao učinak vatre Njegove Ljubavi…

I tako je svatko tko priznaje Božanskog Iskupitelja Isusa Krista započeo put povratka u Očevu kuću, jer on istovremeno priznaje Mene Osobno u Njemu i, kao rezultat čina Spasenja, njegov je izvorni grijeh iskupljen. On će prema tome također biti primljen u Moje kraljevstvo, Ja ću susresti Moje dijete kao Otac, jer Ja Osobno se nikad nisam odvojio od njega, Ja Sam samo prihvatio njegovu volju koja se okrenula od Mene pošto je bila slobodna. I stoga slobodna volja mora ponovno postati aktivna i težiti povratku ka Meni. To je demonstrirano od strane čovjeka kroz njegovo svjesno priznavanje Isusa Krista i Njegovog čina Spasenja (Knjižica br. 38) i svjestan odnos sa Njime time što Ga zaziva i traži za izbavljenje. Jer on zna kako je ograničen sve dok još nije pronašao Mene u Isusu Kristu.

Priznavanje Mene je slobodan čin volje koji, međutim, mijenja stanje koje je trajalo cijelu vječnost, što vodi iz smrti u život, iz mraka noći na svjetlo… Jer priznavanje Mene će također, i bez greške, povlačiti sa sobom i promjenu karaktera, ljudsko biće će ponovno ući u Božanski red… ono će napustiti oblast koja je bila njegovo prebivalište beskrajno dugo vrijeme i ući u svjetlosne sfere, iako njegovo tijelo i dalje ostaje na Zemlji… Ali duša… jednom pali duh (BD 8808b)… teži ponovno prema svom domu, jer priznavanje Mene u Isusu Kristu će uvijek biti asocirano sa transmisijom snage i svjetla tako da će čovjek prepoznati što je ispravno i dobro i na taj način njegove namjere i djela također moraju biti dobre i ispravne. Jer Ja sada neću ponovno napustiti Moje dijete koje Me pronašlo, i sa Mojim vođenjem će ono također sa sigurnošću doseći svoj cilj, biti će prihvaćeno kao Moje dijete u Očevu kuću gdje će živjeti u slobodi i svjetlu i blaženoj sreći, gdje će stvarati sa Mnom i u Mojoj volji što jeste i bila je njegova sudbina od početka. AMEN

*** 

Bertha Dudde, br. 8445, 22 Ožujak 1963

BOŽJA LJUDSKA MANIFESTACIJA…

Najveći misterij, Moja ljudska manifestacija u Isusu u svrhu iskupljenja svih jednom palih duhova, u svrhu iskupljenja golemog izvornog grijeha otpadništva bića (Knjižice br. 15 & 39), će ostati tajna za ljude sve dok oni nisu istinito podučeni i žude znati Istinu po tom pitanju… Vi ljudi ne želite vjerovati da živite u krajnoj tami… baš zbog ovog izvornog grijeha koji najprije mora biti iskupljen prije nego možete postati prosvjetljeni, ali onda ćete jednom i zauvijek sve razumjeti i nećete imati više dvojbi. Međutim, vi možete jedino primiti Čistu Istinu od Same Vječne Istine Koja vas također želi poučiti budući je Ona Samo Svjetlo od vječnosti i želi da Njezine žive tvorevine također žive u svjetlu… Ipak na vašoj je slobodnoj volji da prihvatite Istinu; i vi ste sigurno sposobni odlučiti da li ste istinito podučeni…

Postoji samo jedan uvjet: da živite život Ljubavi… Budući je Ljubav vatra koja je isijana od strane svjetla mudrosti… Iskra Ljubavi je bila postavljena u vas, kao Božanski element, koja je povezana sa Mnom, Vječnom Ljubavi. Čim vi dobrovoljno zapalite ovu iskru unutar vas ona će stremiti spram osnovne vatre a ova će, zauzvrat, vratiti njezino svjetlo u obliku najdublje mudrosti… Vi ćete postati upućeni (ili ‘u posjedu znanja’), svjetlo realizacije će vas osvijetliti i vaše će razmišljanje biti ispravno, ono će biti istinito… I ovo je Istina koju vam Ja želim saopćiti tako da možete prepoznati vaš zadatak na Zemlji i ispuniti ga… Otud, vi trebate znati u svezi vašeg izvornog grijeha i Mojeg plana Spasenja od vječnosti (Knjižice br. 15, 39 & 40)… Najvažnije od svega, vi trebate naučiti u svezi spasenja kroz Isusa Krista (Knjižica br. 38), u svezi Moje ljudske manifestacije u Njemu (Knjižica br. 34) i, iznad svega, vi trebate biti podučeni da ne trebate izbjeći Isusa Krista ako ikada želite postići vječni život… On je došao na Zemlju da bi propovijedao Evanđelje Ljubavi (Knjižice br. 7, 12 & 21) ljudima, da bi ukazao primjerom ispravan način življenja, da bi im ukazao ispravan put koji vodi do vječnog života (Ivan 14:6)… Ali ljudi, spriječeni/opterećeni izvornim grijehom, i dalje nisu mogli postići njihov cilj sve dok nisu bili oslobođeni od ovog izvornog grijeha… I ovo je bilo postignuto pomoću Isusovog čina Spasenja, pomoću Njegove smrti na Križu, budući je On ostvario čin okajanja za ovu golemu krivnju i mogao je to jedino učiniti kao ljudsko biće budući Sam Ja Osobno bio u Njemu, pošto je Ljubav Moja temeljna supstanca… Ljubav nije samo kvaliteta Mojega bića već Sam Ja Osobno Ljubav (1 Ivanova 4:8, 16)…

Vi ćete ovo biti nesposobni dokučiti sve dok živite na Zemlji ali jedino ovo razjašnjenje može učiniti da bolje razumijete Moju ljudsku manifestaciju u Isusu tako da za vas ‘Sjedinjenje’ isto tako više nije prijeporno… Moja suština ne može biti uosobljena, ali u Isusu je Moj sve-obuhvatni Duh oblikovao Sebe u nešto za vas pojmljivo… Ali Isusovo potpuno sjedinjenje sa Mnom se nije dogodilo sve dok čin Spasenja nije bio ostvaren, što objašnjava zašto je Isus, tijekom Njegova zemaljskog života, također povremeno govorio o Ocu kao biću izvan Sebe… ali istovremeno je On uvijek također upućivao na sjedinjenje… U vremenu Njegovog života na Zemlji ljudi su bili u stanju tame, i svjetlo… tj. jasno shvaćanje u svezi čina Spasenja… je jedino moglo sijati za one koji su promišljeno sebe postavili pod Križ, koji su željeli biti iskupljenima i tako su dobrovoljno sebe dali Isusu i zaklinjali za oproštenje od njihovih grijeha i krivnje… Posljedično tome, čovječanstvo je nastavilo u stanju duhovne tame, i ovaj čin Spasenja… najveći čin milosrđa Božanske Ljubavi… će nastaviti biti zanemarivan, Isus će biti znan tek kao ljudsko biće i ikakva Božanska misija od strane Njega će biti nijekana… Iz ovog razloga čovječanstvo također ostaje opterećeno izvornim grijehom, ono nastavlja u duhovnoj tami te isto tako ne percipira svjetlo… kada je ono povremeno zračeno, jer oni zatvaraju njihove oči da bi ga izbjegli vidjeti…

Ali svjetlo odgore više ne može biti utrnuto jer, opet i iznova, biti će ljudi koji unutar sebe zapaljuju duhovnu iskru i onda su sposobni primiti direktne poduke od njihovog vječnog Oca-Duha. I jednog dana će ovo svjetlo blistavo zasjati, ono će u potpunosti raspršiti tamu kada će Moja volja smatrati kako je za to pravo vrijeme… Budući se vi ljudi približavate kraju perioda spasenja, i novi će započeti, ali ovaj će biti blistava svjetla jer je on, koji je doveo tamu u svijet, biti prognan za dugo vrijeme (Otkrovenje 20:2), i jer će tijekom ovog nadolazećeg vremena ljudi dopustiti sebi biti iskupljenima od strane Isusa Krista, time su oni oslobođeni od njihova izvorna grijeha… Znanje o Isusu Kristu i Njegovom činu Spasenja, o Mojoj ljudskoj manifestaciji u Njemu, je od takvog nevjerojatnog značaja da ću Ja, doista, učiniti sve da bi ga dostavio ljudima, ali mora biti ostavljeno njihovoj slobodnoj volji to da li će ga oni prihvatiti i onda slijediti put do Križa… da li oni predaju krivnju njihovih grijeha Jedinome Koji, kada je za to zaklinjan, može i hoće ih osloboditi. Budući je On umro na Križu za krivnju grijeha čovječanstva, On je platio odštetu za golemu krivnju, i Božja je Pravda time bila poslužena… budući je Božja Ljubav imala milosrđa spram onih koji su Ga prethodno napustili… Ljubav Osobno je podnijela žrtvu… Bog u Isusu je izbavio čovječanstvo od grijeha (2 Korinćanima 5:18, 19) i iznova otvorio put u kraljevstvo svjetla i blaženstva. AMEN

‘I Riječ je tijelom postala…’

 ***

Bertha Dudde, br. 3621, 6 Prosinac 1945 

‘TKOGOD VIDI MENE VIDI OCA…’

(Ivan 14:8, 9)

Tkogod vidi Mene vidi Oca, budući Smo Otac i Ja jedno (Ivan 14:8, 9; 10:30) Ja Sam donio Riječ ljudima ali oni Ju nisu prepoznali kao Božju Riječ, kao izražaj Njegove beskonačne Ljubavi za Njegove žive tvorevine. Oni su gledali na Nju kao na ljudsku riječ, danu im od strane Mene iz Mene Samoga, budući su bili mračni iznutra i nisu znali u svezi Božjeg djelovanja unutar ljudskog bića… Otud oni više nisu mogli čuti Božji glas sami, koji bi im bio mogao priskrbiti dokaz Božjeg prisustva, Njegove suštine i Njegova bliskog odnosa sa ljudima. Ja Sam im, međutim, želio povratiti ovo znanje, Ja Sam ih želio upoznati sa snagom Ljubavi i vjere, tako da mogu postati primjetno svjesni Božjeg prisustva ako bi obratili pažnju na Moje učenje… Ja Sam im došao kao posrednik poslan od strane Boga da bi proglasio Njegovu Riječ ljudima dobre volje u skladu sa Njegovom podukom. Vječni Otac-Duh se nastanio u Meni da bi vidljivo djelovao kroz Mene… Sve što Sam rekao i učinio je bilo Njegovo djelo, Njegova volja, Njegova snaga i Njegova Ljubav (Ivan 5:19, 30; 6:38; 8:28, 29; 12:49)… Ja Sam bio tek forma kroz koju je Bog Sebe izrazio, ili bi Njegovo prisustvo bilo nepodnošljivo za ljude koji su živjeli u vrlodubokoj duhovnoj tami… I forma koja je zakrilila Oca-Duha je također pripadala Njemu, jer sve unutar Mene je stremilo spram Oca-Duha, premda je bila smrtna čahura kao ijedno drugo ljudsko biće… Ali poradi Duha unutar Sebe Ona je postala besmrtna…

Ja Sam bio Isus, čovjek, ali jedino u Mojoj izvanjskoj pojavnosti, budući je sve u i oko Mene bilo produhovljeno pomoću Ljubavi, ono je bilo ujedinjeno sa vječnom Ljubavlju sa kojom Sam Ja bio nerazdvojivo povezan od vječnosti (Ivan 17:5). Bog kao Duh (Ivan 4:21) nije vidljiv ljudskim bićima, unatoč tome On je Sebe učinio vidljivim za njih u Meni kao osobi (Ivan 1:18), On je prisvojio Moje fizičko odijelo i ukazao Sebe u njemu ljudima, identificirajući Sebe kao mudrost, Ljubav i svemoć. I onima koji su vjerovali u Mene i Moje djelo na Zemlji Sam dao dokaz o Božanstvu kroz čudesa, koja su bila moguća jedino Bogu i koja je Moja volja mogla ostvariti budući je Bog bio u Meni, i time Njegova volja, mudrost i snaga su Me proželi… Otud nije više bilo daljnjeg razdvajanja između Boga i Mojeg smrtnog tijela, Ono je postalo jedno sa Njime, On ga je potpuno okupirao, On Osobno je hodao na Zemlji u Mojoj izvanjskoj formi, koja je zauzvrat bila djelo Njegove Ljubavi kako bi učino Sebe pristupačnim za ljude… I Ja Sam im donio Njegovu Riječ… On Osobno je govorio kroz Mene, On, Sama vječna Riječ, je postao tijelo kako bi omogućio da Ga ljudi čuju. Budući oni više nisu poznavali tajnu vječne Ljubavi, vječnog Oca-Duha, Čija Riječ uspostavlja vezu sa ljudima…

Oni više nisu znali za snagu Riječi koja sve privlači k Sebi kada može postati učinkovita u čovjeku… Oni nisu znali kako bi svako ljudsko biće moglo čuti Samu Božansku Riječ u sebi ako bi oblikovao sebe u Ljubav u skladu sa Božjom voljom, kako bi primio Samu Božansku Ljubav (Knjižice br. 24 i 46)… Iz ovog razloga Bog Osobno je došao na Zemlju, i On im je donio opet znanje koje je ljude moglo osloboditi iz njihove tame… I ljudi Ga nisu prepoznali, oni su progonili Mene, Koji Sam, kao ljudsko biće, zaklanjao Božanstvo unutar Mene… I Ja Sam morao dopustiti da se to dogodi kako bi sačuvao njihovu slobodnu volju. Ja Sam im donio Riječ ali oni je nisu prihvatili, i oni nisu prepoznali u Meni Onoga Koji Me potpuno prožeo (Ivan 1:9-11)… Oni su vidjeli Mene ali ne Boga u Meni, Koji nije Sebe sakrio od njihova pogleda nego je vršio znakove i čudesa kako bi učinio da slijepi ponovno progledaju… Ali onima Koji su vjerovali On je Sebe otkrio u Njegovoj Ljubavi, mudrosti i svemoći (Ivan 1:12)… I oni su Ga vidjeli kako se diže u nebesa u punoj slavi, oni su vidjeli Njegovu čahuru kako sebe produhovljava pred njihovim očima i u blistavom svjetlu se uzdiže do kraljevstva koje je bilo njezinim domom od vječnosti (Djela 1:9, 10).           AMEN

*** 

Bertha Dudde, br. 8141, 1 Travanj 1962 

‘I RIJEČ JE TIJELOM POSTALA…’

‘I Riječ je tijelom postala i živjela među nama…’ (Ivan 1:14) Ja Osobno, vječna Riječ, došao Sam na Zemlju i postao tijelo… To je bio jedan čin silne Ljubavi i milosrđa koji Me potakao uspostaviti kontakt sa ljudskim bićima koja su sebe bila udaljila od Mene do točke da oni više nisu bili sposobni čuti Moj glas, da oni više nisu mogli čuti Moju Riječ unutar njih samih, i koji više nisu imali odnos sa Riječju od vječnosti… Oni su sami prouzročili ovu ogromnu udaljenost od Mene, i oni nikada ne bi bili sposobni premostiti ovu razdaljinu sami od sebe, oni nikada ne bi bili sposobni opet čuti Moju Riječ onako kako je to bilo u početku kada Sam mogao komunicirati sa svim Mojim živim tvorevinama kroz Riječ (= BD 6852 + 8739)… Iz ovog razloga Moja je Ljubav Sama premostila ogromnu udaljenost… Ja Osobno Sam sišao na Zemlju i postao tijelo i onda pokušao doći u kontakt sa Mojim živim tvorevinama kako bi im opet govorio i izgradio most za njih koji bi ih vodio nazad k Meni u kraljevstvo svjetla i blaženstva…

Ja Osobno Sam vječna Riječ ali Ja nisam mogao govoriti direktno ijednom ljudskom biću odgore bez da postavim one koji su jednom potekli iz Mene kao slobodne žive tvorevine u stanje prisile. Oni su morali preći most do Mene dobrovoljno i Ja Sam to mogao postići jedino posredstvom Moje Riječi koja, međutim, nije trebala zvučati izvanredno nego poput izgovorene riječi između ljudskih bića. I iz ovog razloga Ja Sam postao tijelom… Ja Sam se nastanio u ljudskom omotaču Isusa i govorio ljudima kroz Njega… Ali bila je to Moja Riječ koja im je sada bila izgovorena, i kroz ovu Riječ Ja Sam bio sposoban ukazati ljudima put. Ja Sam bio sposoban podučiti ih i reći im Moju volju, Ja Sam bio sposoban otkriti im Evanđelje, Božansko učenje Ljubavi (Knjižice br. 7, 12 i 21), koje bi trebalo još jednom promijeniti njihove duše u stanje koje bi omogućilo svakoj osobi da čuje Moju Riječ unutar sebe samoga ako je to bila njegova iskrena volja… Ali najprije je čovječanstvo moralo biti oslobođeno od grijeha i smrti. Prijašnja krivnja grijeha, prouzročena od strane otpadništva od Mene, je naprije morala biti iskupljena, tako da je naknadna veza sa Mnom mogla biti okrunjena sa ‘izlijevanjem Mojega Duha’… tako da je samo ljudsko biće opet moglo čuti Moj glas unutar sebe kako je to bilo na početku…

‘I Riječ je tijelom postala i živjela među nama…’ Jedino nekolicina ljudi je razumjelo značenje ovih riječi; vječna Riječ Osobno je došla na Zemlju budući je čovječanstvo bilo u najvećoj tegobi, ono nije bilo svjesno svojeg kukavnog stanja, svojeg nedostatka svjetla, duhovne tame u kojoj je živjelo… Ono je bilo potpuno razdvojeno od Mene i nije činilo ništa da bi umanjilo svoju golemu udaljenost od Mene. Jedini put da se pomogne ljudima je bio putem poduke koja je korespondirala sa Istinom… Oni su morali biti obaviješteni o volji njihova Boga i Stvoritelja, i ova im je volja morala biti saopćena od strane Mene Osobno… Ja Sam im morao govoriti Osobno i mogao sam to učiniti jedino kroz ljudsko biće… Time Sam Ja utjelovio Sebe u ovom ljudskom biću, i jedino na ovaj način je bilo moguće podučiti ljude istinito, skrenuti njihovu pažnju na njihov pogrešan način života, obavijestiti ih o Mojoj volji i primjerom ukazati vrstu života kojeg bi oni sami trebali voditi kako bi izbjegli duhovnoj tami, kako bi hodali stazom koju Sam im Ja prvi ukazao tako da bi mogli iznova postići vječni život (Ivan 14:6). Jer oni su bili pod utjecajem Mojeg protivnika (Sotone) koji ih je neprestano provocirao da vode život bez Ljubavi što ih je naknadno učinilo i održalo nejakima i oni su bili nesposobni doprinjeti išta spram njihova uspona.

Ja Osobno Sam im priskrbio dokaz da Ljubav rezultira u snazi. Ja Sam ozdravio bolesne i vršio druga čudesa što je jedino snaga Ljubavi mogla ostvariti… Ja Sam ih također obavijestio o posljedicama bezosjećajnog načina života… jer Ja Sam najprije morao objasniti ljudima zašto su oni doživljavali fizičku i duhovnu nedaću… Ja Sam ih morao obavijestiti da se njihovo stanje kao ljudskih bića nije moglo smatrati sretnim i što bi oni prema tome trebali napraviti da bi postigli apsolutnu sreću… i oni su trebali čuti sve ovo iz usta Boga… Oni su trebali biti sposobni čuti Moju Riječ, i time je Sama Riječ sišla dolje na Zemlju i postala tijelom… U izvornom stanju Riječ je odjekivala unutar svakog bića i bila je uzrokom nezamislivog blaženstva… I bića su sama odbacila ovo ushićenje time što su dobrovoljno sebe udaljila od Mene i time više nisu mogla čuti Moju Riječ, budući je ova Riječ bila direktno zračenje Ljubavi od strane Mene koje su oni onda odbacili.

Pretjerana tegoba čovječanstva na Zemlji je ponukala Moju Ljubav i milosrđe da im priđe bliže i da im se konfrontira u Riječi unatoč njihovu otporu… I svatko tko je potpirio samo sićušnu iskricu Ljubavi unutar sebe Me prepoznao i prihvatio Moju Riječ… On je također prepoznao Božanstvo u Meni i slijedio Me… Ali općenito ljudi su samo vidjeli ljudsko biće u Meni i prema tome vrednovali Moju Riječ jednostavno kao onu ljudskog bića… Ja Sam bio među njima i oni Me nisu prepoznali… Unatoč tome, Ja Sam bio sposoban proglasiti Evanđelje Ljubavi, opetovano priopćiti Božansko učenje Ljubavi ljudima i educirati Moje apostole Osobno i onda ih poslati u svijet sa zadatkom proglašavanja Mojeg Evanđelja i da svjedoče za Mene… ‘Sama Riječ’ je sišla dolje na Zemlju, i Ona se utjelovila za dobrobit čovječanstva… I svaki puta kada je Moja Riječ izgovorena, Moja se beskrajna Ljubav i milosrđe prigiba(ju) dolje spram čovječanstva i odašilja(ju) Svoju Ljubav u ona ljudska srca koja voljno prihvaćaju Moju Riječ, koji ju slušaju i prepoznaju ju kao glas njihova Oca i koji su zahvalni za ovaj veliki dar milosti… Jer Ja Osobno Sam vječna Riječ, i svatko tko Me sluša ulazi u najbliži kontakt sa Mnom, i on će doista postići njegov krajnji cilj na ovoj Zemlji, on će pronaći kompletno ujedinjenje sa Mnom, njegovim Bogom i Ocem (Ivan 17:21-23), Kome se on konačno vratio da bude vječno blažen.      AMEN

Istinska vjera u Isusa Krista…

*** 

Bertha Dudde, br. 8541, 26 Lipanj 1963 

VJERA U BOGA U ISUSU…

Jedino je nužno za vas da vjerujete u Mene i zaputite se stazom ka Meni kada trpite nevolju… za vas, poput djece, naći utočište kod Oca, Koji će vas zaštititi u svakoj duhovnoj i zemaljskoj nevolji budući vi sebe povjeravate Njemu… Opet i iznova Ja naglašavam da Me vi jedino trebate kontaktirati u mislima, kroz dobro-dušnu aktivnost ili u molitvi i, doista, vi više nećete biti sposobni zastraniti, budući vam vaša veza sa Mnom također garantira Moju pomoć da budete izbavljeni od Mojeg protivnika (Sotone) i povratite se Onome od Kojeg ste jednom potekli. Treba priznati, dokaz za postojanje Boga i Stvoritelja vam ne može biti dan, vi trebate vjerovati u Njega… Ipak ako ste voljni to napraviti onda ćete također vidjeti dokaz koji svjedoči o Meni u svemu što vas okružuje… I samo time što ćete razmišljati o tome vi ćete već biti sposobni uzvjerovati u Mene… Ja samo ne želim da potrošite vaš život nepromišljeno, da jedino zamjećujete svijet i vjerujete kako je vaš zemaljski život sam po sebi konačni cilj…

Vi uvijek trebate sebe pitati zašto i iz kojeg razloga živite na Zemlji… kako bi onda također pronašli misli o Bogu i Stvoritelju, koje će vas opet i iznova okružiti poput valova, jer svrha i cilj vašeg zemaljskog života je prepoznati Boga i Stvoritelja, priznati Ga i žuditi uspostaviti kontakt sa Njime. Onda će ovaj Bog i Stvoritelj također ščepati vas i nikada vas više neće pustiti da padnete… I on će vam također dostaviti znanje o Isusu Kristu, vašem Iskupitelju. Jer vi ćete Njega morati pronaći tako da ćete izgubiti vašu nemoćnost, tako da je vaš uzlaz do vrhunca osiguran… Jer čak ako Me prepoznate, vi ćete imati malo voljne snage ozbiljno stremiti spram Mene, budući ste preslabi zbog grijeha vašeg prošlog otpadništva od Mene… i u svrhu snaženja vaše volje čovjek Isus je umro na Križu kako bi za vas zadobio blagoslove snažnije volje… Ja Osobno Sam vam došao pomoći u vašoj velikoj duhovnoj nevolji koja je bila rezultat vašeg prvobitnog grijeha (Knjižice br. 15, 39), i Ja Osobno Sam ostvario čin Spasenja za iskupljenje vaše krivnje u Isusu ljudskom biću (2 Korinćanima 5:18, 19). Tako će put povratka sada biti moguć za vas ako apelirate Isusu Kristu za snagu, ako položite krivnju grijeha pod Njegova stopala i izrazite iskrenu volju da se povratite k Ocu, Koji se nastanio u Isusu, Koji je ujedinio Sebe sa Njime za svu vječnost… Čak ako vi kako slijedi vjerujete u Boga kao Stvoritelja i Iskupitelja, ovaj Bog ne može nikada biti smatran za biće razdvojeno od Isusa Krista, jer Bog i Isus su jedno (Ivan 10:30), Bog se samo okoristio izvanjskom ljudskom čahurom koju ljudi nazivaju ‘Isus’, ali Koji je udomaćivao puninu Mene u Sebi Samome (Kološanima 2:9).

Ja Sam stvorio sve, čak je Isusova ljudska čahura izašla od Mene, Koju Sam Ja odabrao za Sebe kako bi bio sposoban ostati među ljudima. Vi ste ljudi, također, potekli iz Moje volje ipak vi ste jednom sebe razdvojili od Mene dobrovoljno, jer jedino Ljubav uspostavlja vezu sa Mnom ali vi ste ju izgubili vašom vlastitom krivnjom, dok je ljudsko biće Isus bio prožet od strane Ljubavi, time je Moja temeljnja supstanca bila u Njemu, jer ova je Ljubav (1 Ivanova 4:8, 16)… Otud, sukladno Njegovoj prirodi On mora biti Bog Osobno, i jedino je Njegova izvanjska čahura bila ljudska sve dok ju On nije također produhovio, tako da se ona bila sposobna ujediniti sa Njegovom Božanskom dušom i ništa ljudsko nije (pre)ostalo jednom kada je Isus ostvario čin Spasenja… Svatko tko Me prema tome prepoznao u Isusu je također izbjegao tami, jer onda će ga Samo Svjetlo privući u više sfere, jer Ja Osobno Sam Svjetlo, i svjetlo je sijalo na Zemlju kroz ljudsko biće Isusa budući je ono prožimalo ljudsko biće u cjelosti. I Ja bi želio poslati ovu zraku svjetla svima vama, ipak vaše srce mora sebe otvoriti za Mene, vi morate usmjeriti vaše misli spram Onoga Koji vas je stvorio… Vi morate prikupiti ovu volju slobodno ali onda ćete također biti zahvaćeni od strane Moje milosrdne Ljubavi i sve će biti učinjeno da vam bude priopćeno ispravno znanje o Isusu Kristu… i ako Ga priznate kao Božjeg Sina i Iskupitelja svijeta Koji je postao kao jedno sa Mnom vi nećete nikada biti sposobni iznova zalutati. AMEN

***

Bertha Dudde, br. 6579, 25 Lipanj, 1956 

‘NITKO NE DOLAZI K OCU OSIM PREKO MENE’

(Ivan 14:6)

‘Nitko ne dolazi k Ocu osim preko Mene.’ Izuzetna važnost ovih riječi također objašnjava nužnost (pr)vođenja k vjeri u Isusa Krista onih ljudi koji još nisu vjernici, ili zagovaranja žive vjere tamo gdje je znanje o Isusu Kristu već prisutno. Jer nitko ne može doći k Meni koji Mene Osobno ne prepozna/prizna u Isusu Kristu… Jer ima ljudi koji doista kažu kako oni vjeruju u ‘Boga’, budući On daje dokaz o Sebi Samome u svemu što okružuje ljudsko biće (Rimljanima 1:19, 20), ali koji ne žele prihvatiti Isusa Krista kao Sina Božjega i Spasitelja svijeta premda oni ne smatraju sebe nevjernicima. Ali ovi ljudi su i dalje vrlo udaljeni od njihova Boga i Stvoritelja, oni još nisu ušli u najbliži kontakt sa Mnom i zbog toga njihovo razmišljanje ne može postati prosvjetljeno.

Oni su i dalje opterećeni sa grijehom prethodnog otpadništva od Mene, i ovaj grijeh ih veže za Mojega protivnika (Sotonu), oni neće umaknuti od njega bez Isusa Krista. Ali nema mnogo ljudi koji znaju u svezi ovog grijeha prošlog otpadništva od Mene, posljedično oni isto tako nisu svjesni značenja Isusa i Njegovog čina Spasenja. Pod uvjetom da ljudi poznaju učenja Evanđelja, pod uvjetom da ljudi znaju riječi koje je Isus govorio na Zemlji, oni bi također mogli reflektirati na riječi ‘Nitko ne dolazi Ocu osim preko Mene…’ I samo ako oni ozbiljno žele više informacije u svezi ovog, oni bi ju sigurno primili, i misao o ovim riječima ih zasigurno više nikada ne bi napustila…

Jedini put do Mene je kroz Isusa Krista, budući najprije mora doći iskupljenje krivnje grijeha kako bi se od strane Mene bilo prihvaćeno… Ni jedno biće koje je bilo dobrovoljno postalo grešno Mi ne može prići prije spasenja kroz Isusa Krista. To je zakon kojeg čak Moja beskonačna Ljubav ne može preokrenuti. I ni jedno ljudsko biće se isto tako neće doista osjećati potpuno sigurno u sebe u njegovu srcu u svezi Boga, Kojeg on može itekako priznati sa riječima ili površnim mislima, budući bi pri ozbiljnoj refleksiji znao da nema ispravan odnos njegovim vječnim Bogom i Stvoriteljem…

On mi se nikada neće povjeriti kao dijete njegovu Ocu, on će jedino vjerovati da Bog postoji ali neće uspostaviti blizak odnos sa Mnom, što iziskuje Ljubav… Jer Ljubav također prosvjetljuje njegov duh, Ljubav bi poboljšala njegovu duhovnu viziju… Ljubav bi ga nagnala da ispituje/sumnja ali ne da daje pogrešan iskaz. Svaka osoba će se osijećati malčice neugodno kada kontemplira duhovne misli i još nije uspostavila kontakt sa Isusom Kristom… Kurs patnje i raspeća njemu neće ostati nepoznat, opet i iznova on će ući u razgovore sa drugim ljudima ili biti od strane njih podsijećan na Isusa Krista budući Ja neprestano vodim njegovu misao ka ljudskom biću Isusu, Koji je živio na Zemlji i doživio bolan kraj… Čak ako Ga on još ne prizna on poznaje Isusov zemaljski život, i Ja Osobno ću ga podsjetiti o Meni u Isusu Kristu.

I korespondentno stupnju Ljubavi ljudskog bića će biti njegovo prihvaćanje ili odbacivanje… Gdjegod ima Ljubavi Ja Osobno započinjem imati učinak, i njegov otpor će se stalno smanjivati, sve dok on konačno ne vidi ljudsko biće Isusa na jednom sasvim drugačijem svjetlu nego na početku, kada je i dalje bio obrambeno suprotstavljen Njemu. Međutim, ako on ne želi naučiti, ako je njegova volja i dalje neprijateljska u času njegove smrti, on ne može očekivati puninu blaženstva u duhovnom kraljevstvu, unatoč pravičnog načina života on jedino može biti prihvaćen u oblast gdje borave svi nijekaoci Krista, budući je odbio biti iskupljen na Zemlji, i ući će u duhovno kraljevstvo u ograničenom stanju… Ali čak tamo on još može pronaći njegovog Božanskog Spasitelja i Iskupitelja…

I opet, to je s Moje strane veliko milosrđe da ću susresti u duhovnom kraljevstvu sve one koji su Me do sada bili odbacili (isto u smislu: ‘nisu priznavali’), da ću čuti svaku zamolbu poslanu Meni kao Iskupitelju i da ću Ja onda dohvatiti ruku pozivatelja i izvesti ga iz te oblasti u Moju Božansku oblast… Budući ću Ja i dalje dohvatiti duše iz bezdana pod uvjetom da Sam priznat… pod uvjetom da je duša pronašla put do Isusa Krista, Kojeg je bila odbacila na Zemlji ali bez Kojeg ne može postići njezin cilj. Kraljevstvo svjetla je zatvoreno za svaku dušu sve dok Isus Krist ne otvori kapije za nju (Ivan 10:1-10), ali to pretpostavlja da je On priznat kao Sin Božji i Iskupitelj svijeta (Matej 16:13-19). Iz ovog razloga ljudsko biće Isus je izrekao riječi ‘Nitko ne dolazi k Ocu osim preko Mene.’

Budući Sam Ja Osobno govorio kroz čovjeka Isusa, Ja Osobno Sam želio biti priznat u Njemu, Koji Mi je samo služio kao omotač tijekom zemaljskog života… ali kojeg Sam zadržao čak u duhovnom kraljevstvu tako da bi mogao biti vidljivi Bog svim Mojim živim tvorevinama, budući Sam Ja naposlijetku bio vječni Duh (Ivan 4:24)… i kao takav nisam mogao biti ugledan od strane stvorenih bića. Ja Sam odabrao formu za Sebe Samoga kako bi postao vidljivi Bog za vas ljude, i u ovoj formi Sam ostvario čin Spasenja (Knjižica br. 38). Posljedično tome, vi također trebate priznati formu u kojoj Sam bio boravio, i onda ste se vi već zaputili ispravnom stazom ka Meni, vašem Ocu od vječnosti… Međutim, bez Isusa Krista vi nećete nikada biti sposobni doći k Meni, jer bez Isusa Krista Moj protivnik (Sotona) vas neće osloboditi, budući i dalje pripadate njemu kao rezultat vaše volje. AMEN

Ime koje je nad svakim drugim imenom…

 *** 

Bertha Dudde, br. 7066, 14 Ožujka 1958 

ISKUPLJUJUĆA SILA ISUSOVOG IMENA

(Djela 4:11-12; Filipljanima 2:9-11)

Vi ljudi trebate tražiti spasenje u Moje(m) ime(nu)… trebate znati da spasenje ne možete pronaći nigdje drugdje nego sa Mnom (ili ‘kod Mene’), da definitivno trebate priznati Mene Osobno u Isusu Kristu, da vi stoga trebate vjerovati u Božanskog Spasitelja i Njegov čin milosrđa. Ja Osobno Sam došao na Zemlju u Isusu, ljudskom biću, kroz Njegova usta Sam Ja Osobno podučavao ljude, Moja snaga je sebe očitovala iznutra Njega, kroz Njega Sam Ja izvodio čuda, mrtve Sam podizao u život, ozdravljivao Sam bolesne i pomagao ljudima u vremenima zemaljske nevolje… u Njemu Sam Ja Osobno umro na Križu, pošto Me je ljudsko biće Isus primio unutar sebe u svoj punini (Kološanima 2:9), pošto je On sebe oblikovao u Ljubav i tako postao prikladna posuda za Mene, u kojoj Sam mogao ostvariti čin Spasenja kako bi platio odštetu za krivnju grijeha cijelog čovječanstva. I zbog toga je ime Isus ime vašeg Boga i vječnog Oca (Izaija 9:6), iz tog razloga se trebate skupljatiu Moje ime i dozvoliti Meni Osobno da prebivam među vama ako želite ostvariti blaženstvo, koje vas je jednom činilo neizrecivo sretnima… ali koje vam i dalje nedostaje sve dok živite na Zemlji; međutim, ova vjera vas ne vodi nazad k Njemu, nego vi sada trebate također priznati Spasitelja, Koji je na prvom mjestu učinio mogućim da hodate stazom do vašeg Boga i Oca. I jedino na ovaj način vi možete doći k vašem Ocu. 

Time vi morate vjerovati u Isusa Krista i Njegov čin Spasenja, jedino onda ćete imati ispravnu vjeru, i jedino onda će vas vaša vjera voditi do Spasenja, to jest, vaša duša se jedino onda može povratiti u njezino prijašnje stanje, pošto ona za to treba pomoć Isusa Krista i bez pomoći ne može nikad ostvariti cilj… Posljedično tome vi morate tražiti spasenje u Moje(m) ime(nu)… I onda ćete također razumjeti zašto je nužno (is)pričati ljudima o Isusu Kristu, da nije dovoljno htjeti istražiti ili dokazati postojanje Boga, pošto ovo vjerovanje može biti ostvareno od strane svakog čovjeka koji se okrene oko sebe sa otvorenim očima i kontemplira stvaranje i njegovo porijeklo (Rimljanima 1:19, 20)… Ali glavna zbilja/činjenica je iskupljujuća sila Isusovog imena… Vi ljudi najprije morate (upo)znati značaj čina Spasenja (Knjižica br. 38) tako da onda možete stupiti pod Isusov Križ i zazvati Isusovo ime kao ime vašeg Boga i Oca za spasenje vaših duša.

Jer Isusov dolazak je bio osvit nove ere, došlo je vrijeme kada su, zbog Njegovog raspeća, kapije u svjetlosno kraljevstvo bile otvorene i prve potpuno iskupljene duše su se mogle vratiti k Ocu… Jer mnoge su duše stajale pred kapijama ka blaženstvu koje su najprije morale biti oslobođene od krivnje njihova izvornog grijeha kako bi još jednom mogle kao blažena duhovna bića boraviti tamo odakle su bili proistekli. I ovaj konačni povratak u Očevu kuću je bio omogućen posredništvom Božanskog Spasitelja Isusa Krista, Koji prema tome također mora biti priznat od strane svakog ljudskog bića koje želi opet zadobiti njegovo izvorno stanje. Isus Krist Osobno je kapija (Ivan 10:7, 9) u kraljevstvo nebesko… I Njegovo ime je proglašeno kroz sve svjetlosne sfere

… jer Ja Osobno Sam unutar Njega, On i Ja smo jedno (Ivan 10:30)… I svatko tko izusti Isusovo ime sa dubokom privrženošću govori direktno Meni, i Ja ću mu uistinu donijeti spasenje… I prema tome vi nećete podnijeti pogrešnu molbu kada ime Isusovo izustite sa potpunom vjerom i tako predočite vašu molbu Meni Osobno… Jer kada vjerujete u Njega i Njegov čin Spasenja vi ste također postali iskupljeni od vašeg opterećujućeg izvornog grijeha (= ovdje se ne radi o grijehu naših prvih zemaljskih roditelja već o velikom i teškom pra-grijehu Lucifera i savršenih anđeoskih bića; vidi Knjižice br. 15 i 39; grijeh Adama i Eve, sa kojim je čovječanstvo uglavnom upoznato, je tako reći označavao ‘drugu generaciju’ grijeha; vidi Knjižicu br. 40), i onda će vam Moja Ljubav sebe opet dokazati, i vaše dječje zazivanje Mojeg imena će također osigurati da ću vas Ja čuti i uslišiti vašu molbu.

Ja Sam uvijek i zauvijek vaš Bog i Stvoritelj… ali Ja mogu postati vaš Otac jedino kroz čin Spasenja, jer jedino onda vi možete primiti snagu nužnu da se vašom vlastitom voljom promjenite u savršena bića, jedino onda se iz ‘živih tvorevina’ možete pretvoriti u Moju ‘djecu’, ako slobodnu volju koristite da se vratite k Meni… a ova slobodna volja je jedino sa Mojom smrću na Križu mogla biti osnažena. Prema tome vaše spasenje počiva isključivo u Mojem imenu… Vi ćete prema tome jedino onda biti na stazi povratka ka Meni kada ste krenuli stazom ka Isusu Kristu, jer jedino ova staza vodi do Mene, nazad u Očevu kuću (Ivan 14:6). AMEN

***

Bertha Dudde, br. 6663, 6 Listopad 1956 

SNAGA ISUSOVA IMENA…

Kada izgovarate Moje ime sa dubokom privrženošću vi gomilate jedno obilje duhovne snage za vas, jer vi na taj način proglašavate vašu vjeru u Mene, vaše poštovanje i Ljubav, koje darujete vašem Božanskom Iskupitelju Isusu Kristu, i ova vjera može biti nagrađena od strane Mene sa uplivom snage koju svi vi hitno potrebujete. I ako se onda okupite zajedno u Moje ime svi vi ćete biti prožeti snagom i vaša će duša osjetiti Moje prisustvo, jer onda ću Ja boraviti u vašoj sredini budući Mi vaše privržene misli dozvoljavaju biti prisutnim sa vama (Matej 18:20)… I vi ćete sebe naći u razvojnom stadiju koji garantira izbavljenje čim Me priznate u Isusu Kristu… Sve od Mojeg raspeća vaše je spasenje prema tome zavisno o tome da li vi priznate Moj čin Spasenja po čovjeku Isusu, da li vjerujete da se vaš Bog i Stvoritelj spustio na Zemlju kako bi ostvario čin Spasenja u ljudskom biću Isusu namjesto vas… Stoga vi trebate potvrditi ovo vaše vjerovanje, a vi to činite time što privrženo izgovarate Moje ime. Ja ću uvijek čuti i uslišiti poziv kojeg Mi šaljete u Isusu Kristu i on će Mi dopustiti da budem prisutan sa vama. I svaki će sastanak u Moje ime biti blagoslovljen od strane Mene… Ja želim voditi vaše misli i prosvjetliti vaš duh; Ja vam želim Osobno govoriti i Ja Sam doista to u stanju učiniti budući Ja mogu biti među vama, budući vi vjerujete u Mene. I prema tome vi se trebate učestalo okupiti, i gdje su dvoje ili troje okupljeni u Moje ime, tamo Sam Ja, među njima (Matej 18:20)… Ja mogu prema tome u svako vrijeme sudjelovati u vašim razgovorima, u vašim mislima, mogu vam pružiti sve što potrebujete u to vrijeme; mogu vas prosvjetliti gdje ostaju sumnje, I mogu vam dati savjet i pomoći, jer vi ste svi u potrebi za Mojim savjetom i Mojom pomoći, vi svi i dalje nalikujete slaboj dječici koja moraju biti vođena za ruku spram ispravnog cilja. Ali čim vi samo izgovarate Moje ime sa vjernim srcem vi ćete omogućiti takvo vođenje. I to je zašto ljudi neće biti sposobni tvrditi ‘Ovdje je Krist… tamo je Krist…’ (Luka 17:21) jer Ja ne mogu biti pronađen na ijednoj lokaciji, Ja Sam jedino prisutan gdje mi vjerno ljudsko srce dozvoljava biti prisutno kroz dobro-dušnu aktivnost i gdje je, u malim krugovima, Moje ime pobožno izgovarano u živoj vjeri u Moj čin Spasenja… Jer jedino vjera koja je oživjela kroz Ljubav prepoznaje i ispovijeda Mene kao Iskupitelja Isusa Krista i dozvoljava Moje prisustvo. I stoga Ja doista mogu biti proglašavan svugdje ipak Ja se mogu nastaniti u nekoliko ljudskih srdaca, baš zbog toga što je Moje ime jedino izgovarano od strane nekolicine ljudi sa apsolutnom uvjerenošću da Sam im Ja donio Spasenje kroz Moju smrt na Križu, i budući za samo nekolicinu ljudi Moje ime ima snagu da prožme njihovu dušu i doista joj donese život (ili ‘doista ju oživi’)… I ovi će primjetno osjetiti Moj blagoslov, oni će se osjećati vrlo intimno ujedinjeni sa Mnom i stoga se druže sa Mnom kao dijete sa njegovim Ocem, oni će biti svjesni Mojega prisustva i sklad i unutarnji mir će biti njihov udio, jer… gdje Sam Ja… tamo su mir i blaženstvo. AMEN

Blagoslovi Isusovog čina Spasenja…

 ***

Bertha Dudde, br. 7762, 2 Prosinac 1960 

SNAŽENJE VOLJE I DOBAVA SNAGE KROZ ISUSA…

Ja vas uvijek moram podsjetiti da uzmete u obzir kako ste prepušteni sami sebi preslabi osloboditi sebe trajno od vaše fizičke čahure. Najprije, vi ne možete prikupiti volju da bi sebe oslobodili od Mojeg protivnika (Sotone) budući on drži vašu volju u oslabljenom stanju i, samostalni, vama nedostaje snage da ju okrenete spram Mene Kojeg podbacujete prepoznati budući ste potpuno neprosvjetljeni… Time, volja najprije treba biti osnažena a ovo jedino može biti napravljeno od strane Jednoga: Isusa Krista, Iskupitelja svijeta… jer kroz Njegovu smrt na Križu On je stekao blagoslove snažnije volje za vas. Kao rezultat vašeg prošlog otpadništva od Mene vi ste sebe potpuno izručili kontroli Mojeg protivnika, koji vas nikada opet ne bi oslobodio da vas Ja nisam, u Isusu Kristu, otkupio nazad od njega kroz Moj čin Spasenja. Ako prema tome vi više ne želite da bude ovlašten nad vama, vi ste sposobni sebe osloboditi od njega ali vam je za to napraviti potrebna snaga… Najprije, vama je potrebna snažnija volja i onda vi također trebate dobavu snage da bi vašu volju sproveli u akciju… Vi morate okrenuti ovu volju spram Mene i podrediti ju Mojoj što, zauzvrat, znači da vi morate živjeti sukladno Mojoj volji. I to je Moja volja da se vi integrirate u zakon Božanskog reda, to jest, da živite život Ljubavi. Međutim, vaše stanje utjelovljenja kao ljudsko biće nije stanje snage i svjetla…

Vi ste slaba stvorenja koja i dalje žive u duhovnoj tami, koja su nesvjesna njihova izvornog stanja, njihovog odnosa sa Mnom i značenja i svrhe njihova života na Zemlji. Vi nećete nikada biti sposobni iskrsnuti iz ovog nesavršenog stanja, vi nećete nikada povratiti vaše izvorno stanje, bez Moje dobave snage koja je, poradi Isusova čina Spasenja, izobilno na vašem raspolaganju, budući Sam Ja Osobno umro za vas na Križu u čovjeku Isusu kako bi vam pomogao poboljšati vašu slabost, kako bi za vas osvijetlio stazu ka Meni i sproveo vas kroz sve prepreke, ako je to ono što želite. A kako bi vi to mogli htjeti, vi se jedino trebate okoristiti blagoslovima čina Spasenja… Vi jedino trebate moliti Meni u Isusu za snaženje vaše volje, za sve mjere koje omogućavaju vaš uzlaz… i Ja ću uslišiti vašu molitvu… Svaka molitva poslana Isusu Kristu za vaše spasenje duše će biti uslišena (Ivan 14:13, 14; 16:23, 24), i ni jedna osoba ne može zastraniti koja, sa vjerom u čin Spasenja, sebe povjeri Njemu, apelira Mu za oproštenje njegova grijeha i za potporu da postigne cilj, oslobađanje od njegove materijalne čahure, koja je rezultat njegova prošlog otpadništva od Mene… I svaka takva molitva će biti uslišena, jer vi Mene Osobno opet priznajete u Isusu Kristu, Kojeg ste jednom odbili priznati i pri tom sebe zaronili u bezdan… Ali vi nećete ostvariti ovaj čin iskupljenja sami, vi nećete nikada imati snagu da sebe razdvojite od protivnika, vi ćete zauvijek ostati u njegovoj vlasti ako niste pomognuti od strane Onoga Koji je prolio Njegovu Krv za vas… ako se ne zaputite stazom ka Njemu i time također ka Meni, Koji ću vas uistinu osloboditi od Njegove kontrole.          AMEN

*** 

Bertha Dudde, br. 5724, 15 Srpnja 1953, 

SPASENJE KROZ ISUSA KRISTA

Svaki čovjek može sebe iskupiti ako on to želi, ipak on to ne može učiniti bez Isusa Krista… iz tog razloga je Isus Krist Iskupitelj, ali ako čovjek to sam ne želi, djelo Spasenja na Križu je za njega bilo uzaludno. Jedino ljudska volja će ga učiniti učinkovitim, i imperativ/obavezno je da ljudska volja najprije teži prema spasenju kroz Isusa Krista, jedino onda on (= čovjek) može biti siguran kako će biti iskupljen.

Ni jedno ljudsko biće nije bilo isključeno, ni jedna osoba ne mora nastaviti bez slobode, pošto je čovjek Isus Krist umro na Križu tako da cijelo čovječanstvo… sva ljudska bića u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti… mogu biti iskupljena od njihove krivnje i nitko nije bio isključen… ali spasenje se ne događa protiv ljudske volje, a volja je osnažena jedino kroz Isusa Krista. Posljedično tome On neizbježno mora biti priznat kao Božji Sin i Spasitelj svijeta, inače Njegova pomoć neće biti zatražena, inače se neće apelirati na blagoslove Njegovog djela Spasenja. Pošto je u neiskupljenom stanju on u ropstvu mračne sile, njegova volja za dobrim je ograničena i on je rob onome koji je njegov gospodar… tako da on izvršava njegovu volju i kao rezultat griješi protiv Božanskog reda sa bezobzirnim mislima i akcijama…

Volja i dalje ograničenog ljudskog bića je ono što je krivo usmjereno. Zahvaljujući njegovoj zavedenoj ljubavi on jedino žudi za onime što ga povlači dolje a ne za onim što ga uzdiže. Njegova ograničenja neprestano povlače prema dolje, i ako se on želi uspeti onda on mora biti oslobođen od svojih okova, on mora biti oslobođen od sile koja ga kontrolira… On treba biti iskupljen i može sebe iskupiti sa snagom Ljubavi. Ali ova je izuzetno slaba u ljudskom biću i može biti osnažena jedino kada čovjek zaziva Njega Koji je prevladao tu silu sa Svojom smrću na Križu, kada on zaziva Gospodara kojem je ova sila inferiorna… Isusa Krista, Božanskog Spasitelja i Pobjednika nad smrću, nad ograničenim stanjem i bespomoćnošću (Knjižica br. 30).

Svojom smrću na Križu je On ostvario beskrajne blagoslove koje dijeli sa svima koji žude za njima. I korištenjem tih blagoslova volja postaje osnažena što osobi omogućava sprovoditi djela Ljubavi, da postigne Božju snagu, koja će mu neizbježno pomoći da se uzdigne i oslobodi od okova koji su ga držali zarobljenim… On je sebe iskupio kroz Isusa Krista, ili on je bio voljan dozvoliti sebi da ga Isus Krist iskupi… izvući dobrobiti iz Njegove žrtve na Križu.On je sebe oslobodio kroz Krv Isusa Krista od sve krivnje koja ga je podredila moći sile, koja je Božji protivnik i koja prema tome također mora biti prevladana od strane Boga Osobno…

Ako Isus Krist nije priznat kao Božji Sin i Spastitelj svijeta, Božji protivnik (Sotona) zadržava svoju moć nad osobom, bilo na Zemlji bilo u onostranom. A to znači da duša ostaje u sferi koja će vječno biti bez svjetla, da duša nikad ne može biti prosvjetljena, da je bez slobode i snage i više ne može sama promijeniti svoju situaciju, da je osuđena… dok joj spasitelj ne priđe… A taj Spasitelj je opet Isus Krist, pošto jedino On ima snagu osloboditi dušu iz vlasti Njegova protivnika… pa ipak opet sama duša to mora htjeti, mora Ga zazivati kada se, zahvaljujući izuzetno slabom tračku svjetla, prisjeti čovjeka Isusa u tijelu, Koji je na Zemlji bio poznat kao Spasitelj i Iskupitelj čovječanstva… sa svojim Ga plačom prizna, to je poziv u velikoj nevolji/potrebi, kojeg Božanski Spasitelj čuje i Čije djelo Spasenja od sada također donosi dobro toj duši u onoj mjeri u kojoj je On oslobađa njezinih muka.

Vi ljudi na Zemlji ne bi trebali mimoići Isusa Krista pošto ćete samo odgoditi vaše spasenje, koje ćete prije ili poslije morati prihvatiti, pošto vi ne možete biti iskupljeni bez Isusa Krista, ali vi osobno morate htjeti biti iskupljeni Njime… Ta volja se može uzdignuti u vama na Zemlji ako ste o Njemu podučeni korektno, o značenju Njegova raspeća i vašem odnosu prema činu Spasenja, pošto će On vječno podsjećati ljude o Sebi, i upute/reference o Njemu se za vrijeme posljednjih dana mogu čuti sa takvom hitnjom, da svako ljudsko biće treba najozbiljnije uzeti u obzir da li može prihvatiti odgovornost za svoj stav prema Isusu Kristu… On bi trebao pitati za informaciju u svezi problema Božje manifestacije (Knjižica br. 34) i spasenja (Knjižica br. 38), onda će on također primiti prihvatljivo objašnjenje, ali on ne bi trebao biti tako arogantan da daje nesmotren/drzak sud i odbacuje sve u svezi Isusa Krista. Prije ili poslije će on morati krenuti prema Njemu.

Ali njegovo grizodušje će biti izuzetno bolno ako ne shvati svoju grešku prije nego uđe u onostrano, ako on osobno proširi stanje svojih muka odbijajući Njega, Koji ga jedini može osloboditi od njegove nevolje/patnje. Čim ljudsko biće na Zemlji, ili čak u onostranom, krene putem ka Isusu Kristu, on će se kretati prema svom spasenju… Ali bez Isusa Krista će ostati u mraku zauvijek, on ne može izaći iz grobnice smrti dok ne prizna Onog, Koji je pobijedio smrt (Knjižica br. 30)… On može postati blažen jedino kada namjerno dozvoli sebi da postane iskupljen Isusovom Krvlju. AMEN

Scroll to Top