9. ISUS KRIST I NJEGOVA ŽRTVA NA KRIŽU (Knjižice br. 38 & 54, ‘Čin Spasenja Isusa Krista – 1 & 2’)

a) Tko je bio Isus Koji je ‘Krist’?! – ‘Bog POSLA Sina Svoga!'(Rimljanima 8:3; Galaćanima 4:4; 1 Ivanova 4:9, 10;:

‘Duša koja je prebivala u čovjeku Isusu je bio Moj ‘Sin’… najviše savršeno biće stvoreno od strane Mene koje je ostalo sa Mnom kada se dogodilo veliko otpadništvo duhova…’; BD 7816;

‘…i ova duša je bila uistinu najuzvišeniji duh svjetlosti Koji je, kao prvo-rođeni Sin, bio potekao iz Mene… to jest, iz Moje snage i volje onoga (Lucifera) kojeg je Moja veća od najveće Ljubavi bila prikazala u vanjskom obliku izvan Sebe (eksternalizirala) kao prvo-stvoreno biće; Isus je bio prvi duh koji je bio isijan od strane Moje i Luciferove Ljubavi; I time je duša… koja je kao ljudsko biće Isus ostvarila čin Spasenja na Zemlji… također bila takav duh svjetlosti koji je bio u početku proizašao iz Mene kao svjetlosna zraka Ljubavi kojoj Sam Ja dao nezavisan život… Ovaj duh je prihvatio jedinstvenu misiju budući je On bio shvatio od početka da su Ga pala bića potrebovala, budući je On shvatio od početka da će prvo ljudsko biće podbaciti i da je On, prema tome, kao ‘ljudsko biće Isus’ želio pomoći čovječanstvu…’, BD 8750;

‘Duša ljudskog bića Isusa je došla od gore… Svjetlosni duh je sišao na Zemlju, biće koje je proizašlo iz Mene i ostalo sa Mnom potpuno u svojoj vlastitoj slobodnoj volji kada je velika gomila stvorenih duhova otpala od Mene i zaronila u bezdan…. Ali ovaj svjetlosni duh je morao ispuniti misiju kao ljudsko biće, On je trebao sići u neprosvjetljeno područje, stoga je On za početak trebao iza sebe ostaviti Njegovo obilje svjetla, koje bi jedino imalo katastrofalan učinak budući su ljudi na Zemlji bili nesposobni prihvatiti takvo svjetlo odgore, time bi oni bili uništeni na njegovoj sjajnosti. Ljudsko biće je moralo ostvariti misiju… čin Spasenja za čovječanstvo… I ova je osoba morala biti u istom okruženju kao njegova bližnja ljudska bića, jer poanta je bila ukazati im put, primjerom im ukazati način života kojeg bi trebali slijediti (Ivan 14:6)… Posljedično tome, Isus, ljudsko biće, je morao biti isto tako čovječan kao što su oni bili (Filipljanima 2:6-8)… I to je On bio, unatoč činjenice da je duša bila sišla iz kraljevstva svjetla…’, BD 6642;

‘I zato Sam poslao Svoga Sina na Zemlju… Duh svjetla, Koji je proizašao iz Moje Ljubavi i ostao Mi vjeran kada Me vojska prvobitnih duhova napustila… je ponudio Sebe za djelo koje je bilo jedinstveno a ipak je donijelo iskupljenje cijelom čovječanstvu [‘Jer Njegova se je duša sama od sebe ponudila sići na Zemlju kako bi izvršila žrtvu okajanja za Njegovu palu braću…’ BD 7764]… On se spustio na Zemlju i boravio je među ljudima. On je Svoj život na Zemlji započeo kao svako drugo ljudsko biće ali je prihvatio da mora ispuniti veliku misiju: oblikovati Sebe, to jest, Svoju zemaljsku čauru, tako da može služiti Meni kao prebivalište, pošto Sam se Ja Osobno želio pobrinuti za Moje žive tvorevine, Ja Osobno Sam želio iskupiti njihov ogroman grijeh sa kojim su se(be) opteretili uslijed njihovog voljnog otpadništva od Mene… To svjetlosno biće, dijete Moje Ljubavi, je ponudilo Sebe ostvariti djelo okajanja kao ljudsko biće umjesto Mene i, kao duša, se nastanio u djetešcu Isusu i započeo Svoj zemaljski napredak…’, BD 8353.

b) Bog Otac, Ljubav, je bio u Isusu Kristu, i ostvario čin Spasenja (Izaija 43:11; 44:6; 45:14, 15, 21, 22; 54:5; Hošea 13:4; 2 Korinćanima 5:18, 19):

‘Stvarni Iskupitelj krivnje je bila Ljubav u Isusu, ljudskom biću (2 Korinćanima 5:18, 19), a Ja Osobno Sam bio Ljubav (1 Ivanova 4:8, 16)... Ja Osobno Sam bio silno moćan u Isusu, ljudskom biću, bio Sam sposoban koristiti Moju snagu u Njemu do punog učinka, Njegovo je svako djelovanje bilo odlučeno od strane Ljubavi, i stoga je ‘Ljubav’ ostvarila čin Spasenja, Ona se samo sklanjala unutar ljudske čahure koja je uzela ovu nadljudsku patnju na sebe… ‘Ljubav’ se sažalila nad čovječanstvom i iskupila ogromnu krivnju grijeha koja je prouzročila palim bićima takvu bijedu… Ljubav je osjećala milosrđe i otvorila opet stazu koja je vodila nazad u Očevu kuću… Jedino Ljubav je bila sposobna kompenzirati Božju pravdu, jer ova nije mogla biti zanemarena budući je dio Moje prirode, inače bi Moje savršenstvo bilo upitno. I poradi pravednosti ogromna krivnja je morala biti iskupljena tako da bi za Mene bilo moguće iznova prihvatiti Moje žive tvorevine u Moje kraljevstvo svjetla i blaženstva… I tako je bio pronađen put… ‘Ljubav’ se sklonila unutar ljudskog bića Koje je bilo sposobno patiti i Koje je, zbog Ljubavi, bilo voljno uzeti ogroman grijeh na Sebe Samoga i trpjeti neizmjerno za njega i konačno umrijeti najgorču smrt na Križu… Isus, čovjek, je hodao ovaj put do Križa, On je udomio Ljubav u Sebi koja Ja Jesam za svu vječnost… [‘Ljubav je Sebe ponudila za izbavljenje, za iskupljenje ogromne krivnje… Sama Ljubav je sišla na Zemlju u biću ispunjenom sa svjetlom i Ljubavlju… Ali predstojeći događaji na Zemlji su se morali zbiti u ljudskoj formi; Ljubav je morala uzeti ljudsku odjeću, Ja Sam Sebe morao utjeloviti u mesu i prema tome uzeti prebivalište u ljudskom biću Isusu, Koji je unatoč tome bio tako čist i bez grijeha da Sam Ja bio u stanju Sebe očitovati u Njemu… Ja Osobno Sam bio unutar Isusa ljudskog bića…’ BD 6513] … Jedino na ovaj način je bilo moguće iskupiti ogromnu krivnju. Jedino Me veliko milosrđe motiviralo na to da se osobno pobrinem za Moje žive tvorevine koje su bile bijedne iznad svake mjere i koje, bez pomoći, ne bi nikada bile sposobne sebe osloboditi od moći Mojega protivnika. Budući su Ga sljedili u bezdan dobrovoljno, on je imao vlast nad tim bićima… — Isus, ljudsko biće, je prihvatio Mene Osobno unutar Sebe… Kroz Njegov život Ljubavi On je Sebe tako oblikovao da Sam Ja Osobno, Vječna Ljubav, bio sposoban nastaniti se u Njemu… da Sam Ga Ja tako potpuno prožeo da je On jedino želio i činio što je ‘Ljubav’ zahtjevala od Njega… tako da Sam prema tome Ja Osobno izvršio čin Spasenja [Ja Osobno Sam vam došao pomoći u vašoj velikoj duhovnoj nevolji koja je bila rezultat vašeg prvobitnog grijeha, i Ja Osobno Sam ostvario čin Spasenja za iskupljenje vaše krivnje u Isusu ljudskom biću.’, BD 8541], budući je Isus, Ljudsko biće, bio potpuno ušao u Moju volju (Ivan 5:30; 6:38). Jer On i Ja Smo bili Jedno (Ivan 10:30), On je bio ‘Bog’ u svoj punini (Kološanima 2:9), i jedino je Njegova izvanjska čahura bila ‘ljudska’ za oči Njegovih bližnjih ljudskih bića…’, BD 7748;

‘Jer Ja Osobno sam boravio u ljudskom biću Isusu, tako to nije bilo samo ljudsko biće koje je ostvarilo čin kojeg jedino treba suditi u zemaljskom smislu, već Sam se Ja Osobno sažalio nad cijelim čovječanstvom i okajao Sam njegove grijehe kako bi mu omogućivo povratak k Meni, koji je postao nemoguć za svakog pojedinačnog čovjeka poradi prvobitnog grijeha, to jest, krivnje prošlog otpadništva od Mene i (pro)pada(nja) u bezdan. Mora opetovano biti naglašavano kako Sam Ja Osobno podnio žrtvu u ljudskoj čauri … I mora biti istaknuto da je ‘Ljubav’ izvršila ovu žrtvu, ali da Sam Ja Osobno Vječna Ljubav. BD 7668;

‘…ali Ja Osobno Sam bio u ovom ljudskom biću, Ja Osobno, Vječna Ljubav, Sam ostvario djelo Spasenja, budući je jedino Ljubav bila sposobna napraviti takvu žrtvu, jedino je Ljubav mogla podnašati muke Križa, i jedino je Ljubav mogla pronaći snagu da strpljivo ustraje u potpunoj svjesnosti sve do Njegove smrti [‘Ova snaga Ljubavi je bila Božja temeljna priroda, time je Bog Osobno (1 Ivanova 4:8, 16) bio unutar čovjeka Isusa u svoj punini i ostvario čin Spasenja (2 Korinćanima 5:19)…On mora vjerovati da je Bog Osobno prikazao suosjećanje spram čovječanstva i ostvario čin Spasenja u Isusu.’,BD 8250]… Iako Sam Ja Osobno ostvario čin milosrđa, budući bez Ljubavi čovjek Isus ne bi bio sposoban na Sebe uzeti toliku količinu bola i patnje… pa ipak istovremeno ‘Božanstvo’ nije moglo patiti i zbog toga je stupanj boli i patnje trebao biti pretrpljen od strane duše koja je sposobna patiti, od strane ljudskog bića Čije je tijelo bilo osjetljivo na bol i Koji je tako na ovaj način nadoknadio za ono što je prouzročilo da cijelo čovječanstvo postane grešno pred Bogom…’ BD 7083;

‘Kao ljudsko biće Isus Ja Sam na Sebe uzeo ekstremnu bol, i Moja je sudbina bila najgorča smrt … Međutim, pošto Sam bio nesposoban patiti kao ‘Bog’ uzeo Sam prebivalište u ljudskoj čauri koja je bila sposobna patiti i koja je također sakupila volju patiti namjesto Njegovih bližnjih ljudskih bića kako bi zadovoljio Moju pravednost, kako bi Njegovoj paloj braći otvorio put ka Meni. Ipak Njegova je volja bila slobodna… On nije bio prisiljen od strane Božanstva u Njemu ostvariti žrtvu koju je On htio učiniti za Mene… iako je Ljubav… Koja Sam bio Ja Osobno (1 Ivanova 4:8, 16)… bila uzrok zbog kojeg je On sakupio ovu volju… Jer Ljubav u Njemu je bila toliko moćna da se stopila sa Vječnom Ljubavlju, sa Mnom… Tako Sam Ja Osobno bio u Njemu, i Ja Osobno Sam ostvario u Njemu čin Spasenja…’ BD 7764.

c) Što se dogodilo na Križu i zašto je tolika Isusova patnja bila nužna (zadovoljenje Božje pravde)?!:

‘Vi ljudi ne bi mogli zamisliti rezultat vašeg prvobitnog grijeha da niste bili iskupljeni… Ja vam nastavljam govoriti da ste jedino sposobni dokučiti ograničene pojmove (koncepte), budući bi posljedica prvobitnog grijeha bila neograničena kako se Moji zakoni ne mogu nikada opozvati… A grijeh počinjen protiv Mene koji je bio toliko ogroman i toliko ozbiljan kao otpadništvo od Mene unatoč znanja da je to pogrešno je imao, u skladu sa Božanskom pravdom, rezultirati u jednako užasnim posljedicama, što je za ova bića povlačilo sa sobom vječni jad… stanje vječnih muka i tame… Stoga bi nebrojena bića bila trebala očekivati ovo stanje budući Moja pravednost nije jednostavno mogla poništiti jednu neiskupljenu krivnju. Ali ova bića su bila nesposobna sama napraviti ispravke, jer to nije bilo samo pitanje toga da bića otrpe izvjesnu količinu kazne i na taj bi način krivnja grijeha bila iskupljena… stvar je u tome da su bića sagriješila protiv Same Ljubavi i da je okajanje krivnje prema tome moglo opet biti jedino djelo Ljubavi…Stvar je bila da su bića trebala zapaliti njihovu Ljubav unutar njih samih, onda prepoznati ogromnost njihove krivnje i sa srdačnom Ljubavi Mene zazivati za oproštenje… Ali pala bića više nisu bila sposobna to učiniti budući su bila totalno bez Ljubavi… I oni su bili isto tako nesposobni podmiriti ovu neizmjernu krivnju budući su oni, pošto su bili kompletno otvrdnuli (u njihovom duhovnom biću), bili izgubili njihovu samo-svjesnost i time više nikakav svjesni kontakt nije postojao sa Mnom. Nešto što je bilo stvoreno da bude živo je umrlo i bilo je nesposobno povratiti se k Meni uz svoj vlastiti napor. Zbog Moje Ljubavi, mudrosti i snage Ja Sam doista mogao iznova probuditi ova mrtva bića u krhki život… ali golemi prvobitni grijeh je ostao i držao je bića beskonačno udaljenima od Mene, i dok ova krivnja nije bila iskupljena kompletni povratak Meni je bio nemoguć. I onda opet, ni jedno palo biće nije bilo sposobno za ovo budući su oni bili kompletno bez Ljubavi; A ipak, njihov golemi prvobitni grijeh nije i vječno ne bi bio iskupljen budući su bića, kako su je jednom svojevoljno odbacili, bez Ljubavi. I iz ovog razloga svjetlosno biće je Sebe ponudilo dobrovoljno da iskupi ovaj grijeh budući je bilo puno Ljubavi, i Ljubav će uzeti na sebe sve kako bi udovoljila i pomogla tamo gdje vidi bijedu i patnju. Ako bi vi ljudi mogli procijeniti ogromnost prvobitnog grijeha vi bi također razumjeli zašto je opseg patnje, koji je daleko nadilazio ljudsku snagu, trebao biti otrpljen za iskupljenje ovog grijeha... kojeg ‘ljudsko biće’ ne bi nikada bilo sposobno podnijeti da mu Ljubav nije dala snagu, jer Ljubav je snaga, i jedino Ljubav je izdržala bol i patnju koju je ljudsko biće Isus bio dobrovoljno uzeo na Sebe.On je znao sve i stoga je također znao da nije bilo nade za pale duhove da se ikada povrate k Bogu i postanu sretni ako grijeh nije bio iskupljen… On je ponudio Sebe kao svjetlosno biće da ostvari čin Spasenja, jer kao svjetlosno biće On je bio sposoban shvatiti što Ga je očekivalo, ali Ljubav je bila veća nego sudbina kojoj se približavao kao ljudsko biće… Jer svjetlosno biće je znalo da bi Ono bilo u neprestanom kontaktu sa Mnom, i Ono je također znalo da bi Ga Ja neprestano opskrbljivao sa snagom, budući je Moja temeljna priroda Ljubav i prema tome Ja Sam bio prisutan u ljudskom biću Isusu sa Mojom temeljnom prirodom… ‘Ljudsko biće’ Isus je zasigurno očekivao jednu nezamislivu mjeru patnje i boli, ipak s obzirom na veličinu prvobitnog grijeha nebrojenih bića takva jedna pretjerana mjera patnje je bila nužna kako bi zadovoljila Moju pravdu koja nije mogla biti zaobiđena… ili bi Ja bio milosrdno izbrisao krivnju radi veće od najveće Ljubavi. Bijedno stanje palih bića je bez čina okajničke žrtve bilo ono vječnog trajanja… Isusova patnja, međutim, je trajala ograničeni period vremena i Isus je radosno Meni ponudio žrtvu, budući je On na taj način izbavio cijeli svijet od prvobitnog grijeha, premda svako biće sâmo odlučuje trenutak njegovog spasenja kroz njegovu volju. Isus je umro na Križu namjesto svih ljudi prošlosti, sadašnjosti i budućnosti [‘Čin Spasenja je bio ostvaren za sva vremena… Ne treba biti ponavljano, on pokriva iskupljenje svih jednom-palih duhovnih bića budući Sam se Ja Osobno pobrinuo za to, poradi Moje Ljubavi Ja Osobno Sam htio otkloniti grijeh i pravde radi Sam napravio naknade za njega; Sve dok pali duhovi još postoje, Božanski Iskupitelj Isus Krist će također biti spominjan, i priznavanje Njegovog čina Spasenja će uvijek osloboditi ljude od krivnje njihovog prošlog otpadništva od Mene i, doista, nikakva daljnja žrtva okajanja neće biti potrebna pošto Sam Ja Osobno ostvario ovu žrtvu za cijelu vječnost… BD 7668], i Njegova neizmjerna patnja je osigurala svim palim bićima opraštanje njihova prvobitnog grijeha.’, BD 8715;

‘Grijeh prijašnjeg buntovništva protiv Boga (ovo se ne odnosi na Adamov grijeh, već na pobunu prvostvorenih u savršenstvu stvorenih anđeoskih bića) je bio toliko ogroman sam po sebi da bi vi bili nesposobni okajati ga, niti u vašem ograničenom niti u ljudskom stanju… Iz ovog razloga Sam Ja uzeo svu vašu krivnju na Sebe, sakupio Sam rezultat svakog zlog djela i opteretio Moje ljudsko tijelo sa njime, koje je onda okajalo vašu krivnju podnijevši jednu izuzetno bolnu smrt na Križu… Bio Sam potaknut od strane Moje Ljubavi pomoći vam…; … On je znao da se ogromna krivnja grijeha mora okajati da bi se zadovoljila Pravda Oca, Koji u očinski dom nije mogao primiti ni jedno dijete opterećeno krivnjom… On Mi je želio vratiti Moju djecu, On je želio platiti otkupnu cijenu za duše…; BD 6513;

‘Ja Sam Bog Ljubavi (1 Ivanova 4:8, 16) i milosrđa (Psalmi 130:7) ipak pravda (Psalam 89:14; 119: 142) je također dio Mojeg Bića, inače bi Moje savršenstvo moglo biti dovedeno u pitanje i prema tome također Moje Božanstvo. Da li razumijete što vam pokušavam reći?… Da Ja utjelovljujem svaku karakteristiku do najvišeg stupnja, i prema tome sve je učinkovito predmetom zakona vječnog reda, čiji Sam izvornik Ja Osobno, to jest, iz samog Mojeg savršenstva Ja Sam stvorio neizmjenjive zakone… Time svaka krivnja grijeha mora biti otklonjena, svaki grijeh treba biti okajan da bi se zadovoljila Moja pravda. Ali kako se to odnosi spram Moje Ljubavi i milosrđa, koja je tako beskrajno duboka da bi željela otpisati krivnju svakog grešnika?… Moja Ljubav je pronašla put… Sama Ljubav je izbrisala krivnju grijeha tako što je Sama napravila okajanje (ili ‘dala nadoknadu’) kako bi zadovoljila pravdu… Ljudsko biće je prihvatilo krivnju i podmirilo (u smislu: kompenziralo, platilo odštetu) za sve grijehe čovječanstva. Ja Osobno nisam zaustavio ovog čovjeka, jer On je bio motiviran sa Ljubavlju a Ljubav nikada ne smije biti spriječena ako želi sebe izraziti. Ja nikada ne bi prihvatio zastupničko okajanje da Mi ono nije bilo ponuđeno naračun Ljubavi, ili bi zakon vječnog reda bio narušen, budući se pravda ne bi podržavala, dok je jedan čin Ljubavi morao biti prihvaćen od strane Mene budući Ja nisam mogao odbiti Ljubav. Time je ljudsko biće okajalo ogromnu krivnju grijeha čovječanstva kroz jednu izuzetno groznu i mučnu bol i smrt na Križu. Ova osoba je bila bez grijeha i unatoč tome je neizrecivo trpjela za krivnju drugih… budući Me je On želio zadovoljiti sa Njegovom žrtvom, koju Ga je silna Ljubav potaknula podnijeti. I Ja Sam prihvatio žrtvu, i poradi Njegove Ljubavi izbrisao krivnju koja je bila opterećivala cijelo čovječanstvo; … Moja Ljubav i milosrđe čine iznova sve ispravnim, i mogu to sada učiniti budući je žrtva na Križu najprije zadovoljila pravdu, time ona nije bila zaobiđena. Žrtva na Križu je bila učinkovito posljedica svih grijeha čovječanstva. Sve nepravednosti koja je počinjena na Zemlji, baš kao što je i grijeh prošlog otpadništva protiv Mene morao imati nezakonski učinak, prema tome se morao vratiti na bića koja su apsorbirala ove učinke i morali su ih trpjeti… Ljudsko biće Isus je učinio Sebe dobrovoljno raspoloživim da apsorbira koncentrirani teret grijeha i putem nadljudske patnje i agonije umanji učinke grijeha, i kroz Njegovu smrt ih konačno potpuno eliminira. Time zakon nije bio poništen, on je ništa doli bio ispunjen… Iz ovog razloga ljudskom biću može biti podareno potpuno oproštenje grijeha kroz Isusa Krista i može biti oslobođen od sve krivnje, iz ovog razloga Moja Ljubav i milosrđe mogu vladati bez isključivanja pravde. Jer Isus Krist je iskupio svijet od grijeha, budući je Njegova Ljubav spram čovječanstva bila silna i kroz ovu Ljubav Ja Sam bio potpuno zadovoljen.’ BD 5243;

‘Staza ka Golgoti je bila završetak Mojeg zemaljskog života, to je bila pobjeda i ostvarenje… to je bila najneugodnija i najgorča samo-po-žrtvo-vnost, jer svaki pojedinačni detalj do časa Moje smrti se jasno vidio u oku Mojega uma. Ja Sam znao za svu patnju i bol i unatoč tome Sam svjesno hodao ovom stazom. Ipak Ja Sam također vidio ogromnu nevolju grešne ljudske rase, nezamislivu krivnju grijeha i njezine posljedice su ležale kao akumulirani teret na Mojim ramenima i Ja Sam znao, kada bi otresao ovaj teret… što je zasigurno bilo u Mojoj moći i snazi… čovječanstvo bi se slomilo pod njime i nikada ne bi bilo sposobno samo se nositi sa teretom… Ja Sam znao kako bi ovaj teret grijeha mučio ljudsku rasu vječnostima i nikada joj ne bi dozvolio postići slobodu i blaženstvo… Ja Sam vidio ove agonije cijelog čovječanstva pred Mojim duhovnim okom i sažalio Sam se nad bijednim dušama. Iz ovog razloga Sam oslobodio ljudsku rasu od njezina tereta grijeha i hodao stazom do Golgote, uzeo Sam neopisivu patnju na Sebe kako bi okajao grijeh, koji je bio tako ogroman da bi jedino nadljudska patnja bila prikladna kao jedan čin okajanja. Prema tome, Ja Sam želio patiti i umrijeti za čovječanstvo i nikakvim sredstvima umanjiti Moju patnju…’,BD 5643;

‘Moja patnja i smrt na Križu se nisu mogli zaobići, Ja Sam morao isprazniti čašu do dna, Ja Sam morao uzeti sve na Sebe kako bi čin Spasenja za vas ljude, da vas iskupi(m) od sve krivnje, bio ostvaren… Jedino Me znanje o vašem žaljenja vrijednom stanju uvjerilo da napravim ovu samo-žrtvu budući je Moje srce bilo ispunjeno sa Ljubavlju spram vas… i ova je Ljubav željela spriječiti užasnu sudbinu koja vas je očekivala nakon smrti vašeg tijela… Budući Sam Ja znao za ovu užasnu sudbinu, budući su Moje oči mogle svjedočiti blaženstvu kraljevstva svjetla baš kao i patnji i mukama u carstvu tame, i budući je Moja Ljubav pripadala vama kao Mojoj paloj braći Ja Sam tražio riješenje da bi odvratio vašu užasnu sudbinu… Ja Sam Osobno prihvatio svu krivnju i ponio ju na stazi do Križa… Štogod je fizički bilo učinjeno Meni je bilo više nego manje samo simbol onog što je čitav teret grijeha Meni značio, jedan ogromno mukotrpan, bolan i svladavajući teret, koji je učinio da padnem opet i iznova a kojeg Sam unatoč tome nosio sa najvišom Ljubavlju… Ja Sam uzeo na Sebe sav bol kojeg je Moje tijelo moglo izdržati, jer nosio Sam teret grijeha namjesto vas, želio Sam ostvariti okajanje kojeg bi vi neopozivo bili morali napraviti… što bi vi vječno bili nesposobni napraviti… Ja Sam patio i borio se, doista Sam znojio krv (Luka 22:44), gledao Sam u bezdane pakla, i strah i užas su kidali Moju dušu… Otrpio Sam sve što bi vi sami morali otrpjeti… I Moja Ljubav spram vas Mi je dala snagu izdržati do časa smrti. Nema poredbe za Moje muke, ni jedno ljudsko biće ne bi moglo patiti do ove mjere… Ali Ja Sam ponudio Sebe dobrovoljno budući Sam znao da ste jedino na ovaj način vi mogli biti oslobođeni od Sotoninih okova…’, BD 6233;

‘Vi ne možete kontemplirati Njegovu patnju i smrt dovoljno često, i onda ćete se vi neprestano približavati Njemu kada uzmete u obzir da ste svaku bol koju je On bio uzeo na Sebe vi trebali otrpjeti kako bi dali odštete za golemu krivnju… i da vas je On iskupio od nje…’, BD 8463.

d) Razlog za izgovorene riječi na Križu: ‘Bože Moj, Bože Moj, zašto si Me ostavio?!’ (Matej 27:46 + Filipljanima 2:6-8):

‘Kao ljudsko biće Isus Ja Sam na Sebe uzeo ekstremnu bol, i Moja je sudbina bila najgorča smrt … Međutim, pošto Sam bio nesposoban patiti kao ‘Bog’ uzeo Sam prebivalište u ljudskoj čahuri koja je bila sposobna patiti i koja je također sakupila volju patiti namjesto Njegovih bližnjih ljudskih bića kako bi zadovoljio Moju pravdu, kako bi Njegovoj paloj braći otvorio put ka Meni. Ipak Njegova je volja bila slobodna… On nije bio prisiljen od strane Božanstva u Njemu ostvariti žrtvu koju je On htio učiniti za Mene… iako je Ljubav… Koja Sam bio Ja Osobno… bila uzrok zbog kojeg je On sakupio ovu volju… Ipak Ja Osobno nikad ne prisiljavam volju ljudskog bića niti to čini Moja Ljubav. Međutim, svatko tko ima Ljubav ne može drugačije nego ju zračiti. I tako, ljudsko biće Isus je, također, zračio Ljubav i pri tom je jedino želio ugoditi čovječanstvu. Otud je On jedino uvijek želio što bi pomoglo ljudima da postanu blaženo sretni. Volja ljudskog bića Isusa je bila slobodna… ipak On je potpuno sebe podredio Meni i Mojoj volji. Posljedično tome, Njegova volja nije mogla biti drugačija od Moje. Jer Ljubav u Njemu je bila toliko moćna da se stopila sa Vječnom Ljubavlju, sa Mnom… Tako Sam Ja Osobno bio u Njemu, i Ja Osobno Sam ostvario u Njemu čin Spasenja (2 Korinćanima 5:18, 19)…Pa ipak, ljudsko biće Isus je morao Sam donijeti konačnu odluku kada se odvažio na najteže putovanje… put do Križa. I premda Sam Ja, Vječna Ljubav, bio u Njemu, Moj se Božanski Duh povukao, to jest, Ljubav… Duh… Ga više nije nagonio na djelovanje; on je šutio i prividno napustio ljudsko biće Isusa da se bori Sam … I to je bilo najteže od svega, činjenica da se čovjek Isus osjetio samim u Njegovoj patnji a ipak je hodao putem sve do kraja… On nije bio sam, jer Ja nikad ne bi bio u stanju Sebe ponovno razdvojiti od Njega, Koji je postao jedno sa Mnom (Ivan 10:30)… Ali Ja više nisam Sebe izražavao budući je okajanje izvornog grijeha potrebovalo izuzetnu količinu ljudske patnje i muke koju je ljudsko biće Isus rado uzeo na Sebe, i prema tome je žrtva okajanja bilo djelo najmilosrdnije Ljubavi koja je ikada bila ostvarena na Zemlji. I ti su bolovi trajali sve do Njegove smrti na Križu i natjerali su Ga izjaviti ‘Moj Bože, Moj Bože, zašto Si Me ostavio…’ (Matej 27:46) Ja Sam bio u Njemu ali Ja nisam govorio, pa ipak bilo je to jedino tijelo koje je patilo dok Me Njegova duša opet prepoznala, kada je On rekao ‘Dovršeno je…’ (Ivan 19:30) i ‘Oče, u Tvoje ruke predajem Svoj Duh…’ (Luka 23:46)…Tijelo je trpilo sve do kraja i Ja Sam Sebe morao udaljiti tijekom tih sati ili bi Njegova već produhovljena duša bila učinila tijelo neosjetljivim na bol, budući je Moj Duh nesposoban patiti. I ljudsko biće Isus je već bio ostvario produhovljavanje duše i tijela kao rezultat Njegovog načina života na Zemlji… ali svrha i cilj Njegovog zemaljskog napretka je bilo iskupljenje krivnje grijeha, što je bilo jedino moguće putem ekcesivne količine patnje i boli… Zbog toga se ‘Božanstvo’ povuklo i ostavilo ljudsko biće Isusa Njegovim mučiteljima, koji su uistinu izvršili najsramotniji posao namjesto Mojeg protivnika, pošto je Isus Osobno to želio tako [‘Isus je, međutim, bio savršen kao što je Njegov Otac na nebu savršen… a ipak ona se i dalje nalazila na Zemlji posred grijeha… Njegovo kraljevstvo je bilo kraljevstvo svjetla, Zemlja je bila Sotonino kraljevstvo, i u ovom kraljevstvu je svjetlosna duša dopustila sebi da bude zlostavljana. I najčišće i najjarkije Biće Koje je ikad živjelo na Zemlji je bilo užasnuto. Ona je sebi morala dopustiti da bude dodirnuta rukama prema kojima je osjećala odvratnost, budući su se one pružale iz pakla i ščepale ju, ona je morala čuti škodljive riječi; bila je učinkovito odvojena od svojeg svijeta i potpuno na nemilost tami, što je zasigurno bila njezina vlastita volja od vječnosti kako bi ostvarila djelo Spasenja, pa ipak to nije bilo manje grozno, jer bilo je to biće užasnuto i mučeno do točke iscrpljenosti… Zato je Isus uzviknuo: ‘Moj Bože, Moj Bože, zašto si Me ostavio…’ (Matej 27:46) U tom trenutku ona se više nije sijećala svoje misije, ona je jedino osjećala odvojenost od Boga, od svjetla, za Kojim je žudjela i Kojeg je zazivala u svojoj nevolji…’, BD 5092]… Jer Njegova se je duša sama od sebe ponudila sići na Zemlju kako bi izvršila žrtvu okajanja za Njegovu palu braću; ona se ponudila uzeti tijelo kako bi prihvatila ove gore spomenute neizmjerne bolove i mučenja pošto je jedino ljudsko biće bilo sposobno patiti. I Ja Sam prihvatio žrtvu pošto je ona, naposlijetku, bila izvršena od strane ‘Ljubavi’… koju se nikad ne može odbaciti. I ‘Ljubav’ je ostala u Njemu sve do Njegove smrti, pa makar Ona više nije dopustila Svojoj snazi da se izrazi… Tako Sam Ja Osobno morao također biti u Njemu, čak ako Sam i ostao nijem na kraju tako da bi čin Spasenja mogao kulminirati: da je ljudsko biće dopustilo Sebi biti raspeto za Njegovu bližnju braću… da je On doista podnio žrtvu koju Sam Ja prihvatio kao čin okajanja za cijelu ljudsku rasu… Nikakva ‘Božanska snaga’ za Njega nije umanjila žrtvu, jer Sama je ‘Ljubav’ ostala tiha, iako je bila potpuno zaposjela ljudsko biće Isusa…I ovo, također, je tajna koju vi ljudi niste još sposobni dokučiti… Čovjek Isus je morao okusiti najveću patnju: osjetiti se usamljenim i odbačenim. I baš je ova patnja okajala grijeh kojim je svako biće sebe opteretilo kada je napustilo Mene, Koji Sam im dao svu Svoju Ljubav, koju su oni odbacili. Ljudsko biće Isus je trebao doživjeti ovu patnju, i prema tome je On izgovorio riječi ‘Moj Bože, Moj Bože, zašto Si Me ostavio…’ (Matej 27:46), BD 7764;

‘Vi ljudi niste sposobni čak ni blizu zamisliti tu količinu patnje, jer Ja Sam se osjećao odbačenim od strane Božje snage, Ja… Koji Sam uvijek bio ujedinjen sa Ocem… Sam sam morao hodati stazom koja se činila bez kraja ali kojom Sam se unatoč tome zaputio u beskonačnoj Ljubavi budući Sam sažaljevao ljudsku rasu i znao Sam da je jedino ova Moja žrtva mogla donijeti spasenje čovječanstvu…; Znao Sam da je On Sebe samo udaljio od Mene tako da ne izvrši prisilu na Mene kao ljudsko biće, jer jedino je ljudsko biće Isus bilo sposobno patiti i ova patnja donijela izmirenje sa Ocem.’, BD 8964;

‘Ja Osobno Sam bio u ovom ljudskom biću, Ja Osobno, Vječna Ljubav, Sam ostvario djelo Spasenja, budući je jedino Ljubav bila sposobna napraviti takvu žrtvu, jedino je Ljubav mogla podnašati muke križa, i jedino je Ljubav mogla pronaći snagu da strpljivo ustraje i pretrpi u potpunoj svjesnosti sve do Njegove smrti… A premda je čovjek Isus izgovorio na Križu riječi, ‘Moj Bože, Moj Bože, zašto Si Me ostavio…’ (Matej 27:46; Marko 15:34) bilo je to, naposlijetku, jedino proglašenje da Ga Božanstvo u Njemu nije prisililo na Njegovu akciju nego da je ljudsko biće Isus dobrovoljno ponudio žrtvu namjesto Njegovih bližnjih ljudskih bića, da Ga je ljubav unutar Njega motivirala da nastavi ali da Ja nisam onemogućio Njegovu slobodu misli i djelovanja.’, BD 7083;

‘Moja bol i Moja smrt na Križu su bili neopisivo mučenje i svaki opis patnje je samo blijeda poredba sa Mojom stvarnom patnjom pošto Sam Ja unaprijed vidio svaku fazu Mojeg čina Spasenja, znao Sam što će biti Moj posljednji zadatak i nisam imao ponovno osiguranje da bi Mi smanjilo bol pošto Sam posljednje sate morao patiti kao ljudsko biće jedino. Ja Sam zasigurno imao svu snagu pošto Me je Božja, Moga Vječnog Oca, snaga Ljubavi prožimala sve do kraja, ali koristeći se Svojom voljom Ja osobno nisam iskoristio snagu Ljubavi, nisam prihvatio njezin učinak kako bi uz njezinu pomoć smanjio ili olakšao bol, inače čin Spasenja, koji je zahtijevao najveću količinu patnje kako bi se iskupio izvorni grijeh čovječanstva, ne bi bio u postpunosti valjan… I Božanstvo u Meni je znalo Moju volju i dopustilo Mi je produžiti, Ono je povuklo Sebe pošto je bila Moja volja ostvariti najveći stupanj Ljubavi za čovječanstvo, što je opet bilo jedino za Moga Oca, za Kojim sam čeznuo za vrijeme najveće agonije, za vrijeme najstrašnije patnje a posebice tijekom posljednjih minuta Mojeg fizičkog života… I ta čežnja se povećavala pošto Ja više nisam koristio Njegov učinak, Njegovu snagu Ljubavi… I u toj žudnji za Njime, za Mojim vječnim Ocem, uzviknuo sam riječi ‘Moj Bože, Moj Bože, zašto si Me ostavio?…’; … I ako je sâma ‘Ljubav’ ostala šutljiva to je bilo jedino zato što je bilo nužno radi zaključivanja čina Spasenja, tako da bi smrt onda mogla biti potvrđena od strane svih ljudi u Njegovoj blizini… tako da bi Njegovo tijelo moglo biti postavljeno u grob odakle je On ponovno uskrsnuo trećeg dana… Svaki izražaj Božjeg Duha na kraju bi još mogao prouzročiti da ljudi posumnjaju u Isusovu smrt na Križu, pošto bi oni onda bili prepoznali Njegovu vezu sa Mnom i vjera u čin Spasenja bi onda bila prisiljavajući rezultat, ali to je trebala biti slobodna odluka volje…’, BD 8201.

e) Što ljudi, tj. pali anđeli kao ‘duše’ u čovjeku, imaju od te žrtve, što im je time omogućeno?!

– 1 (potpuno oproštenje grijeha)

‘… ljudi koji se potpuno i svjesno okoriste žrtvom ljudskog bića Isusa mogu postati slobodni od SVE krivnje, koji polože njihov teret grijeha kod Njegovih stopala i radi Njegovog raspeća traže oproštenje… Priznavanje i svjesna ispovijed grijeha su nužni kako bi se našlo potpuno oproštenje grijeha (Rimljanima 10:9, 10). Žrtva ljudskog bića Isusa je bila tako golema i Njegova Ljubav spram čovječanstva tako silna da je Moja pravda bila poslužena i Moja Ljubav i Moje milosrđe su mogli izroniti na površinu… Time su ljudi koji priznaju Božanskog Iskupitelja Isusa Krista i pokajnički zakorače pod Njegov Križ slobodni od SVE krivnje… što znači da su svi grijesi kojima su bili opterećeni oprošteni… Oproštenje grijeha, međutim, naznačava namirenje (isplaćenje duga), kompletno brisanje onog što je u stvari trebalo biti napravljeno… Oproštenje naznačava poništavanje, rasterećivanje, ponovnu uspostavu stanja prethodno počinjavanju grijeha… i svaka posljedica prekršaja je ponešena (ili ‘istrpljena’) od strane osobe koja prihvaća krivnju. Time je Isus Krist uzeo na Sebe sve grijehe i ponudio Meni okajanje za njih. Svaki rezultat grijeha će biti neutraliziran od strane Njega…’,BD 5243;

f) Što ljudi, tj. pali anđeli kao ‘duše’ u čovjeku, imaju od te žrtve, što im je time omogućeno?!

– 2 (Izbavljenje od protivnika i osnažena volja; Kološanima 1:13, 14; Ivan 1:12):

‘Iskupljenje svih duša je jedino moguće kroz Isusa Krista, i to je zašto je Isus Krist čovjek podnio raspeće za sva pala duhovna bića i stekao blagoslov osnažene volje, kojeg svako biće može prisvojiti čim je ono kao ljudsko biće iznova postiglo stadij slobodne volje. I ovo izuzetno radosno znanje je dostavljeno vama ljudima. Jer sada ste vi obaviješteni da niste beznadežno izgubljeni, da za vas postoji staza uzlaza, nazad u kuću vašega Oca… staza do Kristova Križa, kojom se treba bez dvojbe zaputiti ali koja vam također osigurava kompletno izbavljenje. Ako se, međutim, vi ne zaputite ovom stazom onda isto tako nećete pronaći iskupljenje, vi nećete biti oslobođeni od vašeg protivnika a to će značiti da vi nećete nikada biti sposobni ući u kraljevstvo svjetla budući će vaša krivnja grijeha spriječiti vaš ulazak. Vi sami ćete biti nesposobni sebe osloboditi od ovog grijeha, ali vi ćete ga biti sposobni donijeti pod Križ, do Isusa Krista, Koji je prolio Njegovu Krv za vašu krivnju i na taj način vas također otkupio nazad od Božjeg protivnika.‘ BD 7950;

‘Kroz Njegovo raspeće On je iskupio ogroman grijeh, posljedica kojeg je vaša zavezana i slaba volja… Ako ste vi prema tome oslobođeni od ove krivnje slabost volje je svladana također, i kroz Isusovo iskupljenje vi također posjedujete snagu da živite vaš način života sukladno Mojoj volji.‘BD 8418;

‘Ja jedino zahtijevam priznavanje Isusa kao Sina Božjega i Iskupitelja svijeta u Kojem Sam Ja Osobno ostvario čin Spasenja za ljude, kako bi onda bio sposoban podariti im blagoslove čina Spasenja koji se sastoje od snaženja volje ljudskog bića, od toga da bude sposoban primiti snagu da postigne ponovnu preobrazbu u Ljubav.’, BD 7369.

g) Kako iskoristiti blagoslove stečene na Križu?!:

ŽIVA VJERA U ČIN SPASENJA:

‘Ja Sam ponio SVE vaše grijehe namjesto vas, Ja Sam uzeo na Sebe SVU patnju i nedaću koju bi vi bili trebali nositi kao pokoru za vaš izvorni grijeh… I život SVAKE osobe može biti oslobođen od brige i patnje ako on izruči njegov grijeh Meni Osobno, da Sam Ja također mogao ponijeti njegovu krivnju namjesto njega. Ipak on mora moliti sa apsolutnom vjerom, on mora znati da Ja ne želim da ljudi pate... ali Ja ne mogu odvratiti njegovu patnju protivno Mojem vječnom redu ako je njegova vjera i dalje tako nemoćna da njegov poziv ne doseže Moje uho, ako on i dalje dvojbi Moju Ljubav ili Moju moć… Ja MOGU pomoći SVIM ljudima i ŽELIM pomoći SVIM ljudima. I ako je vaša vjera živa onda iskoristite Moje osiguranje i izručite Mi sebe… Vaš prvi postavljeni uvjet je živa vjera u Moj čin Spasenja (!!!), vi trebate biti uvjereni da Sam Ja odnio vaše grijehe, da Sam Ja uzeo SVU vašu patnju na Sebe Samoga i umro na Križu tako da vi možete biti slobodni od njih. Jedino onda će sva vaša sumnja nestati, jedino onda ćete vi sebe povjeriti Meni sa kompletnom vjerom, i jedino onda vam Ja mogu oduzeti vašu patnju i iskupiti vas od grijeha i smrti. Jer jedino onda ste vi ostvarili vaš povratak k Meni, jedino onda ćete Me vi priznati (prepoznati) u duhu i u Istini.’, BD 6508;

‘Vjera u Isusa Krista i Njegov čin Spasenja je preduvjet za osobu da Ga zaklinje za blagoslove čina Spasenja. To je zašto jedan nevjernik ne može pronaći iskupljenje, jer Isus Krist Osobno mora osnažiti čovjekovu volju da sebe oslobodi od protivnika… Ja jedino zahtjevam priznavanje Isusa kao Sina Božjega i Iskupitelja svijeta u Kojem Sam Ja Osobno ostvario čin Spasenja za ljude, kako bi onda bio sposoban podariti im blagoslove čina Spasenja koji se sastoje od snaženja volje ljudskog bića, od toga da bude sposoban primiti snagu (Ivan 1:12) da postigne ponovnu preobrazbu u Ljubav (Matej 5:48)…’, BD 7369;

‘Nije dovoljno samo izgovarati Isusovo ime sa vašim ustima kako bi bili oslobođeni od vaše krivnje… Vi Mu morate sami pristupiti, vi morate sebe izručiti Njemu sa dječjim povjerenjem i u svjesnosti o vašoj pogrešci i iskreno Ga zaklinjati da vas On prihvati, da je On također mogao proliti Njegovu Krv za vas, i vi morate strpljivo čekati na Njegovo oproštenje… I težina vaše krivnje će otpasti, oslobađajući put do svjetla i otvarajući za vas kapije u vječno blaženstvo… Ako bi samo vi vjerovali kako je Njegovo ime sve, da će vas zazivanje Njegova imena u vrlodubokoj vjeri podići iz sve nevolje koja je rezultat grijeha koji vas i dalje pritišće…’, BD 6850.

SLOBODNA VOLJA:

‘I Isus, ljudsko biće, je zadovoljio ovu pravdu kroz žrtvu na Križu… Isus, čovjek, je nevjerojatno patio i umro najgorčom smrću na Križu kako bi okajao za grijeh jednom palih bića… … Međutim, vi niste odmah iskupljeni, budući je vaša slobodna volja prouzročila vaše otpadništvo od Mene i time slobodna volja mora također biti voljna vratiti se Meni; vi morate postati svjesni vašeg prošlog grijeha i zaklinjati Me u Isusu za oproštenje, ili ćete ostati opterećeni vašom krivnjom i vaš ulazak u kraljevstvo svjetla će vam biti zanijekan… Opet i iznova ste vi ljudi obaviješteni o Isusu Kristu i Njegovom činu Spasenja i duhovna misija Isusa, čovjeka, vam je objašnjena i potkrijepljena. Pa ipak, vi morate u to vjerovati, jer vama ne može biti dan dokaz pored činjenice da ćete vi… jednom kada ste stekli iskupljenje kroz Isusa Krista… sami steći potpuno razumijevanje o njemu, budući, kao rezultat iskupljenja kroz Isusa Krista, djelovanje Mojega Duha nije spriječeno, koje će vas naknadno uvesti u svu Istinu (Ivan 16:13; 14:26), i ovo je siguran dokaz da ste bili iskupljeni od vašeg prvobitnog grijeha… Ali najprije se morate zaputiti ka Križu vašom vlastitom slobodnom voljom, vi morate biti voljni to učiniti i željeti pripadati krugu onih koji su bili iskupljeni kroz Isusovu Krv…’, BD 8222;

‚Ja Sam umro za sva ljudska bića… pod uvjetom da oni žele prihvatiti Moj čin Spasenja… Moja Riječ je Istina, i ni jedna neistina se nikada ne može pronaći u činjenici da Sam umro za sva ljudska bića, da Sam iskupio sve ljude od njihovih grijeha… Ali njihova slobodna volja treba odlučiti da li oni žele biti iskupljeni, da li oni žele prihvatiti Moje djelo Ljubavi, budući Ja ne ograničavam volju… Prema tome svo čovječanstvo je moglo biti slobodno od grijeha da je vjerovalo u Moj čin Spasenja, baš kao što jeste i ostati će u najdubljoj tami i predmetom njihovih grijeha ako Me odbace kao Iskupitelja čovječanstva. I iz ovog razloga većina čovječanstva sada živi u grijehu, ono je bez oproštenja budući više ne priznaje Mene, i stoga je Moj čin Spasenja postao neučinkovit za čovječanstvo… Jedino čovjek koji prihvati Moj dar milosti će također postati slobodan od njegovih grijeha, budući Sam Ja ponio njegov grijeh za njega, Ja Sam patio zbog njega i prihvatio raspeće…Premda Sam umro za svakoga, svatko Me ne prihvaća… Ja Sam uzeo svačiju krivnju na Moja ramena, ali ne osjeća se svatko kriv i prema tome ne postavlja njegov teret na Mene. I stoga oni će također biti nesposobni pročistiti njihovu krivnju, budući je previše ogromna da bi to sami napravili, budući oni sada nadodaju krivnju odbacivanja Moje Ljubavi… Ali kako se oni mogu nadati oproštenju njihovih grijeha? Kako mogu ljudi vjerovati da oni mogu postati slobodni od krivnje bez njihovog vlastitog doprinosa, bez njihove vlastite slobodne volje?…Žrtva Moje Ljubavi za vas, pročišćavanje od sveg grijeha kroz Moju Krv je jedan nezamislivo značajan blagoslov za vas ljude. Ali vi morate također željeti primiti Moju Ljubav, vi ju ne bi trebali odbaciti, inače ona ne može ostvariti učinak u vama, inače Ja ne mogu iskupiti krivnju grijeha, inače će vaši grijesi ostati sa vama sve dok ne promjenite vaš um i priznate Me kao vašeg Božanskog Spasitelja, Koji je umro na Križu da bi vas iskupio. AMEN‘, BD 3277;

‘Vi se morate zaputiti stazom do Križa vašom vlastitom slobodnom voljom, u slobodnoj volji vi morate tražiti za oproštenje vaših grijeha, i u slobodnoj volji vi morate žudjeti vaše spasenje i pristupiti Mi u Isusu Kristu. I ono će vam biti dano…’, BD 7781;

‘Ali jedino vaša volja iskorištava blagoslove čina Spasenja, kada vi slobodno ispovijedate vašu vjeru u Njega, Koji je umro u vaše ime na Križu… kada priznajete Mene Osobno u Isusu Kristu i stoga hoćete da Sam umro za vas. Onda ćete uistinu biti oslobođeni od stanja ograničenja, vi ćete otići sa ove Zemlje iskupljeni i ući u kraljevstvo gdje možete biti neizmjerno aktivni i sretni u svjetlu i snazi.‘ BD 6938.

SVJESNA ŽELJA DA ČOVJEK BUDE ISKUPLJEN:

‘Otud je jedino Ljubav mogla napraviti ovu žrtvu, i prema tome nije to bila smrt na Križu kao takva nego Ljubav za čovječanstvo koja je bila dokazana ovom smrću koja je bila prihvaćena od strane Boga kao okajanje… Ja Sam prolio Moju Krv za vas ljude i time Sam ispravio vaša djelovanja, Ja Sam uzeo grijeh na Sebe i patio zbog njega… Ali vi također morate napraviti vaš dio, vi trebate biti voljni postati iskupljeni Mojim raspećem. Vi morate željeti da je ovaj čin milosti bio također ostvaren za vas, vi trebate iskoristiti blagoslove priznavajući Mene i Moj čin Spasenja i voljno se sjediniti onima za koje Sam Ja umro na Križu. Bez ovog priznavanja i vaše volje, vi jeste i ostajete nagrđeni ovom krivnjom grijeha i okovani za onoga (Sotonu) koji je prouzročio vaš pad. Ja doista jesam ostvario čin Spasenja za sve vas ali jedino vaša vlastita volja ga može napraviti učinkovitim za vas budući vi ne možete biti iskupljeni protiv vaše volje od grijeha kojeg ste dobrovoljno počinili. Vi morate stupiti pod Kristov Križ, vi Me morate priznati i pozvati Me, vi Mi morate priznati vašu krivnju grijeha i zatražiti da ju Ja ponesem umjesto vas i otklonim ju sa Mojom Krvlju… I sva će vaša krivnja biti oproštena poradi Moje Ljubavi.’, BD 5478;

‘To je zašto Sam se Ja spustio na Zemlju u ljudskom biću Isusu, kako bi vas oslobodio ogromne krivnje grijeha i Ja Sam umro na Križu kako bi vas iskupio od velike krivnje koja čini da svi vi uzdišete dok živite na Zemlji… Ja Sam umro namjesto vas… ali vi morate htjeti pripadati onima za koje Sam umro… Otud se vi također morate zaputiti stazom do Križa, vi morate uspostaviti kontakt sa Isusom Kristom Koji je završio Njegov život na Zemlji na Križu… Onda će On hodati pored vas i uvesti vas u Njegovo kraljevstvo koje je On obećao svima onima koji vjeruju u Njega.’, BD 6850;

‘Stoga Sam podnio žrtvu kompenzacije u vaše ime, tako reći Sam Osobno platio za krivnju vašeg prošlog otpadništva od Mene u ljudskom biću Isusu (2 Korinćanima 5:18, 19), i ponudio Sam Mojem protivniku otkupninu za vas da vas oslobodim ako za to sami tražite… Ali vi također morate izgovoriti ovaj zahtjev, vi morate željeti doći k Meni, i vi morate htjeti pripadati onim dušama koje sam ot-kupio od vašeg gospodara…’, BD 6860.

SVJESNO PRIZNAVANJE:

‘I time je On ponudio ljudima dar, golemost kojega oni ne mogu prosuditi na Zemlji, i On jedino traži njihovo priznavanje Njegovog čina Ljubavi, njihovo priznavanje Njega Samoga i njihovo svjesno otvoreno priznavanje Njegova raspeća… On traži da Ga imaju na umu u sva vremena… Ljudi ne bi trebali ovo zaboraviti, oni bi uvijek trebali imati na pameti da bi bez Njega oni bili izgubljeni jedno beskonačno dugo vrijeme…’, BD 3635;

‘Zato sada svako ljudsko biće može sebe osloboditi od njegove krivnje ako prizna Mene Osobno u Isusu Kristu i prihvati blagoslov čina Spasenja… ako vjeruje u Njega i također da Sam Ja umro u Njemu za vas kako bi vas oslobodio.’, BD 7748;

‘Vi nikada ne bi bili slobodni bez čina Spasenja Isusa Krista… Ove riječi vam moraju biti rečene opet i iznova, i vi morate znati kako niste slobodni, da vas Moj protivnik (Sotona) i dalje drži u ropstvu… I sada Moj protivnik drži biće u zarobljeništvu, ono sebe više ne može osloboditi. Biće mora biti pomognuto budući je samo po sebi preslabo da bi sebe razdvojilo od njega. I ova se pomoć jedino može naći u Isusu Kristu… Ako vi ljudi želite postati slobodni, što ste sposobni ostvariti u zemaljskom životu, onda morate zazvati Isusa Krista za pomoć. Vi Ga morate priznati kao pobjednika nad protivnikom, vi Ga morate priznati kao zemaljsku posudu koja je bila iskorištena od strane Mene da bi se borio protiv Mojega protivnika… vi Me morate tražiti u Isusu da vam opet dam snagu koju ste bili odbacili u prošlosti. Ali vi ne možete primiti ovaj dar bez priznavanja čina Spasenja, budući jedino tako čineći vi nalazite opraštanje za užasan grijeh otpadništva od Mene. Jer žrtva na Križu je bila iskupljenje ove ogromne krivnje…’, BD 7034;

‘Posljedično tome pala duša sebe kažnjava ako ne prihvati Spasenje kroz Isusa Krista, ako odbija prihvatiti Njegovu žrtvu… SVI grijesi će biti oprošteni, SVO ograničenje slobode će biti oduzeto od njega i SVO okajavanje izbjegnuto kada ljudsko biće sebe postavi pod Kristov Križ, kada dozvoli sebi biti iskupljenim pomoću Njegove Krvi, koju je Isus Krist prolio za sva ljudska bića i njihovu krivnju. On je podnio ovu ogromnu žrtvu iz Ljubavi za čovječanstvo budući je On znao za beskonačno dugu stazu patnje u onostranom. On se sažalio na izuzetnu nevolju bića u onostranom, On ju je želio umanjiti, On je želio iskupiti krivnju kako bi vodio ljude spram vječnog blaženstva, da bi im dao vječnu sreću. Kristova smrt na Križu je otkupna cijena za vječni život SVA krivnja je bila okajana njome… Ipak jedan je neizbježan preduvjet… da ljudsko biće prizna ovaj čin Spasenja tako da će njegova krivnja biti dio krivnje za koju je Isus Krist platio Njegovom smrću na Križu… Inače će on ostati nepromijenjen i nakon fizičke smrti ju ponijeti preko u duhovno kraljevstvo kao teret, kojeg biće ne može nikada otkloniti budući ono ne može pronaći snagu da sebe iskupi. I prema tome je Isus Krist jedini put do vječnog života (Ivan 14:6), bez Njega će biti bijeda ali spasenje sa Njime… bez Njega je ljudsko biće slabo i njegova se volja protivi Bogu, sa Njime on stremi spram Boga i može primiti Njegovu snagu od Njega, povećanu snagu volje koju je Isus kupio na Križu za njega. I iz ovog razloga je Isus Krist Spasitelj svijeta, Spasitelj svih ljudi koji polože njihov grijeh i sebe same pod Njegova stopala, koji vjerno sebe povjere Njemu i zatraže Njegovu pomoć… Isus Krist je podnio ovu žrtvu na Križu za njih tako da oni mogu biti oslobođeni od SVE krivnje i grijeha. AMEN’ BD 2929.

SVJESNO ZAZIVANJE:

‘…ako je Krist prolio Svoju Krv za vas također, koja je kompenzirala za vašu veliku krivnju grijeha… Budući vi svjesno trebate potraživati blagoslove, vi Ga svjesno morate prihvatiti kao Božanskog Iskupitelja, predati vašu krivnju Njemu i zatražiti Ga za oproštenje, budući Smo On i Ja Jedno (Ivan 10:30).’   BD 8731;

‘Vi ste bili iskupljeni kroz smrt Isusa Krista, i nijedno jedino biće u cijelom svemiru nije bilo isključeno iz ovog iskupljenja, jer On je ostvario Njegov čin za sve jednom pale duhove, On ga je ostvario za sve ljude prošlosti, sadašnjosti i budućnosti… Ali biće osobno ga mora priznati, ono mora svjesno zahtjevati blagoslove čina Spasenja… Ali sâmo ljudsko biće mora željeti da je čin Spasenja bio ostvaren za njega, on treba sebe svjesno postaviti pod Kristov Križ, on Ga treba priznati kao Sina Božjega i Iskupitelja svijeta, u Kojem je Bog bio očitovao Sebe kako bi bio sposoban postati ‘vidljiv’ Bog za sva Njegova živa bića…’ BD 7950;

‘I tako je svatko tko priznaje Božanskog Iskupitelja Isusa Krista započeo put povratka u Očevu kuću, jer on istovremeno priznaje Mene Osobno u Njemu i, kao rezultat čina Spasenja, njegov je izvorni grijeh iskupljen. On će prema tome također biti primljen u Moje kraljevstvo, Ja ću susresti Moje dijete kao Otac, jer Ja Osobno se nikad nisam odvojio od njega, Ja Sam samo prihvatio njegovu volju koja se okrenula od Mene pošto je bila slobodna. I stoga slobodna volja mora ponovno postati aktivna i težiti povratku ka Meni. To je prikazano od strane čovjeka kroz njegovo svjesno priznavanje Isusa Krista i Njegovog čina Spasenja i svjestan odnos sa Njime time što Ga zaziva i traži za izbavljenje. Jer on zna kako je ograničen sve dok još nije pronašao Mene u Isusu Kristu.’ BD 7147.

Scroll to Top