0. RAZLOG ZA NOVE OBJAVE ODOZGOR

a) Približavanje Boga Oca ljudima koji Ga više ne poznaju u Njegovom savršenstvu ili imaju o Njemu iskrivljenu sliku poradi obmanjujućih učenja (o vječnom prokletstvu i predodređenju):

      ‘Jedino Istina je svjetlo. I time ljudi koji su bili obmanuti posredstvom neispravnih učenja ne mogu pronaći nikakve suvislosti. U njima je mračno, i u ovoj tami je nemoguće za njih videti pravilno Moju sliku, njima je dana izopačena slika o Meni i prema tome Me isto tako ne mogu ljubiti kako treba. U stvari, oni Me se jedino boje kao Boga osvete i suca koji kažnjava [‘Vi uvijek razmišljate o Meni kao o strogom Bogu Koji daje zapovijedi, Koji zahtijeva poslušnost i kažnjava one ljude koji su neposlušni… Vi bi trebali znati da Ja nikad ne ‘kažnjavam’ Moje žive tvorevine, nego da oni stvaraju svako bolno stanje za njih same, da su se oni sami također udaljili spram bezdana, da ih Ja ne osuđujem nego zauvijek pokušavam iznova ih povesti nazad, da im Ja pomažem uzdići se iz bezdana i primamiti ih i zazvati ih da ne zastrane ili padnu plijenom Mojem protivniku…I kako bolje mogu pokazati Moju Ljubav spram Mojih živih tvorevina nego kroz Moju direktnu komunikaciju, putem otkrovenja koja objašnjavaju Mene i Moje Biće i koja, budući su Božanska Istina, mogu jedino biti doživljeni od strane ljudske duše kao izuzetno učinkovita i snaže ju za njezino zemaljsko hodočašće.’, BD 8251], dok Čista Istina od Mene razotkriva jednu sliku koja ih privlači, koja probuđuje Ljubav unutar njih budući Me prikazuje onakvog kakav Ja Jesam: … Bog Ljubavi, Otac Njegovoj djeci, Gospodar, Kojem su sve Njegove sluge privrženo odane; —- Budući je vjerovanje u Mene zastranilo u onima koji su bili voljni vjerovati ali koji su se osjećali odbijeni obmanutim učenjima i koji nisu zatražili ispravak, Istinu, od Mene Osobno, pošto nalaze teškim za vjerovati u vrstu Bića o kojem su bili podučeni.Obmanjujuća učenja su oružja Mojega protivnika, i ona su uvijek usmjerena protiv Mene, time ona su također vrlo korisna u uništavanju vjere u Mene, što je namjera Mojega protivnika. I time razlog za prevladavajući ateizam se mora potražiti u razdjeljivanju pogrešnog duhovnog znanja, u izopačenju Moje slike koja je bila dana ljudima. I jedino Čista Istina Me može prikazati ljudima na takav način da će Me oni biti u stanju ljubiti i još jednom uspostaviti ispravnu vrstu odnosa sa Mnom (Ivan 16:25)… Jedino najblistavije svjetlo može raspršiti tamu, ali jedino ako ljudi sami otvore njihove oči kako bi vidjeli. ‘, BD 6710;

‘I ako vi ljudi vjerujete u Boga onda ćete također morati biti uvjereni u savršenstvo Njegove prirode. I ova vjera, ovo uvjerenje, je što vam Ja želim darivati kroz Moju Riječ, tako da će vas Istina usrećiti i onda ćete također naučiti ljubiti Me i imati žudnju sjediniti se sa Mnom (Ivan 17:21-23)… Jedino će Čista Istina omogućiti da se ova žudnja pojavi u vama… Ali Ja želim da Mi pristupite dobrovoljno… Otud Ja ovo jedino mogu postići kroz prijenos Istine koja će vam otkriti Moje Biće (Ivan 16:25), koje je u sebi Ljubav, mudrost i svemoć u apsolutnom savršenstvu… Vi morate uvijek biti sposobni prepoznati Moju Božansku prirodu, čije su karakteristike od najvišeg savršenstva, i ne dopustiti da se sumnje ikada pojave u vama, vi nikada ne bi trebali nešto izjaviti što vam uzrokuje da dvojbite Moje savršenstvo… Čak prividna proturječja moraju biti objašnjiva sa vašim znanjem, tako da ćete uvijek svjedočiti o savršenstvu Moje prirode kada podučavate vaša bližnja ljudska bića. Ipak ovo može biti postignuto uvijek jedino pomoću Istine, dok će svako obmanjujuće učenje biti izobličavanje Mojega Bića, jedna slika koja Me ne karakterizira kao savršeno nego kao nesavršeno Biće, i prema tome vi ljudi već možete napraviti vaš vlastiti test i bez oklijevanja odbaciti kao pogrešno sve što vam uzrokuje da dvojbite savršenstvo Mojega Bića… štogod čini da Moja Ljubav, Moja mudrost i Moja svemoć izgledaju dvojbeni... Ja želim da Me prepoznate kao naj-osjećajnijeg Oca od vječnosti, Čija je mudrost nenadmašiva i za Kojeg nikakva ograničenja moći ne postoje… Ja ovo želim budući vi možete ljubiti jedino savršeno Biće i budući Ja želim zadobiti vašu Ljubav… Prema tome ću Ja uvijek dati vama ljudima istinsko svjetlo, i Ja ću baciti takvo svjetlo na svako obmanjujuće učenje tako da vi možete prepoznati da je ono obmanjujuće, inače bi vi vječno ostali u tami i uskratili Mi vašu Ljubav budući Me ne poznajete. Iz tog razloga Ja vam Osobno prenosim Istinu jer ona se još jedino rijetko može pronaći na Zemlji… iz tog razloga odabrao Sam način da vam Osobno govorim (kroz Berthu Dudde)…’, BD 6467.

b) Poticanje na Ljubav koja se ohladila među ljudima (razlozi za proglašavanje Evanđelja Ljubavi):

‘Sveta Pisma, koja svjedoče o Meni, bi bila potpuno dovoljna da proglase Moju volju ljudima, ona bi ih također vodila do svjetla, do prosvjetljenja, ako bi Moja volja bila vršena, i oni bi postigli blaženstvo. Ipak ova Knjiga, Knjiga Otaca, je izgubila njezinu vrijednost za mnoge ljude; ona više nije knjiga koja njima priopćuje Moju Riječ budući se njihovo nevjerovanje također tiče porijekla Svetih Pisama, oni ne mogu vjerovati da je Moj Duh bio na djelu u Mojim učenicima, da ih je ovaj Duh motivirao da zapišu što Sam Ja Osobno napravio i podučavao dok Sam živio na Zemlji. I prema tome oni više ne ocjenjuju ovu Moju Riječ kao što bi trebala biti ocijenjena…. kao proglašenje Moje volje koja zahtijeva od ljudi da ispune zapovijedi… Ljubavi spram Boga i njihova bližnjega (Marko 12:28-31)… Prenoseći Moju Riječ Ja jedino imam namjeru postići mogućnost za ljudsko biće da oblikuje sebe u Ljubav… Sveta Pisma, također, uvijek jedino naučavaju Ljubav, time ona moraju potjecati iz Mene Osobno, Koji Sam vječna Ljubav. Ali pošto se Ljubav ohladila među čovječanstvom, ljudi više nisu sposobni prepoznati dublju vrijednost onog što je zapisano, oni su duhovno slijepi i nedostaje im sve prosudbe. Prema tome oni će biti iznova suočeni sa živim predstavnicima Moje Riječi koji će, premda im oni neće donijeti ništa novo, unatoč tome biti sposobni zastupati staru Riječ sa uvjerenjem i demonstrirati Ju iznova… naime, da je Ljubav prva zapovijed koju Ja očekujem da bude ispunjena, i da svo dodatno znanje, viša svjesnost o Istini, jedino proizlazi iz Ljubavi…’, BD 5710;

‘Moje Evanđelje treba biti rašireno cijelim svijetom… Ovu Sam uputu dao Mojim učenicima dok Sam još živio na Zemlji, i Ja dajem danas Svojim učenicima posljednjih dana istu uputu, jer postalo je više nužno nego ikad nagovijestiti (odnijeti) ljudima Moje Evanđelje, Evanđelje Ljubavi koje nije blisko ili više nije shvaćeno ozbiljno od strane svih, premda je ono dobro poznato. Ljudi su sebe udaljili od Mene budući više ne žive u Ljubavi, time Ja isto tako ne mogu biti sa njima. A život bez Ljubavi će rezultirati za vas u sigurnoj smrti… Otud je postalo neodložno da ljudi budu obaviješteni, da im je Moje učenje Ljubavi iznova proglašeno, da ih se upozna sa opasnošću u kojoj se nalaze ako podbace živjeti u skladu sa Mojim zapovijedima Ljubavi, i što će postići ako oni sebe oblikuju u Ljubav… Moje učenje Ljubavi mora biti proglašeno svim narodima ove Zemlje, i prema tome Ja iznova šaljem Moje učenike u svijet… Učiteljski material koji im dajem i kojeg oni trebaju razdavati je izvanredan, tako da će ljudi još jednom biti podučeni na isti način kako Sam propovijedao na Zemlji kao čovjek Isus kako bi donio spasenje ljudima od njihova beživotnog i ograničenog stanja. Više nego ikada je postalo nužno naglasiti Božansko učenje Ljubavi, jer ono se isuviše malo primjenjuje. Što bi trebalo biti normalno za ljude poput toga da se uzajamno ljube kao braća i čine jedni za druge što je običajno među braćom njima više nije poznato, svatko samo razmišlja o sebi samome, i svatko smatra njegovo bližnje ljudsko biće radije za neprijatelja nego za njegova brata… Nema zajednice koja se ujedinjuje sa Ljubavlju, nesebična Ljubav spram bližnjega je skoro sasvim iščezla no sebična ljubav je postala rastuće izražajnija, i prema tome ljudi su u velikoj opasnosti da sebe izruče smrti te da u ovom snu smrti budu morali iznova odugovlačiti (boraviti, venuti) vječnostima… ali što mogu izbjeći samo ako bi Ljubav još jednom bila zapaljena i prakticirana u njihovim srcima. Iz ovog razloga Ja opetovano dajem prvenstvo Ljubavi, Ja osobno neprestano propovijedam Ljubav; sama bit Moje Riječi, koja vam je prenijeta direktno od Gore, se uvijek jedino sastoji od Ljubavi koja Me motivira da vam pomognem, i koja mora biti prakticirana od strane vas, također, ako želite ukloniti tegobu vaših duša, ako se želite probuditi u život i ovaj život više nikada opet ne izgubiti.’, BD 6610.

c) ‘Hranjenje’ duše, tj. njezino snaženje i krijepljenje da bi uspješno prošla zemaljski život:

‘Ja vam opetovano moram naglašavati patnju koju vaša duša doživljava ako ne primi pravu vrstu hrane. Naposlijetku, najvažnija stvar u zemaljskom životu je priskribiti vašoj duši sve što potrebuje da ostvari cilj koji je razlog zašto živi na Zemlji. Ona bi trebala u potpunosti sazrijeti i treba pravu hranu, ona treba prikladnu hranu i piće koji ju usmjeravaju prema životu koji joj jamči najveću sreću… Nezrela duša ne može ući u Moje kraljevstvo svjetla, ona je morala potpuno sazrijeti na Zemlji i u tu svrhu živi na Zemlji… Vi obraćate najveću pažnju na to kako bi održali život njezinog fizičkog omotača, ljudskog tijela, sve je učinjeno da bi se ono očuvalo i osjećalo što je ugodnije moguće… Pa ipak vi činite malo za svoju dušu… mada ona daleko više treba dobru, zdravu hranu za svoje vječno neprestano trajanje, dok je tijelo prolazno i njegov životni vijek može biti poprilično kratak… Na početku svojeg utjelovljenja kao ljudsko biće duša je uglavnom slaba i bolesna i treba joj pomoći da nadvlada svoje bespomoćno stanje. Ona treba primiti pravilnu hranu i piće da bi se pročistila za vrijeme zemaljskog života i treba joj uručiti pravu medicinu tako da se može obnoviti i napustiti svoje zemaljsko tijelo potpuno zrela/usavršena kada čas dođe da svoj život na Zemlji zamijeni sa duhovnim kraljevstvom da bi bila beskrajno sretna. A pravilna hrana može biti ponuđena jedino posredstvom Moje Riječi jer ona tada prima svoju snagu i podršku direktno od Mene a Ja ću zaista ponuditi jedino ono što duši služi da bi postigla savršenstvo… Ali da bi to učinio Meni treba vaša slobodna volja i prema tome vi sami morate doći za Moj stol i prihvatiti hranu za vašu dušu od Mene direktno.’, BD 8385;

‘Duhovna hrana koju dobijate, uistinu je u stanju vašoj duši dati ozdravljenje, dati vam snagu u svim zemaljskim i duhovnim nepogodama i osposobiti vas da iz ovog zemaljskog života izađete kao onaj koji prevladava ….. prevladava svijet Mojega neprijatelja, materije i njenih okova. Ja duši dostavljam pravu hranu, koja joj jamči usavršavanje, ako se od Mene i dâ nahraniti i napojiti …. Vašoj duši je potrebna dostava snage iz Mene, jer bez nje ona ostaje slaba i nesposobna nadvladati svijet i zemaljsku materiju, ostaje nesposobna sjediniti se sa Mnom, pošto nema snage za djela Ljubavi – što je jedino što će je sjediniti sa Mnom…. A kome se Ja obratim, tko Moju Riječ prihvati svojom snagom, i tko tad u skladu s Mojom Riječju i živi jer mu Moja Riječ obznanjuje Moju volju, njegova duša sasvim izvjesno sazrijeva i postiže svoju životnu svrhu, iskrenu vezu sa Mnom, što ga čini Mojim djetetom, koje će jednom stvarati i djelovati u svoj slobodi, sa Mnom i uz Mene, što mu je u početku i bilo pred-određenje (sudbina). Tako da iz toga možete uvidjeti da je nužno vama ljudima dostaviti pravu hranu za vašu dušu i da nju ne možete dobiti svugdje, već da morate piti na izvoru vode života, koji vam Ja Sam otvaram, kako bi vam mogao dati Moju Riječ u najčišćem obliku, koja još nije deformirana ljudskom voljom gdje onda više nema govora o čistoj duševnoj hrani koja vam pomaže do potpunog ozdravljenja.’, BD 8567;

d) Razotkrivanje i pobijanje (ispravljanje) mnogih krivih doktrina:

‘Ja vas moram neprestano podsjećati na činjenicu da ništa neće ostati onako čisto kako je poteklo iz Mene gdje se to tiče prijenosa Moje Riječi odgore, budući su ljudi i dalje nesavršeni i prema tome ne vode dovoljnu brigu o onome što je izuzetno dragocjeno. I baš ovo Me nagoni opet i iznova nanovo dostaviti Čistu Istinu na Zemlju kao protumjeru naporima Mojeg protivnika (Sotone) da dosljedno potkopava Čistu Istinu. Međutim, na vama je ljudima koju duhovnu informaciju prihvaćate; vi niste predmetom nikakve prisile, niti s Moje niti sa strane Mojeg protivnika, jedino vaša vlastita žudnja za Istinom je odlučujući čimbenik… Vi ne shvaćate koji dar milosti primate kada vam opet i iznova govorim direktno i opetovano pokušavam očistiti što je postalo bezvrijedno kroz utjecaj Mojeg protivnika budući se pogreška zastupa, budući je Istina postala isprepletena sa netočnostima i na taj način učinila duhovnu prehranu nečistom i štetnom za vas. Vi ćete pitati kako se ovo moglo dogoditi. Ako bi svi ljudi koji slušaju ili uzimaju u obzir Moju Riječ bili istoga duha, bilo bi doista nemoguće za neispravno duhovno znanje da ugmiže… Ali baš drugačije duhovno stanje ljudi dozvoljava činjenicu da su osobne i pogrešne misli uključene u Čistu Istinu koja odgore zrači dolje na Zemlju… I to nije u dovoljnoj mjeri pomno ispitano od strane onih koji onda pokušavaju raširiti duhovno znanje… Ja Osobno ne mogu narušiti slobodnu volju ljudi, Ja jedino mogu zračiti Čistu Istinu na Zemlju, koja će također biti prepoznata kao takva od strane onih sa ozbiljnom voljom da sami (upo)znaju Istinu i jedino razdjeljuju Čistu Istinu… I ove vi trebate slušati, onda ćete čuti Mene Osobno…’, BD 8480;

‘…budući jedino ČISTA ISTINA jeste MOJA RIJEČ… Ako će Ona to ostati, Ja Ju moram dostaviti vama opet i iznova u svoj čistoći, budući Nju ljudi ne štite od toga da postane iskvarena, budući ljudi mijenjaju i iskrivljuju i njezine riječi i njezino značenje sve dok oni nisu probudili u-njima-boraveći duh, i budući se ovo duhovno buđenje jedino rijetko dogodilo u onih koji su sebe smatrali pozvani tumačiti Moju Riječ. Vi ljudi se krećete unutar isprepletene mase zabluda… vi se obično samo držite riječi čije značenje vi ne razumijete… Niti vi poznajete međuodnose, budući je znanje o ovome jedino rezultat probuđenog duha… Znajte kako vaše Kršćanstvo samo obraća pažnju na formalnosti, da to nije živo Kršćanstvo, inače bi vi oživjeli i bili bi također sposobni govoriti o ‘djelovanju Duha’ u vama… da bi vaše razmišljanje onda bilo vođeno ispravno kroz Duha. Onda bi vi također naučili razlikovati između Čiste Istine koja potječe od Mene i ‘dodatnog rada ljudskih ruku’… učenja, koja su zasigurno jednom potekla od Mene ali koja su postala tako izobličena od strane ljudi da ona više ne mogu biti opisana kao ‘Moja Riječ’. Ali činjenica da vam Ja neprestano dostavljam Moju Čistu Istinu osigurava da vi primate ‘Čistu Istinu’, koja jedino može poteći iz Mene, Vječne Istine. Iz ovog razloga vi Ju jedino možete primiti direktno od Mene ili biti podučeni od strane onih koji ju primaju direktno… jer vaša ljudska bića će biti nesposobna jamčiti kako oni razdjeljuju Istinu ako su stekli znanje razumski ili ga prihvatili sukladno tradiciji. Vi uvijek morate uzeti u obzir kako Istina neće nikada ostati čista čim je štićena od strane nesavršenih ljudi… ukoliko oni nisu prosvjetljeni od strane Mojega Duha. Ali oni će također bez oklijevanja osuditi i odbaciti ono što se ne podudara sa Istinom od Mene… Živa voda će uvijek morati biti vađena iz izvora.’, BD 7152;

‘Istina ne može ostati čista jako dugo vremena, onakva kakva je kada proizađe iz Mene, prema tome Sam vam već tijekom Mojega života rekao ‘Uvest ću vas u Istinu…’ (Ivan 16:13) budući Sam znao kako Moja Riječ, koju Sam vam Osobno donio, isto neće ostati čista… I to će uvijek biti slučaj čim je ona proučavana od strane ljudske manjkavosti, čim čista Riječ uđe u predio nesavršenih ljudskih bića koji na nju gledaju sa potpuno razumskog stajališta. Otud Ja nastavljam slati Moju čistu Riječ od gore na Zemlju ali ona je uvijek bila onečišćena. Vi ljudi nemate jamstvo da je Knjiga nad Knjigama (Biblija) zaštićena od izmjene, budući se Ja ne miješam u slobodnu volju ljudi i mogu jedino uvijek zaštititi predavača Moje Riječi ako Mi on sebe preporuči i traži Me da ga zaštitim od zablude. Kakogod, vi ljudi niste u opasnosti od obmanjujućih misli ako me duhovno i u Istini zatražite da prosvjetlim vaš duh, onda ćete također znati gdje se pogreška ugmizala… Ali tvrdnja kako Ja Osobno štitim Moju čistu Riječ od toga da postane onečišćena je pogrešna, budući bi to dovodilo u pitanje slobodnu volju ljudskih bića, koji mogu činiti štogod ih je volja sa Mojom duhovnom informacijom. I tako također trebate uzeti u obzir, u pogledu Knjige nad Knjigama, da su tijekom vremena bile napravljene izmjene koje Ja nisam mogao spriječiti… baš zbog ljudske slobodne volje… Posljedično, neprestano se pojavljivala nužnost za nova otkrovenja koja su morala razjasniti postojeća kriva shvaćanja. Otud vi ljudi jedino trebate željeti Istinu, ali ne bi se trebali osjećati sigurni kako imate Istinu jer ju možete pribaviti iz Knjige nad Knjigama… inače vam ne bi bio trebao reći tako jasno i precizno da ću vas ‘Uvesti u Istinu…’ (Ivan 16:13), BD 8872.

Scroll to Top